Category: ލޯބި

11

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 4

ބޮޑުބޭބެވެސް ޝާފީގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އަދި ޔަމާންއާއި ސަލާމްކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެން ދިޔައީ އެއްލި ކަޅިއަކުން އެތާ ކައިރީގައި ހުރި ޒުވާނާ ފެނިފައެވެ. ********************** އެއްވެސް އަސަރެއް މޫނުމަތިން ދައްކާނުލާ އެތާ...

34

ނާއިންސާފް 24

ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން އައި ކާރު އެދިޔަ ބާރު މިނުގައި ގޮސް، ޖެހުނީ، ކުރިމަތީ އޮތް ކާރުގައެވެ. ބާރު އަޑުފަށްގަނޑާއި އެކު، އެ ކާރު، ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަހާލާފައި ބްރިޖުގެ...

33

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 5

އީނާޝްއަަށް ސުކޫލް ފެނުމާއިއެކު ކުރެވުނީ އެހެން ކަހަލަ އިހްސާސެކެވެ. ހަނދާނަށް އައީ އޭގެ އެތަށް އަހަރެއް ކުރިން އީނާޝް ހަމަ އެސުކޫލަށް އައި ދުވަސް މަތިންނެވެ. އެއީ ދުވަހަކުވެސް އީނާޝް ހަނދާނުން ފިލާނެ...

4

އަހަރެންގެ ޑައިރީ 3

އަހަރެން އެ މެސެޖު ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ކިޔާލީމެވެ. އެއީ ދެވަނަ އެށް ނޫން ނަދުވާގެ މެސެޖެކެވެ. އަހަރެން ހީލީމެވެ. ނަމަަވެސް އެ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވީ އެއީ މަަކަރު ގަދަ އަންހެނެއްކަން ހިތައް އެރުމުންނެވެ....

15

ވާނަން އުމުރަށް…….

ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން މާފަށް އެދެން😥….އަޅުގަނޑު މިހަފްތާގަ ވަރަށް ބިޒީ ސުކޫލުކަމެއްގަ…..އެހެން ވުމުން ދެން އަންނަ ހަފްތާގަ ވާނަން އުމުރަށް ގެ ނެކްސްޓް ޕާރޓް އާ ބަދަލުވި ހަޔާތް ގެ 2 ވަނަ...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  19
37

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 19

    ފޮޓޯގަނޑު އަނެއް ފުށައް ޖެހުމުން ޒައިކް ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ. ލިވީ އާއި އޭނަ ގެ ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން ހުރި ފޮޓޮއެކެވެ. ޝިފާއަށް މިލިބުނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގިގެން ހާސްވިއެވެ. އަދި...

6

މިއާ

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތްވެވޭނީ ހަމައެކަނި މި އުނދަގޫ ދަތި ދިރިއުޅުމުން ވަކިވެގެންކަމުގައި އަހަރެން ދެކުނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ހުރިހާ ކަމަކާ ވިސްނުމަށް ވުރެ ، އެހުރިހާ ކަމަކުން ސަލާމަތް...

6

4 އަނބިން.

އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި ރަސްކަލަކު އުޅުނެވެ. މީނާގެ ހަތަރު އަނބިން ތިބެއެވެ. ރަސްގެފާނު އެންމެ ލޯބިވަނީ ހަތަރުވަނަ އަނބި ދެކެއެވެ. މި އަނބިމީހާ އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްގެފާނު ޖާނާއި މާލުން ޤުރުބާންވަމުން ދިޔައެވެ....

25

ބާކީ 1

އަހަރެން އާދައިގެ މަތިން ފެންވަރައި ރީތިވެލައިގެން ހަވީރު ގަޑީ އަހަރެންގެ އެކުވެރިންނާއެކު ހިނގާލަން ދިޔުމަށް ތައްޔާވެގެން ބޭޭރަށް ނިކުތީމެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ދެ އެކުވެރިން އަަަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި މަޑުކޮއްލައިގެން ތިއްބެވެ. އެ މީހުންގެ...

23

ދުޝްމަން – 8

“ކީއްވެ ތިހެން ތި ބުނީ؟” އަހަރެންގެ އަޑުގައި މަޑު ތުރުތުރުއެޅުމެއް ހުއްޓެވެ. ހަންޑި ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދޭހަވި މަލާމާތުގެ ކުލަވަރު ފެނިފައި ވަރުގަދަ ރުޅިއެއް ހަށިގަނޑުގައި އަނދަން ފެށިއެވެ. “ރައްޔާން…ޕިސް..ޕިސް.....

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން  18
31

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 18

ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ގޭގެ ބެލް ޖަހާލި އަޑަށް އެންމެން ސިހުން ވިއެވެ. ޒައިކް ދުވެލާފައި ދޮރު ހުޅުވާލަން ދިޔައީ އުންމީދާ އެކުއެވެ. ކުރިމަތިން ފެނުނު މީހެއްގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފްސުދެކެ ރުޅިއާދެވުނެވެ....

20

ނާއިންސާފް 23

ބޭނުން ވީ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް، އަރާމުކޮށް ނިދާލާށެވެ. އީން ހުވަފެން ބަލާލާށެވެ. ނަމަވެސް އަހަރެން ދިޔައީ ބަނދަރަށެވެ. އަދި، ނުނިންމާ ކަމެއް އޮތީމާ، އެކަން ނިންމާލާށެވެ. އަހަރެން ދިޔައިރު، ރިފާޝާ، އިންތިޒާރުގައި ހުއްޓެވެ....

134

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 57

ހައިޒަލް އެވަގުތު އޭނަގެ އަތްފޯރާހާ ގާތުގައި އޮތް ނައިނާއާއި ދިމާލަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ބުނަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އަޑުބޭރުވެގެންދިޔުމުގެ ކުރިން ހައިޒަލްގެ ހަށިގަނޑު ހިމޭންވެގެންދިޔައިރު ނައިނާ ދިމާލަށް އުފުލާލެވިފައިވާ އަތުގެ ވާގި...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1
22

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ… 1

“ޒާޔާ ހޭލަބަލަ މިހާރު މަންމަ ގޮވައިގޮވައި ވާޅުވެއްޖެ” ކޮޓަރި ތެރޭ ސާފު ކުރަމުން ހައްވާ އެނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު ގާތު ބުންޏެވެ. “ދެން މަންމާ… އަދި އިރުކޮޅަކު ނިދާލުމަށްފަހު ތެދުވާނަމޭ” ކަންނެތްކަމާއި...

37

ކުށަކާ ނުލާ 13

ނައުޝީންއާ ނަދާ ދިޔައީ ޕާސްތާ ކައްކާނެ އެއްޗެހި ގަންނާށެވެ. އެންމެން ވެގެން ކައްކާ ނިމުނު އިރު ނުވައެއް ޖެހީއެވެ. އަޔާޒް އައިސްދާނެތީ ކަންބޮޑު ވި ނަމަވެސް ނަދާއަށް ހަމަޖެހިލެވުނީ ރޭގަނޑު ބޭރަށް ދާ...

90

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 56

“ސުބްހާނައްﷲ،… ކޮންފަދަ ނުބައި ބައެއް… އެއީ ހަމަ އިންސާނުންތަ…. ކޮންބައެއްކަމެއް ނޭނގޭތަ؟” އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ވާހަކަތަކަށް އަޑުއިވިފައި އާނިޔާގެ ތުންފަތްމަތީ ޝަހާދަތް އިނގިލި ޖައްސާލެވުނެވެ. މާތް ރަސްކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ހުރުމަތްތެރިކުރައްވާ މާތްކުރައްވާފައި...