Category: ލޯބި

8

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 6

ތޫގާ އޭނަގެ މޫނުމަތީ އަތްއަޅާލަމުން ގިސްލާން ފެށިއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އެނދުން ތެދުވެގެން އައި ރުކާން ރީތިވާ މޭޒު ކައިރިއަށް ހުއްޓިލަމުން ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެލިއެވެ. އޭނަ ހުރީ ދުލުން ބުނެވުނު ބަސްތަކުން ތޫގާގެ...

24

ތަޤުދީރު 💫

ޑޮކްޓަރ ކުވައިޝިންގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގައި ނެތް ފެންވަރުގެ ގާބިލު ނާރުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމެވެ. ހަމަ މިފަދައިން ޑޮކްޓަރ ނަވާން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމުން ދާ އަދަދު މަދުކުރުމާއެކު އެބަލިން ގިނަ...

11

އެވްލީން… 11

އެވްލީން ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ވިސްނަން ހުރުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީ ބެލްކަންޏާ ދިމާއަށެވެ. ބޯ ފަރުދާތައް ކަހާލުމަށްފަހު އެވްލީން ބެލްކަންޏަށް ނިކުތެވެ. އެވަގުތު ގެސްޓް ރޫމާއި ދިމާއަށް ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ހިނގާފައި ދިޔަ...

10

އެވްލީން… 10

ފިޒާޔާ އެވްލީންގެ އަތުން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނަގެ އަތަށް ލެވުނުހާ ބާރަކާއެކު އެވްލީން ކޮށްޕާލުމުން އެވްލީންއަށް ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އެވަގުތު އެވްލީންގެ ބޮލަށް އެނބުރުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ. ވެއްޓެން ދިޔަ އެވްލީން ފެނުމާއެކު...

10

ލޯބިން

ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާނާތެވެ. އެ އަމާނާތަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެނަމަ އުފަލުގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. ޚިޔާނާތްތެރި ވެވިއްޖެނަމަ ހިތާމައިގެވެސް ކޮޅެއްނެތެވެ. ދަރިންނަކީ...

5

އިންސާފް (4)

އެއްރެެެއެއްގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. ލީޝާ އިނީ ފޮތެއްގެ ވާހަކަ ފޮތެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައެވެ. ކިޔާން އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ގަޑީގެ ސިކުންތު ކަށި ހިނގާ އަޑު ފިޔަވާ އިތުރު އަޑެއް ނީވެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

29

ލޯތްބަކީ 20

އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެގެންގޮސް ދޮރުހުޅުވާ ބަލާލިއިރު ކުރިމަތީހުރި މަންމަފެނި ނިޝާހްގެ ދެބުމަގާތްވިއެވެ. “މަންމަ! ތަނެއްގަ ރޯވީތަ. މިދޮރު ވެއްޓިދާނެ ތިހާބާރަށް ތަޅަނިކޮށް.” ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް ނިޝާހްއަކީ މައިންބަފައިންނާ ދިމާލަށް ބާރަށް އެއްޗެއް ބުނާކުއްޖަކަށް ނުވާތީ ރީތިކޮށް...

31

ހިތް އެދުނަސް… (10)

އެހެންނަމަވެސް  މަލަކް އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ފޯން ކަނޑާލީއެވެ. އޭގެ އަނެއްރޭގެ ވަގުތެކެވެ. ގަޑިން އެގާރަ ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ރަށުގެ ތުނޑީގައި ހުރެލާފައި އަޔާން ގެއަށް ދާން ހިގައިގަތެވެ. “އޭތް” އަޔާން...

18

އެވްލީން… 9

ޒަވީން އަންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކެތްތެރިކަމާއެކު ވަގުތު ގުނަމުން ދިޔަ އެވްލީން މާޔޫސްވާން ފަށައިފިއެވެ. އެވްލީން އެހާ ގިނަ މެހެމާނުންގެ ތެރޭގައި ހުރުމުން ހާސްވެ ނޭވާލާން އުނދަގުވާ ގޮތްވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ އެހުރިހާ...

8

އެވްލީން… 8

” ފިޒޫ އަހަންނަށް ޔަޤީންކަން ދިނީމެއްނު އެވްލީން މެންޓަލް އެސައިލަމް އިން ބޭރު ނުކުރެވޭނެކަމަށް…. ” ޖުނެއިނާ ބަގީޗާއަށް ނިކުންނަމުން ފިޒާޔާއަށް ގުޅާލިއެވެ. ” ޖޫން… އަހަރެންނަށް ނޭނގި މިފްޒާލް އައީ ހުރިހާކަމެއް...

4

ކަޅުފިނިފެންމާ

މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުުންގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް **************************** ސީން: މަޑު މުށި ކުލައިގެ ކަޅިރަވައެއް ލިބިފައިވާ ދޮން،ރީތި ލޫޅާފަތި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ޒައިކް؛ އަޅިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑަކާއެކު ނޫ ކަޅިރަވައެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މަލްދާ:ސީންގެ ދައްތައެއް. ހަފްސާ: ސީންގެ ބޮޑު ދައިތަ. ******************************** ފުރާވަރުގައި ސީންއަށް ދިމާވި ބިރުވެރި ހިތްދަތި ހާދިސާ މި ވާހަކައިން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

107

ނޭދެން ވަކިވާކަށް (ތޭރަވަނަބައި)

ނޫރް ބިރުން ބަނޑުގައި އަތްއަޅައިލަމުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. ނޫރްގެ ހާސްވެ ހިތްތެޅެމުންދިޔައީ އޮބި ނޯންނަވަރަށެވެ. “މީ މިހާރު ހުރިހާވެސް ނުބަޔަކީ…..” މުނާޒް އިނގިލި ދިއްކޮށްލަމުން އިޝާރާތް ކުރީ ނޫރްގެ ބަނޑާއި ދިމާއަށެވެ. އެހެންކަމުން...

13

ޔާރު މިވަނީ ލޯބޭ ހަޤީޤީ 3 ވަނަ ބައި

ރިޔާޝާ ހޫނު ކޮފީތަށްޓެއް ހިފައިގެން ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުތީ ޒައިން ނުފެންނާތީ ވީގޮތެއް ބަލައިލުމަށެވެ.ކޮޓަރި އަށް ވަންއިރު ޒައިން އިނީ ކޮންމެސް މަސަތްކަތެއް ކުރާށެވެ.ޒައިން ލެޕުޓޮޕު ލައްޕާާލުމަަށް ފަހު ރިޔާޝާ ބޮލުން ފެށިގެން...

16

ރިސީވްޑް..

އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ހެނދުނު ހެނދުނާ ސްކޫލށް ދިޔައީމެވެ.އޭރު އަހަރެން  އުޅުނީ ގްރޭޑް 4 ގައެވެ. ކޮންމެއަކަސް ކުލާހަށް ވަދެ އަހަރެން އަބަދުވެސް އިށީންނަ ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ޓީޗަށް ސަމާލުކަން ދެވޭތޯ ބެލީމެވެ. ގަޑިއަކަށްފަހު ގަޑިއެއް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް އިނގިރޭސި ގަޑިއާއި ޖެހިއްޖެއެވެ. “މިއަދު ހުރިހާ ކުދިން ވެސް އީމެއިލް...

2

އިންސާފް (3)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންދެެވެ.ލީޝާއާއި ކިޔާންގެ ކައިވެންޏަށް ވެސް 3 މަސް ވީއެވެ.ކިޔާންގެ އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ލީޝާ ހުންނަނީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ކިޔާން އަށް ލީޝާ ފެނުނީ މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިންނެވެ. ލީޝާގެ...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 19

ގޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯރޓްގެ ރަންވޭ ގައި ފްލައިޓް ޖެއްސުމާއެކު އަލްޔާން އާ އީތަން އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އައެމް ކަމިން އީން”އަލްޔާން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް އައްޑޫއަށް އައި...