Author: Eemyaa

123

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 48 (ފަހުބައި)

އެކުވެރީންތައް އެހެން ދިމާއަކަށް ދިއުމުން، ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގައި އަޔާނީގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އަފްލާކް ދެމިގަތީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަށްށެވެ. ________________________________________________   ކޮޓަރީގެ ދޮރު ލެއްޕުމަށްފަހު، އަފްލާކް ހޮޅިބުރި ދިއްލާލިއެވެ....

89

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 47 (ސަތާޅީސްވަނަ ބައި)

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ބޭނުން ނުވިކަމުގައިވިޔަސް ބައްޕައަށްޓަކައި އަޔާނީ ތައްޔާރުވިއެވެ. ބޮޑުކޮޓަރީގައި ހުރި ސޯފާގައި އޭނާ އިނީ އިސްޖަހާލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ހިތް ރޮމުންދާ އަޑު ދެ ފަރާތުގައި ތިބި މަންމައާއި ބައްޕައަށް އިވޭނެނަމައޭ އަޔާނީގެ...

112

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 46 (ސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ގޭތެރެއިން ޝިއުރީ ފެންނަން ނެތުމުން ޖަޒްލާންގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ނިތައް ކުދި ރޫތަކެއް އަރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފޯނު ޝިއުރީގެ އަތަށް ދެވުނު ހަނދާންވުމުންނެވެ. ހާސްވެފައި ހުރެ ޝިއުރީ ހޯދަމުން...

115

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 45 (ފަންސަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންގޮސް ޔަލްވީމެންގެ ކައިވެނިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސް އައިސް ޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހޭބޯނާރާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ އެމީހަކަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވަގުތަށް ނިންމޭތޯއެވެ. އަޔާނީއާއި ޝިއުރީ އުޅުނީ ޔަލްވީމެން ތައްޔާރު ކުރުމުގައެވެ....

147

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 44 (ސައުރަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“އަހަރެންވެސް މި އުޅެނީ ކައިވެނި ކުރަން…..” ވަކިވަކިން ތިން ކުދިންނަށް ބަލައިލަމުން ޝިއުރީ ބުނެލިއެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި ޔަލްވީމެންނަށް ބަލަން ތިބެވުނީއެވެ. “މި ވީހާ ދުވަހު ދޮންބެ ތަޅުވާލައިފަ، އެންމެ ފަހުން ކައިވެނިކުރަން...

82

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 43 (ތެޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“މިޝް، ހާސްނުވޭ…. ކޮންމެވެސް ގޮތެއް ވޭތޯ ބަލާނީ…..” މިޝްޔާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް އެހެން ބުނެލިނަމަވެސް، މިޝަލްވެސް ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައެވެ. މިޝްޔާ ބުނާހެން އެ ފޮޓޯއެއް ނޫނީ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެއްޔާ މިޝްޔާއަށް ވާނެ...

63

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 42 (ބަޔާޅީސްވަނަ ބައި)

“ދަރިފުޅާ…. ދެ ލޯ މަރާލާފައި ނިކަން ފުންކޮށް ނޭވާއެއް ލާބަލަ….. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ފުރަތަމަ ކުރާނީ އަލަށް…. ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާންވާނީ ނިކަން ކެރިގެން…. ދަރިފުޅު އެކަންޏެއްވެސް ނޫނެއްނު ދާން ތި އުޅެނީ…. ޝައުންވެސް...

66

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 41 (އެކާޅީސްވަނަ ބައި)

ޔަލްވީމެންގެއަށް އާދެވުމުން މިޝްޔާ ހިނގައިގަތީ، އެތެރެއަށް ވަންނާށެވެ. އޭނާ އަންނަންދެން ސައިކަލް ކައިރީގައި ރާހިލް މަޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. މިޝްޔާއަށް ގެއަށް ނުވަދެވި އުޅެނިކޮށް ހަޅޭލަވައިގަންނަމުން އައިކޮޅަށް ދުއްވައިގަތީ، ފާރުމަތީގައި އިން ބުޅާ ހޭރިގެންފައި،...

66

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 40 (ސާޅީސްވަނަ ބައި)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އާދައިގެ މަތިން މިއަދުވެސް އޮފީސް ނިމުމާއިއެކު، ޝިއުރީ ނުކުތީ އަވަހަށް ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އޮފީހުން ނުކުމެ މަގުގެ ދެ ފަރާތް ބަލައިލި، ޝިއުރީގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ހުއްޓުން އެރީ، މަގުގެ...

66

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 39 (އޮނަސާޅީސްވަނަ ބައި)

ދެ ފަހަރަކު ޓަކި ޖަހާލުމުންވެސް އަޔާނީގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ދޮރު ތަޅުގައި، ހިފާލިހާއިރުން ދޮރުހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރި ތެރޭގައި އަޔާނީ ފެންނަން ނެތުމުން އަމްހާ، ދެން ބެލީ ފާހާނާއެވެ. ފާހާނައިގައި ނެތުމުން އޭނާ...

89

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 38 (އަށުތިރީސްވަނަ ބައި)

ބޯކޮށް ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ، އަދިވެސް ހުއްޓާ ނުލައެވެ. ކަޅު ވިލާތަކުން ދުނިޔެމަތި ބައްދާލާފައިވަނީ އެހާވެސް ބޮޑަށެވެ. ބޭރަށް ދާން ބޭނުންވެފައިހުރި މިޝަލް، މަގުމައްޗަށް ބޯ ދިއްކޮށްލީ، ވާރޭ ހުއްޓާލާނެކަމުގެ އަލާމާތެއް ފެންނަން...

86

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ހަޤީގީ 37 (ސަތުތިރީސްވަނަ ބައި)

އަފޫ ސަމާސަ ކުރަނީތަ….؟؟؟ ބައްޕަ، އެހެންނެއް ނުބުނޭ ދޯ….. ބުނެބަލަ އަފޫ…. ތީ ދޮގެއް ދޯ…..” އަޔާނީ އަފްލާކްގެ އަތުގައި ހިފައި ތަޅުވާލަމުން އާދޭސް ކުރަންފެށިއިރު، އޭނާގެ ދެ ލޯ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައީ...

75

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ 36 (ސަތިރީސްވަނަ ބައި)

ޕްރިންޓިންގ ރޫމްގެ ދޮރު ތަޅުގައި ހިފާލި ވަގުތު، ޖެހެލި ވައިރޯޅިއާއިއެކު، ޔަލްވީގެ ޝޯލް މޫނުގައި އެޅުނެވެ. މޫނު މަތިން ޝޯލް އެއްފަރާތް ކޮށްލަމުން، ޔަލްވީ އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އަދި ކުޑަކޮށް ޕިން ނެއްޓިފައި...

82

ޔާރުމިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ (ފަންސަތިރީސްވަނަ ބައި)

މިޝަލްގެ، އިންތިޒާރަށް ނިމުން އައީ، ޝިއުރީމެން ދަތުރުކުރި ލާންޗް ބަނދާރައި ގާތްކުރުމުންނެވެ. ރަތްކުލައިގެ ޝޯލެއް އަޅައިލައިގެން ހުރި ޝިއުރީ، ލާންޗުން ފައިބާން އަންނަތަން ފެނުމުން، މިޝަލަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ________________________________________  ...

80

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ (ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައި)

“އައި.ލަވް.ޔޫ” އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތް ޝިއުރީގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން މިޝަލްގެ ދުލުން، މި ތިން ލަފުޒު އިއްވާލިއެވެ. އިވިގެން ދިޔަ ބަސްތަކުން، ހައިރާންވީވަރުން، ޝިއުރީ ހުރީ ފަސްއެނބުރި ބަލައިލާންވެސް ނޭނގިފައެވެ. އެއީ މިޝަލްގެ...

120

ޔާރު މިވަނީ ލޯތްބޭ ޙަޤީގީ (ތެއްތިރީސްވަނަ ބައި)

“ޔާލް……” ޔަލްވީގެ އިތުރުން ޝިއުރީމެންވެސް ހުއްޓުނީ ޝައުންގެ އަޑުންނެވެ. ޝިއުރީމެން ފަހަތް ބަލާލިނަމަވެސް، ޔަލްވީ، އެ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ގުޑިވެސް ނުލާ ހުރީއެވެ. ޔަލްވީ ބަލައި ނުލުމުން، ޝައުންގޮސް މަޑުކޮށްލީ ޔަލްވީގެ ކުރިމަތީގައެވެ....