Category: ލޯބި

39

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….7

ވަގުތުން ނާއިޝްގެ މޫޑް ގޯސްވިއެވެ.”ނާއިޝް” ނައުޝާ ގޮވާލިއެވެ.ސިހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހޫމް ލައްވައިލިއެވެ.”ނާއި އަހަރެން ބޭނުން ޖޮބަކަށް ދާން އެއީ މާދަމާވެސް މައު ނޫނީ ނާއި މީހަކާ އިނދެފާނެ… އެހެން ކަމުން އަހަރެން...

28

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 27

އެވަގުތު އެމަގުންލާފައި އިޝާރުގެ ކާރުދުއްވާފައި ދިޔައިރު މަގުމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލެވުނު ގޮތަކުން ކާރުގައި އިން އިޝާރުގެ ދެލޯބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. ވަގުތުން ކާރު ހުއްޓަން އަމުރުކުރެއްވިއިރު ދެތިން ފަހަރަކު އެސްފިޔަތައް ހަރަކާތްކޮށްލެއްވުނީ ލޮލުގެ ކުރިމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ...

ސިއްރު ސިއްރުންް ލޯބިވެވިއްޖޭ…6
106

ސިއްރު ސިއްރުންް ލޯބިވެވިއްޖޭ…6

“ނޫން” ނާއިޝް ބޯކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ވަކި ކަމެއްނުވާނަމަ ދެންމެ އަހރެން އާއިރު އެހެން ތިބޭނެތަ؟..”މައުރީން ސުވާލްކޮށްލއެވެ.”އޭ މައުކޯ ނައު ވެއްޓެެން ދިޔާމަ ދޮންބެ ހިފެހެއްޓީއޭ” ނާއިޝް ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ.. އޯކޭ ދެން ނިންމާލާފަ ހިނގާ...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..28

މާޔޫސީ ހިތަކާއެކު ޒިވާން އެތަނުން ދިއުމަށްޓަކައި ހިނގައިގަތެވެ. ނަމަވެސް ފަހަތުން އައި އަންހެން ކުއްޖާ ގައިގައި ޖެހިފައި ޒިވާން ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. “ސޮރީ” ޒިވާން ވެއްޓޭހެން ހީވުމާއެކު އެކުއްޖާ ޒިވާންގެ ދެއަތުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ....

10

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ…5

އަހަރެން ފެންވަރައިގެން ނިކުތް އިރު މައުރީން ކޮޓަރިއަކު ނެތެވެ. ޑުރެސިން ޓޭބަލް ކުރިމަތީ ހުރެ އިސްތަށިގަނޑު ދަމާލުމަށްފަހު މޫނުގައި ފުށް ކޮޅެއް ޖަހައިލީމެވެ. އަހަރެން ނިކުންނަށް ދިޔަ ވަގުތު ވީ މައުރީން ކޮޓަރިއަށް...

40

ހިތް އެދެޔޭ ކައިރީ ހުރެލުން 1

ޝަބްނަމްގެ މުތީތަކުން ފެހި ގަސްތަކުގެ ފަތްތަށް ޖަރީކުރެވިފައެވެ. އެ މުތީތަށް ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔަނަމަވެސް ކަޅު ބޯ ވިލާތަކުން އުޑު ފޮރުވާލީ އިރުގެ ވިދުމާއި އަލިކަމުގެ ފުރިހަމަކަން ކަނޑުވާލާފައެވެ. މާގަސްތަކާއި ހިޔާދޭ ބޮޑެތިގަސްތަށްވެސް...

20

ސިއްރު ސިއްރުން ލޯބިވެވިއްޖޭ….4

******* އެއީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިއެވެ. އަހރެންގެ ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް އަހަރެންގެ ގޭގައި 3ދުވަހު ހުރުމަށް ފޮނުވިއެވެ. އޭރު ބައްޕަމެން އުޅެނީ އިންޑިއާގައެވެ. އެއީ އީމާންއެވެ. ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސެއް ކަމަކު އަހަރެންނާ އެއްފުރާ...

7

އައިހަމް – އެޕިސޯޑް 2

​ބާއްޖަވެރި ޙަޔާތަކަށް އެދި މިދެލޯބިވެރިންގެ ދަތުރު އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި މަންޒިލަކަށް ބަދަރު ކުރާނެކަމުގެ ފޮނި އިޙްސާސް ކުރަމުން ދަނީ ހަނދުވަރުގެ އަލިކަން ފަދައިންއެވެ. “ މިތާ ސޮއި ކޮއްލާ…. މިރޭ ޕޭޕަންޓް ކަންތަށް...

aira
32

އައިރާ (4….ވަނަ ބައި)

************************************** ފަތިސްވެ ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުދައްކާލުމާއެކު ޒިހާދު ފުރަން ރެޑީ ވަމުން ގެނަދިޔައެވެ. ރެޑީވެ ނިމުމާއެކު އޭނަގެ އެއްޗިތި ޕެކްކޮއްފައިވާ ދަބަސް ކޮނޑުގަ އަޅުވާލިއެވެ.ފުރުމުގެ ކުރިން ލުއި އެއްޗެއް ކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަދިގެއަށް...

14

މާޒީ (ސާދަވަނަބައި)

ނައިލްގެ ލޮލުން ކަރުނަ ތިއްކެއް ފައިބައިގެން އައިސް ނައިލްގެ ކޯތާފަތްމަތިން ފިރުކިފައި ތިރިއަށް ފައިބައިގެން ދިޔައީ ހިމޭންކަމާއިއެކީގައެވެ. ނައިލްގެ ދިރިއުޅުން ހީވެސް ނުކުރާ ގޮތަކަށް ބަދަލު ވެގެން މި ދިޔައީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ....

26

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 26

“ސުސް… ވާހަކަނުދައްކައްޗޭ…” އެވަގުތު ދުރުން ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ އަޑު އިވިލިއިރު ހައިޒަލް ވާހަކަދައްކަން އުޅުމާއިއެކު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަނގަމަތީ އަތްއަޅާ ބާރުކޮއްލިއެވެ. މަޑުމަޑުން ކައިރިވަމުންއައި ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަޑު ކައިރިވަމުންގޮސް ހައިރާގެ ބަޔާއި ދިމާލުން އޮބިގެންދިޔުމާއިއެކު...

6

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 23

އަވްލީން ކައިރީގައި އިން ރާދިންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއިރު ރާދިން އިނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެއް މޫނު މައްޗަށް ވެރިކޮށްގެންނެވެ. އަވްލީން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އަތް ރާދިން ދިއްކޮށްގެން އިން އަތުގެ ތެރެއަށް ލިއެވެ. އަދި...

17

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 25

ހަވީރުގެ ހިޔާ ޖެހިގެން އައި ވަގުތު ބަގީޗާގެ އެންމެ ގަސްބޯ ދިމާލުގައި ދުވަމުންދިޔަ ކުޑަ ދެފިރިހެންކުދިންގެ ލުއިލުއި ހުނުމުގެ އަޑުން ފަޒާ ހިސޯރުކޮށްލައިފައިވެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތުނުވާންވެގެން ދުވަމުންދިޔައިރު ދޭތެރެއިން ލާނެތްގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަނީ...

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……27

“ޑޫ ޔޫ ލަވް މީ؟” ހަމްޒާ ކޮށްލި ސުވާލުން ރައިހާނާ ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ހަމްޒާ ހުރީ ސީދާ އޭނާގެ ލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އެ ސުވާލަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް ރައިހާނާއަކަށް ނޭންގެއެވެ....

73

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 53

އަޝްރާ ހުރީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައޭ ހިތާ ނާއިލް އެހުރިހާ ވާހަކައެއް ދެއްކީ ހިތާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަގީގަތަކީ އެވަގުތުކޮޅު ވެެގެން ދިޔައީ އޭނައަށްވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ވަގުތުކޮޅަކަށެވެ. އެގާތް ކަމަށް މިހާރުވެސް އޭނަގެ ހިތް އެދެއެވެ....

87

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….26

ރައިހާނާގެ ލޮލުން އޭނާއަށްޓަކައިވި އިހްސާސްތައް ހަމްޒާއަށް ފެނުނެވެ. އޭނާއަށްޓަކައި ރައިހާނާގެ ހިތުގައި ޚާއްސަ މަގާމެއް ވާކަން ހަމްޒާއަށް މިރޭ އެނގިއްޖެއެވެ. ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަަށް ގޮސް ރައިހާނާ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާ ހުރިގޮތް...