Author: maroon

194

ތިޔަ އަސަރު 55 (ފަހު ބައި)

އަޝްވާއަށް ލިބުނު އުފާވެރިކަން ބަޔާންކޮށްދޭނީ ފަހެ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއް ސިކުންތުގައި ވޭނީ ކަރުނަތައް އޮހެރެމުން ދިޔަ އެ ދެ ލޮލުން ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ހިލާލޯ ފޮނި ކަރުނައެވެ. “ޝުކުރިއްޔާ ޝައިމް، އަހަރެން...

44

ތިޔަ އަސަރު 54

“އަޝްވާ ބައްޕައަށް މާފުކުރޭ… އަޝްވާ ވިސްނާލިޔަސް އެގޭނެ ކާއިން ނޫން އެހެން އެތައް ބައިވަރު ކުދިން އަޝްވާއަށް ލިބިދާނެ ކަން.. ކާއިން މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ އަދި ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާ” އަސްރާރު...

39

ތިޔަ އަސަރު 53

“ޔެސް މައި ޑާލިންގ… އަހަރެން ކިހިނެތް ކާއިން އެކަނިކޮށްލާނީ؟ ” ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީ އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. އަދި ލިފުޓް ތެރެއަށް ވަދެ ކާއިންގެ ގައިގައި ވަރަށް ލޯބިން ބައްދައިގަތެވެ. ދުވަހަކު ވެސް...

65

ތިޔަ އަސަރު 52

ފޯނުގެ އަތްގަނޑު އެއްލާލުމަށް ފަހު އަޝްވާ ކާއިންގެ ގައިގައި ޖަހަން އިސްއުފުލާލިއެވެ. “އައި ލަވް ޔޫ އަޝްވާ!” އަޝްވާ އިސްކުރި އަތުގައި ހިފައި އިތުރަށް ގަޔާއި ކައިރިކޮށްލަމުން ކާއިން ބުނެލިއެވެ. އަޝްވާއަށް ބުނާނެ...

74

ތިޔަ އަސަރު 51

ޑިޔުޓީއަށް ދާން ތައްޔާރުވާން ޑުރެސިންގ ޓޭބަލް ކައިރީގައި ހުރި އަޝްވިންއަށް ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ މީހަކު ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހުމުންނެވެ. މި ގަޑީ އޭނާ ހޯދަން އަންނާނީ އަޝްވާ ކަމަށް ގޮސް އަޝްވިން...

68

ތިޔަ އަސަރު 50

“ބައްޕާ! ކައިވެންޏަކީ ތިހާ ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ!.. އެހެންނޫނަސް ވަކި ކަމަކަށް ޝަރުތުކޮށް އަޅުގަނޑު ބޭނުމެއް ނޫން މީހަކާއި އިންނަން” އަސްރާރު އަށް ވިސްނައިދެމުން އަޝްވާ ބުނެލިއެވެ. “އަޝްވާ! އެ ޝަރުތު...

64

ތިޔަ އަސަރު 49

ބުނެވޭ އެއްޗަކާއި މެދު އަދި ކުރެވޭ ކަމަކާއި މެދު ގިނަ ފަހަރަށް އަހަރަމެންނަށް ވިސްނޭ ތަން އަންނަނީ އެކަން ކޮށް ނިމުމުންނެވެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެކުރި ކަމެއް އިސްހާލުކޮށް ކަންތައް ހަމަ މަގަށް...

113

ތިޔަ އަސަރު 48

ދަތުރުގެ ދެވަނަ ދުވަހެވެ. ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން އެއްމެން ވެސް އަވަސްވެގަތީ ހެނދުނު ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށެވެ. ރޭގެ ހާދިސާއަށްފަހު އަޝްވާ އިތުރަށް ކާއިންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރަން ލަދުގަތެވެ. ރޭގެ ފިނި މެންދަމުގައި އަޝްވާގެ ސިކުޑި...

77

ތިޔަ އަސަރު 47

ކާއިން އަޝްވާ ގޮވައިގެން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އޭރު ކާއިން ވީނުވީ ތަނެއް ނޭނގި ކައުސަރު ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައި ހުއްޓެވެ. “މަންމާ!” ކާއިން ކައުސަރުގެ  ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. “ދަރިފުޅު ބަލިވެ އުޅޭއިރު ކޮންތާކަށް...

69

ތިޔަ އަސަރު 46

އަޝްވާ ހީކޮށްގެން ހުރި ގޮތާއި ހިލާފަށް  ކާއިން މާޒިން އުޅޭ ތަނަށް ދިޔައީ ޓްކްސީއެއްގައެވެ. މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޮފީހަށް ބައްދަލުވުމަކަށް އައި މީހާގެ ސޫޓް ކޭސްގައި ހަރު ކުރެވުނު ޓްރެކިން ޑިވައިސްގެ...

60

ތިޔަ އަސަރު 45

އީޝް އަޝްވާ ދައްކާލުމުން ކާއިން އީޝްއާއި ދިމާލަށް ބަލާލައި ތުންފަތުގައި ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލިއެވެ. އީޝްއަށް ކާއިން އެ ދެއްކި އިޝާރާތުގެ މާނަ އެނގުނެވެ. އެހެންކަމުން އިތުރު އެއްޗެއް ބުނުނެ ކާއިން އާއި...

73

ތިޔަ އަސަރު 44

ޝަނުމް ކުޑަކޮށް ތާޒާ ވެލުމަށް ރީމް އާއި އެކީ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އިއްޔެ ވީ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ދެ މީހުން ވެސް ތިބީ ލަދުންނެވެ. އޭނާ ލޯބިވަނީ ހަމައެކަނި އަޝްވާ...

68

ތިޔަ އަސަރު 43

އެބައިގައި އުޅޭ އެއްމެން ޑިޔުޓީ އަށާއި އެކި ތަންތަނަށް ދިޔުމުން ގޭގައި ތިބީ ޝަނުމް އާއި ކާއިން އެކަންޏެވެ. ރަނގަޅަށް ނިދާލުމަށްފަހު އާފުރެމުން ކާއިން ސިޓިންރޫމަށް ދިޔައިރު ޝަނުމް ބަދިގޭގައި އުޅެއެވެ. “ކާއިން!...

117

ތިޔަ އަސަރު 42

ކާއިން އޮތް ތަނުން ތެދުވެ ޝަނުމްގެ ގައިގައި ޖަހަން އުޅުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އަޝްވާ ކާއިންގެ ގައިގައި ހިފައި އެނދުން ތެދުވުމަށް ހުރަސް އެޅިއެވެ. “މަޑު ކުރޭ.. އަހަރެން އެބަ އަންނަން”...

70

ތިޔަ އަސަރު 41

“އައްދިއްޔޯ މަންމާ” ޝައިމް ދޮރުން ނިކުތުމާއި އެކު އަޝްވާ ކާއިންގެ އަތުގައި ބާރަށް ވިކައިގަތެވެ. “ތަދު ވި ތަ؟ އެހެންވީމަ ކާއިންއަށް އެނގޭ ދޯ ތަދަކީ ކިހާ ވޭން ހުރި އެއްޗެއްކަން… އަދިވެސް...

75

ތިޔަ އަސަރު 40

ކާއިންގެ އިންތިޒާރުގައި އަޝްވާ އާއި ކައުސަރު ވަގުތުތައް ގުނާލަ ގުނާލައި ތިއްބެވެ. ޝައިމް ކާއިންގެ ރައްޓެހިންނަށް ގުޅައި ކާއިން އެ މީހުންނާއި ބައްދަލު ކުރިތޯ ސުވާލުކޮށް ހެދިއެވެ. އަދި ކާއިން ދާނެ ގޮސްދާނެހެން...