• Author: Ifaau

    "Ifaau" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Ifaau" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 48 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1123 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.