Author: Faathii

"Faathii" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ May މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Faathii" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 19 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 299 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
705 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories