Category: ލޯބި

61

ނާއިންސާފް 28

މާ ގިނަ އިރު ނުކޮށް ކިޔާރާ، ފޯނު ކަނޑާލުމުން، އަހަރެން ގޮސް، އެނދުގައި އވެލީމެވެ. އެއިރުވެސް ހުރެވުނީ ހިނިތުންވެފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޯނު ރިންގުވާން ފެށީ، ދެބަދޭތެރޭ އޮއްވައެވެ. ނަގާ ހިތް ނުވެފައި...

53

ވާނަން އުމުރަށް – 14 –

ކުއްލިއަކަށް އައިލީންގެ ހިތަށްއެރި އެއްޗަކުން ދެލޯބޮޑުކޮއްލާފައި އިއްބާންއާ ދިމާލަށް ބަލަން އޮވެވުނެވެ. އިއްބާން ހަމަ އައިލީންއާ ދިމާލަށް ބަލާވެސްނުލާ ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެ މޫނަށް ބަލަން އޮވެފައި ކުއްލިއަކަށް އައިލީން ދެފެރާތަށް ބޯހޫރާލީ ހިތަށްއެރި...

111

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 30

  ޝިފާ ބަލަން ހުރި ގޮތުން ޒައިކު ގާތައް ހިނިއަޔަސް އެކަން ނުދައްކަން ކަރުކެހިލުމަށްފަހު މޭޒާ ކައިރިވެލިއެވެ. އަދި އެއްއަތުގައި ހުރި މަހުމާ ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށްފަހު އަނެއް އަތުގައިވާ އޯކިޑް މާބޮނޑިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ....

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7
27

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 7

މިއަދު ހެނދުނު ޒިޔާން އޭނާގެ ފޯނަށް އަޅައިދޭން އެޒުވާނާގެ ވޯއިސް ރިކޯޑިން ޖައްސާ އަޑުބާރު ކޮށްލިއެވެ. އެއާއެކު މުޅި ކޮޓަރި ތެރޭގައި  އެޒުވާނާގެ ހިތްގައިމު އަޑު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ******************************************************* ފެންވަރާ ރީތި...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ….49

“ގަޑިން ކިހާއިރެއް؟” ރަނގަޅަށް ލޯ ނުހުޅުވާ އިނދެ ރައިހާނާ ނިދި އަޑަކުން އެހިއެވެ. ރީހާން ނޭންގެއޭ ބުނުމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ނުކައި ހުރުމުން އޭނާ ހުރީ ބަނޑުހައިވެފައެވެ. ރީހާންވެސް ރައިހާނާ ފަހަތުން...

50

ކުށަކާ ނުލާ 20

“އައިމް ސޯ ސޮރީ ނަދާ…” މަޑުމަޑުން އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ.   ލެޕްޓޮޕުން ފިލްމެއް އަޅުވައިގެން އިން މައިހާ ފިލްމް ޕޯސް ކޮށްލާފައި ބަލާލީ ޓަކި ޖަހާލާފައި އަޝްފާން ވަނުމުންނެވެ. “ބިޒީތަ؟” މޭޒު ކައިރީ...

މަންޝާ 2 – 2
8

މަންޝާ 2 – 2

  އެ ހިޔަނީގެ ބިރުވެރި ހުނުމުގެ އަޑު ގަދަވަމުން ދިޔަވަރަކަށް އެ ގަސްދަށަށް ޖެހެމުންދިޔަ ވައި ގަދަވަމުން ދިޔައެވެ. ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބިންމަތީގައިވާ ހިކިފަތްތަކާއި ކުނިބުނިތައް ވަޔާ އެކުވެ އުދުހެން ފެށުމުން މަންޝާ...

6

މަންޝާ 2 – 1

ގަދައަށް ނިދާފައޮތް މަންޝާގެ ހަށިގަނޑުގައި ފިނިއަތަކުން ފިރުމާކަމުގެ އިހްސާސެއް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކަނދުރާ މައްޗަށް ވެއްޓިފައިވާ އިސްތަށިތައް މަޑުމަޑުން އެއްފަރާތްކޮށްލުމަށްފަހު އެމީހަކު މަންޝާގެ ހަށިގަނޑާ ގާތްވެލިއެވެ. ކަންފަތުބުޑުގައި ހޫނު ނޭވާއެއް އެޅިލުމުން މަޑުމަޑުން...

12

ރިހި އަނގޮއްޓި 1

މާހިލް އަކީ ކިޔެވުމަމ މަށް  މަށް  މޮޅު އަހްލާގު ރަނގަޅު ކުއްޖެކެވެ. މާހިލްގެ ބައްޕަ  މާހިރް   މިކަ މާ ވަރަށް ހިތްހަ މަ ޖެހެއެވެ. މަންމަ އަކާއި ނުލާވެސް މާހިލް ރަނގަޅު ކުއްޖަކަށް...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29
71

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 29

  ޒައިކު ބޭނުންވީ އެނބުރި އޭނާގެ ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. ދެދުވަސް ފަހުން އޭނަ އެމެރިއާއަށް ކޮންމެހެންވެސް އޮންނަ މީޓިންއަކަށް ހާޒިރުވާން ޖެހެއެވެ. އެހާ ވާންވާއިރަށް ނިންމަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު...

38

ނާއިންސާފް 27

“ކޮބާ އޮޓޯޕްސީ ރިޕޯރޓް..” ފުރަތަމަވެސް އަހަރެން ސުވާލު ކޮށްލީމެވެ. ލުވެއިޒް އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ. “އެންމެ އެއްޗެއް. އެއް ކަންތަށް މަށަށް ސާފު ކޮށްދީ..” ޝަޔާން ލުވެއިޒްއާއި ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. ލުވެއިޒް އިސް...

15

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (4ވަނަ ބައި)

ދެދުވަސް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށައިފިއެވެ.  ރޫފަ ރަނގަޅުވެ ގައިގަ ވަރު ޖެހެންފަށައިފިއެވެ. ވަޅުވަދެފައިފާ ކޯވެސް ފުފެންފަށައިފިއެވެ. ހަމުގެ ކުލައަލިވާން ފަށައިފިއެވެ. ދޮންމަންމަ އަހަރެން ފެންނައިރަށް އަހަންނަކީ...

93

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 65

“ހައިޒަލް މަރާލާ…” އައްމާރު ވިހަގޮތަކަށް ބުނެލިއިރު އަލްހާންގެ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ މާވަރަކަށް ސިހުނީ… އަލަށް ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްނޫނެއްނު… އެހެންނޫނަސް އަމިއްލަ ކޮއްކޮއަށް ނެތް ލޯބި ކޮއްކޮގެ ދަރިއަށްވެސް ނޯންނާނެއެއްނު… ނޫނީ އަހަރެން...

23

ލޯބި

ގިނަދުވަސްތަކަކަށްފަހު އޭނާގެ ރަށަށް ދެވޭތީ ނުތަނަވަސްވެފައި ހުރި އީތަން އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނީ ރަށުގެ ފަސްގަނޑުގައި ފައިޖައްސާލެވުމުންނެވެ. މާލޭގެ ހަލަބޮލި މަގުތަކާއި ބަލާފައި ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުން ހާދަ ހިތްފަސޭހައޭ އީތަންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ތަންކޮޅެއް...

71

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-2

ފުލް ސްޕީޑްގައި އެންޓްރެންސްއަށް ކާރު ވަދެގެން އައިރު ފެނުނު މަންޒަރުތަކުން ހައިޒަލްގެ ސިކުނޑީގެ ނާރުތައްވެސް ބުރިބުރިގެންދިޔަފަދައެވެ. ރަނގަޅަށް ކާރު ނުހުއްޓެނީސް ހައިޒަލް ކާރުން ފުންމާލިގޮތަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އޭރު އައްމާރު މަޔާންގެ ބޮލާއި ދިމާލަށް...

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 10

މިހާރު.. އީނާޝް މާޒީއާއި މެދު ވިސްނަން އޮވެފައި ނިދީގެ ފުން ކަނޑަކަށް ގެނބިގެން ދިޔައީ ވެފައި ހުރި ވަރުބަލިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އީނާޝްގެ މާޒީ އެނގޭ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހިތުގައިވެސް އީނާޝް...