Category: ލޯބި

3

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………! (3 ވަނަ ބައި)

އައިހަމްވެސް ހިނިއައިސްފައި އަނެއްކާވެސް ސޯފާގައި އިށީން ވަގުތު ބެލްޖަހާލުމާއެކު އިޝްރާގެ ކޮޓަރިން “އައިހަމޫ ދޮރުހުޅުވާ”ށޭ ކިޔާ އިޝްރާ ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑަށް ސިހިފައި އައިހަމަށް ސޯފާއިން ތެދުވެވުނެވެ. ހިރެމުންހިރެމުންގޮސް ދޮރު ހުޅުވައިލެވުނު ވަގުތު ކުރިމަތީގައިހުރި ސޫރަ ފެނިފައި ހުއްޓެވުނެވެ. ރާއޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކަޑައްތުކުރަމުންދާ އައިހަމްއަށް ހުއްޓި ހުރެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަންހުރި މަންޒަރު ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އެއީ ހަމަ ފަތްމިންޏެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފްލައި އަބާޔާއަކާއި މެރޫންކުލައިގެ ޝޯލްއެއްގެ ނިވަލުގައި ފަރުދާވެގެންހުރިއިރުވެސް އެ ރީތިކަން ފަނޑުނުވާ ފަދައެވެ. ހިތިފަތު ބުމަޔާ އެ ކުރަނގި ދެލޮލާއި ފިނިފެންމަލެއްފަދަ ރީތި ދެތުންފަތް ފެނިފައި އައިހަމްއަށް އިތުރު ހަރަކާތެއް ގެންނަން ނޭނގިފައި ހުރެވުނީއެވެ. ރީތި ކުދިން އޭނާ ދުށްޓެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފުރިހަމަކަމެއް އޭނާއަށް ފެނިގެން މި ފެނިގެންދިޔައީ...

10

ބުނެދެންހޭ… 5

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އުދަރެހުގައި އެކިކުލަތައްފަވަމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެކިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެކިރަހަ ގެންނަމުންނެވެ. އެރި އިރާއެކު ފަތުއަޑުކިޔާފައި މުޅިރަށުގައި ދެކެވެމުންދިޔައީ ރޭގެ ބާބަކިއުގައި އުޅުންދެކުއްޖަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 12ޖަހާކަން ހާއިރު އަތުލައިގަނެވެނު...

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (ޓްރެއިލަރ)
3

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (ޓްރެއިލަރ)

އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް. މިއީ އަޅުގަނޑު އޮންލައިންކޮށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. މިވާހަކައިގެ ފުރަތަމަ ބައި މާދަމާގެ  މެންދުރުފަހު ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ވާަހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ. މައީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކޮށް ލިޔާ ވާހަކައަކަށް ވާތީވެ މިވާހަކައިގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްކަމަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުވައިގެން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެފައިވާނަމަ އެއީ އިއްތިފާޤެއް ކަމުގައި ދަންނަވާލަމެވެ. ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ޚިޔާލުތަކަށް އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް އުފަލާއެކު މަރްޙަބާ ކިޔާނެކަމަށްވެސް މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. -އިޝާ-  

1

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………..! (2 ވަނަ ބައި)

އެވަގުތު ގޭގެ ބެލް އަޅާލި އަޑު އިވުމުން އެންމެން ހިމޭންވިއެވެ. “ކާކުބާ؟” ބޮލުގައި ސުވާލުމާކެއް ޖަހައިގެންހުރެ އިޝްޔާ ދޮރުހުޅުވަން ދިޔައެވެ. “ސަޕްރައިޒް!” ދޮރު ހުޅުވަލި ވަގުތު ދޮރުމަތީގައިހުރި އައިހަމް ކާމޭޒުކައިރީ ތިބި އެންމެނަށްވެސް އިވޭވަރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއަޑަށް އިލްފް އުރާލައިގެން ހުރި އިޝްރާއަށް ސިހިފައި ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނު ވަގުތު ދޮރުމަތީގައި ހުރި އައިހަމް ފެނިފައި އެ ރީތި ދެތުންފަތް މަތިން ފަނޑުނުވާ ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. “ބަލާބަަލަ އުޅޭލެއް ވަގުކަން. އަންނަން އުލޭއިރު އަންގާވެސް ނުލައެއްނު!”އައިހަމްގެ ގައިގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލަމުން އިޝްރާ ކުސްތަޅާލިއެވެ. އައިހަމް އަކީ އިޝްރާގެ ބޮޑުދައިތަ އަލީނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ. އައިހަމް ވިހެއުމަށްފަހު އަމީނާ ނިޔާވިދުވަހުންފެށިގެން އިޝްރާގެ މަންމަ އަލީޒާ އައިހަމް ގެންގުޅުނީ އަމިއްލަ ދަރިއެއް ފަދައިން މައެއްގެ ފަރާތުން ލިބެންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަން ދީގެންނެވެ. އެކުދިންގެ އުމުރުގައި ހުންނަނީ 2 މަސްދުވަހުގެ ތަފާތެއްކަމުން ދެކުދިންވެސް ބޮޑުވަމިން އައީ އެކުއެކީގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެކުދިންގެ މެދުގައިވެސް އުފެދިފައިވަނީ ދެބެއިންގެ ދެމެދުގައި ވާފަދަ ވަރުގަދަ ލޯބިވެތި ގުޅުމެކެވެ. “ހެހެ! އިޝް އަދިވެސް ބޮޑެއް ނުވޭދޯ! ހަމަ އިޝްއަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭންވެގެން މުބުނެ މިއައީ! އިނގޭވިއްޔާ މިގޭ ކޮންމެ މީހަކު ގާތުގައި ބުންޏަކަސް އިޝްއަށް އެނގޭނެކަން! އެހެންވެގެން އެކަކު ގާތުގައިވެސް ނުބުނީ! ހެހެ.” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާަލާ އިލް ފްގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. އަދި އިޝްރާގެ އުރުގައި އިން އިލްފް ނަގައި އުރާލިއެވެ. ‘މިއީ ޔައްތަގެ ދޯ؟” އިޝްޔާ ތަށިތައް ދޮވެލާ ނިންމާފައި އައިސް އެތަނަށް ހުއްޓިލި ވަގުތު އައިހަމް އަހާލިއެވެ. “ދޮންތަގެ ނޫނިއްޔާ ކާކުގެ ދަރިއަކަށް މި ވާނީ؟” އިޝްޔާއަށް ޖަވާބެއް ދެވުމުގެ ކުރިން އިޝްރާ އައިހަމާއި ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އަޝްޔާއާއި ދިމާލަށް ނިކަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ބުނެލަން އައިހަމްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. “އިޝްވެސް ތިހުރީނު!” ގެއްސުމުން ފުރިގެންވާ ވާފަދަ ލާނެތް ރާގަކަށް އައިހަމް ބުނެލިއެވެ. “މިއޮއް ކުޑަކުޑަ ސޮރު ކޯއްޗެއް މަށާ ދިމާލަށް ކިޔާނަމޭ ހިތައްއަރުވައިގެން އުޅޭ ދުވަހެއްތަ މީ؟ އޭނ! ދޭ ހަމަމިހާރު ދޭ ތި ފޮށ ކޮޓަރިއަށް ލާފައި އަންނަން! ދޮންކަލޯ އުޅުނު ކޮޓަރި އަދިވެސް ހުންނާނެ ދޮންކަލޯއަށް!” އައިހަމްގެ ކަންފަތުގައި ހިފާ އަނބުރާލުމަށްފަހު އިލްފް އަތުލައި...

2

އޭނާ…… ޓްރެއިލާ

“އަހަންނާ އޭނަޔާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވީ ޓްރީވިއަރ ކްރެކް ކިޔާ ގޭމަކުން… އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރު… އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ގޭމް އިން އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާ...

ލޯބި
3

ލޯބި

ޖަނާ އަކީ ރީތި ސިފައެއްގައިި ހުރި ނުބާ ކުއްޖެކެވެ.މި ވާހަކަަގައި އުޅޭނީ ޖަނާ,ރަނާ,މާހިދާ,ޖައުފަރު,ޝާހިދާ,ހާލިޤްއެވެ.މިވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު އުޅޭގޮތަކައް ލިޔެފައެއްނުވާނެ!މީ ހިޔާލީ ވާހަކެއް މީ ޓުރެއިލާ 1 ބައި ދެވަނަ ޕާޓް އައް އިންތިޒާރު...

2

ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އާޅެން ވިސްނިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހަވީރަށް ފޮޅުނު މާތަކެއްހެން އުޅެވޭންއޮތެވެ. ކޮންމެއިރަކު ހުރަހެއްނެތި ބައްދަލުކުރެވޭން އޮތެވެ. ކޮންމެ ވަގުތަކުބީހި އުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބިފައިވެއެވެ. މާދުރުތަނެއް ޚިޔާރުކުރީ ގުޅުން ބާއްވަން ނޭދޭތީއެވެ. ބުނެވެސްނުލައި...

31

ހަދިޔާ (ސައްބީސްވަނަ ބައި)

“ހެލޯ ޝަހާނީ! މަށަށް އަޑު އެބައިވޭ އެއްކަލަ ކުއްޖާ މިރްޒާންގެ ގެއަށް ގޮސްގެން އުޅޭ ވާހަކަ. ކޮންމެވެސް ފިޔަވަޅެއް އަވަހަށް އަޅާ. އެހެންނޫނީ ކަންތައް ގޯސްވެދާނެ!” އެކޮޅުން އޭނަގެ މަންމަގެ ވާހަކަ މުޚާތަބުވީ...

80

އެހެނަސް…(20)

މެންދަމުން އަލިވެ ދޭއްޖެހިއިރުވެސް މަލާކް ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނި ފެންނާނެހެން ކާރުޕާކުކޮށްގެން އަލޫކް އިނެވެ. މަލާކް ބެލްކަންޏަށް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ސިކުންތަކަށް ފަހު މިނެޓެއް، މިނެޓަކަށް ފަހު ގަޑިއިރެއް ވަމުންގޮސް ފަތިސްވުމާއެކު އަލޫކް...

9

އެހެނަސް…(19)

ކުއްލިއަކަށް އަލޫކްގެ ކާރު ލޯގަނޑުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހާލި އަޑަށް އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. މަޑުމަޑުން ކާރުގެ ލޯގަނޑު ތިރިކޮށްލިއެވެ. “ގޮސްދެވިދާނެތަ ގެއަށް ލައިދޭން؟ ދެންމެ ބަލާލިއިރު ސައިކަލުގަ ޕެޓްރޯލްނެތިގެން..” “ތީދެން އަހާކަހަލަ...

32

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 18

ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން މިންހާ ހުރީ ވިސްނަންވީ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ބާރު މިނެއްގައި ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައިރު އެހިތް އެދެނީ އަދިވެސް ކުރިއަށް ހިނގުމަށެެވެ. ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ހިތް ބުނަނީ އެތަނާ...

3

މާބުރުގެ އުޞޫލު

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެންގެ ކުލަ ކަޅެވެ.ދިހުން ގަދައެވެ.ބޫން އަޑު ލައްވަމެވެ.ގިނަމީހުން އަހަރެން ކައިރިވެލާ އިރަށް ދެކަންފަތުގައި އަތް އަޅައެވެ.އަހަރެން ކަންފަތަށް ވަދެދާނެ ކަމަށް އެމީހުން ބިރު ގަންނަނީއެވެ.އަދި އެމީހުންގެ ނަޒަރުގައި އަހަރެންނަކީ ސިހުރު ހަދާ...

14

އެހެނަސް…(18)

މެންދަމުންސުރެ ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭއަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދެއެވެ. ނުނިދިފައި އޮތް މަލާކް ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑާއެކު ތެދުވެ އަވަހަށް ތުވާލި ހިފައިން ފާޚާނާއަށްވަނެވެ. ފިނިފިނިފެނުން ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ނުކުތްއިރު އޭނާ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް...

100

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 12

“އަވްޔަން. އަވްޔަން އޭ.” ނިދާފައި އޮތް އަވްޔަންގެ އުނަގަނޑުގައި ކޮއްޓާލަމުން ސަމީމާ ކުރެހިފައިވާ އަޑަކުން ގޮވާލިއެެވެ. ދެބަދޭތެރޭގައި އޮތް އަވްޔަން އުނދަގޫ ގޮތަކަށް ކުކުރާލަމުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ވީ އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުން ސަމީމާ...

3

ކޮކާލުގެ ނަސީބު ( ފަހުބަޔާއި އެކު )

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އެންމެ ރީތިސޫރާގައި އިންސާނާ ހެއްދެވި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތައާލާ އަހަރެންނަށް ރީތިކަން ދެއްވިއެވެ.ގައިގެހަމުގެ ކުލަ އަލިވެފައި ހަންގަނޑު އުޖާލާއެވެ.ބޮލުގެ އިސްތަށިގަޑު ކަޅުވެފައި ވަރުގަދައެވެ.އެންމެފަހުގެ ހެއަރ ސްޓައިލްއަށް އަހަރެންގެބޯކޮށަން ބޭނުންވެއެވެ....