Author: Xiroo Thihthi

7

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 21 ވަނަ ބައި

” ޒޭނާ ވާނެ އަހަރެން ބުނާ ކަމެއް ކޮށްލަދޭން ” އަކިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ” ކޮންކަމެއް އަނެއްކާ ” ޒޭނާ އަހާލިއެވެ. ” އަހަރެންދޭ ދަޢުވަތު ކާޑް ސާރާގެ ދެމަފިރިންނާ ހަވާލުކޮށްލަން ”...

4

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 20 ވަނަ ބައި

ބައްޕާ. އަހަރެން ވާނީ ވަރަށް ދުވަސް ވަންދެން ބައްޕަޔާ މަންމައަށް ކަމެއް ސިއްރުކޮށްފަ ” ރިޒްނީ ރިފްއަތާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ކޮންކަމެއް ސިއްރުކޮށްފަ އޮތް ވާހަކަ ތިބުނީ ” ރިފްއަތު...

8

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 19 ވަނަ ބައި

” އެހެންވީމާ ވިޔާމް އެބުނީ ރަނގަޅަށް. އެ ގޭގެ ރަޖިސްޓްރީ އެއޮތީ ގާސިމްގެ ނަންމަތީގަ. އެކަން ރިފްއަތުބެއަށް ނޭންގެނީ. އެގޭނަމަ މިއަދު މިހާ ހިސާބަކަށް ކަންތައް ނުދިޔައީސް ” ނިޔާޒް ފޯން ކަޑާލުމުން...

2

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 17 ވަނަ ބައި

ހުކުރު ދުވަސްކަމުން ޒޭނާ ވެސް ތަންކޮޅެއް ކުރިން ތެދުވެ ގޭތެރޭގެ ކަންތައް ކޮށްލުމަށްފަހު ގަމަށް ދިޔުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. ” ކޮބާތަ؟ ” ޒޭނާ ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަހަރެން...

12

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 16 ވަނަ ބައި

ވިޔާމް ކާރު މަޑުކޮށްލުމުން ރިފްއަތާ އަނީސާ އަދި ރިޒްނީ ކާރުން ފޭބުނުމުން ވިޔާމް ގެއަށް ދިޔުމަށް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ގެއަށް އާދެވުމާއެކު އަނެއްކާ ވެސް ޖަލެއްގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ބައްދުވީކަމުގެ އިހްސާސް ރިޒްނީއަށް...

4

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 15 ވަނަ ބައި

” އެހެންވީމާ އަހަރުމެން ދެން ގޮސްލާނަން. ރިފްއަތު ވެސް ވާނެ އަދި އެއްދުވަހަކުން ގެއަށް އަންނަން ” ސައިގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ގޮޑިން ތެދުވަމުން ގާސިމްގެ ގެއަށް އައުމަށް ފިފްއަތުގެ އާއިލާއަށް ދަޢުވަތު...

5

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 14

އަކިޔަލް އޮފީސް ނިންމާލުމަށްފަހު ކައުންސިލް އިދާރާއިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ގެއަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތް ވަގުތު މީހަކު ފަހަތުން ގޮވާލުމުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އޭރު ފަހަތުގައި ރިފްއަތު ހުއްޓެވެ. އަކިޔަލް ބަލާލުމުން ހަރު ހިނގުމެއްގަ...

7

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 13

” އަހަރެން ބޭނުން މިރޭ މީޓް ކުރަން ” އަކިޔަލް ރިޒްނީއަށް ގުޅާފަ ބުނެލިއެވެ. ” ކިހިނެއް؟؟. އަކޫއަށް އެނގޭނު އަހަރެންނަށް އަކޫއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ގެއިން ނިކުތުން ވެސް މަނާކަން. އެހެންވީމާ އަހަރެން...

10

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 12

” މަންމާ. އަހަރެން ބޭނުން މެރީ ކުރަން ” މަސައްކަތެއްގައި ހުރި އަނީސާ ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައި ރިޒްނީ ބުނެލިއެވެ. ” އަނެއްކާ ކާކާ އިންނަންވެގެން ތިއުޅެނީ. ” އަނީސާ އަހާލިއެވެ. ” އަކިޔަލްއާ...

6

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 11

ހަމަސް ފަސް މެންދަމު އެކެއް ޖެހިފަހުން އަކިޔަލްއަށް ހޭލެވުނީ އަކިޔަލްގެ ގައިގަ ހިފާދަމާހެން ހީވެގެންނެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ދަތި ގޮތަކަށް ނޭވާލާ އަޑު ވެސް އިވެންފެށިއެވެ. ދެކަންތައް އެއްފަހަރާ ވާންފެށުމުން އަކިޔަލް ފުއްމައިގެން...

4

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 10

ދޮންއައިސަ މަރުވިފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިބުރަހިމް ގެއަށް އައިސް ވަނެވެ. ” އިބުރާހިމާ ” ގެއަށް ވަދެގެން ތަންކޮޅަކަށް ދިޔަތަނާ ދޮންއައިސަ ގޮވާލި އަޑު އިވުމުން ސިހިފައި އިބުރާހިމް ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް...

5

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 09

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އާދައިގެ މަތިން އަކިޔަލް ހުރީ އަތިރިމަތީއެވެ. މަޑުމަޑު ވައިރޯޅި ޖެހެމުން ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް އަކިޔަލްގެ ހަލާކުވެފަވާ ހިތަކަށް ފިނިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެން އެކަނި ހުރިއިރު އަކިޔަލްގެ ހިޔާލުގަ އެނބުރެމުން...

6

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 08

” އަހަރެން އަކިޔަލް ބޭނުންވާތީ އާދޭސް މިކުރަނީ ” ރިޒްނީ ބުނެލިއެވެ. ” ކިތައްމެ ވަރަކަށް އާދޭސް ކުރިޔަސް އަހަރެންނަށް ތިކަން ވާކަށް ނެތް ” އަކިޔަލް ބުނެލިއެވެ. ” އެކީއްވެތަ؟ ”...

6

ބޭނުންވަނީ އުމުރަށް 07

މެންދުރު ވެގެން އައި އިރު  ވެސް ސާރާއަށް އޮތްތަނުން ބޯހިއްލާލެވޭ ވަރެއް ނުވިއެވެ. ނާސިދު ވެސް ރަށުގައި ނެތުމުން ސާރާގެ ހާލު ފެނިފައި ނާހިދާ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދިޔުމަށް ސާރާ ގަދަ...

5

ބޭނުންވަނި އުމުރަށް 06

” ކޮބާ ސާރާ ކިހިނެއްވަނީ ” ޒާހިން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ” ވަރަށް ފައްކާ. ވަރަށް ރީތި. ހީވަނީ ހުރިހާކަމެއްވެސް އޯކޭ ވާނެހެން ” ސިނާން ބުނެލިއެވެ. ” އެވިސްނުމުގައިތަ ތިއުޅެނީ ” ޒާހިން...