Category: ލޯބި

13

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 9

“ނޫނެކޭ ބުނެފީމެއްނު؟” ނަޒްހާއަށް ބާރަށް ބުނެވުނެވެ. ޝާދު ކައިރިއަށް ރުޅި އައީ ކުއްލިއަކަށެވެ. “އާނއެކޭ ބުނެބަލަ!” ދެ އަތުން ނަޒްހާގެ ދެ ކޮނޑާ ހިސާބުން ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން ޝާދު ބުންޏެވެ. “ތަދުވޭ ޝާދު!”...

15

ލޯބިވަން ޔާރާއޭ 08

ޔަނާލްގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން އޭނަގެ ހަޔާތުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް އިކާންއަށް ގަބޫލުކުރެވުނެވެ. މިފަދަ އެތައް ކަންތައްތަކެއް އިކާންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ ލޮލަށް ނިދި ސަވާރުވީވެސް އެވިސްނުންތަކުގައި އޮތްވައެވެ....

10

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ (2)

ދުވަސްތައް މާޒީއާ އެކުވަމުން ގޮސް ސުނާމީ ކާރިސާއަށް 12 އަހަރު ވީއެވެ. ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްތަކުގެ މީހުން އެހެން ރަށްރަށުގައި ވަޒަންވެރި ކޮށްފިއެވެ. ކިތަންމެ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވޭތުވެ ދިޔަނަމަވެސް އެ...

11

ލޯތްބަކީ 1

ބަގީޗާގެ ބެންޗުގައި ޝާޔާ އިށީނދެލައިގެން އިނީ ފުން ވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އޭނާގެ ދިރިއު ޅުމާމެދުއެވެ. ކޮންފަދަ ބަދުނަސީބެއް ތޯއޭ އޭނާ ހިތާހިތާ ކިޔާލިއެވެ. ނަމަވެސް މާތްﷲ ގެ ނިޔާ އާއި މެދު ޝުކުރު...

14

ޒަޚަމް ޓްރެއިލާރ

ވެހެމުން ދިޔަ ބޯވާރެގަނޑުތެރޭ މަގު ގެއްލިފައިވި މުސާފިރެއް ފަދައިން ދަހުލާން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާގެ މަންޒިލަކީ ކޮބައި ކަމެއް ޚުދު ދަހުލާންއަކަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. އަދިވެސް ކަންފަތް ދޮށުގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ދުވަހަކުވެސް...

13

ރާސްތާ2 ދިހަވަަނަބައި

ނަވާރް ހަމައަކަށް އެޅިލުމަށްފަހު ކުރުގޮތަކަށް ހަމްދާމެންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ. އޭނާ މާލެއައީ އަސްލު މައިންބަފައިން ހޯދަން ކަމުގައިވެސް ބުންޏެވެ. އިސްރާއަށް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އިވާން އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެހާ އަނިޔާވެރި ޒީލަގަދަ...

86

ތެދުވެރި ލޯބި- 2

ޔާޝާ އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތެވެ. ވެފަ ހުރި ވަރު ބައްޔަކުން ޔާޝާ ދިޔަ މަގުމަތިން ފިހާރަ އަކަށް ވަދެ ފިނި ދެ ކޯކު ދަޅު ގަނެގެން ދިޔައީ ގެއަށެވެ. ގެއަށް...

6

ލޯތްބަކީ ޓްރެއިލާ

ޢައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަހްމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހު. މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ. މި ވާހަކަ އާދިއްތަ، އަންގާރަ، ބުރާސްފަތި މި ތިންދުވަހު ކިޔާލަން ލިބޭނެ އިންޝާﷲ. ފާޑުކިޔުންތައް އަދި ރަނގަޅު ކުރަންވީ ކަންކަން ބުނެދިނުމަކީ...

7

ހުރީމެ އިންތިޒާރުގަ

ޔަޒަން އަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑަށެވެ. އަވަހަށް ތެދުވީ ފަތިސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ޔަޒަން ކިތަންމެ ކުޑަނަމަވެސް ނަމާދަށް ދިޔުމަށް އޭނާއަށް ގޮވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެންމެ...

11

އައިނާ 13 (ތޭރަވަނަބައި)

ހެނދުނު އައިނާ ސްކޫލަށް ދިޔައިރު އަޝްހާ ކުލާހުގައި އިނެވެ. އައިނާ ވަރަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ހަދާލާފައި ގޮސް އަޝްހާ ކައިރީގައި އިށީންދުނެެވެ. “އަނާ!!؟؟” އަޝްހާ ގޮވާލީ އައިނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ. “ހޫމްމްމް..” އައިނާ...

18

ޒެރާޝް 6

ކޮނޑުގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަސް ޒައިން އީނާލް ކައިރީގައި ބައިންދަމުން މަގާ ދިމާލަށް ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު މާސްކު އެޅި މީހަކު އީނާލް ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އީނާލްވެސް ޒައިންގެ ފުރަގަހުން ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ....

28

ވަޢުދު (ސައުވީސްވަނަ ބައި)

އެރޭގެ ގަޑިން 8:30 ވެ ބޮޑުވީ ވަގުތު ޒޫމް ލައްވާފައި އައި ސައިކަލެއް އައިސް އަޔާޒްމެން އުޅޭ ހޮޓެލުގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެ ސައިކަލުގައި ކަޅުކުލަގަދަ ޖެކެޓެއްގައި ހުރި ޒުވާނާ އޭނަގެ މޫނު...

12

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 8

“ނައި، އައިމް ސޮރީ!” އިޝާމް މާފަށް އެދުނެވެ. ނައިހާ އިސް އުފުލާ ބަލާ ނުލާ ހުރީއެވެ. “ނައި… އޭރު ވަރަށް ބޭނުން ވި ވީ ގޮތް ބުނެދޭން، އެކަމަކު އެ ޗާންސެއް ނުލިބުނު،...

4

ލޯބިވެވުނީ 3

ފިހާރައަކުން އަތް ގުޅުވައިގެން ނިކުތް ޖޯޑަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން މައިހާއިނެވެ.އެމީހުން ގޮސް ޕާކްކޮއްފައި އޮތް ކާރަކަށް އެރިއެވެ. “ޔާން ފޮލޯ ދެޓް ކާރ”މައިހާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ކިހިނެއްވީހޭ އަހާގޮތަކަށެވެ.”އަވަސް”މައިހާ...

17

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 15

ރާޔާއަށް މާބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދީ ރަޔާން ބާރު ހިނގުމެއްގައި ރާޔާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމަލަށް ދިޔައެވެ. ދެތިން ފަހަރަކު ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖެހުމުން ވެސް ދޮރު ނުހުޅުވިއެވެ. ތަނޑު ނުލާ ހުރުމުން ރަޔާން...

25

ތެދުވެރި ލޯބި -1

ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ޖެހޭ މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ތައް ދަނީ ކޮޓަރި ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރި ޔާޝާ ގައިގަ މަޑު މަޑުން ބީހިލާފައެވެ. ޔާޝާ ހުރީ ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލާ، ބަންގި...