Category: ހިތާމަ

9

ރާސްތާ 20

“އަހޫ ކިހާ ދުވަހެއް ވެއްޖެ އިސްރާޔާ ރަށްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ؟” އާާލާގެ ސުވާލުން އަހުސަމަަށް ހާޓެޓޭކެއް ނުޖެހުނީ ކިރިޔާއެވެ. ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އެފަދަ ސުވާލެއް ކުރަމްތިވުމުން އަހުސަމަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭންގުނެވެ. ކުށްވެރިއެއް ފަދައިން...

14

ރާސްތާ 19

ދެންތިބި ކުދިންނަށްވުރެ ކުރިން އިސްރާ ގެއިން ނުކުންނަން ދިޔައެވެ. ދޮރުހުޅުވާފައި ނުކުންނަން ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި އާލާފެނި އޭނާގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ.ހިންދިރުވާލުމަށްފަހު ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.އާލާވެސް އިސްރާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ. އެއަށްފަހު އެކުދިންގާތު އަވަހަށް...

20

އިންތިޒާރުގައި ހުންނަމޭ ލޯބިން 26

އައިލީން އޭނަގެ ދެ ލޯ ހުޅުވާލަމުން ޔޫހާން އޭނަގެ ބަނޑުގައި ބައްދާލާފައިވި އަތް ނައްޓުވާލަމުން ދުރުވެލިއެވެ. ” ދެން ހިނގާ ދާން ކޮންމެވެސް ތާކަށް… މިތާ މާ ގިނަ އިރު އެކަނި ތިބުން...

14

ރާސްތާ 18

އަަކްމަލްއަށް މައިކް ދިއްކޮށްލަމުން އެމީހާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “الحمدلله. ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިހާ ޔަންގްއިރު ސާފްގެ ތަށި ނެގުނީމަ” އަކްމަލަކީ އެގޮތަށް އިންޓަވިއުދިން ކުއްޖަކަށް ނުވުމުން އޭނައަށް ކުޑަކޮށް އުނަދަގޫވިއެވެ. ދެން ޕްރެޒެންޓަރ މައިކް...

9

ހަޔާތަށް އައި ގިލަންވެރިކަން 2

އަހަރެމެންނަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބަލިތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ސިހުރަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ބައްޔެކެވެ. ސިހުރު ޖެހިފާވާމީހަކު ވަގުތުން ފާހަގަނުވެދާނެއެވެ. ގިނަ އަލާމާތްތަކަކަށްފަހުވެސް އެއީ ސިހުރުކަން ޔަގީންކުރަންނޭނގިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ބައެއް...

10

ފަޗަސްގަނޑު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާކުރުމަށް ހިޔާލީގޭގެ ތިން މެމްބަރުންވެސް ތިބީ ހަމަހިމޭންކަމާއި އެކުއެވެ. ސައިބޯން އިށީނދެ ފަސް މިނެޓުވެސް ނުވަނީސް ހަދިޔާ ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ދަރިފުޅާ ހާދަ އަވަހަކަށް؟ އަދި މާ މަދު.. އިށީނދެ އަދި ”...

22

ތި ލޯބި އެދިގެން (ޓްރެއިލަރ)

ފިނި ފިނި ރޯޅިތަށް ހަށިގަނޑުގައި ބީހިލުމުން ހިތަށް ފިނިކަން ލިއްބައިދެއެވެ. އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސް ދިޔަ އެވަޔާއެކު މިނިވަންކަމާއެކު ވިހުރެމުންނެވެ. އުފަލުން ހެމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެފަދަ މިނިވަންކަމެއް އެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބޭނެނަމައެވެ. ބެލްކަނީގެ...

6

ކުށަކީ ކޮބާ؟ (7)

“ދެން ކީއްވެ އަހަރެންނާ ބައްދަލު ކުރަން ނައީ؟” ކައިސަން އަނެއްކާވެސް ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮށްލިއެވެ. އަހަރެން ކައިސަންއާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލީމެވެ. ޖަވާބުދޭން އަނގަ ހުޅުވާލީމެވެ. ****************** ކައިސަން އާއި ބައްދަލު ކުރަން އަހަރެން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުން ވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަހަރެންގެ ދެފައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. ކައިސަންގެ ކުރިމައްޗަށް އަރާނެ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގައަކު ނުހުރެއެވެ. ކައިސަން އަށް ހީވެފަ އޮވެދާނެއެވެ. އަހަރެން ކައިސަން އަށް އިތުބާރު ނުކުރަނީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހީކުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހަޤީޤަތަކަށް ނުވާނެ ނޫންހެއްޔެވެ. އަހަރެން ކައިސަން އަށް އިތުބާރު ކުރީމެވެ. އަބަދުވެސް ކުރާނަމެވެ.ޒިނޭގެ ތުހުމަތު ކައިސަންގެ ބޮލުގައި އެޅުމުވުންވެސް އަހަރެން ބުނީ ކައިސަން އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ކައިސަން އަހަރެންނަކަށް އޮޅުވައެއް ނުލާނެއެވެ. އޭރުވެސް އަހަރެންނަށް ކައިސަން ކުށެއް ނުކުރާކަން އެނގެއެވެ. ****************** އަހަރެންގެ ލޮލުގައި ހުރި ކަރުނަތައް ކައިސަން ފުހެލަދިނެވެ. “ހެޕީ ނިއުސް އެއް ދެންތަ؟” އަހަރެން އަހާލީމެވެ. “ދޮންބެ ކިޔައިދޭނީ..” ކައިލާން އަހަރެން ހުއްޓުވިއެވެ. ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް އަލިފުން ޔާއަށް ކިޔައިދިނެވެ. ފިއްޔެއްގެ މިންވަރުވެސް އުނިކޮށް ނުލައެވެ. ކައިސަންއަށް ހީވީ ދުނިޔެ އެނބުރުނުހެންނެވެ. ކައިސަން އަތް މަޅާލީ ކައިލާންގެ ކަންކަށިމަތީގައި ޖެހުމަށެވެ. އަހަރެން އެކަން ހުއްޓުވީމެވެ. “ކައިސަން ދޮންބެއަށް މާފުކުރޭ ޕްލީޒް.. އަހަރެންދެކެ ލޯބި ވަންޏާ އެކަން ކޮށްދީ” އަހަރެން ކައިސަން ގާތުން އެދުނީމެވެ. “މައްސަލައެއް ނެތް.. އަހަރެންގެ ހިތް ކައިލާންއާ ދޭތެރޭ ސާފު.. އެކަމަކު ޝީން! ޝީން ތި ކުރީ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް!ކައިލާންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ޚަރާބު ކޮށްލީ.. ކޮބާ ކައިލާންގެ ކުށަކީ.. ކުރިންވެސް ތެދު ތެދަށް ކަންތައްތައް ކިޔައިދިން...

9

ސިޓީ

ފާއިޒަކީ އޭނާގެ އުމުރުން އަށް އަހަރުން ފެށިގެން ޔަތީމު ހާލުގައި އުޅެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ ނިޔާވިތާ ދެ އަހަރު ވީއިރު މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އޭނާ ބަލަމުން އައީ އޭނާގެ ހިތްވަރުގަދަ ހުވަފަތް...

10

ހެވަން ރޯޅި

2004ވަނަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވައިލި ސުނާމީ ކާރިސާއަކީ އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލި ބިރުވެރި ކާރިސާއެކެވެ. އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް އެދުވަހުގެ ހަނދާން ކޮށްކޮށްފައި ރޮއެ ހިތާމަ ކުރެއެވެ. އެތައް ބަޔަކު...

9

“ޕިއްޒާ ބޯއީ”

މާލޭގެ ކާރުބާރު ބޮޑު މާޙައުލެވެ. ހަވީރުގެ ފިންޏެވެ. ނުސާފު ވައެވެ. ގޯޅިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ވަދެވެން އިން “ފަޤީރު” ގެއެކެވެ. ލޯގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިލައިގެން އަހަރެން ހުރީ ދިވެހި ރުކެއްހެން ދެފަރާތައް އަރި އަރިވެލައެވެ....

17

އެއް ރެއިން – ފުރަތަމަ ސީސަން

ނޯޓް: މިއީ މީގެ ކުރިން ވާހަކަ.ކޮމް ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. “ދަރިފުޅާ! ދެން ތެދުވޭ. ފަހެއް ޖަހަންވެއްޖެ. މާ ލަސްވަންޏާ ދަރިފު ނުލާ އެމީހުން ފުރާފާނެ އިނގޭ!” އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މަންމަ ދޮރުގައި ޓަކިދެމުން ދިޔަ އަޑަށެވެ. “ތެދުވެއްޖައީމޭ މަންމާ.” ނިދީގެ އަސަރު...

31

ލޯތްބަށްޓަކައި ފަހުބައި

މޭޒުމަތީގައި ދެ ފެންތަށި އޭނާ ބަހައްޓާލިއިރުވެސް އަހަރެން އޭނާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީމެވެ. ބަދިގެ މޭޒު ހުންނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީގައެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރި ގަނޑު ތޮރުފާލާފައި ވަތް އިރުގެ އަލި އަމާނީގެ ދޮން...

11

ރާސްތާ 17

ރެފްރީގެ ކަށިގަނޑުގެ އަޑާއެކު ހުރިހާ ކުލުންތެރިންވެސް ނުތަނަވަސްވިއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. ރެފްރީ ކަށިގަނޑު ފުމުނީ އިންޑިއާއިން ޖެހި ލަނޑު އެއީ ލަނޑެއް ނޫންކަމަށެވެ. ޗެތްރީ ބޯޅަ ވައްދާލުމުގެ ކުރިން އޮތީ އޭނާގެ އަތުގައި...

10

ފަޅު ރަށް

  (ނޯޓް:މިއީ މީގެކުރިން ވާހަކަ.ކޮމް ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެއް) ހަވީރު ފަސް ގަޑި ބައިވުމާއެކި ނައިރާ ނިކުމެ މަގުމަތީ ކުޅެން ހުރި ފަސްއަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ގެއަށްވެއްދިއެވެ.ޝައިތޯނާ ބިމަށް ވެރިވެގަންނަ މިގަޑީގައި...

21

ލޯތްބަށްޓަކައި

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ. ޖެހިލާ ފިނި ވައިރޯޅިތަކުން ހިތަށް ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދެއެވެ. ފުރިހަމަ ހަނދު ރަނިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ރެއެއް ނޫންކަމުގައިވިޔަސް އުޑުމަތި ފެންނަނީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. ކުދި ކުދި ތަރިތަށް ވިދަމުން ދިޔައީ...