Author: Ninnu

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 20

“މަންމާ…” އެމީހާ ދެއްކި ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކޮށް އަމްރު މިސްރާބު ޖެހީ އީމާނާގެ ކޮޓަރިއައި ދިމާލަށެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަމްރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތަޅަށް ބާރު ކޮއްލެވުނީއެވެ. އެނދުގައި ދެބާލީސް އޮތީ...

4

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 19

“ރުކޫ…. ރުކާޔަތު…” އަމްރުއާއި ދުރުގައި ކޮޅަށް ހުރި ނިޝާނަށް ބަލާލަމުން ނިކަތު އެހެން ބުނެލިއެވެ. ނީޝާންގެ ފައިން ހީވީ ވާގި ދޫވި ހެންނެވެ. އެބުނި އެއްޗެއް ވަގުތުން ނިޝާންއާއި އަމްރުއަށް އެނގުނެވެ. އަމްރުގެ...

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 18

“ބައްޕާ… މަންމަގެ ހަބަރެއްވިތަ؟ އަޅުގަނޑު ގުޅާއިރު އަބަދުހެން އޮންނަނީ ފޯނު ނިއްވާލާފަ…” އަމްރު އެހެން ބުނުމުން މުއާޒް ތެޅިގަނެފައި ބަލާލިއެވެ. ސިހުނު ވަރުން އޭނާގެ ތަލިން ކުޅުވެސް ހިކުނު ކަހަލައެވެ. “އެހެންތަ؟ އަނެއްކާވެސް...

9

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 17

1 ފެބްރުއަރީ 2019 ސާރާ ދުވެފައި އައީ ޑްރައިވަރ ނިކަތު ރޯ ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ. މީހަކު ނިކަތު ގެންދިޔައީ ކަމުގައި ބުނުމުން އޭނާ ބިރުގަތީއެވެ. ޝައްމޫން ބަލަމުން ދިޔައީ ނިކަތު އެހެން އިނދެ...

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 16

ސޯފާގައި އިން އީމާނާ ބަލަމުން ދިޔައީ މުއާޒްގެ މުނަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ބޮލަށް އެހިޔާލުވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެރޭގައި އަމްރު އެހެން ބުނީ ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން ކޮންމެވެސް...

11

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 15

“އަހަރެން މިބުނި އެއްޗެއް ނިކަތުއަށް އަދި އެނގޭނެ.. އެދުވަހުން ހިތަށް އަރާނެ ހަމަ ގައިމުވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާން ނުވިނަމައޭ… އަހަރެން މިއަދު މިމާފަށް އެދެނީ… އެދުވަހުން އަހަރެން މާފަށް އެދެން ބޭނުމެއް...

10

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 14

މަސައްކަތުގައި އިނދެވުނު އިރެއްވެސް ނިކަތުއަކަށް ނޭނގުނެވެ. އޭނާ ގަޑީއަށް ބަލާލިއިރު ރޭގަނޑު ހަތެއް ޖަހަނީއެވެ. ނިކަތު ފައިލްތައް ލައްޕާލަމުން ހިގައިގަތީ އޮފީހުން ނިކުންނާށެވެ. އޮފީހުން ނިކުމެގެން ކާރާއި ހަމައަށް ގޮސްފައި ފޯނު ނުލައި...

5

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 13

ނިކަތު ހިނިތުން ވެލަމުން ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނިކަތު ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވުމުން އެމީހާ ހިތްހެޔޮކަން ނިކަތުއަށް އެނގެއެވެ. ނަމަވެސް ފާތުން މިއަދު ސަލާމަށް އަތްދިއްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަތް އަޅާލީ އަނގަމަތީގައެވެ....

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 12

އަމްރުއާއި އައްމާރު ބަލަން ހުރީ މުއާޒްގެ މޫނަށެވެ. ނިކަތު އަދިވެސް އިނީ ދޮންކެޔޯ މަތިން ވިސްނާށެވެ. ނަމަވެސް މުއާޒަށް އޭނާއެހައި ދޮންކެޔޮ ކާހިތުން ހުއްޓައި ކުއްލިއަކަށް އެހެން ބުނުމުން ނިކަތުވެސް އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ....

11

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 11

ހެނދުނު ހޭލެވުނު އަމްރު މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން ހީލިއެވެ. ކައިރީގައި ނިދާފައި އޮތް ނިކަތުއަށް ބަލާލަމުން އަމްރު އެނިތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އަދި ނިކަތުއަށް ގޮވާލަން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް އަމްރުގެ ސަމާލުކަން އަތުލައިގަތީ ނިކަތުގެ ފައިކައިރީގައި...

7

ހިވަފެނުގެ ރާނީ 10

ގޭތެރެއިން ދުވަމުން ނިކުމެގެން އައި ފިރިހެންމީހާ  ދާތަން ފެނުމުން ނިޝާން ދުއްވައިގަތީ އެމީހާގެ ފަހަތުންނެވެ. އަމްރު ފޯނުގެ ލައިޓު ޖައްސައިގެން ނިކަތުގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަނެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް އެތަނުން ނިކަތުގެ ރުއިމުގެ...

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 9

އަމްރު އަނެއްކާވެސް ނިކަތުއާއި ކައިރިވެލިއެވެ. މަޑުމަޑުން ނިކަތުގެ ކަންފަތުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލަމުން ކަރުން ތިރިއަށް އަތް ހިންގާލިއެވެ. އަދި ނިކަތު ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ ފުރަތަމަ ގޮށް ނައްޓާލަމުން ކަނާތް ފަރާތުން ގަމީސް...

4

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 8

ދުރުދުރުގައި ފައި އަޅަމުންއައި ނިކަތުގެ ހިނގުން މަޑު ދުވުމަކަށް ބަދަލުވިއިރުވެސް އޭނާއަކަށް ރެއަކާއި ނުލިއެވެ. ކުރިން ދުވަހެއްގައި ގޭގެ އެތެރެއިން މީހަކު ހުރަސްކުރިހެން އޭނާއަށް ހީވިއެވެ. ފަހަރުގައި އެހެން މީހަކުވެސް ހަމަ މިމަގުން...

3

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 7

“މަންމާ ބުނަންތަ… އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުންމީ.. މަންމަ އެހެން ފިރިހެނަކާއެކު ފިލައިގެން ދިޔަރޭ އަހަރެން ރުއިރުރިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ…” އަމްރު އިސްޖަހާލަމުން އެހެން ބުނެލި ގޮތުން އީމާނާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. އަމްރު އެހެން...

2

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 6

“އަމްރު…” ދޮރުމަތިން އިވުނު އަޑުން ދެމީހުންނަށް ތެޅިގަނެފައި ތެދުވެއްޖެއެވެ. ތިރިއަށް ބަލަންހުރި ނިކަތު ހެނދުން ރީތި ކޮއްލަމުން އަމްރުއަށް ލޯބޮޑު ކޮއްލިއެވެ. އަދި ކުރިމަތީގައި ހުރި މިހާއަށް ބަލާލިއެވެ. ވަގުތުން އެމީހާ ފަހަތަށް...

6

ހުވަފެނުގެ ރާނީގެ 5

‘ޕޮލިސް ކާރުގެ އަޑު…” އަނެއްކާވެސް ދަންނަ އަޑުއިވުމުން އަމްރު ލޯ ހަނިކޮއްލަމުން ލޯމަރާލައިގެން އަވަސްއަވަހާއި ނޭވާލާން އިން ނިކަތްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެކަން އިހްސާސް ކުރެވުނު ނިކަތް ލޯހުޅުވާލަމުން އަމްރުގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ....