Author: maroon

75

ތިޔަ އަސަރު (ތައާރަފު)

އަޝްވާ އަސްރާރުގެ އެއްމެ ހަގު ދަރިފުޅު އަޝްވާ އަކީ މީހުންނާއި ގުޅޭ ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. ކިޔެވުމުގައި ރަންވަނަ ތަކެއް ހާސިލްކޮށްގެން މިހާރު އަޝްވާ އެދަނީ އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމު...

76

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 18 (ފަހު ބައި)

ޝައިމް އާއި މަލަކާއާއި ދޭތެރޭ ލެވެމުން ދިޔަ ފާރު އިސާހިތަކު ބިމާއި ހަމަވެއްޖެއެވެ. ޝައިމްއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ދެނެވެ. މަލަކާއާއި ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލައިލީ ނުހަނު ލޯބީގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އެތައް...

65

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 17

“ޝައިމް” މަލަކާ ޝައިމް ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ވަރަށް ބާރަށެވެ. ދެން ދުވަހަކުވެސް ދޫކުރާނެ ހިޔާލެއް ނެތިއެވެ. ޝައިމްގެ މޭގައި މޫނުޖެހުމާއިއެކު މަލަކާގެ އެސްފިޔަތައް ފޫދުއްވާލާފައި ކަރުނަތައް އޮހިގަތެވެ. އެހިތަށް ކެތްނުވީއެވެ. ގޮތެއް ނިންމާފައި...

66

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 16

މަލަކާގެ ހިތުގައި ރިއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެއްމެން އޭނާއަށް ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރަމުން ދާއިރު އެޔަށް އެއްވެސް ރައްދެއް ނުދީ ދުރުގައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ރައްދެއް ދެވެން އޮތް ނަމަވެސް އޭނާ ގަޔަކު އެހިތްވަރެއް ނެތެވެ....

52

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 15

ދޮރުގައި ޓަކި ދިން އަޑު އިވުނަސް ޝައިމް ދޮރު ނުހުޅުވައި މަޑުކޮށްލީ މަލަކާގެ ޖަވާބެއް ލިބޭތޯއެވެ. މަލަކާ ދޮރު ހުޅުވަން ދާން އުޅުމުން ޝައިމް މަލަކާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައި އިތުރަށް ދޮރާއި ކައިރިވުމަށް...

46

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 14

“ޝައިމް” މަލަކާ ޝައިމްއަށް ގޮވާލިއެވެ. “މަލަކާ، އަހަރެން ވަރަށް ލޯބިވޭ.. މަލަކާ އަހަންނާއި ދުރަށް ނުދައްޗޭ.. އަހަރެންގެ ލޯތްބަށް ނޫނެކޭ ނުބުނައްޗޭ” މަލަކާއަށް އިތުރު ބަހެއް ބުނެވުމުގެ ކުރިން ޝައިމް މަލަކާގެ ތުންފަތް...

50

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 13

ލެޕްޓޮޕު ހުޅުވޭތޯ އުޅެއުޅެ ހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. މަލަކާގެ ހާސްކަން ދިޔައީ އިތުރުވެގެންނެވެ. ދެން ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެތް ކަމާއި މެދު ވިސްނާލުމުން މޮޅު ހިޔާލެއް ލިބުނެވެ. އެއްމެ މިނެޓެއްވެސް ލަސްކުރުމެއް ނެތި...

68

ލޯބިން ހިިނިތުންވެލާށޭ 12

އެތައް މިނެޓްތަކެއް ވަންދެން ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ޝައިމް އޭނާގެ ހިތުގެ ބަސް މިފަހަރު އިސްކުރިއެވެ. ނުދާން ސިކުޑީން ގޮވަމުން ދާއިރު އިންތަނުން ތެދުވެ އެދަނީ މަލަކާއާއި ދިމާލަށެވެ. ފަސްއެބުރި ބެލުމެއް އަދި ޖެހިލުންވުމެއް...

63

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 11

ދޮރާއި ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު މަލަކާ އަޝްވާއާއި އެކީ ދާން ހިނގައިގަތީ އަޝްވާ ހުރީ ދޫދޭ ގޮތަކަށް ނޫންހެން ހީވާތީއެވެ. މަލަކާ އަޝްވާގެ ފަހަތުން ދިޔައިރު ހިތުގައި އެކި ސުވާލުތައް އުފެދި ފުނިޖެހެމުން ދިޔައެވެ....

94

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 10

“ރުޅި އައިމަ ވަރަށް ލޯބި” ޝައިމް މަލަކާގެ ނޭފަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލީ މަޖާވެލާފައެވެ. އެޔާއެކު މަލަކާ ވެސް ބަދަލުގައި އަނެއްކާވެސް އައިސިންގެ ހަމަލާއެއް ޝައިމްއަށް ދިނެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އޭނާއަށް ފަސޭހައިން ކާމިޔާބު...

62

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 9

ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށް މަލަކާއަށް ހޭލެވުނެވެ. ފެންވަރާލައިގެން އައިސް ނަމާދަށް އެރީ އާއަޒުމަކާއި ގެންނެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އެތައް އިރަކު މުސައްލަ މަތީ ﷲ ހަޟުރަތުގައި ދުއާ ދެންނެވުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރިއެވެ....

64

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 8

“ނިއަމް އަހަރެން..ކީއްވެ” މަލަކާއަށް ބުނަން އުޅުނު އެއްޗެއް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނީ ބުނަންވީ ކީއްކަމެއް ނޭނގޭތީއެވެ. “މަލަކާ ވިލް ޔޫ މެރީ މީ” ނިއަމް އޭނާގެ ފަހަތުން މާބޮޑިއެއް ދިއްކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ. އެޔާއެކު މުޅި...

63

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 7

އެ ފެންނަނީ އަޝްވާގެ އަތުގައި މީހަކު ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ދާން ހުރަސް އަޅާ މަންޒަރެވެ. އެދިމާލަށް ދާ ވަރަކަށް އަޝްވާގެ މޫނު މަތީގައިވާ ހާސްކަން މަލަކާއަށް ފެންނަމުން ދެއެވެ. އަނެއްކާ...

52

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 6

މަލަކާ އެއްފަހަރު ޝައިމްއަށް އަނެއް ފަހަރު ދޮރު ކުރިމަތީގައި ހައިރާންވެފައި ހުރި އަޝްވާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އިސްޖަހައިގެން ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ޝައިމް ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި ހުރެ ނުކުމެގެން ދިޔަ...

39

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 5

ޝައިމްމެން މައުރިބު ނަމާދުން ފައިބައިގެން އައިއިރު ބަދިގޭގެ ސުފުރާމަތި ވަނީ އެކިކަހަލަ ކާތަކެތިން ފުރާލާފައެވެ. ކުޅިތާކެއްޗާއި ފޮނި ކާތަކެއްޗަކެވެ. އަދި އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތަކެވެ. “ޝައިމް ދޭބަލަ މަލަކާއަށް ގޮވާލަން. ދެނަމާދު ދޭތެރޭ...

37

ލޯބިން ހިނިތުންވެލާށޭ 4

އަސްރާރު އެދުމުން ޝައިމް ތެދުވެ މަލަކާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. މަލަކާ ހުރީ ބޮޑު ޓެރަސްގެ ފާރުގަޔާއި އެއްކޮށްހެން ގަސް އިންދާފައެވެ. މިރުސް ގަހުން ފެށިގެން އެކިކުލަކުލައިގެ މާ ގަސްތަކެވެ. ސަމީހާ ކުޑަ ބަގީޗާއެކޭ...