Category: ލޯބި

72

ދުޢާ 40

ދެންމެ އިވިގެންދިޔަ އަޑުތަކުގެ ސަބަބުން ހުއްޓުން އަރައިފައި ހުރި ދާނިޔަލްއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ސިކުނޑިއަށް އެވަގުތު ނުވެސް އައީއެވެ. އާލާ އެހާ ފުނަށް އެ މައްސަލައިގައި ފީނަފާނެކަމަކަށް އޭނާ...

4

އިންތިޒާރު 20 (ފަހުބައި)

ދުވަސްތައް އެގޮތުގައި ފާއިތުވަމުން ދެއެވެ. އާލާ ހޯދުމަށް ވިޝާލް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތަކަށް އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބެއެވެ. އާލާ ފެންނާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުންދިޔައީ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އާލާ ފެންނާނެއޭ އޭނާގެ ހިތް ބުނާތީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން...

6

މާފްކުރާށޭ ކަލާ ފަހުބައި

އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅުވެސް މަލަކާއަށް އަތުގެ ކޮޅަށް ހޫރާލެވުނީ ލިބުނު ހިތްދަތިކަމާއި ރުޅީގައެވެ. އޭނައާއި ހިނިތުންވެލާފައި ވާހަކަ ނުދައްކާއިރު އެހެން އަންހެނަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެދިޔައީ ދަތްޕިލަ އަތްމަައްޗަށް ނަގައިގެންނެވެ. މަލަކާގެ ހިތަށް...

11

ލަފްޒަކުން ފަހުބައި

އެވަގުތު ޒިޔަލް ހޭލައިގެން ރޮއެގަތެވެ. ނިދިފައި އޮތް ޒާޔާއަށް ހޭލެވުނީ ވެސް އެވަގުތުއެވެ. އަދި ޒާޔާއަށް ނިދުނުތާ މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެއެވެ. އެހެންވެ ޒާޔާގެ ބޮލަށް ހުރީ ފާޑަކަށް އެނބުރުން އަރާފައެވެ. ކައިރީގައި ހުރި...

11

ހިތް ލޯބިން ދެވިއްޖޭ 5

“ހުއް..ނުލިބުނޭ އެ ހަވާދު ދަޅެއް.” ގޭދޮރު ހުޅުވާލި ސުންހާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ކުދިކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ގޭތެރެއަށް ހިނގާލި ފުރަތަމަ ނަޒަރާއެކު އޭނާގެ ދެލޯ ކުޑަވވިއެވެ. ގޭތެރޭގައި ހިނގަމުންދިޔަ އާދަޔާޙިލާފު ކުޅިގަނޑު ބަލާލަން...

0

ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ.

އިސްމާޢިލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ހެނީއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ހުނުނެވެ.އަންހެނުންނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހިތާމަ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުއްޖަކު ފިލުވާލަ ދިނީތިއެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަޔާތައް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު...

9

ލޯބި 3 ވަނަ ބައި

“މިއީ ދެން މާ ދުރެއްވެސް ނޫނެއްނު؟” އަހަރެން ހިނިތުންވެލީމެވެ. “މިއަދު ކޮބާތަ ލައި؟” “ދެންމެ ގުޅާފަ ބުނީ ނެތޭ މިއަދު މިކޮޅަށް އާދެވޭކަށް. އެގެއަށް ބީރައްޓެހި ބަޔަކު އައިސްގެން އުޅޭތީ” ލައިޝާ އުޅެނީ...

6

ލޯބިން ދީވާނާ … 1

ރޭގަނޑުގެ އަދިރިކަން އަލިކޮށް ދިނީ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސްރަސްކަލުންގެ ހާދިމުންގެ ފަދައިން ތަރިތަށް ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. ރެއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެއެކެވެ. ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭ ކަމުން ސުކޫލުގެ މަސަތްކަތާއި...

10

ހިތް އެދުނަސް… (23)

އަޔާން އޭނާގެ ފޯން ނަގާ ނަންބަރުތައް ސްކްރޯލް ކުރަން ފެށިއެވެ. ބޭނުންވާ ނަންބަރު ފެނުމާއެކު އޭނަ އެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެފަހަރަކު ގުޅުމުން ވެސް ނަންބަރުން ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. އަޔާން ފުން ނޭވާއެއް...

18

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 25

އެހެންނަމަވެސް އަޅާނުލާ ގޮސް ސިންކް ކައިރީ ހުއްޓި އަތްދޮވެލުމަށް ފަހު ލޯގަނޑުން ބަލާލިއިރު ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާ ކަޅު ފަޓްލޫން ލައިފައި ފަހަތުން ފެންނަން ހުރި މީހާފެނި އީން ގެ އަނގަހުޅުވި ދެލޯ ބޮޑުވެ...

3

ާމާފްކުރާށޭ ކަލާ 19

ފޮޓޯއަކަށް ފަހު ފޮޓޯއެއް ބަދަލުވަމުން ދިޔައިރު ނުހާ ތުރުތުރުއަޅައެވެ. އަނގަ ތަންމިނަން ހުޅުވައިގެން ހުރި އާސިފް ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރީ ލޮލަށް ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރާއި މެދު ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. ނުހާ...

12

ލަފްޒަކުން 10

ދެލޯ އެދެމުން ދިޔައީ ހިތް ފުރެންދެން ޝާރިފްގެ މޫނަށް ބަލާށެވެ. އެކަމަކުވެސް ރާއިދު ޖެހިގެން އިނުމުން ޒާޔާއަށް އިސް އުފުލާލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. “ވާހަކަ ދައްކަބަލަ؟” ރާއިދު މޭޒުމަތީގައި އަތް ބާއްވާލަމުން ޝާރިފްއަށް ބަލާލިއެވެ....

9

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟10

ޖެކް އެއީ އުމުރަށް ސިންގަލްކޮށް ހުންނަ މީހެކޭ ދޯ” އަހަންނަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ ޝައުން އަހަރެންގެ ކޮނޑުަގައި އަތް އަޅުވާލުމުންނެވެ. “ދެން ޝައުންހާ އެންމެން ލަކީއެއް ނޫނެ. ޝައުންދެކެ ލޯބިވާ ކުދިން ތިއްބަސް...

14

ހަދިޔާ (ހަތަރުވަނަ ބައި)

“….އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެމީހުން އިންތިހާއަށް އުފާވާންޖެހެއެވެ. އެއީ އެމީހުން އެއްކުރާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށްވުރެ ހެޔޮ އެއްޗެކެވެ.” މާނައިގެ ފަހަތުގައި ޔޫނުސް ސޫރަތޭ ލިޔެވިފައިވިވުމުން އެއީ އެ ސޫރަތުގެ އާޔަތެއްކަން މާޝާއަށް އެނގުނެވެ....

9

އިމްތިޙާން (14ވަނަ ބައި)

“އެންމެ ރަނގަޅު. އަހަރެން ގޮތެއް ނިންމާފައި ޖަވާބެއް ދޭނަން.” ނާސިރު އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. މާހިލް ބަސްއަހާ ކުއްޖެއްހެން އިސްޖަހާލަމުން ލައްބައޭ ބުނެލަމުން އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ނާސިރު ފުންނޭވާއެއް...

7

ލޯބި 2 ވަނަ ބައި

ރޭގަނޑު ނުވައެއް ޖަހަން ކައިރިވީއިރު އަހަރެމެން ތިބީ މިއުޒިކް ޝޯވ ބަލަން ދާން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި މާލޭގެ ނަށާގުރޫޕެއް ގެނެސްގެން ބާއްވާ ޢީދުގެ ހާއްސަ ޝޯވ އެކެވެ....