Author: Adam

12

ޢެދެމޭ އުފާ….(48)

”އެއީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ މަންމަ އަޅުގަނޑު ކައިރީގަ ނުބުނާނަންތޯ؟” އަލްޔާ ދެރަވެފަ އަހައިލިއެވެ. އޭރު ޖޫދު އިނީ ފެންކަޅިވެފަ އޭނަގެ މަންމަޔާ ދިމާލަށް ބަލަހަށްޓައިގެންނެވެ. “ތިދަރިފުޅު ކައިރީގަ މަންމަ ނުބުނާނެ ވާހަކައެއް އޮވެދާނެހެން ދަރިފުޅަށް...

16

ޢެދެމޭ އުފާ….(47)

ދުވަސްތައް އޭގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރަމުން ގޮސް މިރެއަކީ އެރެއަށްޓަކައި ވަޒުނާ ފޮނި ހުވަފެންތައް ދެކެމުން އައި ރެއެވެ. މިރެއަކީ ވަޒުނާއާ އައިރަމް އާ ދެކުދިން ކައިވެނި ކުރަން ހަމަ ޖެހިފަ އޮތްރެއެވެ....

11

ޢެދެމޭ އުފާ….(46)

”އޭނަޔަށް މިކަންތައް ފަޅައި އަރައިފިޔޭ.!! ކޮންމެ ދުވަހަކު ހީވަނީ މަ ކައިފާނެހެން!!” އުޝާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ނުޒުހާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އުޝާ ބުނެލިއެވެ. “އެހެންތަ؟! ދެން ކިހިނެތް ހަދާނީ؟ މަބުނާނެ ވާހަކައެއް...

14

ޢެދެމޭ އުފާ….(45)

ހޮސްޕިޓަލު ތެރޭ ވިނާންމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ވާފިރު ހޭލާނެ ވަގުތަކަށެވެ. އެހެން ކަމުން އައިސޫޔޫގެ ދޮރުމަތީ މޮގޯލި އަޅަނީކީ ވަކި ވަރެއް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. އިރު ކޮޅަކުން ހޭލާނެޔޭ...

17

ޢެދެމޭ އުފާ….(44)

”ބޭބީ އަދިވެސް ރުޅި އައިސްތަ؟” އަލްޔާ ފާޑަކަށް ހުރުމުން ވިނާން އަހައިލިއެވެ. މާލެދާން ޓިކެޓު އަވަސް ކުރިއްސުރޭން އަލްޔާ އިންނަނީ ފާޑަކަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައެވެ. އޭނަ އެވަރަށް ތުން ދާމާފަ އިންނަ އިރު...

16

ޢެދެމޭ އުފާ….(43)

”މިހާރު މިކޮޅަށް އައިތާ ވީކަކަށް ވުރެ ބޮޑު ވީއެއްނޫން… ދެން ކޮންއިރަކުންތަ މާލެ ދާނީ؟ މިހެން މިބުނީ މަންމަ ވެސް މާބޮޑަށް ބަލިވީމަ އެކަމަކު ލީ ބޭނުމިއްޔާ އިޖާ މަޑު ކުރާނަން…!” ރޭގަނޑުގެ...

37

ޢެދެމޭ އުފާ….(42)

“އަޅެ ހާދަ ރީތި ރަށެކޭ މިއީ..!” ވެލިދޫ ބަނދަރަށް ލާންޗު ކައިރި ކުރުމާއެކު އަނގަ ގަދަ ލީޒާ ބުނެލިއެވެ. އިޖާޒު ވެސް ދަތުރުގައި ބައިވެރި ވުމުން ލީޒާ އިނީ އުފަލުން އަނގަ ވެސް...

14

ޢެދެމޭ އުފާ….(41)

”ދޮންބެމެން ހަނީމޫނަށް ނުދާންތަ ތި ތިބެނީ؟” މެންދުރުގެ ކެއުން ނިއްމާލައިފަ ސިޓިން ރޫމުގަ އެކި ވާހަކަ ދައްކަން ތިބެފަ ލީޒާ އަހައިލިއެވެ. “ނޫނޭ ހަނީމޫނަށް ދާނަން.. ދޯ ޝާ..؟!” ޝަރާއަށް ދޯދެމުން މާކިން...

15

ޢެދެމޭ އުފާ….(40)

”އަނބި ޤަބޫލް ކޮއްފިން!” ގާޒީ ހުތުބާއަށް ފަހު ޝަރާއާ މާކިން ކައިވެނި ކޮއްދިނުމުން އަނބި ގަބޫލް ކުރި ކަމަށް މާކިން ބުނެލިއެވެ. އޭރު މާކިން ހުރީ އިންތިހާޔަށް އުފާވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޝަރާ...

13

ޢެދެމޭ އުފާ….(39)

”އަލް.. އަލް! ވަރަށް އަވަހަށް ނިކުމެބަލަ ބަލައިބަލަ މިއޮތް ކަމެއް..!” ޝަރާ ސިޓިން ރޫމުގަ އިނދެ އަޑުގެ ކޮޅަށް އަލްޔާއަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. “ކިހިނެތްވީތަ ޝަރާ؟ ތަނެއްގަ ރޯވީތަ؟!” ދުވެފަ ބޭރަށް ނިކުމެ...

16

ޢެދެމޭ އުފާ….(38)

ހަލޯވް ދަރިފުޅާ ކިހިނެއްތަ؟ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅުތަ؟” ސިންގަޕޫރަށް ދެވުމާއިއެކު ސައުދު ވިނާންގެ ފޯނަށް ގުޅާލައިފަ ހާލު އަހުވާލު އަހައިލިއެވެ. “މިކޮޅުން ވަރަށް ރަނގަޅު.. ބައްޕަމެން ކިހިނެއްތޯ؟” ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހު...

17

ޢެދެމޭ އުފާ….(37)

ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް މިރެއަކީ އަފީފާ ގޮވައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތްރެއެވެ. އެ ދަތުރުގައި ދާން ހަމަޖެހިފަ އޮތީ ސައުދު އާ ވަޒުނާ އާ ދެބަފައިންނެވެ. މަންމަޔަކު ގޮވައިގެން އުޅެން...

12

ޢެދެމޭ އުފާ….(36)

ޖަޔާ މިއަދު ހާދަ ލަހުން ސައި ތައްޔާރު ތިކުރެވުނީ؟ދައްތަޔަށް ހެނދުނު ކިރުތަށި ދިނިންތަ..؟” ސައުދު ސައި ބޯންވެގެން ބަދިގެއަށް ވަތް އިރު ސައި ތައްޔާރުވެފަ ނެތީމަ އަހައިލިއެވެ. “ލައްބަ ކިރުތަށި ދެނީ… މިއަދުވެސް...

32

ޢެދެމޭ އުފާ….(35)

ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް އަލްޔާއަށް ވަލީ ހަމަ ޖެހި ކައިވެނި ކުރަން ހަމަ ޖަހުނު ދުވަހަށް ކައިވެނި ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަ ޖެހުނެވެ. ބަކުރުގެ މަސައްކަތުން ވާފީރު އާ ދިމާކޮށް އެތައް...

11

ޢެދެމޭ އުފާ….(34)

“މިއަދު ހާދަ ދެރަވެފަ ހުންނަހެން ހީވެޔޭ އަނެއްކާ ކިހިނެއްވީތަ؟” އަލްޔާ މާ ދެރަވެފަ ހުންނަހެން ހީވާތީ ލީޒާ އަހައިލިއެވެ. “އާނ… އަސްލުވެސް ވަރަށް ދެރަވެފަ މިއިނީ!” އަލްޔާ އިސްޖަހައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. “އޯ…...

11

ޢެދެމޭ އުފާ….(33)

“ދަރިފުޅާ ކޮބާތަ އެމީހާ؟ ފިޒޯ ތެރަޕީ ނަގައިދިނީމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ލުއިހެން ހީވޭތަ؟ ބައްޕަ މިހެން މިބުނީ ދަރިފުޅު އަތް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ހަލުވައިހެން ހީވާތީ…” ވިނާން ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލަން އޮއްވާ...