Category: ލޯބި

12

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 2

މަންމަ އަހަންނާއި ފަހުންވެސް އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަހަރެން އެކަމާއެދު ވިސްނަމުން ދިޔައީމެވެ. ޝާފީއަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޔަމާން ވާނެކަމަށް މަންމަވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އޭނާގެ އަމަލުތައްވެސް އެކަމަށް ހެކިދެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން...

6

ނާޒް 1

އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަހަރެން އިތުރަށް ނިދަން ބޭނުން ނުވާތީ އަވަހަށް ތެދުވެގެންް ނަމާދައް ދާން ތައްޔާރު ވީމެވެ. ނަމާދު ކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ކުރާ ހިތުން ކުރާ...

20

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 1

އުޑުމަތި ވަނީ ބަނަކޮށް ފައެވެ. ވައިރޯޅިތައް ވެސް ސިކުންތަކަށްފަހު ސިކުންތެއް  ދިޔައީ ބާރު ވަމުންނެވެ. ރުޅިގަދަ ރާޅުތައްވެސް ދޮންވެލިގަނޑުގައި ޖެހެމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ރަހުމެއް ނެތިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޯވާރޭ ތިކިތަށް ހިކިފަތްތަކުގައި ޖެހޭއަޑު އިވެން ފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު މުޅިފަޒާ ތެރޭގައި ބޯވާރޭގެ އަޑު ގުގުމަން ފަށާފިއެވެ. ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމެއް އަތިރިމަތީ އިށީނދެ ލައިގެން އިން ޒިވާ އަށް އިހްސާސް ނުވާ ކަހަލައެވެ. ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ވާރޭ ތިކިތައް އޭނާގެ ދޮން ހަށިގަނޑުގައި ޖެހެން ފެށުމުންނެވެ. ކޮންމެ ތިއްކެއްވެސް އެހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދީފައި ދަނީ ޒިވާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރި ވަމުން ކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް އެތަނަނުން ތެދުވެ ގެއަށްދާ ޚިޔާލެއް ޒިވާ ނުކުރެއެވެ. އެއިން ގޮތަށް އޭނާ އެތާނގައި އިނެވެ. އެހެން އިންއިރު އެމަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހީވާނީ ހިތާމައިގެ ތަސްވީރެއް ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދާހެންނެވެ. އިރު އިރުކޮޅަކާ ޒިވާ...

14

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 1

އޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލިވެފައިއެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ޑޮކަޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރި ވާ މަންޒަރުފެނެއެވެ. އެ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ކަންބޮޑު ވެ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ....

10

ހިތްވެސް ދިނީމޭ

ީ “ހިތްވެސް ދިނީމޭ” މިއީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. އިންޝާ ﷲ ކުރިއަށް އޮތް މަސް ތެރޭގައި މި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގެނެސްދޭނަމެވެ.

16

އައިރީން 4

”ރާޔާ” ފަހަތުން އައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވާލިއެވެ. އެކުއްޖެކޭ ރާޔާ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ސްކޫލުގައި އޮންނަ ގަވާއިދައް ރާޔާ އާއި އެ އަން ހެން ކުއްޖާ ދުވަހަކުވެސް އަމަލު ކޮއްފައެށް ނުވެެ...

16

އިވާޝާ (ޓްރެއިލަރ)

ހިތް އެދެމުން ދިޔައީ ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. އެ ޒުވާން ހިތުގެ ތެޅުން އަދި އެއްފަހަރު އިހްސާސްކޮށްލާނެ ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ދިނުމަށެވެ. މިއުޒިކީ ދެހުނުން ގުޅިފައިވާ އަޑު ގުގުމާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ފުން...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 9
32

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 9

” ޔަމާން ، އައި ވިލް ޑިސްޓްރޯއީ ޔޫ ” ރުޅިވެރިކަމުން ފުރިގެންވީހިނދު އަޑު ނުކުތީ މީހަކު ބިރުގަންނާނެހާ ބާރަށެވެ. ދެއަތް މުތްކެވިފައިވީއިރު، ޒައިކުގެ އަޑުވެސް ތުރުތުރު ލައެވެ.   *************  ...

3

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (11 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (10 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…) މީހަކު އައިހެން ހީވެގެން ދެމީހުން އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަށް ސިހިފައި ބަލައިލިއެވެ. އެ ދެމީހުނަށްވެސް އަހަރެންފެނުނެވެ. ހަމައެވަގުތު އަހަރެންގެ އަތުގައި އޮތް ކޭކު...

9

ނާޒް

ނާޒް އަކީ އަހަރެންނަށް އަށާރަ އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު ދިމާވި ކުއްޖެކެވެ. އަހަންނަށް އެކުއްޖާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަހަރެން ވެސް ލަސް ތަކެއް ނު’ުކޮއް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އޭނާވެސް އަހަންރެން ދެކެ...

13

ްއަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަން..1

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަާޕޯޓުން ނިކުަން ޒުވާނާގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. .އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކްރީމް ކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ.ތިރިން ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލާފާވާއިރު އަރާފައި ވަނި ސްނިކާ ބޫޓަކަށެވެ....

19

ވާނަން އުމުރަށް – 4 –

ނާއިލް އެހެން ބުނުމުން އިއްބާން ނާއިލްއާއެކު ހިނގައިގަތީ ދެބުމަ ގޮއްޖަހައިގެން ހުރެއެވެ. ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު އައިލީން ދުއްވައިގަތީ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށެވެ. “ޕިސް..ޕިސް….ހާދަ ބާރަކަށް..އަނެއްކާ އެއްކަލަ….ކާކުތަ..އިއްބާން ދޯ…އޭނަ ފަހަތުން އަންނަނީތަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެފިލަން ތި...

6

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (12 ވަނަ ބައި)  

އަހަރެން އެނބުރި އަންނާނަން (11 ވަނަ ބައިގެތެރެއިން..) ޒައިދާންއާއި އަހަރެން މިހާވަރަށްވެސް ކައިރިވެނުލާތާ ދުވަސްކޮޅެއްވެފައިވާތީ، ޒައިދާން ގައިން ދޫކޮށްލާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ޒައިދާން ޝިފޫއާއި އެކަނި މީޓްކޮށް ނޫޅޭނެކަން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވަނީ...

35

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 46

ގިނަދުވަސްވެގެން ފާރުތަކުގައި މަކުނުވާއަޅާ ފުރިފައިވާއިރު ތަޅުންގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ކަޅުވެފައިވެއެވެ. ކަޅު ދޭތެރެތަކުން ކަޅު ރަތްކުލަ ފެންނަމުންދިޔަގޮތުން މީހެއްގެ ލެއިން ބިންގަނޑު ފެވިފައިވާހެން ހީވެއެވެ. ދުމުގެ ވަހާއިއެކުވެގެން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ދުވަމުންދިޔައީވެސް ލޭގެ ނުބައިވަހެވެ....

12

ބީވެދާނެބާ 4

ދެތިން ފަހަރަކު ބެލް ޖަހާލުމާއެކު ބަދިގޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ މާރިޔާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ފެންނަހުރި ދަރިފުޅު ފެނުމުން މާރިޔާ ހުރިހާ ދަތްތަކެއް ފެންނަވަރަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އާރާ ވަރަށް...

18

ކުށަކާ ނުލާ 8

ދުވެފައި ސިޑިން އަރައިގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަން ގޮތަށް ނަދާ އަޔާޒްއަށް ގުޅިއެވެ. ނަމަވެސް އަޔާޒް ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. އެއް ގަޑި އިރު ތެރޭ އަށް ފަހަރަށް ގުޅުމުންވެސް އަޔާޒް ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ....