Category: ހިތާމަ

19

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 3

އެނދުކައިރީގައި ހުއްޓުމަށްފަހު އާޔަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޔާނީއަށް ބަލާލިއެވެ. ޔާނީއާއި ދިމާއަށް ތިރިވެލުމަށްފަހު ޔާނީގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ. އެވަގުތު އާޔަންގެ ލޮލުން ވެއްޓުނު ކަރުނަތިކި ގޮސް ޖެހުނީ ޔާނީގެ މޫނުގައެވެ. ” ބައްޕަގެ...

8

ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނެތް – 1

ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ފެނާއި ކުލަޖެހުމުގައި ހޭލަމޭލައަށް ދުވެ ނަގަނީއެވެ.  މަގުމަތީގެ ވެލިގަނޑު އޮތީ އެކި ކުލަތަކުން ޖަރީވެފައެވެ. ދުވަހަކީ 1994 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. އީދު ނަމާދުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު...

22

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 06

އައިރާ ރޮމުން ދިން ހަބަރަކުން ޔާނާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކުށް ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އިރުކޮޅަކުން ނިކުތީ ނިދަންލައިގެއި ހުރި އެއްޗެހި ބަދަލުކޮއްގެންނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ނިކުމެ ބެލީ ޓެކްސީއެއް...

11

ރާސްތާ 39

މާއިޒްގެ އިތުރުން އާރާޝްވެސް ފުރައިގެން ދިޔުމުން ގޭތެރެ ފަޅުވިއެވެ. އެކަނިވެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އިހްސާސް ކުރެވުނީ މާނީއަށެވެ. ނައުޝާދްގެ ކުއްލި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޝަހުދާއަށް ސިހުން ގެނުވިއެވެ. ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އިސްރާ...

7

ސޫރަ ތިއޭ -4

ބައްޕަ ނިޔާވުމަށްފަހު ޒާޔާ ދިރިއުޅެމުންދިޔައީ އޭނާގެ ގޭގައި އެކަންޏެވެ. ތިރީ ފަންގިފިލާއާއި ،ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރުމުން ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަކަށް ފައިސާގެ ތާށި ނުވިޔަސް މައިންބަފައިން ނުލާ އެކަނި...

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (18)

“މައްސަލައެއް ނެތް. އަހަރެން ބުނެފާނަން.” ކޮނޑު އަރުވައިލަމުން ޒާވިލް ބުނެލިއެވެ. މިކަމުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު އޭގެ އަދަބު ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ލިބޭކަށް ޒާވިލް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. “ޔޫލީ...

13

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 42

ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި އިން ސޯނާ ގަޑިން އެލާމްވާ އަޑަށް ނިދާފައި އޮތް ޔޫހާންއަށް ހޭލެވުނެވެ. އޭނާ ސޯނާ ގަޑި އޮފްކޮށްލުމަށްފަހު ކަންނެއްކަމާއެކު ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން މޯޅިއަކަށް ދެމިލިއެވެ. އެނދުން ތެދުވެ ފެންވަރާ...

25

އެއްމެ މެސެޖަކުން

އެންދުކޮޅުގައި ބާލީހެއް ލައްކުރުމަަށްފަހު އޭގައި ލެނގިލީމެވެ. އަދި އެނދުމަތީގައި އޮތް ބުލޫޓޫތު ސްޕީކާރ ފޯނާ ގުޅާލުމަށްފަހު ލަވައެއް ޖަހާލީމެވެ. ބެކްގުރައުންޑަށް ލަވަ ލައިފަ އަަހަރެން ކުރަން އުޅު ކަންތަކާއިގެން މަސްޢޫލު ވީމެވެ. 🎵...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 05

ކަރުނުން ތެމިގެންދިޔަ ދެ ލޯ ފުހެލާފައި ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލަމުން ޔާނާ ތެދުވިއެވެ. އޭނާގޮސް އިށީނީ ރާޔާގެ ކުރިމަތީ މުށިގަނޑުމަތީގައެވެ. ރާޔާގެ ދެއަތުގައި ޔާނާގެ ދެއަތުން ހިފާލައިފައި އެދެއަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. ” މަންމި...

58

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (17)

ކަންބޮޑުވެފައި އަރްޒަން ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާއަށް ޔަނާލަށް ގުޅުނު އަދަދެއްވެސް މިހާރު ނޭނގެއެވެ. މިވީ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި އޭނާ ގުޅުމުން އެއްފަހަރުވެސް ޔަނާލް ފޯނު ނުނަގާފައެއް ނެތެވެ. ޔަނާލްއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއްވީކަމުގެ އިންޒާރު...

32

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 2

ތިރިއަށް ބަލަމުން އައި އާޔަން ސޯފާއާއި އަރާ ހަމަވުމަށް ފަހު އިސްއުފުލާލާފައި ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތީގައި ހުރި ނައިރާ ފެނުމާއެކު އަތުގައި ހުރި ފެންތަށި އަތުން ދޫވިއެވެ. ތަށި ގޮސް ޓައިލްސްތައް މަތީގައި...

28

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 41

” އައި ނިއު އިޓް ޑޭޑް… އަޅުގަނޑަށް އޭރުވެސް އެނގޭ ޑޭޑް އަޅުގަނޑު ބުނާ ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަން… އަޅުގަނޑުގެ އުފަލަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަންވެސް ޑޭޑް ފަސްނުޖެހޭނެކަން… ” ނައުރީން އޭނަގެ ބައްޕަގެ...

38

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (16)

“ހަލޯ.” މަޑުމަޑުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ޔަނާ. އަހަރެން ފޮނުވި އެއްޗެއް ލިބުނުތަ؟” އަރްޒަންގެ އަޑުން އޭނާ ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރިކަން އިނގެއެވެ. “ހޫމް. އެކަމަކު.. މީ.. މީ ކީކުރަން؟” ޔަނާލް ފާޑަކަށް އިނދެ އަހައިލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (15)

އެތަންކޮޅު ކިޔައި ނިންމައިލަމުން އަރްޒަންއަށް ފޮތް ލައްޕައިލުމަށްފަހު ގެނެސް މޭގައި ޖައްސައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. “ނޫން ޔަނާ. ވަރަށް ލޯބިވޭ. ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވޭ. ސޫން ޔޫ ވިލް ބީ މައިން އިންޝާ ﷲ..”...

26

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 04

” ހޫމް މީހަކާއި އިންނަންވީ.. އެކަމަކު އަހަންނެއްނޫން.. އަހަރެން އަދި މީހަކާއި އިންނަވަރަށް ބޮޑެއްނުވެއެއްނު ދޯ.. ރާދްވީ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން.. ރާދް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކުއްޖަކު ބުނޭ.. އަހަރެންނަށް އަންހެން ކުދިން...

25

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (14)

ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމައިލަމުން ޔަނާލް އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމައިލިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އަރްޒަން ހިމޭންވެފައި އިނީ އިވުނު ވާހަކަތަކާމެދުގައި ބަސްހުއްޓި އަޖައިބުވެފައެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. “އެދުވަހު އަރްޒަންއަށް ފާހަގަ ނުވިއަސް ނިޝްޔާ...