Author: Salaa

21

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 13 ( ފަހުބައި )

ޔަޝްމީ ދުއްވައިގަތެވެ. އުފަލުން ހެވެމުންނެވެ. ޔަޝްމީ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ނިކްގެ ގައިގައި ޖެހިގަތްތަނުން ނިކް އޭނާ އުރާލިއެވެ. އެންމެން އަތްޖަހަންފެށިއެވެ. އެވަގުތު މުޅިތަން އެއް އަޑު ކޮއްލީ ޔަޝްމީގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ”...

1

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 12

” އެބަ އާދެ މަގޭ ރައްޓެއްސެއް.. އޭނަ އާއި އެކު ދާނީ… އޭނަ ޔަޝް ގެންގޮސްދޭނެ އިމްރާންގެ ގެއަށް.. ދެން ވާނުވާ އަންގާލާތި.. އަހަރެން ވަރަށް އަވަހަށް ފުރަން ބޭނުން.. ” ނިކް...

0

ހިތްމިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 11

ހޯލްތެރެ  ގުގުމާލުމާއި އެކު ޔަޝްމީ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެފައި ބާރުވިއެވެ. މުށިތަކުމަތީ ތަތްވިއެވެ. ޖިޔާ މަޑުމަޑުން ޔަޝްމީގެ ގައިގައި ކޮށްޓާލިއެވެ.ޔަޝްމީ އަދވެސް ހުރީ ސްޓޭޖަށް ނާރައެވެ. ” އޭތް.. އަވަހަށް ހިނގާ…” އެންޑީވެސް...

19

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 17 ( ފަހުބައި )

” ދޫނިއަށް އެނގެ އެއްނު އޭނައަށް އިނގުނިއްޔާ ފަހުދުއަށް އެނގޭނެކަން… ” ލޯތްބާއި އެކު ސައިމަން ބުނެލިއެވެ. އަސްތާއެވެ. ސައިމަން ހަސަދަވެރިވީބާވައެވެ؟ ޔާނާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފަހުދަށް ލިބެން ބޭނުން ނުވަނީބާވައެވެ؟ޔާނާ ގެއްލި...

10

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 16ވަނަބައި

” އަހަރެންވެސް….. ޔާނާ ބޭނުން……………. ” ފަހުދަށް ބުނެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެތާ މަޑުކުރާނެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ، އަވަސް އަވަހަށް ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ޔާނާ ރޮމުން ރޮމުން ސައިމަންގެ މޭގައި ލައްވިއެވެ. ” ލޯބި…...

8

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 15 ވަނަ ބައި

” ތިވަރު ބޮޑުކަމެއް ހަނދާން ނެތުނީ؟ ތިވަރު ބޮޑުކަމެއް ނުބުނެ ހުރެވުނު؟ ” އެއަޑަށް ޔާނާ އިސްނަގާ ސައިމަން ގާތަށް ދިޔައެވެ. ސައިމަންގެ އެއް އަތުގައި ހިފާ އޭނާގެ އަތުތެރެއަށް ލުމަށްފަހު އަތަށް...

11

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 14 ވަނަބައި

އެގޮތަށް އެތައް އިރަކު ހުރުމަށްފަހު ފެރީއަށް އެރުމަށް އޭނާ ހިނގައިގަތެވެ، ފޯން ރިންގް ވުމުން ބަލާލި އިރު ލިޔުޝާއެވެ. ބިޒީކޮއްލުމަށްފަހު ބޭގަށް ފޯންލިއެވެ. ދެލޮލުން ކަރުނަތައް ފުހެމުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ހިނގައިގަތެވެ.  ހިނގައިގަތް...

4

ހިތްމިއެދޭ ސޫރައޭތީ މަގޭ 10

 ހަރީރާ އެހެން ބުނުމުން އިމްރާން ވަފާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާލާ ހިތްވިއެވެ. ޔަޝްމީދެކެ ވެވުނު ލޯބި ވަފާ ދެކެ ވާން ބޭނުންވިއެވެ. ލިބުމެއް ނެތް ލޯތްބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމަށްވުރެން ، ނިވެމުންދާ ބޮކި...

14

ހިތުގާ ފޮރުވާލެދޭށޭ 13ވަނަ ބައި

ޔާނާ އޭނާގެ ހިތުގެ ޙާލަތު ސިއްރުކުރީ ލަކުނުން ފުރިފައިވާ ހިތުގައެވެ. މަޑުމަޑުން ލަކުނުތައް ފިލުވުމަށްޓަކައެވެ. އޭނާގެ ހިތް ސައިމަންއަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ ކޫރުމެއްވެސް އަޅުވާނުލައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވަނީ ސައިމަންއާއި ދުރުދުރުން އުޅޭށެވެ....

12

ހިތް މިއެދޭ ސޫރައޭ ތީ މަގޭ 9

” މަންމަ އޭ؟؟؟؟” ނިކްއަށް އަހާލެވުނެވެ. ޔަޝްމީގެ ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުނަތަކުންނާއި އޭނާ ގިސްލަމުންދާވަރުން އިތުރު ހެއްކެއް ނިކް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ޔަޝްމީގެ މޫނުމަތިންވެސް އެ މަޖުބޫރީ ފެނެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ޔަޝްމީއަށް...

4

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 11 ވަނަ ބައި

ނާސިހާ ބޭރަށް ހިނގައިގަތުމާއި އެކު ހުއްޓުނެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަން ފެނުނެވެ. ނާސިހާގެ އަތް ފޮޅުވާލުމަށްފަހު ޖަމީލާވެސް ހުއްޓުނެވެ. ޝާނާ ބޭރަށް ބޯދިއްކޮއްލިއެވެ. އޭނާ އިންތިޒާރު ކުރި ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީއެވެ. ފަހުދު...

13

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 12

ލަސްލަހުން އެސްފިޔަ ޖަހަމުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ތުންފަތް ހަރަކާތްކޮއްލިއެވެ. ” ފަހުދު!؟ “ ދެމީހުންގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރި ޝާނާ ރުޅިއައިސް ފުފުނެވެ. ފަހުދުގެ އަތުން ދޫކޮއްލުމަށްފަހު...

31

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 10

މިހާރަކަށް އައިސް ފަހުދުއަށް ބަދަލްތައް އަންނަކަން ޚުދް އޭނާއަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާމިރު އާއި އެކު ކޮފީއަކަށް ގޮސް އެކަން ޝެއަރ ކުރުމަށް ފަހުދު ބޭނުންވިއެވެ. ” މަށަށްވެސް ވަރަސް ފާހަގަކުރެވޭ ތިކަން…...

11

ހިތުގާ ފޮޮރުވާލަދޭށޭ 9

ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައިހުރި ޝާހު ދުވެފައި އައިސް އަސްލަމުގެ ކަރުގައި ހިފާ ފާރަށް ތަރަ ކޮއްލިއެވެ. ” އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާގެ އަބުރަށް އަރަން ކަލެޔަށް އޮތީ ކޮން ޙައްޤެއް! ”  އަސްލަމް ގަދަކަމުން ކަހަލަ...

3

ހިތުގާ ފޮރުވާލަދޭށޭ 8

އޭނާ ބޭނުންވަނީ އޭނާއަށްޓަކައި އަނިޔާވެރިވި މިދުނިޔެއިން އޭނާގެ ވަސްވެސް ފިލުވާލުމަށެވެ. ޔާނާ ފުންމާލަން ތައްޔާރުވީ ވަގުތު މޫނަށް އެޅުނު އައްޔަކުން ސިހިފައި ވެއްޓެން ދިޔަވަގުތު އޭނާއަށް ބިރުންނާއި އެކު ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. ބާރުދުވެލީގައި އައި...

9

ތީ ހާދަ ލޯބި ލޯތްބެކޭ .. ބީވެއްޖެޔޭ އަތުންމަގޭ 2

ގެއަށް އައިސް ވަނުމަށްފަހު ޝަޒާ ފާރުގައި ލެނގިލިއެވެ. އޭނާއަށް ފުންނޭވާތަކެއް ދޫކުރެވެމުންދެއެވެ. އެކަނިމާއެކަނި ހުރެ ހިނިތުންވެވެމުންދެއެވެ، އިފާޒް އޭނާއަށް ބަލާލުމުން އެހިތަށް އަސަރު ކުރިވަރު އޭނާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ. ލޯބިވާވަރު އިހުސާސްކުރެވިއްޖެއެވެ. ޝަޒާ ނުކުތީ...