Author: Adam

"Adam" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ July މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Adam" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 51 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1103 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 3
ރޭންކް:
2,133 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
8

ޢެދެމޭ އުފާ….(33)

“ދަރިފުޅާ ކޮބާތަ އެމީހާ؟ ފިޒޯ ތެރަޕީ ނަގައިދިނީމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް...

29

ޢެދެމޭ އުފާ….(33)

“އަލް ވިސްނަބަލަ ކީއްވެތަ އަލް އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދަން ތިއުޅެނީ؟...

15

ޢެދެމޭ އުފާ….(32)

ހެނދުނު އިރު އެރީއްސުރެ އަލްޔާ ހީވަނީ ދެފަޔަށް ހިިނި އަރައިގެން...

46

ޢެދެމޭ އުފާ…..(31)

“އަލް ކޯއްޗެއް ތިބަލަނީ؟” އަލްޔާ އެއްދިމާލަކަށް ބަލަން އިނުމުން ކަރަމް...

42

ޢެދެމޭ އުފާ….(30)

އަލްޔާއަށް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެހިގެން ވަޒީފާޔަށް ނިކުންނަތާ މިހާރު ހަފުތާއެއް ވީއެވެ....

39

ޢެދެމޭ އުފާ….(29)

ޝަރީފުމެން ގެއަށް އަލްޔާ ބަދަލުވީތާ ހަފުތާއެއް ވީއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކު...

22

ޢެދެމޭ އުފާ….(28)

“ކޮއްކޮ ކީއްކުރަނީ މިތާ؟ ސުބުހާނަﷲ ކިހިނެއްވެފަ ތިހިރީ؟ ތިއީ ކޮންލޭއްތަ؟”...

68

ޢެދެމޭ އުފާ….(27)

ގަޑިން އަށެއް ޖެހުމާއެކު މުހައްމަދު ހުރީ އަލްޔާ ބަލާ އައިސްއެވެ....

33

ޢެދެމޭ އުފާ…..(26)

ހެނދުނު ދިހައެއް ޖެހިއިރު ވެސް ސައުދުގެ ދެމަފިރިން ހޭނުލައެވެ. އެހެންނަމަވެސް...