Category: އެހެނިހެން

31

ހުޅުކޮޅު 7

“އޯކޭ… ސްޓަޑީސް އެއްފަރާތް ކޮށްލާފަ ދެން ބަލާބަލަ ޔައީޝް އަށް.. އޭނާގެ ފަހަތުގަ އަބަދު ތިއުޅޭ ސަބަބެއް ނިކަން ބުނެބަލަ..” ރައިފާ އަނެއްކާވެސް ޒިވާއަށް ބަހުގެ ޙަމަލާތަކެއް ރައްދު ކޮށްލިއެވެ. ޒިވާ ހުރީ...

35

ހިތް އެދުނަސް… (ޓްރެއިލަރ)

ފައިސާއާ މުދާ، އިއްޒަތާ ގަދަރަކީ އެހާ މުހިންމު އެއްޗަކީ ހެއްޔެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ކޮންމެ އަކަށް އިންސާނާގެ ބޭރުފުށުގެ އިތުރުން މީހާގެ އެތެރެ ފުށުގެ...

40

ހުޅުކޮޅު 6

އޭގެ ދެދުވަސް ފަހުން ޒިވާގެ ހުންވެސް ރަނގަޅު ވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެދުވަހު އޭނާ ސްކޫލަށް ދިޔައެވެ. އެހެން ދުވަސްތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޭނާ ދިޔައީ ހިނިތުން ވެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ޑިއުޓީ ނިންމައިފައި ކްލާހަށް ވަތްތަނާ...

109

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (34)

އެރޭ މުސްކާން ގެއަށް ލައިދޭން އިޒިކް ދިޔައެވެ. ކާރުން ފައިބާ އިޒިކް އަށް ހަނާ އަޅާލަމުން މުސްކާން އެތެރެއަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ ކުރިމަތިން މާނިއު ފެނުމާއެކު ބިރުން ފަހަތަށް ޖެހެވުނެވެ. މާނިއުގެ...

36

ހުޅުކޮޅު 5

ފަޅު ގެއެކެވެ. ދުވާލު ނަމަވެސް މުޅި ގޭތެރޭގައި ވަނީ އަނދިރީގެ ސާލެއް އޮޅާލެވިފައެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެއިން ފުރާޅުގައި ހެދިފައި ހުންނަ ލޯވަޅުތަކުންނާއި ފާރުގައި ހުންނަ ބާކޮޅުކޮޅުން ފުރޭނިގެން އައިސްފައިވާ އަލި ފިޔަވާ އިތުރު...

9

އޭނާއަށް ވިސްނޭނެ ނަމައެވެ.

ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭ ތިކިތަކުން ޝިފްނާގެ އަތައް ތެތްކަން ގެންނަމުންދިޔައީ ހުއްޓުމެއްނެތިއެވެ. ތިއްކަކަށްފަހު ތިއްކެކެވެ. އޭގެ ސްޕީޑް ހިތުގެ ހިނގުމާއި ވިންދައްވުރެ އަވަހެވެ. އެއްވެސް ކުލައެއްނުވާ އެ ފެންތިކިތަކުން ދޭހަކޮށްދެނީ ކޮންއެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ޝިފްނާގެ ހަނދާނަށް...

33

ހުޅުކޮޅު 4

“ވަޓް… ކިހިނެތް ވީ ޒިވާ އަށް؟ އަސްލު ބުނެބަލަ… ކިހިނެތްތަ ވީ؟” ކުއްލިޔަކަށް ޔައިޝްގެ މިޒާޖު ސީރިއަސްކަމަސް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. ޒިވާގެ އަތް ފެނިފަ އޭޏާގެ ހިތުގައިވެސް ރިއްސާލިއެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ...

57

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (33)

“މާނިއު” މުސްކާން ހާމަކޮށްލިއެވެ. “ވަޓް” ހައިރާންކަމާއެކު އިޒިކް އަށް އަހާލެވުނީ ބާރަށެވެ. “މާނިއު” އޭނާ އަދިވެސް އެ ނަން ތަކުރާރު ކޮށްލީ ކަންފަތަށް އިވުނު އަޑު ގަބޫލް ނުކުރެވިގެންނެވެ. އެއާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް...

28

ހުޅުކޮޅު 3

ޒިވާ ހިގައިގަތް ތަން ފެނުނު ޔައީޝް އަށް ވެސް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ. އޭނާ އެކަން ކުރީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ޒިވާ ރުޅި އަރުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެއް ނޫނެވެ. ޒިވާ ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލައިގެން އަތް އުރާލި...

14

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ. – އެސްފިޔަ ޓީމް – – 7997991 –

31

ހުޅުކޮޅު 2

“ޒީވް މިއަދު ހާދަ ލަސް ވީ؟” އާންމުކޮށް އަންނަ އިރަށްވުރެ ލަސްވުމުން އަޔާނީ ޒިވާ އާއި ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. “ބޮޑު ތަކުރުފާނާއި ޖެހުނީމަ އޭނާގެ ވާހަކަ ފަށައިގެން ލަސް ވީނު..” ޒިވާ އެހެން...

67

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (32)

“ޒާހިދު” ދާނިޝް އިއްވާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. “ޒާހިދު. ދޮންބެ ބައްޕަ؟’ ރާސިލް އަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ސުވާލުކޮށްލެވުނެވެ. ލިބުނު ސިހުމގައި ސޯފާއިން ތެދުވެވުމާއެކު ރާސިލް ދާނިޝް އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އިރުވެސް އެ ލޮލުގައި...

36

ހުޅުކޮޅު 1

އާ ދުވަހަކަށް އިރު އެރީ ޒިވާ ސްކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ. ހިކިގެން ގޮސް ދެފުށް ނުޖެހުނެއް ކަމަކު އެ ހިކި ހަށިގަނޑުގައި ނުޖެހި ހުރި ދޫ ހުދު ޔުނީފޯމު އޭނާއާއި ނުހަނު...

54

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން 30 (ޕާރޓް 2)

ހަތަރު ވަނަ ފަހަރު އަތް ލާ އަނެއްއަތް ވެސް އޭނާ ގެންގޮސް އެ އަތުގެ މަތީގައި ބާއްވާލިއެވެ. “މަންމީ” އަންޖުމް ގޮވާލިއެވެ. “ޑެޑީ… މަންމި އަށް ކިހިނެތްވެފަ؟” ރޮވިފައިވި އަޑަކުން އަންޖުމް ސުވާލުކޮށްލުމާއެކު...