Author: Star

62

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 29

މަލާކް އެތަށް ގޮތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު އަމީނާއާއި ހަމައަށް ވަރިވާން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ގެންދިޔައެވެ. އެކަން އޭނަ ހާމަކުރީ ޝަރީފްވެސް އިންދައެވެ. މާބޮޑު ތަފްސީލެއް މަލާކް ނުދެއެވެ.ދެމީހުންނަންވެސް ރަނގަޅީ އެގޮތްކަމަށް ފެންނާތީ އެހެން ނިންމީކަމުގައި...

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 28
29

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 28

އިވިގެން ދިޔަ ޤަބޫލްކުރަން ދަތި ހަޤީޤަތާއެކު އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަން ބަލާލިއެވެ. ވާންވީ އުފާކަމެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއްވެސް ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ. ދެމީހުންވެސް ތިބީ ހައިރާންވެފައެވެ. އެތަށް އަހަރެން ވެގެން ދިޔައިރު އެ ހަޤީޤަތް...

84

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 27

މައުވަން ރަފާ ކާރިއަށް ދިޔައީ ޖެހިގެން އައިދުވަހު ބްރޭކް ގަޑީގައެވެ. ފުރަތަމަވެސް ދިމާވީ ނަސީމާއާއެވެ.މައުވަން ފެންނައިރަށް ނަސީމާ ކިޔަންފެށީ އެއްޗިއްސެވެ. އަދި ރަފާއާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރި ވިއެވެ. ދެމީހުން...

34

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 26

“މަލާކް ދާނީ އަހަންނަން ޗުއްޓީ ލިބޭ ފަހަރަކުން ދޯ” އަމީނާގެ ކުރިމަތީގައި މައުވަން އެހެން ބުނުމުން މަލާކަށް އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. އޭނަ ހިތާހިތުން ނިންމައިލީ އެރަށް ދާނެކަމުގައެވެ. ހަމަ އެވަގުތެވެ. މަލާކްގެ...

60

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 25

އެކަމަކު މައުވަން ނިންމައިފައިވަނީ ކަންތައްތައް ހަމަޔަކަށް އެޅެންދެން އެކަން ކުރުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ރަފާ ޖެހޭނީ އޭނަގެ ހަޔާތުން ބޭރުވާށެވެ. ދުވަސްތަށް ފާއިތުވަމުން ދަނީ ހީވެސްނުކުރާހާ ހަލުވި މިނެއްގައެވެ. ނުވަތަ ކުރަން ހުންނަ ކަންތަންތަން...

139

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 24

  މަލާކް ގޮސް އެނދުގައި ޖައްސާލިއެވެ. މައުވަންވެސް އެއްޗެހި ބަދަލުކޮށްގެން އައިސް މަލާގެ އަނެއްފަރާތުގައި ޖައްސާލިއެވެ. ނިދަން ތިބީ ދެމީހުން ދެފަރާތަށެވެ. އެކަކުގެ ލޮލުގައިވެސް ނިދީގެ އަސަރެއްނުވެއެވެ. ދެމީހުންވެސް ވިސްނަމުން ދިޔައީ އެކަކު...

92

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 23

އަދި މައުވަންވެސް ހޭވެރިކަންވެ ދުވެފައިގޮސް މަލާކް އަތްދަނޑި މައްޗަށް ލައިގެން ހޮސްޕިޓަލަން ވަނެވެ. އޭރު މަލާކް އޮތީ ލެއިން ތަތްތެޅިފައެވެ.ހެއެއްވެސް ނެތެވެ. މައުވަން ގޮސް މަލާކް އެމަޖެންސީ ބަޔަށް ވެދުމަށްފަހު އެއްމެނަން ގުޅާލިއެވެ....

48

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 22

  “އިންސާނުންނަންށޭ ކުށްކުރެވޭނީ” މަލާކް އިނީ އޭނަގެ މަންމަ އާއި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އަމީނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ދެކެވެމުން ދިޔައީ ތަކުރާރުކޮށް އެދެމައިންގެ މެދުގައި ދެކެވިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. އެކަމަކު މިއަދާހަމައަށްވެސް ދެމީހުންގެ ޚިޔާލް ތަފާތެވެ....

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 21
30

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 21

“އާދެބަލަ އިށީންނަން އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ދައްކަންބޭނުން” މައުވަން ތެދުވެ އެނދުގައި ހަމަޖެހެލަމުން ބުނެލިއެވެ. މަލާކް އައިސް އެނދުގައި އިށީނެވެ. އަދި ފަށާށޭ ބުނާކަހަލަ ގޮތަކަށް މައުވަންގެ މޫނަން ބަލާލިއެވެ. “އަނހަ…....

46

ނެނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 20

ބެލް ޖަހާއަޑަށް ދޮރުހުޅުވަން ދިއައީ އަމީނާއެވެ. މައުވަން އިނީ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލާށެވެ. މަލާކް އުޅުނީ ބަދިގެ ތެރޭގައެވެ. ދޮރުހުޅުވާލާފައި އަކްޔަން ފެނުމާއެކު އަމީނާ އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ދައުވަތު ދިނެވެ. އެއާއެކު އެމީހުން...

63

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 19

މަލާކް ގަސްތުކުރީ ޒާދު އާއެކު ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރާށެވެ. މައުވަން އެއްޗެއް ބުނޭތޯއެވެ. ކުރީފަހަރުވެސް ޒާދު އާއެކީ އުޅުމުން މައުވަން ވަނީ ރުޅިއައިސްގެން އޭނައާދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔާފައެވެ. ޔަޒާން އިނީ ސޯފާގައި އޭނަގެ މަންމައާއި...

38

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 17

ދެން ފެނުނީ މައުވަން އައިސް މަލާކް އަތުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ނެގިތަނެވެ. އަދި އަނގައިން ބުނުމަކާނުލާ އަތުގައި ހިފައި ގަދަކަމުން ކޮޓަރިއަށް ވެއްދިއެވެ. އަދި މައުވަން ގޮސް އޮށޯތީ އެނދުގައެވެ. ހައިރާން ކަމާއެކު...

71

ނޭގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 17

މަޒްހަރު ހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލިއެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް މަލާކާއި ދޭތެރޭ ނުބައި ޝައްކެއް ކުރެވުމުން ދެރަވިއެވެ. “ދޮންބޭ. ޕްލީޒް އަހަރެން ނިއަމް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ. އޭނައާނުލާ ކިހިނެއް އަހަރެން ދިރިއުޅޭނީ....

67

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 16

މަލާކް ދެން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އޮތީއެވެ. އޭރު މައުވަން ފެން ހާކަން ފަށައިފިއެވެ. ގެއަށް ގޮސް އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮށްގެން ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނަން ކަމަށް ބުނަމުން މައުވަން ނިކުތެވެ. އަދި...

33

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 15

ދެން ފެނުނީ ބަންލާފައި ދޮރު ޖަހާފައި މައުވަން ނިކުމެގެން ދިޔަތަނެވެ. ރިސޯޓްގައި ދެދުވަސް ކޮށްފައި އައި އިރުވެސް މަލާކް އުޅުނީ އަވަދި ނެތިއެވެ. ފަހުން މައުވަންވެސް އެއްޗެއްނުބުނެއެވެ. ހަފުތާއަކަށް ފަހު އަކްޔަންގާތު ނަސީމާ...

75

ނޭނގި ހިތޭ ތި އަތުލީ 14

“އަހަރެންވެސް ނުބަލަމެއްނު ލުބާ ގޮވައިގެން އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ މައުވަން ކުރާކަންތަކެއް. އަނެއްކޮޅުން އެކި ފަހަރު އެކި އަންހެން ކުދިން ގޮވައިގެން ސައިކަލަށް ލައިގެން ގޮސް ދާތަނަކާ ކުރާކަމަކާވެސް ނުބަލަމެއްނު.” ހަމަޖެހިލާފައި މަލާކް...