Category: ހިތާމަ

25

ހާދަ ލޯބިންނޭ…(7)

ޝާއިންގެ ކާރު ގެއްލެންދެން ނީރާއަށް ހުރެވުނީ ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ވާރޭ ތިކިތަކާ އެކުވެގެން ދިޔުމުން އޭނާ ރޯކަން ބަލާލި އެކަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ. ނީރާގެ މިޝްރާބު...

16

ލޯބިން އެކީގަ ވާނަމޭ.. (6)

ދެންމެއަކާއި ޖެހެންދެން ރީތިކޮށް އޮތް އުޑުމަތި ކުއްލިއަކަށް ބަނަކޮއްލިއެވެ. ލޯންޗުން ފޭބި އީނާލް އާއި ރަޔާން އަވަސްވެގަތީ ވާރޭ އޮއްސައިގަތުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް އެ މީހުން ހިފާފާވާ ގެސްޓް ރޫމަށް ދިޔުމަށްށެވެ. ނަމަވެސް...

17

މިއީ ތަޤްދީރު ހޭ؟ (ސާދަވަނަ ބައި)

  “ސަނާ” ސަނާގެ ބޮލުގައި ފަލާހް ފިރުމައިލައި ސަނާއަށް ގޮވައިލުމުން ބޯހިއްލައި ލުމަށްފަހު ކަރުނުން ފުރިގެންވާ ދެލޮލުން ފަލާހްގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. “ފަލާހް އަހަންނަށް ތިހެން ނުހަދާ އަހަރެންދެކެ ލޯބި ނުވަންޏާ އަހަރެން...

45

ތީ ފުރާނައިގެ ދިރުމޭ މަގޭ (6)

އަވަސް އަވަހަށް އިސް ދަށަށް ޖަހއިގެން ހުރެ ރީނާ މަޑުމަޑުން ކޮއްޕާލަމުުން ގޭގެ ދޮރާ ދިމާލަށް  ދިޔައެވެ. ރީޝާ އަށް ދޮރާ ދިމާލަށް ދެވުނު އިރު އޭނާ އާ ދިމާލަށް ބަލހައްޓާއިގެން ހުރި...

47

ދުކު (2ވަނަ ބައި)

ގެއަކީ މާބޮޑު ގެއެއް ނޫނެއްކަމަކު ގޯތިތެރޭގައި އޮންނަ ހުސްޖާގައިގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާގަސް ހައްދާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގެ މައިދޮރުން ވަންނައިރު މަންޒަރު ފެންނަލެއް ވަރަށްވެސް ރީއްޗެވެ. ގޯތި ތެރޭގައި ހުންނަ ގިފިލި ބޮޑުވެފައި...

57

ހާދަ ލޯބިންނޭ… (6)

*** “ހާދަ އޮލަ ވާހަކައެއްގައި… ދެން މިއަދު މަސައްކަތެއް ނެތީ އޭ ކިޔާފަ ވާހަކައިގައި ތިބެންޖެހޭތަ؟؟؟” ނީރާ ޝާއިންގެ ކެބިންނަށް ވަންނަމުން އެހެން ބުނެލާއިރަށް ޝާއިންއާއި ރާހިލް ސިހިފައި ނީރާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ....

40

މަންމަވެސް ލޯބިވަން ދޯއެވެ؟؟

  ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މީހުންބުނެއުޅެއެވެ. ސުވަރުގެ ވަނީ މަންމަގެ ފައިތިލަދަށުގައެވެ. މަންމާއެވެ.! މަންމަގެ ފައިން އަހަރެންގެ ގައިގައި ޖަހަނީ އެހެންވެގެން ދެއްތޯއެވެ؟ މަންމަ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާކަން އަހަރެންނަށް ހާމަވެގެން ދިޔައީ މަންމަގެ އެ...

39

ދުކު (1ވަނަ ބައި)

އޮއްސެމުން ދާ އިރުގެ ރަންދޯދިތައް އުޑުމައްޗަށް ފެތުރެމުންދިޔައީ ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. ކަނޑުންއަންނަ ކުދިކުދި ރާޅުތައް އައިސް ވެލިގަނޑު މައްޗަށް ބީއްސާލާ ގޮތުން ހީވަނީ އެއިން ވެލިފުކަކަށް އަނިޔާއެއް ވެދާނެތީ އުޅޭހެންނެވެ. އެހާވެސް...

23

ދަރިފުޅާއެވެ…

    މަންމަގެ ކުށަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަންހެނަކަށް ވުން ހެއްޔެވެ؟ ކުރިމަތީ ހުރި ޖަނަވާރެއް ފަދަ މީހާއަށް ވުރެ ބަލިކަށިވުންހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ ދިފާއުގައި ނުނިކުތުން ހެއްޔެވެ؟ ލިބެމުން ދިޔަ ވޭނީ އަނިޔާތަކަށް ކެތް...

16

ދުކު

“އައްދޯތް….” ކުއްލިއަކަށް ބޮލަށް އެރި ބާރު އެތިފަހަރާއިއެކު ރުނާއަށް ރޮއިގަނެވުނެވެ. ވީތަދުން ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެންހުރެ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލި ވަގުތު ދަނޑިބުރިއެއް ހިފައިގެން ހުރި ފިރާޝް ނުލަފާ ވައްތަރަކަށް ހެމުންދިޔައީ އޭނާގެ ހިތުގައި...

31

ހާދަ ލޯބިންނޭ.. (5)

“އަނެއްކާ ކޮންކަމެއްބާ.. ބުނެބަލަ އޭރުންނު އުފާވާން އިނގޭނީ..” ނީރާ ކުޑަކޮށް ސީރިއަސް ވިއެއެވެ. “އިހަށް ބުނެބަލަ ރާބިއްތަ ދިޔައީ ކޮންތާކަށް؟” ޝާއިން އެހެން އަހާލީ ނީރާގެ މަންމަ ރާބިޔަތި ދިޔަތަނެއް އޮޅުން ފިލުވާލާށެވެ....

27

މިއީ ތަޤްދީރު ހޭ؟ (ތޭރަވަނަ ބައި)

“ޒަރީނާ” ސަނާއަށް ޒަރީނާ ފެނުމާއި އެކު ބޭއިހްތިޔާރުގައި އޭނާގެ ނަން ކިޔައިލެވުނެވެ. “ވަރަށް ހައިރާންވެއްޖެ ދޯ؟ ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހިތަށް އެބަ އަރާދޯ؟ އަހަރެން ޝާމިން ކައިރީގަ ބުނެފަ އޮންނާނީ އެވާހަކަތަށް...

24

ލޯބިން އެކީގަ ވާނަމޭ.. (5)

އަރާމު ނިންޖަކުން ނިދާފަ އޮތް އައިރީން އަށް ހޭލެވުނީ އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް އައިސް އެ މޫނަށް އެޅެން ފެށުމުންނެވެ. އެސްފިޔަތަށް ތަޅުވާލަމުން މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅުވާލުމަށް ފަހު ގަޑި ބަލާލުމާއިއެކު...

82

ލޯބިވާ ކާފާ……..

” ލޯބިވާ ކާފައަށް.. ކާފާއެވެ. ކާފަ އަޅުގަނޑާއި ކިތަންމެ ދުރުގައި ހުއްޓަސް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ކާފަ މަތިން ހަނދާން ކުރާނަމެވެ. ކާފަ ދިން ނަސޭހަތް އަބަދުވެސް ގަބޫލު ކުރާނަމެވެ. ކާފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮށައިދީފައި...

17

ތީ ފުރާނައިގެ ދިރުމޭ މަގޭ (5)

ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ. އޭނާއަށް އެހެން އެ އޮތީ ބުނެވިފައެވެ. ބުނި އެއްޗެއް އަނބުރައެއް ނުގެނެވޭނެތާއެވެ. އެހެން ނޫނަސް އެނޫން ގޮތެއް ރީޝާ އަކަށް ހަމަ ނެތެވެ.   އޭނާ އަށް އަނެއްކާވެސް...

ހަޔާތުން ފިލާވަޅެއް
11

ހަޔާތުން ފިލާވަޅެއް

ކުރިމަތީ ބަހައްޓާފައި ހުރި ހޫނު ކޮފީތަށީން އަރަމުންދިޔަ އާވި މަޑުވަމުންގޮސް ކޮފީތަށީގެ ހޫނުކަން ކެނޑިގެން ދިޔައިރުވެސް އަހަރެންނަށް ރޭކާނުލާކަހަލައެވެ. ފަތިހުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތު ދުނިޔެމަތިން ފެންނަން އޮތް ހިތްގައިމު މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި އަހަރެން...