Author: Ifaau

40

އިންތިހާޔަށް (21ވަނަ ބައި)

ނިކް ބުނި އެއްޗަކުން ލައިޝާ އަށް ފަހަތައް ޖެހިލެވުނެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭންގިފައި އިރުކޮޅަކު ބަލަން ހުރީއެވެ. “އައި ހޭވް އޯލް ވޭސް ލަވްޑް އައުސް… އައި ކާންޓް ލަވް އެނީވަން އެލްސް…...

43

އިންތިހާޔަށް (20ވަނަ ބައި)

ކުއްލިއަކަށް ލައިޝާ ފެނުމުން ފަރީޝާ އަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. އައިޝާ ވެސް ލައިޝާގެ މަތިން ހަނދާންވީ ދެނެވެ. ފަރީޝާގެ ފަހަތުން އައިޝާ ވެސް ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. “ލައި ކިހިނެއް މިތަނަށް…” ފަރީޝާ އަހައިލިއެވެ....

38

އިންތިހާޔަށް (19ވަނަ ބައި)

ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ފަރީޝާ ފަހަތައް ބަލަން ފެށުމުން ރިޔާޒް ވެސް މަޑުމަޑުން ފަހަތް ބަލައިލިއެވެ. އޭރު އައިޝާ ހުރީ ތުރުތުރު އަޅައިގަނެފައެވެ. ރުޅި އައިސްގެން މުޅި މޫނުމަތި ހުރީ ރަތް ވެފައެވެ. “ހަހަހަހަ...

40

އިންތިހާޔަށް (18ވަނަ ބައި)

ކޮންފަރެންސް ރޫމަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅާއި އެކީ ލައިޝާގެ ދެފައި ތަޅުލެވުނީ ކުރިމަތިން ފެނުން މޫނެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެއީ މިހުރިހާ ދުވަހު ލައިޝާ ފިލައިގެން އުޅުން ސޫރައެވެ. “ލައި” ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި ހުރި...

25

އިންތިހާޔަށް (17ވަނަ ބައި)

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އައުސް އާއި އާލިމް އިންސާފު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކައިރީގައި އަމީރާ ވެސް އިނެވެ. “ދެން ބައްޕައާ ވާހަކަ ދައްކަބަލަ… ތިހެން އުޅޭކަށް ނުވާނެ!” އަމީރާ ދެދަރިންނަށް ވިސްނައިދެމުން ދިޔައެވެ. “އެ...

15

އިންތިހާޔަށް (16ވަނަ ބައި)

“އައުސް” ނިކް އެނަން ކިޔައިލިއެވެ. “ހާން އައުސް…. ނޭންގެ މިއަދު ހަމަ އައުސް މަތިން ހަނދާންވަނީ… އެހެންޏާ ނުވާކަހަލަ ގޮތެއް ވަނީ… ޔަގީން އަދިވެސް އައުސް އެއް މޫވް އޮން އެއް ނުކުރޭ…...

37

އިންތިހާޔަށް (15ވަނަ ބައި)

“ލައިޝާ” ފަރީއްތަ ވަރަށް ބާރަށް ގޮވައިލިއެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަރެން އަރައިގެން ހުރި ގޮނޑި ވެއްޓުނެވެ. އޭރު ކަރަށް ވާން ވަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެން ކުރަން އުޅުން ކަންތައް ފެނިފައި ސިހުނު ވަރުން...

22

އިންތިހާޔަށް (14ވަނަ ބައި)

އަނެއް ދުވަހު އަހަރެން މާލެ ދާން ފުރީމެވެ. އައުސްއާއި އޭގެ ފަހުން ބައްދަލެއް ނުވިއެވެ. އެކަމާ އަހަރެން ވަރަށް ހިތާމަ ކުރީމެވެ. ނަމަވެސް އައުސް މާލޭގައި އުޅޭތީ ކުޑަކޮށް ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ. އެހާ...

18

އިންތިހާޔަށް (13ވަނަ ބައި)

ބާރު ބާރަށް ހިނގާފައި އައިސް ރިޔާޒްބެ ބަލައިލިއެވެ. އަހަރެން އޮތީ ބިރުން ތެދުވަންވެސް ނޭންގިފައެެވެ. “ލައި!” އަހަރެން ވެއްޓިފައި އޮއްވައި ރިިޔާޒްބެ އަހަރެންނަށް ބަލައިލިއެވެ. “މިތާ ކީއްކުރަނީ؟” އަހަރެންނަށް ބަލަން ހުރެފައި އަހައިލިއެވެ....

23

އިންތިހާޔަށް (12ވަނަ ބައި)

އެދުވަހު އޮފީހުގައި ހޭދަކުރި ބާކީބައިގައި އައުސް އިނީ ހިޔާލުން ފުރިފައެވެ. މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިރު އިރުކޮޅުން ކައިރީ އޮތް ފޮތައް ބަލައިލެވެއެވެ. އެފޮތް ހުޅުވައިގެން ކިޔާލަން ކިތަންމެހާވެސް ބޭނުމެވެ. ނަމަވެސް...

23

އިންތިހާޔަށް (11ވަނަ ބައި)

އޭރު އައިޝާގެ ގައިން ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ. މުޅި މޫނުމަތި ހުރީ ރަތްވެފައެވެ. އެނދުމަތީގައި ހުސްގަޔާ ރިޔާޒް ގައިގައި ބައްދާލައިގެން އޮތް ފަރީޝާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އައިޝާގެ އަޑަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައިޝާ ފެނުމުން...

18

އިންތިހާޔަށް (10ވަނަ ބައި)

މަންޒަރު ފުސްކޮށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ލޯ ހުޅުވޭ ވަރަކަށް ބޮލުގެ ރިހުން ގަދަވަމުން ދިޔައެވެ. ބޮލަށް ވަމުންދިޔަ ތަދެއްގެ ސަބަބުން ދެއަތުން ބޮލުގައި އަތް އަޅައިލިއެވެ. އެކީ ލޯ ހުޅުވުމުން މުޅި މާހައުލަށް...

21

އިންތިހާޔަށް (9ވަނަ ބައި)

ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. އައުސް އުޅުނީ މިއަދު އައްޑުއަށް ފުރަން ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާށެވެ. ޒީޝާ އައުސްގެ ދަބަހަށް އެއްޗެހި އަޅައިދޭން އުޅުނެވެ. “ދެން އަންނާކީ ކޮން ދުވަހަކުން؟” ދެރަވެލާފައި ޒީޝާ އަހައިލިއެވެ. އައުސް މާލެއިން...

10

އިންތިހާޔަށް (8ވަނަ ބައި)

ފަރީޝާއަށް ރޮވެން ފެށުމުން އައިޝާގެ ރުޅިއެކީ ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. މަންމަގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބުމަކީ އައިޝާގެ ހިތައް ކެތްވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ދެރަވިވަރުން އައިޝާ އައިސް ފަރީޝާގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ފަރީޝާ އަޑުން...

23

އެ ވާހަކަ

-މިއީ ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ހިޔާލު އެކުލަވައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.- ނިވިފައިވި ބައްތިއެއް ދިއްލޭނެކަމުގެ ކުޑަ އުންމީދަކާއި އެކު އަހަރެން މިއަދު ދަތުރު މިފެށީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ...

21

އިންތިހާޔަށް (7ވަނަ ބައި)

“ލައި އާދެބަލަދެން…. ލައި ނެތީމަ އިޝީ ވަރަށް އެކަނިވެރިއޭ…. ލައި އާދެބަލަ…. ލައި އާދެބަަލަ….. ލައި…..” ސިއްސައިގެން ގޮސް ލައިޝާއަށް ހޭލެވުނީ ހުވަފެނެއް ފެނުމުންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލައިޝާ ތެދުވުމުން ކައިރީ ހުރި މޭރީ...