އެ ސިހުމުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިބި ދެމީހުންނަށް ހަމަހޭވެރިކަންވީ ކުޑަކުޑަ ޑިމީ ހޭންފެށި އަޑަށެވެ.އެއާއެކު ޔުއާން ޑިމީ އުރަން އަވަސްވެގަތް ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ދިމްރާ ޑިމީ ޔުއާންގެ އަތުން ޖަހައިގެންފިއެވެ. އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ޑިމީއަށް ކަމެއްވީނަމަ ކަންތައްވާނެ ގޮތް ހިތަށް އަރާ ބިރުވެސްގެންފައެވެ. އަދިހަމަ އެހެންމެ އެކަމާ ޔުއާންދެކެ ރުޅިވެސް އައިސްފައެވެ.

“ހަމަ ހޭ ގަތަ ތިހުރީ..ހަމަހޭގަ ހުރިނަމަ މީ އަދި ކަންކަން ނުވިސްނޭވަރު ކުޑަ ކުއްޖެއްކަން ވިސްނުނީސް..ހަމަހޭގަ ހުރި މީހަކު އެކުއްޖާ އެނދު މައްޗަށް ދޫކޮށްލާފަ ދާނެތަ” ދިމްރާގެ އަޑުންވެސް އޭނާ ހާސްވެ، ރުޅިއައިސްފައި ހުރިވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ.އެހެންމެ ދިމްރާގެ އަޑު ހުރިގޮތުން އޭނާ ބިރުންގެންފައި ހުރިވަރުވެސް ޔުއާންއަށް ސިއްރު ވާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.ޔުއާން މަޑުމައިތިރިވެ ހުރެވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ އެހެންވެ ކަންނޭނގެއެވެ.

“ލުކް! އަހަރެން ހުރީ ނަމާދުކުރަން..އަހަރެން……”

“ދެން އަހަރެންނަށް އެވަގުތު ކޮޅަށް ޑިމީ ހަވާލު ކުރިނަމަ ޔުއާންގެ ގައިން ބައެއް މަދުވާނީތަ..ނޫނީ އަހަރެންދެކެ ރުޅިއައިސްފަ ހުރީތީ ޔުޝްތަމެނާ ހަވާލުކޮށްފަ އައިނަމަ” ޔުއާން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ދިމްރާ އަނެއްކާވެސް އަޑުގަދަ ކޮށްލިއެވެ.އެއާއެކު ޔުއާންއަށް ނިއްކުރީގައި ދެއިނގިލިން ހިފަހައްޓާލާ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނީ ދިމްރާ އޭނާ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް އަޑުއެހުމެއްވެސްނެތި އަޑުގަދަކޮށްލީމައެވެ.

“ޔުއާންގެ ތި ގޮތްދޫ ނުކުރުން ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް މީ ކުޑަކުއްޖެއްކަން ވިސްނަން ޖެހޭނޭނުން..ޔުއާން މީހުންނާ ނުޖެހި އުޅެން މަސައްކަތް ކުރިޔަސް މި ކުޑަކުޑަ ފުރާނައަކަށް މީހުންނާ ނުޖެހިއެއް ނޫޅެވޭނެއޭ އަދި”

“ޖަސްޓް ޝަޓަޕް ފޯރ ގޯޑް ސޭކް” ޔުއާންއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ހަޅޭއްލަވާ ޒާތަކަށެވެ. ދިމްރާވެސް ދިޔައީ އެއާއެކު ވަގުތުން ބަސް ހުއްޓިގެންނެވެ.

“އަހަރެން ނަމާދަށް އެރީ ޑިމީ ނިދީމަ..އެވަރުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށް އެކުއްޖާ ހޭލަފާނެކަމަށް ހީކުރެވިފަ އޮތްނަމަ އަހަރެން ނަމާދު ކުރާކަށް އެވަގުތަކު ނޭރީމުސް..ދިމްރާއަކަށް އަހަރެން ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެ އަހަރެންނަށް ޑިމީ މުހިއްމު ވަރެއް..ސޯ ގެޓް އައުޓް..ނައު” ޔުއާންގެ ހަޅޭކަށް ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ސިހިސިހިއެވެ.ޔުއާން އޭނާގެ އަތުން ޑިމީ ނެގުމުންވެސް ދިމްރާއަށް އެއްޗެކޭ ބުނަންވެސް ނޭނގިފައި ހުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

އެހެނަސް އެވަރުންވެސް ދިމްރާ ހުރިތާ ހުރީތީ ޔުުއާންއަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ ދިމްރާގެ އަތު މުލައްދަނޑީ ހިފާ ގެންގޮސް ދިމްރާ ބޭރަށް ހޫރާލިއެވެ.އަދި އިތުރަށް އެއަށްފަހު ސިކުންތަކަށްވެސް މަޑުކުރުމެއްނެތި ފެނުނީ ޔުއާން ޕައްކިޔާފައި ދޮރު ޖެހިތަނެވެ.

އިޝާ ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ދިމްރާ ތިރިއަށް ފޭބީ ރޭގަނޑުގެ ކާގަޑި ކައިރިވެފައި ހުރީމައެވެ.ކޭ ގަޑީގައި ދިމްރާވެސް އަދި ޔުއާންވެސް މިރޭ ތިބީ ހަމަހިމޭންވެފައެވެ.މިކަން އެތާ ތިބި އެންމެންނަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

ކައި ނިމިގެން ދިމްރާ މަޑުކުރީ ޔުޝްރާ ކައިރީގައެވެ.ޔުޝްރާ އޭނާ ކައިރީ ބޭރަށް ގޮސްލަން އެދުނީމައެވެ.ޔުޝްރާ ދިމްރާ ގޮވައިގެން ދިޔައީ ބާޒާރު ކޮށްލާށެވެ.ދެމީހުން މަޖަލާ ސަކަރާތުގައި ތިބެ ބާޒާރުކޮށް ނިންމާލުމަށްފަހު އައިސް ވަނީ ގޭ ކައިރީ ހުރި ކެފޭއަކަށް ކޮފީ އަކަށެވެ.

“ދިމް..ކޮން ވާހަކައެއްތަ ބުނަން އުޅުނީ” ޔުޝްރާ ވާހަކަ ދެއްކީ ކޮފީއަކަށް އޯޑަރު ދިނުމަށް ފަހުގައެވެ.

“މި…މި..ޔުޝްތާ އަހަރެން ރިލޭޝަންއަކަށް ގޮސްފިން”

“ކާކާ އެކު..އާންއާ އެކުތަ” ދިމްރާގެ ވާހަކައަށް މާ ބޮޑަށް ވިސްނާވެސް ނުލެވި އުފާވެލާފައި ޔުޝްރާއަށް ފުރަތަމަވެސް ބުނެލެވުނީ އެހެންނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ވާހަކައިން ދިމްރާގެ މޫނަށް އަރާ ފައިބެގެންދިޔަ ކުލަވަރުން ޔުޝްރާއަށް ވީނުވީ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ނަގައި ގަނެވިއްޖެއެވެ.

އެހެނަސް މޫނަށް އެތައް ކުލައެއް އަރާ ފައިބެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް ހިނދުކޮޅެއްތެރޭ ވެރިކޮށްލި ހިނިތުންވުމުން އެހުރިހާ އަސަރެއް އެއްފަހަރުމަތިން ފޮރުވާލައިފިއެވެ.

“ޔުޝްތަ ފޫހިފިލުވައިދޭނެ ކަހަލަ ބޯއީއެއް މިހޯދީ..އެން އެވެސް ޔުޝްތަ ދަންނަ ކުއްޖެއް..މުނާޒް”

“ދިމް” ޔުޝްރާ ދިމްރާގެ ވާއަތް އޭނާގެ ދެއަތުގެ ތެރެއަށްލައި އެއަތަށް ބާރުކޮށްލަމުން ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ.

“ޔުޝްތަ އަހާނީ އެންމެ އެއްޗެއް..ތި ނެގި ޑެސިޝަންއަށް ދިމް ހިތްހަމަޖެހޭތަ..އައި މީން ތި ޑެސިޝަން ނެގުނީތީ ދިމް އުފަލުންތަ ތިހުރީ” ޔުޝްރާގެ އެވާހަކައިން އެހިތަށް ވަގުތުން ޖަވާބުދޭން އުނދަގޫވިކަމުގެ އިހްސާސް ދިމްރާއަށް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.އެކަމަކު އުފަލުން ވަގުތުން އާއެކޭ ބުނަން ޖެހޭ ތަނެއްގައި އޭނާއަށް ހުއްޓުމެއް އަރަން ޖެހުން ސަބަބެއް ދިމްރާއަށް ސީދާ ނުވިސްނުނެވެ.ނަމަވެސް ޔުޝްރާގެ އެ ސުވާލުތަކުން ދިމްރާގެ ސިކުނޑީގައި ޔުއާންގެ ނަން ހިނގާލިކަމަށް އޭނާ ބޭނުން ނުވިޔަސް ޖެހޭނީ އެއްބަސްވާށެވެ.އެކަމަކު އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވެހުރެ ޔުއާންގެ ނަން މިހާރު އެހިތަށް އަރައިގެން ނުވާނެތާއެވެ.

“ޔާ!އައެމް ހެޕީ އޭ” ދިމްރާ ހިތް ނުތަނަވަސްކަން ފޮރުވާލަމުން ފުޅާ ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ބުނެލިއެވެ.އެ ހިނިތުންވުމުންވެސް ދިމްރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އުފާވެރިކަން ޔުޝްރާއަށް ދައްކުވައިދޭށެވެ.އެކަމަކު އުފާވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ދެއްކޭނެ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟

“ދިމް ހެޕީއާ ޔުޝްތައަށް ދެން އިތުރަށް ތިކަމަށް ބުނެވޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެތާދޯ..ސޯ ކޮންގްރެޓްސް..އެކަމު ދިމް….”

“ހޫމް!ބުނެބަލަ”

“ކީއްވެ ތި ހިނިތުންވުން ތުންފަތުގަ ވީ ނަމަވެސް ދިމްގެ ލޮލުން ތި ހިނިތުންވުމުގެ އުފާވެރި އަސަރު ނުފެންނަނީ..ދިމްގެ މޫނުގަ އުފާވެރިކަންވާއިރު ތިދެލޮލުން އެ އުފާވެރިކަން ނުފެންނަހެން އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ކީއްވެތަ؟” ޔުޝްރާ ސީރިއަސްކަމާއިއެކު ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ހީވީ މީހަކު އޭނާގެ މޭގައި އަތް އަޅާ ފިއްތާލި ހެންނެވެ.އޭނާގެ މުޅި ހަށިގަނޑަށްވެސް ދިޔައީ ހުއްޓުމެއް އަރައިގެންނެވެ.ކުރިން ހުރި ހިނިތުންވުން އަނބުރާ އެމޫނު މައްޗަށް ގެންނަންވެސް މިފަހަރު އިރުކޮޅެއް ނެގިއެވެ.އެވެސް ގަދަކަމުންނެވެ.

“ހާހާ..ޔުޝްތަ މިހާރު މާ ގިނައިން ލަވްސްޓޯރީ ކިޔަނީ ދޯ..އެހެންޏަ!ތީ ވާހަކަ ތަކުގަ ވާގޮތޭ..ރިއަލް ލައިފްގަ ވާހާ ގޮތްގޮތެއް ނޫނޭ..ރިއަލް ލައިފްގަ މީހެއްގެ ލޮލަށް ބަލައިގެން އެކައްޗެއްވެސް ނޭނގޭނެ..އެން އަސްލުވެސް އައެމް ހެޕީ މިހާރު އެނގޭ” ދިމްރާ މިހެންބުނެ ގަދަކަމުން ހިނިގަނޑެއްވެސް ޖަހާލިއެވެ.އެ މާހައުލުގައި އެއޮތް ސީރިއަސް ކަމަކުން އޭނާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް ޖެހިލުންވެފައެވެ.ޔުޝްރާ އިތުރަށް އެ މައުޟޫއަށް ވާހަކަ ދައްކަފާނެތީވެސް އޭނާ އިނީ ބިރުންނެވެ.

“އޯކޭ އޯކޭ..ގަބޫލުކޮށްފިން” ދިމްރާ ހާސްވެފައި އިންވަރު ޔުޝްރާއަށްވެސް ނަގައި ގަނެވުނީ ކަންނޭނގެއެވެ.ޔުޝްރާ ތުންފަތްމައްޗަށް ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލަމުން ދިމްރާގެ ވާހަކަ ގަބޫލު ކޮށްފިންކަމަށް ބުނެލިއެވެ.

“ދިމްއަށް އެނގޭތަ ޑިމީއަށް ދިމްރާ ކީ ކާކުކަން” ޔުޝްރާ ކޮފީތަށިން ކޯވަރެއް ބޯލަމުން އެހެން ބުނެލީ ފުން ވިސްނުމެއްގައި އިނދެފައެވެ.

ޔުޝްރާގެ ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް މިފަހަރު ޔުޝްރާގެ މުނަށް ބަލައިލެވުނީ ސިހިފައެވެ.އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ނެގި ވާހަކައެއް ޔުޝްރާވެސް އަނެއްކާ ނެގީތީ އޭނާއަށް ލިބުން ޝޮކް ކުޑައެއްނޫނެވެ.ހީވީ އެ ރަހުމަތްތެރިންގެ ވާހަކައިގެ ތެދުކަން ހާމަކޮށްދޭން އޭނާގެ ކައިރިއަށް ފޮނުވި މީހެއް ހެންނެވެ.

“އަސްލު އަހަރެންވެސް ޑިމީއަށް ކިޔަން ބޭނުންވި ނަން އެއީ..ބަޓް އާން އަށް  ހާޓް ވެދާނެތީ އެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލީ..އެން ބޭނުންވީ އާންއަށް ޑިމީއަށް ނަމެއް ކިޔަން ފުރުސަތުދޭން..އެކަމު އާން އަމިއްލަ ދުލުން ކިޔާފާނެކަމަށް އަހަރެން ހުވަފެނެއްގަވެސް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ނަމެއް އާން އެކީ..އައިޝަތު ދިމްރާ އާލިކް” އެވާހަކަ ދެއްކިއިރު އެހިޔާލުންވެސް ޔުޝްރާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.ބަސްހުއްޓި އުނދަގޫ ވެފައި އިނދެ ދިމްރާ އެމަންޒަރު ބަލަން އިނެވެ.އެންމެން އެއް ވާހަކަތަކެއް ދައްކަން ހިތު ނިޔަތްގަނެގެން އުޅޭ ދުވަސްކޮޅެއް ބާއޭވެސް ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އެކަމުން އިތުރަށް ޒަހަމްވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ހިތެވެ.އެމީހުން ޔުއާން އޭނާ ނެތީތީ ދެރަވާ ކަަމަށް ނުސީދާ ބަހުން ބުނެދިނަސްވެސް ޔުއާން އޭނާއަށް ދައްކާ އަމަލުތަކުން އޭނާއަށް ހަމަ ގަބޫލުކުރަން ދަތިވަނީއެވެ.އެމީހުން ނުހުންނަ ތަންތާނގައި ޔުއާން އޭނާއަށް ކުރާވަރާއި އޭނާއާއި ދިމާލަށް ކިޔާ އެއްޗެހި އެނގޭނީ އޭނާއަށްތާއެވެ.

އެވަގުތު އާލިކްގެ ކޯލެއް ޔުޝްރާގެ ފޯނަށް އައުން އެއީ އޭނާގެ ނަސީބު ކަމަށް ދިމްރާ ދެކުނެވެ.އިތުރަށް އެވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ވެއްޖެއްޔާ އޭނާގެ ހިތް ޒަހަމްވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެއެވެ. މިހާރުވެސް އެހިތަށްވަނީ ބަޔާންކުރަންދަތި ފުން ޒަހަމަކާއި ވޭނެއް ލިބިފައެވެ.އެހިތަށް ވަނީ ބުނެދޭން ނޭނގޭހާ ވަރަށް އަނިޔާ ލިބިފައެވެ.

އެޕާޓްމަންޓަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ދިމްރާ ގަޑި ބަލައިލިއެވެ.ހުރީ އެގާާރަ ޖަހާ ބޮޑުވެފައެވެ.އެއާއެކު އޭނާ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލީ ޔުއާން މިހާރު އޮންނާނީ ނިދާފައިކަމަށް ވިސްނުމުންނެވެ. އެހެނަސް މަޑުމަޑުން ދޮރު ހުޅުވާލައި އެތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ދޮރު ޖަހާލައި އެނބުރިލުމާއިއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ހުއްޓުން އަރައިގެން ދިޔައެވެ.މީހާގެ ހިތް ދިޔައީވެސް ބިރުން ރޫރޫ އަޅާލައިގެންނެވެ.

“ޔުއާން” ހުއްޓުން އަރާފައި އިރުކޮޅަކު ހުރެފައި ދެން ފެނުނީ ދިމްރާ ޔުއާންގެ ނަން ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައިގެންފައި ސޯފާއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތްތަނެވެ.އޭރު ކުރީ ރޭތަކުގައިހެން ޔުއާން ދިޔައީ ތެޅިފޮޅެމުންނެވެ.ނޭވާ ނުލެވިގެން އުޅޭ މީހެއް ފަދައިންނެވެ.މީހާ އޮތީވެސް ދާހިއްލާ ތެމިފޯވެފައެވެ.އެރޭގެ ފިނިކަމުގެ އަސަރުވެސް އެފަކީރަށް ކުރާހެންނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ.

“ޔު..ޔުއާން…ލޯ ހުޅުވަބަލަ..ލޯ ހުޅުވަބަލަ ޔުއާން” ދިމްރާ ޔުއާންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ހަލުވަމުންދިޔައީ ހާސްކަމާއި އެކުއެވެ.އޭރު އޭނާގެ އަތްވެސް ތުރުތުރުލައެވެ.އެހާވެސް ބޮޑަށް ދިމްރާ ހުރީ ކަންބޮޑުވެ ބިރުގަނެފައެވެ.

“ނޯ ނޯ..ޔާނީ..ދިމްއަށް ތިހެން ނުހަދާ..ދޮންބެ ގެންދޭ…” ތެޅިފޮޅެމުން ޔުއާން ކިޔަމުން ދިޔަ ބަސްތަކުން ދިމްރާގެ ހަށީގައި ލޭ ހިނގުން ހީވީ އޭނާއަށް އިތުރަށް އަަވަސްވެލިހެންނެވެ.ޔުއާންގެ އެ ހާލުފެނި ދިމްރާގެ ހިތުންދިޔައީ ލޭ ކޮށެމުންނެވެ. އޭނާގެ ދެލޯވެސް ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައީ ޔުއާން އުޅޭ ހާލު ހިތަށް އަރާފައެވެ.

“ޔުއާން..ޔުއާން..ލޯ ހުޅުވަބަލަ..އައި ސެޑް އޯޕެން ޔުއަރ އައިސް ޔުއާން” މިފަހަރު ދިމްރާއަށް ޔުއާންއަށް ގޮވުނީ ރަނގަޅަށްވެސް ހަޅޭއްލަވައި ޒާތަކަށެވެ.

“ނޯ!ދިމް…” ސިހިފައި ކުއްލިއަކަށް ތެދުވި ޔުއާންގެ އަނގައިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ އެބަސްތަކެވެ.މީހާ ހީވީ ބޮޑު ބިރެއް ފެނިފައި އިން މީހެއް ހެންނެވެ.

“ތެންގޯޑް ދިމް ޔޫއާ އޯލްރައިޓް” ޔުއާން ކުއްލިއަކަށް ދިމްރާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން ފުރަތަމަވެސް ބުނެލީ އެހެންނެވެ.ކުރީ ރޭހެން މިރޭވެސް ޔުއާންގެ ހިތް އެބާރުމިނުގައި ތެޅެމުން ދިޔަކަން ދިމްރާއަށް އިހްސާސްވިއެވެ.މިރޭ އަދި އެއަށްވުރެވެސް ބާރަށް ކަންނޭނގެއެވެ.ކުރީ ރޭގައި ޔުއާންގެ އަމަލު ހުރިގޮތް ހަނދާންވި ނަމަވެސް ދިމްރާ ދުރަށް ދާކަށް ހިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ.ފަހުން ވާނުވާ ރޭކާލައިގެން ޔުއާން އޭނާ އެއްލައިލިޔަސް ހެޔޮކަމަށް ދިމްރާވެސް ޔުއާންގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ.އޭރު އެހިތުގައި މިރޭ ޔުއާންގެ ފަރާތުން ކޮންމެސް އެއްޖަވާބެއް ހޯދުމުގެ އަޒުމްވެސް ކަނޑަ އެޅިގެން ދިޔައެވެ.

އެގޮތުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ވޭތުވިފަހުން ޔުއާން މިފަހަރު ދިމްރާއާއި ދުރަށްޖެހިލީ މަޑުމަޑުން ނަމަވެސް ޔުއާން މިފަހަރު އިނީ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެންނެވެ.ދިމްރާގެ މޫނަށް ނުބަލަން ވެގެންނެވެ.މަޑުމަޑުން ދިމްރާއާއި ދުރަށްޖެހިލާ ކޮޅަށް ތެދުވެ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް ހަރުކޮށް ހިނގައިގަތީވެސް ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.ހީވީ ހިނގާލާފައި ދިޔަ ގޮތުންވެސް ދިމްރާގެ ކުރިމަތިން ފިލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ހެންނެވެ.

“ޔުއާން..ސްޓޮޕް” ދިމްރާ ބާރުބާރަށް އެހެން ގޮވާލުމުންވެސް ޔުއާންއެއް ނުހުއްޓުނެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނުނީ އަދި ފިޔަވަޅުތަށް އަވަސްކޮށްލިތަނެވެ.ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރުޖަހަން އަވަސްވެގަތްތަނެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ މާ ހުޝިޔާރެވެ.ޔުއާން ނުވެސް ވިސްނާހުއްޓާ ފެނުނީ ދިމްރާ އައިސް ދޮރުގައި ހިފަހައްޓާލިތަނެވެ.ކޮށްފާނެކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ދިމްރާ ކުރުމުން ޔުއާންއަށް ލިބުން ހާސްކަން އިތުރަށް ބޮޑުވިއެވެ.ދިމްރާ މިފަހަރު އޭނާ އެހާ ފަސޭހަލަކަށް ދޫ ނުކުރާނެކަން އޭނާއަށް ވިސްނުނެވެ.އެއާއެކު އެދެލޮލުން ފެނިގެން ދިޔައީ ބިރުވެރިކަމެވެ.ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެ ލޮލުގައިވާ ބިރު އޭނާ ފޮރުވާލީ ރުޅިވެރިކަން ވެރިކުރަމުންނެވެ.ހަޤީގަތުގައި އެއީ ބިރާ ހާސްކަން ފޮރުވަން އޭނާ ޖެހި އުކުޅެކެވެ.

“ވަޓް ދަ ހެލް..ގެޓް އައުޓް..ނައު..” ޔުއާންގެ އަޑު ދިމްރާ ހީވެސް ނުކުރާހާ ބާރެވެ.އެއަޑަށް އޭނާ ސިހުންވެސް މެއެވެ.ނަމަވެސް މިފަހަރު އޭނާ ފަހަތަށް ޖެހޭކަށްވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ އަދި ހިތްވަރާއިއެކު އެދޮރު ބޮޑަށް ހުޅުވާލީއެވެ.

“ނުދާނަން..ޔުއާން މިރޭ ޖެހޭނީ ތިފެނުން ހުވަފެނެއް ކިޔައިދޭން”

“އަހަރެންގެ ޕާސަނަލް ލައިފްގެ ކަންކަން ދިމްރާއަށް ކިޔައިދޭކަށް ނުޖެހޭނެ..އަދި ދިމްރާ ބަލާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ..ސޯ އަހަރެން ރީތި ގޮތުގަ ބުނީމަ މިތަނުން ނުކުމެވޭތޯ ބަލާ” ޔުއާން އެހެންބުނެ ފެނުނީ ފުރަގަސްދީފައި އެނދާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތްތަނެވެ.ވަކި ހިސާބަކަށް ގޮސް އޭނާ ހުއްޓުނީ ދިމްރާ ނުނިކުންނަކަން އެނގުނީމައި ކަންނޭނގެއެވެ.އޭނާ މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދިމްރާ އެތަނުން ނުކުންނާށެވެ. މިހާރުވެސް އޭނާ އެހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފައެވެ.ދިމްރާ އެކަން ހޯދަން ފައި ވިއްދާލީމައި އޭނާ އެކަމާވެސް ޖެހިލުންވެފައިވާ ވަރުވެސް ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

“ދިމްރާ އަޑެން ނީވޭތަ..އައި ސޭޑް ގެޓްއައުޓް” ޔުއާން މިފަހަރު ރަނގަޅަށްވެސް ލަވައިގަތީ ހަޅޭކެވެ.އޭނާ ހުރީ އެހާވެސް ބޯހާސްވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ހީކުރީ އެރުޅި ދެއްކީމައި ދިމްރާ ބިރުގަނެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

“ކެރެންޏާ ޔުއާން އަހަރެން މިތަނުން ނެރިބަލަ.. އަހަރެން އަމިއްލައަށް ފެނިގެން ނުދާނަން..ތި ހުވަފެނުގަ އަހަރެންނެއް ނުފެނޭތަ…” ދިމްރާވެސް ޔުއާންއެކޭ އެއްފަދައިން ފެނުނީ ހަޅޭއްލަވައިގަތްތަނެވެ.އޭނާ ބޭނުންވީ ގަދަކަމުންވެސް ޔުއާންއަށް މިރޭ ހުވަފެނުގައި ފެނުނު އެއްޗެއް ހޯދާށެވެ.

“ވަޓް އާރ ޔޫ ޓޯކިން އެބައުޓް..އެން ލިސެން.. އަހަރެން އެއްވެސް އެއްޗެއް މިކަމުގަ ކިޔާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން..އޯކޭ”

“ދާއިމީކޮށް ތި ހުވަފެން ފެންނަ އިރުވެސް ޔުއާން ތި އަހަނީ ކޮންކަމަކަށްހޭ އަހަރެން މިވާހަކަ ދައްކަނީ….އޯކޭ! އަހަރެންނަށް އެނގެޔޭ ސީދާ މައުޟޫއަށް ދާން..ސޯ ޓެލް މީ..ޔާނީ އެ ކާކު؟” ދިމްރާ މިފަހަރު ބުނެލި ވާހަކައިން ޔުއާން ރަނގަޅަށްވެސް ސިއްސައިގެން ދިޔަތަން ފެނުނެވެ. ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ސިހިފައި ބަލައިލި ދެލޮލުގައި މިފަހަރު ހާސްކަންވިއެވެ

“ކޮ..ކޮން..ކޮން ޔާނީއެއް”

“ހަނ..ކޮން ޔާނީއެއްހޭ” ދިމްރާ އެހެން އަހާލީ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރެ، ޔުއާން ހުރި ދިމާލަށް ހިނގައި ގަންނަމުންނެވެ.ޔުއާން އޭރުވެސް ހުރިތާ ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓެވެ.

“މި ކިޔަނީ ޔުއާންއަށް ތި ފެންނަ ހުވަފެނުގައި އުޅޭ ޔާނީގެ ވާހަކަ..މި ކިޔަނީ އެ ހުވަފެންތަކެއްގެ ސަބަބުން ޔުއާންގެ ދުލުން އެނަމެއް ކިޔޭ ޔާނީގެ ވާހަކަ”

“އެން މި ކިޔަނީ މި ޔާނީގެ ވާހަކަ” ދިމްރާ ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލީ ޔުއާން ބޯއަޅާ ބާލިސްދަށުގައި އޮތް ފޮޓޯގަނޑު ނަގާ ޔުއާންއަށް ދައްކާލަމުންނެވެ.

މިފަހަރު ޔުއާން ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ސިއްސައިގެންނެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުރިގޮތުން ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރިކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އެއީ އެންމެންނާވެސް ސިއްރުން އޭނާ ގެންގުޅޭ ފޮޓޯ ގަނޑެކެވެ.ވީއިރު ދިމްރާއަށް އެ ފޮޓޯގަނޑު އެތާ އޮތްކަން އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

“މި ޔާނީގެ ހުވަފެނެއް ނޫންތަ ޔުއާންއަށް ފެންނަނީ..ބުނެބަލަ..ކީއްވެ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިހުރީ.. ޔުއާންއަށް ހީވަނީތަ ޔުއާން ތީ ބަލިކަށި މީހަކަށް ވާނެޔޭ ތި ފެންނަ ހުވަފެންތަކުގެ ވާހަކަ ކީމަ..އަމިއްލައަށް ޔުއާން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ތިދަނީ މީހަކަށް އެކަން ކިޔައިދިނުމަށްވުރެ އެގޮތްވެސް މާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ދެކިގެން..އެންމެ ދެރަވެގެން އަހަރެންވެސް މިހުންނަނީ ޔުއާންގެ ތި ސިއްރު އެއްވެސް މީހަކަށް ހާމަ ނުކުރެވިފަ ޔުއާން ރުޅި އަންނާނެކަން އެނގޭތީ..ޔޫއާރ ޖަސްޓް ސޯ ސްޓަބަން ޑެމިިޓް” ދިމްރާ ރުޅިއައިސްފައި ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ޔުއާންގެ މޫނުގެ ކުލަވަރު ދިޔައީ ބަދަލުވަމުންނެވެ.އެމޫނަށް އަރާ ފައިބަމުންދިޔައީ މީހަކަށް ބަޔާން ކުރަންދަތި ޝުއޫރު ތަކެއް ނޫނެވެ.ދިމްރާ އެ ރުޅީގައި ކިޔާނެ އެއްޗެއްކިޔާ އެފޮޓޯގަނޑު ހޫރާލުމުންވެސް ޔުއާން ހުރިތާ ހުރިގޮތަށް ގުޑާނުލާ ހުރީ ބުދެއް ފަދައިންނެވެ. ދިމްރާ ބުނެލި ވާހަކަތަށް ގަބޫލުކުރެވިފައި ހުރީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.އެހެން ހުއްޓުން އަރާފައި ހުއްޓާ ޔުއާންއަށް ޝޮކެއްލިބުނީ ދިމްރާ އައިސް އޭނާގެ ޓިޝާޓުގައި ދެއަތުން ހިފައި ޓީޝާޓް އެދެއަތުގެ ތެރެއަށް ބޮނޑިކޮށްލުމުންނެވެ.

“ބަޓް.. އައި ކެއާރ ފޯރ ޔޫ..ޔުއާންގެ ތި ހާލު ބަލާކަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވެޔޭ ޑެމިޓް..ޔުއާން ނިދީގަ ތެޅިފޮޅޭތަން ބަލަން އުނދަގޫވުމަށްވުރެ ޔުއާން ނިދިން އެވަގުތު ނުހޭލެއްވިގެން އަހަރެން މާ ބިރުގަނެޔޭ..ތި ހުރިހާ މަންޒަރެއްވެސް ފެންނަނީ އަހަރެންނަށް ކަމަށްވީއިރު އަހަރެން ބިރުގަންނާނެވަރު ޔުއާންއަކަށް ނުވިސްނޭތަ..އަހަރެން ހިތަށް އަރާ އެއްޗެހި ޔުއާންއަށް އެނގޭނަމަ..އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ޔުއާން ތިގޮތަށް ނިދީގަ އަހަރެމެންނަށް ނުފެނިވެސް ކިތައްރޭ ތެޅިފޮޅޭނެބާއޭ..އެވަގުތު ޔުއާން ހޭލައްވާކަށް އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެޔޭ..ޔުއާންއަށް ކިތައްރޭ ނިދި ވޭނަކަށް ވެފާ ވާނެބާއޭ..ކުޑަ ކުއްޖެއްހެން މީހެއްގެ ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭ ކުއްޖެއްހެންނޭ ޔުއާން ކޮންމެރެއަކު މިކޮޓަރިތެރޭ ހޭދަކުރާނީ..ދެން ބުނެބަލަ އެހުރިހާ އެއްޗެެއް ހިތަށް އަރާއިރު އަހަރެން ބިރު ނުގަންނާނެތަ..އަހަރެން ކީއްކުރަން އެހެންމީހެއްވެސް މި މަޤާމުގަ ހުރިނަމަ ބިރު ގަންނާނެ..އައެމް ސްކޭޑް އަހުމަދު ޔުއާން.. އައެމް ސްކޭޑް..ހެލްޕްލެސް ވެފައިވާ މީހެއްހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ދުރުގަ ބަލަން ހުންނަން ޖެހޭތީ އައެމް ސްކޭޑް” ދިމްރާގެ އެބަސްތަކުގެ ތެދުކަން ޔުއާންއަށް އިހްސާސް ކޮށްދިނީ ދިމްރާގެ ފެންކަޅިވެ ކަރުނަ ފޭދިފައިވާ ދެލޮލެވެ.އެ ދެލޮލުގައި އޭނާއަށްޓަކައި ފެންނަންހުރި ނުތަނަވަސްކަމުންނެވެ.ދިމްރާ އަޑަށް ބާރުލާފައި ވާހަކަ ދެއްކިނަމަވެސް އެކަންވީ އޭނާގެ ރުޅި ގަދަވި ކަމަކަށް ނޫނެވެ.އެހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދިން ކަމަކަށްށެވެ.ހަމަ އަޖައިބެއްފަދަ ކަމެކެވެ.

“އަހަރެންނަށް ފެނުނީ..ޔާނީ ކުޑަދޮރުން ވެއްޓެން ދަމުން ދިމް ގޮވައިގެން ދާން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮން” ޔުއާން ވާހަކަދެއްކީ ދިމްރާ ޔުއާން ކުޑަކޮށް ކޮއްޕާލުމަށްފަހު އެނބުރި ފަސްދީ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތްތަނާއެވެ.އެނދުގައި އިށީންދެ ބޮލު އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން އިނދެ ޔުއާން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އެއަޑު ކުރެހިފައިވާކަން ދިމްރާއަށްވެސް ސިއްރުވާނެ ހެންނެއް ހިއެއްނުވެއެވެ.ޔުއާންއަށް ވާހަކަ ދެެއްކުނީވެސް ވަރަށް އުނދަގުލުންކަން އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކިގޮތުން އަޑުއިވޭ ހިސާބުގައި ހުރިނަމަ ހުރި މީހަކަށް އެނގޭނެއެވެ.އޭރު ޔުއާާން ވާހަކަދެއްކި އަޑު އިވި ދިމްރާވެސް އެނބުރި ބަލައިނުލި ނަމަވެސް ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުއްޓިލައިގެން ހުއްޓެވެ.

“ކޮންމެ ރެއަކު ފެންނަ ހުވަފެނުގަވެސް ޔާނީ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަހަރެން އޭނާއާއެކު ގެންދަން..މިރޭ އަދި އަލަށް ދިމް ގެންދަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް އެ ފެނުނީ..ހީކުރަށް ދިމްރާ ބޭނުުންވި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ލިބިއްޖެ ކަމަށް..އިތުރަށް އެ މައުޟޫގަ އަހަރެންނަށް ބުނެދެވޭނެ އެކައްޗެއްވެސް ނެތް” ޔުއާން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެއިންގޮތަށް އިނދެ ވާހަކަ ދެއްކީ ދިމްރާ މަޑުމަޑުން އެނބުރި ޔުއާން އިން ދިމާލަށް ބަލައިލުމުންނެވެ.

އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ދިމްރާ ލަސްލަހުން ކުރިއަށް އެނބުރި ހިނގައިގަތީ މިގަޑީ އެކަމަށް ދެން އިތުރަށް އެއްޗެއް ބުނުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫންކަން ވިސްނުނީމައެވެ.އޭރު އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި ޔުއާން އޭނާ ބޭނުންވޭބާއޭ ސުވާލު އުފެދެމުން ދިޔައެވެ.ކޮންމެއަކަސް ޔުއާން ބުނެލި ވާހަކަތަކުން ދިމްރާއަށް އަނެއްކާވެސް އެކަމަށް ވިސްނަން މަޖުބޫރު ކޮށްފިއެވެ.

މި ވިސްނުމުގައިހުރެ ނުކުންނަން ދިޔަތަނުން އޭނާ ސިހުނީ ޔުއާން ކުއްލިއަކަށް އައިސް ދޮރު ހުރި ފާރުގައި އޭނާ ގެނެސް ޖައްސާ ގައިދުކޮށްލުމުންނެވެ.އޭރު ޔުއާންގެ މޫނުމަތީގައިވަނީ ތަފާތު އަދި ބަޔާން ކުރަންވެސް ދަތި އަސަރުތަކެކެވެ.

“ދިމްރާއަށް އެނގޭތަ ދިމްރާ ތިއީ މިހާރު އަހަރެންނަށް ހުރި ބިރެއްކަން..އަހަރެން އެންމެންނަށް ސިއްރުކުރާ ކޮންމެ ކަމެއް އެނގޭ މީހަކަށް ދިމްރާ މިއަދު ވޭއެބަ..އެން އެއީ އަހަރެން ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫން..ދިމްރާ އަހަރެމެންގެ ހަޔާތަށް އައުމާ ހަމަޔަށް އެހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގަ އޮންނާނީ އަބަދުވެސް..ބަޓް ދިމްރާ އާއި ހިސާބުން އަހަރެންގެ ހުރިހާ ކަމެއް ދިމްރާއަށް އެބަ އެނގޭ..އައިނޯ އެއީ އެހެންމީހުން ކުރަން އިންޓްރެސްޓް ނެތްކަމެއް ދިމްރާ ކުރަން އިންޓްރެސްޓް ހުރީމަކަން..ދިމްރާ އަހަރެންގެ ލައިފްގެ ކަންކަން ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ ބަލާ ހޯދަން އިންޓްރެސްޓް ހުންނަކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ..އެއީ ދިމްރާއަކީ އެކަހަލަ ކުއްޖެއްވީމަ..އެހެންމީހުންނަކަށް ނުކެރެ ބޭނުންވިޔަސް އަހަރެންގެ ކަންތައް ހޯދާ ބަލަން މަސައްކަތް ކުރާކަށް..އެނގޭތަ ކީއްވެކަން..ދޭ އޯލް އާ އެފްރެއިޑް އޮފް މީ..އަހަރެން ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް އެމީހުން ބިރުގަނޭ..އެހެންވެ އެ އެންމެން އަހަރެންގެ ޕާސަނަލް ލައިފްގެ ކަންކަމާ ދުރުގަ ހުންނަނީ..ސޯ އަހަރެން ބުނެދޭން މިއުޅޭ އެއްޗެއް ދިމްރާއަށް މިހާރު ވިސްނޭނެހެން ހީވަނީ” ޔުއާންގެ އަޑުގައި އެތައްގުނައެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަމެއް ވާކަމަށް ދިމްރާއަށް އިހްސާސްކޮށްދިނީ އޭނާގެ ކަންފަތްކައިރީ އިއްވާލި ބަސްތަކުގައިވާ ނުރައްކާތެރި މަޑުމައިތިރިކަމަކާއި ރާގުގައިވި ލަސްކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.ހީވީ ގޭންގެއްގެ ލީޑަރެއް އާދައިގެ މީހަކަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދިން ހެންނެވެ.

“އަދި ބުނަން..މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވެހުރެ އެހެން މީހުންގެ ކަންކަން ހޯދާ ބެލުން އެއީ ރީތި ކަމެއް ނޫން..ތި ލިބިފަ ހުރި ކުއްޖާ ގެއްލިވެސްދާނެ..ސޯ މިކަމަށްވެސް ވިސްނާތި..އަހަރެންނާ ހެދި ދިމްރާގެ ލަވަރ ބޯއީ ގެއްލިއްޖެއްޔާ ވަރަށް ދެރަ ތާދޯ…ގުޑްނައިޓް” ޔުއާން އެހެންބުނެ ދުރަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ފާހާނާއަށް ވަތްއިރުވެސް ދިމްރާއަށް ހުރިތާ ހުރެވުނީ ވާނުވާ ވެސް ނޭނގިފައި ހުރި މީހެއް ފަދައިންނެވެ.އެހެނަސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ފެނުނީ ދުވެލާފައި ގޮސް ކޮޓަރިން ނުކުތްތަނެވެ.

އޮފީހުގައި ދިމްރާ މިއަދުވެސް ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ އޮފީހުގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޕާޓީއަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށް ނިންމުމުގައެވެ. ޔުއާންގެ އުޅުން މިއަދު ވަކިން ކަންތަށް ފަލައެވެ. ހީވަނީ އަބަދުވެސް ރުޅިގަދަވެފައި ހުންނަ ހެންނެވެ.ކިރިޔާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ގޮތަކަށް ކަމެއްވިޔަސް ޔުއާންގެ ރުޅިއާއި މިއަދު ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.ވަކިން ހާއްސަކޮށް ދިމްރާއަށެވެ.އެހެންކަމުން މިއަދު ދިމްރާ އިންނަން ޖެހުނީ ރަނގަޅަށްވެސް ސިހިސިހިއެވެ. ޔުއާން އެބާލަނީ ރޭގެ ފޯރިކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނެއެވެ.ދިމްރާ އެހާ ޖެހިލުންވެފައި އިނީވެސް އެހެންވެއެވެ.

އެތާ ކެބިންތެރޭ އިނީއްސުރެ އެ ހާސްކަމުގައި އިން ކުއްޖާޔަށް ޔުއާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ފެނި ފުންނޭވާއެއްވެސް ދޫކޮށްލެވުނެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހިލާ އޭނާ ދެލޯވެސް މަރާލިއެވެ.މުޅި މީހާ ލިބުން ފުރުސަތުގައި ހަމަޔަކަށް އެޅިލުމަށްޓަކައެވެ.ފަސްވަރަކަށް މިނެޓް އެގޮތުގައި އިނދެފައި އޭނާ ލޯ ހުޅުވާލާ ހަށިގަނޑު ތެދުކޮށްލީ ސިކުނޑިއަށް އެވަގުތު ވެރިވެގެންދިޔަ ހިޔާލުތަކުންނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ގޮނޑިން ތެދުވީ ދާން ނުދާން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އިނދެފައެވެ. އެސިކުނޑިއަށް އެވަގުތު ކަންކުރަން އާއި އެ ހިޔާލުން ޖެހިލުންވާތީއެވެ.އެކަމަކު މީހާ އޭރު ހުރީ ކެތްމަދުވެ އެކަން ކުރަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައެވެ.

އޭނާ ތެދުވެގެން ޔުއާންގެ މޭޒު ކައިރިއަށް ދިޔައީ މަޑުމަޑުންނެވެ.ނަމަވެސް އެއްމިނެޓުން އެއްމިނެޓުން ދޮރާ ދިމާލަށްވެސް އޭނާއަށް ބަލައިލެވެއެވެ.ޔުއާން ދެންމެ ދެންމެވެސް އައިސް ވަދެދާނެތީވެސް އޭނާ ހުރީ ބިރުން ހިތް ހުއްޓޭވަރު ވެފައެވެ.މޮޅު ތަންކޮޅަކީ މީހާއަށް އެވަރު ވެފައި ހުރިއިރުވެސް އޭނާގެ ކެތްމަދުވެފައިވާ ހިތް އެ މޭޒު ބަލާ ދިރާސާ ކުރަން އެވަރުންވެސް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމެވެ.

އޭނާ ޔުއާންގެ މޭޒު ބަލާ ހޯދަންފެށީ ވަކި އެއްޗެއް ހޯދަން އަޒުމް ކަނޑައަޅައިގެންނެއް ނޫނެވެ.އޭނާގެ ހިތް ހަމަ އެކަމަށް ބޭނުންވީމައެވެ.ހުރިހާ ވަތްގަނޑުތަކެއް ހުޅުވަމުން ދިޔައިރު އޭނާއަށް ފެންނަމުން ދިޔައީ ފައިލް ތަކާއި އެކިކަހަލަ ގަނޑުތަކެވެ.މާ ހާއްސަ އެކައްޗެއްވެސް އޭނާގެ ލޮލަކު އަޅައެއް ނުގަތެވެ.އޭނާ ހަމަ ބިރުންހުރެ ހޯދަން އެއައީ އެއްވެސް ހާއްސަކަމެއް ނެތް މޭޒެއް ހެއްޔެވެ؟މި ޔުއާން މިއީ ހާދަ ބޯރިން މީހެކޭވެސް އޭނާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ.އޭނާ އެންމެ ރުޅިގަދަވީ އެ މޭޒުގެ އެންމެ ތިރީގައި އިން ވަތްގަނޑު ތަޅުލާފައި އިނީމައެވެ.އެކަމާ ރުޅިގަދަވެފައި ކުދި ކިޔަމުން ތެދުވި ދިމްރާއަށް އަނެއްކާވެސް އެވަތްގަނޑު ކައިރިއަށް ތިރިވެވުނީ ކުއްލިއަކަށް އާއި މޮޅު ހިޔާލަކުންނެވެ.އެއާއެކު އޭނާ އިތުރަށް އެންމެ މިނެޓެއްވެސް ލަސްކުރުމެއްނެތި ފެނުނީ ބޮލުގައި އިން ދަތިގަނޑެއް ނައްޓާލިތަނެވެ.ރަށުގައި އުޅުން އިރުވެސް އޭނާ ކޮން އުޅުން ކަމަކަށް ވީތީ އެ ވަތްގަނޑުވެސް އޭނާ ވަރަށް ފަރިތަކަމާއިއެކު ހުޅުވާލިއެވެ.

އުފަލުން ހެވިފައި ހުރެ އެވަތްގަނޑުގެ ދޮރުފަތް ދަމާލުމާއިއެކު ފުރަތަމަވެސް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބިއްލޫރި ފުޅިއެވެ.ދަތުރުގައި އޭނާ ބޮލި އަޅާފައި ޔުއާންއަށްދިންކަހަލަ ބިއްލޫރި ފުޅިއެކެވެ.ތަފާތަކީ މިއަދު އެފުޅީގައި ބޮލީގެ އިތުރުން ކުދިކުދި ބިއްލޫރި ކޮޅުތަކެއްވެސް ހުރިކަމެވެ.އެފުޅި އެފަދަ ގޮތަކަށް ފެނުމުން އެވަގުތު ދިިމްރާގެ ހިތުގައި ހިނގާލި ޝުއޫރުތަކެއް ހުދު ދިމްރާއަކަށްވެސް ނޭނގުނެވެ.އެނގުނުހާވެސް އެއްޗަކީ އެތަށް ހާސް ޝުއޫރުތަކެއް އެހިތުގައި އެވަގުތު ހިނގާލިކަން އެކަންޏެވެ.

އެގޮތުގައި އިނދެ އެ ނަގަން އަތް އުފުލާލުމާއިއެކު އިތުރު އެއްޗެއް އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގެންފިއެވެ. މަޑުމަޑުން އޭނާ ކަބަޑުތެރެއިން އެ ނަގާ ބަލައިލިއެވެ.އެއީ ހަމަ އެ ޑްރީމް ކެޗާއެވެ.ޔުޝްރާާ އޭނާއަށް ދިން ޑްރީމް ކެޗާއެވެ.އެކަމަކު އޭތި ޔުއާންގެ އަތުގައި އޮންނަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހަމަ އެވައްތަރުގެ ޑްރީމް ކެޗާއެއް ޔުއާންގެ އަތުގައިވެސް ކުރިންސުރެ އޮންނަނީ ބާއެވެ.

އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑުއިވި ދިމްރާގެ ހިތް ހީވީ ހުއްޓިގެން ދިޔަ ހެންނެވެ.ނޭވާ ވެސް ދިޔައީ ކަރުގައި ތާށިވެގެންނެވެ.އޭނާ ދުވަހަކު އެހާ ބިރުގަތްކަމެއް ނޭނގެއެވެ.މިއަދު މިއީ ރަނގަޅަށްވެސް ވަގު ހިފޭނެ ދުވަހެކެވެ.ލިބުން ހާސްކަމުގައި އޭނާއަށް މޭޒު ތަންދޮށަށްވެސް ވަގުތުން އެއާއެކު ވަދެވުނެވެ.އޭރު އެކުއްޖާ ހުރީ ބިރުން ހަލާކުވާވަރުވެފައެވެ.ނުފެނޭތޯ ހިތާ ހިތުން އޭނާ އިނީ ދުއާވެސް ކޮށްލަ ކޮށްލައެވެ.

“ވަޓް ދަ ހެލް” ޔުއާންއަށް މޭޒު ދަށުގައި އިން ދިމްރާ ފެނި ފުރަތަމަވެސް ބުނެލެވުނީ އެހެންނެވެ. އޭނާގެ މޭޒުދޮށުގައި ދިމްރާ އިންނާނީ ރަނގަޅު ބޭނުމެއްގައެއް ނޫންކަން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ.ދިމްރާއަކީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްކަން މިހާރު މީހަކު އޭނާއަކަށް ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އައި ރުޅީގައި ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފައި ދަމައިގަތެވެ.އެއާއެކު މޭޒުގައި ދިމްރާގެ ބޯ ޖެހިގެން ދިޔައެވެ.ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ދިމްރާ އިސްދަށަށް ނުޖަހަނީހެން ޔުއާން ދަމައިގަތުމުން ދިމްރާގެ ބޯ މޭޒުގައި ޖެހުނެވެ.އޭރު ދިމްރާގެ މޫނުގައިވާ ބިރުވެރިކަން ފާޅުކޮން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާ އެ މޭޒުކައިރިއަށް އައީތީ ޔުއާންވެސް ހުރީ ބިރުގެންފައެވެ.އެ މޭޒުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިމްރާއަށް ފެންނާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭނާއަށް ރުޅި އިސްކުރެވުނީވެސް އެހެންވެއެވެ.އެހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އެވަގުތު ވަށާލުމުންނެވެ.

ދިމްރާއަށް އެ އެއްޗެހި ފެނިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް މަލާމަތް ކުރާނެއެވެ.ލިބެން ނެތް މީހެއްގެ އެއްޗެހިތަކެއް ރައްކާ ކޮށްގެން އުޅޭތީ އޭނާއާއި ދިމާކުރާނެއެވެ.އެއީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ.އެ އެއްޗެހި އޭނާގެ އަތުގައި ހުރިކަން އެނގޭކަން އޭނާ ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެތެރޭގައިވާ ހިތަކީ އެހާ ފިނޑި އެއްޗެއްކަމަށް އެއްވެސް މީހަކު ދެކޭކަށްވެސް އޭނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

“ގެޓް އައުޓް..ނައު” ޔުއާންގެ އެއަޑުންވެސް ދިމްރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.ބިރުންހުރި ހާލު އެހެންކަމުން އޭނާއަށް މޭޒުދަށުން ނުކުމެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.އޭނާއަށް ކުރިއަށްވުރެ ޖެހިލުންވެހުރެ ހިތް ދިރުވާލެވުނީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ޑްރީމް ކެޗާރއަށް ޔުއާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވާތަން ފެނުނީމައެވެ.

“ކިހިނެއް އެ ވަތްގަނޑު ހުޅުވީ” ޔުއާން ލަސްލަހުން އިއްވާލި ބަސްތަކުގައި ހަރުކަށިކަން އެކުލެވިފައި ވިއެވެ.އެދެލޮލުން ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިގޮތުންވެސް ހީވީ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ހެންނެވެ.

“ޔުއާން ކޮންއިރަކު ވައްކަން ކުރަންފެށީ” ބިރުން ހަލާކުވި ނަމަވެސް ދިމްރާ މޫނުމަތިން އެކަން ނުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ހާލުގައި ބުނެލީ ޔުއާން ކުރި ސުވާލައި ގުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާވެސް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ.

“މައިންޑް ޔުއަ ލެންގްއޭޖް ދިމްރާ” މިހެންބުނެ ފެނުނީ ދިމްރާ ނުވިސްނާ ހުއްޓާ ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުން އެ ޖަހައިގަތްތަނެވެ.

“އަދި ބުނަން..މީ ދިމްރާ ތި ހީކުރާ އެއްޗެއް ނޫން؟މިއީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއް..އަޑުއިވިއްޖެ” ޔުއާން ގަސްތުގައި ދޮގު ހެދީ އޭނާ ދިމްރާއަށް އެދޭން ކުޑަކޮށްވެސް ބޭނުން ނުވީމައެވެ.އުމުރުދުވަހަށް ދިމްރާގެ ހަނދާނަކަށް އޭނާ އެ ބާއްވަން ބޭނުންވާތީއެވެ.ދިމްރާ ލިބެން ނެތްތާާ ދިމްރާގެ އެހަނދާންތަކުގައި ދިރިއުޅެން އޭނާ ބޭނުންވާތީއެވެ.އެވަރުވެސް އެލޯބި ލިބެން ނެތްއިރު އޭނާއަށް ފުދެއެވެ.ވީއިރު އެ އެއްޗެހި އޭނާ ދިމްރާއާއި ހަވާލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

“އެން ލިސެން..މިއަދު ދިމްރާ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުނީ..ސޯ ދިމްރާ މިއަދު ދެން ގެއަށް ދިިޔަޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު” ދިމްރާއަށް ޔުއާން ބުނި ބަސްތަކަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާއި އެއްފަރާތް ކޮށްލަމުން އަނެއްކަވެސް ޔުއާން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިތަނެވެ.އެއާއެކު ދެން ފެނުނީ ޔުއާން ގޮނޑީގައި އިށީންދެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކްރީނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިތަނެވެ.އެއަށްފަހު ޔުއާން މަސައްކަތުގައި މަސްޢޫލުވެގެން ދިޔައީ ދިމްރާ އެތާ ހުރިކަމަށްވެސް ހަދާނުލައެވެ.

އެހެންކަމުން އިރުކޮޅަކު އެގޮތުގައި ހުރެފައި ދިމްރާވެސް އަތްދަބަސް ހިފައިގެން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ ޔުއާންގެ އެބަސްތަށް ދެން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަދަލު ނުކުރާނެކަން ވިސްނުނީމައެވެ. ދިމްރާ އެބާރުމިނުގައި ހުއްޓުނީވެސް އެ އިމާރާތުން ބޭރަށް ނުކުމެވުނީމައެވެ.އެއަށްފަހު ދެން ފެނުނީ ރުޅިގަަދަވެފައި ހުރެ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިތަނެވެ.

އޭނާ ޔުއާންއާއި އެހާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވެފައި ހުންނައިރު ޔުއާން އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުދޭތީ އޭނާގެ ގާތަށް ރުޅިވެސް އައިސްފިއެވެ.ކަންތައްތައް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން އޭނާއަށް އެނގޭނީ ޔުއާންއާއި ވާހަކަ ދެކެވިގެން ކަމަށްވީއިރު ޔުއާން އެފުރުސަތު ނުދޭތީ އޭނާގެ ހިތުގައި އެކަމާ ޝަކުވާވެސް އުފެދިއްޖެއެވެ.

ދިމްރާއަށް ގެއަށްވެސް އެންމެފަހުން އަންނަން ޖެހުނީ ޓެކްސީއަަކަށް އަރައިގެންނެވެ.އެކަމާ އެހާއި މޫޑީވެފައި ހުރެ ގެއަށް އައިސް ވަތްތަނުން ފެނުނީ އަދި އަމުދުން މިއަދު އެވަގުތުގައި އޭނާ ދެކެން ބޭނުންވާ މޫނެއް ނޫނެވެ.މިއަދު ވާ ވަރަށް ކަންކަމާއި ކުރިމަތި ލެވިއްޖެއެވެ.ދެން އިތުރަށް އިތުރުކަމަކާއި އޭނާ ކުރިމަތިލާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ. އެކަމަށް ހިތްވަރެއްވެސް ނެތެވެ.އަނެއްކޮޅުން އެއީ ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އޭނާ ދެކެން ބޭނުންވާ މޫނެއް ނޫނެވެ.

ނާސިރުމެން ދެމަފިރިންނާއި އަދި އާލިކްމެން ދެމަފިރިންގެ ކައިރީ ސޯފާގައި އިށީންދެލައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން އިނީ އިތުރު އެހެން މީހެއް ނޫނެވެ.އެ ސޫރައެއް ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް އޭނާ ދެކެން ބޭނުންނުވާ ސޫރައިގެ ވެރިޔާއެވެ.އާމިލްއެވެ.

ހީހީފައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އެ މާޙައުލުގައިވެސް އޮތީ އުފާވެރިކަމެވެ.ފަސްމީހުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ އެހާވެސް އުފާވެފައި ތިބެއެވެ.އެ މަންޒަރުފެނި ދިމްރާއަށް ދޮރުމަތީ ހުއްޓުނު ގޮތަށް ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ބަލަން ހުރެވުނީއެވެ.އޭރު އެ މޫނުގައި އެތައްހާސް އަސަރެއްވިއެވެ.ބިރާއި ހާސްކަމެވެ.ޖެހިލުންވުމާއި ކަންބޮޑުވުމެވެ.ފޫހިކަންވެސް މެއެވެ.

“ދިމް ކިހިނެއްވެފަ ތިހުރީ..އާދޭ އެތެރެއަށް މިތާ އިށީންނަން” ކަންދިމާކުރިގޮތުން ދޮރުމަތީ ހުރި ދިމްރާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެނުނީ ޔުޝްރާއަށެވެ.

އެ މޫނުގައިވާ ހާސްކަން އާމިލްގެ އިތުރުން ދެންތިބި ހަތަރުމީހުންނަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި އެއީ އާމިލް ފެނިގެން ކަންވެސް އެމީހުންނަށް އެނގެއެވެ.ނަމަވެސް އެކަން މޫނުމަތިން ނުދައްކާ އެ އެންމެން ތިބީ ދިމްރާއާއި އާމިލްއާއި އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާވެ ވާހަކަ ދެކެވެން ފެށުމުން ހުރިހާކަމެއްވެސް ދުވަސްކޮޅަކުން ހަމައަކަށް އެޅޭނެކަމަށް ވިސްނޭތީއެވެ.ވީއިރު ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަކީ އާމިލްއާއި ދިމްރާއާއި ގިނަގިނައިން ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދެކެވުންކަމަށް އެމީހުން ގަބޫލުކުރޭވެސްމެއެވެ.އޭރުން ދުވަސްކޮޅަކުން އެދެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވީ ބީރައްޓެހިކަމާއި ދުރުކަން ކެނޑި ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލުވެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަށް ދެމީހުން ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.މާޒީވި ކަންތައް މާޒީގެ ތެރެއަށް ގެބިގެން އޭރުން ދާނެއެވެ.އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ.މާޒީގެ ކަންތައް މާޒީއާއި އެކުވެގެން ދިއުމެވެ.

އެ އެންމެން ބަލަން ތިބުމުން ދިމްރާއަށް ބޭނުންވެހުރެވެސް އިންކާރުކޮށްފައި ދާން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނާކަށް ނުކެރުނެވެ.އެހެންކަމުން ދިމްރާ ގަދަކަމުން ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްގެން ހުރެގެން އައިސް އެތަނުން ސޯފާއެއްގައި އިށީނެވެ.އާމިލް އިނީތީ އުނދަގޫވެފައި އިން ނަމަވެސް ދިމްރާ އެކަން ނުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.އެހެންކަމުން އެ އެންމެން ދައްކަމުން ދިޔަ މަޖާ ވާހަކަ ތަކުގައި ދިމްރާވެސް ބައިވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.އެހެންކަމަށްވީތީ ދިމްރާވެސް އިރުކޮޅެއްތެރޭ އެ މާޙައުލަށް ހޭނިއްޖެއެވެ.

ނަމަވެސް އޭރުވެސް އާމިލް އެނބުރި އައީތީ އެކަމުގެ ބިރު ދިމްރާގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އާމިލްގެ އަތްދަށުގައި އޭނާ ޖެހިދާނެތީ އެކަމާވެސް އޭނާއަށް ވިސްނެމުން ދިޔައެވެ.ހަމައެހެންވެ އާމިލް އޭނާއަށް ދީފައި ހުރި އިންޒާރުތަކުންވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑި ކަމުން ދިޔައެވެ.އެކަންކަން ހަނދާންވުމުން އޭނާއަށް ސިހިފައި އުފާވެރި މޫނަކާއިއެކު ތިބި އާލިކްއާއި ޔުޝްރާގެ މޫނަށްވެސް ބަލައިލެވުނެވެ.އޭރުވެސް އާލިކްއާއި ޔުޝްރާ އާމިލްއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައިރު އެދެމީހުންގެ ލޯބިން ފުރިފައިވާ ބެލުމާއި އުފާވެފައިވާވަރު ހާމަކޮށްދޭ އެ ހިނިތުންވުން ނުފިލާ ދެމީހުންގެ މޫނުމަތީގައިވިއެވެ.އޭރު ރަނގަޅަށްވެސް ދިމްރާގެ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅެއް ދަތުރުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެކަމަކު އާމިލް އޭނާއަށް އެ އިންޒާރުދިނީ އާމިލްދެކެ އެހާ ލޯބިވާ ބޭބެއެއްގެ އުފާތަށް ފޭރިގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ހެއްޔެވެ؟އެކަމަކު އެއީ އޭނާގެ ބޭބެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟އެ ދޮންބެގެ ހިތުގައި އެކޮއްކޮއަށްވާ ލޯބި އެދެލޮލުން ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށްވެސް ބަލާ މީހަކަށް ހާމަކޮށްދޭނެއެވެ.ވީއިރު އާމިލް އެބުނީ އޭނާދެކެ އެހާ ލޯބިވާ ބޭބެއްގެ އުފާތަށް ފޭރިގަންނާނަމޭ ހެއްޔެވެ؟ހަމަ އޭނާއަށް އެދުވަހު އެ އިިންޒާރުދިނީ އެ ބޭބެގެ އުފާވެރިކަން ހިތާމަވެރި ކަމަށް ބަދަލު ކޮށްލާނަމޭ ކިޔާފައި ހެއްޔެވެ؟ގަބޫލު ކުރަންވެސް ދަތިއިރު އޭނާ އެހެން މީހެއް ކައިރީވެސް އާމިލް އެގޮތަށް އިންތިޒާރު ދިންކަމަށް ބުނެފިނަމަ ގަބޫލު ކުރާނެ މީހަކު ނުހުންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ.އެއީ އެހާވެސް އާލިކްއާއި އާމިލް އެކަކު އަނެކަކު ދެކެވާ ލޯބި ފެނި ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެއެވެ.އެހެނަސް އާލިކް ކިތަންމެ ލޯތްބެއް ވިޔަސް އާމިލް އެލޯބި ވާކަމާއިމެދު މިއަދު އޭނާއަށް ޝައްކެވެ.

“މަންމަމެނަށް އެނގޭތަ ދިމްވެސް މިހާރު އުޅެނީ ލައިފް ޕާޓްނާރއެއް ހޯދައިގެންކަން” އެ ފުން ވިސްނުމުގައި އިން ދިމްރާއަށް ސިހުންލިބުނީ ޔުޝްރާ ބުނެލި ވާހަކަ އަޑުއިވިފައެވެ.އޭނާ ސިހިފައި ބަލައިލީ ދެންތިބި އެންމެން އޭނާދެކެ ތިބޭނީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައޭ ހިތަށް އަރާފައެވެ.އެހެން ހިތަށް އަރަން ޖެހުނީ ކީއްވެކަން ނުވިސްނުނަސް އޭނާގެ ހިތަށް އެރީ އެހެންނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ހީކުރިފަދަ އެއްވެސް އަސަރެއް އޭގެން މީހެއްގެ މޫނު މައްޗަކު ނުވެއެވެ. ކިރިޔާވެސް ހައިރާންކަމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަންހުރީ އާލިކްއާއި އާމިލްގެ މޫނު މަތިންނެވެ.ނާސިރުއާއި ޒީނަތުގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނުނީ އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއަސް ހިނިތުންވުމެކެވެ.

“އައްދެ ދިމްވެސް ބޮޑުކުއްޖަކަށް ވީ ދޯ” އާލިކް ހައިރާންވެފައި އިނދެވެސް އެހެންބުނެ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލުމުން ދެންތިބި އެންމެންވެސް ފެށީ ހޭށެވެ. ދިމްރާގެ މޫނަށް ވެރިވީ އެއާއެކު ލަދުވެތިކަމެވެ. ދިމްރާއަށް ވީގޮތް ފެނިފައިވެސް މީހަކު ހިނި އަންނާނެއެވެ.

“ތެދެއް!ދެން އެލަކީ ކުއްޖަކީ ކާކު އޯ” ޒީނަތުވެސް ހިނިތުންވެލާފައި ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލަން އިނދެ އަހާލިއެވެ.އޭރުވެސް ދިމްރާގެ މޫނުމަތީގައިވީ ލަދުވެތިކަމެވެ.

“އަހަރެން ފޫހިފިލުވައިދޭ ކަހަލަ މީހެކޯ ދިމް އެ ހޯދީ..އެހެންވީމަ އަހަރެންނާ ދޭތެރޭ ދިމް ކިހާ ވިސްނާ ދޯ..އަހަރެންނަށް މަޖާކޮށްދޭން އެ ހޯދައިދިން ކުއްޖަކީ މުނާޒް”

“ޔުޝްތާ” ޔުޝްރާ މަޖާވެފައި އެހެން ބުނެލި ހާއިރުން ފެނުނީ ދިމްރާ އަޑަށް ބާރުލާފައި ޔުޝްރާއަށް ގޮވާލިތަނެވެ.އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް އެންމެންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ.އާމިލްގެ މޫނުމަތީގައިވެސް މައުނަވީ ހިނިތުންވުމެއްވީއިރު ލިބުން ހަބަރުން އާމިލް އުފާވެފައި އިންވަރު އެމޫނުމަތިންވެސް ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

މިފަހަރު ޒީނަތުމެންނާއި ބައިވެރިވެގެން ދިމްރާވެސް ހޭން ފެށިއެވެ.ދިމްރާވެސް ބޭނުންވީ އެމަޖާ މާޙައުލުގައި ބައިވެރިވާށެވެ.ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާ ހީކުރީ ޒީނަތުމެން އެކަމަށް މަރުހަބާ ނުކިޔާނެ ކަމަށެވެ.އެއީ އެއްއިރެއްގައި ޒީނަތުމެންވެސް ދިމްރާއާއި ޔުއާން ގާތްކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަހެން އޭނާއަށް ހީވެފައި ވާތީއެވެ.ފަހަރެއްގައި އެއީ ހީވި ހީވުމަކަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.ނޫނީ ޒީނަތުމެނަށްވެސް ޔުއާންއާއި ދިމްރާއާއި އެއީ ގުޅޭނެ ބައެއް ނޫންކަން ވިސްނުނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

“އަހަނ!ދިމްރާ އަދިވެސް މަޖާކުރަން ތިއިނީ އަހަރެންގެ ފެމެލީއާ އެކުތަ..އައި މީން ދިމްރާގެ މުނާޒް އައިސްފިއޭނުން..އަހަރެން ހީކުރީ ވަގުތުން މުނާޒްގެ ކައިރިއަށް ކަމަށް ދާން ބޭނުންވާނީ..ބަޓް ދިމްރާ ތިއިނީ މުނާޒް ކައިރިއަށް ނުގޮސް އަހަރެންގެ ފެމެލީއާ އެކު އެންޖޯއި ކުރަން” އެ މަޖަލުގައި ތިއްބާ އެތެރެއަށް ވަދެގެން އާއި ޔުއާން ސޯފާތަށް ކައިރިއަށް ހުއްޓިލަމުން ބުނެލި ވާހަކައިން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ވަގުތުން ޔުއާންއަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.ޔުއާންގެ ބަހުރުވަ ހުރިގޮތުން އެކަން އެންމެންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިއިރު އެ އެންމެންނަށް ލިބުން ހައިރާންކަންވެސް ވަކި ކުޑައެއްނޫނެވެ.

ޔުއާންގެ އަޑުގައިވާ މަލާމާތުގެ އަސަރުވެސް ދިމްރާއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.ޔުއާން “އަހަރެންގެ ފެމެލީ” އޭ ކިޔާ ހާއްސަކޮށް އެތަންކޮޅު ފާހަގަ ވާނެހެން އެގޮތަށް ވާހަކަ އެދެއްކީ ދިމްރާއަށް އެއްޗެއް ބުނެދޭންކަމަށްވެސް ދިމްރާގެ ހިތް ބުނެލިއެވެ.އެކަމަކު ޔުއާން ބުނެދޭން އެއުޅެނީ އެއީ ޔުއާންގެ އާއިލާކަން ހެއްޔެވެ؟ޔުއާން އޭނާއަށް ހާމަކޮށްދޭން އެއުޅެނީ އެއީ ދިމްރާގެ އާއިލާއެއް ނޫންކަން ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަށްވެސް އެއީ ޔުއާންގެ އާއިލާކަން އެނގެއެވެ.ހަނދާނެއްވެސް ނުނެތެއެވެ.އޭނާ އަދި އެ އާއިލާ އަމިއްލަ ކުރާކަށްވެސް އުޅެނީއެއް ނޫނެވެ.ވީއިރު އެ އެންމެން ކުރިމަތީ މިއަދު އޭނާ އެގޮތަށް ލަދުގަންނަވާލަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

ޔުއާން އެބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާ ކީއްކުރަން ދެންތިބި އެންމެންވެސް ތިބީ ދެލޯ ބޮޑުވެ ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވެފައެވެ.ޔުއާން ފާޅުގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް ދިމްރާއާއި ވާހަކަ ދެއްކިއިރު އެހެންޏާ އެފަދަ ގޮތަކަށް ޔުއާން ބަސްބުނެ އުޅޭތަން ފެނިފައި ނުވާތީ އެމީހުންވެސް ހައިރާންކޮށްލައިފި ވިއްޔާއެވެ.

“އާން!ކީކޭ ތިކިޔަނީ..މިއަދު ކޮން ގޮތަކަށް ތިވާހަކަ ދައްކަނީ” ދިމްރާއަށްވެފައި އިންގޮތްފެނި ޒީނަތު ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބުނެލިއެވެ.އެކުއްޖާ މުޅިން ހަމަހިމޭންވެގެން ދިޔައިރު އެފަކީރު އިނީ އިސްދަށަށްވެސް ޖަހާލައިގެންނެވެ.

ހުރިހާ އެންމެންވެސް ހަމަހިމޭންވެ ސީރިއަސްވެފައި ތިބިއިރު ފެންނަ މަންޒަރުން މަޖާވެ ޝައުގުވެރިވެފައި އިނީ އާމިލް އެކަންޏެވެ.ފެންނަ މަންޒަރު ބަލަން އޭނާ އިނީ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ކަމުގައިވިއަސް އާމިލްގެ ހިތަށް ބަޔާންކުރަންދަތި އުފަލެއްވެސް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރުގެ ސަބަބުން ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ.

އޭނާއަށް ފެންނަމުން ދިޔައީ އިތުރަށް އޭނާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންނުޖެހި އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައްވަމުންދިޔަ މަންޒަރެވެ.އެއީ އޭނާއަށް ލިބޭ ކިހާބޮޑު އުފަލެއް ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަށް އެއްވެސްކަމެއް ކުރަން ނުޖެހި އޭނާ ދުޝްމަނެއް ގޮތުގައި ދެކޭ މީހާ އަމިއްލައަށް ނިކަމެތިވެ ބާކީވަމުން ދަނީއެވެ.ޔުއާން އެންމެ ލޯބިވީ ކުއްޖާޔާ ދެމެދު މިއަދު އެއޮތީ ނަފްރަތެވެ.އެންމެ ދެރަވެގެން އެކުވެރިކަންވެސް އެދެމެދުގައި އޮތް ހެންނެއް މިއަދަކު ހިއެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމަށްވީއިރު އިތުރަށް ދެން އޭނާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ޔުއާން މިއަދު އެހުރީ ވާވަރަށް ހިތާމައިގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ގެނބިފައެވެ.އޭނާ ބޭނުންވި ގޮތަށް ޔުއާން މިއަދު އުޅެމުން އެދަނީ އަނދިރި ދުނިޔެއެއްގައިކަން ޔުއާންއަށް ބަލައިލުމުންވެސް އޭނާއަށް އެނގިއްޖެއެވެ.މިއަދު ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާ ބޭނުންވި ކަންތަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ނުޖެހި ކާމިޔާބު ވެއްޖެއެވެ.އޭނާގެ ކޮޅު މޮޅުވާކަމުގެ މަލަމަތި އޭނާއަށް ފެންނަންވެސް ފަށައިފިއެވެ.ދިމްރާއާއި ޔުއާން އެކުވެ ގުޅިފައި ނުވާއިރު މިއަދު އެދެމެދުގައި އެއޮތީވެސް ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަމެވެ. ވީއިރު ޔުއާންގެ ލޯބި ދުވަހެއްގެ ކޮޅުންވެސް ދެން ޔުއާންއަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ.އެހެން ހިތަށް އެރުމުންވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުނު އުފާވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

“އަހަރެން ގޮތަކަށް ނުދައްކަމޭ ވާހަކައެއް މޯމް.. ދިމްރާއަށް އެއްޗެއް ބުނެލަ ދިނީއޭނުން މި..އައި މީން ދިމްރާގެ މުނާޒްވެސް އައިސް އުޅޭ ވާހަކަ ބުނެލަދިނީއޭ” ޔުއާން ދެޖީބަށް އަތް ޖަހާލައިގެން ހުރެ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއެވެ.ވެރިކޮށްލީ ހިތްކަތިލާފަދަ ހިނިތުންވުމެއް ކަމުގައިވިއަސް އެހިނިތުންވުމުގައިވި މަލާމާތުގެ އަސަރު ދިމްރާއަކަށް ސިއްރެއް ނުވިއެވެ.

“ސްޓޮޕިޓް ޔުއާން..ޖަސްޓް ސްޓޮޕް..ޔުއާން ނުބުނެދިނަސް އަހަރެންނަށް އެނގެޔޭ މީ ޔުއާންގެ ފެމެލީކަން..އެން އަހަރެން ނޫޅެމޭ ޔުއާންގެ ފެމެލީ އަމިއްލަ ކުރާކަށް..އެކަމު އަހަރެން އަބަދުވެސް ދެކެނީ މީ އަހަރެންގެެސް ފެމެލީއެއް ގޮތުގަ..އަހަރެން ދެކޭ ގޮތެއް އެހެން މީހަކަށް ބަދަލެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ” ދިމްރާ ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ރުޅިގަދަވެފައެވެ.ނަމަވެސް އެތާ ނާސިރުމެން ތިބީތީ ރީތި ގޮތުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.ރުޅިގަދަވެފައި ހުރެވެސް އޭނާ ހަޅޭއްނުލަވާ މަޑުމައިތިރިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކީ އެހެންވެއެވެ.

“އެން ޔުއާން ތީ އަހަރެންނަށް އެންމެ ގިނައިން މެނާސްތަށް މަތިން ހަނދާން ކޮށްދޭ މީހާ..ދެން އެކަމު މިއަދު ޔުއާންގެ ތިބުނާ މެނާސްތަށް ކޮބާ.. އަހަރެންނަށް އެނގިފަ އޮންނަ ގޮތުގަ ގެއަށް އައިސްފަ ހުންނަ މެހެމާނަކާ ބޭ އަދަބީކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ރީތި އާދައެއް ނޫން..އަދިއެވެސް ގޭގެ އިސްވެރިންވެސް ތިއްބަ..އެހެންވީމަ ޔުއާން ތިބުނާ މެނާސްތަށް ކޮބާ؟” ދިމްރާ މަޑުމައިތިރިކަމާއިއެކު އިއްވާލި ބަސްތަކުގައި ރުޅިއާއި ވޭން ވިއެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ ލަދުވެތިކަމާއި މަލާމަތްވެސް އެބަސްތަކުގައި އެކުވެފައިވިއެވެ.އޭރު ދިމްރާ ބުނެލި ވާހަކަތަކުން ޔުއާންވެސް ހުރީ ބުމަ ގޮއްޖަހާލައިގެންނެވެ.

އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ސިޑިން މައްޗަށް އަރަން ދިމްރާ ދުއްވައިގަތީ ބުނަން ބޭނުންވި ބަސްތަށް ބުނުމަށްފަހުގައެވެ.އިތުރަށް އެ އެންމެން ކުރިމަތީ އޭނާ ލަދުގަންނާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.ޔުއާން މިހާރުވެސް ވާ ވަރަށް އޭނާ ލަދުގަންނަވާލައިފިއެވެ. އިތުރަށް ޔުއާން ބުނާ އެއްޗެއް ބަލާކަށްވެސް އެހެންމީހުން އަމަލުކުރާގޮތް ބަލާކަށްވެސް މަޑުކުރަން އޭނާ ބޭނުންނުވީ އެހެންވެއެވެ.

އެހުރިހާ މަންޒަރެއް ބަލަން މަޖާވެފައި އިން ހަމައެކަނި މީހަކީ އާމިލްއެވެ.އޭނާއަށް އިނީ އެދެމީހުންގެ ކޯޅުންގަނޑުފެނި ރަނގަޅަށްވެސް މަޖާވެފައެވެ.އެންމެ މަޖާވީ ޔުއާންއެކޭ އެއްފަދައިން ދިމްރާގެ އަމަލުތަށްވެސް ހުރީމައެވެ.އެންމެން ކުރިމަތީ ދެމީހުންވެސް އެ ދައްކާލީ ވަރުގަދަ ސީންއެކެވެ.ދިމްރާވެސް ދޫ ނުދީ ޔުއާންއާއި އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާއަށް އެ މަންޒަރު ބަލަން މާ ކަމުދިޔަ ކަމަކަށްވިއެވެ.އަނބުރާ ގެއަށް އާއި ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނާ އެންމެ މުނިފޫހިފިލާނެފަދަ މަންޒަރުތަކެކެވެ.ޔުއާންއެކޭ އެއްފަދައިން ދިމްރާވެސް ޔުއާންދެކެ ރުޅިއައިސްފައި ހުރިކަން އެ މަންޒަރުތަކުން ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާއަށް ހާމަ ކޮށްދީފިއެވެ.އެ މަންޒަރުތަށް ބަލަން ޝައުގުވެރިވެ ހިތްހަމަޖެހިފައި އޭނާ އިނީ އެހެންވެއެވެ.އެހެންމީހަކަށް ނުފެނުނަސް އޭރު އާމިލްގެ ތުންފަތުގައި ސިއްރު ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ.

94

171 Comments

 1. Shiu

  June 5, 2017 at 9:06 pm

  Yes!!! Me first !!??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:39 am

   Yeyyy?????

 2. shabby

  June 5, 2017 at 9:06 pm

  yey..me first hama bala balaa indhaa thi up kohly…thnks ithoo..n mibaives hama first class..luv ya..

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:40 am

   Wc dear..n thanxx to u also my dear?????

 3. Jeny

  June 5, 2017 at 9:06 pm

  Yayyy.. Me first.. Ekm adhi nukiyan

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:40 am

   Yeyy..?????

 4. Sanu

  June 5, 2017 at 9:06 pm

  Wow! Miray first. Thanx c thooo for the lovely stry. Finally i got firs. Luv u c thooo???????

  • Book Lover

   June 5, 2017 at 9:09 pm

   hehe….. mirey haadha baivarey first tha!!!??

  • Sanu

   June 5, 2017 at 10:11 pm

   Alhay, aslu alhugandu ingay first comment kuree. Ekamu a comment nufonuvigen 3 vanafaharun foni vunee. C thooo alhay vvvvvvv reethi mi part. Hvaa mi bunee. Luv u lotx???????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:17 am

   Hehe..ehentha..ok thanxx sanu aslu vx ingey..thanxx v v v bodah..ly tooo..??????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:41 am

   Awwh..wc sanu..n thanx to u also so so much..ly too?????

 5. song joong ki..korean

  June 5, 2017 at 9:07 pm

  heyy me first dhwww. haha kiyaalaafa comment eh kohlaanan ingey.

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:41 am

   Hehe..thanx dear?????

 6. Book Lover

  June 5, 2017 at 9:08 pm

  6

  • Book Lover

   June 5, 2017 at 10:14 pm

   Ithoo dear kihinetha?? Mi Story hama bunedheynves neyngey haa reechey!!!!!! And mioh aamil eh dho!! E Aamil dhuniye vee naraka ah fonuvaaliyas rangalhu vaane kanneyge!?Haadha foossekey vanee eyna dheke…. yuaan keevetha eyna emme loabivaa meehaa aai dhimaa ah emmenge kurimathy malaamaai kurany?? Anekka e eeves bae kudhinnah vaa gotheh tha?? I never met ekahala kujjakaa adhi…. yuaan ves ulheny hurihaa kameh foruvan vegen… adhi kobaa, dhimraa ves hama eheney! Ehaa stubborn ve ehaa avahah rulhi gadha vey!! hehe…. Alhe ithoo… bunelan beynunvany that ithoo hama molhee ey vaahaka liyan u have talent! And ithoo liyunee mehnun dheenee kuruvaahaka eh, e vaahaka miadhu keen…. omg…. vvvvv reethi e vaahaka ves, hama girls ah v ibraitheri vaahaka eh e ee… i am also a girl.. ehenve ithoo ge faraathun e vaahakain ves baivaru vaahaka engijje…. asluves varah bodah thanks ithoo ah, mikahala reethi, interesting, curious, majaa, dheenee etc vaahaka tha liyaathy… adhi dont worry, ithoo ah kithamme gina negative comment libunas always remember that there is always one standing besides you… ??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:22 am

   In sha Allah gud dear kihinehtha??..hehe dww dear…ehvaruge dhekudhin hama..n aslu vx v v v happy vejje dheenaa vaahaka dear ah kamudhiyaeema..eygen ibauraaih haasil v kamah faahaga kureema..aslu vx ithoo speechless vejje..so dhn thanxx ey bunaanee dear..hehe..really thanxx so so so so so much my dear..thanxxx a lotttt..n ithoo abadhu vx hama fahun thibuni bas handhaan bahahtaanan ingey.. In sha Allh..thanx thihaa support dheythy vx..ly?????????????

  • Book Lover

   June 5, 2017 at 10:16 pm

   Pis… anekka comment dhigu vejje dho.. bunan beynun vaa vaahaka tha ginakamun….

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:24 am

   Hehehe..a ok vaane dear..n once again thanx a lot my dear?????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:41 am

   ????

  • Book Lover

   June 6, 2017 at 12:26 pm

   THANKYOUUUU!!!!!!??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:53 pm

   WELCOME?????

 7. Romeo

  June 5, 2017 at 9:18 pm

  Wow…. inthizaarekey neyngey vevuneee.. salhi

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:42 am

   Thanxx dearr ????

 8. Flower princess

  June 5, 2017 at 9:18 pm

  Varah reethi love it
  Waiting for next part.

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:42 am

   Awwh..thanxx my dearr..?????

 9. Adha?

  June 5, 2017 at 9:19 pm

  Varah reethi mi part ves… ? nd mihaa dhigukon genes dheythy ve varah ufaavey? thank you ithoo?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:43 am

   Awwh..glad to know that…thanx my dearr so much..n wc ingey?????

 10. ?????

  June 5, 2017 at 9:21 pm

  Hama ithoo vareh neh???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:44 am

   Awwhh..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 11. laii

  June 5, 2017 at 9:21 pm

  Masha allah varah reethi… waiting 4 the next part..

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:44 am

   Awwh..thanxx my dearr????

 12. Sidhu

  June 5, 2017 at 9:26 pm

  Salhi waiting for the next part ❤,

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:44 am

   Thanx dear sidhu????

 13. Erl

  June 5, 2017 at 9:27 pm

  Reethi dhn?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:45 am

   Thamxx dear Erl?????

 14. laimaan

  June 5, 2017 at 9:32 pm

  Cheedi aamilu gandu v foohivey. Mi soru kanthah avahah bastukohlan ulhey ithoo maa foari naaruvanyhun. Mi part vs v reethi ingey. All the best

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:45 am

   Hehe..yaa dww..thanxx my dear so so much?????

 15. Someonennnn

  June 5, 2017 at 9:32 pm

  Mi vaahaka genes dey dhuvas thah bune deebala…konme part eh vx kiyan regularly…its awesome…

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:47 am

   Dhe dhuhun eh dhuhu dear..so dhn wednesday ga ingey In sha Allah up vaanee..n glad to know that dear..thanxx my dearrr?????

 16. Nanni

  June 5, 2017 at 9:33 pm

  Mi part haadhu kuru hn hyvei.. ehr kiyaa hithun huhta.. anhen maa bdu kamei vx nuvei anhka.. kithah part adhi eboi thrr.. as alwys stwry ge mi part vx rythi ingei..?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:47 am

   Ehentha dear.. 6 varakah prts dhn ulheynee..n thanxx dear????

 17. shahaa

  June 5, 2017 at 9:34 pm

  Ithoo is the best. V ufaa vey dhigu koh genes dhey thy

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:48 am

   Awwh..happy to know that..thanxx my dear so so so much..?????

 18. Maureen

  June 5, 2017 at 9:38 pm

  V nice next part koniraku

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:49 am

   Thamc my dear.. In sha Allah wednesday ga ingey?????

 19. naaanu

  June 5, 2017 at 9:39 pm

  Ebbai faharu maa foohi vey aneh bai faharu majaa.kithah parts ebain adhi? Dhim and aan nugulhigen miyoh moya vany kaleyney ?avahah e meehun gulhuvan veenu.ithoo akah hieh nuveytha eheneh?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:53 am

   Hehe..alhe vaa goih balamaa dww dear…thanxxx naaanu so so much ingeyy?????

 20. yaania

  June 5, 2017 at 9:40 pm

  Masha Allah ithoo.. v reethi inge. Love you.. aamil ah reethi landeh dheythi inge.. interesting.. best of luck.. Good nyt dear.. ☺☺❤❤??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:57 am

   Hehe..ok..thanxx my dear so so so much..really thanx a lot..gd nytt my dear?????

 21. Ashadam

  June 5, 2017 at 9:41 pm

  Alhey dhen dhim n uaan gulhuvabala. Story v salhi.ekam mirey ma hassa kameh nuhinga.v sad

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:00 am

   Nuhingaa tha..??..thanxxx dear..thanx a lot???

 22. Addu manje

  June 5, 2017 at 9:43 pm

  Varah reethi.. cant wait to read nxt part.. by the way ithoo how many more parts to go?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:01 am

   Thanxxx my dear..six varakah parts kanneynge ingey..thanx a lot once again??????

 23. ReeXa

  June 5, 2017 at 9:43 pm

  Haadha dhera ey.. dhn mihaaru hama ragalhah vx dhim n yuan goii dhookuran vejje nu. . At least dhim vaahaka dhahkan furusathu dhey nama vx kon fadha.. huri hithaama eh ge bodu kamaa eve… anyway mi part vx varah furihama. . Reethi. . Chaalu.. dhn bunaane ehcheh neii. . Keep it up ithoooo

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:02 am

   Yaa dww dear…hehe..thanxx my dear so so much..really thanx thidhey supportah ingey..thanxx my dearr??????

 24. Song joong ki... Korean

  June 5, 2017 at 9:48 pm

  alheyy ithoooo!! vvvvvv reethi masha allah! reygavx vaahaka up kuraane kamuge inthizaaruga hury, hama ehaa kiyaa hithun! vvv best ngey! thee hama best n best writer i’ve seen ever in my life till now! ?☺ maadhama vx up khladhehchey avahaa dear ❤ always waiting 4 ur story ithoo dear!

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:03 am

   Awwhh..aslu tha..dhe dhunun eh dhuhu ingey dhn up kuraanee..thanxxx my dear so so so much..v v happy vejje dearge best writer ah v ma..really thanx a lot my dearr?????

 25. cya

  June 5, 2017 at 9:54 pm

  Mi Ulhey Amil ge undhagu dhim ah nufoaranees avaha bust kohlaa ithoo waiting for the next part

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:04 am

   Hehe..ehentha..thanxxx my dearrr?????

 26. mnnm

  June 5, 2017 at 9:58 pm

  hi ithoo.. v salhi ingey.. ur best hama,,???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:04 am

   Hii dear..n really happy to know that ingey..thanxx dear..thanxx a lot??????

 27. Song joong ki... Korean

  June 5, 2017 at 10:00 pm

  alhey alhey haaadhahaaaaaaa vaaa reeehcheyyy ithoooo!! hama vvv salhi, dhn hama bunaane ehchehvx neih! hama ehaa furihama! thee hama best writer! vaahaka gendhaa goih hama habeyyys!! keep ut up dear!!!☺ waiting 4 the nxt part! waiting waiting!

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:05 am

   Once again thanxx my dear..hehe..thanx a lot????

 28. Chum handi

  June 5, 2017 at 10:00 pm

  Alhey…. hithah araa dhim ah olhigen aan dheke loabi vaa vaahaka bunaane nama ey….. anyways….. story salhi…. gdnyt ? Ly….

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:06 am

   Yaaa dww dear…thanxx my dearr..thanxx a lot..ly too..n gd nytt??????

 29. farysha

  June 5, 2017 at 10:01 pm

  V v furihama

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:06 am

   Awwh..thanxx my dear?????

 30. haw shia shaba shi r

  June 5, 2017 at 10:06 pm

  Mashaa Allah v v loabi mi part ves,keep it up dear ,next part soon plx,asluga ves v furihama ,v v hiay hama jehey vaguthah up kohdheythee,yageen kan ovey nubeliyas up kohfa kan ihnaane

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:11 am

   Awwh..thanxxx my dearr so so so much..n thanxx thihaa trust kuraathy..thanx a lot dearr?????

 31. Nikko

  June 5, 2017 at 10:10 pm

  Alhey dhim aa yuan gulhuvaba dhim enmehnah amilge hagygaih kiyaa dhybala .. dhen yuan aa dhim aa vx goih dhookuran vehjeh ehnu mi vaahakaige fahubai ahnany adhi kithah bayah fahutha.. ithooo . Refresh kohla kohla indheh veny mivaahaka up veythw .. feshigen enmen part eh vx vahtaanulan.. bt miadhu mi comment kury yuan aa dhim nugulhi gina dhuvx vaathy hagygaih haama kohba dhen plxxxxxxx waiting ithoo

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:16 am

   Hehe..dww dear..adhi 6 varakah parts ulheyne ingey..thanxx dear so so so much..stry kiyaakan enguneema v v happy vejje..thanx a lot my daer.._??????

 32. AKI

  June 5, 2017 at 10:12 pm

  ithoo dhooni thihen nuhadhaa.. mihaaru dheravegen halaaku vaavaru vehje …. dhim n yuaan ah dhen visnaidheebaaa ???????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:18 am

   Alhe..fahun rangalhu vaane dearr..dww?????

 33. shaa

  June 5, 2017 at 10:13 pm

  kon irakun tha yuan and dhim ge gulhun ragalhu vefa huhtaa fehnaany.. i cant wait for them to be back. lwbivey yuaaan :*

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:19 am

   Hehe..alhe balamaa dww kuriah vany kihinehtho dww dear..thanxx a lot dear shaa??????

 34. Faxy

  June 5, 2017 at 10:15 pm

  Vaahaka kian vx fuhi mihaaru dhim n yuaan nugulheythi

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:23 am

   Adhi time kolheh dhee dear?

 35. shafu

  June 5, 2017 at 10:17 pm

  vvvv reeethi

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:24 am

   Awwhh..thanxxx my dearr????

 36. Mona

  June 5, 2017 at 10:19 pm

  Alhey haadha beykaaru vaahaka gina ey…foohi v …

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:25 am

   Awwh..ehentha..sry dissapoint kohlevuneema

 37. Chipoo

  June 5, 2017 at 10:22 pm

  Maa haasaru dhigu vaathee mihaaru varah foohi. Abadhu ekahcheh kiyaala kiyaala

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:25 am

   Mi part ithoo heekury change vaane kamah..sry dissapoint kohlevuneema

 38. Roo

  June 5, 2017 at 10:23 pm

  Varah reethi.. Next part innaany wednesday ga dhww.. Will wait for the next part ingey dear.. Goodnight ithoo.. ???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:27 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..so so so much..yaa a dhuhun ingey..gd nytt dear..n once again thanx a lot dear?????

 39. Aisha

  June 5, 2017 at 10:23 pm

  Varah reethi mi part ves ❤ despret to read the next part ?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:27 am

   Awwhh…thanxxx my dear so so so much..really thanx a lot dearr??????

 40. Song joong ki..Korean

  June 5, 2017 at 10:30 pm

  hi ithoo! comment fonuvan ulhe ulhevx nufonuvuny kurin! mi partvx vvvv reethi! negetive comment ayax maa bodah alhaa nulaathi! we’re with u dear, you’re always best and hama ehvana ingeyy! waiting 4 nxt part! luv u lots ☺☺☺

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:28 am

   Akamu aisfi ingey dear..so ekamu vx once again thanxx my dearr..thanxxx a lott n so much..????

 41. mary

  June 5, 2017 at 10:40 pm

  alhey. dhen edhe kudhin gulhuvaa

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:31 am

   Alhe hingaaba vaa gotheh balamaa dww dear???

 42. ????❤

  June 5, 2017 at 10:43 pm

  Nyc…

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:31 am

   Thanxxx dearr?????

 43. Zail

  June 5, 2017 at 10:49 pm

  Again e aamil aeetha..btw vrh interesting mihaaru yuaan ge dream ga vaagoih dho balaa hihvanyh… Aamil ge reyvungandu kbms gothamah meehakah bust vaanama dho?
  Ithoo knirakun next part genesdheyne??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:33 am

   Hehehe..ehentha..alhe hingaaba balamaa dww vaa gotheh..hehe..n thanxx dearr so so so much.. In sha Allah wednesday ge ingeyy??????

 44. YammYoon

  June 5, 2017 at 10:57 pm

  Yeyyy me first yoooo….ehnyaaaa

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:34 am

   ????

 45. nonns

  June 5, 2017 at 10:58 pm

  Mihaaru heevany dhim and aan maa kanthahgandu bodukollaahen. Btw mi part vvvvvvvvreethi. I just have no words to describe mi vaahaka reethivaru. And nonns emme happy vany long koh eposides genesdheythy. Love u ithoo. Good night

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:44 am

   Awwwhh..happy to know that my dearr..really thanxxx a lott my dear..n thanxxx a lott..n v v happy vey nonns men happy kohdheveythee..lu too dear n gud nyttt?????????

 46. Ryyko

  June 5, 2017 at 10:58 pm

  Hey ithoo.. You never fail to bring the best.. I just love this story .. Can’t wait to read the next part??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:35 am

   Awwhh..glad to know that..thanxxx my dearr..so so so much..thanxx a lott????????

 47. Samee

  June 5, 2017 at 11:05 pm

  V nycc mi prt vx ithoo… Anehka vx eh aamil gandu eh geyah faavy dhw.. Nikan ragalhu landeh dheebala eyna ah… Hate him.. Bt luv this stwrry igey.. Gud nyt..Tc Lysm

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:36 am

   Aaekeyy..hehe..dww dearr..thanxxx samee so so much..really thanxx a lot my dearr?????n ly toooo?????

 48. Khadheeja

  June 5, 2017 at 11:08 pm

  Kihaadhera dhuvahakuves mivaahakaige nubairol kulhey dhemeehun falhaanaaraathee Vv dhera adhives dhelobiverin nugulheythee emme dhera ee Vv foohi ithoooo

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:36 am

   Alhe fahun ihah vaagoih balamaa dww frst..dearr

 49. Nawar

  June 5, 2017 at 11:08 pm

  Loa merey hi’du heeve ey VAATHUGA vaahen mifaharu eyni gasthugatr? Btw v reethi vaahaka

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:38 am

   Nooney olhigen..nt innaanee mihaaru rangalhu kohfa..n thanxx dear ingey hama bunela dhineema..n thanx once again hama so so so muchh??????

 50. sam♥

  June 5, 2017 at 11:24 pm

  storyy v salhii ithooo ….ekm e aamilu aeee dhwww v fooohivey ….ithoo plxx aan n dhim gulhuvabaaaa ehnoonyy aamilo anehkaa kameh kohfaane
  ……. next part happy kohladheyne kamah sam uhmeedh kuran .ithoo … story perfect .igey ithoo …lovelyy♥♥♥.keep it up ithoo ….. gud job.♥♥♥… ithoo varehh neh hama …

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:39 am

   Awwwhh..thanxxx my dearr sam…really thanxx alot n so so so so much my dearr??????

 51. Lulu

  June 5, 2017 at 11:46 pm

  Handi thidhaa goi

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:39 am

   Awwhh..a kyhve o dear??

 52. ???

  June 6, 2017 at 12:01 am

  Alhey ithoo dhenn e 2kudhinn gulhuvaafa vaahaka majaa kohbala…mihaaru maaginainn thi rohvaniii???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:40 am

   Alhe nurocheyy ekamu dear ingeyy???

 53. Hau

  June 6, 2017 at 12:11 am

  ahnekaa aamil gadhu aeey dhw…avaha eyynage bai nimaala…story vara reythi…waiting 4 the next part…

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:40 am

   Awwhh..ehentha dear..n thanxxx ingey hau..so so so much????????

 54. Xima

  June 6, 2017 at 12:31 am

  V nice n kondhuvahakuntha mi dhebulhaluge koalhun hutteynee ???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:41 am

   Hehehe..vaa gotheh alhe balamaa dww dearr..thanxx dearr so so much..n thanx a lot???????

 55. Ainy

  June 6, 2017 at 12:32 am

  Hey ithoo mihaaru mi dhaa goiy ehaa kamaku nudhey ingey… dhen ithoo mi amil ge kahthan falhaa aruvaabala… amil dhim aai dhima koffa inzaaru dheykah yuaan falha aruvaba.. eyrun salhi vaane

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:42 am

   Awwwhh..ehentha..alhe ekamu ihah frst vaagotheh balailamaa dww dearr?????

 56. sadh

  June 6, 2017 at 12:48 am

  Alhe aamil ge kanthah ninmaalan ulhe dhen. Munaz ge aa. Heheh. Varah rythi mirey ves. ❤️

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:45 am

   Hehehehe..ehentha..thanxxx my dear so so much..thannxxxx a lottt?????

 57. Khajja

  June 6, 2017 at 1:17 am

  Wow masha allah v v v rythi kykkurantha aamil thigenaee n aamil indha yuaan kyvvetha dhim ladhugannavany? alhey mi 2 myhun gulhuvan vejje ennu mihaaru dhen kommes myhakah neyngumegge thereyviyam aamil aadhima ah balaa levi eyna moonumathyge ufaaverikan fennaane nama dhim men koalhunyma n kamakaa shakkuves velinama dhw so sad??? v foohi aamil egothan ulheythy ithoo aamil j kollabala yuaan ge hyvaagikamaai masakkaiy therikan dhakkaalaafa n ahary party therey aamil dhim black mail kuraa adu yuaan noony yuaan ge femily ismyhakah ivi aamil ge kanthah falhaa araane nama konfadha eyna ulhey vaththarun v foohivey? anyway stry v v v rythi masha allah thihire visnumeh ly gud nyt ???❤❤❤???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:47 am

   Aamil fonuvaalan v dww ehen v ma..hehe .yaa dww dearr..n thanxxxx my dearr so so so so much..really thanxx a lott my dearrr????????

 58. Eshal

  June 6, 2017 at 1:54 am

  Mi vaahaka v v v reethi, but mashah heevanee mihaaru thankolheh haasaru bon’di ginavaahen, but love it ingey ithooooo……

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:39 pm

   Awwhh..ehentha…thanxxx dearr..thanx a lot???

 59. who am i?

  June 6, 2017 at 1:56 am

  v salhi mi part vess❣
  kury bayah ves comment kuran ulhunin bt publish eh nuvey?
  btw adhi kithah parts indhey thr mi stwry ga?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:40 pm

   Alhe..so sad..dww..btw thanxxx my dearr so so so so much.. 6 varakah parts kamah mi balany??????

 60. lai

  June 6, 2017 at 1:59 am

  aamilu………????magey athun maru nuvanis avaha dhurah dhey dhim ge lyf in…ma haadha foohseh veye..meena kanthah reethi gothakah nimmaalahchey ithoo ingey…vaane enmen kuri mathyga dhim ge athu ge hoonu ethi fahareh alhuvaalan..ladhu gannuvaalan vaane..aan ehenya e oh loabin ulhun yuan aa dhim ge lyf viyya halaak kohly..ithooo…thnxxxxxx alotxx…waiting for next part??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:41 pm

   Hehehe..ehentha dear..wc my dear n thanxx to u also so so so so much..???????

 61. lai

  June 6, 2017 at 2:04 am

  Aamiluuuuu???..nikume hama mihaaru yuan ge geyn…ladheh ves nuganey tha egeyga ulheykah…ithooo plxxx e aamil ge kanthah reethi gothakah nimmaalahchey…aan ehenya yuan aa dhim eha loabikn ulhenikn emyhun ge lyf spoil kohlaifi viyya….??? anyways v reethi mi part ves…waiting for next part??..ithoo vareh hama noanaane…??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:43 pm

   Hehe..ok..again thanxxx my dearr..thanxx so so much..n glad to know that ingey dear???????

 62. remoo

  June 6, 2017 at 3:06 am

  wow v nice waiting for next part :3

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:44 pm

   Awwh..thanxx my dearr??????

 63. Na

  June 6, 2017 at 3:30 am

  Abadu vaa ehgotheh mihaaru vanee… abadu eh vaahaka eh… new kameh nuhigaa … dhim n aan guleyne dhuvahakah wait kureveni. Bt…. stry ix super.. luv it ?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:45 pm

   Ok..kuda koh wait kohlaa ingey..thanxxx dearr..so so so much..??????

 64. Riyaa

  June 6, 2017 at 3:49 am

  Me first second nukiya storry ah cmnt eh kurihyaa ithoo maa ufaa vaane hn me ah heevey. Ithoo dear mi part ves v reethi??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:45 pm

   Hehehehe..yaa eyrun vx happy vaane hama..thanxxx my dear..thanxxx a lot??????

 65. Z,M

  June 6, 2017 at 4:06 am

  Varah varah furihama

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:46 pm

   Awwhh..thanxxx my dearr..??????

 66. Shy

  June 6, 2017 at 8:31 am

  What the… Aamil is back?!?! Hope he doesn’t create a bigger mess in Dhim n Yuaan’s life… It is already big enough to blow up a small house…. Anyway, story is as usual v nice n furihama… keep it up… waiying for the next part ?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:48 pm

   Yaaa dwww dearr…thanxx my dear..thanxxx a lot??????

 67. Mary

  June 6, 2017 at 8:50 am

  Special kameh nuvey…beykaar vahaka gina eee mihaar

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:48 pm

   Awwhh..sry disaapoint kohlevuneema

 68. Coco

  June 6, 2017 at 9:06 am

  How many parts more and story is fab?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:49 pm

   Thanxxx dear..6 parts varu kamah mi balany??????

 69. ShauNa

  June 6, 2017 at 9:52 am

  Alhey! Yuan haadhaha vaa stubborn ey dhw! Evves vaahaka eh dhim akah nukiyaadhe ? I am really sad. Alhe emme faharaku ves edhemeehun keevvaany anekaa ge hithuga oii ehcheh hoadhan ulhunee yaa ves! And aamil aee dhw ? Varah foari gadha vaane dhen dhw! Hehe ? At the end ga ves yuan nujehe dhw dhim dhera kuraakah ? I feel to go and tell yuan the truth about dhim and that aamil! Ekam ebai annan dhen wait kuraanan! I am so excited ? And aslu reyga kiyaifin dhen miadhu mi comment kolly las vedhaane thy! Hehe! So, waiting for the next part ? Love you a lot ithoo dear ???❤

  • Someone

   June 6, 2017 at 10:01 am

   Sorry ithoo dear! Faharegga ithoo ah neyngidhaane eii kaakukan! I comment in my name! Sorry sorry ? Eii my ge name! Ekam someone ga comment kurany abadhuves! Sorry dhen kuraany hama someone in ingey! Aslu reyga name ga liyely shauna balaalan vegen ehenve change nukurevi eyni! Once again sorry ithoo dear ??? Love you a lot ❤❤

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:51 pm

   Awwhh..nice name my dearr..n dnt be sry ingey..once again thanx my dear..ly tooo?????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:50 pm

   Yaaa dww dear..bt fahun rangalhu vx vedhaaneynun dww hama..hehe..thanxxx my dearr so so much..n ly toooo??????

  • Someone

   June 6, 2017 at 8:08 pm

   Thank you ithoo dear! And its my pleasure to make u happy and read the story then comment! Once again thankx ithoo dear ?????????????❤❤❤❤❤❤❤

 70. Zyn

  June 6, 2017 at 10:33 am

  Alheyy….stry vvvv loabii….maadhama up kohdheynan dhwww next part…plxx….v kiyaa hiyy veyy??

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:52 pm

   Awwh..thanxx my dear..yaa maadhen rey ingey dearr??????

 71. Dhimraa

  June 6, 2017 at 11:51 am

  Kon irakuntha dhim ge frnd annaanee… Dhim ea hithaamaaga maruvaa fahuntha? Alhe dhen dhimge frnd genesh yooaan ah hurihaa eahcheh ingey goih hadhaa dhyba… Pls???

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:52 pm

   Hmm wait ingey ingey goih hadhaanan?????

 72. Reen Hayaa

  June 6, 2017 at 12:42 pm

  Thi vaahaka mihaaru esfiya akun apload nuvey..mibuny..adafi..ga inna esfiya in..

 73. Kitty

  June 6, 2017 at 2:43 pm

  I Love this story♥♥♥♥ithoo ur jst greatt

  • ithoo

   June 6, 2017 at 6:29 pm

   Awwh..happy to know that..thanx my dear..thanx a lot??????

 74. Redrose

  June 6, 2017 at 3:06 pm

  I love this story ??, thanks for the lovely story dear ?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 6:30 pm

   Awwh..wc my dear..n thanxx to u also so much..v happy vejje ingey????????

 75. writer

  June 6, 2017 at 5:57 pm

  ithoo kon irakuntha dhemyhun gulhuvany writer hama kei madhu vefa mihunany… hehe… its a lovely story and i enjoy reading it…wish u success

  • ithoo

   June 6, 2017 at 6:32 pm

   Hehehe..gulhu van v dww dhn. V v happy vejje my dear..thanxxx so so so much..?????

 76. Navii

  June 6, 2017 at 6:14 pm

  Vvvvvvvv nice mi part ves.. Next part kiyan kei madhuvefa mi hury.. Ithoo .. When next part..? ..

  • ithoo

   June 6, 2017 at 6:33 pm

   Hehe.. In sha Allah maadhen ingey.. Thanxx my dear..so so much..???????

 77. floral

  June 6, 2017 at 11:53 pm

  miadhu up nuvey dho.

  • ithoo

   June 8, 2017 at 1:51 am

   Nw up vefa innaanee dear

 78. sonum

  June 7, 2017 at 12:00 am

  Mi part ehaa ehaa eh noon
  Ekam hyvany maadhan bai ok vaanehen. Kurin liyefa in story eh vyma vygotheh kamah ves vedhaane

  • ithoo

   June 8, 2017 at 1:54 am

   Sry for that dear

 79. Aakkyy

  June 7, 2017 at 1:20 pm

  Ahannah hyvany amil dhim r dhimakohgen ulhenikoh aan ah bust vaanyhen. Amil dhahkka vaahaka aan ah aduiveyny. Anyways story hama supper.

  • ithoo

   June 8, 2017 at 1:57 am

   Hehe..vaa goih balaanee dww dear..thanxx my dearr????

 80. Fathun

  June 7, 2017 at 9:16 pm

  Ithoo koba mirage part missing ?????

  • ithoo

   June 8, 2017 at 1:58 am

   Nw innaanee up vefa dear

Comments are closed.