Category: ލޯބި

4

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 10

ކަލޭ މޮޔަވީތަ އަނެއްކާ؟” ފާލިހްގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލާއި ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައިވާ އަނގަ ފެނިފައި އަޔާން ފާލިހްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތެވެ. “ނިކަން ބަލާބަލަ އެއޮށް ކަމެއް؟” ފާލިހް އެހެން ބުނުމާއެކު ފަހަތަށް އެނބުރި...

25

ހަދިޔާ (އެއްވަނަ ބައި)

“ކޮބާ ހުރިހާ ކުދިން ތި ކުދިން ތިބެންވާ ތަނަށް ދާންވީ އިނގޭ. ލީޝާ ހުންނާނީ މިތާ ދުރުގަ ނެރޭޝަން ކިޔައިދޭން. ޝައްމު އިންނާނީ މި އުނދޯލި ހެއްލަން ޕާކްގަ. ޢަލީއާ އަހުމަދާ ސާއިމް...

7

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ ( 4 ވަނަ ބައި )

އަސުރަށްފަހު ޢަޒީޒް ދިޔައީ ހަވީރުއޮތް ޢީދު ހަރަކާތްތައް ބަލާލުމަށެވެ. ރަށްފުށުގެ މާޙައުލަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް ކަމުދާ މާޙައުލެކެވެ. ނަމަވެސް އެތާނގައި އޭނާއަށް މާގިނަ ވަގުތަކު ހުރެވުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ. އޭނާ މިރަށަށް އައީ...

2

ވިސްނުމުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ.( ދެވަނަބައި )

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮ އެކަނި ހުރި ވަޤުތެއްގައި އަހަރެން ކޮށްލި ކުޑަކުޑަ ސަމާސާ ވިހަވާނެކަން އަހަރެންނަށް އެގޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟އެ ސަމާސާއާއި ކޮއްކޮ ވަރަށް ގަޔާވިއެވެ.އޭގެފަހުން އެފަދަ ސަމާސާތަކަށް އެދެމުންގޮސް...

12

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 24

ސޯފީއާއެކު ސުޕަމާރކެޓަށް ވަދެ ވިޔަފާރިކޮށްލައިގެން ނިކުތް ތޫގާއަށް ސުޕަރމާކެޓަށް ވަންނަން އައި ނަހީކް ފެނުމާއެކު ދިމާކޮށްލަން ބޭނުންވި އެވެ. ނަހީކް ފެނި ސޯފީ ލޮލަށް ގޮތެއް ހަދާލަމުން ތުން ދަމާލި އެވެ. ކިތަންމެ...

15

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް 02

” އެހެންވެއޭ އަހަރެން މިބުނީ އަހަންނަކަށް ނޭންގެޔޭ އުލްވީއަށް ރިހާމް ކަމުދާކަމެއް.. އެނަން ފެނުނީމަ ތިއޮތް ވީވަރެއް ދޯ އެކަމް..” ކިޔާން ބޭނުންވީ އުލްވީއާއި ދިމާކުރާށެވެ. ” އަހަރެން ނުބުނަމެއްނު އަހަންނަށް އޭނަ...

15

އިމްތިޙާން (11ވަނަ ބައި)

މާހިލް ކިތަންމެ ނުވިސްނަން އުޅުނު ނަމަވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑިން ހިބާގެ ހަނދާންތަކާއި ދުރުވެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އޭނާ މީހަކާއި އިނދެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމެއް ފަށަން ބޭނުންވެފައި ހުންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް...

6

ހޯދޭތޯ މަންޒިލެއް… 23

ކޮޓަރިއަށް ވަން މާއީއަށް އެނދަށް ވެއްޓިގަނެވުނު ހިނދު އޭނައަށް ރޮވިއްޖެ އެވެ. ވޭނީ ގިސްލުންތަކުގެ އަޑު ބޭރުވިޔަ ނުދޭން ބާލީސް ގެނެސް މޫނުގައި ޖައްސާބާރުކޮށްލެވުނެވެ. އެލޮލުން އޮހޮރެމުން އައި އުދާސްތަކާއި ގިސްލުމުގައިވި އަސަރުތަކުން...

30

ދުޢާ 36

“އާލް.. އަހަރެން ދޭން އޮތީ އެންމެ ނަސޭހަތެއް.. ނަމާދުކޮށްފަ ކޮންމެ ނަމާދެއް ފަހުގަ ދާނިޔަލްއަށްޓަކައި ދުޢާ ކުރޭ.. މުއުމިނެއްގެ ހަތިޔާރަކީ ދުޢާ އޭ ބުނެޔެއްނު.. ދުޢާ އަކީ ވަރަށް ބާރުގަދަ އެއްޗެއް.. ދުޢާ...

6

ލަފްޒަކުން 1

މެންދުރުގެ ގަދައަވިން މުޅި ދުނިޔެ ވިދަމުންދާއިރު އާދައިގެ ވަރަކަށް ޖެހެމުންދިޔަ ވައިރޯޅިން ގަސްތައް ނަށަމުންދިޔައެވެ. ފަޒާގައި ރަސްކަންކުރަމުންދާ ގަދަ އަލިން ގަސްގަހުގެ ފަތްތައް ވިދަމުންދާއިރު މުތީތަކެއް ފަދައެވެ. ބަލާ ފޫހިނުވާހާ ހިތްގައިމެވެ. މާހައުލަކީ...

5

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 9

މިއަދު ނުހާގެ ރީތި ކަމުގެ އެއްވެސް އަގެއް އަޔާންގެ ކުރިމަތީގައި ނެތް ކަހަލައެވެ. ނަފްރަތުން ފުރިގެންވާ ބެލުމަކުން ބަލަން ހުރެ އަޔާން ކުރިއަށް ޖެހިލީ ނުހާގެ ކަންފަތްމަތީގައި ނިކަން ލޯބިން ފިރުމާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ....

17

ކައިޒީން 5

ކައިޒީން އަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އިލާހީ ގާނޫނު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ކާކަށް ހެއްޔެވެ؟ މީވެސް އިމްތިހާނެކެވެ………… ދާއިން ތިރިއަށް ގޮސް ކައިރީގައި ހުރި ޝޮޕިން މޯލަކުން ސިމަކާއި އަދިވެސް...

17

ހިތް ލޯބިން ޖެވިއްޖޭ 1

ކަޅުފޮއެ ރޭގަނޑު އަލިކޮށްދެނީ ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ރަނިމަނާގެ އަރިހުގައި ތަރިތަށް ދިޔައީ ޙާދިމުންތަކެއް ފަދައިން ހަރަކާތް ތެރިވަމުންނެވެ. ޖެހިލާ ފިނިފިނި ރޯޅިން ހީކަރުވާ އިޙްސާސެއްކުރެވެއެވެ. ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވަހެއްކަމުގައިވިޔަސް...

7

ތަޤުދީރު

އިރުގެ ރަން ދޯދިތައް ކޮޓަރީގައިހުރި ދޮރުފޮތިގަނޑުން ފުރޭނިގެންއައިސް އަހަރެންގެ މޫނަށް އެޅިފައިވިއެއްކަމަކު އަހަރެންނަށް ދެލޯ ހުޅުވާލަން މަޖުބޫރުކުރީ އެއަލިކަމެއްނޫނެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ނިދިފައިއޮއްވާ އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ މީހެއްގެ ބީހުންތަކެއް އިހްސާސްވާން ފެށުމުންނެވެ. ދެލޯ ހުޅުވާ...

0

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ.

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އިސްމާޢީލް އަލީ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހިތުންނުފިލާތީ އަބަދު އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އެހެން މީހަކާއިއެކު ގުޅުން ބާއްވަފާނެތީ ހިތްތެޅެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ކިޔޭ ތަސްބީޙައަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ފޮޅުވަތެއްހެން ލިޔެވެނީއެވެ....

0

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ކާވެނި ޙަރާމްވާ އަންހެނެއްކަން ކުދިވެރީން ހިތާމަތަކެއް ކުރާނެކަން މުޖްތަމަޢުގައި ޤަދަރު ގެއްލޭނެކަން ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު ވާނެކަން ދަޅައެޅުމުން...