Category: ލޯބި

4

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔެމަތި އަލިކޮށްލިެެވެ.ހެނދުނު ވަގުތު ޖެހޭ ފިނި ރޯޅިން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބެއެވެ. އެވަގުތު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް އިން ނުކުތް ޒުވާނާ އަށް އެތަށް ބައެއްގެ...

23

ވަކިވުމުގެ ކުރިން…. ޓުރެއިލަރ

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ފިލައި އައު ދުވަހަކައް އިރު އެރީއެވެ. ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިވެ ެކި މޭހުން އުޅުނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ހާލަކީމިއީއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު މައިހާ ހުރީ...

22

އެނގުމެއްނެތި…19

“ހަލޯ…” ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން އައި ފޯނު ކޯލަށް ޖަވާބުދިން ހުދާ ކިޔައިލިއެވެ. “އަލީޝާގެ ހަބަރެއް ވެއްޖެތަ؟” އެކޮޅުން އީތަންގެ އަޑު އިވުމުން ހުދާއަށް ކަންފަތުން ނަގާފައި ފޯނަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އޭނާގެ ނަންބަރު އަނެއްކާާ...

9

ޝަބްނަމް

” އަޅުގަނޑު ތިޔަ އާއިލާއަކަށް މަޖުބޫރެއް ނުކުރާނަން… ކޮންމެ ޖަވާބެއް ދިނަސް އަޅުގަނޑު ހަމަ ހިތްހެޔޮ… ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭ ކަމުގައިވާނަމަ މީ ނުދައްކާ ވާހަކައެއް…” މޫސާމަނިކު ބުންޏެވެ.   ” އައި ޖަސްޓް ކާންޓް ބިލީވް ދިސް.. ހައު ޑެއަރ ޔޫ ވިކީ… ” ވިކްޔަންގެ ގިރުވާނުގައި ދެއަތުން ހިފައި ބާރުކޮށްލަމުން ޝެރީ ބުންޏެވެ.  ...

24

ދިނީ ޒަހަރު… 34

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު މާއިރާއަށް އިވިގެންދިޔަ ހަބަރަކުން ރިހޭ ފައި މައްޗަށް ފޮއި ވެއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އޭނާއަށް އެޙަބަރު ގެނެސްދިން އިފްނާގެ މޫނުމަތި ވަގުތުން ފުސްވިއެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް މީހާ...

21

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 3

އޭރު ވާރޭގެ ތިކިތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ބިމަށް ހަމަލާދެމުންދިޔަގޮތުން ނައިނާ ތެމިފޯވާކަށް ގިނަވަގުތެއް ނުނެގިއެވެ. ޑްރައިވްވޭގައި ހެދިފައިވާ ފެންކޯރުތަކުގެ ތެރެއިން ނައިނާ ގޭޓާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. އެވަގުތު ހައިޒަލް ވާރޭ ތެރޭ ދުވެލައިފައި އައިސް...

85

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 35

މިންހާގެ ރީތި ސޫރަ ފެނުމާއެކު އިއާންގެ ހިތުގައިވި ޖަޒުބާތުތައް އުތުރި އަރަން ފެށިއެވެ. އެހިތް އުފަލުން ނަށަންފެށިއެވެ. އެވަގުތުކޮޅަށް ނިމުމެއް ނާންނާނެ ނަމައޭ އިއާންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަބަދުވެސް އެހިތްގައިމު ސޫރައަށް ބަލަން ހުރެވޭނެ...

21

ދިނީ ޒަހަރު… 33

32 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ނަނާ އޭނައަށް ރަނގަޅުގޮތަށް ކަންތައް ކުރާއިރު ކީއްވެ މާއިރާއާއި އޭނަގެ ދަރިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ނުދޭންވީ. ކީއްވެ؟ ބުނެބަލަ؟ މީހަކު މަރާލަން ކަރުގައި ވަޅި ޖެއްސި މީހާއާއި އެކަމަށް...

3

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 3

ދެރަވެލާފަ ހިނިތުންވެލަމުން އަލީ ވަހީދު އާއި ލާނާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” ތިމީހާ އަކީ ހަޤީގަތުގަވެސް މަގޭ ފިރިމީހާ ނަމަ މީގެ ކުރިން ނުފެނުނީ ކީށްވެ”؟ އަލީ ވަހީދު އަކީ ކުރު ކޮށް ހިކި ކޮށް ހުންނަ މީހެކެވެ. ލާނާ ސުވާލު ކުރި އިރު ބަލަންހުރީ ސީދާ އަލީ ވަހީދު އަށެވެ. “އޭނާގެ ވާހަކަ ތަކުން ބުނެދިންގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔަފަހުން ދެދުވަސް ވަންދެކަށް ކަނޑުގައި އޮށްވާ މަސްބޯޓަކުން އޭނާ ނެގިއެވެ. ބޯޓަށް ނެގިއިރު އެށްވެސް ކަމެށް ހަންދާނެށް ނެތެވެ. އަމެށްލަ ނަންވެސް ބުނެދޭން ނޭންގުނެވެ. މީގެ މަސްތަކެށް ކުރިން ހަނދާންތަށް އަނބުރާ ލިބުމުން އަވަހަށް މި ރަށަށް އައުމަށް ދަތުރުފެށީ އެވެ”. “އަމެށްލަ ނަންވެސް ހަނދާންނެތުން މީ އަހަރެން އަޑުއަހާފަ ވާ ވާހަކަ އެށް ނޫން” މުހުސިން ރުޅި ވެރިކަމާ އެކީ ބުނެލިއެވެ. “މީ ހަމަ ވެދާނެ ގޮތެށް. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދެށްކިން މި އާއިލާ އަށް ހުންނަވާ ޑޮކްޓަރ އާއި. މަދުންވިޔަސް ދިމާވާ ގޮތެށް.” އަލީ ވަހީދު މިހެން ބުނުމުން މުހުސިން ގެ ރުޅި އިތުރަށް ގަދަވިއެވެ. “ހާދަ ޝައުގުވެރި ވާހަކަ އެކޭ ދޯ” “ގަވަރނަރ ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހަކު ލަށްވާ ވާހަކަ ނުދަށްކާ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ ލެވޭ ކަށްނެއް” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދް” ލާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތަށް ކޮންޓުރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދު ތީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ އެކަކު. މީ ކަާކުތޯ ބަލާލަ ދިނުމަށް އޭނާގެ ގާތަށް ގޮސް ވާހަކަ ދައްކާލަ ދިނިށްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. މި މީހަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ނޫނަސް މިމީހާ އަށް އަހަރުމެންގެ ފަރާތުން އެށްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ވެދެވެން އޮތިށްޔާ ވެދީ” “ކަމަނާ ގެ ހެޔޮފުޅުކަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނަންކެރޭނެ މި ޒަމާނުގަ ބަޔަކަށް އޮޅުވާލަން އުޅޭ މީހަކަށް ހެޔޮކަމެއް ހެޔޮހިތުން މީހަކު ކޮށްނުދޭނެކަން” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އާން! މަ ގޭ ފަހަރި ކޮއްކޮ އަކީ ސަލާންޖަހާ މީހުނާ، ގެދޮރުނެއް ކުޑަ ކުދިންނާ މަގުމަތީ އުޅޭ ބުޅާ ތަކަށްވެސް އެންމެ ހެޔޮ އަންހެނާ، މީނާގެ އަތުގަ މީހަކަށް ދީފަ ނުދޭކަށް އެއްޗެށް ނޯންނާނެ” “އެހެންވެގެން އަހަރުމެން ލާނާ އަށް ލާރި ގިނައިން ނުދެނީ، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ވެސް ލާނާ ގެ ބޮލަށް އެރިލައިގެން ލާރި އަތުލެވޭނެ” މުހުސިން ބުނެލީ ވިހަ ގޮތަކަށެވެ. “ގެ ދޮރުނެށް ކުދިން އަހަންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް ލާރި ބޭނުންވޭ، އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީ ދެވޭނެ ކިތަށްމެ އެއްޗެށް ނުލިބިފަ އެތިބެނީ” ލާނާ މިހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަނީ ރަތްވެފަ އެވެ. ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފަ ހުރިކަން އެމޫނުން ރަންގަޅަށް ފާޅުވެއެވެ. “ކުރިޔަށް ތިބި އާއިލާގެ ކުދިންތަކަށް ތަރިކަ މުދާ ރައްކާ ކުރންް އަހަންނަށް ޖެހޭ. މުޅި ރަށުގެ ބިކާރީންނަށް ބަހާކަށް ނުޖެހޭ” މުހުސިން އަޅޭ ލަވައި ގަތީ ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮށެވެ. މި ވާހަކަތަށް މެދުކަންޑާލީ އަލީ ވަހީދު ގެ ވާހަކަ އިންނެވެ. ” އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އޭނާގެ ގާތަށް އާއިލާގެ ޑޮކްޓަރު ގޮވައިގެން ދާން” މި ގަނޑު ވަރުން ނުކުމެގެން ލާނާ އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެށްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދުރުގަ ހުރި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ޔަށެވެ. މި ގެ ޔަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްބާވެ ހަލާކު ވެފައިވާ ގެ އެކެވެ. މުހުސިނާ އައިޝާ ދެކޭ ގޮތުގައި މި ގެ އަކީ ލާނާ އަށް އެންމެ ފުދޭ ގެ އެކެވެ. މި ގެ އަކީ ގަނޑު ވަރުގެ ބަގީޗާ ބަލަހަށްޓާ މީހާ ހުރި ގެއެވެ. ހަމްދޫން މަރުވުމުން ލާނާ މި ގެޔަށް ބަދަލު ކުރީ އެމީހުން ބުނެގެންނެވެ....

7

އަބަދަށްޓަކައި 3

ކާރުން ފޭބިތަނުން އަހަރެންގެ ލޮލުގައި ލޫކް އަޅައިގަތެވެ. އިސްތަށިގަނޑު އަދި ތުނބުޅިއާ މަތިމަސްވަނީ އެއްވެސް ތަރުތީބެއް ނެތް ގޮތަށް ދިގުވެފައެވެ. އެމޫނު މަތީގައި އެއްވެސް އުޖާލާކަމެއް ފެންނާކަށެއް ނެތެވެ. ކުރިއަށްވުރެ ހަށިގަނޑު އަނަރޫފައެވެ....

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2
0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2

“މި ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ހިފައިގެން އަހަރެން ގާތަށް އަންނަން ކަލެޔަށް ކެރުނީތީ އަހަރެން އަޖާއިބު ވެއްޖެ” މުހްސިންގެ ބާރު އަޑުން އެންމެން ސިއްސުވާލި އެވެ. “ކަލެޔަށް އެބަ އިންގޭތަ ތި ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެށް؟ ތި ކިޔާނުކިޔާ ސާފުވާހެން ކިޔާބަލަ” “އަޅުގަނޑު މި ވާހަކައިގެ ތެދުދޮގު ބަލައިފިން. އިށްޔަ ބަނދަރު ކުރި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަޅުގަނޑަށް ޙަބަރު ދިން ގޮތުގައި ކުރީގެ ގަވަރްނަރ އާއި ވަށްތަރު މީހެށް އެބޯޓުން މިރަށަށް ފޭބި” އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އަދަބްވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މުހުސިން ގެ މޫނު މަތިންފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ނިއްކުރިއަށް އަރަމުންދިޔަ ރޫތަށް އިތުރު ވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާ ދަތުރުކުރި ބޯޓު އަލިފާންރޯވެ އަޑި އަށް ދިޔަފަހުން މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެވެސް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އޭގެން ދަތުރުކުރި އެންމެން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިކަންޔަޤީން ކުރަން އެންމެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތެށް ކުރީ މުހުސިނުއެވެ. ވެރިކަމާ މުދަލާ ހެދި   މުހުސިން ހުންނަނީ މާ ވަރެކެވެ. “ތިބުނަނީ އަހަރެންގެ ބޭބެ ދުނިޔޭގަ އެބަހުށްޓޭތަ”؟ މުހުސިން ޔަޤީންނުވެފަ އަނެއްކާވެސް އަހާލި އެވެ. “ތިޔައީ މަކަރުވެރި އެށްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ސާބިތުވާނެ” އައިޝާ ތުންފިށްތާލާފައި ލައިގެންހުރި ހެދުމުގެ އަރިމަތީ ހިފާ ދަމާލިއެވެ. ލާނާ އިނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީ އިން ބޮޑު ގޮނޑި އެއްގައި އިށީންދެލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރު ހުށްޓިފައި ހުރީ އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓަށެވެ. ފެހިކުލަިގެ ހިތް ދަމައި ގަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ވިޔެލާފައި ވާމި ކާޕެޓުގެ މެދުގައި ވަނީ މާޓުކުރިއެކެވެ. ޓުކުރިފުރާ ލެވިފައި ވަނީ ރީތި މާތަކަންނެވެ. ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ލެދަރ ބޫޓުގެ ކޮޅުން ކާޕެޓުގައިވާ މަލެށްގެ ފިޔަ ތަކުގައި ފައި ހާކާލަ ހާކާލާ އިން  ލާނާ އިނީ ހިޔާލަކަށް ގެށްލިފަ އެވެ. އަލީ ވަހީދު ލާނާގެ ކައިރިއަށް އަންނަތަން ނުފެނުނީ އެހެންވެ އެވެ. އަލީ ވަހީދު އައިސް ލާނާ އާއި ވަރަށް ގާތަށް ހުށްޓުމުން ސިހިފައި ލާނާ ފުންމައިގެން ތެދުވީ ކުޑިކުށްޖަކު ކަމެށް ކުރަނިކޮށް ގޮވާލުމުން ސިހޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަނދިރި ކުލަ ކުަލިއިގެ ހެދުމަކީ ލާނާ އަޅާ ހެދުމެވެ. ހެދުންތަށް ކިތަށްމެބާ ކަމުގާ ވިޔަސް ލާނާ އެކަމަކާ ފަރުވާލެށް ނުބަހަށްޓަ އެވެ. ލާނާ އަކީ ދުނިޔަވީ ރީތި ކަމާ އުޅޭ ކުއްޖެށް ނޫނެވެ. މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރި ލާނާ އަކީ ރީތީގެ ރާނީ އެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ރީތިކަން އަންނަނީ މީހާގެ އަޙްލާގުންކަން ލާނާ ދަނެއެވެ. ކަޅު ކުލަ އަކަށްވުރެން ގަދަ މުށިކުލައިގެ ދިގު ބުޅި އިސްތަށި ގަނޑު ވަނީ ރީތި ކޮށް އަށްސާލާފަ އެވެ. ފިރިހެނުން ހިތްކިޔާ ގޮތްގޮތަށް ހުރުމަކީ ލާނާ ރުހޭކަމެށް ނޫނެވެ. މި ފަދަ ކަމެށް ކުރިމަތި ވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކާ ލާނާ ވަރަށް ދުރުވެއެވެ. އުފާވެރި މިޒާޖެއްގެ ލާނާ އެންމެނާ ކުރިމަތިލަނީ ހިނިތުންވެ ހުރެއެވެ. މި ރަށުގެ ގިނަ މީހުންދެކޭ ގޮތުގައި ލާނާ މިޒާޖާ ސޫރައަށް އަދި...

25

ޝީން….

ޝީންގެ ހިތައް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމެވެ.އެތައް ދުވަހަކައްފަހު އޭނާގެ މިނިވަންކަން ބަޔަކު ރާވައިގެން  ނަގައިލާފިއެވެ. ޝީންއައް ގަޑިއެއްހާއިރު އަނދިރިތާކު އިންނަން ޖެހުން އެއީ ދުލުން ބަޔާން ނުކުރެވޭނެ ހާ ވެސް ބިރުގަތްވަގުތެވެ.އހަރެންގެ...

9

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (11 ވަނަ ބައި)

ބަންގީގެ މަތިވެރި ކަލިމަތަކުގެ  އަޑާއެކު އެންމެން އަވަސްވެގަތީ ނަމާދާށް އެރުމަށެވެ. ތިން ފިރިހެނުން މިސްކިތާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއިރު އަންހެންވެރިން އެއްވީ އަލީޒާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ހުރިހާ ނަމާދެއްވެސް އޭގެ ވަގުތަށް ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަކީ...

7

ލީޝް….. ފަހުބައި

ލޮލުން ކަރުން ނުހިކޭ ހާލު އޭނާގެ ގައިގާ ވަރެއް ނެތެވެ. ސިއްސައިގެން ތެދުވި ލީޝް ދެފަރާތް ބަލައިލީއެވެ. އޭނައައް އެ ފެނުނު ހުވަފެނަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެެެެވެ. ލީޝް އަށް ވުރެ ކުރިން ލީވާން...

54

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 34

ވަށާއިގެންވި މާހައުލަށް މާބޮޑު ސަމާލުކަމެެއް ނުދީ އެޒުވާނާ އެއާޕޯޓުން ނިކުތެވެ. އެއާޕޯޓުން ނިކުމެ މަގުގެ އެއްފަރާތުގައި މަޑުކޮށްލީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ. މާގިނައިރެއްނުވަނީސް ކަޅު ކުލައިގެ ޕްރައިވެޓް ކާރެއް އައިސް މަޑުކޮށްލިއެވެ. ”އާން…...