Category: ލޯބި

2

ހިތް ނުރޮއްވާ… (18)

             ……….”ސިސް، ކިހިނެތް ވެފަ ތީނީ؟ ހާދަ މޫޑީ ހެން ހީވެއޭ.” މާޔާ އެމީހުން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއްނުދީ އިނުމުން މާހީ އަހާލިއެވެ. “ޒާން މަންމަ ބަލިވެގެން މިއަދު އެފުރީ...

12

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 9

” މަންމަ އޭ؟؟؟؟” ނިކްއަށް އަހާލެވުނެވެ. ޔަޝްމީގެ ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުނަތަކުންނާއި އޭނާ ގިސްލަމުންދާވަރުން އިތުރު ހެއްކެއް ނިކް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ޔަޝްމީގެ މޫނުމަތިންވެސް އެ މަޖުބޫރީ ފެނެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ޔަޝްމީއަށް...

4

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 11 ވަނަ ބައި

ނާސިހާ ބޭރަށް ހިނގައިގަތުމާއި އެކު ހުއްޓުނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ފެނުނެވެ. ނާސިހާގެ އަތް ފޮޅުވާލުމަށްފަހު ޖަމީލާވެސް ހުއްޓުނެވެ. ޝާނާ ބޭރަށް ބޯދިއްކޮއްލިއެވެ. އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރި ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީއެވެ. ފަހުދު...

13

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 12

ލަސްލަހުން އެސްފިޔަ ޖަހަމުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ތުންފަތް ހަރަކާތްކޮއްލިއެވެ. ” ފަހުދު!؟ “ ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރި ޝާނާ ރުޅިއައިސް ފުފުނެވެ. ފަހުދުގެ އަތުން ދޫކޮއްލުމަށްފަހު...

15

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 13

” އައި ގޮޓް މައި މަމްސް އައިސް..” ކުޑަ ހީނލުމަކާއިއެކު ވިކާޝް ދިން ޖަވާބުން ވިޝާގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ތުރުތުރެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން އިނދެ ފުުން ނަޒަރަކުން އޭނާ ވިކާޝްއާއި...

8

ތީ މަގޭ ޔާރެކޭ….(ދެވަނަ ބައި)

ދޮރުން ނިކުއިން ތާނިޔާގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުނީ ދޮރުމަތީ ސައިކަލެއް މަތީއިން މީހަކު ފެނުމުންނެވެ. “ހޭ! ބޭބީ، ތި ބޮޑު އަނގަ ލައްޕަބަލަ.މަގުންދާ މީހުންވެސް ބަލާނެއްނު” ތާނިޔާގެ އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރިތަން ފެނުމުން...

29

މަންމަގެ ޑައިރީ 16 ވަނަ ބައި (ރީއިޑަ)

ދަރިފުޅާއެވެ. ދަރިފުޅުގެ އާއިލާގެ އެންމެންވެސް ވީ އެހެން ރަށެއްގައޭ ބުނަމުން، އޮޅުވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަންމަގެ މާޒީ މިނިކަމެތި ހަށިގަނޑު ފަނާކޮށްލާ ކަހަލައެވެ. ނިކަމެތިކަމާއި އެކަނިވެރިކަމުގައި ދަރިފުޅުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދެވޭތޯ މަންމަ...

31

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 10

މިހާރަކަށް އައިސް ފަހުދުއަށް ބަދަލްތައް އަންނަކަން ޚުދް އޭނާއަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާމިރު އާއި އެކު ކޮފީއަކަށް ގޮސް އެކަން ޝެއަރ ކުރުމަށް ފަހުދު ބޭނުންވިއެވެ. ” މަށަށްވެސް ވަރަސް ފާހަގަކުރެވޭ ތިކަން…...

19

ތީ މަގޭ ޔާރެކޭ…. ( އެއްވަނަ ބައި)

  ދަންވަރުގެ ހަމަހިމޭންކަން މާލޭގެ މަގުތަކަށް ވެރިވާންކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ހުރަހަކަށް ވަމުންދަނީ ދޭތެރެޔަކުން ދުއްވާފައިދާ ކާރެއް ނުވަތަ ސައިކަލެއްގެ އަޑެވެ.އެހެންނަމަވެސް މަގުމަތިން މީހެއްގެ ހިލަމއެއްވަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ، “ދެން އަހަރެންދަނީ އިނގޭ، މިތާ...

2

ލޯތްބަށްޓަކައި.. (ދެވަނަ ބައި)

‘ ނޭނގެއިމްލީއަކަށްވެސް…….އިމްލީ މިގޭގެ އުޅޭތާ ވަން އިޔާ ވީއިރުވެސްއެމީހަކު ލޮލަކުން ނުދެކެން…..ސޯފީ ދައްތަ އެކަނި އެކޮޓަރިއަށްވަންނަނީ….” އިމްލީ އެހެން ބުނުމުން ލަޔާލް އަނެއްކާވެސް އެދޮރަށްބަލާލިއެވެ. ނުހިކޭ ކަރުނައެއް މިލޮލަކުން ތި ހަނދާން ނުފިލައޭ މިހިތަކުން...

11

ހިތުގާ ފޮޮރުވާލަދޭށޭ 9

ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައިހުރި ޝާހު ދުވެފައި އައިސް އަސްލަމުގެ ކަރުގައި ހިފާ ފާރަށް ތަރަ ކޮއްލިއެވެ. ” އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަބުރަށް އަރަން ކަލެޔަށް އޮތީ ކޮން ޙައްޤެއް! ”  އަސްލަމް ގަދަކަމުން ކަހަލަ...

HITHUGE THELHUN
0

ހިތުގެ ތެޅުން (4ވަނަ ބައި)

“ކީއްވީ؟؟؟؟” ނިހާއަށް ވީގޮތްފެނިފަ ހައިރާންކަމާއެކު ތޫމާއަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. “ކަމެއްނުވޭ… އަންނާނަން ފެންބޮއެގެން..” ނިހާ ހަމަޖެހޭގޮތް ދައްކަމުން އަވަސްއަވަހައް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ނިހާގެ ހިތް އުފަލުން ފުރުނެވެ. ހިތުގައިވާ އެއްޗެއްހާމަ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ޒިހާންއާ...

3

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 8

އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިވި މިދުނިޔެއިން އޭނާގެ ވަސްވެސް ފިލުވާލުމަށެވެ. ޔާނާ ފުންމާލަން ތައްޔާރުވީ ވަގުތު މޫނަށް އެޅުނު އައްޔަކުން ސިހިފައި ވެއްޓެން ދިޔަވަގުތު އޭނާއަށް ބިރުންނާއި އެކު ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ބާރުދުވެލީގައި އައި...

16

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 12

އެ ޒުވާނާ ދުވެލާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިޑިން އަރައިގެން ގޮސް އާލިކްގެ ކެބިން ހުޅުވާލުމާއިއެކު ސިހިގެން ދިޔައީ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރު ދޮށުގައި އެއްޗެއް ޓައިޕް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އިން ރީތި...

9

ތީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ .. ބީވެއްޖެޔޭ އަތުންމަގޭ 2

ގެއަށް އައިސް ވަނުމަށްފަހު ޝަޒާ ފާރުގައި ލެނގިލިއެވެ. އޭނާއަށް ފުންނޭވާތަކެއް ދޫކުރެވެމުންދެއެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ހުރެ ހިނިތުންވެވެމުންދެއެވެ، އިފާޒް އޭނާއަށް ބަލާލުމުން އެހިތަށް އަސަރު ކުރިވަރު އޭނާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ. ލޯބިވާވަރު އިހުސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. ޝަޒާ ނުކުތީ...