އަބަދުވެސް ވުން ގާތުގައި ހިތް އެދި ރޮނިއްޔޭ ލޯބިވާ

ހިނދުކޮޅަކު ވެސް ދުރުގުވާކަށް ކެތްނުވާނޭ ލޯބިވާ

މޭތެރޭ ހިތްވެސް ވެސް ރޮނިއްޔޭ އެކުއެކީ މިފުރާނަޔާ

އަތުތެރޭގާ ރޭދުވާ ނިމި ދާން އެދެން މަގެ ލޯބިވާ

ހިތުގެ ވިންދާ ގުޅިފަވޭ އަދު ތިޔަ ހަނދާންތައް ނުމެ ފިލާ

ލޯމަތިން ސިފަ ވެސް ވަނީ ތިޔަ ސޫރައޭ މަގެ ލޯބިވާ

މުޅި ހަޔާތް ރޯޝަންމެ ކޮށް އަލިކޮށް ދިނީ މަގެ ލޯބިވާ

ފޮނިވިހާ ހުވަފެން ތަކެއް ދައްކައި ދިނީ އަދު ލޯބިވާ

ހިތުގެ ގިލަނާއި ވޭންތަކާ ނެތި ދާނެޔޭ ފެނުމުން ކަލާ

ހިތުގެ އެދުމޭ މީ މަގޭ އަޅެ އަޑު އަހާށޭ ލޯބިވާ

 

 

 

3

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!