ރޭގައާއި ކުރީރޭ ނުނިދާ ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނިދަން އެއްގޮތަކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުންނުވި ކަމުގައިވިޔަސް ތަންމަތީ ޖެހުންހެން ހީނުވެ ދިމްރާއަށް ވެފައި ހުރި ވަރުބަޔެއްގެ ސަބަބުންނާ އެއްކޮން ވަރަށް އަވަހަށް ނިދިއްޖެއެވެ.އެ ނިދިގޮތަށް އޭނާއަށް ހޭލެވުނީވެސް އަސްރުވާން އުޅެނިކޮންނެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ތިރިއަށް ފޭބީ މެންދުރާއި އަސުރު ނަމާދުވެސް ކޮއްލައިގެންނެވެ.އޭރު މީހާ ހުރީވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަމައަކަށް އެޅިފައެވެ.އެކަމަކު އޭރު ޔުއާންގެ މޫނު ބަލައިލަން ދާހިތުން އޭނާއަށް ހުރެވެނީއެއްވެސް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް ތިރިއަށް ފޭބުމުންވެސް ޔުއާންގެ ކައިރިއަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް ކާން ޖެއްސިއެވެ.ޒީނަތުއާއި ޔުޝްރާ ނޫނީ އޭނާ ދިޔަކަ ނުދޭނަމޭ ބުނުމުން އެކަމުގެ ބިރުގައި ދިމްރާ ދެބަތްތަށި ކެއެވެ.ދިމްރާ އުޅޭގޮތް ފެނި އެދެމީހުން ތިބީ އަޑިއަށް ހީލަހީލައެވެ.

އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ ޔުއާން ނުކައި އޮތް ވާހަކަ ޔުޝްރާމެން ބުނުމުން ކާ އެއްޗެހި ހިފައިގެންނެވެ.އެވެސް އޭނާ އަމިއްލަ އަތުން ތައްޔާރުކޮއްގެންނެވެ.ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރު ހިނގުމެއްގައި އެރޫމަށް ވަންނަން ދިޔަނަމަވެސް ދޮރާއި ހިސާބަށް އަރާފަ އެފިޔަވަޅުތަކަށް މަޑުޖެހުމެއް އައިސްގެން ދިޔައެވެ.ޔުއާންގެ މޫނު ފެންނަށް އުޅޭކަށް ހިތަށް އެރުމުންވެސް އޭނާގެ އަތްފައި ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ދޮރުހުޅުވާލީވެސް ފުންނޭވާއެއްލާ މީހާ ކުޑަކޮށް ހަމަޖެހިލަމުންނެވެ.ދިމްރާ އެތެރެއަށް ވަނުމާއިއެކު ޔުއާންގެ ލޯ އޭނާއާއި އަމާޒު ވެގެން ދިޔައިރު ކައިރީތިބި ދިޔާން،އުޝާ،ރީމް އަދި ޝާރިމްގެ ލޯވެސް އޭނާއާއި އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.

” މިހާރު ފަސް ހަމީހުންނަށްވެސް ބަލިމީހާ ކައިރީ ތިބެވޭތަ.” ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކައެއް ހަދާލަމުން ކައިރީ ހުރި ޓޭބަލްމަތީ ގެނާއި އެއްޗެހި ބަހައްޓަން އަވަސްވެގަތީ އެ އެންމެންގެ ލޯ އޭނާއާއި އަމާޒުވެގެން ދިޔައީތީ އެކަމާ އޭނާ ލަދުގަތްކަން އެމީހުންނަށް ނުދައްކަންވެގެންނެވެ.ހާއްސަކޮން ޔުއާންގެ އެ ބެލުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.އެ ބެލުމުގައި ވީ ތަފާތު އަސަރަކުން އޭނާ މާބޮޑަށްވެސް ލަދުގަންނަވާ ލައިފިއެވެ.

” ކޮބާ މައްސަލައަކީ..މި ރޫމްގަ ތިބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައޭ އޮތީ.” ދިޔާން ދިމްރާގެ ސުވާލަށް މަޖާވެލާފައި ޖަވާބުދިނުމުން ފެނުނީ ދިމްރާ ތުންއަނބުރާލިތަނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ދިޔާންއާއިއެކު ދިމްރާވެސް ހޭން ފައްޓައިފިއެވެ.ހަގީގަތުގައި ދިމްރާ ބޭރުފުށުން އެކަމުގެ އަސަރެއް ދައްކާނުލައި ހުއްޓަސް އެތަނަށް ވަނީއްސުރެން ޔުއާން އެހެން ދިމާލަކަށް ބެލުމެއްނެތި އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލަމުނަ ދާތީ އޭނާ އިނީ އެކަމާ ލަދުން ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.

” ދިމްއަށް އެނގޭތަ އަހަރެމެން ވާހަކަ ދައްކަން މިތިބި މައުޟޫ..ޔާންގެ ބާތްޑޭ ކައިރިވާތީ އެކަން ސެލެބުރޭޓް ކުރާ ވާހަކަ..ބަޓް ޔާން ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ ސެލެބުރޭޓް ކުރާކަށް..އައި ގެސް ކުރީފަހަރު ވީގޮތުން ޔާން އެއުޅެނީ ބިރުން..އައި މީން ޔާންގެ ބާތްޑޭ ސެލެބުރޭޓްކުރި ރޭ ވީގޮތުން.” ރީމް ކައިރި އިށީން ދިމްރާގެ ކޮނޑަށް އަތް ވަައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ރީމްގެ އެވާހަކައިން އެތާތިބި އެންމެންނަށްވެސް އަޑުއަހަން އުނދަގޫވެގެން ދިޔަކަން އެންމެންގެ މޫނުމައްޗަށް އަރާފޭބި ކުލަވަރުން ބުނެދިނެވެ.ހާއްސަކޮން ދިޔާން އާއި ޔުއާން އަދި ދިމްރާއަށެވެ.ހަގީގަތުގައި އެވާހަކަ އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް އޭނާ ދެއްކިކަމުގައި ވިޔަސް ރީމްއަށްވެސް އެވާހަކަ ދައްކާކަށް ފަސޭހަކަކަމަކަށް ނުވިއެވެ.ނަމަވެސް އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނަށް އެހާދިސާއިން އަރައިގަނެވެނީ އެވާހަކަ ނެގި އެވާހަކަ ދެކެވިގެންކަން ރީމްއަށް ވިސްނެއެވެ.އޭނާ އެވާހަކަ ނެގީވެސް އެހެންވެއެވެ.

” ނޫނޭ ރީމް..އެވާގޮތަކީ ޔާންއަށް މުސްކުޅިވާން އުޅޭލެއް އަވަސްކަމުގަ ފީލްކޮއްދެނީ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރަށް..އަހަރެންނަށްވެސް މިހާރު ހީވެ ކުޑަކޮން ޔާންގެ ބޮލުން ހުދުކުލަ ފެންނަހެން.” ދިމްރާ އެހެން ބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލީ އެތާގައިވި ސީރިއަސްކަން ކަނޑުވާލުމަށެވެ.

ނަސީބަކުން އެކަން ކާމިޔާބުވެސްވިއެވެ.ދިމްރާގެ އެވާހަކައިން އެންމެން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއިރު ދިޔާން ފެނުނީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ދެލޯ އަޅާލިތަނެވެ.

” ހޫމް ހޫމް! ދެން ބުނެބަ އަހަރެމެން އެންމެންނަށް ކާ އެއްޗެހި ހިފައިގެންތަ ތިއައީ.” މިފަހަރު ދިމްރާއަށް އަމާޒުވީ ޝާރިމްގެ ސުވާލެކެވެ.

” ނޯވޭ! ތިމީހުންނަކަށް ނޫން..އާން ނުކައި އޮތީމަ އާންއަށް ގެނާއި އެއްޗެއް އެއީ.” ދިމްރާ ދިން ޖަވާބުން ޔުއާންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައިރު އެތާ ތިބި އެންމެންގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ.ހީވީ ދިމްރާ ވަރަށް މަޖާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދިން ހެންނެވެ.

” މިހާރު ކީއްވެ ތި އެންމެން ތިހެނީ.” ދިމްރާއަށް ވާނުވާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނޭނގިހުރެ އަހާލިއެވެ.

” ނަ..ނަތިން..ދިމް އަވަހަށް ކާންދީ.އަހަރެމެން ގޮސްލާނަށް.”

އުޝާ ހިނިގަނޑު މަތަކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ.އެހަތަރު މީހުން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ދިމްރާ ރަނގަޅަށްވެސް ވާނުވާއެއް ނޭނގުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮއްލާފައެވެ.ދިމްރާ ސުވާލު އުފެދިފައިހުރެ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ނިއް އަރުވާލުމުން ޔުއާންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔައީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް އެކަންޏެވެ.ދިމްރާ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރަމުން އޭނާ ކެއްކި ނޫޑުލިސްކޮޅު އަޅާފައިވާ ތަށި ހިފައިގެން އައިސް ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ.އެއާއިއެކު ތަށީގައި ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ޔުއާން ހުޅުވާލީ އޭނާގެ އަނގައެވެ.

” އާރގްގްގް! އަހަރެން ކުރިންވެސް ބުނީމެއްނުން ބިއްލޫރިކޮޅު ހެރުނީ އާންގެ ބޮލަށޭ..އެހެންވެއޭ ކުޑަކުދިންގެ ގޮތްގަނޑަށް ވެއްޓިފަ ތިހުރީ.” ދިމްރާ މިހެންބުނެ ޔުއާންއޮތް އެނދާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލާ ތަށިން ސަމުސަލެއް ނަގާ ޔުއާންގެ އަނގަޔާ ދިމާ ކޮއްލިއެވެ.

ޔުއާން ދިމްރާގެ މުނަށް ބަލަން އޮވެ ސަމުސާ އަނގަޔަށްލީ އިރު ދިމްރާގެ ހިތަށް ދިޔައީ ތަފާތު އަސަރެއް ކުރަމުންނެވެ.

އަތްފައި ކުރީފަހަރުހެން މިފަހަރުވެސް ފިނިވަމުން ދާ ކަމުގެ އިހްސާސް ދިމްރާއަށްވިއެވެ.ނަމަވެސް އެވަރުވަމުން ދިޔައިރުވެސް ދިމްރާއަކަށްވެސް އެދެލޯ ޔުއާންގެ މޫނުން ވަކިކޮއްލެވުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.އެހަމަހިމޭންކަމުގައި ތިބެ ޔުއާން ކައި ނިންމިއިރު ޔުއާން އަނގައިން ބުނެލީ އެއަށް ފަހުއެވެ.

” ދިމް ކައިރި ކާކު އަހަރެން ނުކައޭ ބުނީ.”

” ޔުޝްތަ.” ދިމްރާ ފެންތަށި ޔުއާންގެ ތުމުގައި ޖައްސަމުން ޖަވާބުދިނެވެ.

” އެހެންތަ! އެކަމު އަހަރެން ކައި ނިންމާލިތާ ފަސްމިނެޓުވެސް ނުވާނެ ދިމް އައިސް މިތަނަށް ވަތްއިރު.” ޔުއާން އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން ދިން ޖަވާބުން ދިމްރާއަށް ފެންތަށިވެސް ދޫކޮއްނުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ.އެވެސް އޭނާގެ އަތާއިއެކު ޔުއާން އެފެންތަށީގައި ހިފިކަމުންނެވެ.

” އެހެންވެ..އެހެންވެތަ އެމީހުން އެ ހެއުނީ.” ދިމްރާއަށް އެހެން ބުނެވުނީވެސް އަޅައިއަޅައިގަންނަމުންނެވެ.

އޭނާ ހުރީ މިފަހަރު ރަނގަޅަށްވެސް ލަދުގަނެފައެވެ. ދިމްރާއަށް ވީގޮތުން ޔުއާންގެ ފަރާތުން އިވިގެން ދިޔައީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑެވެ.

” އާދެބަ މިތާ އަހަރެން ކައިރީ އޮށޯވެލަން.”ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުގައިވާ ފެންތަށި ނަގާ އޭނާ އޮތް އެނދުކައިރީ ހުރި ސައިޓް ޓޭބަލް މަތީ ބަހައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އޭރު ޔުއާން ބުނި ވާހަކައިން ދިމްރާ ހުރީ ދެލޯ ބޮޑުކޮއްލައިގެންނެވެ.

” ނޯ…ނޯ..މަނާކަމެއް ކަމެއް އާންއަކަށް ނޭނގޭތަ.”

” އޯކޭ ތިހެންޏާ އަހަރެން ތެދުވަނީމި.”

” ނޯ ނޯ! އޯކޭ އޯކޭ..އަހަރެން އޮށޯންނާނަމޭ.” ޔުއާން ތެދުވަން ދިމާކޮއްލުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން އެހެން ބުނެލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

ނަމަވެސް އޭރު އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަންވިއެވެ.އަރަން ނާރަން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރެފައި ދިމްރާ މަޑުމަޑުން އެނދަށްއަރާ ރަނގަޅަށް އޮށޯވެ ނުލެވެނީހެން ފެނުނީ ޔުއާން ދިމްރާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލާ ދިމްރާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލިތަނެވެ.ޔުއާންގެ އަމަލުން ހާސްވެފައި ހުރި ކުއްޖާއަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނުއިރު ޔުއާން ޖަހާލީ ދިމްރާއަށް ވީ ގޮތް ފެނި ހިނިގަނޑެކެވެ.

” ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހޭނެކަމެއް ނެތް އާން..މަނާކަމެއް އަހަރެން ލައްވާ ކުރުވާފަ އަދި އެބަ ހެއޭނުން..ނޭނގޭ މީހަކަށް ފެނިއްޖެއްޔާ ހަދާލާނެ ގޮތެއްވެސް..ޖަލަށް ކަންނޭނގެ އަހަރެން ލާނީ..” ދިމްރާ ކުދިކިޔާލުމުން ޔުއާންއަށް މިފަހަރުވެސް ފެށުނީ ހޭށެވެ.
” އާރގްގްގް! ޔުއާން..ކޮންއިރަކުތަ ކުޑަކުއްޖެއްހެން މާ ވަރަށް ހޭން ދަސްކުރީ..ޔާ.. ބިއްލޫރިކޮޅުގެ ސަބަބުން ދޯ. އެން ތިހެން އޮތީމަ އެތަނަކަށް ތަދެއް ނުވޭތަ.”

” އަޅާ ވޭނަށްވުރެން މިހާރު މިއޮވެވޭ މަގާމު މާ ކޮމްފޮޓެބަލް.. ވީއިރު ވޭނަށްތަ ވިސްނަންވީ ނޫނީ މިއޮވެވޭ އަރާމު މަގާމާ މެދުތަ..އަހަރެން ޗޫޒްމިކުރީ ވޭނަށް ނުވިސްނާ މިހާރު އޮވެލަން މި ލިބުނު މަގާމު”

” އަޅެ އާން ގަނޑާ”

” ކޮންއިރަކުތަ ޔުއާންގެ ނަން އާންގެ ނަމަށް ބަދަލުވީ.”
ޔުއާން މަޖާވެލާފައި އަހާލި ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ވަގުތުން ހުއްޓުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ.އެ މޫނަށް ލަދުވެތިކަން ވެރިވެގެން ދިޔައިރު އެވަގުތު ބިންފަޅާފައި އަޑިއަށް ދާނެ ނަމައޭ ވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.

” ބައިދަވޭ އަހަރެން ބޭނުމީ ތި ދުލުން އަބަދުވެސް ޔުއާން ކިޔަން..ކޯޒް އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި ތިބި އެންމެން އާން ކިޔާއިރުވެސް އަހަރެންގެ ސްޕެޝަލް ގާލް އެކަނި އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް އައިއްސުރެ މުހާތަބު ކުރަމުން ދިޔައީ ޔުއާންގެ ނަމުން ކަމަށް ވީތީ.” ޔުއާން ލޯ މަރައިގެން އޮވެ ސީރިއަސް ރާގެއްގައި ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާގެ ހިތަށް އަސަރުކުރުވިއިރު އޭނާއަށް ޔުއާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.ޔުއާންގެ އެ ވާހަކައިން އެހިތް އުފަލުން ނަށާލިއިރު އެދެލޯ ފެންކަޅިކުރުވީ ލިބުނު އުފަލެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

” އައި ލަވްޔޫ ދިމް..ލަވްޔޫ ސޯ މަޗް..ކޮންއިރަކުން މުނާޒު ކައިރީ ބުނާނީ..ދިމް އަހަރެންގެ ހައްގަކަށް ފުރިހަމައަށް ވާނީ މުނާޒު ދިމް ދޫކޮއްލި އިރަކުން..ބަޓް އިތުރަކަށް އަހަރެންނަކަށް ކެތެއް ނުވާނެ ދިމް..އައި ނީޑް ޔޫ ގާލް.. އައި ރިއަލީ ނީޑް ޔޫ..ދިމްގެ ފީލިންގްސްތައް އެނގިހުރެ އަމުދުން އަހަރެން ކިހިނެއް ދިމްއާ ދުރުގަ ހުންނާނީ” ޔުއާންގެ އަޑު މަޑުމައިތިރިއިރު މިފަހަރުވެސް އެއަޑުގައިި ސީރިއަސްކަމެއްވިއެވެ.މަސްތުން ފުރިގެންވީ އަޑަކުން އިއްވާލި ކޮންމެ ބަހަކުން ދިމްރާގެ ހަށީގެ އެންމެ ހިމަނާރަށްވެސް އަސަރުކުރިއެވެ.

މުނާޒު މަތިންވެސް އޭނާ ހަނދާންވީ އެވަގުތެވެ.އޭނާ މިހާރު ހުރި މަގާމު މަތިންވެސް އޭނާ ހަނދާންވީ އެވަގުތުއެވެ.އެއާއެކު އަވަސް އަވަހަށް ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ދިމްރާ ސްކްރީން އޮން ކޮއްލިއެވެ.މުނާޒުގެ ފަސްދޮޅަސް މިސްކޯލު އިނެވެ.ޕާޓީއަށް ދާން އޮތް ރޭ އޭނާ ފޯނު ކޮޓަރީގައި ބާއްވާފައި ދިޔައީ ފޯނު ސައިލެންޓަށް ލާފައެވެ.އެހެންކަމުން ސައިލެންޓަށް ލީ ގޮތަށް އަދިވެސް އެފޯނު އެއޮތީ ސައިލެންޓް މޯޑްގައެވެ.

“ޔުއާން!އަހަރެން ބޭނުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މުނާޒުއަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ތެދަށް ކިޔައިދޭން..އަހަރެންވެސް ޔުއާންގެ ކައިރިއަށް އަންނަން ބޭނުންވަނީ މުނާޒުގެ ހަޔާތުގަ މިހާރު އަހަރެން މިހުރި މަގާމުން ދުރުވެވުނު އިރަކުން..އެހެންވެ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ މުނާޒުއާ ފޭސްޓް ފޭސްކޮން އެވާހަކަ ދައްކަން..އައި ހޯޕް ޔޫ ވިލް އަންޑަސްޓޭންޑް ޔުއާން.” ދިމްރާ އެހެން ބުނެލިހާއިރުން ފެނުނީ ޔުއާން އެއޮތްގޮތަށް އޮވެ ދިމްރާގެ ވާހަކައަށް އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލިތަނެވެ.ދިމްރާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދިން ކަމަކަށް ޔުއާންގެ އެއަމަލުވިއެވެ.އެއާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސްވެގަތީ މުނާޒުއަށް ގުޅާށެވެ.ހަމަ އެއޮތްގޮތަށް ޔުއާންގެ ކައިރީ އޮވެއެވެ.

” ހަލޯ ދިމް! ކޮންތާކު ތި އުޅެނީ..ދިމް ރަނގަޅުތަ..”

” ހޫމް އައިމް ފައިން މުނާޒު..މުނާޒް ކޮންތާކު ތި އުޅެނީ.”

” ޔޮޓުގެ ކަންތަކުގައި މި އުޅެނީ ދިމް..އެހެންވެ ދިމްގެ ކައިރިއަށް ނުދެވިގެން މި އުޅެނީ”

” ބަޓް މުނާޒު އަހަރެން މުނާޒު އާ މީޓް ކޮއްލަން ބޭނުން..އަހަރެން އެބައޮތް ވާހަކައެއް ބުނަންވެފަ.”

” އޯކޭ ދިމް! ބަޓް ތިންރޭ ފަހުން ވާނީ އިނގޭ..އެން އަހަރެންވެސް އެބައޮތް ސަޕްރައިޒެއް ދިމްއަށް ދޭންވެފަ..އެހެންވެ އެވަރަކަށް ގުޅީވެސް..ސޯ މިއަންނަ ފްރައިޑޭ ނައިޓް އައްގަޑި ބަޔަށް ރެޑީވޭ..އަހަރެން ދާނަށް ބަލާ..މިގަޑީ ކުޑަކޮން ބިޒީކޮށް މިއުޅެނީ..ސޯ ޓޭކްކެއާރ ސްވީޓްހާޓް.. ބާއި” މިހެންބުނެ މުނާޒު ފޯނު ކަނޑާލިހާއިރުން ފެނުނީ ޔުއާން ” އާރގްގް” އޭ ކިޔާ އިސްތަށިގަނޑުގައި ވާއަތުން ހިފަހައްޓާލިތަނެވެ.

މުނާޒު ސްވީޓްހާރޓްއޭ ކިޔާ އޭނާއާއި މުހާތަބުކުރީމައި ޔުއާންއަށް ކަމުނުދިޔައީކަން ވިސްނުމުން ދިމްރާގެ ގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ.ޔުއާންގެ އެ ޖެލަސީގެ ސަބަބުން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ހެވުނެވެ.ދިމްރާ ހޭންފެށުމާއިއެކުހެން ފެނުނީ ޔުއާން ދިމްރާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފާ އޭނާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮއްލުވިތަނެވެ.އެއާއިއެކު އެއްފަހަރު މަތިން ދިމްރާގެ ހުނުން ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.ޔުއާންގެ ލޮލުގައިވީ މަސްތީ އަސަރުންނާއި އެ ދެލޮލުން ދިމްރާއަށް ބަލަމުން ދިޔަގޮތުން ދިމްރާ މުޅިން ގަނޑުކޮއްލައިފިއެވެ.

” ދިމް! ދިމް ޔޫ އާރ މައިން..އޮންލީ މައިން..މުނާޒު ދިމް ނުދޭން އުޅެފިއްޔާ ދިމް ކިޑްނެޕް ކޮއްގެންވެސް އަހަރެން ދިމް ހާސިލް ކުރާނަން..މީ އަހަރެން ވާ ވައުދެއް..ސޯ މުނާޒު ބިރު ދެއްކިޔަސް އަހަރެންނާ ފިލަން ދުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާތި..ކޯޒް ޔޫ ކާންޓް ބޭބީ.” ދިމްރާގެ ނިއްކުރީގައި ޔުއާންގެ ނިއްކުރި ޖައްސާލައިގެން ހުރެ ވައިއަޑުން ޔުއާން އިއްވާލިއެވެ.

އޭރުވެސް ޔުއާން ހުރީ ދިމްރާގެ މޫނުގައި ދެފަރާތުން ހިފަހައްޓާލައިގެން ކަމަށްވީއިރު ޔުއާންގެ އެގާތްކަމުން ދިމްރާގެ ހިތް ދިޔައީ އޮބިނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެމުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ހިނގުންވެސް އަވަސްވެފައިވާހެން ދިމްރާއަށް އެވަގުތު ހީވިއެވެ.ބުނަންވީ އެތި ބުނުމަށްފަހު ޔުއާން ލޮއެތްބާއިއެކު ދިމްރާގެ ނިއްކުރިއަށް ބޮސްދިނުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް ކުރެވުންހާވެސް ކަމަކީ ދެލޯ މަރާލުމެވެ.އެގޮތުގައި އެގާތްކަމުގައި ދެކުދިން އެތައްއިރަކު ތިއްބެވެ.އޭރު ދެ ހިތަށްވެސް ދިޔައީ ބަޔާންކުރަން ދަތި ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި ފޮނިކަމެއް ލިބެމުންނެވެ.ދިމްރާ އެރޭގެ ގިނަވަގުތު ހޭދަކޮއްލީ ޔުއާންގެ ކައިރީގައެވެ.އޭގެ އަނެއް ދުވަހުގެ ގިނަވަގުތުތައްވެސް މެއެވެ.އެހެންކަމުން ހިނދެއް ހިނދަކަށް އެދެކުދިންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. ލޯބި އިތުރުވަމުންނެވެ.

ވޭތުވަމުންދިޔަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެދެމީހުންގެ ގުޅުން ދިޔައީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. ލޯބި ވެސް ދިޔައީ
ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ޔޮޓުގެ ކަންތަށް ނިންމާފައި މުނާޒް އަންނާނެ ދުވަހަށްވެސް ދެމީހުން ދިޔައީ ދިގު އިންތިޒާރެއް ކުރަމުންނެވެ. އެދުވަސްތަކުގައި މުނާޒްއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިޔާންމެން މީހަކު ބުނެނުދޭބާއޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތަށް އެތައްފަހަރަކު އަރުމުން ދިޔައެވެ.އެކަމަކު މުނާޒް ގުޅިދުވަހު ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް މުނާޒްއަށް ނޭނގެކަމަށް އޭނާގެ ހިތް ބުނަމުންދާތީ އެކަމާ އޭނާ ހުރީ އިންތިހާއަށް މާޔޫސްވާގޮތް ވެފައެވެ.އަޅެ ކޮންމެސް މީހަކު މުނާޒްއަށް ހަޤީގަތް ބުނެދޭނެ ނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟
އައްގަޑި ފަނަރައަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިރިއަށް ފޭބިއިރު މުނާާޒު ކުރިން ބުނިހެން އޭނާ ބަލާ އައިސްފައި ހުއްޓެވެ.މުނާޒްގެ ސައިކަލް ކައިރިއަށް ގޮސް ދިމްރާއަށް މުނާޒުގެ ފައިން ފެށިގެން ބޮލާ ހަމާލަށް ބަލައިލެވުނީ މުނާޒު މާ ރީތިވެގެން އައިސްފައި އިންކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެންނެވެ.

” ފެންނަ މަންޒަރު މާ ރީތީތަ” މުނާޒު އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން އެހެން ބުނެލިގޮތުން ދިމްރާއަށް ދެލޯ ބޮޑު ކޮއްލެވުނެވެ.

މުނާޒު އެހެން އެބުނީ އޭނާ ބަލާކަން އެނގިގެންކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.އަވަސް އަވަހަށް އެއާއިއެކު ސައިކަލްގެ ފަހަތަށް އޭނާ ޖެހިލިއިރު އެ މޫނުގައި ލަދުވެތިކަންވިއެވެ.ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި ގޮސް އޭނާ ހުއްޓިލީ މުނާޒުއަށް އޭނާ ލަދުގަތްކަން ނުދައްކަންވެގެންނެވެ.ދިމްރާ ބޭނުންވީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާށެވެ. ކުއްވެރިއެއްކަން އިހްސާސްވަމުން ދިޔަލެއް ބޮޑުކަމުން އޭނާ ހުރީ މުނާޒު އާއި ގާތުގައި ހުންނަންވެސް އުނދަގޫވެފައެވެ. މުނާޒުގެ އެހިތްހެޔޮކަމާއި ގާތްކަމުން އެވާހަކަ ދައްކަން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެކަންވެސް ދިމްރާއަށް އެނގެއެވެ.އޭނާދެކެ މުނާޒު އެހާ ލޯބިވާއިރު ދިމްރާ އެވާހަކަ ބުނެފިއްޔާ މުނާޒުގެ ހިތް ކުދިކުދިވާނެކަން އިހްސާސްވެ ހިނދެއް ހިނދަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް ދިމްރާ ދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރިކުރެވެމުންނެވެ.ކުށެއްނެތި މުނާޒުގެ ހިތް އެގޮތަށް ހަލާކު ކޮއްލަން ވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވީމަ ވީހާވެސް ރަނގަޅުގޮތަކީ ސިކުންތަކަށްވެސް މަޑުނުކޮށް ބުނުމެވެ.
” މުނާޒް މިތާ ތިބެގެން ވާހަކަދައްކަންވީނުން..މުނާޒް މި އަހަރެން”

“އުހުމް ވެއިޓް! އިހަށް އަރާ..އަހަރެންވެސް ބުނީމޭނުން ވާހަކައެއް އޮތް ވާހަކަ”

” ބަޓް މުނާޒް! ވަރަށް އިންޕޯޓެންޓް”

“ދިމް! އިހަށް ފަސްޓް އަރާބަލަ..ވާހަކަ ދައްކާނީ އެއަށްފަހު” މުނާޒު ދިމްރާ ދެފަހަރުވެސް ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރުމާއިއެކު ހުއްޓުވާލިގޮތުން ދިމްރާ ހައްތަހާ މާޔޫސްވިއެވެ.

މުނާޒުއަށް ނޭނގުނަސް އޭނާ އެވާހަކަ ދައްކަން ހާދަ ހިތްވަރެއް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.ނަމަވެސް މުނާޒުގެ ސަބަބުން ދިމްރާގެ ހިތްވަރު އެލުން ނޫންކަމެއް ނުވެއެވެ.އޭނާ އެހާވަރުން ކުރާ ހިތްވަރު މުނާޒް އެދުއްވާލަނީއެވެ.ދިމްރާ އިތުރުގޮތެއް ނެތް ފަދައިން ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އެރީ މުނާޒު ގޮތެއް ދުލެއް ނުކުރާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

ސައިކަލުވެސް ފުލް ސްޕީޑުގައި ދުއްވަމުން ދިޔަގޮތުން ހީވީ ދިމްރާއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފުރުސަތު ނުދޭންވެގެން އުޅޭހެންނެވެ.އެއީ ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިގޮތްވިޔަސް މުނާޒު ގަސްތުގައި ކުރާކަމެއް ނޫންކަންވެސް ދިމްރާއަށް އެނގެއެވެ.އެއީ އޭނާ ދައްކަން އެއުޅެނީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކައެއްކަން މުނާޒްއަށް ކުޑަކޮންވެސް އަންދާޒާ ކޮއްލެވިފައި ނުވާނެކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނެއެވެ.އެހެން ނޫންނަމަ އެމޫނުމަތީގައި މިހާރު އެވާ ހިނިތުންވުމެއް ނުވީސްއެވެ.އަނެއްކާ މިރޭ އެލޮލުގެ ވިދުންވެސް އެހެން ރޭތަކަށް ވުރެ ގަދަހެން ހީވެއެވެ.އެ ހިނިތުންވުންވެސް މެއެވެ.

ދިމްރާއަށް އެހިޔާލުތަކުން ނުކުމެވުނީ މުނާޒު ސައިކަލު ހުއްޓުމުންނެވެ.އެއާއިއެކު އިސްއުފުލާ ކުރިމަތީ ހުރި އިމާރާތާއި ދިމާލަށް އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ.

” ކީއްކުރަން ސެލޫންއަށް” ދިމްރާއަށް އެހެން އަހާލެވުނީ ރަނގަޅަށްވެސް ސުވާލު އުފެދިފައި އިނދެއެވެ.މުނާޒު އެތަނަށް އަންނަން ޖެހުނު ސަބަބެއް ދިމްރާއަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.

” ވަނީމަ އެނގޭނެ” މުނާޒު އެހެން ބުނެ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެތެރެއަށް ވަނީ ދިމްރާއަށް ރައްދުގައި ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައި ހުއްޓައެވެ.

” އެއްކަލަ ޑްރެސް މި ގާލް ލައްވާ އެނގޭ..އެން ރެޑީކުރުވާ.” މުނާޒު ވަތްހާއިރު ކައިރިއަށް އާއި އަންހެންކުއްޖަކާ ދިމާލަށް މުނާޒް ބުނެލިއެވެ.ދިމްރާ ހުރީ މިހާރު ވާނުވާ ނޭނގުމެއް ތެރޭގައެވެ.

” ކޮން ޑުރެސްއެއް..ކީއްކުރަން ރެޑީކުރަނީ..އައި މީން ކޮންކަމަކަށް”

ދިމްރާގެ މޫނުމަތީގައިވާ ހާސްކަން މުނާޒުއަށްވެސް ސިއްރު ވާނެހެންނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ.ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް މިރޭ މުނާޒުގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން ވާނުވާ ނޭނގުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.ވާން އުޅެނީ ކީއްކަމެއް މުނާޒް ކުރަން އެއުޅެނީ ކޮންކަމެއްކަމެއްވެސް ނުވިސްނިފައެވެ.

” ހާދަ ސުވާލު ގިނައޭ..ވަރަށް ސްޕެޝަލް ބަޔަކާ ދިމްއާ މީޓްކޮންދޭން ވެގެން މިއުޅެނީ..ސޯ ދެން ސުވާލު ނުކޮށް އަވަހަށް ދޭ..ޒީކް މީނަ ގެންދޭ އެނގޭ” މުނާޒު އެހެން ބުނިހާއިރުން ފެނުނީ އެބުނާ ޒީކްއެއް އައިސް ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިތަނެވެ.އޭރު މުނާޒް ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާ ހުރީ ޝޮކެއްގައެވެ.ވާން މިއުޅެނީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަމުގައި ސިކުނޑި ސިގްނަލްދިނެވެ.ވާން މިއުޅެނީ އޭނާ ހީކުރިފަދަ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

” މުނާޒު އިހަށް އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާބަލަ..ޕްލީޒް”

” ނޯ އިހަށްދޭ ރެޑީވާން ދިމް..އެހާ ވަގުތެއް ނެތޭ.”

“ޕްލީޒް މުނާޒު..ފަސްޓް ލިސެން ޓު މީ.” ދިމްރާއަށް އެހެން ބުނެވުނުހާއިރުން ފެނުނީ ޒީކް ކިޔާ ކުއްޖާ އޭނާ ދަމާފައި ގެންގޮސް އެތަނުން ރޫމެއްކަހަލަ ތަނަކަށް ވެއްދިތަނެވެ.

އަދި އެއްޗެކޭ ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮން އެކުއްޖާ އައިސް ދިމްރާގެ އަތްމައްޗަށް މަޑު ދަނބުކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެއް ލައިދީފިއެވެ.އަތްކުރި ދިގުކޮން ހުރިއިރު އެހެދުމުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭސްފޮތި ބޭނުން ކޮއްފައި ހުއްޓެވެ.ހެދުމުގެ މަތީބައިގައި ޑައެމަންޓް ސްޓައިލްގެ ވިދާ އެއްޗެހިތަކެއް ގިނަ އަދަދަކަށް ހަރުކޮއްފައި ހުރިއިރު އެހެދުން ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ލޯތްބެވެ.

” މޭމް! އަވަސްކުރޭ..އިރުކޮޅަކުން އެހެން ކަސްޓަމަރެއްވެސް އަންނާނެ” އެހެދުމަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރި ދިމްރާއަށް ސިހުން ގެނުވީ އެކުއްޖާގެ އަޑުންނެވެ.

އެއާއިއެކު ހިތާއި ދެކޮޅަށް ޗޭންޖިން ރޫމަށް އޭނާވަނީ ދެން އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަން ވިސްނިފައެވެ.އެހެންނޫނަސް މުނާޒްއާއި އެވާހަކަ ދައްކަން ޓްރައިކުރެވޭނީވެސް އެތަނުން ނިކުމެވިގެންނެވެ.އާއި ހިޔާލުން ދިމްރާ އަވަހަށް އެކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުކުންނަން އަވަސްވެގަތެވެ.އެ ހެދުން ލައިގެން ނުކުތުމުން އެކުދިން އޭނާ ރީތިކުރަން ފެށިއިރު ދިމްރާ ޗުޕްވެސް ބުނެނުލާ އެކުދިން ހަދާނެ ގޮތެއް ހަދަން ދީގެން އިނީ އަވަހަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވެފައި ހުރިލެން ބޮޑުކަމުންނެވެ.އެހެނަސް އެކުދިން ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ވެގެން ނިމުންކަމަށް ބުނީ ވިހި މިނެޓުވެސްވެ ބޮޑުވިފަހުންނެވެ.އެއާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ.

” ހޭ! ލޯގަނޑުން ބަލައެއްވެސް ނުލާނަންތަ..އޭރުންތާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ހުއްޓަސް ބުނަން އެނގޭނީ”

އެތަނުން ކުއްޖަކު އެހެން ބުނެލީ ދިމްރާ ލޯގަނޑުން އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ބަލައިލުމެއްނެތި ނުކުންނަން އަވަސްވެގަތްތަން ފެނިފައެވެ.ދިމްރާ އެހާ އަވަސް އަރުވާލައިފައި އެހުރީ ކިހާ މުހިއްމު ކަމަކުކަމެއް އެކުދިންނަކަށް ނޭނގޭނެތާއެވެ.އެކުއްޖާ އެހެން ބުނުމުން ްނުކުންނަން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ދިިމްރާ ހިނގާލާފައި ގޮސް އެއްކޮން މީހާ ފެންނަން ހުރި ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިލިއެވެ.އަމިއްލަ މީހާ ލޯގަނޑުން ފެނި ދިމްރާ ރަނގަޅަށްވެސް އާޝޯހު ކުރުވިއެވެ.ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ހުދު އޭނަކަމާއި މެދުވެސް ދިމްރާއަށް ޝައްކުވިއެވެ.

ލާފައި ހުރި ހެދުން އޭނާގެ ފައިތިލައާއި ހިސާބަށް އަންނަން ހުރިއިރު އެހެދުން ހުރީ ހަމަ އޭނާގެ ގަޔަށް ހެޔޮ ވަރަށެވެ.ހީވަނީ ހަމަ މިން ނަގައިގެން އޭނާއަށް ފަހާފައިވާ ހެދުމެއް ހެންނެވެ.މޫނުމަތީގައި އާދައިގެ މޭކަޕެއް ބޭނުންކޮއްފައި ހުރިއިރު ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ތަފާތެވެ.ތުންފަތުގައިވެސް ޖައްސާފައި ހުރީ އެންމެ ރީތިވަރުގެ ރަތްކުލައެވެ.ކަޅު އަނދުނުން އޭނާގެ ލޯ ފަވާލާފައި ހުރުމުން އެދެލޮލުގެ ހުދުކަން ގަދަކަމަށް ދައްކާއިރު މަސްކަރައިގެ ސަބަބުން އެލޮލުގެ އެސްފިޔަތައް މާބޮޑަށްވެސް ދިގުކަމަށް ދައްކައެވެ.އޭނާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ވެސް ބުޅިކޮއްލާފައިވާއިރު ހުރީ އެގޮތްމިގޮތަށް އެއިސްތަށިތައް ގެނެސް ހުޅިއެއް ގޮތަށް މައްޒަށް ނަގާ ހަރުކޮއްލާފައެވެ.އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށް އިސްތަށިގަނޑުގައި ދަނބުކުލައިގެ ވަކިޖަހާފައި ހުއްޓެވެ.

އޭނާ ލާފައި ހުރި ހެދުމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދެނީ ދަނބު ކުލައިގެ ހިމަ ފަށެއް އެކަރުގައި އަޅުވާފައި އޮތީމައެވެ.އަތުގައާއި ކަންފަތުގައިވެސް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރީ ހަމަ އެކުލައިގެ އެއްޗިއްސެވެ.އޭނާއަށް އެކުދިން އެވަރު ކުރިކަމެއް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ.އެހާބޮޑު ހައިރާންކަމެއް މީހާއަށް ލިބުނީ އެހެންވެއެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އެއޮތް ހުރިހާއިރު އޭނާއަށް އިނދެވުނީ ފުންވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ދިމްރާ އެންމެ ލަދުގަތީ އޭނާ ނުކުތްހާއިރުން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްފައި މުނާޒް އިށީންދެ އިންތަނުން ތެދުވި ގޮތް ފެނިފައެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ނަސީބަކުން މުނާޒް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލަމުން އޭނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެތަނުން ނުކުންނަން ހިނގައި ގެންފިއެވެ.

“ވަރަށް ކައިރި ވާނެ މިތަނާ..ސޯ ހިނގާލާފަ ދާނީ ދޯ” މުނާޒް އެހެންބުނީ އެތަނުން ނުކުމެފައެވެ. އޭރުވެސް މުނާޒް ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައީ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ހުރެއެވެ.

“މުނާޒް މީ ކޮންކަމެއް..އެން އަހަރެން މިދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އަޑު އަހާބަ..ޕްލީޒް”

“ކޮންކަމެއްކަން ބުނެދެންތަ..އަހަރެންގެ ފެމެލީ މެމްބަރުން ދިމްގެ އިންތިޒާރުގަ އެބަތިބި..ޔެސް!އަހަރެންގެ ފެމެލީއާ ދިމް ބައްދަލުކޮށްދެން މިގެންދަނީ..ސަޕްރައިޒިން ދޯ” އެވާހަކަ ބުނެލިއިރު މުނާޒްގެ ހިނިތުންވުން ފުޅާވެގެން ދިޔައިރު ދިމްރާއަށް ހީވީ އޭނާގެ ކަންފަތްކައިރީ ބޮމެއް ގޮއްވާލި ހެންނެވެ.އެއާއެކު ސިހިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް  މުނާޒްގެ މޫނަށް އޭނާ ބަލައިލިއިރު ހީވީ ބިރެއް ފެނިފައި ހުރި ކުއްޖެއް ހެންނެވެ.

މުނާޒް އެވަރު ކަމެއް ކޮށްފާނެކަމަށް އޭނާއަށް ކުރިން ވިިސްނާލެވިފައި ނެތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟މުނާޒްގެ ހައްޤަކަށް އޭނާއަށް ވެވިފައިވާއިރު މުނާޒްގެ އާއިލާއާއި މުނާޒް އޭނާ ބައްދަލްކުރުވަފާނެކަމަށް އޭނާއަށް ކުޑަކޮށްވެސް ވިސްނާލެވިފައި ނެތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ކުއްވެރިއަކީ އޭނާއެވެ.ޔުއާންދެކެ ލޯބިވެ ހުރެވެސް މުނާޒްގެ ހަޔާތަށް ދިޔަ މީހަކީ އޭނާ ވިއްޔާއެވެ.އޭނާ ޔުއާންއާއި ދޭތެރޭ އެފަދަ ނަޒަރަކުން ދެކޭކަން މުނާޒްއަށް ރޭކާވެސް ލާފައި ނުވާނެކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ.ވީއިރު އޭނާ، މުނާޒްގެ އާއިލާއާއި ބައްދަލް ނުކޮށްދެންވީ ސަބަބެއް މުނާޒްއަކަށް ނެތްތާއެވެ.

އުފާވެރި ހިނިތުންވުމެއްގައި ހުރެ އޭނާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން މުނާޒް ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދިމްރާ ރެކެންވެސް ނޭނގިފައި ހުރީ ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހިފައިވާ މީހެއް ފަދައިންނެވެ.މުނާޒް މިރޭ ކުރަން އެއުޅޭ ކަމެއް އެނގުމާއިއެކު އޭނާ ކުރި ކުޑަކުޑަ ހިތްވަރުވެސް ފެނަށް ވެއްޖެއެވެ.މީހާ ހަމަހިމޭންވެ ހުރެ މުނާޒް ދަމަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ފަހަތުން ދިޔައިރު ބޭރުފުށުން މީހާ ހަމަހިމޭންވެފައި ހުއްޓަސް އެވަގުތު އޭނާގެ ސިކުނޑީގައި ދިޔައީ ބޮޑު ހައިޖާނުގަނޑެއް އުފެދެމުންނެވެ.

މުނާޒްގެ އާއިލާއާއި ބައްދަލް ކުރުމަށްފަހު އޭނާއަށް ދެން ދުވަހަކުވެސް މުނާޒްއާއި ދުރުވަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟މުނާޒްއާއި ދުރުވެ ޔުއާންގެ ހައްޤަކަށް ވާން ދާން އޭނާއަށް ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ޔުއާންގެ މީހަކަށް ވާން އޭނާއަށް ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ޔުއާންދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ފާޅު ކުރަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟

“ކަމޯން ސްވިޓްހާޓް..އާދޭ އެތެރެއަށް ވަންނަން..ބަޓް އޭގެ ކުރިން ބުނެލަން ދޮރުމަތީ އެތިބީ އަހަރެންގެ މޯމްއާ ޑޭޑްއާ އެނގޭ” އަމިއްލަ ދުނިޔެއެއްގައި ހުރި ދިމްރާއަށް ސިހުންލިބުނީ މުނާޒްގެ އަޑުންނެވެ.ސިހިފައި މުނާޒްއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު އެ މޫނުގައިވި އުފާވެރި ހިނިތުންވުން ފެނި ދިމްރާއަށް އިސްޖަހާލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

“ކަމް” މުނާޔް އެހެންބުނެ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ ކުރިމަތީ ހުރި ބޮޑު އިމާރާތުގެ ދަޮރުކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެން ތިބި އޭނާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާއި ދިމާލަށެވެ.

” މޯމް މީ އެ ގާލްއަކީ..އައި މީން ދިމްއަކީ”

“އެހެންތަ! މާޝާﷲ ހާދަ ލޯބި ކުއްޖެކޭ” މުނާޒްގެ މަންމަ ހިތްހެޔަޮ ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ދިމްރާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އޭގެ ބަަދަލުގައި ދިމްރާއަށް މުނާޒްގެ މޫނަށް ބަލައިލާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވަންޖެހުނީ ގަދަކަމުންނެވެ.

“ދެން މިތާ ބޭރުގަތަ ތިބެނީ..އާދޭ އަވަހަށް އެތެރެއަށް ވަންނަން” މުނާޒްގެ ބައްޕަ އެހެންބުނެ މުނާޒްގެ މަންމައާއިއެކު އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތުމުން މުނާޒްއާއި ދިމްރާވެސް އެމީހުންގެ ފަހަތުން އެތެރެއަށް ވަންނަން ހިނގައިގަތެވެ.އެތެރެއަށް ވަނުމާއިއެކު ދިމްރާ އަޖައިބު ކުރުވީ ބޮޑު ހޯލެއް ފެންވަރުގައި ރީތި ކޮށްފައި އަޮތްތަން ފެނުނީމައެވެ.މިއީ ހަމަ އޭނާ އަންނާތީ ކަޮށްފައި އޮތްވަރު ހެއްޔެވެ؟ އެ ހިޔާލުގައި ހުރެ އޭނާ މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ.އެއާއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބަޮޑުވެގެންނެވެ.

އެ ހޯލްގައި ކުރީރޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި އެންމެންވެސް ތިއްބެވެ.ޔުއާންގެ އާއިލާއެވެ. އޭނާގެ ދޮންބެގެ އާއިލާއެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ އުޝާމެން ޝާރިމްމެންވެސް ތިއްބެވެ.

ފެނުނު މަންޒަރުން ފުރަތަމަވެސް އަމިއްލަ ހިތާ އޭނާއަށް ސުވާލު ކަޮށްލެވުނީ މީ ކޮަންކަމެއް ހެއްޔޭ ކިޔާފައެވެ.އެ އެންމެންގެ އުފާވެރި މޫނުތަކާއި ހިނިތުންވުންތަށްފެނިވެސް ދިމްރާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. އެ އެންމެން އެހާ އުފާވެފައި ތިބެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ވާނުވާ ނުވިސްނިފައި،ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުއްޓުން އަރާފައި އޭނާއަށް ހުރިތާނގައި ހުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

“ތި ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެނގޭނެ އަހަރެން މިޕާޓީއަށް މިއައީ އަހަރެންގެ ވާން އުޅޭ ވައިފް ތި އެންމެންނަށް އިންޓްރޯ ކޮށްދެންށާ އެކީކަން..ސޯ މީޓް މައި ގާލް” އޭނާއާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި، ފުރަގަސްވާގޮތަށް ކުރިމަތީ ހުއްޓިލައިގެންހުރެ މުނާޒް ވާހަކަ ދެއްކީ އެތާ ތިބި އެންމެންނަށް އަޑު އިވޭ ވަރަށެވެ.އަދި އެއަށްފަހު ދިމްރާއާއި ވީ ފަރާތަށް އެނބުރި މުނާޒް އަތް ދިއްކޮށްލީ އެއަތުގައި ހިފާށޭ ބުނާ ފަދަޔަކުންނެވެ.އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ހިތްވެސް ދިރުވާލަން އުނދަގޫވެފައެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ އެތަނުން ދުވެ ފިލަންވެސް އެހިތަށް ދިޔައީ އަރަމުންނެވެ.

އެހެނަސް އެ ހިޔާލުތަކުގައި ހުރި ކުއްޖާޔަށް ސިހުމެއް ލިބުނީ އޭނާގެ ފަހަތުން ނުކުތް އަންހެންކުއްޖެއް މުނާޒްގެ އަތުގައި ހިފިތަން ފެނިފައެވެ.އަދި އޭނާ އެންމެ ހައިރާންކުރުވި ކަމަކަށްވީ މުނާޒްގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުއްޖާ އެއަތުގައި ހިފުމާއިއެކު އެމޫނުގައިވި ހިނިތުންވުން ފުންވެގެން ދިޔަތަން ފެނިފައެވެ.އޭގެ މާނައަކީ މުނާޒްއަށްވެސް އެކުއްޖާ އެނގެއޭތާއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އެހެންކަމުން އެ ފުރަގަސްދީގެން ހުއްޓިލައިގެން ހުރި އެކުއްޖާގެ މޫނު ބަލައިލަން ދިމްރާގެ ހިތްވެސް ބޭނުންވެގެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު އިތުރަށް ވިސްނާލަންވެސް ނުހަދާ ފެނުނީ ވަގުތުން ދިމްރާ އެކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާއާއި ދިމާލަށް އަނބުރާލިތަނެވެ.އެކުއްޖާގެ މޫނު ފެނުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް އަނގަމަތީ އަތްވެސް އަޅާލެވުނެވެ.އޭރު ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާގެ ދެލޯ ހުރީ ބޮޑުވެފައެވެ.

“ޖޫ..އަރްޖޫ” ދިމްރާ އެނަން ކިޔާލި ގޮތުންވެސް ހީވީ ވަރަށް އުނދަގުލުން އެނަމުން ގޮވާލި ހެންނެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އޭނާ ހުރީ އެހާވެސް ބޮޑު ޝޮކެއްގައެވެ.

“ދިމް މީޓް މައި ލަވް” މުނާޒް އަރްޖޫގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލާ އޭނާއާއި މަގަތަށް އަރްޖޫ ގެނެސް ގައިގައި ޖައްސާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އެއާއެކު ފެނުނީ އަނެއްކާވެސް ދިމްރާ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލިތަނެވެ.އޭނާ މިހާރު އެހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ. ފެންނަނީ ހަޤީޤީ މަންޒަރުތަކެއްކަމާއި މެދުވެސް މިހާރު އޭނާއަށް ޝައްކެވެ.

“ސަޕްރައިޒް..ބުނީމޭނުން ސިސްއަށް ވަރަށް އަވަހަށް ސަޕްރައިޒެއް ދޭނަމޭ..ސޯ ކިހިނެއްވަނީ ސަޕްރައިޒް..އެން މީ ހުވަފެނެއް ނޫން އެނގޭ..ސިސް ތިހުރީ ހަމަ ހަޤީޤީ ދުނިޔޭގަ” އަރްޖޫ މިހެންބުނެ ފެނުނީ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިތަނެވެ.

“ދެން އަހަރެން”

“އަހަރެން ކިހިނެއްވީ..އޯއެމްޖީ އަނެއްކާ ދިމްވެސް އަހަރެންނާ ދެއަންބަށް އިންނަން ބޭނުން ވީތަ..އަހަރެންނާއެކު އުޅުނީމަ އަނެއްކާ ހަޤީޤަތަށްވެސް ލޯބިވެވުނީތަ”

“ދެން މުނާޒް..ސިސް އިތުރަށް ހައްދަން ނޫޅި އެނގޭ..މިހާރުވެސް އެހުރީ ސުވާލުމާކުން ފުރިފަ”

“މީ ކޮން ކަންތަށްގަނޑެއް..އަހަރެންނަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުން..މުނާޒްއާ ޖޫ އާ ދިމާވީ ކިހިނެއް..ޖޫ އާ ރައްޓެހިވެގެންހުރެ އަހަރެންނާ ގުޅުނީ ކީއްވެ”

“ރިލޭކްސް ސިސް..ވެއިޓް ފަހުން ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ކިޔައިދޭނަން..ހަމަޖެހީ..ތިހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބު ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ..ސޯ އިހަށް ހިނގާ ޑްރިންކެއް ބޯލަންދާން” އަރްޖޫ އުފާވެރި ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އެންމެންގެ ތެރެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައި ގަންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

ދިމްރާ ފިނި ބުއިމެއް ނަގައިގެން އުޝާއާއި ރީމްއާއި އަދި ޔުޝްރާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައިރު މުނާޒްއާއި އަރްޖޫ އުޅުނީ ފަހަރަކު ބަޔަކާއި ވާހަކަ ދައްކާ ބައްދަލް ކުރުމައިގެންނެވެ.

އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ބޯ ހާސްވެފައެވެ. މުނާޒްއާއި އަރްޖޫގެ އެ ގޭމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ދޔައީ ހާސްވެ ރުޅިވެސް ގަދަވަމުންނެވެ. އެދެމީހުންނަށް އެދެވޭ ޖަވާބެއް އޭނާގެ ސުވާލުތަކަށް ނުދެވިއްޖެނަމަ އޭނާ ދެން އެދެމީހުންނާއި ވާހަކައެއްވެސް ނުދައްކާނަމޭ ހިތަށް އެރިއެވެ.

“ކޮބާ ޔުއާން..މިތާ އެންމެން ތިބިއިރު ޔުއާން ކައިރީ މަޑުކޮށްގެން ހުރީ ކާކު” ދިމްރާ އެ ސުވާލުކުރީ ކައިރީ ތިބި ތިން އަންހެންކުދިންގެ ބައިވެރިންވެސް އައިސް އެމީހުންގެ ކައިރީ ހުއްޓިލުމުންނެވެ.މިރޭ އެތާ ތިބި ހުރިހާ މީހުންގެ އެ ހިނިތުންވުންތަކާއި އެ އެންމެންގެ އަމަލުތަށް ފެނި ދިމްރާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ބޯ ހާސްވަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން އޭނާ ހުރީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެތަނުން ނުކުންނަން ބޭނުންވެފައެވެ.އޭނާ ޔުއާންގެ މައުޟޫވެސް އެނެގީ އެކަމާއެވެ.އެ ބަހަނާގައިވެސް އެތަނުން އޭނާއަށް އަވަހަށް ނުކުމެވޭނެއޭ ހިތަށް އަރާފައެވެ.

“އައްދޭ!ހާދަ އަވަހަކަށް ދާން ތިވިސްނަނީ..އަދި ޕާޓީ އޮތީ ކުރިއަށް..އެހާ ފަސޭހަލަކަށް ނުއެއް ދެވޭނެ” ޝާރިމް މަޖާ ރާގެއްގައި އެހެންބުނެ ފެނުނީ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހައްތަހާ އެތެރެއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތްތަނެވެ.އޭރު ދެންތިބި އެންމެންވެސް އެދެމީހުންގެ ފަހަތުން ހެމުން އަންނަމުން ދިޔައެވެ.

“ސަޕްރާއިޒް” ޝާރިމް ދިމްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލާފައި ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އެހެންބުނެލީ ކުރިމައްޗަށް އަތުން އިޝާރާތް ކޮށްލަމުންނެވެ.އެ އިޝާރާތަށް ދިމްރާ ކުރިއަށް ބަލައިލުމާއިއެކު އެތާ ހުރި ސޯފާސެޓުގައި އިށީންދެގެން އިން ޔުއާން އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ.ފެންނަ މަންޒަރަށް ގަބޫލު ނުކުރެވިފައިހުރެ ދިމްރާ ބަލަން ހުއްޓާ ފެނުނީ ދިޔާން ގެންގޮސް ދިމްރާ ޔުއާންގެ ކައިރީ ސޯފާގައި ބައިންދާލިތަނެވެ.

“ތީ ދިމްރާގެ މީހަކީ..ވީއިރު އަހަރެންމީ ކާކު؟”

“މުނާޒް” އެދެމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް ހުއްޓިލަމުން މުނާޒް ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ މުނާޒްގެ ނަމުން ގޮވާލުމެވެ.އޭރު މުނާޒް ކައިރިއަށް އަންނަތަންފެނި ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުގައިވެސް ބާރުބާރަށް ހިފަހައްޓާ ލައިފިއެވެ.

“ތީ އަހަރެން ހާސިލް ކުރަން އުޅުން ކަމަކީ” ޔުއާންގެ އަމަލުތަށްފެނި މުނާޒްގެ އަނގައިން މަޑު ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑު އިވިގެން ދިޔައިރު މުނާޒް އެހެން ބުނެލީ ދިމްރާއާއި ޔުއާންގެ ގުޅުވާލެވިފައިވާ އަތަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުންނެވެ.

“އަޅެ މިރޭ އެންމެން ކީކޭތަ ތިކިޔަނީ..ކިހިނެއްތަ މިވަނީ..ޔު..ޔުއާން ކޮންއިރަކު ދޫކޮށްލީ..މާދަމާއެއްނު ޔުއާން ދޫކޮށްލަން ބުނީ..ދެން ކިހިނެއް މިތަނަށް ތިއައީ؟”

“ބެޑްރެސްޓް ނަގަން ބުނެފަ މިރޭ ދޫކޮށްލީ..ދޫކޮށްލީމަ ޔާންއާ ރެން އަހަރެން މިތަނަށް ގެނައީ..އަހަރެންނަކަށްވެސް އެއްގޮތަކަށްވެސް މިރޭ މި  އެންމެން މިދައްކާ ވާހަކަތަކެއް ނުވިސްނެ” ޔުއާންގެ އަޑުންވެސް އޭނާއަށްވެސް ވަމުންދާ ގޮތް ނަގައިނުގަނެވިފައި ހުރިއިރު އަދިހަމަ އެހެންމެ ވާނުވާ ނޭނގޭތީ އެކަމާހިތްހަަމ ަނުޖެހިފައި ހުރިވަރު ދިމްރާއަށް ހާމަކޮށްދިނެވެ.އޭރު އޭނާވެސް ހުރީ ހަމަ ޔުއާން އެހުރި މަޤާމުގައެވެ.އާއެކެވެ.ވާނުވާ ނޭނގެންޔާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގާތަށްވެސް ރުޅި އަންނާނެތާއެވެ.

“ހައެ ޔުއާން!އިޓްސް މީ އަރްޖޫ..އަހަރެން ބުނީމޭނުން ހީވެޔޭ ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލްވާނެހެން..ސޯ ފައިނަލީ މީޓް ވީ ދޯ މި..ހަމަތެދެއް..ޔުއާންއަކަށް ނޭނގޭނެ އަހަރެން ޔުއާންއާ ދިމާވީމަ މިހުރީ ކިހާ އުފަލެއް ވެފަކަމެއް..އަސްލުވެސް ފައިނަލީ މީޓް ވީމަ ހާދަ އުފަލެއް ވެއްޖެޔޭ”

“އަރްޖޫ” ޔުއާންއަށް އެނަން ތަކުރާރު ކޮށްލެވުނީ ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އެއީ ހަމަ ޔުއާން އެހީކުރާ ކުއްޖާކަށް ޔަޤީން ކޮށްދިނުމަހް ދިމްރާ އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލިއެވެ.އެއާއެކު ޔުއާން އަރްޖޫގެ މޫނަށް ބަލައިލުމާއިއެކު އަރްޖޫގެ ހިނިތުންވުން ފުޅާ ވެގެން ދިޔައެވެ.

“ކަމޯން ޖޫ!މީ ކޮން ކަންތަން ގަނޑެއްތަ..މިހާރު ޖޫ ވާހަކަ ދައްކާ ތިއުޅޭ ގޮތުންނާ ހެވިލާފަ ތި ހުންނަގޮތުން އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ފިލްމެއްގެ ވިލެންގެ ބާއި ޖޫ ކުޅެނީހެން..މިރޭ މިތަނަށް އައީމަ މި އެނގުނީ މުނާޒްގެ ޖީއެފް އަކީ ޖޫ ކަން..އަހަރެން ނޫންކަން..މީ ދެން ކޮން ކަންތައް ގަނޑެއްކަން ބުނެދެން ވެއްޖޭނުން”

“މުނާޒްގެ ޖީއެފް އޭ” ޔުއާންއަށް އެހެން އަހާލެވުނީ އިވުނު ބަސްތަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވިގެންނެވެ.

“ޔާ!ޝީ އިސް މައި ޖީއެފް” މުނާޒް ޖަވާބުދިނީ އެތަނަށް އައިސް ސޯފާ ގޮނޑިއެއްގައި އޭނާވެސް އިށީންނަމުންނެވެ.އެއާއެކު އަރްޖޫވެސް އައިސް މުނާޒްގެ ކައިރީ އިށީންދެއްޖެއެވެ.

“އަހަރެން މިކުޅެނީ ނުބާއިބާއި މީހެއްގެ ރޯލްއެއް ނޫން..ބަޓް ރަނގަޅު މީހެއްގެ ރޯލްއެކޭ ބުނެވިދާނެ..ތެދަށް ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ މީ ޕްލޭންއެކޭ” އަރްޖޫ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.

” ޔުއާން ހަނދާން އެބަހުރިތަ އަހަރެން ބިޒްނަސް ޓްރިޕެއްގަ ރާއްޖެން ބޭރަށްދިޔަ ފަހަރެއްގަ ބަޔަކަށް އެހީވާން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ވެދިނުމަށް ބުނި ހަނދާން..އެފަހަރު ޔުއާން ބަދަލަކާ ނުލާ އެއެހީ ވެދިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ..އެފަހަރު އަހަރެން އެހީވެދެން ބުނި ބަޔަކީ ޖޫ މެން..އަހަރެންނާ ޖޫ އާ އެތަނުން އެދިމާވީ އަލަށް..ޖޫގެ ޓްރީޓްމެންޓް ކަންތަކުގަވެސް އަހަރެން އުޅެދިނިން.އެކަމުގެ ތެރޭގަ އަހަރެމެން ދެމީހުންނަށް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ލޯބިވެވުނީ..ފަހުން ޖޫ މެން ބެހެއްޓީވެސް އަހަރެން އުޅުން އަހަރެންގެ ފެމެލީ ގޭގަ.. އެދުވަސްކޮޅު އަހަރެންނަށް އަބަދުވެސް ފާހަގަ ވޭ ޖޫ ކަމަކާ ހިތާމަ ކުރާތަން..އަހަރެން ވަރަށް ކިޔައިގެން ޖޫ އަހަރެންނަށް ކިޔައިދިނީ ދިމްގެ ވާހަކަ..ޖޫ ގިލްޓީ ފީލްވާކަމަށް ޖޫގެ ސަބަބުން ދިމް ޔުމާންއާ މެރީކުރަން މަޖުބޫރުވީތީ..ޖޫއަށް އެނގެއޯ ދިމް އަބަދުވެސް ލޯބިވަނީ ޔުއާން ދެކެކަން..އަހަރެން އަސްލު އެކަމަށް އެހެންވެ ހެލްޕް ވެދޭން ބޭނުންވީ..ޖޫ އުފާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކާ..އޭރު އަހަރެންނަކަށް ކުޑަކޮންވެސް ނޭނގެ އެބުނަނީ  އަހަރެންގެ ބޮޑުމީހަ ވާހަކަ ކަމެއް..ޖޫ ޔުއާންގެ ފޮޓޯ ފުރަތަމަ ދައްކާލި ދުވަހު އަހަރެން ދިޔައީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ސިއްސައިގެން..އެއީ ޔުއާންކަން އެނގުމުން ވަކިން ބޮޑަށް އެކަން ހައްލުކުރަން ބޭނުންވި..އެއީ އަހަރެންނަށް އަބަދުވެސް ޔުއާންގެ ލޮލުން ނުފިލާ ރިހުމެއް ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީ..އެހެންވެ އަމުދުން އަހަރެން އެކަން ކޮށްދޭން ބޭނުންވީ..ސޯ އަހަރެ ވަގުތުން މާލެއާއި ގޮތަށް ދިޔައީ ނާސިރުބެއާ ޒީނައްތަ ކައިރިއަށް” މުނާޒް އެތަނުން ސޯފާއެއްގައި އިށީންދެތިިބި ނާސިރުއާއި ޒީނަތުއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.އޭރު އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް އެތާކައިރީ އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ތިބިއިރު އެ އެންމެންގެ މޫނު މަތިންވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.އެހެނަސް އޭރުވެސް ދިމްރާއާއި ޔުއާންގެ މޫނުގައިވީ އަދިވެސް ސީދާ ވާނުވާ ނޭނގިފައި ތިބިކަމުގެ އަލާމާތްތަކެވެ.ނަމަވެސް އެދެމީހުންނަށްވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވާނުވާ ދިޔައީ ފަހުމް ވަމުންނެވެ.

“މުނާޒް،މަމް މެން ކައިރިއަށް އައިރެއަކީ މަންމައާ ދިޔާންއާ ރެން އަދި އުޝާއާއި ރީމްއާވެސް ދަރިފުޅު ދިމް އުޅޭ ރަށަށް ފޮނުވަން ވާހަކަ ދެކެވުނު ރޭ..ދަރިފުޅު އެވަރަކުން އެރަށަށް ފޮނުވީ އެހެންވެ..އޭރުއްސުރެ ދަރިފުޅުމެން ދެކުދިން އެއްތަން ކުރުވަން ޕްލޭންތަކެއްވަނީ ފަށާފަ..ދިމް މިފަހަރު މާލެ އާއި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވަމުންދިޔަ ކޮންމެ ކަމަކީ މަމްމެން އެންމެންގެ ޕްލޭނެއް..ދިމްގެ ދޮންބެމެން އެންމެން އެއްތާކު ތިބެގެން އެހުރިހާ ޕްލޭނެއް ރޭވީ..ދިމް ދަރިފުޅުގެ ޕާސަނަލް އެސިސްޓެންޓަކަށް ހަމަޖެއްސުމާ ދިމް އަހަރެމެން ގޭގަ ބަހައްޓަން ހަމަޖެއްސި ހަމަޖެއްސުމަކީވެސް މާކުރިން ރާވާފައިވާ ކަމެއް..ބަޓް އޭރު އެހުރިހާކަމެއް ކުރީ އާމިލް ހެދީ ދޮގުތަކެއްކަން ކުޑަކޮންވެސް އެނގިގެންނެއްނޫން..އެކަމު އާމިލް މޫވްއޮން ކުރިއިރުވެސް އާން މޫވްއޮން ނުކުރާތީ މަމްމެނަށް ވިސްނުނީ އާންގެ ހަޔާތަށް ދިމް ނޫން އިތުރު ކުއްޖެއް ބޭނުންނުވާކަން..އެހެންވެ ދިމް އަނބުރާ ގެންނަން ބޭނުންވީ..އެން މުނާޒް ދިމްއާ ގުޅުވައިގެން އާން ޖެލަސް ކުރުވަން ރޭވި ޕްލޭންއަކީ އަރްޖޫއާ މުނާޒްގެ ޕްލޭނެއް..އެކަމެއް ނޭނގޭނެ ޔާންމެންނަކަށްވެސް..އެކަން ހަމައެކަނި އެނގޭނީ މަމްއާ ޑޭޑްއާ އާލިކްއާ ޔޫސްތަ އަދި ދިމްގެ ދޮންބެއާ ދޮންބަދައްތައަށް….ސޮރީ ދަރިފުޅާ” ޒީނަތު ދެއްކި ވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ދިމްރާއާއި ޔުއާން ތިބީ ރަނގަޅަށްވެސް ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެންނެވެ.

ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އެއީ ދުވަހަކުވެސް އެދެމީހުންނަށް ރޭކާލާފައިވާ ކަންކަމެއްވެސް ނޫންވިއްޔާއެވެ.އަދި އެދެމީހުންގެ ހިތަށްވެސް އެންމެ ކުޑަމިނުން ގެނެވިފައިވާ ކަންކަމެއްވެސްނޫނެވެ.އެފަދަ ޝައްކެއްވެސް އެދެމީހުންނަށް ކުރެވިފައި ނެތީއެވެ.އެހެންކަމުން އެ އެންމެން އެދެމީހުންނަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކުން އެދެކުދިންތިބީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އަޖައިބުވެ އާޝޯހުވެފައެވެ.

އެދެމީހުންނަށްޓަކައި އެ އެންމެން ހަމަ އެވަރު ކުރި ހެއްޔެވެ؟އެދެމީހުން ގުޅުވަންށޭ ކިޔާފައި އެ އެންމެން ހަމަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެ ހެއްޔެވެ؟ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދައްޗެވެ.އެ އެންމެން އެދެމީހުން ގުޅެން ހަމަ އެހާ ބޭނުން ވޭ ހެއްޔެވެ؟އާއެކެވެ.އެފަދަ ޕްލޭންތަކެއް ރާވާނީ އެހެންވީމަތާއެވެ.

“މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ ތި އެންމެން ގުޅިގެންނޭތަ ތިބުނަނީ”

“އޮފްކޯސް” އެތާ ތިބި ގިނަ މީހުންނަށް ޔުއާން އެހެން އަހާލުމުން “އޮފްކޯސް” އޭ ބުނެވުނީ އެއްފަހަރާ ދާދި އެކުއެކީގައެވެ.އެއާއެކު އެ އެންމެން އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލައިލާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއިރު ޔުއާން ފެނުނީ ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުދި ކިޔާލިތަނެވެ.އޭރުވެސް ދިމްރާ ހީވީ އެތާ ބައިންދާފައި އިން ބުދެއް ހެންނެވެ.

“ތި އެންމެން އެކުވެގެން އުޅުންއިރުވެސް ކުރަން އެނގުނީ އެވަރު މޮޔަ ކަންތައްތަ” ޔުއާން އެހެން ބުނެލީ މިފަހަރުވެސް ދެލޯ މަރާލާ ފުން ނޭވާއެއް ފަޒާތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުންނެވެ.

“މޮޔަ ކަންތައްތަ އެއީ..އޯކޭ އޯކޭ..މޮޔަ ކަންތައްތަކަށްވިޔަސް ތިދެމީހުން މިއަދު އެކުވެފަ ތިތިބީ އެކަމުގެ ސަބަބުން..އާން ޖެލަސްއެއް ނުވޭތަ ދިމް މުނާޒްއާ ގުޅުނީމައެއް”

“ސްޓޮޕިޓް ދޮންތާ” ޔުޝްރާ އެހެންބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމުން ޔުއާން ފެނުނީ ޔުޝްރާއާއި ދިމާލަށް އަޑުހަރުކޮށް އެހެންބުނެލިތަނެވެ.އަސްލު ޔުޝްރާގެ ވާހަކައިން އެތާތިބި އެންމެން ހޭންފެށުމުން ޔުއާން ލަދުގަތީއެވެ.

“ނޫނޭ އަދި ސްޓޮޕް ކުރެވޭކަށް ނެތް..އަދި އެބައޮތް ތިދެކުދިންނާ ބަޔަކާ ބައްދަލް ކޮށްދެންވެފަ..ދައްތަގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިފުޅާ އޭނާގެ އަންހެނުންނާ ތިދެކުދިން ދެން ބައްދަލް ކުރަންވީ” ސިނާ ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލީ ދިމްރާމެން ކުރިމައްޗަށް އައިސް ހުއްޓިލި އަޔާޒުއާއި އާނާއަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުންނެވެ.

“ބައިދަވޭ ދިމް..މިވެސް ދޮންބެމެންގެ ޕްލޭނެއް އެނގޭ” ދާނިޝް މިހެންބުނެ އެއްލޯ މަރާލިތަން ފެނުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ދާނިޝްއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން އަވަސް އަވަހަށް އެސްފިޔަތަށް ތަޅުވާލުމެވެ.

“ހޭ!ކޮންގްރެޓްސް އެނގޭ ޓޫ ލަވް ބާޑްސް ީއަށް” އާނާ އެހެންބުނެލީ އަޔާޒުގެ އުޅަބޮށީ ހިފާލަމުން އެދެކުދިންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލަމުންނެވެ.

“ބައިދަވޭ އައެމް ސޯ އިމްޕްރެސްޑް އެނގޭ ދިމް..ދިމް އަހަރެންގެ އަންހެނުންގެ ކޮލުގަ ޖަހާލިވަރުގަ ހުރީ އާނާގެ ކޯ ރަތް އަރުވާލާފަ..އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އަހަރެންނަށްވެސް އަހަރެންގެ އަންހެނުންގެ މޫނުމަތީ އެހާ ބާރަށް ޖަހާ ނުލެވޭނެ ކަންނޭނގެ”

“އަންހެނުންނޭ” ޔުއާންއާއި ދިމްރާއަށް ސިހިފައި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލަމުން އެހެން ބުނެލެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ.

156

281 Comments

 1. Aisha

  June 14, 2017 at 9:04 pm

  wowwwwww

  • Cokky

   June 14, 2017 at 11:36 pm

   Dhen othy last part tha so sad story nimen ulheythyve

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:27 am

   Yaaa dww dear..dhn iny last part..???

  • Aisha

   June 15, 2017 at 12:58 am

   Aisha got first tha mirey?? i didnt knw that bfor…..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:52 am

   Hehehe..yeyyy..????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:52 am

   Thanxxx my dearr?????

  • Yanaa

   June 15, 2017 at 6:46 pm

   Adi 2 part ithuru kollan veenu?

 2. Zish

  June 14, 2017 at 9:04 pm

  First

  • Zish

   June 14, 2017 at 9:29 pm

   Aana and Ayaaz?? Ey knbaeh??I dnt remember…btw story vvvvv reethi ….

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:13 am

   Aee yaught party ga yuan dad yuan gengos meet kuruvaa eynun ba eh..thanxxx my dear..thanxx a lot?????

  • Zish

   June 14, 2017 at 9:33 pm

   Mihaaru handhaan vejje…erey yuaan aai ekuga ulhunu myhun dhw eii….

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:49 am

   Hehehe..yaa ?????

  • m

   June 14, 2017 at 9:44 pm

   ae yuan fahathun ulhunu grl..yacht ga.remember??

  • fathun

   June 14, 2017 at 11:26 pm

   aanaa n Ayaaz aky party oiyy rey yuan ge bappage frinds ge dhariney kiyaifa genai myhun,

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:52 am

   Hehehe..????

 3. black rose

  June 14, 2017 at 9:06 pm

  Me 2nd

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:53 am

   ?????

 4. Maly

  June 14, 2017 at 9:07 pm

  Hama bala balaa hutta. Adhi kiyaalaafa comment kohlaanan..

  • Maly

   June 14, 2017 at 9:37 pm

   V v reethi.. maly heevi yey arjoo aa munaz ulheny rahtehi vegenney.. thanks.. pls next part v avahah up kohla dhehchey.. v v v v reethi mipart ves ithoo.. ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:52 am

   Hehhe..ehen tha dear..wc my dear n thanx to u also so so much..thanxx a lot?????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:54 am

   Hehehe?????

 5. black rose

  June 14, 2017 at 9:07 pm

  Wow up kury tha.. Kiyaalaafa comment kuraanan

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:57 am

   Hehehe?????

 6. Song joong Ki.. KOREAN

  June 14, 2017 at 9:10 pm

  hama balabalaa huhta thi up khlee,

  • ithoo

   June 15, 2017 at 1:54 am

   Ehentha????

 7. asoo

  June 14, 2017 at 9:11 pm

  Wow ithoo u hama best. I love you. Adhi nuves kiyan

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:04 am

   Hehe..thanxx my dearr..ly tooo?????

 8. shahaa

  June 14, 2017 at 9:14 pm

  Ithoo love u

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:05 am

   Hehe..ly too my dearr?????

 9. Dhimra and Yuan shipper

  June 14, 2017 at 9:15 pm

  Me 5th..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:05 am

   ?????

 10. ???

  June 14, 2017 at 9:16 pm

  Ithooo haadha ragalhey

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:06 am

   Thanxx my dearr?????

 11. Siyaa

  June 14, 2017 at 9:17 pm

  Thnks balan indaa kiyaafa komment kohlaanan

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:07 am

   Hehe..wc my dearr?????

 12. sheen

  June 14, 2017 at 9:19 pm

  Wow.. kon ireh mihaaru inthizaaru kuraathaa..thank you ithoo

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:08 am

   Hehe..ehentha..wc dear..n thanx to u also so much????

 13. m

  June 14, 2017 at 9:21 pm

  woww…adhi nues kiyan..love u ithoo

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:09 am

   Thanxx dear..ly too?????

 14. sadh

  June 14, 2017 at 9:27 pm

  Mihaaru heevey hama film egge sifaiga fennahen ves. Hehhe. V rythii. Thank you ❤️❤️

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:10 am

   Hehehe..ehentha..thanxxx my dearr..thanx a lot..wc ingeyy?????

 15. Moya be

  June 14, 2017 at 9:28 pm

  Nice… Next part kn irakun baa?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:11 am

   Thanxx dearr.. In sha Allah friday ga ingeyy????

 16. ReeXa

  June 14, 2017 at 9:29 pm

  Varah reethi mi part vx. .. keep it up ithooooo…. Love this story a lot

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:15 am

   Awwh..thanxxx my dearr..thanxxx a lot?????

 17. Happy

  June 14, 2017 at 9:30 pm

  Wow!! Hama 9 v iru up kohlaaafa inee.. thee hama best ?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:46 am

   Thanxx my dear..thanx so much????

 18. laii

  June 14, 2017 at 9:31 pm

  Maasha Allah.. ithoo next part avahah up koddhecchey.. pls pls

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:47 am

   In sha Allah friday ga ingey..thanx my dear..thanxx a lot????

 19. Shy

  June 14, 2017 at 9:31 pm

  Hee hee halaaku??… I cannot beleive tht all this was a part of their plan… kuda koh ves reykaa nuli hama… imagine ves nukurevey Dhim n Aan ge expression… mi bai ves hama SUPERB?… mihaaru nimen ulheny dhw story☹… v miss vaane mi story mathin… I am waiting 4 next part?❤…

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:48 am

   Hehe..thy ithoo beynun vi gothakee vx..heenukuraa gothakah stry geneveytho .thanxx my dear..thanxx a lott..yaa dhn iny last part..stry mathintha..ithoo mathin miss nuvaane dww..hahaha..thanxx my dearr..thanxx a lot????

 20. annoying reader

  June 14, 2017 at 9:33 pm

  oh my god,i am so happy, finally i was right in the end, arjoo’s bf is munaz. eheheh this part makes me so happy,i love all these surprising event. i was waiting all this time for the story to get updated. finally its here and i just love it. ur the best. i guess only last episode is left nw. i m gonna miss this story. been reading from the very start. <3 thankyou for bringing such a wonderful story <3 :* waiting for the next part

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:50 am

   Hehe..hama molhy ey dww dear..yaa dhn last part iny..thanxxx my dear..v v happy ve aslu vx thihaa interest aa eku stry kiyaakan ingeythy..thanxxx my dearr…thanxxx a lott..n wc ingey my dearr..?????

 21. Heevaagoiy

  June 14, 2017 at 9:35 pm

  Koba, aharen hama buni gothah ekan evee. Hahah. Buneemehnu munaaz akee arjoo ge bf ey. Munaaz dhim aa rattihivun eii munaaz n arjoo ge plane eke aharen kurin ves bunin ?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:51 am

   Hehe..hama molhy ey dear..dww..?????

 22. ...

  June 14, 2017 at 9:36 pm

  hama heekuri gothah arjoo aee munaaxge gf.. btw its beautiful..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:51 am

   Hehe…dww..thanx my dear..thanx a lot?????

 23. Princessss

  June 14, 2017 at 9:38 pm

  Yeyyyyyy…. HAADHA REECHEY MI VAAHKA… مشا الله. Woww i’m so happy…. ??????? . Alslu ves ingeyy hama speechless. ITHOO u r my favourite writer…

  • Princessss

   June 14, 2017 at 11:47 pm

   Waiting 4 next part . Ummeedhu kuran adhives hama mikahala reethi vaahaa thah kiyaalan libyne kamah…. ?? . I’m so so happy …. ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:40 am

   Hehehe..try kuraanan ingey dear…thanx so so much????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:53 am

   Awwhh..thanxxx my dear..thanxx a lot..n v v v v happy vejje dear fav.writer ge sharafu libuneema..thanx a lot my dear?????

 24. Maureen

  June 14, 2017 at 9:41 pm

  Lobikan next part waiting

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:54 am

   Hehe..thanxx my dear..????

 25. Fareeeaa

  June 14, 2017 at 9:42 pm

  Ey….salhi ingey….dhn innaanee fahu part dhw ithooo

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:55 am

   Yaa dear..n thanx my dear so much????

 26. maany

  June 14, 2017 at 9:42 pm

  v salhi..ithoo dhen iny last part tha.. v obi hama mi story ..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:55 am

   Yaa dearr..thanx my dear..thanx a lot?????

 27. No idea

  June 14, 2017 at 9:43 pm

  Oh god. Kon irakun last part? Btw varah salhi inge ithoo❤ Mihaaru happy aan aa dhim gulhuneema?❤

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:56 am

   Hehe.. In sha Allah friday ga ingey..thanxx my dear..thanxx so much?????

 28. m

  June 14, 2017 at 9:43 pm

  yah.. kurin hykurin arjoo ae munaaz ge gf kamuga… mi part kuru hn hyvany.. ithoo plx maadhan vx up kohdhyba.. dhn othy last part dhww

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:57 am

   Aslu..bt hama liyaa varah words hury..hehe..thanxx my dear..thanx a lot..dhn friday ah wait kohlaanee dww dearr..yaa last part ingey?????

 29. dhimaan

  June 14, 2017 at 9:44 pm

  What . Wife?????
  Anyways mi loabi loabi reethi reethi super duper story is gonna end . Dhimaan varah dheravey . , cutie pie ,mi story ah fahu mikahala brilliant story eh genes dhehchey .Friday ga dw next part . Cant wait . Will try . Btw I don’t have any other option dw wait kurun noony . Take care plum pudding. Love u so much. Btw I’m a girl . LOL

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:59 am

   Yaa dww dear..ithoo vx aslu vx v v sad veyba ekamaa..thanx my dear..v v happy ve stry ehaa ehaa kamudhaathy..yaa fridayga ingey..thanx my dear..thanxx a lot..tc u too my dear..ly too..n ithoo vx mee grl eh ingey..hehe?????

  • dhimaan

   June 15, 2017 at 4:10 am

   I know bubble gum 🙂

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:07 pm

   ?????

 30. yaakko

  June 14, 2017 at 9:44 pm

  hahaha v v v v lobe.☺????????????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 2:59 am

   Hehe..thanx my dear..thanxx a lot?????

 31. ???

  June 14, 2017 at 9:45 pm

  Vvvvv rythi☺☺dhim aai yuaan aai ehvarah mibaiga veegothunn mihurii hama hairaan vefa??????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:00 am

   Hehehe..ehentha..thanxx my dear..thanxx a lotttt?????

 32. Khadu

  June 14, 2017 at 9:45 pm

  Wow wow❤❤❤❤???????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:01 am

   Awwh..thanxx my dear so so much?????

 33. Chum handi

  June 14, 2017 at 9:46 pm

  amaaa….. hahahahaaaaaaa…. ma heehee halaaku…. haadhahaa reecheyyy….. mi story kiyaa iru hee vanee filmeh beley hennn…. anyways… waiting for the nxt prt….. gdnyt… ly…

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:02 am

   Hehehe..thanxx dearr..thanxx a lot..really so glad to know that..gud nytt..ly too..?????

 34. Lym

  June 14, 2017 at 9:46 pm

  Wow

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:03 am

   Thanxxx dearr?????

 35. Shif

  June 14, 2017 at 9:48 pm

  Omg ma hee hee halaaku thi oh salhi surprised eh. Ithoo you are superb, mi story ah film eh hadhann fennanee ehaa vess furihama, adhi dhuvahaku ves mihaa reethi story eh nukiyey., really I salute you Ithoo. <3

  • Shau

   June 14, 2017 at 11:53 pm

   Shau ah vx feney mi story ah film eh hadhan.. film eh nun viyas heevany loa kurimathin vaahakaiga vaagoiy fenna hen.. its really v v v cute…??
   Lysm sithu.. ???

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:42 am

   Awwwhh..thanxxx my dear shau..ly too?????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:14 am

   Haha..adhi salute nagaa vareh aslu nuvey kanneynge dear..ekamu vx v v v ufaa vejje best stryge sharafu libuneema..thanxxx my dear so so so much..really thanx a lot dear?????

 36. mary

  June 14, 2017 at 9:48 pm

  Alheyyy haadha rychey

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:15 am

   Awwhh..thanxx my dear..thanxx a lott?????

 37. Nanni

  June 14, 2017 at 9:49 pm

  Waau… vrh rythi ingey.. nasybakun adhi ehkon nunimey dww.. vrh vrh rythi ingey mi prt.. n kuryge prt vx kyh bt thrkah dhrn lssvgn cmmnt eh vx nukhlevun.. it was aslo hama vrh vrh salhi ingei.. n maadhn dhn oiy prt up kohla dheyn v nun ithoo.. plxxxxx.. kiyaalaa hithun hama moya vey eba..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:23 am

   Awwh..ekamu mifaharu dhimaa v thaa dww mi anehkaa..thanxx my dearr so so much…ithoo adhi ebaai liye vx nunime..so friday ah wait kohlaanee dww dearr..once again thanx my dearr?????

  • Nanni

   June 15, 2017 at 3:24 am

   Watt.. didi u say its the last part.. noooo.. elhe ehn nuhadhaa.. eirun stwry mathin haadha miss vaane .. dhim n uaan marry kureven dhen gensdhyba.. hehe.. hama kiyaa hithun..friday mrnin ga up kohla dheynan dww.. if u can..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:03 pm

   Yaa dear..last part miee…but sry dear..same time ah ingey ithoo ah up kureven othy..sry for that dear??

 38. Anonymous

  June 14, 2017 at 9:50 pm

  Kurinn vess hyviyey yuaan mom dhimm munaaz gulhunn vaahaka buniima kannthah kurigothunn reyvumeh henn …vvv rythi mibaiiii ..mithooo vv miss vaane vaahaka nimuniima??????

  • ?????

   June 14, 2017 at 10:22 pm

   Ithoo dhenn fahubaiii nereba maadhama ????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:41 am

   Dear friday ah wait kohlaanee dww..ithoo adhi write koh vx nunime dearr?????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:24 am

   Hehe..ehentha..thanxxx my dear..thanx a lot..ithoo adhi kihaa miss vaane..?????

 39. nonns

  June 14, 2017 at 9:51 pm

  Wowwwwww. Hama Obiness to the max. I’m surprised ingey hama rangalhah ves. Hithah ves naara ekahala plan eh emeehun raavaalaafaaneyey. Ithoo dhoonyaa thihiree hama visnuntheri molhu sikundi eh libifa. Masha allah. Thank u vvvvv bodah mihaa loabi stry eh genesdheythy. Ly dear. Gudnight.

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:25 am

   Hehehe..aslu..hehe..thanxxx my dearr..n wc ingey hama.ly too..n gud nytt?????

 40. Niky

  June 14, 2017 at 9:52 pm

  Hurihaa bestfrends enkon dhw wedding plane on naanee ,alhey story ves nimen ulheanee dhw niky miss this story n ithoo.love it?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:26 am

   Awwhh..ithoo vx v v v miss vaane dearr..thanxx my dearr..thanx so much?????

 41. shanma

  June 14, 2017 at 9:52 pm

  Wow vvvvv v v v v v reeethi good job keep it up hmmmm vara reethi eigey aslu

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:26 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..thanxx so so so so much?????

 42. Nelly

  June 14, 2017 at 9:53 pm

  Wow haadha reethi vaahaka eh. Mivarenei vara obi. Obinas to the max I love your story thivarah vaahaka liyeveyne varuge meehaku dhivehi raaje Aku nei

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:28 am

   Hehehe..ehentha..thanxx my dearr..bt ithoo adhi hama mee aa kujjeh..so professional kudhin kairiah dhaan mi hama masaihkaih kuranee ingey..ekamu vc dear ithoo thihaa balaigathyma v v happy vejje..thanxx my dearr..thanxx a lot..?????

 43. Ssss?

  June 14, 2017 at 9:53 pm

  Wow?…. Hama speechless vejje???… Varah varah rythi???… Just love it??…. Ithoo…Mi story mihaaru nimen inii kithah part ah vefaa

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:29 am

   Hehe..dhn iny last part dearr..thanxxx my dearr so so much..??????

 44. ainthu

  June 14, 2017 at 9:54 pm

  Wow …. Haadha reehcay mi part……… Kuree part ky iru rovunyy dheravegen. Ekamu mi faharu rovunyy ufaa v varun. Thanks ithoo…??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:30 am

   Awwhh..happy vegen rovenyaa ok vaane dww dearr..wc my dear n thanxx to u also so so so much?????

 45. myra

  June 14, 2017 at 9:54 pm

  Haadha kurey. Heevaa goi kanneyge kiyaa hithun huryma . But i love this story

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:30 am

   Hehehe..dww..thanxx my dearr..thanxxx a lott?????

 46. Naanu

  June 14, 2017 at 9:55 pm

  Kallo.ithooo.heehee halaaku vejje.???varah fakkaam.plan hama superb .varah nalla.hih varah thelhun munaaz family as meet kuruvaathy.ekamu heevesvi plan ekey salhi varah

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:31 am

   Hahaha..ehentha dearr..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 47. Maayaa

  June 14, 2017 at 9:59 pm

  Vvvv salhi mi part ves ekam v dhera mivaahaka nimeythi ithoo dhen kon irakun mikahalage asarugadha vaahaka eh fonuvadhey ny adhi fonuvadhehchey ingey anyways waiting for the next pary dear keep it lvu ithoo

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:32 am

   Ithoo enburi annandhen inthixaaru kuraanan tha dearr..thanxxx my dearr..thanxx so so so much..ly tooo dearr?????

 48. ainth

  June 14, 2017 at 10:00 pm

  Inshaa Allah varah reethi mipart ves . keep it up. Ithoo I am waiting next part. Love you ithoo.

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:32 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..thanxx a lot..ly tooo?????

 49. Song joong Ki.. KOREAN

  June 14, 2017 at 10:03 pm

  alheyyy ithoooo!!!! vvvvvvvv reethi ingey mi part masha allah, ithoo v creative asluvx, this part is fabulous! really ingey! ??? thanks ithoo dear mihaa reethikh genesdheythee! but story nimeny dho dhen??? adhi kithah part ebaoih????? i’m just waiting the whole day n night 4 this story!! luv u!! ????❤??

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 10:54 pm

   Hey i answered you questions in the prev!!!
   Hope you’d check it out???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 11:04 pm

   We’ll miss you so much?
   Dhw song joong ki!!!!

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:52 am

   Awwwhh..ithoo vx miss vaane eyy????

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 11:44 pm

   ☺☺ofcourse i’ve checked dear apn given answer! but hardly sometimes the comment is not seen! wish u will check! hey yeah will miss u badly n ithoo dear adhi mikahala ehvaahaka liyahchey if not i’ll feel bored n will miss u much! dhw song hye kyo??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:34 am

   Awwhh..really so so so so happy to know that my dearr..aslu vx v happy vejje ingey..so wc dear n thanxx to u also so so so much..dhn iny last part..n ly too dearr?????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:13 am

   Of coures!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 16, 2017 at 2:47 pm

   tonight will be the miserable night ever i’ll have to face in my life i think. cauz the story will end!! 🙁 🙁 and i’ll miss u ithooo. and ofcourse i’ll miss all u readers.

 50. sheen

  June 14, 2017 at 10:07 pm

  v nice story

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:35 am

   Awwhh..thanx my dear so much?????

 51. aish

  June 14, 2017 at 10:08 pm

  Wow..I’m speechless.. Ithoo haadha molhey..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:35 am

   Awwhh..thanxx my dear..thanx a lot?????

 52. Addu manje

  June 14, 2017 at 10:13 pm

  Varah reethi.. love this story a lot.. ❤only one more part to go right? waiting for nxt part.. upload it soon.. mihen bunaa iruves igey Ithoo varah avahah up kuraanekan.. u always keep your word.. 🙂

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:36 am

   Yaaa dear..thanxxx my dear so so so much..really thanxx a lot ingey my dearr?????

 53. AKI

  June 14, 2017 at 10:13 pm

  Wow Wow …. ithoo dhooni haadha molhey vaahaka ?liyah ..?. bunaane bahe ves neygifa mihuree….??????????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:37 am

   Awwhh..thanx my dear..thanx a lot..really so glad to know that dear?????

 54. Dream ✨

  June 14, 2017 at 10:16 pm

  Oh my god!!!!!!!!!!!!!!!this is so nice ……..love this ummuahhhh ithoooo ly ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️???????????☺️☺️☺️☺️

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:37 am

   Hehe..thanxxx my dear so so much..really thanx a lot?????

 55. sam♥

  June 14, 2017 at 10:17 pm

  alhey ithooo … soo swt .just wow ey hama bune veynyyyy .. ehaavess furihmaaa …. alhey aan n dhim fianlyy gulhunyyy ahahah…. aan n dhim haadhaa lovely ey♥♥♥♥ ..asluvess v happy veh je … stry kiyaa iru hyvanyy hama stry thery gaa ulhe veyhen ehaaves furihama kon sifakurunthah genesdhyfaa huryyy … u r the my best writer ithoo . love u so much . ithoo thikuraa maseh kathah allah kaamiyaab dheh vaashe … mashaa allah … vvvvvv reethi ithoo ge stry … ithoo thyy mulhii esfiyain vess ehme reeethi vaahaka genesdhin writer .. sam ah . thank u ithoo thanku so so so so much….. waiting next part .. happy end eh genes dheh chey ithooo ehehehhe ….. love u so much…. i love u so much aaan n dhim …… love u aaan ♥♥♥..heheheh

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:39 am

   Woww..dear ithoo speechless kohleenun thi..hehe..aslu vx v v v v v happy vejje dear ge best.writer ge sharafu ithoo ah libuneema..thanxxx sam…thanxxx a lott..ly tooo dearr??????

 56. haw shia shaba shi r

  June 14, 2017 at 10:22 pm

  Mashaa Allah v reethi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,v v v salhi hama habeys,haw hama beynun vi goiay thivee

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:40 am

   Hehehe..ehentha dear..thanxxx my dearr so so much..asly vx thanxx a lot dear..ingeyy?????

 57. cya

  June 14, 2017 at 10:26 pm

  Munaz dhim govaigen dhiyavaguthu neyvaa hifahahttaigen hurevunee but surprise hama superb

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:42 am

   Hehe..ehentha dear..hehe..thanx my dear so so so much?????

 58. Kat

  June 14, 2017 at 10:37 pm

  Wow so nice! Hw many parts left?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:42 am

   Thanxx my dear..thanx a lot..last part ingey dearr?????

 59. Thunko?

  June 14, 2017 at 10:38 pm

  Masha Allah! Ithoo im speechless hama. Haadha furihama ah sifakurunthah genesdheefa ey thi huhnany. Hama kiyamun dhaa iru sifa vey loa kurimathin. Saabahey dhoonyaa. Love this part ❤️ And munaz is just too adorable dho. Hehe totally amazing. Keep up the good work dear. May Allah bless you ?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:44 am

   Awwhh..so so happy to know that my dear…aslu vx v v v v v happy vejje ingey dearr..thanxx my dearr..thanxxx a lottt?????

 60. Rai

  June 14, 2017 at 10:45 pm

  Nice… story ga ulhey emmen hama kohlaifi dhen n rai hama hykuri gothah mi v munaaz n arooj gulhuvy…n hope next part adhi miah thure interest vaanekan…

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:45 am

   Hehe..dww..eyrun thaa dww furihama vaanee dww dear..hehe..thanxxx my dearr..thanx so much?????

 61. Aif

  June 14, 2017 at 10:51 pm

  Suspense thah open vamun dhaagoi varah salhi. Mi story nimmaafaves mikahala rythi story eh kiyaalan libeyne kamah hope kuran.. ?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:45 am

   Awwwhh..thanxx my dearr..thanxxx so so much?????

 62. Song Hye-Kyo..KOREAN

  June 14, 2017 at 10:52 pm

  Could someone give me a hot jalapeno!!!
  I couldnt stop laughing???????
  And also an ice bucket for dhim and aan!!!
  I think they are going to have an heart attack after all these shocks!!!!
  Too bad i didnt get to give penicillin to munaaz?
  But i’m happy to hear that munaaz wasn’t in love with dhim!!! Actually munaaz just cleared a space in my big heart!!! I think he’s really cute?
  Well ithoo no one can suprise me as much as you can!!!
  This whole story and it’s concept is just out of this world❤❤❤❤???????
  Ly Ithoo? bodu bodu bodu koh?
  You’ll always be my best writer???

  • TCgirl

   June 15, 2017 at 12:35 am

   If you eat a hot jalapeño, you’ll laugh even more , song hye ho….???? hehe

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:47 am

   Hahaha..aslu vx dww dearr..heart attack jehumuge chance bodu..haha..munaaz aee hama baraabaru boy eh..hehe..thanxxx my dearr so so much..v v v ufaa vejje aslah vx my dearr..really thanxx a lot dear..ly tooo my dearr..v v happy vey dear ge best writer ge sharafu libuneethee vx..?????

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:54 am

   hehe u’re really intelligent ingey song hye kyo. masha allah. ithoo dhn othee last part tha???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:30 am

   Atleast if i eat a jalapeno i’ll be getting spicy!!!
   That reminds me if i get spicy i’ll be the first person who would need the ice bucket not aan and dhim?
   Dumb me???
   If not a jalapeno then someone can give me something else to stop laughing??
   I would prefer helium gas so then you’ll also laugh with me?????????LOL

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:33 am

   hahahaha 😀 😀 😀

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 12:01 pm

   song hye kyo! i have a question for u on prev..

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 1:46 pm

   song joogn ki dont worry!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 15, 2017 at 2:01 pm

   hehe i didn’t worry about it but just asked. ? hope u’ll achieve ur dream!!!!

 63. Fathun

  June 14, 2017 at 10:54 pm

  Ithoo thoo thooo love you ?? v awesome…

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:49 am

   Thanx thanx thanx my dearr..n ly tooo..?????

 64. Laimaan

  June 14, 2017 at 10:56 pm

  Wow. Haadha reehchey, kiyaa hithun indha enimuny. Dhen iny enme fahu part tha? Alhe kuriah oeh part avas kohdhehche. Mihaaru vs kiyaahithun kehvanyeh nuun. And yes u are a superb writer ithoo. All the best

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:50 am

   Awwhh..ehentha dear..yaa fahu part ingeyy.. In sha Allah friday ga ingey dearr..thanx my dear..glad to know that..thanx a lot?????

 65. swyt

  June 14, 2017 at 10:59 pm

  miyoh kameh hy hy halaku
  btw story varah varah varah reethi ingey
  next part kon irakutha
  cant wait for next par

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:50 am

   Hehehe..thanxxx my dearr..thanxx a lot.. In sha Allah friday ga ingey dearr?????

 66. A girl

  June 14, 2017 at 11:01 pm

  Mi story film akah badhalu kuran v nu ithooooo….. v v v reethi igey

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:51 am

   Dear kohdheeba ehen v ma ithoo ah..??..hehe..thanxx my dearr..thanxxx so much?????

 67. shahaa

  June 14, 2017 at 11:03 pm

  Alhe ayaaz nd aanaa e ee kaaku tha? Ithoo. Plx buneba kn iraku tha dhim aanaa gaiga jehy

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:51 am

   Aee yaught yuan aa eku ulhey kudhin dearr???

 68. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  June 14, 2017 at 11:07 pm

  Very nice. Good job and keep it up. ♡♡♡♡

  • ithoo

   June 15, 2017 at 3:53 am

   Awwhh..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 69. Adha?

  June 14, 2017 at 11:08 pm

  Alhugandah kurinves heeviey munaaz nd arjoo ulheny relationship ehga ey.. ?but mi hurihaa kameh mee mi enmenge plan eh kameh neyngun.. nd annaa ves ayaaz ge wife o..varah varah suprise vehje.. varah salhi thi dhin suprise ingey ithoo.. ? dhim nd aan ge expressions hunnaane goiy hithah aruvaafa ves hama heveny..???varah reethi mi part ves.. dhen othy fahu part tha?? ?
  Waiting ingey… ly..??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 9:44 am

   Hehehe..dww..thanxxxx my dearr..thanxx a lot..yaa fahu part dear..once again thanx dear n ly too?????

 70. Book Lover

  June 14, 2017 at 11:15 pm

  ITHOOOOO!!!! You r the BEST WRITER IN THIS VAAHAKA SITE!!!! Mi part kiyaafa hama bas huttijje!! Ithooo….story plan kuran haadha molhey!!! Ithoo ingeytha mihaarussureves ithoo mathin miss vaan fashaifi..vaahaka nimeythee…but adhi ehen vaahaka thah ves liyachey!!
  Eyruves hithah eri ey Arjoo ge bf akee Munaz ey..adhi Munaz dhim ah fake propose kuri bain feshigen ves ingey vaahaka nimey hisaabah aeema dhim and aan gulheyne kan..ehenve e varakun ithoo kairi ehen readers gothah e dhekudhin gulhuvaashey ves nubuny….but i did not knlw ithoo hama MIHAA MOLHU GOTHAKAH MI BODU REYVUN GANDU GENNANE KAMEH!! pis pis pis… Anekka ithoo kithah dhuvas thah mi vaahaka liyan negee??? Yageen more than 3 months vaane kan because ithoo mihaa dhurah visnaafa hureethee hama hairaanve antharees veyy!!! HOW DID YOU PLAN THIS STORY MIHAA MOLHAH???!?!?!!! HAMA SPEECHLESS VEJJE!!! Ithoo vejje ehnun booklover ah story liyan dhas kohdheyn!! Mihaaru mi liyaa vaahaka “MALSA” ves mi ulheny kuri ah nugos gen!! Reethi gothakah gennan vegen mihaaru e vaahaka nunimi maa gina dhuvas vanee!!But friends buney
  v reechey.. ??Alhe Ithoo amilla ahtha vaahaka liyan dhas kuryyy?????
  Mi part vvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvVVVV REEEEEEETHIIIIIIIII!!!!!!!!!??
  ITHOO SERIOUS KOH MI BUNANY…MI VAAHAKA…MI STORY…”LOA MEREY HINDHU HEEVEY GAATHUGA VAA HEN” AKEE MULHI MI ESFIYA VAAHAKA SITE IN VES HAMA EMMME EMME EMMMMMMME REEEEEEEETHIIIII VAAAHAAKAAAAA!!!!;
  Mi vaahaka nimuny ma readers dhookohfa nudhahchey!! Booklover vvv dheravaane ithoo dhiyaeema!! Mihaaruves vv beynunvey ithoo vaahaka liyaa gothah vaahaka liyan….
  ??ITHOO I WILL REALLY REALLY MISS YOUUU!!!! ?ITHOO MI VAAHAKA NIMMAALEEMA VES I WILL ALWAYS REMEMBER U DEEP DOWN IN MY HEART…ALWAYS LOVE YOU ITHOO!!! MI VAAHAKA VES EVVES BURA KAMAKAAI NULAA UP KOHDHEYTHEE VES VVVVVVV UFAA VEJJE!!! ITHOO….GOODNIGHT!!!!????

  • Book Lover

   June 14, 2017 at 11:23 pm

   YOU ARE MY FAVOURITE WRITERRRRR ITHOOOOO!!!!!!!! LOVE YOU…!!!!!??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 10:46 am

   Awwhh..thanxx my dear..really so glad to know that my dearr..thanx so much?????

  • Book Lover

   June 14, 2017 at 11:33 pm

   Miulheny hama emme fulu ga dhoo…pispis…kurin hama abadhu first second third hoadhan but mihaaru kokko phone athulaaigen game kulhey varun noovey ehen kameh kureveykah…hehe…??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 10:53 am

   Hehehe..fulun kuriyas ithoo In sha Allah cmnt kiyaanamey..so dnt wry ingey..n once again thanxx my dearr?????

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:42 am

   thats right. this is the best story ever published in this site. u’re my favourite writer too!! n i’ll miss so so so so so much ithoo n all readers.

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:25 am

   Book lover you telling the bigggest truth ever!!!
   I’m really gonna misss you ?
   And i promise i’ll always keep you safe in my heart?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 10:28 am

   MALSA vaahaka konthaakun kiyaalan libeynee..ithoo beynun kiyaalan…ithoo vx v v v miss vaane dearr..yaa dear..ithoo hama liyaa hithun stry liyany..so ithoo amilla ah liyuny..hehe..try dear.. In sha Allah ithoo ah vure fenvaruga vx liyevidhaane..ithoo vx hama mew dear hen adhi hama beginner eh dear..thanxxx my dearr so so so much..thidhey supportah.. In sha Allah ithoo abadhu vx handhaan hunnaane ingey dearr…thanxxx a lott??????

  • Book Lover

   June 15, 2017 at 12:27 pm

   Adhi MALSA vaahaka nuves nimey…

  • m

   June 15, 2017 at 2:37 pm

   MALSA vahaka eyyy… alhugadu beynun thi vahaka kiyan..

  • Aishath

   June 15, 2017 at 3:39 pm

   Sadh is right…mi story ah film eh kulhenvy..eyrah film varah mash hooru vaane..hehe

 71. Sinaa

  June 14, 2017 at 11:28 pm

  Vrh loabi vaahaka ithoo u r really my fan ….. love you… vrh loabi mi prt vx nd nice support from a family haha

  • ithoo

   June 15, 2017 at 10:48 am

   Awwhh..happy to know that my dearr…fan ah libuneema happy vaaneynun dww..thanx my dear..thanxx a lot..?????

 72. link

  June 14, 2017 at 11:30 pm

  Kon irakun aneiybai kiyaalan libeynyy. Varah reethi story eh…..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 10:49 am

   Thanxxx my dearr so so much.. In sha Allah friday ga ingey dearr?????

 73. fathun

  June 14, 2017 at 11:34 pm

  Ma Sha Allah.. vvvvv reethi vaahaka eh,,,,, one of the best story ever. kurin vx heevi arjoo v rangalhu bf eh hunna vaahaka bunyma e vaany munaaz ashey, finaly ehen vehje,, any ways the story is brilliantttttt <3 <3

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:20 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..thanxx a lot..v v happy vejje ingey..thanx a lot dear..?????

 74. Ummu Maleek

  June 14, 2017 at 11:37 pm

  Hahahhahahhaha hee hee halaaku vejje….. v v v v majaa mi part ithoo dhen innaanee last part tha…. v salhi mi part vessss….. ur fabulous… luv u so much….??????????? mioh ulhey majaa kudhin thakeh dho story ga mom eh dad eh kiyaane kameh neh hus kuda kudhin ehkkahala bmajaa khiyaalu hunna meehun…. wow…. ????????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:31 am

   Hehehe..ehentha…yaa dear dhn iny last part..ly too my dear..n thanxxx so so so much..hehe dww..thanxx a lot my dear?????

 75. Saudhi Rasgefaanu

  June 14, 2017 at 11:40 pm

  Woww…… the story made the most unexpected turn……. what striked most at my heart is the how you are bringing up such an inspirational ending….. the story delivers what an invaluable golden moral…. “ehen meehakah heyokameh kohdheefiya kommes gothakah emeehah e heyokan anbura libeyney” what an inspiration to the our generation…. one of the reason why this story is best ever…. mi hisaabah ayi iru story ehga hunnan jehey huriha sifa eh mi annany furihama vamun… this story deserve an award… this story should be brought up to the screen in form of a lovely movie… mi story in dhas kohdhin ehen filaavalheh ves ebain…. kuree bai thakuga kudhinthah desparate vegen ulhuny kommes faseyha gothakah yooaan and dhim nugulhigen… kudhinney bunantha vaahaka eh… e ehchakah takaa ethah quruvaanee eh ve ethah hanguraama eh kohgen undhagulun libey ehcheh emeehakah dhiri ulhumuge maa value kureveyne… eyge hageegee agu ihusaas kureveyne… eyge badhaluga faseyhain libey ehchehge agu gina faharah onnaany value nukurevifa… so mi story in visnaifi meehakah v baivaru filaavalhu thakeh dhaskohdheefi…. all credits goes to our lovely ithooo…. we know last part of the story will be full of joy… coz every1 in the story will be getting the life they deserve… but at the otherside we will be soo much hurt ithoo… coz mihaa reethi story akaa vakivaan jeheythy…. bt hope u will be seen here soon with an another beutiful story like this… and mi story and story in dhaskohdhin filaavalhuthah abadhuves handhaan hunaaane…..

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:33 am

   Awwwhh..thanxx my dear..v visnaigen stry kiyaakan faahaga vejje..hehe..thanxxx dearr..thanx a lot..v v dhera ve vakivaan jeheythy vx..akamu vx kyhkuraanee dww..moral handhaan bahahtahchey ehen v ma?????

 76. Princessss

  June 14, 2017 at 11:51 pm

  Waiting 4 next part . Ummeedhu kuran adhives hama mikahala reethi vaahaa thah kiyaalan libyne kamah…. ?? . I’m so so happy …. ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:40 am

   Once again thanxxx dearr????

 77. TCgirl

  June 14, 2017 at 11:52 pm

  What a surprise!!!! I never expected this!!! Don’t know what to say!!! Their plan is too good! Too good! This was such a brilliant part! I loved it!?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:41 am

   Awwwh..glad to know that…thanxxx my dearr..thanxx a lott?????

 78. lovegirl

  June 14, 2017 at 11:53 pm

  This story is the best story in esfiya site♥♥♥♥♡♡♡♡

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:43 am

   Awwwhh..thanxx my dearr..thanxxx a lott????

 79. Hawwa Ikrima

  June 15, 2017 at 12:01 am

  Vv salhi

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:44 am

   Thanxxx my dearr????

 80. shafu

  June 15, 2017 at 12:03 am

  vvvreethi….N vv majaa mi part……….

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:44 am

   Hehehe..thanx my dear..thanx a lot????

 81. Dream ✨

  June 15, 2017 at 12:04 am

  Ithooo next part up koheynee kon irakun??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:45 am

   In sha Allah friday ga ingey dearr????

  • Dream ✨

   June 15, 2017 at 11:46 am

   Kohdheynee*

 82. Cym

  June 15, 2017 at 12:15 am

  Wow.. Curious . Thanks alot ithoo ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:46 am

   Awwhh..wc dear n thanxxx to u also so so much?????

 83. who am i?

  June 15, 2017 at 12:15 am

  WOW! OBINESS TO THE MAX..❣❣
  Adhi nukiyan mihaa reethi story eh❣❣❣❣♥??????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:46 am

   Awwwh..happy to know that my dear..thanxx so so much..?????

 84. Muslima

  June 15, 2017 at 12:22 am

  Loved this story.. liyunu kujja alsu v molhu… hope kuran e kujja ge ithuru vaahaka thakeh mi website in fenii gen dhaane kamah… hama indhevunii vahakaige there ah vadheviifa.. ehaa vx salhii ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:47 am

   Awwwhh..thanxx my dear..so glad to know that dear..really thanxx a lot my dearr??????

 85. Appy

  June 15, 2017 at 12:27 am

  Ayaaz n aanaa e ee kon baeh kan bunedhyba kuhjeh …handhaaneh nuvi

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:48 am

   Aee yaught in yuan aa havaal v dhe kudhin dearr???

 86. Nana

  June 15, 2017 at 12:31 am

  Ithoo ithoo ithoo….!!! Vrh salhi ingey mi part..??? sooooooooo happy dhim aa yuan gulhunyma… BTW ithoo thy grl ehntha nuny boy ehtha? Age kihaavareh? Jxt ahaaly.. Ithoo vrh molhu MA ehnve?

  • Nana

   June 15, 2017 at 12:32 am

   Ehtha**

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:50 am

   Hehe..mee grl eh ingey dear..21.. Thanxx my dear..thanxx a lott?????

 87. Azuna

  June 15, 2017 at 12:41 am

  Ithoo hàdha molhey. Ur my favorite❤❤??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:51 am

   Awwhh..happy to know that my dearr..thanxxx so so so much..really thanx a lot my dear?????

 88. MM

  June 15, 2017 at 12:48 am

  I am just speechless ithoo. V molhu. V surprising. Dhen othy honeymoon tha?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:51 am

   Hehehe..yaa..hehe..thanxxx my dearr..thanxx a lot?????

 89. Khajja

  June 15, 2017 at 1:16 am

  Wow masha allah v v v rythi?? n aharennah hykurevuny rangalhah thaa bunin dhw mi ee mi myhunge plane enn henney hyvany??? finally emmen eththaakun badhdhaluve hageegaiy engunyma v happy vejje?? I m suprised ? thanks ithoo luv thank u soooo much???❤❤❤ mi prt v majaa n v nice thidhin suprise I like it ehenveyey bune veny ithoo thy hamabestey adhi nukiyan mihaa rythi mihaa touching stry eh v v v salhi v v v v thanks u r the best writter ithoo❤❤❤??? hama award haggu hama dheyvaru?? ehaaves furihama ???masha allah ithoo ah heyovisnun ithuru koh dhevvaashi aameen!!! waitin waitin nxt prt gud nyt ly?????❤❤❤????????????

  • Khajja

   June 15, 2017 at 4:37 am

   Insha allah ithoo ge ehen stry akah mihaarussure inthizaaruga ingey luv❤❤❤ n v miss vaane kykkuraany dhw waitkuraany ?? bayaku inthizaaruga thibikan dhannaany ithoo ekan handhaan koh gen mikahala rythi ehen stry eh readers aa hisaabah avas furusathegga genesdhinun readers ge edhumaky ummydhaky ok n thanks 4 the luvly stry ly???❤❤??????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:09 pm

   Awwwhhh…ithoo vx haadha haadha miss vaane eyy dearr..thanxxx my dear so much..thidhin support ithoo abadhu vx handhaan hunnaane..thanxx a lot dearr..wc ingey n ly too?????

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:56 am

   Hehe..hama molhy eyy dww dearr..hehehe..wc dear n thanxx to u also so so so so much..awwhh..so so so happy to know that my dearr..aslu vx v v v happy vejje..thanx dear..ly too?????

 90. Shaaa...

  June 15, 2017 at 1:17 am

  Aana&ayaz ge hagygaiy egunima dhim vrah kada vaane dw..salhi mibaives

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:57 am

   Hehehe..thanxx my dear so much???

 91. Pinkish

  June 15, 2017 at 1:21 am

  Woahh ??.. mivareh neiyy.. hehe.. ??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:58 am

   Wow..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 92. Jasmine

  June 15, 2017 at 1:27 am

  Wow nice Store I love i love it ???

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:58 am

   Awwhh..thanx my dear..thanxx so much?????

 93. Hau

  June 15, 2017 at 1:44 am

  wow mi part ves vara reythi…waiting 4 the Next part….

  • ithoo

   June 15, 2017 at 11:59 am

   Awwhh..thanx my dear..thanx a lot?????

 94. Ainee

  June 15, 2017 at 3:00 am

  Vaahaka kiyan varah ginain ekamaku varah comment eh nukuran stroythakah. Furathama bain feshingen 49 vana bayaa hamayah kiyaafa comment mi kurany…
  Varah furihama story… ran’galhu kollan jehey baeh kan kan ebahuri…. “en” mibas varah ginain beynun kurevifa ebahuri…ehenve alhugan’dah ethan kiyaairu alhaiganna gotheh hurey… liyumuga mistakes ebahuri dhen…. ekamaku gina kanthah hama furihama ey buneveynee… konme baehves dhigukoh genes dheefa hureema ufaavi… baeh liyuntherin hurey varah kurukoh genes dheefaves… ummeedhu kuran mivaahaka ehkoh nimmaane kamah… adhi aa vahakaeh kairi musthagubalehga genesdheyne kamah…

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:02 pm

   Awwwhhh..ehentha..if so , happy to c ur cmnt my dear…thanxx n bunela dhineema..v happy vejje..ithoo ah vx v faahagavaa thankolheh thiee..so a bas genaun madhu kuran v try kuraanan..thanxx my dear..thanxx a lot..?????

 95. RHAI

  June 15, 2017 at 3:37 am

  Habeys ingey ithooo. Vaahaka eh ge nimumeh gennan beynun nuvanya mi vaahaka vaane first ah. Vvvvvvvvv salhi. Thank you somuch ithooo. N love u dear.

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:05 pm

   Awwwhh..aslu..thanxxx my dearr..thanxxx a lott..v v v happy vejje ingey..wc n ingey..ly too?????

  • RHAI

   June 15, 2017 at 11:39 pm

   Mivaahaka ninmaafa dhen othy kon vaahaka eh ithooo. Aslu story habeys kamun dhw

 96. bookworm

  June 15, 2017 at 3:39 am

  varah reethi mi part ves?
  ithoo dear when is the next part??

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:21 pm

   Awwhh..thanxx my dearr.. In sha Allah friday ga ingeyy????

 97. Meesh

  June 15, 2017 at 4:04 am

  Varah varah reethi. Dhen innaany aan and dhim ge romantic parts dho ??? ! Btw varah dhera vey meesh ge emme favourite writer ves dhaan ulheythi.. ILy and tc

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:06 pm

   Awwwhh…ithoo vx v miss vaaane ingey dear..thanxxx my dearr so so so much…ly too????

 98. ????

  June 15, 2017 at 4:05 am

  Alhey ithoo haadha reehchey mibaiii vess mi vaahakaage 2vana baeh nerenn feney vissnahahchey mikamaa???

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:07 pm

   Hehe..thivee gothun thivee visnan thikamaaa hama dearr??????

 99. Someone

  June 15, 2017 at 4:43 am

  Alhey mi part ga hee hee halaak ? Miadhu hama surprise akun surprise eh milibeny! Mi part ga each and every part kee iru surprise veveny ? Ithoo dear I am impressed! Awwn… Dhim yuan ah kaan dhinthan haadha loaibey ? You know what? I thought munaz dhim gendhany ran kiyan kamah ? Aslu evaagothun heevy ehen, ekam kurin ves heevey arjoo ge bf aky munaz ey! Ekam kudakon ves hiyeh nukuran mihen kamakah vaany! Ithoo haadha molhey dhw surprise kuran ves! Dhim and Aan thiby moya vefa. Aneh kolhun aana and ayaz eii wife husband! I was really surprised. Edhemeehun wife husband ah vaane kamakaah hiyeh nukuran ehgothakah ves ? Even me too ? By the way next part kon irakun? Dhen othy last part dhw ? So sad! But eagerly waiting for the next part ??? Love you a lot ithoo dear ??❤❤

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:23 pm

   Hehehe..ehentha dearr..awwhh v v happy vejje ingey ehen va dearr..hehe..thanxx my dear so much.. In sha Allah friday ga ingey my dearr..ly too my dearr?????

 100. dhimaan

  June 15, 2017 at 4:51 am

  Ithoo dhooni , I have a small request . Can u plz adjust plum purple and gray as dhim n aans’ wedding theme colour. Plz plz plzz plzz 🙂

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:10 pm

   I’ll try ingey..cox dhn nw kuda koh undhagoo vaanethy..????

 101. Foohi

  June 15, 2017 at 4:55 am

  Haadha filmy ey dhn..
  Drama gadeh hen heevanee..

  Vaahaka ah vure mithaa liyaa comment thah maa dhigu dhw..LoL?

  Ithoo maa bodu ehchekey heenukurahchey..
  Huss positive comment ennu libifa huree..
  So alhaa nulaathi mi comment ah..

  Ekm bunelan othy, dhn ehn vaahaka eh liyunas thankolheh real koh liyevey thw balahchey..
  Ehaa bodah fake vma vs hadi..kuda koh fake viyas okay dhn..ekm maa bodah fake dhn..

  Heekuran mi buni ehcheh get vaane kamah..

  • Mee

   June 15, 2017 at 12:11 pm

   I agree with you…fahu vauthu dhen hurihaa kameh molhu plan akah hadhaalee…hama v yageen….kolhehga jassan kurikameh kah..adhi mihaathanah kiyunu enme unrealistic story mi…FAKE no 1

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:11 pm

   Thanxx dear view bunela dhineema..bt ithoo abadhu vx edhen mee stry eh kan real vaahaka eh noonkan hurihaa kudhin vx dheken..imagination eh v ma ithoo hiyaalah anna gothahthaa dww dear gennan beynun vaanee???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 1:50 pm

   why you both have such a small mind!!!!
   dont you see she just built her self a creative imagination!!!
   have some imagination guys?

  • Iz

   June 15, 2017 at 3:02 pm

   Yeah varah fake mi vaahaka. Miah nukiyaane creative imagination ekey. Creative imagination akah ves vaany eyga ves ottareh huregen. Evves kahala ottareh neh vaahaka eh mi. Plans thah ves v fake.

  • Luv

   June 15, 2017 at 7:14 pm

   Lol..?

  • lovelyy gurl

   June 15, 2017 at 7:55 pm

   ehaa dhen filmy eh heevanyaa nukeema e v nun

  • song joong ki..KOREAN

   June 16, 2017 at 4:29 am

   ofcourse guy. thats called imagination n creativity. n ithoo is the most creative writer in this site’s

 102. Navii

  June 15, 2017 at 10:50 am

  Wow.. Vvvvvv nice… Waiting for the next part… When next part?

  • ithoo

   June 15, 2017 at 12:12 pm

   Awwhh..thanxxx my dear.. In sha Allah friday ga ingeyyy?????

 103. lovelyy gurl

  June 15, 2017 at 2:47 pm

  woww ithoo

 104. dhimaan

  June 15, 2017 at 3:55 pm

  This the best story among my friends too . So I don’t think people with negative comments are totally correct. However keep moving forward dear. 🙂

 105. Neekko

  June 15, 2017 at 6:03 pm

  i cnt belve this ithoo…. just hama my life….. kurimathin my life sifa v hen hyv….. i cnt belive this… kujaku liyaa vaahaka akaa neekko ge life r gulhifa vrne kmh….. u r so sprcial fr me….. ithooo♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥??????

 106. Aisha

  June 15, 2017 at 6:27 pm

  Alhey ithoo haadha reehchey mi part hama superb igey ❤❤❤ curious to read the next part ?

 107. Hawwa Abdul Moiz Noor

  June 15, 2017 at 7:20 pm

  Omgggggggggggggg……!!!! Ithoo mi part kiyafa heart attack eh jehigen hospital ga alhugandu bavvan jehunu nama ithoo zinmaa nagan jeheni inge. Hehe ?? hama kiriya ey salaamai vi heart attack eh nujehi. Munaz dhimra gendhiya gothun hyvi gossa hama vaguthun marry kuranshe ulheni. Hih avas vamun gos e hall ah vai iru mulhi family eko ufaavefa hurima aneka ebai eko alun fashaigen ki vaanuva olhun filuvan. ??vvvvvvv salhi ithoo. Ekam vvvv deraves ve. ??. Dn mi thana annaaka ves nujehene kanne ge mivahaka nimunima. Ithoo alhe last part thankolhe romantic kurache n ithoo adhi 1 vahaka liyan vinu plzzzz ????

 108. yaanaa

  June 15, 2017 at 9:18 pm

  Itoo,I am gonna miss u please write more stories I luv it..?

  • yaanaa

   June 15, 2017 at 9:23 pm

   Ithoo*?

 109. Siyaa

  June 15, 2017 at 9:38 pm

  Eyh ithoo adhi story nunimma faanantha mee alhugandah ehmme kamufiya story esfiyaige hama heevanee hageegatheh hn thnk alot dn liyaa stireege nan bunedeh cey mi story nimuneema so sad

 110. lovelyy gurl

  June 15, 2017 at 10:22 pm

  ithoo neh tha surprise eh.. cant wait to read next part..

 111. Ryyko

  June 15, 2017 at 11:31 pm

  Ithooooo.. This part is also just superb… I love this story n it’s the best story I’ve ever read..ithoo you are really talented.. I can’t believe I have read 49 parts of this story ehaa interest aa eko story kiyunyma nuvx ingun ehaa gina parts kiyun kamei.. N I think next part is the last part dw mi story ge… I’m gonna miss this sooooooo much… V dera vey vaahaka nimen ulheythy I can’t even express how much I love this story… Ithoo are you going to write another story in this site? Plx let me knw if you are. N I request you to write one cox your are just an amazing writer.. Looking toward for more stories of this yours.. N thnkx for the amazing story it’s a pleasure to read your story.. Ly and goodluck in future???

 112. xeeeeeee

  June 16, 2017 at 12:07 am

  omg finally they r together and luv you ithooo dhoooony v v v happy vejje

 113. DHIMRA

  June 16, 2017 at 11:26 am

  HAMA mivaahaka ah film eh kulhen fennanii . Aslu ves vvv reethi . Nukulhunas heevani sifavaahen . Hehe mihar enme fahu part kiyaa hiyy vanii.Alhy mivaahaka kiyaa hiyy vanii anehkaa ves hama alun fashaagen.ITHOO mivaahaka fothehgothuga neren fennanii .Eyrun abadhuves kiyene thaa dhwwww .Hehe enme kiyaa hiy vaa vahaka mi . n u r my best writr ingeyy . U r the best . V reethi sifa kurunthah h ves . Varha reethi mihar nimen dhaa goi ves . So happy ingeyy ithoo. Hope abadhuves mikahala reethi vaahaka kiyaalan libeyn kamah. ???.

 114. Faxoo

  June 16, 2017 at 12:37 pm

  ????

 115. ithoo

  June 16, 2017 at 9:04 pm

  Hey all.. Ithoo ah 9:30 ah up kohleveynee…so plx wait kohla dhehcheyy

  • Addu manje

   June 16, 2017 at 9:11 pm

   Yeah sure.. waiting.. 🙂

  • m

   June 16, 2017 at 9:17 pm

   okay ithoo

  • ?????

   June 16, 2017 at 9:26 pm

   Ok

 116. Nikko

  June 16, 2017 at 9:22 pm

  Ithoo kobaa anrhbaa.. waiting today 9 times i checked anehbaa kobaa .. waiting best writer ithoo ..

 117. Yumi

  July 17, 2017 at 5:29 pm

  New story eh nuliyantha?

 118. lg

  December 6, 2017 at 8:48 pm

  woww.its nice. kobaa last part??

 119. someone

  July 4, 2020 at 3:33 pm

  nice

Comments are closed.