Category: އެހެނިހެން

44

ހުޅުކޮޅު 30

“ނާއިޝް…” ކޮޓަރީގައި ފޯނާއި ކުޅެން އެނދުގައި އޮށޯވެ އޮތް ނާއިޝްއަށް ވައި އަޑަކުން އޭނާއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ގޮވާލި އަޑު އިވުނުހެން ހީވިއެވެ. އެއީ ހަމަ އެ އަޑެވެ. އޭނާ ސިއްސައިގެން ގޮސް...

28

ރާސްތާ 6

އިސްރާ ރޯންފެށުމާއެކު ދެންތިބި ތިން ކުދިން އެކި ވާހަކަ ދައްކާގެން އިސްރާ ހަމަޖެއްސޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަސީބަކުން ދިހަ ވަރަކަށް މިނެޓް ތެރޭ އިސްރާ ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ. “ތޭންކްސް ގާއިޒް ތީ ހަމަ އެންމެ...

68

ހުޅުކޮޅު 29

“މިޔޮށް އައީނު..” ސައިކަލު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ކަފި ހުރަސް މަތިން ހިނގާފައި އެމީހުން ތިބި ދިމާލަށް އަންނަމުން ދިޔަ ޒަޔާން ފެނި ޔައީޝް ހިނިތުން ވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު އެންމެންގެ މޫނުވެސް އުޖާލާވެގެން...

49

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (44)

ރާސިލް މެން ނިމިގެން ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި ޒީޝާ ދާނިޝް އާއި ރާސިލް އާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ދާން… ރާސިލް…” ކާރުގެ ތެރެއަށްވެރިވެފައި އޮތް ހަމަހިމޭންކަން ފޫ ދުއްވާލަމުން ޒީޝާ ގޮވާލިއެވެ. ދެމީހުންވެސް...

73

ހުޅުކޮޅު 28

ވަރުބަލި ކަމާއެކު ގޮސް ގެއަށް ވަތް ޔައީޝްއަށް ހުރިތާ ހުއްޓިލެވުނީ ގޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރަކުންނެވެ.  މީހަކު ގެއަށް ގެންނަންޏާ އާންމުކޮށް ޒިވާ އޭނާ ގާތު އަބަދުވެސް ބުނާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު އޭނާ...

31

ރާސްތާ 5

އާދާގެ މަތިން މިއަދުވެސް ނަވްޔާއާ އިސްރާ ބެންޗުގަ މަޑުކޮށްގެން ތިބީ މާނީއާ އިޝްމާ އަންނަންދެނެވެ. އިސްރާ ކޮންމެސް ކަމަކާ ވިސްނާހެން ނަވްޔާއަށް ހީވިއެވެ. އެއީ އެހެންނާ ހުއްޓާނުލާ އަނގަތަޅާ ކުއްޖާ މިއަދު އަނގައިން...

20

ލޯބިކަން 14

“ދޮންބެ މިއުޅެނީ އުމްމްމް…މާޔާ އަށް ޕްރޮޕޯޒް ކުރަން”ވިޝާލް ބުނަން ނުބުނަން ހުރެފައި ވެސް އެހެން ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ޔޫހާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ.އަނގަ ހުޅުވި ގޮތަށް ލައްޕަން ނޭންގިފައި ހުރެ ވުނެވެ. “ތިހެން ހުއްޓާ...

49

މިއީވެސް އިންސާނެއް!

އަހަރެންނަކީ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ނޫސްވެރިއެކެވެ. ދިވެހި ވާހަކަލިޔެމެވެ. ހަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގިނަ މަޒުމޫނުތަކެއް ލިޔަމެވެ. އަދި އެތަކެތި ސައިޓްތަކުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޝާއިއު ކުރަމެވެ. އަހަންނަކީ ހިތުގެ މައްސަލައެއް ހުންނަ މީހަކީމެވެ. ދޭތެރެ...

32

ރާސްތާ 4

ކޮމެންޓޭޓަރު އަހުސަމްގެ ނަން ކިޔާލުމާއެކު ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އޭނާއަަށް ހިނިތުންވެވުނެވެ. އޭނާގެ އުމުރުން ސޯޅައަހަރުވީއިރުވެސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ފުރިހަމައަށް ބަލާނުލައެވެ. ނަމަވެސް އަހުސަމް ކުޅެންފެށުމާއެކު ފުޓްބޯޅަ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އެއްބަޔަށް ވެއްޖެއެވެ. ” އިސްރާ...

11

ލޯބިކަން 13

“ޔޫ އަގެއިން”ދޮރު މަތީގައި ހުރި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ފެނުމާއި އެކު މާޔާ ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައިލަމުން އެހެން ބުނެލިއެވެ.އަޅި ކުލައިގެ ދެލޮލެވެ.ކަޅުކަން ގަދަ އެ ރީތި އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ މައްޗަށްނަގައިފައެވެ.ހަމުގެ...

102

ހުޅުކޮޅު 27

ޒިވާ އާއި މައިހާ ސުމައްޔާ ގޮވައިގެން ކުރިން ދިޔައިރު ޔައިޝް އާއި ޒަޔާން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. އެންމެންގެ މޫނުމަތިވެސް ވަނީ މިލާ މޯޅިވެފައެވެ. ކާރަށް މައިހާ އަރައިފަ ސުމައްޔާ އަރުވަން އުޅެނިކޮށް...

35

ހުޅުކޮޅު 26

“މަންމާ ކިހިނެއް ވީ؟” ޒިވާވެސް ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން ސުމައްޔާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ.. މިހާރު އަށެއް ޖަހާ ބޮޑުވީ.. އަދިވެސް ބައްޕަ ނާދެޔޭ ގެޔަކަށް.. ކޮން އިރެއް މިހާރު.. މަންމަގެ ހިތް...

14

ރާސްތާ 3

  އިޝްމާ އަފްރީންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެހެންނާ އަަބަދުވެސް އުޖާލާވެފަ ހުންނަ އަފްރީންގެ މޫނު ވަނީ މިލާފައެވެ. އަފްރީންގެ ހިތާމަވެރި މޫނު ފެނުމާއެކު އިޝްމާގެ ހިތުގަ ޖެހުނެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަވެސް ހުރީ ވަކި އުފަލުގަ...

51

ވަންހަނާ – 04

އެލެކްސް އައިގޮތަށް އައިސް ޖަލުގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއިރު އޭނަގެ ގާޑުންތަށް އޭނަގެ ފަހަތުގައި ތިއްބެވެ. އެލެކްސް ޖަލު ކުރިމައްޗަށް އެރުމަށްފަހު ރަޔާންމެންނާއި ދިމާލަށް ބަލަންހުރެފައި ކުއްލިއަކަށް ބޯ އަރިކޮއްލުމަށްފަހު ނުލަފާގޮތަކަށް “ހެލޯ ގާއިސް”...

34

އާދޭސް ކުރާ ހިތްވޭ ރޮމުން (42)

“އައިލީ ބޭނުންވަނީ އަހަރެން އައިލީ ވަރިކުރަންތަ؟” ރާސިލް އެންމެ ފަހުން ގައިގައި ހުރި ހިތްވަރެއްލާފައި އަހާލިއެވެ. އައިލީޝް ގެ މުޅި ދުނިޔެ އެނބުރި ގަތް ފަދައެވެ. ރާސިލް ބޭނުންވަނީ އެ ގޮތް ކަމުގައިވާނަމަ...