Author: Faathii

2

އޭނާއަށް ވިސްނޭނެ ނަމައެވެ.

ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ތިކިތަކުން ޝިފްނާގެ އަތައް ތެތްކަން ގެންނަމުންދިޔައީ ހުއްޓުމެއްނެތިއެވެ. ތިއްކަކަށްފަހު ތިއްކެކެވެ. އޭގެ ސްޕީޑް ހިތުގެ ހިނގުމާއި ވިންދައްވުރެ އަވަހެވެ. އެއްވެސް ކުލައެއްނުވާ އެ ފެންތިކިތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ޝިފްނާގެ ހަނދާނަށް...

10

ނާމާން ދުނިޔެއިން ލިބުނު އަލިކަން

މިއީ މީހަކަށް ދިމާވި ހަޤީޤީ ހާދިސާތަކެކެވެ. އެ ނާމާން ދުނިޔެ އަހަރެން ސިފަކޮށްދޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ މުޅިންވެސް އަނދިރިކަމެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަރެންގެ ވަށައިގެންވީ އަނދިރިކަމެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް އަހަރެންނަކަށް...

15

ވަގުތުގެ އިންޒާރު

އޮފީހުން ކުޑަ ޗުއްޓީ އެއް ނަގައިގެން ރައްޓެހި ކުއްޖަކާއިއެކު އޭނާގެ ރަށަށް ދިޔައީ ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ މަޖާކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ކުޑަ ރަށެކެވެ. އާބާދީގައި ހަސަތޭކަ މީހުންވެސް ހަމަވާނެ ކަމެއް...

އިމްތިޙާން (6 ވަނަ ބައި)
21

އިމްތިޙާން (6 ވަނަ ބައި)

މާހިލްގެ ސިކުނޑީގައި ދައުރުވަމުންދާ ނަފްރަތުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދެވޭކަށް ނެތެވެ. އަނެއްކާވެސް ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން ދެކަކޫމަތީ ބޯ ޖަހާލެވުނީ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާންތައް އާވުމުންނެވެ. އޭނާގެ މައިންބަފައިން...

8

އިމްތިޙާނު ( 5ވަނަ ބައި)

އިސްކޮޅުން ދިގު ރީތި ޒުވާން ހަށިގަނޑެކެވެ. ފެހިކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަށިމައްޗައް އަރާ ދިގު ސޯޓެއް ލައިގެން ޖޮގިން ބޫޓަކައް އަރާފައި ހުއްޓެވެ. މެދުމިންވަރަކަށް ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފައިހުރިއިރު، މަތިމަސް ތުނިކޮށް ކޮށާލާފައި ވެއެވެ. ކަޅެއް...

14

އިމްތިޙާނު (4ވަނަ ބައި)

ހިތުގެ އެ ގޮވުމަށް އިޖާބަދީ ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އޭނާ ފާއިތު ކުރަމުން ދިޔައީ ހެޔޮ ކަންތައް ތަކުގައި ޝާމިލުވުމުގައި އިސްނެގުމުގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ނަމާދު ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، ފަހަރަކު ކަމަކަށް ފަހު ކަމެއް އިސްލާހުކުރަމުން...

21

އިމްތިޙާނު (3 ވަނަ ބައި)

ނާސިރު އަވަސްކޮށްލައިގެން އެދިޔައީ އޮފީހަށްދާ ގަޑި ޖެހޭތީއެވެ. ނާސިރުގެ އަމިއްލަ ތިން ފިހާރަ މާލޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުންނައިރު އެތަންތަނުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، މެނޭޖްމަންޓްގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އޮފީހެއް ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އެއީ...

13

އިމްތިޙާނު (ދެވަނަބައި)

ކާރު ގޮސް ގޭ ކުރިމައްޗައް މަޑުކުރުމުން ދެލޯ ފޮހެލާފައި އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ގޯތިގެދޮރަށް ދަތިވެފައިވާ އެމާލޭގެ ބޮޑު ގޯތިންކުރެ ގޯއްޗެކެވެ. ނާސިރުގެ ބައްޕައަށް ލިބިފައިވާ އެ ބިންވަނީ އެކަށް ނާސިރުއަށް ހިބަކޮށްފައެވެ....

18

އިމްތިހާން

“ސުބުހާނަﷲ! ޤުދުރަތީ މަންޒަރު ތަކަކީ ހާދަހާވެސް ފުރިހަމަ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކެކޭ. ބަލާބަލާ ފޫހިވެސް ނުވާފަދަ އަޖާއިބުން ފުރިގެންވާ އެތައްކަމެއް.” މަޑު ނޫކުލައިގެ އުޑުގައި ލައްވާފައިވާ ހިތްގައިމު ހުދުކުލައިގެ ވިލާތަކުގެ މަންޒަރުތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން...

17

އަންވާރު ސީސަން 2 (ފަހުބައި)

ދީނާ އިނީ އަންވާރު ޓީމަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އާ އަޕްޑޭޓްސްތަކުގެ ތެރެއިން ލިޔެލައިފައި ވާހަކަތައް ކިޔާށެވެ. އެއްފަހަރާ ތިން ކުދިން ނެގުމުން މިހާރު އެ ސައިޓުން ދުވާލަކު ދެތިން ލިޔުން ކިޔާލަން...

17

އަންވާރު ސީސަން 2 (ފަސްވަނަ ބައި)

ބެލުން ތިރިކުރުން ނާހިދާ އޮތީ އެނދުމަތީގައި ދެކޮޅަށް ފުރޮޅިލަ ފުރޮޅިލަ އެވެ. ދެލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކުން ބާލީހާއި ބެޑްޝީޓް ތެންމަމުންދެއެވެ. މޭގައި ހިފާފައިވާ ރިހުމުން އިރުއިރުކޮޅާއި މޭމަތީގައި އަތްއަޅާލެވެއެވެ. “މީ އަހަރެން ދެކެން...

16

އަންވާރު ސީސަން 2 (ހަތަރުވަނަ ބައި)

އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ރަށު ފަސްގަނޑުގައި ފައި ބީހުނު ވަގުތު ކުރެވިގެން އެދިޔަ އިހްސާސްތަކަކީ ދުލުން ބަޔާން ކުރަން އުނދަގޫ އިހްސާސްތަކެކެވެ. ދެލޯ ކަރުނައިން ފޯވެފައިވީއިރު މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ހީބިހި ނަގާފައިވަނީ ނަފްސުގެ ހުރިހާ...

18

އަންވާރު ސީސަން 2 (ތިނަވަނަ ބައި)

ޔަމީނާ ނަވާލުއާއި ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު އެދެމަފިރިން އުޅެމުންދަނީ ނަވާލުމެންގޭގައެވެ. ކުޑަ ހަފްލާއަކުން ދެމީހުންގެ ކައިވެނި ނިންމާލި ނަމަވެސް ދެފަރާތުގެ އެންމެންގެ ދުޢާ އަކީވެސް އެދެކުދިންނަށް ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުމެވެ. މާތް ﷲ ގެ...

18

އަންވާރު ސީސަން 2 (ދެވަނަ ބައި)

ލައިފްލައިން ކްލިނިކްގެ ގޮނޑިއެއްގައި ސާރާ އިނީ އޭނާގެ ކިޔު ނަމްބަރާއި ޖެހެންދެން އިންތިޒާރުގައެވެ. ނަފްސާނީ ބަލިތަކުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު ރީމާ ހަސަންގެ ކޮޓަރީގެ ކުރިމަތީގައި އިންއިރު ބާރުބާރަށް ހިތްތެޅެނީ ބިރަކާއި ކުރިމަތިލާން އުޅެވޭ...

12

އަންވާރު ސީސަން 2 (އެއްވަނަ ބައި)

މުޅިން އާ ދުވަހެކެވެ. އިރުގެ ރަންކުލައިގެ ދޯދިތައް މަޑުމަޑުން މުޅި ހިސާބު އަލިކުރަމުން ދިޔައީ ބަލާމީހަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭހާ ފުރިހަމަ ގޮތަކަށެވެ. ހަމަހިމޭންކަން މުޅި އަވަށުގައި ވާހިނދު، ހީވަނީ އެންމެންވެސް ގަދަ ނިންޖަކުން...

55

ޙަޔާތުގެ މަންޒިލް

އުޑުމަތި ބަނަ ވައިގަދަ ދުވަހެކެވެ. ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ވާރޭވެހެން ފަށައިފާނެހެންނެވެ. ކަނޑުގެ އެ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް ރާޅުތަކުން ދޯނި ދެފަރާތައް އަރިކުރަމުން ދާއިރު، ދެތިން އަންހެނަކު ކޮތަޅު ހިފައިން ހޮޑުލާން...