Category: ލޯބި

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 19 ވަނަ ބައި

\”މަންމީ. ވަންމޯ ޓައިމް އަރީ އަރާލަންތަ ސްލައިޑަށް؟\” އެވަގުތު ދުވެފައި ޝައިލާ ކައިރިއަށް އައި ކުޑަކުއްޖާ ފެނުމުން އާޔަންއަށް ހީވީ މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުނު ހެނެވެ. މީހާ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. މޫސަވެސް ހުރީ...

5

ކުށަކާނުލާ.. (10 ވަނަ ބައި)

“ވަރަށް އަވަހަށް މިތާ ކައިރި ސިޓީ ހޮސްޕިޓަލަށް އާދެބަލަ. ޝާމް އެކްސިޑެންޓްވެގެން މިއުޅެނީ.” އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނެވެ. ބޮލަށް އެނބުރުމެއް އެރިއެވެ. އަރިއަޅާނުލީ ކިރިޔާއެވެ. “ޝާމް… ޝާމް..” އަހަރެން...

7

ލޯތްބައްޓަކާ ހިތްއެދި ރުޔަސް

ހާދަ ހޫނު ގަދައޭ،ހިގާ އަވަހަށް ގެެއަށް ދާން.ޝަޒީ ކޮޑުގަ އޮތް ދަބަސް ރަގަޅު ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.ޝަޒީމެން ގުރޫޕް މަޑުކޮއްލައިގެން ތިބީ ސުކޫލް ގޭޓު ކައިރީގައެވެ.ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދަނީ ގުރޫޕްް ސްޓަޑީ ހަދަން ދާނެ...

4

ހިތް ދީބަލާށޭ ދޭހިތުން 7

އިމްރާން ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ނޭންގުނީ ބަޔަކު ފާރައަށް ތިބިކަމެވެ. އިމްރާން މަޑުމަޑުން ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެވަގުތު ގޭތެރެއަށް ވަނީ ތިން ހިޔަންޏެވެ. އެތިން ހިޔަނީގެ މިސްރާބަކީ މާހީ...

4

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 49

އީމަން އަވަސްފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ރީމްއާއި އިޔާނާވަނީ ރޫމަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އީމަންއަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބަލާލެވުނީ އިޔާނާއަށެވެ. ލޯމެރިފައި އޮތް އިތު ހީވަނީ ފުން ނިންޖެއްގައި އޮތީހެނެވެ. ކުރިއަށް ހިނގަމުން ގޮސް...

2

ނޭދެމޭ ވަކިވުމެއް… ހާދަހާ ލޯބިވޭ 48

ހިތްކުދިކުދިވަމުން ދިޔައިރު ދެލޮލުން އެންމެ ކަރުނަ ތިއްކެއްވެސް ވެއްޓުނަ ނުދޭން ޖަހަތު ހުރީ ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. މިއަދު އޭނާ ރޯންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ކާކާ ވަކިވުމުން ހެއްޔެވެ؟ މިސްރާބެއް ނެތި ދަތުރުކުރަމުންދާ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން މިއަދު...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 18 ވަނަ ބައި

މޫސަ ހަދަން އުޅޭގޮތެއް ނޭގިފައި މޫސަގެ އަތްފޮޅުވާލުމަށްފަހު ތެޅިގަނެފައި މޫސަގެ އަތްދަށުން ލައިދެމިގަނެއްޖެއެވެ. “ކިހިނެއްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ؟” ލައިގެ ނިތްކުރިއަށް ރޫއަރުވާލަމުން އަޑަށްބާރުލާފަ ލައިއަށް ބުނެވުނީ އެހެނެވެ. “ލައި… އައި އައި އޭމް...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 17 ވަނަ ބައި

“އެހެރީދޯ މޫސަ! ވަރަށް ފޮނިހެން ހީވަނީ!” ލައިގެ ދައްތަ ބުނާއަޑު އިވުނެވެ. “އާން! ހިނގާދާން ވަރަށް ބަނޑުހައިވެއްޖެ!” ލައި އަވަހަށް ވާހަކަ އޮޅުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ނޫރާއަށް ބަލައިލާފަ ކޮނޑުއަރުވާލިއެވެ. ލައިއަށް ބުނަން...

1

ހިތް ނުރޮއްވާ… (16)

………………”އައި ހެވަންޓް ސީން ޔޫ ބިފޯ. މިފެނުނީ މިއަދު އެކަނި. އެވެސް މާ ކުރީގެ ތަސްވީރަކުން. ބަޓް އައި ޕްރޮމިސް، އައި ޕްރޮމިސް އައިލް ފައިންޑް ޔޫ.” ރިހާ އަނެއްކާވެސް ލެޕްޓޮޕްގަ އިން...

1

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 16 ވަނަ ބައި

ނޫރާކައިރީ ނޫރާގެ އާއިލާ އިށީނދެގެން ތިބިއިރު އާޔަންގެ އާއިލާ އާޔަންކައިރީ އިށީނދެގެން ތިއްބެވެ. ކައިވެނީގެ ކަންތައް ފެށުނެވެ. ނޫރާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އާޔަންވެސް އިނީ ހާސްވެފައެވެ. ދެމީހުންގެވެސް ފުރަތަމަ ކައިވެނިކަމުން...

4

ހިތް ނުރޮއްވާ… (15)

……………………………………ރިހާ އެކިފަހަރު އެކި ކަބަޑް ހާވަމުން ފައިލްތަށް ބަލާތަން ބަލަން ހުރެފަ ޒީޝާން “ރިހާ” އޭ ކިޔާފަ ގޮވާލިއެވެ. ޒީޝާންގެ އަޑު އިވުމުން ހާސްވިވަރުން ރިހާގެ އަތުގަ އޮތްފައިލް ރިހާގެ އަތުން ދޫވެގެން...

2

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 15 ވަނަ ބައި

“މިއަދަކީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް! މިއާއިލާގެ އުފާވެރިކަމުގައި އާއިލާގެ ގާތްތިމާގެ އެންމެންނާއި ހުރިހާ ރައްޓެހިންނާއި އަދި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވުމަކީ އަހަރުމެންގެ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް! މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ރައްޓެހި ފާރޫޤްގެ ހަމައެކަނި...

0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 14 ވަނަ ބައި

ނޫރާ ގޮސް އަމީންމެން އުޅޭ ކޮޓަރިއަށް ވަނީޓަކި ޖެހުމަށްފަހުއެވެ. އޭރު އަމީން ދަބަހަށް އޭނަގެ ސާމާނު އަޅަނީއެވެ. “އަމީން!……..” ކުޑަކޮން ހުއްޓުން އަރާފަހުރެފަ ހަމަޖެހިލަމުން ނޫރާ އަމީން ކައިރީ ބުންޏެވެ. “އަމީން ކޮންމެވެސް...

3

މައި ނޭމް އިޒް ޚާން (ދިިހަވަނަބައި)

“..ޝާނިފް.. ޝާނިފް..” އަހަރެންނަށް މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑުއިވެމުން ދިޔައެވެ. “..06 ޖަހާފިޔޭ ތެދުވަން އުޅޭ.. ހޭލެވިއްޖެތަ..” އަހަރެން ލޯ ނުހުޅުވައި އޮވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލީމެވެ. އަދި ދެލޯ ގަދަކަމުން ހުޅުވާލުމާއެކު ދިޔައީ...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 13 ވަނަ ބައި
2

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 13 ވަނަ ބައި

“އެދެމީހުން އެކަނި ގެއެއްގަ އުޅޭއިރު ނުތިބޭނެ ދުރުގައެއް! މަށަށް ޔަގީން ރައްޓެހިނުވިޔަސް ހުރިހާކަމެއް ކޮށްފަ ތިބޭނީ މިހާރު!” ރިޒުނާ އެހެން ބުނީ އަމީންއަށް އެކަނި އަޑުއިވޭވަރަށް ސިއްރުންނެވެ. “ނޫރާ އަކީ ރިޒޫ ތިހީކުރާކަހަލަ...

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 12 ވަނަ ބައި
0

ވީމޭ އިންތިޒާރުގައި 12 ވަނަ ބައި

އެހުރިހައިރު އާޔަން ހުރީ ނޫރާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާށެވެ. ނުރާ ކުރާކޮންމެ ހަރަކާތެއްވެސް އާޔަންއަށް ވަރަށް ކަމުދެއެވެ. ފައި ފެންގަނޑުތެރޭ ތަޅުވަމުން ދާގޮތާއި ނޫރާ އިށީނދެލައިގެން އިންގޮތްވެސް ވަރަށް ހިތްގައިމެވެ. ނޫރާ އެތަނުން ދިއުމުން...