Author: Ninnu

8

ޔާރާ

އަޅުގަނޑު ދެން މިވާހަކަ އަޕްލޯޑް ކުރަމުން ގެންދާނީ https://vaahaka.com ގައެެވެ. ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެރިވަން…

11

ޔާރާ – 3

ދޯސް ޑިމްޕަލްސް………..” ލައިލް އެހެން ބުނެފައި އިނގިލި ޖައްސާލީ ކޮލުގެ އަޑިވެފައިވާ ތަނުގައެވެ. އަދި އިތުރަށް އަހަންނާއި ކައިރިވެލިއެވެ. އެހަށިގަނޑުން މީރުވަސް އޭރު އަރައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލައިލް އަހަންނާއި ދުރުވެލިއެވެ. އެމޫނުން ފެންނަން...

13

ޔާރާ – 2

“ރޫމީ ލައިލް… އަހަރެން ދުނިޔޭގަ މިހުރީ މިދުވަސް ދެކެންތަ؟…” މަންމަގެ ރުއިމުގެ އަޑު ޖެހުމާއެކު އަހަން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ތަތްލި ކަހަލައެވެ. “ރޫމީއަށް އެނގޭތަ ކީއްވެކަން ހުރިހާ ކަމެއް ގޯސްވީ…” “ބޭނުމެއް...

12

ޔާރާ – 1

މައިރާ “ވިތް ލަވް ޔާރާ….” ލައިލް އަނގަ ފާޑަކަށް ހަދާލަމުން އަހަންނަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ލައިލްގެ އަޑުގައިވި މަލާމާތުގެ ރާގު އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ފާހަގަވިއެވެ. “ޔާރާ… ސީރިއަސްލީ ޔާރާ… މައިރާ ހީކުރީ އަހަރެން...

9

ހުވަފެނުގެ ރާނީ (ފަހުބައި)

“އަޅުގަނޑު މާފް ކޮއްފިން…..” އެނދުގައި ތެދުވެ އިށީނދެއިން ނިކަތު ހިނިތުން ވަމުން ބުނެލިއެވެ. މުއާޒް އެދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. ދެން އަމްރުއަށް ބަލާލަމުން ނިކަތުއަށް ބަލާލިއެވެ. މިފަހަރު ނިކަތު ބޯ ޖަހާލަމުން...

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 24

“ބައްޕަ ކޮންތާކު އުޅެފަ ތިއައީ؟….” އައްމާރު އިސް ޖަހާލައިގެން އެހެން ބުނެލިއިރު އެމޫނުން ލަދުވެތިކަން ވިއެވެ. އޭނާ އަހަން ބޭނުން ނޫން ނަމަވެސް އެވާހަކަ އެހުން މުހިންމުވިއެވެ. “ބައްޕަ އުޅުނީ ގޭގަ…. ހަމަ...

6

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 23

21 ޑިސެމްބަރ 2002 އެކުޑަކުޑަ ދާރަ ތަކުގައި ލޯ ޖަހައިގެން ހުރި ރުކާޔަތުގެ ހިތް ހީވަނީ މޭފަޅާފައި ނިކުމެގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނެވި ރުކާޔަތުގެ ލޮލުން ކަރުނަގަނޑު އޮހިގަތީ ނިކަތު...

10

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 22

5 މާރޗް 2019 ކޮޓަރިއަށްވަން އަމްރު މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރީ ނިކަތު ކުރިން އެއްޗެކޭ ބުނޭތޯއެވެ. ނިކަތު ފާހާނައިން އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮއްލައިގެން ނިކުމެ އަރައި އޮށޯތީއެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އޮތްހެންވެސް ނިކަތުއަށް ހީވާހެނެއް...

7

އަހަރެން 2

އަހަރެން ވަރަށް މޮޅަށް ކިޔަވަމުންއައި އަހަރެކެވެ. ގޭތެރޭގައި ހުއްޓައި އަހަރެންގެ ހަގަށް ހުންނަ ކޮއްކޮ އައިސް ބޮލުގައި ބާރަކަށް ޖެހުމުން އަހަރެން ސިހިފައި އަވަހަށް ބަލާލީމެވެ. ނަމަވެސް ކޮއްކޮ ތިރިއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރުމުން...

5

އަހަރެން

ސިހުރޭ، ޖިންނިއޭ، މިއީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ކަންފަތަށް އިވޭ އަޑެކެވެ. ކުޑައިރުއްސުރެ ބޮޑުވީ މިކަހަލަ ވާހަކަ އަޑު އަހައަހައެވެ. އަހަރެންނަކީ އުމުރުން ތިންއަހަރު ވީއްސުރެ މިކަހަލަ ވާހަކަ އަޑުއަހައިގެން ބޮޑުވި ކުއްޖެއެވެ. މަންމަ...

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 21

ދުވެފައި ދިޔަ އަމްރު ފެނުނީ ނިޝާންއާއި އެތަނުގައި ތިބި ދެތިން މީހުންނަށެެވެ. ނިޝާން ވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޭނގުނު ނަމަވެސް އެނގުނީ އަމްރު ދުވެފައި އެދަނީ ދެންމެ ވަޅުލި މީހާގެ މަހާނަ ކައިރިއަށް...

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 20

“މަންމާ…” އެމީހާ ދެއްކި ވާހަކަ ގަބޫލު ނުކޮށް އަމްރު މިސްރާބު ޖެހީ އީމާނާގެ ކޮޓަރިއައި ދިމާލަށެވެ. ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލި އަމްރު އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ތަޅަށް ބާރު ކޮއްލެވުނީއެވެ. އެނދުގައި ދެބާލީސް އޮތީ...

4

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 19

“ރުކޫ…. ރުކާޔަތު…” އަމްރުއާއި ދުރުގައި ކޮޅަށް ހުރި ނިޝާނަށް ބަލާލަމުން ނިކަތު އެހެން ބުނެލިއެވެ. ނީޝާންގެ ފައިން ހީވީ ވާގި ދޫވި ހެންނެވެ. އެބުނި އެއްޗެއް ވަގުތުން ނިޝާންއާއި އަމްރުއަށް އެނގުނެވެ. އަމްރުގެ...

8

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 18

“ބައްޕާ… މަންމަގެ ހަބަރެއްވިތަ؟ އަޅުގަނޑު ގުޅާއިރު އަބަދުހެން އޮންނަނީ ފޯނު ނިއްވާލާފަ…” އަމްރު އެހެން ބުނުމުން މުއާޒް ތެޅިގަނެފައި ބަލާލިއެވެ. ސިހުނު ވަރުން އޭނާގެ ތަލިން ކުޅުވެސް ހިކުނު ކަހަލައެވެ. “އެހެންތަ؟ އަނެއްކާވެސް...

9

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 17

1 ފެބްރުއަރީ 2019 ސާރާ ދުވެފައި އައީ ޑްރައިވަރ ނިކަތު ރޯ ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ. މީހަކު ނިކަތު ގެންދިޔައީ ކަމުގައި ބުނުމުން އޭނާ ބިރުގަތީއެވެ. ޝައްމޫން ބަލަމުން ދިޔައީ ނިކަތު އެހެން އިނދެ...

7

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 16

ސޯފާގައި އިން އީމާނާ ބަލަމުން ދިޔައީ މުއާޒްގެ މުނަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ބޮލަށް އެހިޔާލުވަނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެރޭގައި އަމްރު އެހެން ބުނީ ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ވަރުންނެވެ. ނަމަވެސް އެތަނުން ކޮންމެވެސް...