Author: ithoo

241

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން 50 (ފަހުބައި)

ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ހީވީ ބަޔަކަށް އީދެއް އައިސްގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.އެހާވެސް އެ އާއިލާތަކުގެ ފޯރިގަދައެވެ.ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއަދަކީ އެތައް ބަޔަކު ކުރި ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ނިމުން އަންނަ ދުވަހެވެ.މުޅި...

70

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން(50)

“ހޫމް!އަހަރެން މީ އަޔާޒުގެ ވައިފް..ކައިވެނި ކުރި ދުވަސް ނޫން އަނެއް ދުވަހު ޕާޓީއަށް އެދިޔައީވެސް..އެކަމު އަލަތު ކައިވެންޏަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ބަދަލުގަ ދިމް ދިނީ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއްވިއްޔަ..ހީހީ.. ތިދެމީހުންނަށް އެނގޭތަ ކައިވެނި...

280

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (49)

ރޭގައާއި ކުރީރޭ ނުނިދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނިދަން އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުންނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ތަންމަތީ ޖެހުންހެން ހީނުވެ ދިމްރާއަށް ވެފައި ހުރި ވަރުބަޔެއްގެ ސަބަބުންނާ އެއްކޮން ވަރަށް އަވަހަށް ނިދިއްޖެއެވެ.އެ ނިދިގޮތަށް އޭނާއަށް...

350

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (48)

“އަ..އައި މީން” އާމިލް ދިފާއުގައި އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކައެއް ހަދާލަން އަވަސްވެގަތް ނަމަވެސް އިތުރަށް ބަހެއް ނުބުނެވުނީ މޫނު މައްޗަށް އަރައިގެންދިޔަ ނާސިރުގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމާލައިގެ ސަބަބުންނެވެ. “ކަލޭތަ އަހަރެން ދަރިފުޅު...

322

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (47)

“އަހަރެންމީ ވަރަށް ބޮޑު ކުއްވެރިއެއް..ޔާނީގެ މަރުގެ ޒިންމާދާރަކީ އަހަރެން..އަހަރެން ގެއިން ނުކުތީމަ..ޔާނީ ފަހުން ވާހަކަ ދައްކަން އެހާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައިރު އެ ފުރުސަތު ނުލިބުނީމަ..އެކަމުގެ ހިތާމާއިގަ ޔާނީ އެ މަރުވީ..ޔާނީ ހާދަ...

289

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (46)

ޔުއާން ބަލައިލުމާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސް އަރުވާލާފައި މޫނު އަނބުރާލިތަން އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.އޭނާގެ ގާތަށް ހިނިއައީ އެހެންވެއެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލަމުން ދުރު ބަލައިލަން އުޅެނިކޮން ކައިރީ އިން އަޔާޒު ދިމްރާއާއި...

302

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (45)

އެރޭ ދިމްރާ ކާންވެސް ނުކުންނާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.އެކަމަކު އޭނާ ހަމަޖެހިފައި ހުރިކަން ދައްކަންޏާ ޖެހޭނީ ކާން ނުކުންނާށެވެ. އެކަމުގައި ހިފާ ދަމާކަށް އޭނާ އެގޭ މީހުންނަކަށް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.ހިތާދެކޮޅަށް އޭނާ ކާންނުކުތީ އެހެންވެއެވެ.އެކަންތައް އޭނާ...

171

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން(44)

އެ ސިހުމުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ދެމީހުންނަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ ކުޑަކުޑަ ޑިމީ ހޭންފެށި އަޑަށެވެ.އެއާއެކު ޔުއާން ޑިމީ އުރަން އަވަސްވެގަތް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ދިމްރާ ޑިމީ ޔުއާންގެ އަތުން...

186

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (43)

ދިމްރާގެ އެވާހަކަތަކުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް ދިމްރާގެ އެ ވާހަކަތަކުން ރީމްގެ ހިތަށް ތަދުވެސްވިއެވެ.އުޝާވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ.ދިމްރާގެ ވާހަކަތަކުން އުޝާވެސް ދެރަވެފައި ހުރިވަރު އެދެލޮލުން ހާމަ ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ.ދިމްރާ ވާހަކަ...

118

އަލިމަގު ލިބިގަތުމަށް ވަގުތު ފާއިތުވީބާ؟

ޒުވާންވަމުން އާއި ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ކަމުން ދިޔައީ މީހުން އަޖައިބުކުރުވާނެފަދަ އެތައް އެތައް ސުވާލުތަކަކުންނެވެ.ހަމަޤައިމުވެސް އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަހާއި ސުވާލުތަށް އެނގޭނަމަ އެކަކު ދެރަ ނުވިއަސް އަހަރެންނަށް ދީނީ...

199

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (42)

“އަޅެ ކާރު ގެނަ ނަމަ” ބިރުން އިންވަރުން ދިމްރާއަށް ބުނެލެވުނީ އެހެންނެވެ. ދިމްރާ އެހެން ބުނެލުމުން ޔުއާންއަށް ހަނދާން އާ ވެގެން ދިޔައީ އޭނާ ބާރަށް ކާރު ދުއްވުމުން ދިމްރާ ބިރުން ހަލާކުވެފައި އިން...

234

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (41)

ރެސްޓޯރެންޓުގައި ތިބި އަންހެންވެރިންގެ ނަޒަރު ދޮރާއި ދިމާލަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައީ ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި ހަރުކޮށް ހިނގާލާފައި އާއި ފިރިހެން ޒުވާނާ ފެނުމުންނެވެ.ހަށިގަނޑާއި ގުޅޭވަރުގެ އިސްކޮޅެއް ލިބިފައިވާއިރު ހީވަނީ ބޭރު ފިރިހެން މޮޑެލެއް ހެންނެވެ.އެތާ...

206

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (40)

އިިތުރަށް ހިޔާލުތަކަށް ގެނބެން ނުހަދާ ދިމްރާ އަތުގައި އޮތް އަނގޮއްޓި ނަގާ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ.އެ ނަގަންވެގެން ޔުއާންގެ އަތް ދިމްރާގެ އަތުގައި ބީހުނު ވަގުތު ދެމީހުންނަށްވެސް ސިހިފައި އެކަކު އަނެކަކުގެ ލޮލަށް...

187

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (39)

“ބައިލައްކަ ރުފިޔާއަށް އަހަރެން އެ ދޭނީ” “މައްސަލައެއް ނެތް..ބައިގަޑިއިރުތެރޭ އަހަރެން މި ދަނީ ތިގެއަށް” ދިމްރާ މިހެންބުނެ އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.އޭރު މުޅިކުއްޖާ ހުރީ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅައަޅައެވެ.ނޭވާ ދޫކޮށްލިގޮތުންވެސް ހީވީ...

174

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން(38)

މިހާރު އޭނާއަށް ވާނުވާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ރޭކާ ލައިފިއެވެ.ޔުއާން ހިތާމަ ކުރަނީ އެކުއްޖާ މިއަދު މިދުނިޔޭގައި ނެތީމައެވެ.އެންމެ ގާތުގައިވީ އިންސާނާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީމަ ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އެކަމަކު އެކުއްޖާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް މަރުވެފައި...

177

ލޯ މެރޭ ހިނދު ހީވޭ ގާތުގާ ވާހެން (37)

ސީޑީ ޑްރައިވް ހުޅުވާލުމާއިއެކު ޔުއާންއަށް ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ބަލަން އިނދެވުނީ އޭނާ މިއަދު ހޯދި ސީޑީ އޭގައި އޮތްތަން ފެނުމުންނެވެ.އެ ފެނުމާއިއެކު ޔުއާންއަށް ވާނުވާވެސް ރޭކާލައިފިއެވެ. އޭނާ އިއްޔެ ގެންދިޔަ ލެޕްޓޮޕް ބައިންދާފައި...