Category: ލޯބި

54

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..34

5އަހަރު ފަސް….. އެނދުގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ނިދާފައި އޮތް ހަމްޒާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ މޫނުގައި ފެންތިކި ޖެހުމުންނެވެ. ކަންނެއްކަމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލި ހަމްޒާއަށް އެނދުމަތީގައި އޭނާގެ އެއްފަރާތެއްގައި އިށީންދެގެން އިން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ...

9

ލޯބިވަން 6

އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.އެހެން ދުވަސްތަކެކޭއެއް ގޮތަށް ނީރާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ދިހަ މިނެޓް ކުރިން އޮފީހަށް އައެވެ. ނީރާ ހަމަ ގޮޑީގައި ހަމަޖެހިލިތަނާ ދެންތިބި މުއައްޒަފުން ކޮޅަށް ތެދުވިތަން ފެނި ނީރާ ވެސް...

10

ޒޯހާ

އަތުގައި އޮތް ޓެސްޓް ކިޓަށް ބަލަހައްޓައިން ހުރި ޒޯހާގެ ލޮލަށް ޖަމާވި އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނަތަށް ނިކަން އަވަހަށް އަތުން ފުހެލިއެވެ. އެ ފިޔާތޮށި ތުންފަތްމައްޗަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައީ އިޙްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ....

14

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 24

ރާދިންގެ ސިކުނޑީގައި ” އެހެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކުއްޖެއް އަހަރެން އަތުން ރާދް އަތުލަފާނެއެއްނު” މި ޖުމްލަ ހަރުލިއެވެ. ކިތެއްމެ ހަނދާންކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެޖުމްލަ އަޑުއިވުމުން ރާދިން އަށް އަންޖަލް...

26

މާޒީ (ނަވާރަވަނަބައި)

”އަމް…..އާރަވް…..” އާރަވްގެ މޫނުމަތީގައި ވީ ނުލަފާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އާރަވްއޭ ބުނުމުން ޝާޔަންއަށް އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނާކަށް މާ އުނގަދޫ ކަމަކަށްނުވިއެވެ. ”ޝާޔަން ކިހިނެއް؟….ކޮބާ ނައިލް؟…..ބައިދަވޭ އަމް ހިޒް ބެސްޓް ފްރެންޑް އިނގޭ…..ޝާޔަންއަށް ވެސް...

18

ނާއިންސާފު (ޓްރެއިލަރ)

“މާޒް، ހާދަ ދުވަހެއް ކޮށްލާފަ؟ ކައި ކައިރިއަށް ޖައްސާލާފަ ދޯ؟” މެނޫ ދިއްކޮށްލަމުން އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ޝީން ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަހަރެންވެސް ހިނިތުންވުމަކުން ފުއްދާލީމެވެ. ……….. “ސްޕައި” އޭ ބުނުމުން ނަމުގައި އެއީ ވަރަށް...

45

ބުނާށޭ ލޯބި ނުވަނީހޭ…..33

ހަމްޒާއަކީ އަންޖަލްގެ އެއްބަފާ ބޭބެކަން އެނގުމުން ރައިހާނާއަށް ހަމަޖެހެމެއް ލިބުނެވެ. އަންޖަލްއަށްޓަކައި އޭނާގެ ލޯބި ގުރުބާން ކުރާކަށްދެން ނުޖޭހެނެކަން އެނގުމުން ރައިހާނާއަށް ކެއްތެރިކަމާއެކު ހަމްޒާ ހޭއަރާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރިއެވެ. ވަގުތާއި ހާލަތުގެ...

8

ލޯބިވަން 5

ނިދިފައޮތް އަވްނީއަށް ހޭލެވުނު އިރު ކުރިން އެތާ ތިބި މީހުން ނެތެވެ.އަވްނީ އެންމެ ހައިރާންވީ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެހެން އޭނަ އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފަހުރުމުންނެވެ. އަވްނީ ނިކުންނަށް ދިޔަގަޑީ އޭނައަށް އޭނަގެ ފޯނުފެނުމުން...

21

ގުރުބާން…

ފަތިހުގެ ފިނި ފިނި ވަގުތެވެ. އަތިރިމައްޗަށް ބީއްސާލާ މޫދުގެ ރާޅުތައްދަނީ ދޮންވެލި ފަސްގަނޑުގައި މަޑުމަޑުން ބޮސްދީފައެވެ. އިރުއޭގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދުނިޔެއަށް އަލިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން އާދެއެވެ. އުދުހޭ ދޫނިސޫފާ ސޫފީގެ އަޑުތަށް...

14

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިން…1

އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވާން ފަށައިފިއެވެެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އަހަންނަަށްް މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވެިއްޖެވެ. އެއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އަހަންރެންގެ ހިތުގައި އޭނައަށްޓަކައި އިހްސާސްތަކެށް އެބަވެއެވެެ. ފުން ހުޔާލުތަކެއްގެ ތެރޭގައި އިން އިޝާ ސިހުނީ...

50

އައިރާ…( 9 ވަނަބައި)

“ކޮބާތަ ތިބުނަންއުޅޭ ބޮޑު ވާހަކަ؟”އަނެއްކާވެސް އިޔާޝާ އެހިއެވެ.”އިޔާޝާ އަށް ވެސް އިނގޭނުން އައިރާ އަކީ މިހާރު ބޮޑުވެފަ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްކަން. އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު އެއްނުން މިއަކީ.ދެން”ދުރަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލާގެން ހުރެ ފަޒީލް...

44

މަންޒިލް ހިތް އެދޭ… 4

” އަހަރެންނާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯއްޗެއް… ” ރުހާން ކައިރީގައި އިން އާލިއާއަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. ” އަމް… ޔުއަރ ގާރލްފްރެންޑް… ” އާލިއާ އިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނުމަށްފަހު ބުނެލިއެވެ. ” ގައިމު އަދި އައި ފަހަކުން ގާރލްފްރެންޑަށް ގުޅައިވެސް ނުލާ… ” އާލިއާ ބުނެލިއެވެ. ” އެކްޗުއަލީ އައި ވޯންޓު ގިވް ހާރ އަ ސަޕްރައިޒް… ސޯ ގުޅައިގެން ސަޕްރައިޒް ޚަރާބުކުރަނީ ކީއްކުރާކަށް… ” ރުހާން ފަރުވާކުޑަ ގޮތަކަށް ދެ ކޮނޑު އަރުވާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ” އޯހް… އައި ސީ… ބަޓް ޔުއަރ ޖީއެފް އިޒް ސޯ އެޖެސްޓިން ދެޓް… ” އާލިއާ ދައްކަ ދައްކާ ހުރި ވާހަކަ މެދު ކަނޑާލީ ރުހާންއެވެ. ” އޮހް ކަމް އޮން… އަހަރެން އާލިއާ މަންމަ ކައިރީ މިކޮޅަށް އާދެވުނު ވާހަކަ ބުނީ ގުޅައިގެންތަ… ނޫނެއްނު ދޯ… ހަމަ އެ ގޮތަށް އޭނައަށްވެސް މެސެޖެ ކުރީ އޭ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާއަށް ކަމެއް ޔަގީންކޮށްދޭން އުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ” ރުހާން ތީ ބޮޑު އަޖައިބެއް ފަދަ މީހެއް… ރުހާން ފެންނަ ގޮތާ ހަގީގީ ރުހާން އާ ހާދަ ތަފާތޭ… ” އާލިއާގެ ވާހަކަ ހުރި ގޮތުން ރުހާން އާލިއާއަށް ބަލާލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. ” އައިމް ޝުއަރ ޔޫ އަރ ހައިޑިން ސަމްތިންގ… ” އާލިއާ ރުހާންއަށް ބަލާލީ ކޮންމެސް ކަމެއް ދެނެގަންނަން އުޅޭ ފަދައަކުންނެވެ. ” ހަހަ… ވެދާނެ ދޯ… ” ރުހާން ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ހީލިއެވެ. ” ކޮބާ ނިދާކަށް ނުވޭ؟؟؟ ތީ ވަރުބަލިވެގެން އުޅުނު މީހާ… ” ރުހާން ބުނެލީ އާލިއާގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލަމުންނެވެ. ” އާނ… އޯކޭ… ނައިޓް… ” އާލިއާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުނެލިއެވެ....

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން..
17

ގާތުގައި ނުވިޔަސް ލޯބިން..

ހަގީގީ ލޯބި ކާމިޔާބުވަނީ އަދި ނަސީބުވަނީވެސް މަދުބަޔަކަށެވެ. އެ ލޯތްބާއެކު މުޅި ދިރިއުޅުން އެކަކު އަނެއްކަކާއެކު ދިރިއުޅުމާއި އެލޯބީގެ ފޮނިކަން މަތީ ވެވޭ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ގިނަބަޔަކު ނާކާާމިޔާބު ވެފާވާއިރު އެކަން ކާމިޔާބުކުރެވެނީ...

69

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 57

ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނޭނގިފައި ނާއިލްއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި އަޝްރާއަށް ސިހުންގެނުވީ އޭނަގެ ހަށިގަނޑުގައި ނާއިލް ނުހަނު ބާރަށް ބައްދާލުމުންނެވެ. އެވަގުތު އަޝްރާއަށް ހީވީ އޭނަގެ ނޭވާވެސް އެތެރޭގައި ތާށިވީހެންނެވެ. އޭނަގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން...

13

ނަފުރަތުވުމުން…5 ފަހުބައި…

”އަމް ސޮރީ… މިރޭ ނިދަނީވެސް ތި ހެދުމާއެކު ތަ؟” ސުހާން ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ”ވައި ސޮރީ” ސައިނާ އިތުރު ސުވާލެށް ކޮށްލިއެވެ.”ސައިނާގެ ގައިގާ އަތް ލެވުނީމަ.. ވިތުއައުޓު ޕާމިސަން.” ސުހާން ބުނެލލި އެއްޗަކުން...

8

ވެހޭ ވާރޭ ތެރެއިިިން…. ޓުރެއިލާ

އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އިސްކުރަނީ ކެތްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމެވެ. ދުވަހަކުވެސް ކެތްތެރިކަން ނެތި ހޭބަލިވެގެން ނޫޅެމެވެ. ގޮތްދޫ ނުކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ނަފުރަތު ކުރާ ސިފައެކެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ލޯބި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެށް ކުޅެއެވެ....