ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ…

އެމްމެން ވެސް ރޭގަނޑު ގެ ކެއުމަށް ފަހު އެމީހެއްގެ ކޮޓްރިއަށް ވަނީ ހަމްޒާ މެން ފުރުވަންދާށެވެ..ލައިހާ ވެސް ގޮސް އަވަހަށް ބެލީ ނިދޭތޯއެވެ..ނަމަވެސް ނިދި ވަނީ ލައިހާ އާ މާ ދުރުގައެވެ..ލައިހާ އަށް ވިސް ނެމުން ދިޔައީ އައިމަން އާ ދޭ ތެރޭގައެވެ..”ކީއްވެތަ އަޅެ އަހަންނަށް އައިމަން އާ މެދު މި ވިސްނެނީ”..އެހެން އިރުކޮޅަކު އޮވެފައި ލައިހާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކި އެވެ..”އައިމަން ވެސް އަދި އެބަ އުޅެ އެއްނުން މަގޭގެ ހިތް އަތުލަން”..ލައިހާ ތެދުވެ ހިނގައިގަތީ ބެލްކަންޔަށެވެ…ބެލްކަނީ ގައި ހުރެ ހުރެ ފަ ލައިހާ އެތެރަ އަށް ވަނީ ފެން ބޯށެވެ..ނަމަވެސް ފެންފުޅި ހުސް ވެފަ ހުރުމުން ލައިހާ ނިކުތީ ފުޅި އަށް ފެން އަޅާ ށެވެ..ބަދި ގެއާ ހިސާބަށް ދިޔަ ވަރަކަށް އެތާ މީހަކު އުޅޭކަން އިނގެއެވެ..ކިތަންމެ ބިރުން ހުރި ނަމަވެސް ލައިހާ ގޮސް ބަދިގެ ތެރެއަށް ވަނީ އެއީ ކާކު ތޯ ބަލާހިތުންނެވެ..”އައިމަން”..ލައިހާ ގޮވާލި އަޑު އިވިގެން އައިމަން ފަހައި ބަލައިލީ ލައިހާ މިގަޑީ މިތާ ކީއްކީއްރަނީހޭ އަހާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ..”އަހަރެން މި އައީ މި ފުޅިއަށް ފެން އަޅަން..އައިމަން ކީއްކުރަނީ މިގަޑީ ހޭލާ”..އައިމަން އެހެން ބަލަން ހުރު މުން ލައިހާ ބުނެލި އެވެ..އަދި އެހެން ނުހުންނަން ވެގެން ފުޅިއަށް ފެން އަޅަން ދާން ހިނގައިގަތެވެ…”އަހަރެން ވެސް މިއައީ ފުޅި އަށް ފެން އަޅަން”..އައިމަން ވެސް ފުޅި އަށް ފެން އަޅަން ފެށިއެވެ..ފުޅި އަށް ފެން އަޅައިގެން ދެމީހުން ވެސް ނިކުތީ އެކީގައެވެ…ދެމީހުން ވެސް ވަކިވީ އެމީހެއް އެމީހެއްގެ ކޮޓްރިއަށް ވަނުމުންނެވެ…

ހެދުނު ލައިހާ އަށް ހޭލެވުނު އިރު ހުރީ ގަޑިން ހައެއްޖަހަން ގާތް ވެފަ އެވެ.ހަމްޒާ މެން ފުރަނީ ހަގަޑި ބަތް ގައި ގާ ވުމުން އަވަހަށް ތެދުވެގެން ރީތިވެ ނަމާދު ކޮށްގެން ނުކުއިން އިރު އެމްމެން ތިބީ ކައި މޭޒު ދޮށުގައެވެ..ލައިހާ އައިސް އިށީނުމާއިއެކު އެމްމެން ވެސް ސައިބޯންފެށި އެވެ..ހަމްޒާ މެން ފުރުވާފަ އައި އިރު ހުރީ ނުވައެއް ޖަހަން ގާތް ވެފައި ކަމުން އެމްމެން ވެސް އެމީހެއްގެ ކޮޓްރިއަށް ވަނީ ދެން ކުރާނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތުމުންނެވެ.

ދުވަސްތަށް ހަލުވިކަމާ އި އެކު ފާ އިތުވަމުން ގޮސް ހަފްތާ އެއް ވީއިރު ލައިހާާ އަދި އައިަމަން ގެ އެކުވެރި ކަމުގެ ގުޅުން ވެސް މި ވަނީ ލޮތްބަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ..ދެމީހުން ވެސް އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ހަވީރު ނިކުތީ ހިނގާލަން ދާންށެވެ..އައިސްކޯން ވިއްކާ ތަނަކުން އައިސްކޯން ގަނެގެން ދެމީގުން ވެސް އަތިރިމަށްޗަށް ދިޔައީ އރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ވެސް ބަލައިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ..”ދަ ފަސްޓް ޓައިމް އައި ސޯ ޔޫ އައި ރިލީޒްޑް ދެޓް ޔޫ ވުޑް ބީ ސަމްވަން ސްޕެޝަލް އިން މައި ލައިފް ..ޔޫ އާ ދަ ވޮމެން ހޫ މޭޑް މީ ވޯންޓް ލިވް.ސޯ ޔޫހޭވް މައި ހާޓް އެންޑް މައި ލަވް”..އެކި އެކި ވާހަކަ ތެރެއިން އައިމަން ބުނެލިއެވެ..ހަމަ އެކަނި ލައިހާ އަށް ކޮށް ލެވުނު ކަމަކީ ހިނިތުން ވެލުމެވެ..”ދެން ހިނގަ ދާން ގެއަށް ދާން ..މިހާރު އެޔޮށް އިރު އޮށްސުނީ”..މާ ގިނައިން އެކަހަލަ އެއްޗިހި ކިޔަން ހެދުމުން ލައިހާ ބުނެލިއެވެ..”އޯކޭ”…އައިަމަން ވެސް ތެދުވީ ގެއަށް ދާށެވެ…

“ކޮން ތާކު ތެޅި ތެޅިފަ ދެ މީހުން ވެސް ތި އައީ”..ގެއަށް އައިސް ވަދެވުމާއިއެކު ޝައިރާ ބުނެލި އެވެ..

ނުނިމޭ….

 

19

1 Comment

  1. ayaa

    September 28, 2021 at 6:20 pm

    wow..nice part..when next..curiosly waiting for the next❤❤❤

Comments are closed.