Category: ހިތާމަ

3

ކޮކާލުގެ ނަސީބު ( ފަހުބަޔާއި އެކު )

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އެންމެ ރީތިސޫރާގައި އިންސާނާ ހެއްދެވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ އަހަރެންނަށް ރީތިކަން ދެއްވިއެވެ.ގައިގެހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި ހަންގަނޑު އުޖާލާއެވެ.ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑު ކަޅުވެފައި ވަރުގަދައެވެ.އެންމެފަހުގެ ހެއަރ ސްޓައިލްއަށް އަހަރެންގެބޯކޮށަން ބޭނުންވެއެވެ....

1

ކޮކާލުގެ ނަސީބު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އެންމެ ރީތިސޫރާގައި އިންސާނާ ހެއްދެވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ އަހަރެންނަށް ރީތިކަން ދެއްވިއެވެ.ގައިގެހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި ހަންގަނޑު އުޖާލާއެވެ.ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑު ކަޅުވެފައި ވަރުގަދައެވެ.އެންމެފަހުގެ ހެއަރ ސްޓައިލްއަށް އަހަރެންގެބޯކޮށަން ބޭނުންވެއެވެ....

44

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 11

2 އަހަރު ފަސް.. ބީޗުގެ ވެލިގަނޑު މަތީގައި ދުވަމުން ދިޔައީ ދެ ޖިންސުގެ ދެ ޒުވާނުންނެވެ. ހަވީރުގެ ހިތްފަސޭހަ ވަގުތު އަވިނިވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ޖެހެން ފެށި ބާރު ފިޅި ރޯޅިތަކާ އެ ދެމީހުންގެ...

36

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 17

ހިނގަމުން ދިޔަ މިންހާ އާއި އަޝްރާގެ ހިނގުން ހުއްޓުނީ ރުންކުރު ގޮތަކަށް ފަަހަތުން މީހަކު މިންހާގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ. ފަސްއެނބުރި ބަލައިލުއިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި އީލާފް އާއި ޝަމްހާ ފެނި ދެމީހުނަށްވެސް ހައިރާންކަން...

2

ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ.

އާޅެން ކުރި އިންތިޒާރުގެ އަގު ނުލިބިދިޔައީއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ތިޔަ ހިނިތުންވުމާއި ބަލާލުމުގައިވަނީ އޯގާތެރިކަމެވެ. އެތަކެއް ދުވަހު ކުރި އިންތިޒާރު ފަތަޙަ ވީއެވެ. ލޯބި ބީވެދާނެތީ ޙަޤީޤަތް ހާމަ ނުކުރެވުނީއެވެ. ޙަޤިޤަތް...

6

އައު ފެށުމެއް (ފަހުބަޔާއިއެކު)

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން މިއަނިޔާވެރި ދުނިޔެއާއި ޙަވާލުކޮށް ދާއިމީ ހަޔާތަށް ދިއުމުގެ ދަތުރުފެށީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި ދުނިޔެވީ ހަޔާތް ހޭދަކުރާނެ ކަމުގެ ފޮނިއުއްމީދުގައި ކަމުގައިވެދާނެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވިއިރު...

35

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 16

” އަހަރެން މަތިން ހަނދާންކުރަނީތަ… ނޫނީ އަހަރެންނާއެކު ހޭދަކުރެވުނު އެ އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅު މަތިންތަ… ” އެމީހަކު އޭނަގެ ގައިގައި މޫނު ޖައްސާލައިގެން ހުރެ ބުނެލި ބަސްތަކުން އަލޫފްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ....

3

އައު ފެށުމެއް

އައު ފެށުމެއް އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން އަހަރެން މިއަނިޔާވެރި ދުނިޔެއާއި ޙަވާލުކޮށް ދާއިމީ ހަޔާތަށް ދިއުމުގެ ދަތުރުފެށީ އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުގައި ދުނިޔެވީ ހަޔާތް ހޭދަކުރާނެ ކަމުގެ ފޮނިއުއްމީދުގައި ކަމުގައިވެދާނެއެވެ....

16

ވަގުތު 6

ފަރުހާނާ ދިޔުމުން ރޯޝީން ނައީމު ގާތު މިއަދު އޭނާއާއި ފަރުހާނާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ކިޔާ ދިނެވެ. އަދި އެއީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ކަމެއްކަމާއި އެދަރިފުޅު ގާތުން މަޢާފަށް އެދެން ބޭނުންކަމުގައިވެސް...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 2

ްސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން  އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ .  އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރިވީމެއެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރިވާށެވެ އެތަކެއް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ...

14

ވަގުތު 5

ލަމްހާވެސް އަދި ރުހުޒީވެސް ހުރީ އައްޒައާއި އެއްބައިވެލައިގެންނެވެ. ރޯޝީންއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެތާ ހުރެގެން ރުއިމެވެ. އަދި ދިޔައީ އައްޒަ މެން ގާތު މަޢާފު ކުރާށޭ ކިޔަމުނެވެ. އެހިތަށް ވަނީ ނުހަނު ބޮޑު...

37

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 15

އިރުއޮއްސެން ގާތްވުމުން ތިން މީހުންވެސް ވަކިވީ ރޭގަނޑު ބައްދަލުވުމަށް ނިންމުމަށްފަހުއެވެ. މިންހާ ގެއަށް އައިސް ވަންއިރު ސިޓިން ރޫމުގައި އޭނަގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ތިއްބެވެ. އޭނަވެސް ގޮސް ސިޓިން  ރޫމު ސޯފާގައި...

2

މަރުގެ ޒިންމާ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ރީތިހަވީރެކެވެ.ގަހުގައިމާތައް ފަރިވެ ފޮޅިފައިވެއެވެ. ހަވީރަށް އަހަރެންވެސް ރީތިވެލައިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުތީމެވެ.އަހަރެންނަށް އެންމެ ރީތިމާކަމުގައިވާ ފިޔާތޮށި ފިނިފެންމަލެއް އަހަރެންގެ އަތުގައިއޮތެވެ.އެމާ އަހަރެންނަށް ރީތިވަނީ އެމަލުގެ ކުލަ ރީތިވީމައެވެ.އެމަލުން މީރުވަސް...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 1

އަހަރެން ނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޒުވާނަކީމެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް މިކަހަލަ އަޑިގުނޑަނަކަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ގަބޫލް އެއް ނުކުރަމެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ނަށް ގާތް ކުރެވުނު އެކުވެރިން ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ . ރައްޓެހިންނަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލެއެވެ . ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެއެވެ . އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ވެސް އަހަރެން ދޫ ކޮއްލާފައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށެވެ  . އަދި އެއީ އަހަރެން ނާ އެކު މުޅި އުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ މީހެެއް ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެން...

1

ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ.

އާޅެން ކުށް ކުރީ އަހަރެންނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ   ދަތްހުރިދުވަހު ކާށިކެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އުޅުނީމެވެ. ދެއްވި ރިތިސޫރައާ މެދު ބޮޑާވެވުނެވެ. ހިތްކިޔާނެހާ ގޮތްގޮތަށް އުޅެވުނެވެ. ތަބީޢަތުގައިވާ ގޮތާ ދެކޮޅުހެދުނެވެ. ބަލިބަލީގެ...