Author: Dolly

3

ވީރާނާ (10 ވަނަ ބައި)

ބޮޑުވަޅިއެއް ހިފައިގެން ކާގެއިން ނިކުމެގެން އައި ރާހިލް ފެނުމާއެކު އަލީނާއަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް ސަރަންފީއިން ތެދުވެވުނެވެ. އޭރު އެ ކުޑަކުޑަ ކުއްޖާގެ ހިތް ނެގިނެގިފާ ޖެހެމުންދިޔައިރު މުޅި މީހާވަނީ ހާސްވެފައެވެ. އެހާއަވަހަށް މުޅިމީހާ...

4

ވީރާނާ (9 ވަނަ ބައި)

“މަންޖެ ކޮންތާކަށް ގޮއްސަ ތިޔަ އައީ؟.. މިހާރު ބޮޑު ނުވަނީސް ފިޔަފެޅީތަ މަށަށް ވަގަށް ތަންތަނަށް ދާން” އެހެންދުވަސްދުވަހާ ހިލާފަށް މިއަދު އަލީނާ ގެއަށް ދިޔައިރު ޝެހެނާ އުޅެނީ ހޭލައެވެ. އަލީނާ ގެއަށް...

2

ވީރާނާ (8 ވަނަ ބައި)

3 އަހަރު ފަސް “އައްދޯއި…މަންމާ!!” ރާހިލްމެންގެ ގޭގެ ކޮޓަރިތެރޭގައި އަންހެންވެރިންތައް ހެލިފެލިވަމުންދިޔައިރު ޝެހެނާ ބަނޑުގައި ރިއްސާވަރުން ރޮނީއެވެ. އޭރު ފަސް އަހަރުގެ އަލީނާއާއި ތިން އަހަރުގެ ރެޔާން އެގޭ ސިޓިން ރޫމުގައި މައުސޫމުގޮތަކަށް...

13

ވީރާނާ (7 ވަނަ ބައި)

ޝެހެނާއަށް ހޭވަރިކަންވީއިރު އޭނާ އޮތީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭރު އޭނަ ވަށައިގެން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ މަންޒަރު އޭނާއަށް ފެނުނެވެ. ޝެހެނާ ހޭއެރުމާއެކު ޑޮކްޓަރ ހިނިތުންވެލަމުން ޝެހެނާގެ އެހީތެރިޔާއަށް ގޮވާލުމަށް ނަރުސްކުއްޖާކައިރީ ބުނެލިއަޑު އިވުނެވެ....

5

ވީރާނާ (6 ވަނަ ބައި)

ޖެހިގެން އައިދުވަހެވެ. ރާޝިދު އޮފީހުގައި އިދެފައި މެންދުރު ބަންގީގެ އަޑުއިވުމާއެކު އޮފީސްކައިރީ ހުރި މިސްކިތާދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން އޭނާ ގެއާދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހީ އޭނާގެ ހަގު ދަރިފުޅު ފަހަރެއްގައި މިއަދު ފެނިދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ....

3

ވީރާނާ (5 ވަނަ ބައި)

އެހެންއޮވެފައި ރާހިލް ތެދުވެގެން ކޮޓަރީގެ ދޮރުހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އޭރު ޝެހެނާ އުޅެނީ އަލީނާ ނުނިދައިގެންނެވެ. ރާހިލް އެމަންޒަރު ބަލަންހުރެފައި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ބޭރަށް ދިޔައިރު އެ މޫނުމަތީގައި ނުރުހުންވުން ފެންނަން ހުއްޓެވެ....

6

ވީރާނާ (4 ވަނަ ބައި)

މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. އައިސާމަނިކެމެންގޭގެ ބޮޑު ބަދީގޭގައި އާއިލާތެރޭ ގިނަ އަންހެންވެރިން އަވަދި ނެތި ކެއްކުމުގައި މައްސޫލުވެގެން އުޅެއެވެ. މިއަދަކީ ރާޝިދު އާއި ޝެހެނާގެ ދަރިފުޅަށް ހަތްދުވަސްވެގެން ނަން ކިޔާ ދުވަހެވެ. އާއިލާތެރޭ ފިރިހެންވެރިން...

5

ވީރާނާ (ތިން ވަނަ ބައި)

“ޝްޝްޝް.. އަހަރެން ޝެހެ އަކަށް އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނަން. އަހަންނާ އިންނަން އެއްބަސްވޭ. އޭރުން މިތަނުން ސަލާމަތްވާނީ..” ލޮތްބާއެކު ރާޝިދު ބުނެލިގޮތުން ޝެހެނާގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަތެވެ. މިއީ ވަފިއްޔާ އާއި ރާޝިދުގެ ރޭވުމެއްކަން...

3

ވީރާނާ (2 ވަނަ ބައި)

“ރާޝިދު” ޝެހެނާ ކިތަންމެ ރުޅިއައިނަމަވެސް ކުރިމަތީގައި ހުރި ރާޝިދުއާ ދިމާއަށް ބާރަށް އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ. އެއީ ކީއްވެ ކަމެއް ޙުދު އޭނާއަކަށްވެސް ނޭނގެއެވެ. ރާޝިދުއަކީ ގަދަރުވެރި މީހަކަށްވާތީ ގަދަރުކުރެވެނީކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު...

6

ވީރާނާ

ފަތިހުގެ ފިނި ރޯޅިތައް އޭގެ އެންމެ ތާޒާ ކަމުގައި، ފަޒާގައި ދައުރުކުރަމުން ދިޔައިރު ފަޒާގައިވަނީ ތެތް ފިނިކަމެއް އެކުލެވިފައެވެ. ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު އަތިރިމަތީގެ ރީތި ސާފު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ޝެހެނާ އިށީނދެގެން އިންއިރު ،...