މި ވާހަކައިގެ ފަހު އެޕިސޯޑު ނުގެނެސް ދެވި ގާތްގަޑަކަށް އަހަރެއްހާ ދުވަސްވާތީ އަޅުގަނޑު އިނތިހާއަށް މާފަށް ޢެދެމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ދެންނެވޭނީ، ދިރިއުޅުމުގަ ދިމާވާ ކަންތަތްތަކުގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަދި އަމިއްލަ ކަމަކަށް ހުސްވަގުތު ނުދެވުނީއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އަޅުގަނޑު އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ މި ވާހަކައިގެ ފަހުބައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭނަމެވެ. އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން އިންތިހާއަށް މާފަށް ޢެދެމެވެ.

91

11 Comments

 1. nau

  November 5, 2018 at 2:48 pm

  Its ok adam…..ehnvx vedhaane ……dhn kn irakun fahu bai genesdheynyy????

  • Dhippi

   November 5, 2018 at 3:58 pm

   insha allah 13 ga

 2. Fan

  November 5, 2018 at 5:12 pm

  Omg! Mihaaru forgot vehje emme fahun up kuri part ? emme fahun up kuri part ge hulaasaa eh genesdhehcheyy Dhippi. Nice to see u after a long time ??
  And i like this story very much

  • Dhippi

   November 5, 2018 at 6:15 pm

   Yes sure thankew

 3. Riyaa

  November 5, 2018 at 10:36 pm

  Waiting……

  • Dhippi

   November 6, 2018 at 12:08 am

   Thankew

 4. kaira

  November 13, 2018 at 9:18 am

  hey miadhu mee 13th koba story vrh inthizaaru kurevihje now please update soon <3

  • Dhippi

   November 13, 2018 at 9:20 pm

   Varah bodah sorry iraadhu kurevviyaa maadhan hedhunah up kohdheynan…. Kulliakah kameh dhimaavumun varah bodah buxy vevune… adhi kiriyaa hus vagutheh mi liboonee… Ill try my best…

 5. Kaira

  November 14, 2018 at 11:11 am

  Alhe kobaatha … thihen nuhadhaba alhe dhen up kureytho mi huhnany

  • Dhippi

   November 14, 2018 at 11:37 am

   Im currently writing….. plx wait… ?

 6. Kaira

  November 14, 2018 at 2:15 pm

  Miadhu up kuraanan tha??

Comments are closed.