Category: އެހެނިހެން

19

ދުޢާ (2)

ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ދިޔަ ދާނިޔަލްއަށް ސިހުން ގެނުވީ މީހެއްގެ ގައިގައި ފުދޭވަރަކަށް ބާރަށް ޖެހުމުންނެވެ. ޖެހުނު ގޮތުން އޭނާގެ ކޮނޑަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތަދުވިއެވެ. ދާނިޔަލްގެ ދެތުންފަތް ދޭތެރެއިން މަޑު އާހެއް ނިކުތީވެސް...

25

ދުޢާ

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީކުރުމަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޕޭވްމަންޓަ މަތިން ހިނގާލައިފައި ދިޔައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރީ ގޮށް އަޅުވާލައިފައި ވާއިރު...

23

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ 2

އެހެންދުވަސް ދުވަހާ ހިލާފައް މިއަދު ނީމްގެ މަސައްކަތް އަވަހައް ނިމުމުން ލަމްޔާ އާއިއެކު ރަސްފަންނަށް ނީމް ދިޔައެވެ. ހަވީރު ގަޑިކަމުން އެކި އުމުރުފުރައިގެ މީހުން ހިތްހަމަ ޖައްސާލަންށާއި މޫދައް އެރެން އައިސް އުޅެއެވެ....

20

ދުޢާ

ހުދުކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ފަޓުލޫނާއެކު ބެގީކުރުމަށްފަހު ކަޅުކުލައިގެ ދަބަހެއް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލައިގެން ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކު ޕޭވްމަންޓަ މަތިން ހިނގާލައިފައި ދިޔައެވެ. ގަމީހުގެ އަތުކުރީ ގޮށް އަޅުވާލައިފައި ވާއިރު...

15

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ 1

ނިދަންއޮތް ނީމް އަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓަނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ކަމާއެކު އާ ފުރިލުމައްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15...

18

ފެވިފާނަންތިވޭ ހިތުގާ (ޓްރެއިލަރ)

ނިދަންއޮތް ނީމްއަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު ހުއްޓާނުލާ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ކަންނެތްކަމާއެކު އާފުރިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގާ ގަޑި ބަލާލި އިރު ކަމަކުދާކައްނެތެވެ. އޮފީހައްދާ ގަޑި ޖެހެން ހުރީ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. އޭރުވެސް...

9

ރާސްތާ 28

އަންޖަލް ބުނެގެން ފެން ފޮދެއް ބަލައި ބަދިގެއަަށް ވަން މާނީއަށް އާރާޝް ބުނި ވާހަކަ އަޑު އިވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އާރާޝް ކުރިން ވެސް އެހެން ބުނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް...

13

ރާސްތާ 27

އަރްޝާދް މާލެ އަންނާނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އަފްރީން ހުންނަތާ ތިންމަސް ވެއްޖެއެވެ. މިރޭވެސް އެނދުގައި ދެކޮޅަށް ފޮރޮޅިލަ ފޮރޮޅިލާ އޮތީ އަރްޝާދްގެ ޚިޔާލުތަގައެވެ. ހެނދުނު އަށެއް ޖެހިއިރު އަފްރީން ހުރީ އަފްޝަންމެން ގޭގައެވެ....

9

ރާސްތާ 26

މާޒީ…… ކުލަ ގަދަ ހަފްލާއަކަށް ފަހު އައްމާރާއި އާލާގެ ކައިވެނި ކުރވިގެން ދިޔައެވެ. ކައިވެނި ޕާޓީ އޮތީ ރަށުގެ އަތިރިމަތީގައެވެ. ހަނދުވަރުގެ އަލިން މުޅި ސަރަހައްދުވަނީ އަލިވެފައެވެ. ދޮންވެލިގަނޑު މަތީ ބޮޑު މޭޒެއް...

11

މާޔޫސް ނުވާށެ

  ޢިމާރާތުގެ ދިހަވަނަ ބުރިން ފުންމާލިއިރު އަހަރެންގެ މުޅި ހަޔާތް ވަނީ ހިތާމައާއި ހިތްދަތިކަމުން ފުރިފައެވެ. ޙައްލުކުރާނެ މަގެއް ނެތި ހަމައެކަނި އަހަންނަށް ފެނުނު މަގަކީ އަމިއްލައަށް މަރުވުމެވެ. ފުންމާލާނީ ބާ އޭ،...

8

ރާސްތާ 25

އިސްތަށިގަނޑު ތެރެއަަށް އަތް މަހާލަމުން އިވާން ގޮނޑިއެ ތެރެއަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އަރައިގެންފައި ހުރި ރުޅި މައިތިރި ކުރުމަަށްޓަކައި ސިނގިރޭޓެއް ދަމާލިއެވެ. ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު މާނީ އަހުސަމަށް މެސެޖު ކުރިއެވެ. އިސްރާގެ ނަންބަރު ހޯދަން...

14

ރާސްތާ 24

ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުގައި އޭނާގެ ކާފަ ދަރިންގެ އެކުވެރިން ބައިވެރިވުމުން ސުހެއިދު ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ. އެއިން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްވެސް  ހަދިޔާއެށް ސުހެއިދު ދިނެވެ. އާލާއާ އައްމާރާއި އެއްމޭޒު ދޮށެއްގައި ކާން ޖެހުމުން އިސްރާއަށް...

9

ރާސްތާ 23

“އިޝް. މަށަށް އިނގޭ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މަށަަށް އިޝްގެ ހިތުގަ ޖެއްސުނުކަން. ލޯބިވަމޭ ކިޔާފަ ދޮގު ހެދުނުކަން. އޭރު އަހަންނަކަށް ނޭންގެ ލޮތްބަކީ ކޯޗެއް ކަމެއްވެސް. އަހަރެން އޭރު ބޭނުންވީ ވީހާވެސް...

59

ހިތް މަގޭ ދެވިއްޖޭ

އަޅުގަނޑު މި ސައިޓަށް ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ “ހިތް މަގޭ ދެވިއްޖޭ” ގައި އުޅޭ ކެރެކްޓަރުންނަށް ނަން ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުރިހާާ ކިޔުންތެރިންނަށް ހުޅުވާލަމެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވަރަށް ރީތި އަދި...

8

ރާސްތާ 22

މުޅި ދުވަސް މާނީ ހޭދަ ކުރީ ސުހެއިދު ގެނައި ޖާޒީ ހިފައިގެންނެވެ. ލިބިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ނުކޮށް ހުއްޓައި ސަލާހުގެ އޮޓޮގްރާފް ލިބުމުން މާނީއަށް ބަޔާންކުރަދަތި އުފަލެއް ލިބުނެވެ. ފުޓްބޯޅައަށް މާނީ ހުންނަ...

12

ރާސްތާ 21

ނޯޓު:މިވާހަކައިގެ އުޅޭ މައިގަނޑު އެއް ޝަޚްސިއްޔަތު ކަމަށްވާ އިސްރާގެ މަންމަގެ ނަން އިންނާނީ ފަރުހާއިން ޝަހުދާޔަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. މިހާރު.. އެކިވައްތަރުގެކެއުން ތަކުން ސުފުރާމަތި ވަނީ ފުރާލެވިފައެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ބަޔަކަށް ހެނދުނުގެ ސަޔަށް...