*ނިކުމެގެން ދިޔަ އިރު އެލީޝާ އަށް ފޯނެއް އަ އެވެ. ފޯނު ނަގާފައި އެލީޝާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި އެވެ. “މީ އަދި ފެށުން އިހަށް މަޑުކުރޭ ކުރިއަށް އަދި އޮތީ އަހަރެންގެ ބަދަލު” *

 

“އޭ ބަދަލޭ އަހަރެން މީ އާލިޝް އޭ ޒިޔާން އެއް ނޫން “އާލިޝް ބުނެލިއެވެ.” އޯ އާޝް މިގަޑީގައި ކީއް ކުރަން ތި ގުޅީ ؟”އެލީޝާ ހައިރާން ވެފައި ހުރެ ބުނެލި އެވެ. “އަހަންނޭ އެލީ އެއް ނު ބުނީ މަ ކައިރީގައި ގުޅާށޭ” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. “އޯ ސޮރީ” އެލީޝާ މާފަށް އެދުނެވެ. “އޯކޭ ކިހިނެތް ވީ އެހާ އީވަލް ކޮށް ތިހެން ތި ބުނީ” އާލިޝް ހާސް ވިއެވެ. “އާޝް އައި މެޓް ހިމް ޖަސްޓް ނައު” އެލީޝާ ކިޔައި ދިނެވެ. “ވަޓްޓްޓް ޑިޑް ސަމްތިންގް ހެޕަން އެލީ އޯ ޑިޑް ހީ ސޯޔޫ އިން ޔުއާރ ރިއަން އައިޑެންޓިޓީ” އާލިޝް ހާސްވާން ފެށިއެވެ. “ހެކް ނޯ. އައި ޝޭކްޑް ހިސް ހޭންޑް” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “ހްމްމްމް…. ސޯ އަހަރެން ކީއް ކުރަން ވީ” އާލިޝް އޭނާގެ ބޯ ކަހާލަމުން ބުނެލި އެވެ. “ޕާޓީ ހަނދާން އެބަހުރި ތަ” އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ. “އޯ. ބަހަކަށް އަރައިގެން މީގެ އާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ބަސް ސްޓޭޝަން އަށް އާދޭ މަ މިދަނީ އެތާނ ކައިރިއަށް” އާލިޝް ބުނެލިއެވެ. 

 

އެ ކޮންޕެނީ އާއި އެންމެ ކައިރި ބަސް ސްޓޭޝަން އަށް ގޮސް އެލީޝާ ބަހަކަށް އަރައިގެން ދިޔައީ އާލިޝް އުޅޭ ސަރަޙައްދަށް ށެވެ. އެވަގުތު އާލިޝް ހުރީ ބަސް ސްޓޭޝަން ކައިރީގަ އެވެ. އޭނާ ހުރީ ކަޅު ކުލައިގެ ގަމީހަކާ ނޫ ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެން އެވެ. އޭރު އެތާނގައި ތިބި އަންހެން ކުދިން ތިބީ އާލިޝް އޭ ކިޔާފައި ކުދި ކިޔަން ށެވެ. “އޭ އެއީ މިއުޒިކް ކޮންޕެނީ ގެ ޗެއާރމެން އެއް ނު… އެހާ ޒުވާން ޢުމުރެއްގައި ޗެއާރމެން އަކަށް ވާން ވީ ކީއް ކުރަން… އޭ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކިޔަސް އޭނަ ވަރަށް ހޮޓް ދޯ… އާން” އެ ކުދިން އެހެން ކިޔުމުން އާލިޝް އިސްޖަހައިގެން އިނެވެ. އާލިޝް އެއް ޗެކޭ ކިޔަން ދިޔުމުގެ ކުރިން އެލީޝާ އޭނާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. “ކޮންޓްރޯލް އާޝް އެ އަންހެން ކުއްދިން އާޝް ރުޅި އާދޭތޯ ކިޔާ އެއްޗެއް އެއީ ކޮންޓްރޯލް އާލިޝް އަށް ނުވަ ޏާމު މަ އާޝް 2 މިނެޓުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްލަފާނަން” އެލީޝާ އެހެން ބުނުމުން އާލިޝް އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ހިމޭން ކުރުމަށް ފަހު ކާރަށް އެރި އެވެ. އެލީޝާ އޭގެ އަނެއް ފަރާތަށް އެރުމުން އާލިޝް ކާރު ދުއްވާ ލިއެވެ. 

 

“އެލީ ކީއް ކުރަން އަހަރެން ހުއްޓުނީ؟ އިނީ ރީޒަން ؟” އާލިޝް އަހައިލިއެވެ. “3 ރިީޒަން އެބަ އޮތް ނަންބަރ 1. ނުހުއްޓުވި ނަމަ އާޝް ގެ އަގު ވެއްޓޭނީ. ނަންބަރ 2. އާޝް ގެ ކޮންޕެނީ ގެ ރޭޓް ދުވަހުން ދުވަހަށް ދާނީ ދަށްވަމުން. ނަންބަރ 3. ކާކު އަހަރެން ގެ ރިވެންޖް ފުރިހަމަ ކުރަން މަށަށް ހެލްޕް ވެދޭނީ. ތިންކް އަ ލިޓުލް ބްރޯ އައި ނީޑް ޔުއާރ ހެލްޕް “އެލީޝާ ސަބަބު ތަށް ބުނުމުން އާލިޝް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިގެން ހުއްޓާލިއެވެ.” ހްމްމްމް… އައި ޝުޑް ހޭވް ސީ ދިސް ކަމިންގް “އާލިޝް ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. 

 

ކާރު ގޮސް ހުއްޓުނީ އާލިޝް މެން ގޭ ގަރާޖްގަ އެވެ. ހުއްޓުމާ އެކު އެލީޝާ ގޭ އެތެރެއަށް ވަނުމަށް އަވަސް ވެ ގައެވެ. އާލިޝް އޭނާގެ ކާރު އޭނާގެ ސެކެޓަރީ އަތަށް ދީފައި ދިޔައީ އެލީޝާ ގެ ފަހަތުން ނެވެ. އެލީޝާ އެގެއަށް ވަނުމާ އެކު އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައި ގަތީ ކޯކު ފުޅި ތަކެވެ. އެދުވަހު ހަވީރު 5:30 ފެށި ޕާޓީ ނިމުނު އިރު 9:00 ޖަހާފި އެވެ. “އާޝް މަ މިދަނީ ދާން މިހާރު ވަރަށް ލަސް ވެއްޖެ . މާދާ ޖެހޭ އަދި އެ ޕްލޭ ބޯއި އާ އެކު މީޓިން އަކަށް ދާން” އެލީޝާ އޭނާގެ ދަބަސް ނަގަމުން ބުނެލި އެވެ. “އޯކޭ އައިލް ސީ ޔޫ ޓުމޯރޯ ދެން” އާލިޝް އޭނާގެ ގެ ކާނާ އަތް ދެކޮޅަށް ހޫނުވުމުން ބުނެލި އެވެ. އެލީޝާ އެނގޭން ނިކުންނި ތަނާހެން އާލިޝް ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރީ އެނދުގައި އޮށޯވެލި އެވެ. އެހެން އޮއްވާ އާލިޝް އަށް ނިދުނު އިރެއް ވެސް ހުދު އޭނާ އަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. 

 

އަނެއް ދުވަހު އާލިޝް އަށް ހޭލެވުނު އިރު ފަތިހު 6:45 ވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަކީ 8:00 ޖަހާ އިރަށް އޮފީހަށް ދާން ޖެހޭ މީހަކަށް ވުމުން އޭނާ އަވަހަށް ފެންވަރަން ފާހަނާއަށް ވެންނިއެވެ. އޭނާ އޭނަގެ ރީތި ހުދު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ގައި ޝޭމްޕޫ ލައިގެން ރީއްޗަށް ފެން ވެރި އެވެ. ފެންވަރައިގެން ނިކުތީ އޭނާގެ އުނަގަނޑުން ފެށިގެން ކަކުލާ ހިސާބަށް ތުވާލި އަނދެގެން އެވެ. އައި ގައި ފެން ހިއްކާ ލުމަށް ފަހު އަލަމާރިން ކަޅުކުލައިގެ ސޫޓެއް ނަގާ އެނދުމަތީގައި ބޭއްވި އެވެ. ދެން ޖަންގަލް ގްރީން ކުލައިގެ ގަމީހެއް ނަގާ އޭނާގެ ގަޔަށް މަހާލި އެވެ. އެއަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ފަޓުލޫނެއް ލައިގެން އެ ގަމީސް ބެގީ ކޮށްލިއެވެ. ދެން އެތާނގައި ބާއްވާފައި އޮތް ސޫޓް ލައިގެން އޭނާގެ ފަން ހުދު އިސްތަށިގަނޑު ގައި ހުރި ފެންތަށް ތުވާލިން ހިއްކާ ލިއެވެ. ފުނާ އަޅައިގެން ދިޔައީ ހެނދުނު ގެ ނާސްތާ ކުރަން ށެވެ. ނާސްތާ ކޮށް ނިމިމާއެކު އޭނާގެ އޮފީސް ބޫޓަށް އެރުމަށް ފަހު ތިރީ ފްލޯރ އަށް ގޮސް އޭނާގެ ކާރަށް އަރާފައި ދުއްވާލިއެވެ. 

 

2 ގަޑިއިރު ކުރިން…. 

 

އެލީޝާ އަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު އެލާމް ވި އަޑަށް ށެވެ. އޭރު ފަތިހު 6:50 ވެއްޖެ އެވެ. އަވަހަށް އެލީޝާ ވާނީ ފާހަނާ އަށް ށެވެ. ފާހަނާ އަށް ވަދެ ފްރެޝް ވެލައި ގެން ނިކުމެ އޭނާގެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ގައި ހުރި ފެންތަށް ތުވާލިން ހިއްކާ ލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެލީޝާ އޭނާގެ އަލަމާރިން ރަތް ކުލައިގެ ޓޮޕްކާ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެން ނިކުތީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ކެއުމަށް ށެވެ. ބިސްކޯދު ކައިގެން ކޮފީ ތަށި ބޯ ލައިގެން އެލީޝާ ދިޔައީ ބޭރަށެވެ. ބޭރަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެލީޝާ އާލިޝް އޭނާ އަށް ދިން މާސްކް އަޅައިލި އެވެ. ޓެކްސީ އެއް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ކާރެއް ހުއްޓުނެވެ. ކާރުގެ ލޯގަނޑު ތިރިކުރުމުން އެލީޝާގެ ދެލޯ ބޮޑު ވިއެވެ. އާނއެކޭ ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޒިޔާން އެވެ. “ހައި ޒާރާ ގެޓް އިން މިހާރު 8:00 ޖަހަން އެންމެ 15 މިނެޓް އޮތީ އަވަހަށް އަރާ…. އައިލް ގިވް ޔޫ އަ ރައިޑް” އެލީޝާ ޒިޔާންގެ ކާރުގެ ފަހަތު ސީޓަކަށް އަރާ ފައި އޭނާގެ ފޯނު ނަގާ އާލިޝް އަށް މެސެޖް ކުރަން ފެށިއެވެ. 

 

އެލީޝާ 

“އާޝް!!ދެޓް ބިޗް ޒިޔާން ހޭސް ޕިކް މީ އަޕް ނިއަރ މައި ހައުސް. އާރްރްރްގްގްގްގް 😠😠”

 

އާލިޝް 

“ޗިލް ގަރލް އައި ނޯ ދެޓް ޔޫ އާރ އެންގްރީ އެކަމަކު ޒިޔާން ގެ ކައިރިން ބަދަލް ހޯދަން ބޭނުމިއްޔާމު އޭނަ އާ ވަރަށް ގާތް ކޮށް އުޅެބަލަ… ބިސައިޑްސް އެކްސްޕީރިއެންސް ހުންނާނެ ދޯ! އެލީ ތީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ޒިޔާން ގެ ޖީއެފް ވިއްޔާ. ތިންކް އަ ލިޓުލް މީ ބަދަލު ހިފަން އެންމެ ފަސޭހަ ގޮތަކީ 😁 ލޮލް😂”

 

އެލީޝާ 

“އާޝް އަށް އަދިވެސް އެނގޭ އަހަރެން ރުޅި އައިމަ އަހަރެން ހެއްވަން ތޭންކްސް ޑޫޑް 😇”

 

އާލިޝް 

“ޔޫ ހޭވް ނޯ އައިޑިއަރ 🙄”

 

އެލީޝާ ހިނިތުން ވެހާފައި އޭނާގެ ފޯނު އޭނާގެ އުނގުމަތީ ގައި ބާއްވާ ލިއެވެ. “އާޝް އަށް އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ އަހަރެމެންގެ ޑިީލް” އެލީޝާ ހިތާ ހިތުން ބުނެލި އެވެ. 

 

އެދުވަހު ހަވީރު އެލީޝާ ޑިޔުޓީ ގަޑި ނިމުނު އިރު 4:00 ޖަހާފި އެވެ. އެލީޝާ އޭނާގެ ހިތް ގައިމު ކޮށްލުމަށް ކޮންޕެނީ ކައިރީގައި ހުރި ރަސްފަންނު ބީޗް އާ ދިމާލަށް ހިނގާ ގަތެވެ. އެދިޔަ އިރު އޭނާގެ މޫނުމަތީ ގައި އޮތް މާސްކް ނެގުމާއެކު އެ ޖެހޭ ހިތްގައިމު ވައި ރޯޅި ގޮސް އޭނާގެ ފަން ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ގައި ބީހެއެވެ. އެވަގުތު އެލީޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ފޯނު ރަންގު ވާ އަޑަށް ށެވެ. “ހަލޯ އައިކާ ކިހިނެށް ތަ” އެލީޝާ ފޯނު ނެގުމާއި އެކު ބުނެލި އެވެ. “ހްމްމްމް މަ ކިހިނެށް ތޯ ބަލަނީ ކީއް ކުރަން މަ މީ މިހާރު ބޭކާރު މީހެއްނު…. ” އައިކާ ފަތިވަރު ކިޔަން ފެށި އެވެ. އެހެން ވާހަކަ ދައްކަން ހުއްޓާ އެލީޝާ އާއި އައިކާ ފޯނު ބޭއްވީ މަޣުރިބަށް ގޮވަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ށެވެ. އެހެން ހުއްޓާ ފޯނަށް މެސެޖެއް އައުމުން އެލީޝާ ފޯނު ބަލާލިއިރު އާލިޝް އެވެ. 

 

އާލިޝް 

” އެލީ އާރ ޔޫ އޯކޭ ކޮންތާކު 😥😥”

 

އެލީޝާ 

“އާޝް ހާދަ ހާސްވެފައި ކިހިނެތް ވީ “

 

އާލިޝް 

” ވީކަމެއް އަހާނެ ކަމެއް ނެތް ބުނެ ބަލަ ކޮންތާކު ގަތަ ތިހުރީ “

 

އެލީޝާ 

” ރަސްފަންނު ބީޗް ގަ މި ހުރީ އަނެއް ކިހިނެތް ވީ”

 

އާލިޝް 

“ތިތާނގައި މަޑުކުރޭ މަ މި އަންނަނީ ތި ތަނަށް “

 

މާ ގިނަ އިރެއް ނުވޭ އާލިޝް ރަސްފަންނު ބީޗް އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ. އަދި އެލީޝާ ކުރިމައްޗަށް އެރި އެވެ. 

 

5 ގަޑިއިރު ކުރިން… 

 

” ހަހް އެލީ ހައު ކޭން އައި ވިން ޔުއާރ ހާރޓް “އާލިޝް މީހަކު ނޫ ޅޭ ކަމަށް ހީކޮށް ބުނެލި އެވެ.” އައި ނޯ ދެޓް ލުކް ސަރ ޔޫއާރ އިން ލަވް ވިތް ވިތް ސަމްވަން. އެއީ ކާކު ؟” އާލިޝް ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ސެކްރެޓަރީ އެހެން ބުނުމުން އެވެ. “ޒާން ކޮން އިރަކު ތަ ތި އައީ” އާލިޝް އޭނާގެ މޭމަތީގައި އަތް އަޅާލި އެވެ. “ހަމަ ދެންމެ އަކު މަ މި އައީ” ޒާން އާލިޝް އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. “އޯ ސޮރީ މައި ބޭޑް” އާލިޝް އޭނާގެ ބޯ ކަހާލަމުން ބުނެލި އެވެ. “ސޯ އެއީ ކާކު ކޮން ނަމެއް ކިޔަނީ އުމުރުން ކިތަށް އަހަރު” ޒާން އާލިޝް  ސުވާލު ކުރަން ފެށި އެވެ. “އޯކޭ އޯކޭ އެއީ އަހަރެންގެ ޗައިލްޑް ހޫޑް ފްރެންޑް އެއް އޭނާ އަށް ކިޔަނީ އެލީޝާ އެކަމު އަހަރެން ކިޔާނީ އެލީ އޭނާ އޭނާ އަހަންނަށް ކިޔާ އާޝް އޭނާ އަކީ އަހަންނާ އެއްވަރު ކުއްޖެއް” އާލިޝް ޒާން ކުރި ހުރިހާ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. “ސޯ ވަޓް ޑޫ ޔޫ ލައިކް އެބައުޓް ހަރ” ޒާން އަނެއްކާވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. “އޭނަގެ އެ ލޯބި ލޯބި ލޮލުގެ ބްރައުން ކަޅި،އޭނާގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު އޭނާގެ އަހްލާގު އޭނާގެ ހިނިތުންވުން އޭނާގެ މަޑު ދޮން ސްކިން އޭނާގެ…” “އޯކޭ އެސް ޓީ އޯ ޕީ  ސްޓޮޕް. މަ ބޯ ހަލާކު އޭނާ އާ ހެދި އެހާ ވަރަށް އުޅެންޏާ ގޮސް އޭނާ އާ ޕްރޮޕޯސް ކޮށް ބަލަ “ޒާން އާލިޝް ގެ ޖުމްލަ ނުނިމެނީސް ފަތިވަރު ކިޔަން ފެށި އެވެ . އާލިޝް އާނ އެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން މަޑުމަޑުން ހީލި އެވެ. 

 

މިހާރު… 

 

” އެލީޝާ ލުކް އަ… ” ” އާޝް ހާދަ އަވަހަކާ ތިޔައީ އަނެއްކާ ނައިޓްރޮ ސުޕީޑް ގަ ތަ ތި އައީ “އާލިޝް ބުނަން އުޅޭ އެތި ނުބުނެވެނީސް އެލީޝާ ބުނެލި އެވެ.” ކައިންޑް އޮފް… އެނީ ވޭ އެލީ އައި… އަމް…. އައި… އައި ލަވް ޔޫ ” އާލިޝް އޭނާގެ ދެ އަތް ގޮށްމުއްޓި އަކަށް ކަށް ހަދައިގެން އެލީޝާ ގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ބުނެލި އެވެ.

 

❤️–ނުނިމޭ–❤️

11

1 Comment

  1. rausherrr

    October 11, 2021 at 4:26 pm

    Very cute mi part

Comments are closed.