Category: ލޯބި

17

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..1

ރިޔާޝްއާއި ރަޔާގެ މިސްރާބު ހުރީ ތުނޑިޔާދިމާއަށެވެ. އަރަމުން އަންނަ އިރުގެ ދޯދި ތަށް ވިލާތަކުން ފުރޭނިގެން ގަސްތަކުގެ ކުރިތަކަށް އެޅެމުން ދިޔައެވެ. ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ދުވުން އެއީ މިދެމީހުންގެ އާދައެވެ. ރަޔާ އިށީނދެލީ...

32

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 9

ދެލޯ މަރާލައިގެން އޮތް އަޒާންއަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދިނުމަށްފަހު މަލްޝާ ތެދުވެގެން ރައުލްއާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު ހިތުގެ ތެޅުން ބާރުވެފައިވެއެވެ. ” މިރޭ ދިމާ ވެވިދާނެ ތަ؟ ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް…...

6

…..ރީން….. 3

” ހަމަ ރީ އަށް ވެސް އެނގުނު ގޮތަށް. ” ރީން ހެމުންހެމުން ބުނެލިއެވެ. ________________ ” ހޫން ދެން ހެވޭ. ” ރީމާ ދެލޯ ކުޑަ ކޮއްލައި ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”...

1

….ރީން…. 2

ރީންގެ މެގްނަމް ވެއްޓުނީ އެމީހާގެ ގަމީހަށެވެ. ރީން އެމީހާއާއި ދިމާލަށް ހަޅޭއް ލަވައިގަތެވެ. ________________ ” އޭތް؟؟ ކިހިނެތްތަ ވެގެން ތިއުޅެނީ؟؟ ތަނަކުން އަންހެން ކުއަޖަކު ފެންނައިރަށް އައިސް ޖެހިގަންނަން ޖެހޭތަ؟؟ ކަލޭއާ...

31

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 16

އެގޮތަށް އޮވެ ކައިޒީންއަށް ނިދުނު އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ. ނިދާފައި އޮތް އިރުވެސް ކައިޒީންއަށް ދިޔައީ ގިސްލެވެމުންނެވެ. އަދި މަޑު މަޑުން ދިޔައީ މަންމައަށް ގޮވެމުންނެވެ. މިއަދު އެހިތުގަ އަޅާ ވޭން ބަޔާންކުރަންވެސް ދަތި...

76

އުމުރަށް ތިޔަ ނަމުގާ…

ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކޮއްލައްވާ.. ތިދެއްވާ ސަޕޯޓު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ…. މި ވާހަކައިގާ އުޅޭ މެއިން އަންހެން ކެރެއްޓާގެ ނަން ހުށައެޅުނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަންް…

19

ވަޢުދު (ނުވަވަނަ ބައި)

އެ ބޭސްތަކަށް ބަލަންހުރެ މި ކުއްޖާއަށް ނުހިނގޭކަން ސިކުނޑިއަށް ނަގައިގަނެވުނު ހިނދު އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އޭނަ އިންޑިޔާގައި މަޑުކުރި ރެއެވެ. އެރޭ އޭނަގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހޯދި އެމްއާރްއައި...

32

އެދިގެން ތި ލޯތްބަށް 1

“އަޅެ ތުއްތުބޭގެ ވެޑިންގ އޮންނަ ކަން އެނގޭ އިރު ޔަޒާން ކީއްވެ މިއަދަށް ތި ދަތުރު ނިންމީ؟ މާދަމައަށް ފަސް ކޮށްލި ނަމައެއްނު؟” ޔަޒާންގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ނައިހާ އެހިއެވެ. “ކިތައް ފަހަރު...

5

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.. 8

ކިތަންމެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ހަނީފް ރަމީޒާ ކައިރީގައި ހަމަޖެހުމަށް ލޮލުގެ އިޝާރާތުން އަންގާލީ ގޭގައި މެހެމާނުތަކޭ އެބަތިއްބޭ ބުނާ ބީދައިން ފާތުންމެންނާއި ދިމާއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. އެންމެ ދޮރާއި ދިމާއަށް ބަލާކަން ފާހަގަވެގެން...

40

ވާނަން އުމުރަށް – 23 –

އައިޝަމްގެ އަލިފާންކަނި ބުރަމުންދިޔަ ދެލޮލުން ހައިރާންކަން ފެނިލީ ކުއްލިއަކަށެވެ. *************************** ކުރިމަތީ އެހުރީ ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. ރޭގައި އޭނާ ސަލާމަތްކުރި އަންހެން ކުއްޖާއެވެ. “ޔޫ…” އައިޝަމްއަށް ބުނެވުނީ ހައިރާންކަން އެކުލެވިފައިވާ އަޑަކުންނެވެ. “ކީކޭ….”...

63

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 74-1

މެޝިންތަކުގެ އެލާރޓާއިއެކު އެނދުމަތީގައި އޮތް ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ބާރުގަނޑެއް އަރާ ކަރަންޓް ޝޮކެއްގައިވާ މީހެއްފަދައިން ތެޅެންފެށިއެވެ. މެޝިންތަކަށް އައި ގުޑުންތަކާއިއެކު ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ތެޅިފޮޅެމުންދިޔަ އަންހެންކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓަން އެ ޒުވާނާ މަސައްކަތްކުރިއެވެ....

19

ހުވަފެނީ ދުނިޔެ

އުފާވެރި ހަޔާތެއްގައި ތާ އަބަދު އުޅެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޝަރުތަކާއިނުލާ މީހަކަށް ލޯބިދެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށް މާފު ދެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަނެކާގެ ހިތުގައި އަޅާ ވޭން އެއްވެސް ލަފްޒަކާއި ނުލާ...

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 8
24

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 8

އަޒާން އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ރައުލްގެ ސްވިމިން ސޫޓްގެ ކަރުވަޅުގައި ހިފާ ބާރުކޮށްލުމަށް އޭނާގެ އަތުގެ ހަމަލާއެއް ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށްލިއެވެ. ރައުލްއަށް ހުރެވުނީ ވާނުވާ ގައެވެ. އަޒާންގެ އަތުގެ ދެވަނަ ހަމަލާ ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުވުމާއެކު ބޮކި ޖަހާފައި ނޭފަތުން ލޭތައް ފައިބައިގަތެވެ. ރައުލްއަށް ނޭފަތުގައި އަތް ޖައްސާލެވުނެވެ. އަޒާން ތިންވަނަ ހަމަލާއެއް ރައުލްގެ މޫނަށް އަމާޒުކޮށްލުމާއެކު ރައުލް އެއިން ރެކި ގަތީ ހުށިޔާރު ކަމާއެކުގައެވެ. އަދި އަޒާންގެ މޭގައި އަޅާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. އަޒާން ހަށިގަނޑު ބެލެންސްކޮށްލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ހިފީ ރައުލް ލައިގެން ހުރި ސްވިމިން ސޫޓްގެ ކަރުގައެވެ. ” ކޮބާ މަލްޝާ؟! ކޮބާހޭ މަލްޝާ؟! އޭނނ… މަށަށް އިނގެޔޭ ކަލޭ މަލްޝާއަށް ކޮންމެސް ގޮތެއް ހަދައިފިކަން… މިތާ ހޭކިފަ މިހުރި ލޭ އެކަމަށް ހެކި ދޭނެ… ކަލޭ މަށަށް ޖަވާބެއް ދީބަލަ… އޭތް… ” އަޒާން ހީވަނީ ރުޅިއައިސްގެން ގޮސް ފަޅައިގެން ގޮސްދާނެ ހެންނެވެ. ހެދޭ ނުހެދޭ ނޭނގޭ ވަރަށް އޭނާގެ ރުޅިގަނޑު ކެކި އަރައިގަތެވެ. ރައުލް އަޒާންގެ ބަނޑުގައި ފައިން ޖަހާ ބުރުވާލިއެވެ. އަޒާން އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމާއެކު ތެދުވާނެ ހިތްވަރު ނެތިފައި އޮއްވާ ރައުލް ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފާ އަނެއްކާވެސް އަޒާންގެ ގައިގައި ތަޅައިގަތެވެ. މާހައުލުގައި ގުގުމައިގެން ދިޔައީ އަޒާންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ” އަޒާން! އަޒާން… ” ރައުލް ދިން ހަމަލާތަކަށް ކެތްނުކުރެވި ތަދު އިހްސާސްކުރާނެ ގާބިލުކަން ނެތެމުން ދިއުމާއެކު އަޒާންގެ ދެލޯ މެރެމުން ދިޔަ ސިކުންތުގައި ފަނޑުކޮށް ނަމަވެސް މަލްޝާ ގޮވާލި އަޑު އިވުނު ހެން ހީވިއެވެ. * * * * * * * * * * * * *...

9

ލޯބިވާތީ 6

އާ ދުވަހަކަށް އިރު އަރައިގެން އައީ އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި އެކިި ކުލަތަށް  ޖައްސަމުން ނެވެ. ހިތާމަޔާއި ހިތްދަތި ކަމުގައި އެއްބަޔަކު ވާއިރު އެކަނިވެރި ކަމުގަައިި އުޅެމުން ދާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ....

13

ރަސްމީ ގަޑި – 3

ރަހްމާ ސޭލްސް ކެބިންއަށް ދުން ކަނޑާފައި ވަންއިރު އަނގަ ހުޅުވައިގެން ޗުވިންގަމެއް ހަފަން އިން އީނާޝްގެ ކަންފަސޭހަ ނަޒަރު އަހަރެންނާއި އަމާޒުވިއެވެ. އީނާޝްއާއި އަަހަރެން ފިޔަވައި ދެން ތިބި އެންމެން ވީ ކާން...

7

…..ރީން….. 1

އެއީ އެހާ އަޙްލާގު ދަށް ފެންވަރުގެ ކުދިންނަށް ދެވޭނެ މަގާމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ބުނުއްވިއެވެ. ________________ ކުރީގައި ދީނީކަންކަމަށް އެހާ ލޯބިކުރާ ރީން މިހާރު ނަމާދެއްވެސް ކުރަނީ ހިތަށް އެރިއްޔާއެވެ. އެއީ...