• Author: Ifaau

    "Ifaau" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Ifaau" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 44 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 945 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.