Author: Faathii

15

އިމްތިޙާން (24ވަނަ ބައި)

އެންމެންނަށް ލިބުނު ޙައިރާން ކަމުގައި އަޖާއިބުވެފައި ޙިބާ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީ ސުވާލުން ފުރިފައިވި ހިތަކާއިއެކުއެވެ. ޙިބާ ލައިގެންހުރި ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި އެއްވެސް ހާއްސަކަމެއް ފެންނަން ނެތުމުންނެވެ. ބްރައިޑެއްހެންވެސް ހީނުވާތީއެވެ. ޙިބާގެ އާއިލާއަކީ...

10

އިމްތިޙާން (23ވަނަ ބައި)

ޙިބާ އާއި ހުމާޔާ ދެކުދިންނަކީވެސް ހިކި ކޮށް ތިބޭ ދެކުދިން ކަމުން ހިބާގެ ހެދުން ހުމާ ލުމުންވެސް ހުމާގެ ގަޔައް މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ހުމާ އާންމުކޮށް ލައި އުޅޭ...

13

އިމްތިޙާން (22ވަނަ ބައި)

22ވަނަ ބައި ނާސިރު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ގޭތެރެ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭތަން ހިބާއަށް ފެނުމުން މަންމަ ކޮބާބާއޭ ހިތައް އެރިއެވެ. އޭނާ ކައިވެންޏެއް ކުރާއިރު މަންމަގެ ހެޔޮ ނަސޭހަތެއް ހިސާބުވެސް އޭނާ...

13

އިމްތިޙާން (21ވަނަ ބައި)

“ނާސިރައްވެސް އަހަރެން މުހިންމު ނޫން ވީމަތާ ތި ހިސާބައް ދިޔަ އިރުވެސް މަގޭ ޚިޔާލެއް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން ނޭނގުނީ.. ދެން މިއަދު މަގޭ ކައިރީ ތި ވާހަކަ ތި ދައްކަނީ ކައިވެނީގެ ހުރިހާ...

20

އިމްތިޙާން (20ވަނަ ބައި)

މާހިލް އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް އައިސް ވަތް އިރު ރިޔާޒް އިނީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ޓީވީ ދޮށުގައެވެ. މާހިލް ފެނުމުން ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އެބައޮތް ކަމަށްބުނެ ރިޔާޒް ކައިރީ އިން ސޯފާގައި...

14

އިމްތިޙާން (19ވަނަ ބައި)

ރަހްމާ ކާން އިން ޕާންފޮތިވެސް އޭނާ ކާހިތް ކެނޑުނެވެ. އެހެންކަމުން ރުޅިއައިސްގެން ގޮސް އެ ޕާން ފޮތި ޑަސްބިނަށް ލަފައި ތައްޓާއި ގެންގުޅުނު މޭޒުމަތީ ވަޅި ސިންކައް ލާފައި އޭނާވެސް ގޮސްވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ....

17

އިމްތިޙާން (18ވަނަ ބައި)

މާހިލްގެ ބަސްތައް ހަސަނުގެ ސިކުނޑިތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މާހިލް އެ މައުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ޝަޢުގުނުވާހެން ހީވުމުން އަދި ހަސަނައްވެސް ދީނާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ނޭނގޭތީ މަޢުޟޫ ބަދަލުކޮށްލީ...

10

އިމްތިޙާން (17ވަނަ ބައި)

މުސްލިމުންނަށް ހެޕިލީ އެވާ އާފްޓާއަކީ ސުވަރުގެ. ހުރިހާ ހިތާމަތަކަށް ނިމުމެއް ލިބި އަބަދުގެ އަބަދައް އުފަލުގައި ތިބެވޭނީ ހަމައެކަނި ސުވަރު ގޭގައި. އެހެންވީމާ އޭގެ ބަދަލުގައި ބޮޑެތި ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެގެން ލިބޭނީ ނަރަކަ....

7

އިމްތިޙާން (16ވަނަ ބައި)

މާހިލްގެ މުޅި ދުވަސް ހޭދަވަމުން އެދަނީ އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއިގެންނެވެ. މިސްކިތައް ދާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން މީހުންގެ ތެރެއިން ނާސިރު ފެނޭތޯ ބަލަނީ ނާސިރު ދޭނެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާހިލް ހީކުރީ...

7

އިމްތިޙާން (15ވަނަ ބައި)

“ދަރިފުޅާ!… މާހިލް… މާހިލް ބައްޕަ ކައިރިންވެސް މާފައް އެދުނު. ދަރިފުޅައް ދެވުނު އަނިޔާއަށް. އަދި އެކަމުން އާއިލާއަށް ދެވުނު ހިތްދަތި ކަމަށްވެސް. މާހިލް ބުނީ ދަރިފުޅުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް. އަދި ދަރިފުޅާއި...

9

އިމްތިޙާން (14ވަނަ ބައި)

“އެންމެ ރަނގަޅު. އަހަރެން ގޮތެއް ނިންމާފައި ޖަވާބެއް ދޭނަން.” ނާސިރު އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. މާހިލް ބަސްއަހާ ކުއްޖެއްހެން އިސްޖަހާލަމުން ލައްބައޭ ބުނެލަމުން އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ނާސިރު ފުންނޭވާއެއް...

13

އިމްތިޙާން (13ވަނަ ބައި)

ހިބާ އެސައިންމެންޓް ނިންމުމަށްފަހު އެ ހުށަހަޅާފައި ތިރިއަށް ފައިބެލީ ފެންފުޅި އެއް ބަލައެވެ. އެވަގުތު ބައްޕަ ރީތިވެގެން ބޭރަށް ނުކުތްތަން ފެނުމުން އެދަނީ ހުކުރު ނަމާދައްކަން އެނގުމުން ހިތް އުފަލުން ނަށާލިއެވެ. އޭނާގެ...

11

އިމްތިޙާން (12ވަނަ ބައި)

ނާސިރާއި ރަހްމާ އަދި ހުމާވެސް އިނީ ޙައިރާންވެފައެވެ. އެހާ ކުޑަކުޑަކުދިންތަކެއް އެހާ މޮޅައް ކިޔާލަދިނީތީއެވެ. އެކުދިން ކިޔައިދިން ބައެއް ތަކެތި އެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަރުލިއެވެ. ދެން އޮތީ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނުގެ...

15

އިމްތިޙާން (11ވަނަ ބައި)

މާހިލް ކިތަންމެ ނުވިސްނަން އުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑިން ހިބާގެ ހަނދާންތަކާއި ދުރުވެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ މީހަކާއި އިނދެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ބޭނުންވެފައި ހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް...

10

އަދި ކިހިނެއްވީހޭ އަހާލިއެވެ. ހުމާ މަޑުމަޑުން ތެދުވެ ސޯފާގައި އިށީނދެލިއެވެ. އަދި މައްޗައް ދިއުމަށް އިޝާރާތް ކޮށްލީ އެ ދެމީހުން ވާހަކަ ދައްކާ އަޑަށް މަންމަމެން ހޭލާފާނެތީއެވެ. ހިބާ އާއެކޭ ބުނެ ވަނީ...

7

އިމްތިޙާން (9ވަނަ ބައި)

ދޮންތަޔަކަށް ނޭނގެ ކީއްވެގެންކަމެއް، އަސްލު މޫނުބުރުގާ އަޅާ މީހުންނަށްވުރެ ނާޅާ މީހުންނަށް މާ އުނދަގޫވަނީ އެ އަޅައިގެން އުޅޭ މީހުން ފެނުމުން. އަހަރެމެން ޝަކުވާ ނުކުރާ ވަރަށް އެމީހުން ޝަކުވާކުރޭ އޭގެ އުނދަގުލާމެދު....