Category: ލޯބި

2

އުމުރަށް (ދެވަނަ ބައި)

ވަރަށްވެސް ރީތި ހިތްގައިމު ރެއެކެވެ. އުޑުމަތީގައިވާ މަދު ކުދިކުދި ވިލާކޮޅުތައް އުޑުމަތީގެ އެކިސަރަހައްދުތަކަށް ބެހިލާފާވާއިރު އުޑުމައްޗަށް ސްޕްރޭ ކޮށްފައިވާ ހުދު ތިކިތަކެއްހެންވާ ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން އެރޭގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. ދާދިކައިރިން...

6

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 66

ފްލައިޓަށް އެރުމުގެ ކުރިން ޔާނާ ޒާންއަށް ގުޅިއެވެ. ކާރުކައިރީގައި ހުމަޔޫންއާވާހަކަ ދައްކަން އިން ޒާން ފޯނު ވައިބްރޭޓްވާން ފެށުމުން ބަލައިލިއިރު ޔާނާ އެވެ. އެއްފަރާތަކަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ފޯނު ނެގިއެވެ . ޔާނާ ޒާންއަށް...

19

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 65

“ދެން ކަލެއަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ.” ހުމާމު ބޯމައްޗަށް ވާސްނަގައި ޖެހުމަށް ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ޖާހަތުއަށް ލޯމަރާލެވުމާއެކު ބޮލުގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ. ދެން ސަލާމަތްނުވާނެކަމުގެ އިހުސާސްކުރެވި ރޯންފެށުނެވެ. ހުމާމު ގައިހުރި ބާރެއް ލާފައި ޖާހަތުގެ ބޮލާ...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 64

“ތިބުނަނީ އެރޭ، މިތަންމަތީގައި ހިނގި ކަން ހަނދާންކުރާށޭތަ؟” އީމަން އެނދާ ދިމާއަށް ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. “އެކަމަކު ހަޤީޤަތަކީ އެރޭ އަހަރެންގެ ފަރާތުން ރީމްއަށް ލިބުނީ ދަރިއެއް ނޫންކަން. އެރޭ އަހަރެންނަށް...

9

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 63

ޒާންއާއި ހުމަޔޫންގެ އިތުރުން އާއިޒު ތިބީ ޒާންމެންގެ ގޭގެ ފާރުބުރިމަތީގައެވެ. ޒާން އިނީ ޝިޔާމް ގުޅުމުން ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. ހުމަޔޫންއާ އާއިޒު ތިބީ އަޑުއަހާށެވެ. “ކީކޭތަ ޝިޔާމް ބުނީ؟” ފޯނު ބޭއްވި ޒާންކުރެން...

9

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 62

އީމަންއަށް ލިބުނު ހައިރާންކަމެއްގެ ސަބަބުން ލޯބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.”ވަޓް؟؟” “އާނ. މިހުރިހާ ކަމަކީ އީމަންއާ ހެދި ވާކަންތައްތައް. އީމަން ރީމްއަށް މަޖުބޫރުކުރީމަ ރީމް އެހެން ކަންތައް ކުރަން އެއުޅެނީ. ރީމް ނުހުޓުވިއްޖެނަމަ އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އީމަންއަށް...

3

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 14

އިމްރާން ނޫސްވެރިޔާއަށް ބަލާލާފައި ދެން ބަލާލީ މާހީއަށެވެ. މާހީ އިމްރާނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ އިމްރާން ދޭނެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ނުހަނު ހާސްވެފައެވެ. ” ކަމޯން…ބުނެބަލަ އަދި މެރީއެއް ނުކުރަމޭ…އެކަމަކު ޝެން މީ ގާރލް...

11

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 61

ޖާހަތުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ހުމާމު ވާހަކަ ނުދައްކާ މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެކޮޅުން ވާހަކަ ދައްކަންދެނެވެ. “ހަލޯ؟؟!! އަނެއްކާ ގުޅީ؟ އަހަރެން ބުނީމެއްނު ބިޒީ އޭ. ފަހުން ގުޅާނަމޭ.” އެކޮޅުން ޝާމްގެ އަޑު އިވުނެވެ....

1

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 60

“ކީކޭ؟؟!!؟!؟!” ޔާނާއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އިތުރަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ބަސްހުއްޓުނެވެ. “އާނ! ތިއީ ޔާނާ.” ރީމް ލޮލުންފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތިކިތައް ފޮހެލަމުން އަނެއްކާ ޔަޤީންކޮށްދިނެވެ. “އެކަމަކު…. އެކަމަކު ކިހިނެތް ތިކަން އެނގެނީ؟” ޔާނާއަށް ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ....

11

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 59

“އެހެންތަ! އެއީ ކޮންކުއްޖެއް؟” ޝިޔާމް އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވިއެވެ. ޝާމް އިސްޖަހާލިއެވެ. ޝާމްގެ ލަދުރަކިކަން ފެނި ޝިޔާމް ހީނގަތެވެ. “އެއީ… އެއީ. އެއީ މިރަށު ކުއްޖެއް ނޫން. މާލެ ކުއްޖެއް. ބޭބެއަށް ނޭނގޭނެ.”...

8

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 13

މާހީއަށް އިމްރާނަށް ބަލަންހުރެވުނީ ހިތްކުދިކުދިވާ ހާލުގައެވެ. އިއްޔެ ދަނޑުގައި ހުރެ އޭނާއަށް ރައްދުކުރި ލޯބި ހިނިތުންވުން މިހާރު ކޮބާހެއްޔެވެ؟….އިމްރާން މާހީއަށް ނުބަލަންވެގެން ދުރުބަލަހައްޓައިގެން އޮތެވެ. މާހީ އަވަސް އަވަހަށް މޫނުފޮހެލާފައި އެނދުންތެދުވިއެވެ. “އިމްރާން!..”...

9

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 58

އީމަން އެވާހަކަތައް އަޑުއަހަން އިނުމަށްފަހު ތެދުވެގެން ރީމް ކައިރިއަށް އައެވެ. ރީމްގެ ކޯތާފަތްމަތީގައި ހުރި ކަރުނަ ތިކިތައް ފުހެލަދެމުން މަޑުމަޑުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. ރީމްގެ ހިތް އުފަލުން ނަށައިގަތެވެ. މޫނުމަތި އުޖާލާ ވެގެން ދިޔައެވެ....

18

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ފަހުބައި)

އަހަރެން ހިތުގައި އެއްވެސް ނުތަނަވަސްކަމެއް ރުޅިވެރިކަމެއް ހާސްވުމެއްވެސް ނެތެވެ. އަހަރެން ހުރީ ޝާންޓޭ ރަށުގައި ނެތްކަން އެނގުމުން ހަމަޖެހިފައެވެ. ގޭ އިންފާރު ތެރެއަށް ވަދެވުމާއެކު މަންމަ ވާހަކަ ދައްކާ އަޑުއިވުނެވެ. އެހެންކަމުން ސަލާމް...

7

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 57

ހަރްވިންދުގެ ޝައްކު ބޮޑުވަމުން ދިޔައެވެ. އެނާ ރީމްއާ ސުވާލުކުރުމުން އެމޫނުމަތިން ބަދަލުވަމުންދިޔަ ކުލަ ނިކަން ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިކަމުގައި ރީމްގެ އަތެއްވާކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެއެވެ. އަނެއްކާ އީމަންގެ ބަޔާނާ ރީމްގެ...

7

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ތޭރަވަނަ ބައި)

ދިއްދޫއަކީ މިކަހަލަ އެތަކެއް ހިތި ހަނދާންތަކެއް ވަޅުލެވިފައިވާ ރަށެކެވެ. އަހަރެން އެރަށު ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖެހުމާއެކު އެއިން ކޮންމެ ހަނދާނެއް އާވާނެކަން ޔަޤީނެވެ. އެހަނދާންތަކާ ގުޅުންހުރި އެތަކެއް ތަންތަނެއް ފެންނާނެއެވެ. އެމާޒީގެ މަންޒަރުތައް ލޯކުރިމައްޗަށް...

7

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 56

ޖާހަތުއާ ޝިފާ ތިބީ ކާމޭޒުކައިރީގައި މެންދުރުގެ ކެއުމަށް އިންސާފުކުރާށެވެ. ހޫނުކަންމަތީގައި ހުރި ގަރުދިޔަ ބޯތަށްޓާއި ބަތްކަހަނބުގެ އިތުރުން މޭޒު މަތި ފަޅުފިލުވާ ދީފައިވަނީ މަހުގެ މެޔާއި ބޮލާއި އަދި ބަނޑުސާމާނުން ފުރިފައިވާ މަސްލޯގަނޑާއި...