Category: ލޯބި

18

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 19

“ގަބޫލުކުރޭ ޒިން. އަހަރެންނަށް އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަން މަޖުބޫރުވީ. އެހެން ނޫން ނަމަ ދުވަހަކުވެސް ހުވަފެނެއްގަ ނަމަވެސް ލީން އަށް ދެރައެއްދޭން އަހަރެން ހިތަށްވެސް ނާރުވާނަން. އެކަމް އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެހެން ކަންތައްކުރަން މަޖުބޫރުވީ...

28

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 1

އިރުއޮއްސެމުން އައިރު އަނދުންކުލައިގެ ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބައްދާލާ ވިއްސާރައިގެ ކުލަވަރު ދައްކައިލައިފިއެވެ. އިރުގެ ގަދައަލިން ދުނިޔެ މަހުރޫމްވެ އަނދިރިކަމުގެ ސާލެއް އޮޅާލިއިރު އަނދިރިކަމުން ރޭގަނޑެކޭ އެއްފަދަަވިއެވެ. ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވައިގަދަވަމުންދިޔައިރު ގަސްތަށް ވަޔާ...

7

އެނގުމެއްނެތި…18

“މަ ހެޔޮތަ؟” ރާާއިން އަދިވެސް އަލީޝާއާއި ދިމާާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮވެ ބުންޏެވެ. ބަަލައިލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެ ލޮލުން އަލީޝާއަކަށްޓަކައި އުތުރެމުންދިޔަ ލޯބިި ނޫން އެއްޗެއް ނުފެންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. “ޔަގީނެންނު.” މިފަހަރުވެސް ރާއިން...

9

ލީޝް…4

” މި ޖަނާ ލީޝް އޭ ކިޔާފަ ބެހެނީީ” ލީވާން ބުނެލިއެވެ. ”ތި ބުނީ ހަމަަ ރަނގަޅައް މި ރެއަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ރެއެއް ދެން ލީވާން އަކައް ނުެދެވޭނެ…”ލީމާ ބުނެލިއެވ. ލީމާ...

4

ދެއުފަލުން މަޙްރޫމް ވީއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންނަކީ ދަރިން ލިބުމުން މަޙްރޫމް ވެފައިވާ މީހަކީމެވެ. އިންސާނަކަށް ލިބޭނެ އެންމެބޮޑެ އެއްނިޢުމަތުން މަޙްރޫމް ވުމުގައއި އަހަރެންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކުށެއްވާ ކަމުގައި އަހަރެންނަސް އިޙްސާސް ކުރެވެނީ ކީއްވެގެން...

14

އަބަދަށްޓަކައި 2

“ޔޭސް ޑިއާ ޔޫ އަރ އަ ވެމްޕަޔަރ.” އަހަރެން ބޭނުންވީ ބިން ފަޅައިފައި އަޑިއަށް ދާށެވެ. “ހުސް ދޮގު ތި ހަދަނީ” ޔޫމާއާ ދިމާއަށް އަހަރެން ދެލޯ އަޅާލީމެވެ. އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު...

34

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ….10

“ސަރޫ. މިރަށުގަ ނެތްތަ ކުއްޖެއް. މަ ބޭނުމީ މިރަށު މަންޖެއަކާ އިނދެގެން މި ރަށުގަ އުޅެން” ހަމްޒާ މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ބުންޏެވެ. އެއާއެކީ ހުރިހާ އެންމެން ހޭންފެށިއެވެ. ރައިހާނާ ފިޔަވައެވެ. އަނގަޔަށް ގޮތެއް...

4

ލޯބީގެ ނަޒަރުން……5

*********** އެއީ ސުމާ ކަން އިނގުނީ އަޑުންނެވެ.އެވަގުތު މަންޝާވެސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ.”ސުމާ…. ނުވެސް އަންގާލަ” މަންޝާ އަށް ބުނެލެވުނެވެ.”މިއައީ ޑަބަލް ޗެކު ކޮއްލަން….. ތެދޭ މަންނު ޔޫއަރ ގޮއިން ޓު މެރީ.؟؟؟؟؟….’ ސުމާ...

ލީޝް….3
5

ލީޝް….3

”ކާކު” ލީޝް ބުނެލިއެވެ.” ލީވާން…” ލީވާން އަންނަކަމައް ބުނީ ޖަނާ އެވެ.އެހެން ބުނުމުން ލީޝްގެ ރީތި ތުން އަނބުރާލިއެވެ.” ލިއުު މިހާރު ކުޅު ދިޔާ ވެއްޖެ އަވަހައް ހިނގާ ކޭކު ފަޅަން ”...

72

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 33

” ކާކު… ކާކުތަ ހަތް އަހަރު ފަހުން ފެނުނީ… ” ސުވާލުން ފުރިގެންވީ ރާގެއްގައި އީލާފްއަށް ބުނެލެވުނެވެ. ” މިންހާ ” އެވަގުތު އަލޫފް އިސްއުފުލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” ވަޓް… ” ކުއްލިއަކަށް...

24

ދިނީ ޒަހަރު…. 30

28 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުން ފެށިގެންވެސް ކުލްޝޫމާއި ރިޔާޒަކީ އަހަރެންނާއި ހާރޫންގެ އެކުވެރިން. ފައިޒަން ކުޑައިރު އަހަރެން އަތުން ލަވައިގެން ފައިޒަންއަށް ކާންދީ ފެންވަރުވާ ހެދިން…. މިއަދު ތަނަކުން...

0

ހުވާ ކޮއްފާ ލޯބިވޭ 3

މަންމަ : ދަރިފުޅާ! އާދޭ ކާން ނަތާޝާ : ކާ ހިތެއް ނެއް މަންމަ : ދަރިފުޅު ރޮއިފަ ތަ ؟ އެހެން ބުނުމުން ނަތާޝާ ނޫން ކަމަށް ހެދިއެވެ .  އަދި...

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1
1

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1

“ސާހިބް ކަމަނާ! ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަވަހާރަ އެއްނުވޭ”. ލާނާ އަށް އަލީ ވަހީދު އާއި ދިމާ އަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ކަޅިވެސް ޖަހާލަން ނޭންގިފަ އެވެ. ވަކީލު އެ ބުނި އެއްޗެށް އަޑު އިވުނީ  ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ޔަޤީން ވެއެވެ. ވަކީލަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން ލާނާ ރަނގަޅަށް ދަނެ އެވެ. ނޫނީ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އަންބި ކަންބަލުންގެ ކަންތަކާ ބޯގޮވީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. “އަޅުގަނޑަށް އިންގޭ މި ޙަބަރަކީ ތި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށް ވެގެންދާނެ ޙަބަރެށް ކަން” އަލީ ވަހީދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. “އެންމެ ބޮޑަށް ސާހިބް ކަމަނާ އަށް” ލާނާ އަށް ބަލާ ލަމުން އަލީ ވަހީދު ބުނެލި އެވެ. އެހެންމީ ހެއްގެ ފަރާތުން މި ވާހަކަ އިވުނު ނަމަ ލާނާ ވަގުތުން މިވާހަކަތަށް ހުށްޓުވީ ހެވެ. އެކަމަކު އަލީ ވަހީދު އަކީ ކަންތަށް ހޯދާ ބަލާ މީހެކެވެ. މި އާއިލާ އަށް ޙިދުމަތް ކުރާތާ 10 އަހަރަށް ވުރެންވެސް ގިނަވެފާ ވުމުން އޭނާގެ ބަސް ދޮގުކުރުމަކީ ލާނާ އަށް ފަސޭހަކަމެށް ނޫނެވެ. ހާށްސަކޮށް ލާނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވި ފަހުން މުޅި ވިޔަފާރި ބަލަހަށްޓާ އާންމްދަނީ އިތުރުކޮށް ހަދާފާ ވާނީ އަލީ ވަހީދު އެވެ. ލާނާ ގެ ފިރިމީހާގެ ކޮއްކޮ މުނީރު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝާ ވެސް އަލީ ވަހީދު އަށް ބަލަން ހުރީ ޔަޤީން ނުވެފައެވެ. މުނީރު އާއި އައިޝާ އަށް ދެކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. މި ދެ ފިރިހެން ކުދިންވެސް ވަނީ ވަރަށް ތުއްތު އިރު އެމެރިކާ  ގެ ބޯޑިންގު ސްކޫލަކަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. މިކުދިން ގެ ގާތަށް އަހަރަކު އެށް ދުވަހު ޒިޔާރަށް ކޮށްލަ އެވެ. މުށްސަންދިން ގެ އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ދިއުމާ ފައިސާއިން އެކި ކަންކަން ކުރުމަކީ އާދަ އެކެވެ. މި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ހުރިހާ ކަމެށް މި ވެރިންނާ ދުރުކުރުވަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދަރިންވެސް ހިމެނެ އެވެ.

20

ދިނީ ޒަހަރު… 29

28 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ކުލްޝޫމް އެދުނުގޮތަށް ޔަޒްދާންގެ މަރާއިބެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނާ ކުލްޝޫމަށް ކިޔާދިނެވެ. ކުލްޝޫމް ބާރު ހިނގުމުގައި ސިޑިން ފައިބައިގެން ބަދިގެއަށް ވަންނަން ދިޔައިރު ބޭރު ބަގީޗާ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި...

18

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ……9

ކާރު ގޮސް ގޭދޮރުމަތީ މަޑުކޮށްލި ކަމެއްނޭންގެ ރައިހާނާ ގެއާ ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ. “ރައި ވެއިޓް. ދޮންތަ ހަނދާން…” ސަރްވާ ކިޔަމުން ދިޔަ އެއްޗެއް އަޑު ނާހާ ރައިހާނާ ގޮސް ތިންވަނަ ބުރިއަށް އެރިއެވެ....

16

އަބަދަށްޓަކައި 1

ކުރިމަތީގައި ހުރި ލޯގަނޑުން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ސޫރަ ފެނުމާއެކު އެއީ ހަމަ އަހަރެންތޯ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އިނދެވުނެވެ. އަހަރެންގެ ސިފައަށް އެހާ ބޮޑު ބަދަލެއްއައި ކިހިނެއްވެގެންތޯ ހިތާހިތުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އަހަންނައި އައިސްފައިވަނީ އާދައިގެ...