Category: ލޯބި

3

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 8

އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިވި މިދުނިޔެއިން އޭނާގެ ވަސްވެސް ފިލުވާލުމަށެވެ. ޔާނާ ފުންމާލަން ތައްޔާރުވީ ވަގުތު މޫނަށް އެޅުނު އައްޔަކުން ސިހިފައި ވެއްޓެން ދިޔަވަގުތު އޭނާއަށް ބިރުންނާއި އެކު ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ބާރުދުވެލީގައި އައި...

16

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 12

އެ ޒުވާނާ ދުވެލާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ސިޑިން އަރައިގެން ގޮސް އާލިކްގެ ކެބިން ހުޅުވާލުމާއިއެކު ސިހިގެން ދިޔައީ ކުރިމަތިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ. ކޮމްޕިއުޓަރު ދޮށުގައި އެއްޗެއް ޓައިޕް ކުރުމުގައި އަވަދިނެތި އިން ރީތި...

9

ތީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ .. ބީވެއްޖެޔޭ އަތުންމަގޭ 2

ގެއަށް އައިސް ވަނުމަށްފަހު ޝަޒާ ފާރުގައި ލެނގިލިއެވެ. އޭނާއަށް ފުންނޭވާތަކެއް ދޫކުރެވެމުންދެއެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ހުރެ ހިނިތުންވެވެމުންދެއެވެ، އިފާޒް އޭނާއަށް ބަލާލުމުން އެހިތަށް އަސަރު ކުރިވަރު އޭނާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ. ލޯބިވާވަރު އިހުސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. ޝަޒާ ނުކުތީ...

2

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 7 ވަނަ ބައި

” އޯހ… އެހެންތަ؟ މަރުހަބާ! ” ނާސިހާ ޝާނާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނަހަދައެވެ. ފިހާރައަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު ޔާނާމަތިން ހަނދާންވުމުން އަވަސް އަވަހަށް ޔާނާއަށް ގުޅިއެވެ. ” ނާސިހާ.....

6

ހިތް ނުރޮއްވާ… (17)

         ……………”ގުޑް މޯރނިންގ” ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ކާމޭޒު ދޮށަށް ޖަމާވެތިބި އެންމެނަށް ހެނދުނުގެ ސަލާމް ކޮށްލަމުން މާހީއައިސް ބުނެލިއެވެ. މާހީގެ އަޑަށް އެދިމާއަށް އެނބުރުނު އެންމެން ހައިރާންވެ ތިބީ މާހީއަށް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން...

7

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 11

” އަދި މަންމަ ދޮންބެ މަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮންމެ ވަގުތަކު ހަނދާން ކުރި ވާހަަކަ ބުނެދޭށެވެ. އަދި ދޮންބެގެ ނަންވެސް ނުބުނެވެ ދޯއެވެ. ދޮންބެގެ ނަމަކީ ” ވިކާޝް ” އެވެ....

6

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 10

ވިޝާ އޭނާގެ އުނގުގައި ބޯ އަލާލައިގެން އޮތް އާލިކްގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ލޯތްބާއިއެކު އޭނާގެ ކަރުނަތައްވެސް ފޮހެލަދިނެވެ. އެއާއިއެކު ލޯ މަރާލައިގެން އޮތް އާލިކް ފަނޑު ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު މަޑުމަޑުން ތޭންކްސް އޭ...

4

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 6ވަނަބައި

ދުވަސްތައް މާޒީވަމުން ދެއެވެ. ޖަމީލާގެ ބަލިޙާލަތު ބޮޑުވަމުންދެއެވެ. އެކަނި ޙާލަތަށް އުޅެން އުނދަގުލެވެ. ޖަމީލާގެ ފައިގެ ރިހުން ގަދަވެގެން އުޅެއެވެ. އަޅާލާނޭ މީހަކު ނެތުމުން އޭނާ ވަރަށް ރޮޔެވެ. ” އަހަރެން އެކަނި...

19

ލޯތްބަށްޓަކައި.. (ފުރަތަމަ ބައި)

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިފިއެވެ.މުޅި މާލެއަށް ހަލަބޮލިކަން ވެރިވެއްޖެއެވެ. އެމީހެއްގެމަސްއޫލިއްޔަތާއިގެން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.އަރައިގެން އައި އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ފަރުދާ ކަހާލެވިފައިވާ ކުޑަދޮރުންފޭދިގެން އައިސް ލަޔާލްގެ މޫނަށް އެޅިފައިވެއެވެ. ލޮލަށް ކިތަންމެއުދަނގޫވަމުން...

12

ލަފްޒު (ދެވަނަބައި)

(އަޅުގަނޑަށް ހުރިހާ ނަމެއްވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔަ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުގަނޑު ހުވާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ، ހުރިހާ ނަމެއް ލެވޭ ނަމަ ލީމުސް. އެހެން ކަމުން ނަންތައް ޖެހުނީ އެއްޗެއްގައި ލިޔެ ލޯ...

6

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 9

” ކީކޭތަ ހިތައް އަރަނީ.. ކަލޭ ކިޔާހާ އެއްޗެއް އަޑު އަހަން މަ މީ ގަމާރެއް ކަމަށްތަ.. ނޫނީ ކަލޭ ބުނާހާ ގޮތެއް ހެދިގެން ހުންނަން މަ މީ ޕަޕެޓެއް ކަމަށްތަ ހީކުރަނީ..”...

HITHUGE THELHUN
2

ހިތުގެ ތެޅުން (3ވަނަ ބައި)

މާލޭގެ ފަޅުތެރެއަށް ލޯންޗު  ވަނުމުން އަދީލް ނިހާ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭރު ނިހާއަށް ވަނީ ނިދިފައެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްފަދައިން ފައިކުރު ކޮށްލައިގެން އޮތްގޮތުން ނިހާއަށް ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ. ލޯންޗުގެ އިންޖީނު ހުއްޓުމާއެކު ނިހާއަށް ހޭލެވުނެވެ....

8

އެކުގައިވާން އެދެމޭ… 8

ވާރޭ ތެރޭގައި ދެމީހުން އެކުގައި ދުވެލާފައި ދިޔައިރު ދެލޯބިވެރިއަކު ވާރޭގެ ހިތްގައިމު މާހައުލުގައި ލޯބީގެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރަމުންދާ ފަދައެވެ.  ކާރަށް އެރުނުއިރު ދެމީހުންވެސް ތިބީ ފުދޭވަރަކަށް ތެމިފައެވެ. އާލިކް ތެމިފައިވާ ިއސްތަށިގަނޑަށް އަތްލައްވާލާ...

13

ލަފްޒު (ދެވަނަ ބައި) -ސްނީކް ޕީކް-

(އަދި ފިރިހެން ކެރެކްޓަރ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފައިނަލް އެއް ނުވެއެވ. ތިބޭފުޅުން އެކަމުގައި ހެލްޕް ވެއްޖެއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅު) އަހަރެން ހިން ދިރުވާލީމެވެ. މަޒީގެ ހަނދާންތައް، ކަޝްފު ކުރެވިފައިވާ ހިސާބުން...

3

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 05

” އަހަރެންނަށް އަސްލު ހަޤީޤަތެއް ނުވެސް އެނގޭ! މަށަށް ޝައްކުވެގެން މި ބުނެލީ… އެކަމަކު ިހާރު އެނގިއްޖެ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް… ދެން އަހަރެން ކަންތައް ކުރާނެގޮތް ބަލަންހުންނާތި! ” ނާސިހާ ހިނިތުންވެލަމުން ހިނގައިގަތެވެ....