Category: ލޯބި

5

ފިލުވާލަން ދަތިވި ލައްގަނޑު

މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓި އަހަރެންގެ ސިފަ ބަލާލީމެވެ. މޫނުމަތީގައި ކުރިއެކޭ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތެވެ. މިހާރުވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. އުނިކަންނުވާ ފަތްމިންޏެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ. މޫނުމަތީގައި އެއްވެސް ކޫރުމެއް،...

8

ނީމް 4

ނާޒިމާއަށް ހީވީ އޭނާގެ މެއަށްމީހަކު ހޫނު ފެންއެއްޗެއް އޮއްސާލިހެންނެވެ. ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮހިގަތީ ހިފެހެއްޓުމެއްނެތިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނާހިތްވަރު ކުރާނެއެވެ. މިއޮއްހާ ދުވަހުވެސް ހިތްވަރުކުރީއެވެ. ދެންވެސް ހިތްވަރު ކުރާނެއެވެ. އޭނާގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް ޓަކައެވެ....

15

އިތުބާރުކުރާނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟

ޖުލައިމަހުގެ ވިއްސާރަ ރޭތަކުގެ ތެރެއިން ރެޔެކެވެ. ވިދުވަރުގެ ގަދަ އައްޔާއި، ގުގުރީގެ އަޑު ގަދަކަމުން އަހަރެން އޮތީ ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ވެސް ނުކެރިފައެވެ. ވިއްސާރަ ރެއެއްކަމުން ނީނާ ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް...

2

ސަލްމީނާ

ފެށުން މާއިދު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ބައްޕަ ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާށެވެ. މާއިދުގެ ބައްޕަ ނާއިފްގެ ހަށިގަނޑުބަލައި ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރ ބުނީ ނާއިފް އެނދުމަތިކުރާންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން މާއިދު ވަރަށްބޮޑަށް...

8

އަހަރެންގެ ގޮވެލިފަތި

އަހަރެންނަށް ކަލާ ފެނުމާއިއެކު ކަލާދެކެ ލޯބިވެވުނެވެ. ކަލާގެ ހަނދެއްފަދަ މޫނު ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ހިތުގެ އެންމެފުނަށް އަސަރުކުރިއެވެ. ކަލާގެ ކޯތާފަތް ފިނިފެންމަލުގެ ފިޔަފަދައެވެ. ހިތިފަތެއްފަދަ ބުމައިގެ ދަށުގައިވާ ޔާޤޫތެއްފަދަ ދެ ލޮލު ގައިވަނީ...

6

ހިތް ނުރޮއްވާ… (4)

މާހީގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާފަ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފާ އިނދެ ދެ ފަރާތަކަށް ބޯ ހޫރާލިއެވެ. “ކީއްވެތަ ދަރިފުޅުމެން ރިހާ މާ ދުރުކޮށްލައިން ތިއުޅެނީ؟ އެއީވެސް ހަމަ ދަރިފުޅުމެންގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކުއްޖެކޭ!… ރިހާގެވެސް އަދި...

3

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް…ހާދަހާ ލޯބިވޭ 25

ސިޓިންރޫމުގައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ އިން ސައުދިއްޔާ އިނީ މި ދަނޑިވަޅަށް ވަރަށް ތައްޔާރު ވެގެންނެވެ. މިއީ އޭނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ވަގުތުކޮޅެއްކަން ކިތަންމެ ކުރިން އެނގިފައިވި ނަމަވެސް ވަގުތު ޖެހުނު އިރު...

7

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (8 ވަނަ ބައި)

(ހަތްވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ހައިކަލް ކިތަންމެ ގިނަ ވާހަކައެއް ދެއްކިޔަސް އަހަރެން މާގިނަ ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަމެވެ. ހައިކަލްގެ ސުވާލުތަކަށް ކުރުޖަވާބުދިނީމެވެ. އެއީ ނުދަންނަ މޫނަކަށް ވުމާއިއެކު އޭނަޔާއި ހިއްސާކުރާކަށް އަހަންނަށް މާގިނަވާހަކަތަކެއް ނޭނގުނެވެ. ފަހަރުގައި...

3

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 5

ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރުމަށްފަހު ނާޒް އަކީލް މެންގެ ގެއަށް ދިޔައެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ބެލް ޖެހިއިރުވެސް އެކަކުވެސް ދޮރެއް ނުހުޅުވައެވެ. އެމީހުން ކިޔާނެ އެއްޗަކާ މެދު ވިސްނާލުމާއެކު ނާޒް ފިނިވަމުން ދިޔައެވެ. ދޮރު...

1

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 4

ދެން ޖެހި ގުގުރި އަދި މާބާރެވެ. ނާޒް ގަތްބިރުން ހައްތަހާ ބޮޑައް ނާޒިމް އާ ކައިރިވެލާ ނާޒިމްގެ ގަމީހުގަ ހިފަހައްޓާލިއެވެ. ނާޒް ގަޔާ ކައިރިކޮށްލެވުނީ ނާޒިމް އަށް ބޭއިހުތިޔާރު ގައެވެ. އެއީ ނާޒިމް...

1

ބަދަލުވެ ދިޔަ ހަޔާތް – 3

” ނާޒް އަށް ތިހާލު ޖެހުނު ސަބަބު ކިޔާދެވިދާނެތަ؟ ފާއިޒާ އެދުނެވެ. ވަގުތުން ނާޒްގެ ދެލޯ ކަރުނުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ. ނާޒް އަށް ގިސްލާ ރޮވެން ފެށިއެވެ. ނާޒްގެ ކޮނޑުމަތީ ފާއިޒާ އަތް...

1

ނީމް 3

ސައިކަލުން ޖެހުނުލެއް ބާރުކަމުން ނީމް ވިއްސައިގެންދިޔައެވެ. ޒީޝް “ނީމް” އޭ ކިޔާ ހަޅޭލަވާގަތް އަޑަށް ވަހަކައަށް ގެއްލިފައިތިބި އާރިފާއާއި ނާޒިމާ ދުއްވައިގަތެވެ. އޭރު ނީމުވަނީ ހަބަރުހުސްވެފައެވެ. ނީމުގެ ގާތުގައި އިނދެގެން ޒީޝް ބާރަށް...

5

ހިތް ނުރޮއްވާ… (3)

ކާރު ގަރާޖްގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ރިހާ ހިނގައިގަތީ ބޭރުން ގޭގެ އެކިއެކި ފަންގިފިލާތަކަށް އެރޭގޮތަށް ހަދާފައިވާ ސިޑިއާއި ދިމާއަށެވެ. ސިޓިންރޫމްއަށް ވަނުމަށް ހުންނަ ދޮރު މިގަޑީގައި ހުންނާނީ ތަޅުލާފަ ކަމަށްވުމުން ރިހާ އަތުގަ ޑަބަލް...

2

ނީމް 2

ނިމްވެސް އެނާގެ މަންމަ ދެކެ އިންތިހާޔަށް ލޯބިވޭއެވެ. ބައްޕަ ނެތުމުން އޭނާ ދެރަވޭއެވެ. އެހެނަސް މަންމަގެ ފުރިހަމަ ލޯބި ލިބެމުން ދާތީ އޭނާ ﷲ އަށް ޝުކުރުކުރޭއެވެ. އެތުއްތު ކުއްޖާވަނީ ރިވެތި އަޙުލާޤު...

4

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (7 ވަނަ ބައި)

(ހަވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… އެހެންވެ ދެވަނަފަހަރަށްވެސް އަހަރެން ތޫދެކެ ލޯބިވާވާހަކަ ބުނީމެވެ. ތޫއަހަރެންގެ މީހަކަށް މުޅިއުމުރަށް ހަދަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. ތޫއާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ ވާހަކައެއްވެސް ކިޔައިދިނީމެވެ....

8

މުޅި އުމުރަށްވެސް ލޯބި ވާނަމެވެ…… (6 ވަނަ ބައި)

(ފަސްވަނަ ބަޔާއިގުޅޭ)………… ވަގުތުކައިރިވަރަކަށް ބޯޓަށް އަރަމުން ދިޔަ މީހުންވެސް އޭރު ގިނަވަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނަށްވެސް އަހަރެން ވަކިވަކިން ބަލަން އިނީމެވެ. ތޫއާދޭތޯއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަން ފަސްމިނިޓްވީ އިރުވެސް ތޫއެއްނާދެއެވެ. އަހަރެން...