ދިމްރާގެ އެވާހަކަތަކުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރި ނަމަވެސް ދިމްރާގެ އެ ވާހަކަތަކުން ރީމްގެ ހިތަށް ތަދުވެސްވިއެވެ.އުޝާވެސް ހުރީ ހަމަ އެފަދަ ހާލެއްގައެވެ.ދިމްރާގެ ވާހަކަތަކުން އުޝާވެސް ދެރަވެފައި ހުރިވަރު އެދެލޮލުން ހާމަ ކޮށްދެމުން ދިޔައެވެ.ދިމްރާ ވާހަކަ ދައްކާ ނިންމާލިހެން ހީނުވެ ފެނުނީ ރީމް އައިސް ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ރީމްއާއި ވީ ދިމާލަށް އަނބުރާލިތަނެވެ.

“ތިހެންޏާ ޔުއާން ލޯބި ނުވަންޏާ ދިމް ބުނެދީބަލަ ޔުއާން އެހެން އުޅުމުގެ ރީޒަންއެއް..ކީއްވެއޯ ދިމް ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެހެން އަންހެނަކާ ގާތްނުވެ އެހުންނަނީ..އެހެން އަންހެނަކާ ދިމާލަށް ބަލައި ނުލަނީ..ބުނެބަލަ ކީއްވެއޯ..ކީއްވެ އޯ ވާރެ ވެހޭ ރޭ ރޭ ވާރެއާ ތެމުން އާދައަކަށް ހަދައިގެން އުއުޅެނީ..އަހަރެންނަށް އެނގިފަ އޮންނަ ގޮތުގަ އާން ވާރެއާ ތެމެން ނުރުހެ..ބަޓް ދިމްއާއެކު ވާރެއާ ތެމުން ދުވަހުން ފެށިގެން ޔުއާން އެކަމަށް އަނެއްކަވެސް ހިތްޖެހި އާދައަކަށް ހަދަންވީ ސަބަބެއް ދިމް ބުނެދީބަދަ..އެއީ ޔާން އެން ރެންއަށްވެސް މިއޮއްހާ ދުވަސްވީ އިރުވެސް ކުރެވިފައި ނެތްކަމެއް..އަނެއްކޮޅުން އަހަރެންނަށް ޔުއާން އެނގިފަ އޮންނަ ގޮތުގަ ޔުއާން ކުޑަކުދިންނަކާ ގާތްވެއެއް ނުހަދަ..އެކަން ބަދަލު ކުރީ ދިމްއެއް ނޫންތަ..ވީއިރު ދިމް ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހަކު އެ އާދަ ހިފަހައްޓަންވީ ސަބަބެއް ދިމް ބުނެބަލަ” ރީމްގެ އެވާހަކަތަކުން ދިމްރާ ހުރީ ރީމްގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ބަސް ހުއްޓިފައިވާ ހުންނަ މީހެއް ފަދައިންނެވެ.ހީވީ ރީމް އެކުރި އެންމެ ސަވާލަކަށްވެސް ޖަވާބު ނެތް ކުއްޖެއް ހެންނެވެ.

އޭނާ ހުރީ ރީމް ކުއްލިއަކަށް ނެގި އެ ވާހަކަތަކުން ރަނގަޅަށްވެސް ބަސް ހުއްޓިފައެވެ.ރީމް އެހާ ރުޅިއައިސްފައި ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ދިމްރާއަށް އެ ރުޅިއަކަށްވެސް އިސްކަމެއް ނުދެވުނެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްކަން ދެވުނީ ރީމް އެދެއްކި ވާހަކަތަކަށެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރިގޮތުން ރީމްގެ ވާހަކަތަށް އެ ސިކުނޑިއަށް ވަދެއްޖެކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

“އެން މޮސްޓް އިމްޕޯޓެންޓްލީ ދިމްދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަ މީހަކު، ދިމްއަށް އެހާ ނަފްރަތު ކުރާ މީހަކު ދިމްގެ ނަންވެސް އިވެން ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ކީއްވެއޯ ކުޑަކުޑަ ޔުޝްތަގެ ފުރާނައަށް ދިމްރާ ކިޔަން ބޭނުންވީއެ” ރީމްގެ އެވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ސިހުން ލިބުންތަން އެދެމީހުންނަށް ފެނުނެވެ.އަދި އެވަރުން ނުވެގެން ދިިމްރާ ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރެ އުޝާއަށް ބަލައިލުމުން އުޝާވެސް ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އެއާއެކު ދިމްރާއަށް ކުޑަކޮށް ރީމްއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުންއިރު ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލީ އޭނާގެ ހިތަށް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެގެންނެވެ.

“ދިމް ރީ އެބުނީ ތެދެއް..ޔުޝްތަ ޔުއާންއަށް ޑިމީއަށް ނަމެއް ޗޫޒް ކުރަން ދިން ފުރުސަތުގަ ޔުއާން އަމިއްލައަށް ދިމްރާ ކީ..ނޭނގެ އެމައިންޑްގަ އެވަގުތު ހިނގަމުން ދިޔައީ ކީކޭ ކަމެއް..ބަޓް އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ތިބީ ސަޕްރައިޒްވެފަ..އެކަމު އަހަރެމެން އެކަކަށްވެސް މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ޔުއާންއާ އެސުވާލު ކުރާކަށް ކެރިފައެއް ނެތް..ބައެއްފަހަރު އަހަރެން ހިތަށް އަރާ ޔުއާން ޑިމީ ދެކެ އެހާ ލޯބިވަނީ ދިމްރާގެ ނަން ކިޔާތީއޭވެސް” އުޝާވެސް ރީމްއާއި އެއްބައިވެ ވާހަކަދެއްކީ މަޑުމަޑުން ދިމްރާއާއި މަގަތަށް އަންނަމުންނެވެ.އޭރު އެމޫނުގައި ހަރުކަށިކަމެއް ނުވެއެވެ.

“ދިމް އައިނޯ އަހަރެމެންނަށް ދިމްގެ ކައިރީ ހުންނަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކެއްގަ ދިމްގެ ކައިރީ ނުހުރެވުންކަން..އެކަމަށް ގިލްޓީ އަބަދުވެސް ފީލްވެ..ބަޓް ޕްލީޒް އިތުރަށް ދިމްގެ ލައިފް އިން އަހަރެމެން ދުރަށް ނުލާ..ދިމްއަށް ދެރަގޮތެއް ވާކަށް ދުވަހަކުވެސް ނުރުހެވޭނެ..އެހާވެސް ލޯބިވޭ..ދިމް އެއްވެސް ކަމެއް ޝެއާނުކޮށް ހުރެ ތިފަދަ ސްޓެޕެއް ނެގީމަ އަހަރެންނަށް ހާޓް ވެއްޖެ..އެގޮތަށް ޓޯކް ކުރެވުނީވެސް ހީޓްވިލެން ބޮޑުކަމުން” ކައިރީ ހުރި އެނދުގައި އިށީންނަމުން ވާހަކަދެއްކި ރީމްގެ އަޑުގައި މިފަހަރުވީ މަޑުމޮޅިކަމެވެ.އުޝާގެ ވާހަކަތަކަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނެވިފައިހުރި ދިމްރާއަށް ރީމްގެ ލޮލުން ފައިބެގެން ދިޔަ ކަރުނަތަށްފެނި ރީމްގެ ކައިރީ އައިސް އިށީންދެލެވުން ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.

“ރީ އައި ނޯ..އައި ނޯ އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް މިހާރު ޝެއާ ނުކުރެވޭކަން..ބަޓް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ތިދެމީހުން ދުރެއް ނުކުރަން..ނުވެސް ކުރާނަންވެސްމެ..ސޯ ޕްލީޒް ތި ގިލްޓީ ފީލް ކުރުން ދޫކޮށްލާ..އެން އެވީ ހުރިހާ ކަންތަކަށް އަހަރެން މައާފަށް އެދެން..ބަޓް ޕްލީޒް އަހަރެންނަށް ތިމީހުންގެ ސަޕޯޓް މިކަމުގަ ވަރަށް ބޭނުންވެ..ޕްލީޒް އޯލްވެސް ބީ ވިތް މީ..މުޅި އުމުރަށްވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް ތިދެމީހުން ބޭނުން” ރީމްގެ މޫނުގައި ދެފަރާތުން ހިފަހައްޓާލައިގެން އިިނދެ ދިމްރާވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ހިތްދަތިވެފައި ހުރެއެވެ.

އޭނާއަށް ވިސްނުނީ ހާދަ ގޯސްކޮންނެވެ.އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިިން އޭނާއަކަށް ގޯސްގޮތެއް ނޭދެނޭއެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ.މިއަދު އެގޮތަށްވެސް ވާހަކަ އެދެއްކީ އޭނާގެ އުފާތަށް އެ ރަހުމަތްތެރިންނަށްވެސް މުހިއްމު ވީމައެވެ.އެ ރަހުމަތްތެރިން އޭނާ އުފަލުގައި ހުންނަން ބޭނުންވާތީއެވެ.އެހެނަސް ވަގުތު ކޮޅަކަށްވިއަސް އޭނާއަށް އެދެ ރަހުމަތްތެރިންނާ މެދު ގޯސްކޮށް ވިސްނިއްޖެއެވެ.

އެމީހުން ބުނާހެން ހަޔާތުގެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ހިއްސާ ނުކޮށް އެހުރީ އޭނާއެވެ.ނަމަވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނޭނގޭ ހާލުގައިވެސް އެމީހުން ދިމްރާއާއި ޔުއާން ގާތް ކުރުވަން މަސައްކަތްކުރީ އެމީހުން އޭނާ ޔުއާންދެކެ ލޯބިވެ ބޭނުންވާކަމަށް ދެކޭތީއެވެ.ވީއިރު ރަހުމަތްތެރިއަކަށް އެހީވާން އޭނާވެސް ވަކި އެހާލަތުގައި ހުރެ ބޭނުން ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވީ އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަތަށް ފައިބެގެން ދިޔައިރު ހިތް ދިރުވާލަން އުނދަގޫ ވުމުންނެވެ.އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫ ވުމާއިއެކު ދިމްރާއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ރީމްގެ ގައިގައި ބައްދާލުމެވެ.އެއާއެކު އުޝާވެސް އައިސް އެދެމީހުން ކައިރީ އިށީންދެ ދެމީހުންގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގެންފިއެވެ.

ކޮޓަރި ބޭރު ފާރުގައި ލެނގިލައިގެން ތިބި ދިޔާންއާއި ޝާރިމްގެ މޫނުގައިވެސް ހިތްދަތިކަން ވީއިރު އެދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައި ހިނިތުންވުމެއްވެސް ވިއެވެ.އެއީ އެތެރޭ ތިބި ތިން ރައްޓެހިންގެ ފަހުގެ ވާހަކަތަށް އަޑުއިވިފައެވެ.އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްޗެހި ގޮވާލި ވަރުގައި އެދެމީހުން ތިބީ ހިތް ތެޅިތެޅިއެވެ.ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ އެ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން ތިން މީހުން ކަނޑާލަފާނެހެން ވިއްޔާއެވެ.އެބިރުގައި އެދެމީހުން އެތިން ކުދިންގެ ވާހަކަތަށް އަޑުއަހަން ތިބިއިރު ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށް ފަހުވަގުތު ތިން އެކުވެރިންގެ ވާހަކަތަށް އަޑުއިވުމުން އެދެމީހުންގެ ތުންފަތްމައްޗަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައީއެވެ.

އެދެމީހުން އެތެރެއަށް އައީ ބޭރަށް ނުކުތްއިރު ޔުއާން ފެންނަ ހިސާބުގައިވެސް ނެތީމައެވެ.އެތެރެއަށް ވަތްތަނުން އެތިން އެކުވެރިންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުމުން އެދެމީހުންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ.އެތެރެއަށް ނުވަދެ ވަރަށް ހިތްވަރުކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް އެދެމީހުން އެތާ އެތެރެއަށް ނުވަދެ ތިބީ އެތިން އެކުވެރިންނަށް އަމިއްލައަށް އެމީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފުރުސަތު ދޭންވެގެންނެވެ.

“އެން ޔޫ ނޯ ވަޓް ދިމް..ޔުޝްތަ ވިހައިގެން ހޮސްޕިޓަލްގަ ތިބި ރެއަކު އާން މޮޔައެެއްހެން ވިސްނާ ނުލާ ދުވި ސަބަބެއް އެނގޭތަ..އެގަޑީ ޔުއާން އުޅުންގޮތުން އެނގޭނެ ޔުއާންއަށްވެސް ޔުއާންއަށް އުޅެވޭ ގޮތް ނޭނގޭކަން” އެކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަންނަމުން ދިޔާން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން އެތިން އެކުވެރިންވެސް ދޮރާ ދިމާލަށް އިސްއުފުލާ ބަލައިލައިފިއެވެ.އޭރު ދިޔާންގެ ފަހަތުން ޝާރިމްވެސް ވަދެގެން އާދެއެވެ.

“މީހަކު ދިމްރާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި އަޑު އިވިގެން..ހީ ތޯޓް އެއީ އޭނާގެ ދިމްރާ އަހުމަދޭ..އެކަމު އެދުވަސްކޮޅު އޭނާ ބޭރުފުށުން ދައްކަމުން ދިޔައީ ދިމްރާދެކެ ރުޅި އަންނަކަމަށް..އެކަމު އެގަޑީ އެރުޅި ދިޔަތަނެއްވެސް ނޭނގެ..އޭނާ އެއޮއްހާ ދުވަހު ދައްކަމުންދިޔަ ފޭކް އަސަރުތަށް ބޭޒާރުވެ ދިޔައީ ދިމްރާއަށް އެނގޭތަ، ދިމްރާ އެނަން އަޑު އިވިގެންކަން..”

“ޔަ..ޔާން..ޕްލީޒް ސްޓޮޕް..އެން އޯލް އޮފް ޔޫ ޕްލީޒް މިވަގުތަށް ހުއްޓަ ނޫނީ އަހަރެން މޮޔަވެދާނެ..އަހަރެން އިތުރު ކޮންފިއުޝަންއެއް ތެރެއަށް ނުލާ..ޕްލީޒް” ދިޔާންގެ ވާހަކަ އަޑު އިވި ދިމްރާއަށް އެނދުން ތެދުވެވުނުއިރު ދެންތިބި އެންމެންގެ ނަޒަރު ދިޔާންއާއި އަމާޒުވެފައި ހުރިއިރު އެމީހުންގެ ތުންފަތުގައިވީ ހިނިތުންވުމެކެވެ.އެމީހުންގެ ވާހަކަތަކާއި އެއްބައިވެ ދިޔާންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީތީ އެކަމާއެވެ.

“ޕްލީޒް އަހަރެން ގެއަށް ގެންގޮސްދީ..އައި ނީޑް ޓައިމް..މި ހުރިހާ ކަމަކާ ވިސްނާލަން އަހަރެންނަށް ދުވަސްކޮޅެއްދީ” ދިމްރާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ އިތުރަށް އެތާ އޭނާ މަޑުކުރަން ވެއްޖެނަމަ އިތުރަށް ބޯ ހާސްވެ އޮޅުން ބޮޅުން ގަނޑެއް ތެރެއަށް ދިޔުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެތީއެވެ.މިހާރުވެސް އޭނާ އެހުރީ ވާނުވާ ނޭނގޭ ހާލަތުގައެވެ.ވިސްނިއަސް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން ނޭނގޭ އޮޅުންބޮޅުން ގަނޑެއްގެ ތެރޭގައެވެ.އެމީހުން އެދެއްކި ވާހަކަޔާއި އޭނާއަށް ފެންނަމުންދާ ޔުއާންގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ދެއްކި ވާހަކަތަށް އޭނާއަށް ގަބޫލު ކުރަން ހާދަ ދައްޗެވެ.އެކަމަކު އެމީހުން އެކުރި ސުވާލުތަކަށް އޭނާއަށް އެހެންވީއިރު އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އެމީހުން ބުނި ވާހަކަތަކުން އޭނާއަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ އެންމެ ވާހަކައެކެވެ.ޔުއާން އެހެންޏާ ކުދިން އުރާ ނޫޅޭ މީހަކު މިހާރު ޑިމީއާއި ހެދި ވަރަށް ވަރުން އުޅޭ ކަމެވެ.ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ސަބަބުން ހެއްޔެވެ؟ގަބޫލު ކުރަން ހާދަ ދައްޗެވެ.

ރީމް އެބުނީ ހަމަ ތެދެއް ބާއެވެ؟ޔުއާން މިހާރު، ވާރެއާއި ތެމެން ޝައުގު ހުރޭ ބާއެވެ؟އެކަމަކު ޔުއާންގެ ފަރާތުން އެފަދަ އިޝާރާތެއް އޭނާއަކަށް ފެނިފައެއްނެތެވެ. ޔުއާން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ބަހައްޓާކަމެއްވެސް އޭނާއަކަށް އެނގިފަކައެއްނެތެވެ. ވީއިރު ރާމް އެބުނި ވާހަކަ އޭނާ ގަބޫލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟އެކަމަކު ރީމް އެއީ ދޮގު ހަދާ އުޅޭ ކުއްޖެއްވެސް ނޫނެވެ.އެހެންކަމަށްވީއިރު އޭނާ އެކަން ކޮޅެއްގައި ޖައްސާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މީހާ އިތުރަށް ވާނުވާ ނޭނގުމެއް ތެރެއަށް ވެއްޓުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

އޭނާއަށް އެންމެ ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބުނީ ކުޑަކުޑަ ޑިމީއަށް ދިމްރާގެ ނަން ދިން މީހަކީ ޔުއާން ކަމަށް ރީމް ބުނި ވާހަކައެވެ.އެކަމަކު އޭނާ ދެކެ ރުޅި އަންނަ މީހަކު އޭނާއަށް ނަފްރަތު ކުރާ މީހަކު އޭނާގެ ނަން ޑިމީއަށް ދޭންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ކުރާ ނަފްރަތު އެނަމަށްވެސް ކުރާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ވީއިރު ޔުއާންއަށް ހަނދާން ކޮށްދޭނެ ނަމެއް އެކުޑަކުޑަ ކުއްޖާއަށް ޔުއާން އަމިއްލައަށް ކިޔަންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ އެވާނީ ޔުޝްރާއަށް ވިސްނާފައި ޔުއާން އެނަން ކިޔަން ބުނީ ކަމަށެވެ.ހައްތަހާވެސް ޖަވާބު ނޭނގޭ ސުވާލުތަކެވެ.އޭނާއަށް ފެންނަ ޔުއާންއާއި އަޅާ ކިޔޭ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް އެކަންތައްތައްވީއިރު އޭނާއަށް އެންމެ އުނދަގޫވަނީ އެކަންކަން ގަބޫލު ކުރާށެވެ.

އެކަމަކު ރީމް ބުނާހެން ދެން އެހެންވީއިރު އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ޔުއާން އެހެން އަންހެންކުދިންނާ ގާތް ނުވަނީ އަސްލު ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟އޭނާގެ ސަބަބުން ހެއްޔެވެ؟ ޔުއާން މިހާރު ވާރެއާއި އެހާ ގާތް ވާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ސަބަބުން ހެއްޔެވެ؟ކުޑަކުދިންނަށް ގާތްވެ ޔުއާން ހިތްޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހު އޭނާ ދިފްލާ އުރަން ޖެއްސީމައި ހެއްޔެވެ؟އެ ހުރިހާ ސުވާލެއްގެ ޖަވާބަކީ ހަމަ އޭނާ ބާއެވެ.ވީއިރު އޭގެ މާނައަކީ ޔުއާން މިހާރުވެސް އޭނާ ދެކެ ލޯބިވެ އޭނާ ބޭނުންވޭ ހެއްޔެވެ؟

ނޫނެކެވެ.ނޫނެކެވެ.އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޔުއާންގެ ނަމެއް އެހިތުގައި މިއަދަކު ނުވާތާނގައި ޔުއާން މިއަދު އޭނާ ބޭނުމެއްވެސް ނުވެއެވެ.އަދި ލޯބިވެދާނެއެވެ.އެހެނަސް ޔުއާން އޭނާ ބޭނުން ނުވާކަން އޭނާއަށް ވިސްނެއެވެ.އެހެންނޫންނަމަ ޔުއާންގެ ރުޅި އޭނާއަށް މިހާރު ދައްކަންވީ ސަބަބެއް ނެތްތާއެވެ.ޔުއާން ބަހާ އަމަލުން އޭނާއަށް ދުރުގައި ހުރުމަށް ތާ އަބަދު ހަނދާން ކޮށްދީ ކޮށްދީ ހުންނަނީ އެހެންވީމަތާއެވެ.ވީއިރު ޔުއާންގެ ހިތުގައި އޭނާގެ ނަން އޮތަސް އޮންނާނީ ނަފްރަތުގެ މައްޗަށްށެވެ.ޔުއާން އޭނާއަށް ދައްކަނީ އެކަމެވެ. އޭނާ ކައިރީގައި އުޅޭތީ އުނދަގޫވާ ކަމެވެ.ލޯބިވެ ބޭނުންވާނަމަ ޔުއާން އޭނާ ދުރަށް ލާންވީ ސަބަބެއް ނެތްއިރު އޭގެ މާނައަކީ ޔުއާން އޭނާދެކެ ރުޅި އަންނަކަމެވެ.އޭނާއަށް ނަފްރަތު ކުރާ ކަމެވެ.

ދިޔާންގެ ސައިކަލް ފަހަތުގައި އިން ދިމްރާގެ ހިތަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައީ އެ ހިޔާލުތަކެވެ. ދިޔާންވެސް ދިޔަ މަގުމަތީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީ އެހެންވީމަ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.ދިމްރާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް އެހެން ދުނިޔެއެއްގައެވެ.ހަމަހިމޭން ކަންމަތީ އިނދެ އޭނާ ދިޔައީ އެ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކޮޅެއްގައި ޖައްސަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.އެ ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިހާރު އޭނާއަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް، ޔުއާންގެ ހުރިހާ އަމަލެއް ދެކޮޅަށް ކިރޭކަމެވެ.އެކަމުން ކުރިއަށް ވުރެވެސް އޭނާ ވެއްޓިގެން ދިޔައީ ދަތި އުނދަގޫ ހާލަތަކަށެވެ.ދެން އޭނާއަށް މާބޮޑަށް އެކަންކަމާއި ވިސްނޭނެއެވެ.ހައްތަހާ އޭރުން ހިތަށް ތަދުވާނީއެވެ.ހައްތަހާ އޭނާގެ ބޯ ހާސްވާނީއެވެ.އޭރުން ކުރަމުންދާ ހިތާމަވެސް އިތުރުވާނެއެވެ.

ބުދެއްހެން ހިނގާފައި އައިސް އެޕާޓްމަންޓަށް ވަތްއިރު ނަސީބަކުން ޔުއާން އާއި ކުރިމަތިލާކަށް އޭނާއަކަށް ނުޖެހުނެވެ.ދޮރުން އެތެރެވުމާއިއެކު އޭނާއާއި ކުރިމަތިލީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ.ޔުއާންއާއި ކުރިމަތިލުމަކީ މިވަގުތު އޭނާއަށް ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ.އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.އޭރު އެހިތުގައި ޔުއާން ވީ ތަނަކާއިމެދުވެސް ސުވާލު އުފެދެމުން ދިޔައެވެ.އޭނާ އެވާހަކަ ބުނި ހިސާބުން ޔުއާން ތެދުވެގެން ދިޔައީ ކޮންތާކަށް ބާއެވެ.އަނެއްކޮޅުން ޔުއާން ތެދުވެގެން ދިޔައީ ކީއްވެ ބާއެވެ.އޭނާ ބުނި ވާހަކައިން ދެރަވެގެން ހެއްޔެވެ؟ރުޅި އައިސްގެން ހެއްޔެވެ؟ނޫނީ އޭނާ ބުނިހެން ތަނަކަށް ދާން ލަސްވެގެން ބާއެވެ. ފަހަރެއްގައި ވީ އުފަލަކުންވެސް ތެދުވެގެން ގޮސްދާނެތާއެވެ.

ކުރެވެމުން ދިޔަ ހިޔާލުތަކުން އޭނާގެ ބޯ ހީވީ ފަޅައިގެން ހިނގައި ދާނެ ހެންނެވެ.އެނދުމަތީ އިށީންދެލާ ބޮލުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލީ ގޮތުންވެސް ދެފަރާތަށް ވިސްނަންޖެހުމުން އޭނާއަށް އުނދަގޫވެ ބޯ ހާސްވެފައި ވާވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ. އެގޮތުގައި އިން ކުއްޖާއަށް ސިހުމެއް ލިބި ކަރުގައި ނޭވާ ތާށިވެގެން ދިޔައީ މުޅި ކޮޓަރިއަށް ކަނު އަނދިރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔުމުންނެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެންހުރެ ނުކުންނަން ދުއްވައިގަތީ މުޅި ކޮޓަރިން ކަރަންޓް ދިޔައީކަމަށް ވިސްނުމުންނެވެ. އޭނާއަށް މިއަދު މީ ރަނގަޅަށްވެސް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ.މިއަދު ލިފްޓްތެރޭ ތާށިވެއްޖެއެވެ. ރައްޓެހިންގެ އަޖައިބުން ފުރިފައިވާ ވާހަކަތަށް އަޑައަހަން ޖެހިއްޖެއެވެ.އަނެއްކާ އަނެއްކޮޅުން މުޅި ކޮޓަރިން ކަރަަންޓް ގޮސްފިއެވެ.މިއަށްވުރެ ދަތި ހާލަކަށް އެއްދުވަސްތެރޭ ދެން އޭނާ ވެއްޓިދާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.

މުޅި އެޕާޓްމަންޓުގައި ކަރަންޓް ނެތްކަން ވިސްނުނީ ކުރިން އެތަނުގައި ހުރި ފަނޑު އަލިކަން މިހާރު ނެތީމައެވެ.ދުވެފައި ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތްތަނުން އޭނާ ލައިގަތީ މީހެއްގެ ގައިގައެވެ.އެފަދަ އަމަލަކަށް ނުވިސްނައި ހުރީމަ ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. އެމީހަކަށްވެސް ސިހުންލިބި ސޯފާ މައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު ދިމްރާވެސް އޮތީ އެމީހެއްގެ ގައިމަތީގައެވެ.އެކަމަކު އެވަގުތު އެއީ ކާކުތޯ ބަލާކަށްވެސް ދިމްރާގެ ވިސްނުމެއްނެތެވެ.އެމީހެއްގެ ގަމީހުގައި ދެއަތުން ހިފާއި ބޮނޑިކޮށްލައިގެން އޮތްއިރު އޭނާ އޮތީ ދެލޯވެސް މަރައިގެންނެވެ.

“ދިމްރާ!ތެދުވެބަލަ..ނުވާނެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްވެސް ކަމެއް” އޭނާއަށް މަޑުމަޑުން ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ އެހާ ކައިރިން އެ ކަންފަތުގައި ޔުއާންގެ އަޑު ޖެހުމުންނެވެ.

އޭރުވެސް މާހައުލުގައި ވީ ކަނު އަނދިރިކަމެވެ.ނަމަވެސް އެ އަނދިރިކަމަށް ދެލޯ ކުޑަކޮށް ހޭނުމުން އޭނާއަށް އެ ރަތްކުލައިގެ ގަމީސް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެއެވެ.ކުޑަކޮށް އިސްއުފުލާލައި ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައިވާ ހާލު ދިމްރާ ޔުއާންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ.އެކަނު އަނދިރީގައިވެސް އެތޫނު ދެލޮލުގެ ވިދުން ދިމްރާއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އެތޫނު ދެލޮލަށް ބެލުމަކީ އިންސާނަކަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ވާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.އެމީހެއްގެ ހިތަށް އެނގުން ނުވެ ދާނެ ހެންނެއްވެސް ހިއެއް ނުވެއެވެ.ހަމަ ގައިމުވެސް އޭނާއަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ އެތޫނު ދެލޯ ފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެހިތް އަވަސް އަވަހަށް ވިންދު ޖަހާ ކަމެވެ.ވީއިރު އަދި އެހާ ކައިރިން އެތޫނު ދެލޯ ފެނުމުން އޭނާއަށް ކިހާ ވަރެއް ވާނެ ހެއްޔެވެ؟އެހިތް ތެޅެމުންދިޔަ ބާރުމިން ޔުއާންއަށްވެސް ނޭނގިދާނެ ހެންނެއް އޭނާއަކަށް ހިއެއް ނުވެއެވެ.

އެތޫނު ދެލޮލާ އޭނާގެ ދެލޯ އަމާޒުވެގެން ދިޔައިރު އެދެލޯ ވަކިކޮށްލަން ނޭނގުނުއިރު އޭނާއަށް ޔުއާންގެ ދެލޮލުގައި ތަފާތު އަސަރެއް ވާކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ.އެކަމަކު އޭނާއަށް މާޔޫސްކަމެއް ލިބުނީ އެދެލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔަ ތަފާތު އަސަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ސީދާ ފޮރުވިފައިވަނީ ކޯއްޗެއްކަމެއް ދެނެގަންނަން ނޭނގުނީތީއެވެ.އެ ފޮރުވިފައިވާ އަސަރަކީ ރުޅި ހެއްޔެވެ؟ވޭން ހެއްޔެވެ؟ނޫނީ ހިތާމަ ހެއްޔެވެ؟ނޫނީ ނަފްރަތު ހެއްޔެވެ؟އެކަމަކު އޭނާއަށް އެހެން އަސަރެއްވެސް އެދެލޮލުން ފެންނަހެން ހީވަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އޭރު އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ދެއްކި ވާހަކަވެސް އެ ބޮލުގެ އެއްފަޅިކަމުން ދިޔައެވެ.

ޔުއާންއަށްވެސް ދިމްރާ އެހާ ގާތުން ފެނުމުން އޭނާގެ ހިތް އަވަސްވެލައިގެން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވެ ހުރެވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ ހިތަށް ބާރު ފޯރުވުމުގައި ދިމްރާ އެބަ ކާމިޔާބު ކުރެއެވެ.ނޫނެކެވެ.ދިމްރާގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާކަން ދައްކައިގެން ނުވާނެއެވެ.އޭނާއަކީ ދިމްރާގެ ކުރިމަތީ ބަލިކަށި މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

އޭނާ އެއާއެކު އަވަސްވެގަތީ ގައިމަތީ އޮތް ދިމްރާ އޭނާއާއި ދުރަށްލުމަށެވެ.އޭނާ ކުޑަކޮށް ބޯ ހިއްލައިލީ އެ އަޒުމްގައެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ ކޮށްލި ކަމަކުން އޭނާއަށް ހީވީ ނޭވާވެސް ހުއްޓުނު ހެންނެވެ.އެހަށީގައި އެވަގުތު ލޭ ދައުރު ކުރަމުންދިޔަ ކަމާމެދުވެސް އޭނާއަށް ޝައްކެވެ. އެހާވެސް އޭނާއަށް ލިބުނީ ބޮޑު ޝޮކެކެވެ.ދިމްރާ މިނޫނީ އިސްވެ އެގޮތަކަށް އޭނާއާއި ގާތްވެލާފައެއްވެސް ނެތެވެ.ވީއިރު އޭނާއަށް ކިހާ ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ކިތަންމެ އެކަމަށް އިޖާބަ ނުދޭން ހިތްވަރުކުރި ނަމަވެސް ޔުއާންއަށް އެކަމުގައި ކާމިޔާބެއް ނުކުރެވުނެވެ.އޭނާއަށްވެސް ދިމްރާގެ ގައިގައި އަތް ވަށާލާ އިތުރަށް ގާތްކޮށްލެވުންއިރު ދިމްރާގެ އެ އިސްނެގުމަށް އޭނާއަށްވެސް އިޖާބަ ދެވިއްޖެއެވެ. އެންމެ ލޯބިވާ މީހާގެ އެފަދަ އަމަލަކަށް އިޖާބަނުދީ ހުންނާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟އެއީ އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވިޔަސްވެހެވެ.

ދިމްރާއަށް އިސްނަގާފައި އެފަދަ އަމަލެއް ކުރެވުނީ އެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ އެތައް ހާސް ހިޔާލުތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.އެވަގުތު އޭނާ ހީވީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ބޯ ގޮވާފައި ހުރި މީހެއް ހެންނެވެ.އެހެން ނުބުނެވޭ ވަރެއް ނޫނެވެ.އިސްނަގާފައި އެފަދަ ކަމެއް ހަމަހޭގައި ހުރެ އޭނާއަށް ކުރަން ކެރޭނެ ކަމާއިމެދު ޝައްކެވެ.ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހުނު ހަނގުރާމައިގައި އޭނާއަށް ޖަޒުބާތުގައި އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުން ބޭރުވެވުނީއެވެ.

ހަމަހޭވެރިކަންވެ ކުރެވުނު ކަންތަކާއިމެދު ވިސްނާލެވި، ދުރައްޖެހިލެވުނުއިރު އޭނާގެ މޫނަށް ލަދުންގޮސް ރަތްކުލަ ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.އިސްނަގާފައި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް އޭނާއަށް ބަލައިލާކަށްވެސް ނުކެރުނެވެ.އެންމެ ހާސްވީ އެކުރެވުނު ކަމަށް މައާފަށް އެދޭނެ ގޮތެއްވެސް ނުވިސްނުނީތީއެވެ.

“މި..މި އެއްޗެއް ޔަޤީން ކޮށްލަން ވެގެން” ދިމްރާއަށް އަޅައަޅައިގަންނަ ކަހަލަ  ގޮތަކަށް ބުނެވުނީ އޭނާ ބުނަން ބޭނުންވި ބަސްތަކެއް ނޫނެވެ.ހަޤީގަތުގައި އޭނާ އުޅުނީ ޔުއާންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން ވެގެންނެވެ.އެކަމަކު މިބުނެވުނީ މުޅިން އޭނާ ބުނަން އުޅުން ބަސްތަކާއި އިދިކޮޅު ބަސްތަކެކެވެ.އޭނާ އިތުރަށް ހާސްވީ މައާފަށް އެދެން އުޅި އެކަން ނުކުރެވުމަށްވުރެ އޭނާއަށް އޮޅިގެން ބުނެވުނު ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން ޔުއާން މާނަ ނަގާނެގޮތެއް ނޭނގޭތީއެވެ.ޔުއާން އެ ބަސްތަކުގެ މާނަ ނަގާނެ ގޮތެއް ނުވިސްނޭތީއެވެ.

ކޮޅަށް ތެދުވެ ދިމްރާ އެ ކަނު އަނދިރީގައިވެސް އެ ބިރުވެރިކަމުގައި ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ މިވަގުތު ޔުއާންގެ ކުރިމަތީ ހުރުން އެއީ އޭނާއަށް ކުޅަދާނަ ކަމަކަށް ނުވާނެތީއެވެ.އެ ބިރާ ހާސްކަމުގައި ދިމްރާ އަވަސް އަރުވާލާފައި ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދޮރާ ހިސާބުން މަތަވީ އޭނާއަށްވުރެ ކުރިން އައިސް ދޮރުގައި ލެނގިލައިގެން ޔުއާން ހުއްޓިލައިގެން ހުރީމައެވެ.

އޭނާވެސް ޔުއާންހެން މިފަހަރު އެއްލައިގެން ދިޔައީ އޭނާ ކޮށްލި އަމަލު ޔުއާންވެސް ތަކުރާރު ކޮށްލީމައެވެ.އެއީ އޭނާ ކުޑަކޮށްވެސް ޔުއާން ކޮށްފާނެ ކަމަކަށް ހީކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ.އެހާބޮޑަށް އޭނާ ސިހިގެން ދިޔައީ އެހެންވެއެވެ.ފަހަތުން ދިމްރާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުގައާއި އުނަގަނޑުގައި ޔުއާން އެތުންފަތުގައި ބޮސްދިންއިރު ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރީ ސިހިފައިވެސް ދިމްރާއަށް ދުރަށް ނުދެވޭނެ ހެންނެވެ.އޭނާ ދިމްރާ ދުރުކޮށްލީ އޭނާ ބޭނުންވިވަރު ވީމައެވެ.

“އަހަރެންވެސް އެއްޗެއް ޔަޤީން ކޮށްލީ” ޔުއާން އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން ބުނެލީ ދިމްރާވެސް ބުނެލި ބަސްތަކެވެ.ޔުއާން ވެރިކޮށްލި މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއްކަމެއް ނުވަތަ ފަތަހައިގެ ހިނިތުންވުމެއްކަމެއް ދެނެގަންނާކަށް ދިމްރާއަކަށް ނޭނގުނެވެ.އޭރު އެކުއްޖާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ޝޮކެއްލިބި ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެންނެވެ.ހީވީ ބަހައްޓާލާފައި ހުރި ބުދެއް ހެންނެވެ.

އެހުރިގޮތަށް ދިމްރާ ގާވެ، ހުއްޓުން އަރާފައި ހުއްޓާ ދެން ފެނުނީ ޔުއާން ދުރަށްޖެހިލާ ދިމްރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފައި ގެނެސް ދޮރުގައި ޖައްސާލިތަނެވެ.ދެލޯ ޔުއާންއާއި އަމާޒު ކޮށްލިއިރު ދިމްރާގެ ދެލޮލުގައި ވީ ސިހުމެވެ.ޔުއާންގެ އެ ކުއްލި އަމަލުންކަމެއް ނުވަތަ ޔުއާންގެ ދެލޮލުގައިވާ ރުޅި  ފެނިގެން ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އެދެލޯ ފެންކަޅިވެފައިވީހެންވެސް ދިމްރާއަށް ހީވިއެވެ.އެވާނީ ރުޅީގައި ޔުއާންއަށް ވެފައި ހުރި ވަރު ކަމަށެވެ. ދިމްރާއަށް ލަފާކޮށްލެވުނީ އެގޮތަށެވެ.އެހާ ބޮޑަށް މީހާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވީ އެހެންވެއެވެ.

“ދިމްރާ ޔޫ ޕްރޫވްޑް..ފައިނަލީ އަހަރެންނަށް ޕްރޫވް ކޮށްދީފި އަހަރެން ހަމަ ހީކުރި ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްކަން..ބަޓް އަހަރެން ކުޑަކޮށްވެސް އެކްސްޕެކްޓެއް ނުކުރަން ދިމްރާ އަހުމަދު މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވެހުރެ އެހެން މީހަކާ ތިގޮތަށް ގާތް ވެދާނެ ކަމަކަށް..އައެމް އިމްޕްރެސްޑް” މިފަހަރު ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ނިންމާފައި ޔުއާން އެ ތުންފަތަށް އެވެރިކޮށްލީ މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ.އެމޫނަށް ބަލަންހުރި ދިމްރާގެ ހިތަށް އެރީ އެހެންނެވެ. އޭނާގެ ހިތަށް އިތުރަށް ތަދުވީ އެހެންވެއެވެ.ޔުއާންގެ އެ ބަސްތަކުން ތަދުވި ހިތަށް އިތުރަށް އެރިހުން ފުންވި ކަމަކަށް އެ ވެރިކޮށްލި ހިނިތުންވުންވިއެވެ.

ޔުއާން އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަން އެނބުރި ހިނގައިގަތީ ސިޓިންރޫމްގައި އިން އިމަޖެންސީ ލައިޓް އޮން ކޮށްލުމަށް ފަހުގައެވެ.އެއާއެކު މުޅި ސިޓިންރޫމަށް ފަނޑު އަލިކަމެއް ވެރިވެގެން ދިޔައެވެ.ޔުއާން އެދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.އެ ދިމާލަށް ބަލަން ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރި ދިމްރާއަށް ހުރި ދިމާ ދޮރު ކައިރިއަށް ތިރިވެވުނީ ޔުއާާން ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ޖެހުމުންނެވެ.މީހާ ހުރި ދިމާލަށް ތިރިވިއިރު އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަތަށް އޮހިގެންފިއެވެ.

އޭނާ މިހާ ފިނޑި މީހަކަށްވީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟މިހާރު ކަމެއް ވާއިރަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އޭނާއަށް ކުރެވޭ ކަމަކީ ރުއިމެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއަށް ކަރުނަ ވީ ކޮން ދުވަހަކު ހެއްޔެވެ؟ކުރިން ކަރުނައަކީ އޭނާއާއި އެހާ ގާތް އެއްޗެއް ނޫނެވެ.ނަމަވެސް މިއަދު ކޮންމެ ހާލެއްގައިވެސް އޭނާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މަދަދުވެރިވާ ފަރާތަކަށް އެކަރުނަ ވެއްޖެއެވެ.

ދިމްރާ އެތަނުން ހިއްލައިލީ އެތަށް އިރަކު އެގޮތުގައި ރޯން އިނދެފައެވެ.އޭރުވެސް ޔުއާން ކީ ބަސްތަކުން އޭނާގެ ހިތުން ދިޔައީ ލޭ އޮހޮރެމުންނެވެ.މައްޔިތެއްހެން ހިނގާފައި ގޮސް އޭނާ ސޯފާއަށް ވެއްޓިގަތްއިރު އެހިތަށް ދިޔައީ ޔުއާން ކީ ބަސްތަކުން އޭރުވެސް އަސަރު ކުރަމުންނެވެ.ނަމަވެސް މިހާރު އެދެލޮލަކުން ކަރުނައެއް ނުފައިބައެވެ.ހީވީ ކަރުނަވެސް ހުސްވީ ހެންނެވެ.ނޫނީ އިތުރަށް ރުއިމުގެ ފައިދާއެއް ނެތްކަން ވިސްނުނީ ކަންނޭނގެއެވެ.ނަމަވެސް އޭރު ޔުއާން މިހާރު އޭނާ ބޭނުން ނުވާކަމަށް އަނެއްކާވެސް އޭނާގެ ހިތް ބުނަން ފަށައިފިއެވެ.

ދިމްރާ ކޮޓަރިއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ސިޓިންރޫމްގައި މަޑުކުރީ އެތާ އަލިކަން ހުރީމައެވެ. އަދިވެސް ކަރަންޓު ނުލިބޭތީ ކޮޓަރީގައި ވާނީ ކަނު އަނދިރިކަން އެނގޭތީ އޭނާއަށް ވަންނަން ނުކެރުނީއެވެ.ކޮޓަރީގެ އިމަޖެންސީ ލައިޓްވެސް ހުރީ ނިއްވާލާފައި ކަމަށްވީއިރު އެހުރީ އޭނާ ކަހަލަ ކުރު މީހަކަށް އަތް ފޯރާ ފަށެއްގައެއް ނޫނެވެ.

“އާރގްގް!!އައި ހޭޓް ދިސް” އެނދުގައި އިށީންދެލައިގެން ފުން ވިސްނުމެއްގައި އިނދެ ބޮލު އިސްތަށިގަނޑު ތެރެއަށް ދެއަތް މަހާލަމުން ޔުއާންއަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ބޯ ހާސްވެފައި އިނދެއެވެ.ކުއްލިއަކަށް އައި ހިޔާލަކުން ކަމެއް ނުވަތަ ދެކޮޅަށްކުރި ހަނގުރާމައިގައި ބަލި ގަބޫލު ކުރަން ޖެހިގެންކަމެއް ނޭނގެއެވެ.އަދިިހަމައެހެންމެ އެހެންބުނެ ފެނުނީ ކޮޅަށް ތެދުވެ ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ހަރުކޮށް ހިނގައިގަތްތަނެވެ.

ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތުމާއިއެކު އޭނާގެ ލޮލުގައި ސޯފާގައި ނިދާފައި އޮތް ދިމްރާ އަޅައިގަތެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ގޮސް ސޯފާ ކައިރިއަށް ހުއްޓުނުއިރު އޭނާއަށް ބޮލުމެދުގައި އަތްވެން ހިންގާލެވިއްޖެއެވެ.ހީވަނީ ހަށިގަނޑާ ދެކޮޅަށް އޭނާގެ ހިތް އަމަލުކުރަން މަޖުބޫރުކުރާތީ އުނދަގޫވެގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.

އޭނާ، އޭނާގެ އިހްސާސްތަކާއި ކުޅުން އަންހެން ކުއްޖާޔާއި ގާތް ވާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.އޭނާ ވާ ލޯބި ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ގެންގުޅޭ ކުއްޖަޔާއި އޭނާ ކައިރިވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭނާގެ ލޯބި ބޭކާރު އަގެއްނެތް އެއްޗަކަށް ހެދި އިންސާނާއާއި އޭނާ އަޅާލާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.އޭނާދެކެ ލޯބި ނުވާއިރުވެސް އޭނާ ތަޅުވަން މަސައްކަތްކުރި އިންސާނާގެ މޫނު ދެކޭކަށް އޭނާ ބޭނުމެއްނޫނެވެ.

މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރެވެސް އޭނާއަށް އެ ފުރާނަ ކައިރިއަށް އައުމަށް މަޖުބޫރު ކޮށްފިއެވެ. އިތުރު މީހެއް ނޫނެވެ.އޭނާގެ ބަސްނާހާ ހިތެވެ.މި ހިތަކީވެސް އަޖައިބެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ.ލިބެން ނެތް އެއްޗަކަށް އުއްމީދު ކުރުން ހުއްޓާލާކަށް އަދިވެސް އެހިތެއް ނޫޅެއެވެ.އެހެން މީހެއްގެ ހައްޤަކަށް އެ ފުރާނަ ވީމަވެސް އަދިވެސް އަތްގަދަ ކުރަން އެހިތް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.އެ ހިތް ވާ ލޯބި އެފުރާނަ ފަރާތުންވެސް ހޯދުމަށެވެ.އެއީ އެއްފަރާތުން ވާ ލޯތްބެތްކަމަށް އެ ޒީލަގަދަ ހިތް ގަބޫލުކުރަން އަދިވެސް ހުރީ ތައްޔާރަކަށްނޫނެވެ.އޭނާއަށް ލިބިފައި މިވަނީ ހާދަ ގޮތްދޫނުކުރާ ނުކިޔަމަންތެރި ހިތެކެވެ. އެހިތް އޭނާ އެހެން އަންހެނަކާއި ދިމާލަށް އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ބަލައިލާކަށްވެސް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ. މިރޭވެސް އޭނާ ދިމްރާ ކައިރިއަށް އަނބުރާ އަންނާކަށް ބޭނުމެއްނޫނެވެ.ނަމަވެސް ހުރިހާވެސް މައްސަލައަކީ އެ ހިތެވެ.އެކުއްޖާ ކައިރިއަށް އޭނާ ރުޅިއައިސްފައި ހުއްޓައިވެސް އެ ނެރުނީ އޭނާގެ ހިތެވެ.ދިމްރާ އޭނާ ނިމުމެއްނެތް ހިތާމައެއްގެ ކަނޑަކަށް އަރަޤު ކޮށްލީމަވެސް އެހިތް އަދިވެސް އެއައީ އެކުއްޖާއަށް ހަމްދަރުދީ ވެގެންނެވެ. އަޖައިބެއްފަދަ ހިތެކެވެ.

އެހިތްވެސް ދިމްރާދެކެ އަންނަން ޖެހޭނީ ރުޅި ނޫން ހެއްޔެވެ؟އެ ހިތާ ކުޅުނީ އެ ދިމްރާއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެހިތުގައި އެހެން މީހަކަށް އަށައިގެންފައި ނުވާ އިހްސާސެއް އެހިތުގައި އާލާކޮށް ހޭލައްވާލީވެސް އެ ދިމްރާއެވެ.އެހިތަށް ތަދުކޮށް އެހިތް ވާ ތެދުވެރި ލޯބި އަގެއްނެތް ބޭކާރު އެއްޗަކަށް ހެދީ އެ ދިމްރާ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ރެޔާ ދުވާލު އެކި ގޮތްގޮތުން އެހިތް ތަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރީ އެ ދިމްރާއެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟

“ޑެމިޓް” ހިތަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ ހިޔާލުތަކުން ޔުއާންއަށް އަތް މުއްކަރުވާފައި ސޯފާގައި ޖަހާލެވުނެވެ.އެއަށްފަހު އިތުރަށް ވިސްނަން ނުހަދާ އޭނާ ވަގުތުން ނިދާފައި އޮތް ދިމްރާ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ނެގިއެވެ.އެދިޔަގޮތަށްގޮސް އޭނާ ދިމްރާގެ ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދިމްރާ އެނދުގައި ބާާއްވާލިއެވެ.އަދި ތެދުވެގެން ގޮސް އިމަޖެންސީ ލައިޓް އޮން ކޮށްލައި އެކޮޓަރި ކުޑަދޮރުވެސް ހުޅުވާލިއެވެ.ސާފުވައި ކޮޓަރިއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އެކޮޓަރިން ނުކުތުމުގެ ކުރިން ދިމްރާގެ މަގަތަށް ތިރިވެލާ ދިމްރާގެ ނިތްކުރިއަށް ބޮސްދިނީ މިރޭ ކުރެވުނު ކަންތަކަށް އޭނާގެ ހިތްވެސް ގިލްޓީ ފީލިންއޭ އެކިޔާ އިހްސާސް ކުރަމުން ދާތީއެވެ.އޭނާ އެވަރު ކުރާކަށް ނުވާނޭ އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ އެއްކަނަކުން ބުނެދެމުން ދިޔައީތީއެވެ.

އަރާމުކޮށް ނިދާފައި އޮތް ދިމްރާއަށް ހޭލެވުނީ ފަތިސް ގަޑިއަށް އެލާމް ކޮށްފައިވާ އޭނާގެ ފޯނު އެލާމްވާން ފެށި އަޑަށެވެ.ކުޑަކުޑަކޮށް ލޯ ހުޅުވާލައި އެކި ދިމަ ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން އޭނާއަށް ސިހުން ލިބުނެވެ.އޭނާ ރޭގައި ކޮޓަރިއަށް އައީ ކޮން އިރަކު ހެއްޔެވެ؟އޭނާ ރޭގައި އޮތީ ސިިޓިންރޫމްގައިކަން އޭނާ ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަ ހުއްޓެވެ.އޭގެ މާނައަކީ ޔުއާން އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ގެނެސްދިނީ ހެއްޔެވެ؟އެކަމަކު އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.ޔުއާން ރޭގައި ކޮޓަރިއަށްވަނީ އޭނާދެކެ ރުޅިއައިސްފައި ހުރެއެވެ.ވީއިރު ޔުއާން ހިތުގައި ރަހުމް އުފެދިގެން އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ގެނެސްދިނީކަމަށް އޭނާ ގަބޫލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ހުޅުވާލާފައިވާ ކުޑަދޮރާ ދިއްލާފައިވާ އިމަޖެންސީ ލައިޓް ފެނި ޔުއާންގެ އަމަލެއްކަން އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވިއަސް ޖެހުނީ ގަބޫލުކުރާށެވެ. އެކަމަކު ޔުއާން މި ކޮންކަހަލަ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ ރުޅިއައިސްގެން ހަޅޭއްލަވާލާފައިވެސް އިރުކޮޅެއްނުވެ އޭގެ ދިމާއިދިކޮޅު އަމަލެއް ކޮށްލަފާނެއެވެ.ޔުއާން އޭނާ ހަމަ ނޭނގޭ އޮޅުން ބޮޅުން ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށްލާން މޮޅީއެވެ.ޔުއާން އޭނާ ބޭނުންވާކަން އޭނާއަށް ޔަޤީން ނުވަނީވެސް އެހެންވެއެވެ.

އިތުރަށް ވިސްނަން ނުހަދާ އޭނާ އަވަސްވެގަތީ ފަތިސްނަމާދު ކުރާށެވެ.އޭރު ނަސީބަކުން ކަރަންޓުވެސް ވަނީ އައިސްފައެވެ.ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން އޭނާ ބޭރަށް ނުކުމެލީ ހޫނު ކޮފީއެއް ބޯލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.ބަދިގެއަށް ގޮސް ވަނުމުން އެތެރޭ ހުރި ޔުއާން ދިމްރާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. ދިމްރާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި އައިސް ކައުންޓަރު ކައިރީ މަޑުކޮށްލީ ޔުއާން ކޮފީ ގިރާ މެޝިން ކައިރީ ހުރީމައެވެ.ދިމްރާ އައިސް ހުއްޓުމުން ޔުއާން އެއްފަހަރު ބަލައިލިނަމަވެސް ދެން އެވީ ވަގުތު ކޮޅުގައި ބަލައި ނުލިތާ ނުކުމެގެން ދިޔައީވެސް އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައި ނުލައެވެ.އެކަމުން މާޔޫސްކަމެއް ލިބުން ނަމަވެސް ދިމްރާ ކޮފީ ގިރަން އަވަސްވެގަތީ އެ ހިޔާލުތަކާއި ދުރުވުމަށެވެ.

ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ދިމްރާއާއި ޔުއާންއަށް ތިރިއަށް ފޭބުނީ އެކުއެކީ ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.ނަމަވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ދެމީހުންވެސް ބަލައެއް ނުލައެވެ.އެގޮތުގައި ތިބެ އައިސް ކާގެއަށް ވަތްއިރު އެދެމީހުން ނޫން ހުރިހާ އެންމެން ކާމޭޒު ކައިރީ ތިއްބެވެ.

“ދަރިފުޅާ! ޔޮޓު އައިސްފިއޭނުން މިހާރު މިކޮޅަށް.. އެހެންވީމަ އާމިލްއާ މުނާޒް މިކޮޅަށް އަންނަނީ ކޮން އިރަކުން” ނާސިރު ވާހަކަ ދެއްކީ ސަޔަށް އިންސާފު ކުރަން އިނދެއެވެ.

“ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަންނާނެހެން ހީވަނީ މިކޮޅަށް..މިހާރު އެކޮޅުގަ ނިންމަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިއްޖެހެން ހީވަނީ..އަނެއްކޮޅުން މުނާޒް އެހާ ގިނަ ދުވަހު އެކޮޅުގަ ބެހެއްޓުން ބުއްދިވެރިއެއްވެސް ނޫން މިހާރަކު” ޔުއާން ފަހު ޖުމުލަ ބުނެލީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ވައްކަޅިން ބަލައިލަމުންނެވެ.ކަންދިމާ ކުރިގޮތުން ދިމްރާއަށް އެވަގުތު އިނދެވުނީވެސް ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.ޔުއާން ނުސީދާ ބަހުން އެޖެހީ ދިމްރާއަށްކަން ވިސްނުނީ އޭނާއަށް އެހެންވެއެވެ.

“އެ ކީއްވެއޯ؟” ޔުއާން ބުނެލި ވާހަކައިން ޒީނަތު ހިތުގައި އުފެދުނު ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.

“އެއީ ދިމްރާއަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މުނާޒް ނެތީމަ” ޔުއާން ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ބޮޑުވެގެންނެވެ.އޭރު ޔުއާންގެ މޫނުގައި މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ.އެކަމަކު އެ އެންމެން ކުރިމަތީ އޭނާގެ ވާހަކައެއް އެގޮތަށް ޔުއާން ބޭޒާރު ކޮށްލަން އުޅެދާނެ ކަމަކަށް ދިމްރާ ހީވެސް ކޮށްލާފައެއް ނެތެވެ.

“އައި މީން ދިމްރާއަށް ވަރަށް ބުރަވާނެ މުނާޒް ނެތީމަ..މުނާޒްގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރު ކުރަނީ ދިމްރާ ވިއްޔަ. އެހެންވެ މިހެން މިބުނީ” އޭރުވެސް ޔުއާންގެ މޫނުމަތީގައި ކުރިންވީ ހިނިތުންވުންވިއެވެ. ދިމްރާއަށްވެފައި އިން ގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.ޔުއާން ފަހުން ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާއަށް ފުން ނޭވާއެއްވެސް ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އޭނާ އިނީ އެހާވެސް ބިރުގެންފައެވެ.

“ޔުއާން ދޭ!އަހަރެން ދާނީ އާލިކް ބޭބެއާއެކު”ދިމްރާ އެހެންބުނެ ތެދުވެގެން ގޮސް އަތްދޮވެލައިގެން ދޮރުން ނުކުތް އާލިކްގެ ފަހަތުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ ޔުއާންގެ ޖަވާބަކަށް އިންތިޒާރު ކުރުމެއްވެސް ނެތިއެވެ.

އޮފީހުގައިވެސް މިއަދު ދެމީހުން އުޅުނީ ދުރުދުރުންނެވެ.އަނގައިންވެސް ބުނެލަނީ ކޮންމެހެން ބުނަންޖެހޭ އެއްޗެއް ބުނެލުމަށެވެ.އެހާ ގާތުގައި ތިބެވެސް ދެމީހުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެކަކު އަނެކަކަށް ނުބެލުމަށެވެ. ދިމްރާއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ އެގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޔުއާންއެވެ.ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާވެސް އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަންފެށީ ޔުއާން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުންނެވެ.

އެކަމަކު ޔުއާން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަންވީ ސީދާ ސަބަބެއް ދިމްރާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.އެހެންކަމުން ދިމްރާ ނިންމީ ރޭގައިވީ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ޔުއާން އަދިވެސް އެރުޅީގައި ހިފަހައްޓަނީ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ފުރަތަމަވެސް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ޔުއާން ރޭގައި ބުނެލި ބަސްތަކެވެ.އެކަމަށް ވާހަކަ ދައްކަން އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވި ނަމަވެސް ޔުއާން ރުޅިއައިސްފައި ހުރީމައި އެވާހަކަ ދައްކާކަށް އޭނާއަަކަށް ނުކެރުނެވެ.އެހެންނޫންނަމަ އޭނާ އިއްޔެގައި އެނގުނު ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރީހެވެ.

އޮފީހުގައި އެދުވަހު އެހާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުންކަން އެއީ ނަސީބުކަމަށް ދިމްރާ ދެކުނެވެ.އެހެންނޫންނަމަ އޭނާއަށް ކަންތައްތަކާއި ވިސްނި ހުންނަން ޖެހޭނީ ބޯ ހާސްވެފައެވެ.އެހާ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުނީތީ އެކަންކަމާއި ވިސްނާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުނެވެ.އެއީ އޭނާ ބޭނުންވާވެސް ގޮތެވެ.

ހެނދުނު އަވި ދިން ނަމަވެސް ހަވީރު އަތަށް އެޅިއިރު އަނެއްކާވެސް އުޑުމަތި ބަނަކޮށް އަނދިރި ކޮށްލައިފިއެވެ.އޮފީހުން ދިމްރާ ނުކުތްއިރު އެންމެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެއެވެ.ނަސީބަކުން އޭނާގެ އެދުމަށް އާލިކް އޭނާ ބަލައިވެސް އައިސް ހުއްޓެވެ.އެހެންކަމުން އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ދިމްރާ ދުވެފައިގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ.

“ހަލޯ މައި ޑޯޓާރ”

“ހައެ ޑޭޑް” ދިމްރާ ރައްދުގައި ދިން ޖަވާބަށް ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އާލިކް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ.

“ސޯ ޑޭޑްއާ ޝެއާރ ކޮށްބަލަ..ކީއްވެ އާން އިގްނޯރ ކުރަނީ ތި؟”

“ވަޓް؟..އަ..އަހަރެންނެއް ޔުއާން އިގްނޯރއެއް ނުކުރަން..ތި ޑޭޑްއަށް ހީވާ އެއްޗެއް” ދިމްރާ އެހެންބުނެ ގަދަކަމުން  ހިނިގަނޑެއްވެސް ޖަހާލިއެވެ.

“ދިމް އަހަރެންނަށް އެނގެއޭ އެހެންވެކަން ބަލައި އަންނަންވެސް ތިބުނީ” އާލިިކް އެހެންބުނުމުން ދިމްރާ ފަޒާގެ ތެރެއަށް ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

“ޔުއާން އެހުރީ ރުޅިއައިސްފަ އަހަރެންދެކެ..އެހެންވެ އަހަރެން ބޭނުންނުވަނީ ޔުއާން އާ އެކު އެކަނިވާން”

“އާންގެ ހުންނާނެ އެކަހަލަ ސްޓައިލެއް..ބަޓް އެތެރެން ވަރަށް ނާޒުކް ވާނެ..އާން ކިޔާ އެއްޗިސް އެހާ ބޮޑަށް ހިތަށް ނުލައްޗޭ” ދިމްރާ އާލިކް ސީރިއަސްކަމާއިއެކު ބުނެލި ވާހަކައަށް ބޯ ޖަހާލީ ހިނިތުންވެލާފައެވެ.އެއާއެކު ދިމްރާގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުން އާލިކްވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ.އަދި ދިމްރާގެ ބޯ އިސްތަށިގަނޑުވެސް ހާވާލިއެވެ.

“ޑޭޑް” ދިމްރާ އާލިކްގެ އެ އަމަލުން ދެބުމަ ކައިރިކޮށްލަމުން އާލިކްއަށް ބާރުބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއެކު މިފަހަރުވެސް އާލިކް ޖަހާލީ ހިނިގަނޑެކެވެ.

“ދިމްއަށް އެނގޭތަ ޔުޝްތަ ބުނި އެއްޗެއް..ޔުޝްތަގެ ބޭބީއަކަށް ދިމް އެޑޮޕްޓްކުރަން ޔުޝްތަ ހަމަ ރެޑީއޯ..އެކަމު ދެ ދިމްރާ އޯ އޭރުން ލިބޭނީ..އެހެންވީމަ ޑިމީއަށް އާ ނަމެއް ކިޔަންވީ ދޯ އޯ..ބައިދަވޭ ޑޭޑްވެސް ރެޑީ އެނގޭ ބޭބީއަކަށް ދިމް އެޑޮޕްޓްކުރަން..ސޯ މައި ލަވްލީ ޕްރިންސެސްއަށް ދެން މިއީ ޔުޝްތަ މަމީ އާ އާލިކް ޑެޑީ އެނގޭ”

“ދެން މިއީ ބޭބީއެއް ނޫނޭ” އާލިކް ބުނެލި ވާހަކައަށް ދިމްރާ މޫނު ހަދާލާފައި ބުނެލިހާވެސް އެއްޗަކީ އެއެވެ.ދިމްރާއަށް ބޭބީ ކިޔުން އެއީ އޭނާއަށް އެންމެ ކަމުނުދާ އެއް ކަންތައްކަން އާލިކްއަށްވެސް އެނގެއެވެ.އޭނާ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކީވެސް އެހެންވެއެވެ.ދިމްރާގެ މޫނަށް ހަދާލިގޮތްފެނި އާލިކް އިނީ ހީހީ ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.އޭނާ ހޭތީ ދިމްރާއަށް ވާވަރު ފެނިފައި އާލިކްގެ ހުނުން ހައްތަހާ ގަދަވިއެވެ.އޭރު ދިމްރާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް ދެބުމަ ގޮއްޖަހާލައިގެންނެވެ.

ދިމްރާ އައިސް އެޕާޓްމަންޓަށް ވަތްއިރު ޔުއާން ސިޓިންރޫމްގައި ޑިމީ ގޮވައިގެން ހުއްޓެވެ.މިފަހަރުވެސް ޔުއާން ދިމްރާ ފެނުންކަމަށްވެސް ހަދާ ނުލިއެވެ.ޑިމީއާއި ގާތްވެލަން ބޭނުންވެ ހުރެވެސް އޭނާއަށް ގާތްވެލަން ނުކެރުނީ އެހެންވެއެވެ.އެހެންކަމުން އިތުރަށް މަޑުކުރަން ނުހަދާ ދިމްރާ ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ.އެކަމަކު އޭރު އުޝާ ބުނެލި ވާހަކަ އޭނާގެ ހަނދާނަށް އައެވެ.އެހެންކަމުން އަނެއްކާވެސް އޭނާ ގެނބިގެން ދިޔައީ އެ ހިޔާލުތަކާއި ވިސްނުމުގެ ތެރެއަށެވެ.

ނަމަވެސް މާގިނައިރު އިންނަން ނުހަދާ ދިމްރާ ފެންވަރާލަން އަވަސްވެގަތީ އެ ހިޔާލުތަކާއި ދުރުވުމަށެވެ.ފެންވަރާ ނަމާދުކޮށް ހަދައިގެން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ނުކުތީ ބޭރަށެވެ.ކޮޓަރިން ނުކުމެ އޭނާ މިސްރާބުޖެހީ ކާގެއަށް ދިއުމަށްށެވެ.

ހިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި ކާގެއަށް ދާންދިޔަ ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލެވުނީ އެކޮޓަރި ދޮރު މެދުމިނަކަށް ހުޅުވިފައި ހުރީމައެވެ.އެއާއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ދިމްރާއަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭނގުނެވެ.އެހެންމެ އެތެރެއަށް ދުއްވައި ގަނެވުނު ގޮތްވެސް އޭނާއަކަށް ނޭނގުނެވެ.އެނދުން ކިރިޔާ ތަންކޮޅަކަށް ޖެހިލިޔަސް ވެއްޓޭ ވަރުގަ އޮތް ޑިމީ ފެނި އޭނާގެ ހިތް އަނގަޔަށް އަންނަވަރު ވިއެވެ.

ނަމާދުން އަވަދިވެގެން ތެދުވި ޔުއާންއަށްވެސް ޑިމީގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ ދިމްރާވެސް އައިސް ޑިމީގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލިތަނާއެވެ. އިއްތިފާގަކުންވިއަސް ދެމީހުންނަށްވެސް ކުޑަކުޑަ ޑިމީގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ.އޭރު ދެމީހުންގެ މޫނުގައިވީވެސް ހާސްކަމެވެ.ދެމީހުންގެ ހިތްވެސް ތެޅެމުން ދިޔައީ އެއްބާރުމިނެއްގައެވެ.އެކަކު އަނެކަކާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްލައިގެން ތިބިއިރު ދެމީހުންގެ ދެލޮލުގައިވެސް ވީ ކަންބޮޑުވުމާއި ބިރެވެ.ވަގުތުގައި އައިސް ނުހިފެހެއްޓުނު ނަމަ ވާނެގޮތް ހިތަށް އަރާފައި ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

 

 

93

186 Comments

 1. Nanni

  June 3, 2017 at 9:27 pm

  Omg ithooo.. m sooo happi .. me frst thrrr.. adhi nues kiyan..

  • ithoo

   June 4, 2017 at 12:58 pm

   Hehehe..dear..???

 2. Sanu

  June 3, 2017 at 9:28 pm

  Wow c thoo thanx lot. Me second dhw. Alhe heeves nukuran thanx thanx thanx lot. Luv u???????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:01 pm

   Hehe..wc sanu..n thanxx sanu ah vx..ingey?????

 3. Mizky

  June 3, 2017 at 9:30 pm

  Me 3rd dhew v nice….

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:01 pm

   Thanxx dear????

 4. ithoo

  June 3, 2017 at 9:31 pm

  Hey all….surprise eh gennan mi try kury..bt sry all..ithoo ah edit eh nukureve stry eh..so mistake hurehdhaane ingey..n feelingx thah genaumuga vx book ga huri gothah liyuny..ebaai vx rangalheh nukohlevun…sry all once again for that..n

  N ithoo ge dheenee kuruvaahaka “alimagu libigathumah vaguthu faaithu v baa ey” mi stry kiyaalumahfahu kamu dhanyaa fb like n share eh kohdhevun edhen..bt kamudhaa nama ingeyy..n thanx all thidhey supportah ???

  • Maly

   June 3, 2017 at 10:42 pm

   Emmenah ves igey thikamuga bunan kan miadhu up thi kury. Edhumeh nethi vedhumeh nukuraane kan.
   If eii ehen noon kamuga vaanama routing ga onna gothun maadhama up kuraane

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:49 pm

   Alhe kyhve tha dear ithoo aa dheytherey thihaa negative koh thi visnanee..tbh hama last part ge cmntx huri gothun plus kuda koh free dhuvahakah v ma hithah ery genes dheynee ey..n thedhah bunanyaa kuruvaahaka up vumuge kurin ithoo reyga part up kurumuge hiyaaluga liyan vx fashaifin dear..n ithoo buny kamudhanyaa kohla dheyshey dww dear..majubooreh nukurameynun eh vx kujjakah..hithah aree ithooge readers ah ithoo liyun vaahaka eh v ma angaala dheynee ey..???

  • ???

   June 3, 2017 at 10:59 pm

   Vvv rythi e vaahaka vess ithoo hama ?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:03 pm

   Awwh..once again thanxx my dearr??????

  • Eefa

   June 3, 2017 at 11:52 pm

   Bodu kameh… yeah ehenvegen aslu mirey thi upload kury dho…. btw thyky bunekiyaigen aadheys koggen kuran jeheyne kanthakeh noon…. emyhakah reethiyya emyhaku like kuraane….salaan jahaigen kuran jehey kameh nooon thyky

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:03 pm

   Ithoo kurin buni hen ehenve eh noon mi up kury..a stry up vumuge kurin ithoo reyga stry up kohla dheyn vegen liyan vx fashaifin..n ithoo ekamah nama mirey up kohfa bunaakah vx ithoo akah laheh nuvaane dear..cox miahna month aa hama ah time othyma..so plx thigothah abadhu nuvisnun edhen..n ithoo majubooreh nukuran dww..ithoo buny stry kamu gosfihya like n share kohlaashey..ithoo ge readers ah ithoo liyun vaahaka eh kan bunela dheyn vegen..

  • aroo

   June 4, 2017 at 12:36 am

   wow.. v suprise vehje…
   ajaibeh mithiba kiyunterin thakakaa hedhi..vaahaka avahah upload nukohdhinas salaamatheh noavey, avahah kohdhinas salaamatheh noavey.. dhera kamehnu dhw.. ithoo bunihaa vx ehchaky kamudhanya share kohdheyshey.. amureh nukure.. she jst requested to u all.. mee dhn boduvaru dhw.. thihaa zaathy vanyaa story nukiyabala dhw…
   ithoo darling myhun kiyaahaa ehchakah nubalaa kuriah dhiyaema enme rangalhu vaany..u hv d ryt to request to ur reader n fans with anything..so dnt wri n dnt b swri as well..
   u r one of the best writers now in this site.. keep it up.. dhn avahah aan n dhim ge misunderstanding dhuru kohlaafa dhemyhun gulhuvaalaba.. waiting for the nxt part <3 <3 :* luv u ithoo babyy

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:13 pm

   Awwh..thanx dear aroo for understandin me..n thanxx ithoo ge work appreciate kuraathy my dear..aslu vx v v happy vejje aroo..ly too n so much..n once again thanxxx a lot my dearr..??????

  • Maly

   June 4, 2017 at 1:46 am

   Me ge name ga comment kohfa e iny me eh nun kan bunelan.. nd me ah mi story up vefa inkan enguny 12 vy fahun.. ithoo ah understand vaane kamah unmeedhu kuran..

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:17 pm

   Dnt wry dear..ithoo gaboolu kuran ingey…same name kiyaa kudhin vx ulheynethaa dww dearr????

  • LOL

   June 4, 2017 at 6:30 pm

   Varah foohi vey komme myhaku hithah eri haa eccheh kiyaafa fahun bunaane thimanna eh nooono thimanna namuga kury. Meee massala balaa coat eh nooney salaamai nuvegen ulheykah. LOL

 5. AKI

  June 3, 2017 at 9:37 pm

  thanks ithoo dhooni

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:14 pm

   Awwhh..wc AKI dhoonii?????

 6. sam♥

  June 3, 2017 at 9:38 pm

  omg ithoo suprice eh dhinyee dhww hama hehhhe thankxxx adhi nuvess kiyaalan kiyaalaafa cmnt eh kohlaanann .. i am so happy ithoo agains thankx ithoo ♥♥♥ love u so much

  • sam♥

   June 3, 2017 at 10:31 pm

   oooo so swt n lovely♥♥♥ … dhim n aan adhivess goveh dhoonukuraan thaaa eulhenyy alhey … ithoo dhim n aan gulhuvabaa dhen plx … thankx again ithoo suprice eh dhinymaaa … love u so much ithoo♥♥… waiting 4 next part … keep it up ithooo …. gud job

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:43 pm

   Hehe..aann..again wc dear..n thanxx sam ah vx..thanxxx so so much..ly tooo?????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:34 pm

   Hehe..wc dearr..n thanx to u also sam..ly too?????

 7. shahaa

  June 3, 2017 at 9:41 pm

  Ithoo haadha rangalhey

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:34 pm

   Awwh..thanxx my dearr????

 8. sadh

  June 3, 2017 at 9:50 pm

  Thanks for the surprise ithoo. ❤️ Dhen kon irakun ? Madhama tha noony aneh dhuhutha ?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:35 pm

   Wc my dearr..dhn up kuraanee monday ga ingey dear?????

 9. Dhimra and Yuan shipper

  June 3, 2017 at 9:58 pm

  8th again

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:36 pm

   Hehehe..hama evaruga dww dearr..hehe.. Akamu vx thanxx dearr????

 10. naaanu

  June 3, 2017 at 9:59 pm

  YAYYYYYYY.SURPRISE AKO.EY HESKIYAAFA FAKKA?❤

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:36 pm

   Hehehe..thanxxx naaanu?????

 11. nonns

  June 3, 2017 at 10:02 pm

  Aaah omg ithoo. What a surprise!! Kiyaalaafa comment kollaanan ingey.

  • nonns

   June 3, 2017 at 10:36 pm

   Wooww. Mihaaru yuan and dhimra varah foari gadha kollaa dhw eba. Varah reethi mi part. Dhen day after tommorow tha up kohdheyny. Adhi baakee kithah eposides ebaoiy???

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:46 pm

   Hehehe..dww… In sha Allah dhn monday ga ingey.. 7 parts varu adhi ulheyne?????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:38 pm

   Hehe.hmmm.thanxx my dearr..?????

 12. Zumee

  June 3, 2017 at 10:10 pm

  Hus eh vaahaka thakeh. Nothing new.

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:39 pm

   Awwh…sry dear dissapoint kohlevuneema

 13. shahaa

  June 3, 2017 at 10:15 pm

  Ithoo Koba tha arjoo ge bf. Mihaar eyge fahun vx kithah part e dhiya ee. Mihaar abadhu eh vaahaka thakeh hunnany. Ithoo ehn nuhadhaa. Rangalhu kurey. Thy enme best ithoo ehnu dhoa. Abadhu eh vaahaka thah genes dhenyaa foohi vaane ingey

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:40 pm

   Arjoo ge bf vaahaka adhi annaane.. Next part hope kuran change vaane kamah dear ah..n thanxx ingey thigothah bunela dhineyma..happy vejje..thanxx my dearr?????

 14. shafu

  June 3, 2017 at 10:19 pm

  vvvv reethi mi part ves …….. ithoo kn ehche kaigen tha mikahala reethi vahaka liyany……hehe….

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:40 pm

   Hehehe..hama mind ah aee dear..thanxx shafu..so so much????

 15. Aisha

  June 3, 2017 at 10:20 pm

  Alhey ithoo haadha loabi surprise ekey thi dhiniee.. Love it❤.. Dhen kondhuvahaku up kuraaniee

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:41 pm

   Awwh..thanxxx my dearr.. In sha Allah monday ga ingey????

 16. Hai

  June 3, 2017 at 10:21 pm

  Wow adhi vxx hama vrh interesting.. So beautiful hama.. ??

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:41 pm

   Awwhh..thanxxx my dear..happy to know that?????

 17. Sweetie

  June 3, 2017 at 10:24 pm

  Asluves surprise libijje. THANK U

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:42 pm

   Hehe..ehentha..wc dear n thanx to u also dear?????

 18. Shy

  June 3, 2017 at 10:24 pm

  Alhey thank u for the surprise ithoo… dhe loa bodu kollaigen furathama 10 sec varu vandhen huree… story hama v nice, since Usha n Reem tried to make her understand tht she is making a mistake… waiting for the next part ?❤

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:42 pm

   Haha..ehentha..thanxxx my dearr so so so so much..?????

 19. Zyth

  June 3, 2017 at 10:34 pm

  ooh thank you ithoo hama surprise vejje ingey…

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:44 pm

   Awwhh..ehentha..wc my dear n thanxx to u also my dear????

 20. Pinkish

  June 3, 2017 at 10:37 pm

  Seriously surprised ?..
  V v v reethi mibai vx ithoo… waiting for monday ??

  • Pinkish

   June 4, 2017 at 11:36 am

   Ithoo i dnt use fb.. ehnnoon nama share kurymus.. ithoo liyunu story akah v ma eh noon vaki.. hama e story reethi v ma.. ??

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:47 pm

   Hehe..thanxxx my dearr so so so much..?????

 21. Cherry

  June 3, 2017 at 10:44 pm

  Alhey ithoo loabi ge mihira loabi kameh dhw. Varah varah rythi
  Loved it
  Story ves varah rythi
  Kuru vaahaka ves varah rythi vefa varah iburaitheri ?????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:56 pm

   Awwhh..thanxx my dear so so so so much…ithoo speechless kohlee thi..hehe..once again thanxx my dearr??????

 22. shaDiman

  June 3, 2017 at 10:46 pm

  Alheyyy… Thank you soooooooo much ithoo… ????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:58 pm

   Hehe .thanxx my dear..n dear ge kuryge cmnt ehme mind ga iny mi part up kuri iru..hehe..??????

 23. Fathoo

  June 3, 2017 at 10:49 pm

  Abadhu eh vaahaka thakeh mivaahaka aga hunany nihman neygigen ulhey hen hyvany

  • ithoo

   June 4, 2017 at 1:59 pm

   Bt hama liyefa oih gothah migennanee.dhigu kuran ehvx thankolheh ithureh nukuran dearr

 24. @l

  June 3, 2017 at 10:50 pm

  What I’m so surprised???…….thihaa avahah up kohdhinyma……I’m so happy?????…..kiyaalaafa comment eh kohlaanan?????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:00 pm

   Awwhh..thanxxx my dearr .v happy vejje ithoo vx dear happy v ma..??????

 25. song joong ki..korean

  June 3, 2017 at 10:55 pm

  story hama vv salhi. ingey vv reethi vaanekan vx bcx you’re always best! ithoo masha allah vvvvvvvvv reethi story liyaaleh! asaru gennanvx! thee hama ehvanaey buneveynee. adhi mihaa dhigukoh genesdheythee vvv bodah thankx ngey! 🙂 🙂 🙂 waiting 4 the nxt part. dhn aan aa dhim gulhuvaba!!

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:02 pm

   Awwhh..glad to know that my dearr..aslu vx ithoo speechless vejje dear..thanxx so so much..n thanxx ithoo ge work thihaa appreciate kuraathy..thanxx a lott..n wc ingey hama dear??????

 26. ???

  June 3, 2017 at 10:56 pm

  Vvvv salhi ithoooo ????hmm mihaaru eba ragalhuvey?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:03 pm

   Awwh..ehentha dear..thamxx so so much?????

 27. yaanaa

  June 3, 2017 at 11:04 pm

  suprise akah namaves genes dhineethee thanks. hageegathah bunaanama vaahaka mihaaru dhaa goiy ehves reehcheh noon. aslu mi story mihaaru mi site ge enmme kuree ga ulheythee ithoo beynun vaneee kanneynge kiyun therin foohi kuruvan. konme faharaku ves nukiyaanamey hithah araafa kureege parts thakah libifa hunna ngtv cmnts thah balaigane islaahukoh vaahakaige haasaru bai madhukohfa vaane kamah heekoh mi kiyaalevenee. aslu neiy ehves vareh ge improvement eh aisfa eh. v fake.

  • Mash

   June 4, 2017 at 9:27 am

   I agree with u yaanaa..v foohi mihaar mivaahaka kiyan ekm kiyeny rythi vaane kamah ummerdhu kuramun hope u will change it

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:40 pm

   Thanxx Mash view bunela dhineema hama??

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:06 pm

   Sry dear dissappoint kohlevuneema..ekamu nw mi liyaa konme bayeh vx aslu muhihmey stry eh..so ithoo ebaithah madhu kohfihyaa stry nu vx dhaane kanneynge ithoo liyefa oih way akun neh..aee vaa gothakee..ithoo ah aslu mihaaru genesfa a hunna feeling ge baaithah vx v muhihmu..so hope kuran understand vaane kamah

  • yaanaa

   June 4, 2017 at 10:47 pm

   feelings ge bai muhinmu vedhaane. ekma eyge maana akee mulhi eh paragraph ehga hama eh maana eh dheyhavaa jumlaeh 100 gothah badhal kohgen gennaashekey nooney. v faahaga kurevey mi vaahakaiga feelings ge baithah over limit kan. n jaadhisaathah madhu kan. i mean 20 episode nimey iru haadhisaa akun arainuganevey.

 28. @l

  June 3, 2017 at 11:05 pm

  Alhey varah reethi?…..when next part?……thankolheh kuru hen hyvey.?…..surprised eh vyma kaneyge.?……or buxy vyma ♥️……hehehe????????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:47 pm

   Thanxx my dear.. In sha Allah monday ga ingey…eh dhuhun liye nihman v ma vee varu..hehe..once again thanx dearr????

 29. Maureen

  June 3, 2017 at 11:08 pm

  Tankyou so much ithoo

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:47 pm

   Wc my dearr????

 30. Unknowgal

  June 3, 2017 at 11:09 pm

  Ithoo pls story change kohbala. Now 2 weeks mivany hama same chapter read koh.. hope yu will make change..

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:48 pm

   Dhn ahna baaiga change dear ah fennaane kamah ummedhu kuran…

 31. ReeXa

  June 3, 2017 at 11:16 pm

  What a lovely surprise. . Thankx ithoo.. n mi part kiyaafa varah hevunu yuan n dhim ulhunu gothun.. n thankx a lot for giving a suprise at this moment

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:49 pm

   Hehe..wc my dearr..hehe..ehentha…n thanxx to u also dear??????

 32. ssss?

  June 3, 2017 at 11:24 pm

  Asslu vess varah surprise vejje ithoo ?…. Munaaz varah hiivey nubaibaa kulhey miiheh hen aamil yaa Ebba vegen ?…. Yuaan and Dhim konirakuntha gulhuvanii ?.. Story varah varah rythi?? waiting for next part

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:51 pm

   Awwh..ehentha dear…dhn kuriah oihtha kanthah thah engemun dhaanee hama…thanxx my dearr so so so much?????

 33. Dimy

  June 3, 2017 at 11:27 pm

  Dhn dhim n aan gulhuva ba.. Haadha hurt veye

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:52 pm

   Alhe..ehentha..???

 34. Addu manje

  June 3, 2017 at 11:31 pm

  What a pleasant surprise.. story is nice like always.. Thank you soooooo much Ithoo for the lovely surprise.. ?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:54 pm

   Awwhh..glad to know that..wc my dearr..n thanxxx so so so much..????????

 35. yaania

  June 3, 2017 at 11:40 pm

  Masha allah its beautiful. Aan and Dhim goi dhoo kuran vehje ehnu dhw.. ithoo dhoonii thanks inge. Good nyt. Luv u.☺☺??❤❤

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:56 pm

   Hehe..dww..thanxxx my dear..thanxx a lot..n ly tooo yaania dhoonii?????

 36. lai

  June 3, 2017 at 11:42 pm

  Ithooooooo!!!! Haadha molhey dhw surprise dheyn??…thnxxx altxx…v v v salhi mi part ves…??adhives mi kahala surprise libeyne dhw..?next part v v kiya hithun mi hury…ithoo vareh hama noanaane..ur the best writer..???❤??

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:59 pm

   Hehehe..wc my dearr..n v happy vejje dear ge best writer ah v ma..thanxx my dearr so so so much..??????

 37. Fathun

  June 3, 2017 at 11:46 pm

  ??? omg….?? love you.ithoo

  • ithoo

   June 4, 2017 at 2:59 pm

   Thanxxx my dearrr..n ly toooo??????

 38. Chum handi

  June 3, 2017 at 11:48 pm

  Amazing ❤️❤️ Waiting for the next part so eagerly ?? gdnyt…. ly ithoo ?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:00 pm

   Awwh..thanxx my dearr..n chum ge haalu kihineh tha mihaaru..ly tooo?????

 39. fathun

  June 3, 2017 at 11:54 pm

  Ithoo mi story v v v reethi dhen koniraku up kohdheynee? Nimentha miulheny mihaar mi story?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:04 pm

   In sha Allah monday ga ingey..thanxx my dearr..so much..yaa dhn nimen kairi vany?????

 40. Khajja

  June 4, 2017 at 12:10 am

  Wow?? masha allah v rythi n thank u so much ithoo what a suprise stry v furihama nxt prt maadha maa up koh dheynan dhw pls pls n gud nyt ly❤❤❤❤

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:05 pm

   Awwh..happy to know that..wc my dear n thanxxxx to u also so much.. In sha Allah monday ga ingey?????

 41. Zinxy

  June 4, 2017 at 12:10 am

  Story mihaaru maa dhigu vaahen heevanee…ehaa dhigu nukoh ninman vejjehnu…ekm vs story varah reethi…

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:06 pm

   Dhn nimen kairi vehje..thanxx my dearr????

 42. Maly

  June 4, 2017 at 12:13 am

  Alhey.. thanks ithoo.. v surprise vehje.. nd v v reethi mi part ves.. thanks again.. luv u

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:07 pm

   Awwh..wc ny dear..n thanxx to u also my dear..so so much..ly too??????

 43. ????❤

  June 4, 2017 at 12:24 am

  Wat a surprise.thanks dear.v nyc ingey hama as usual.kyp up the gud work?

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:10 pm

   Awwhh…wc my dearr..n thanxx to u also my dear so so so much?????

 44. cya

  June 4, 2017 at 12:27 am

  ithoo ah engeytha?miadhu hen’dhunussuren mashah heevi mirey surprise eh libeyneye mie libunu bodu suprise aky u r tooooooo good love u

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:11 pm

   Hehe..ehentha..aslu vx thivaanee thihen kamah dww dear..so happy vejje suprise eh dhevunyma..thanxx my dear..thanx a lot..n ly too?????

 45. Axu

  June 4, 2017 at 12:41 am

  varah salhi keep it up ithooo☺☺

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:14 pm

   Awwh..thanxx my dearr?????

 46. Hau

  June 4, 2017 at 12:54 am

  thanks…mi part ves vara salhi…konirakuntha Aan n Dhim gulhynii…waiting 4 the next part…gud nyt..

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:15 pm

   Thanxxx my dear..dhn vaa goih balamaa dww dear..once again thanx a lot my dearr?????

 47. Coco

  June 4, 2017 at 1:03 am

  Ithoo how many parts more

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:16 pm

   7 parts varu kamah balamaa dww deare???

 48. Saadha Abdhulatheef

  June 4, 2017 at 1:53 am

  V reethi vaahaka

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:17 pm

   Thanxxx my dearr????

 49. shadows

  June 4, 2017 at 2:26 am

  Varah reethi keeped up adhinukiyan mihaareethi mihaa molhu vaahakaeh avahah up ko dineethi thanks adhi mivaahakain libeynekamah hikuraa surprised nulibey varh reethi your the best

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:18 pm

   Awwhh..aslu vx tha..haadha happy vejje ey dear..really so so happy to know that..thanxxx my dearr so so so so much..???????

 50. RHAI

  June 4, 2017 at 2:36 am

  Varah salhi ingey n varah hart touching story eh. Thanks ithooo.

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:22 pm

   Awwhh..thanxx my dear..glad to know that..really thanxx a lot????

 51. Fake

  June 4, 2017 at 8:03 am

  Two weeks gaves ehvaahakaeh aaehcheh kiyanvehjehnu same vaahakathah

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:24 pm

   Awwhh..ehentha dear..sry ingey..

 52. shabby

  June 4, 2017 at 8:24 am

  Hehe..ya ashlugaves suprise vehje…BTW story hama habeys..love ya bodukoh…

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:25 pm

   Awwhh..thanxxx my dearr so so so much..ly too?????

 53. Shahy

  June 4, 2017 at 9:23 am

  Reethi. But v faahagavey mihaar mivaahakaige v beykaaru bai gina kan hyvany dhigu kohlan vegen hen. But ebaithah hadi v ma dhookohlaafa kiyany. Misaalakah reem buni konme jumlaakah vakin 5 line varakh reem.buny mihenney mikan othh mihenney liyaefa in baithah.
  So.mikan gud khlahchey

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:31 pm

   Awwhhh..ehentha..thanxx ingey bunela dhimeema dear????

 54. ???

  June 4, 2017 at 9:37 am

  Mirey aa baeh nerehchey ithoooo plx

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:40 pm

   Hehe..dhn monday ah wait kohlaanee dwww dear???

 55. Someone

  June 4, 2017 at 10:52 am

  Alhey ithoo! You gave us a surprise. Site hulhuvi gadeega fenuny mi vaahaka up vefa indha! Gaiga vikaaleema ves story eh nugehlunu. Hehe. I am surprised ? And mi part hama varah cute! Yuan and dhim ge lovely moments! And usha and reem, dhim ah varah vaahaka kiyaidheefi dhw! Poor dhim ? Efakeeru mihaaru eoh boa halaak vany ? Ithoo you know what! In this part I thought hurihaa vaahaka eh dhim ah engeyny kamah! But its ok! Story dhaa goi varah salhi ? And thankx for uploading the story! Dhen kon dhuvahakun story up vaany! Waiting for the next part! Love you a lot ithoo dear ❤❤❤

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:42 pm

   Alhe gaiga vikaakah nuvaaneynun ekamu..hehehe..aan dww..dhim mihaaru a hunnanee vaanuvaa neyngifa hunna meeheh hen..n thanxxx my dearr..thanxx a lot.. In sha Allah monday ga ingey..n ly too my dearrr???????????

 56. Misha

  June 4, 2017 at 11:00 am

  Alhe dhimra ah yuaan loabivaakan hama neygenytha…eyoh visney sikundi ah ekan ekani dhw mi nuvisnuny…anyways,mi part vc v rythi ingey ithoo..???

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:43 pm

   Yuan kanthah kuraa gothunney a confuse vany ehaa bodah..n thanx my dear..thanxx a lott??????

 57. Aisha

  June 4, 2017 at 12:03 pm

  vaahaka eh kanthah thah gandehgai maa haasaru dhigukuraakan faahaga kurevey..abadhu ehkamehgai.aa ehves kameh nuvey..miharu mi story broing vaan fashaifi.

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:44 pm

   Alhe sry dissapoint kohlevuneema..bt nw konme baeh vx stry ah muhihmu

 58. Book Lover

  June 4, 2017 at 12:42 pm

  Alhe ithoooooooooo………
  Mirey eh nontha mi part up kuranyyyy
  Keeve saturday ga up kury??? Nuves engeyey up kuri iruves!!! Pis pis pis …. dhen mirey up nukuraanan dhooo???
  Alheyyy!!!
  Mee last??

  • Book Lover

   June 4, 2017 at 1:33 pm

   Mi part ves haadha emotional ey… mi vaahaka reethi kamun mihaaru abadhu kahala gothakah visneny mi story mathin… and mihaaru hurihaa friends kairives bune vijje mi story ge vaahaka…. hama mi vaahaka reethee ey.. but i dont know why ehen kudhin mi story hadi vegen ulheny keeve kameh… should understand dho story ga ves abadhu happy nuvaane kan… and story sad vefa ves maa avahah gappy ending eh genefiyya ves story hadi vaane, so in my opinion ithoo… i think aslu mi story mi dhany hama emme rangalha emme interesting koh…well lets just say this is a very different story…. but this is the most interesting story I EVER READ… ITHOO THANKS INGEY ASLU MIVARU VAAHAKA EVVES thihaa busy koh ulhemun ves genes dhey thee!!!! Love ya…??

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:55 pm

   Awwhh…aslu vx tha my dear..thanxxx thanxx thanxx so so much..aslu ithoo vx understand kohdheyn beynunvaa kanthah thiee dear..really thanxx a lot..v v happy ve dear ah mi stry ehaa kamudhaathy…n wc ingey my dearr..ly tooo n so much??????

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:48 pm

   Alhe..v dhera gotheh dww so mi hedhuny dear..sry ingey.. In sha Allah monday ga ingey..n aslu vx last viyas dear cmnt fenunyma happy vejje ey..aslu v happy ve ehaa interest aa eku mi stry kiyaathy..thanxx so much dear????

 59. Navii

  June 4, 2017 at 12:46 pm

  Ithoo you are the best writer and your story is the most amazing story I have never ever read before.. This part is awesome.. I love this… I wanna read next part.. When next part and are you going to upload next part in this night?.. I want to say again this story and this part is awesome ..

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:52 pm

   Woww..thanx my dear..really so so so so happy to know that my dearr..aslu vx v happy vejje my dear.. In sha Allah monday ga ingey up kuraanee dhn..n again thanxx my dearr so so so so much???????

 60. haw shia shaba shi r

  June 4, 2017 at 1:20 pm

  Asluves v ehen kahalage gotheh v,up vefa intha fenuneema,ufalun moyavejje

  • ithoo

   June 4, 2017 at 3:52 pm

   Hehehe..ehentha..thanxxx my dearr so so so much?????

 61. Haly

  June 4, 2017 at 2:32 pm

  Wow thanks ithoo love u.waitin for next part.varah reethi

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:04 pm

   Awwh..wc my dearr..n thanxxx to u also..ly tooo????????

 62. Roo

  June 4, 2017 at 2:39 pm

  Waaau ithoo varah surprise vejje ?? asluves up vefa inyma varah happy vi.. Alheyyy adhives dhim and aan gulheykah noolhe dhww.. ? But story hama varah loabi ingey ?❤️ Thank you soooooo much ithoo ???

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:06 pm

   Awwhh..glad to know that..thanxxx my dearr..n wc ingey..once again thanxxx a lot???????

 63. HHHH

  June 4, 2017 at 2:42 pm

  Am I dreaming???
  ☺☺☺☺

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:06 pm

   Hehehehe?????

 64. Aishath

  June 4, 2017 at 3:11 pm

  Best story ever…thanks a lot and a lot….♡♥♡

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:09 pm

   Woww..thanxx my dear so so much..really thanx a lot??????..n wc ingey my dear?????

 65. phaxie

  June 4, 2017 at 3:15 pm

  Mi part edit nukoh oih nama vex v reethi ehn chapter thakah vuren.. Comment kuraa iru ingenjeheyne vaahaka genes dheyny liyuntheriya v masakaih thakeh kohgen.. mi vaahaka ey liyamun ey dhany job adhaa kuraa geytherey v busy koh ulhey kuhjjeh atleast appreciate it guys.. liyunmuga unni kamei huri nama reethi gothuga mistake buni dhinun eba oih.. i think some ppl really wnted to bring her down bt my sweetie dont let them.. mi story kuriah gendhaane goih ingeyny hama liyaa kuhjaa ah liyaa ehchehyge mistake bunedhyny kiyun therin..
  I love this part
  & keep it up
  dhim ge ihusaas thah v salhi genesdhyfa inn leh

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:11 pm

   Thanxx so so so much..v v happy vejje..hehe..aslu vx thanx thanx thanxx??????????

 66. Firasha

  June 4, 2017 at 3:49 pm

  Mi hithah arany dhimra aky mainbafain nei kujjeh baa ey
  Ehenya adopt koh nuvithaakah amilla beybe hure mulhin dhuruhiley myhegge geyga firihenakaa eku apartment egga bahattaafa hunnan
  Too much

  • ithoo

   June 4, 2017 at 4:12 pm

   A family in a kujja ah nubalaa vaahaka eh nubunameynun ithoo eh..i mean nugulhaa vaahaka eh..n zeenath menge edhumah dww a kujja a geyga behetee.. Eh lailee eh nooneynun dww

 67. Zxii

  June 4, 2017 at 5:34 pm

  Mee v hama nujehey vaahaka eh! Dhimra ge ehbandu ehbafaa beybe eh hutta hiley baeh ge aiy mahchah dhookohlaigen! Zeenath men edhigen viyas e gothah dhemeehaku gulhuvaashey kiyaafa hiley firehenaka eku ekani apartment eh ga ulhen evves beybe eh beynumeh nuvaane! Vaahakaige interest gehlijje! Mi fahun genesdhey part thakuga liyefa othy eh vaahaka eh thafaathu kameh hingaafa! Seriously I don’t understand why people comment like this is the one of the best story and blah blah!

  • Zxii

   June 4, 2017 at 5:43 pm

   Dhen negative cmmnt eh kuriyas baeh meehunah hajam nuvegen bunaane hadiyya kyhkuran hey kiyanee! It was very beautiful at the beginning of the story. So I started reading the story when I get bored! But later haasaru gandu dhiguve hama nujehey kankan hunnan feshi fahun interest gehluny! anyways, ithuu ge kuru vaahaka varah reethi

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:36 am

   Thanxx dear view bunela dhineema..bt mi stry mee hiyaalee vaahaka eh kah visnaalun edhen dear..hiyaalee vahaaka ehga heenukuraa gothakah vx kanthah vaa kamah liyevidhaane dww dear..so ehaa serious kon real life ge kameh hen nunegun edhen.. N dheenee vaahaka reethi kamah bunumun aslu vx v ufaa vejje..thanxx dearrr

 68. Lia?

  June 4, 2017 at 5:46 pm

  Myves hama vaahaka eh mi vaahaka vrh reethi
  Abadhu kiyuntherin beynun vaa gothakah noon vaahakaiga vaany thimyhun balaa hindhi drama thakugaves enmmeh heenuvaa gothah kanthah vaany..?
  Ithoo aa dhimaalah thihaa varah negative bass nubuney myhunah kuhkurevigen kuri ereyny nd vrh heevey vrh avahah aan nd dhim gulhifa story vrh salhivaan ulheyhennn
  Mi hama adhives best story.??
  Love yu ithooo

  • Lia?

   June 4, 2017 at 5:53 pm

   adhi bunan thimyhun foohivanyaa vaahaka nukiyaanynun kon haa anga eh thalhaakah
   Hama reethi vymah noony kiyaa hih vymah dho thi kiyany thihaa hadii aa foohii aa hama nujehey vaahaka akah vanyaaa kiyanyh kyhkurantha mi Vaahaka

  • Zumee

   June 4, 2017 at 6:45 pm

   Ohh. Negative comment eh kohliyas haadha varekey thi vanee… hyvaa kahala mi story ah liben jehenee hus positive comments ekani ey.. negative comments ves libigen kuri araany.. zxii ge vaahakayah hama thaaeedhu…. dhen negative comment eh kohlaa irah eba buney vaahaka nukiyaashey…. rangalhu kuran v kanthah ithoo gaathu readers bunnas ithoo ekameh rangalheh nukurey.. dhen bunan v liyefa oiyy vaahaka eh veema e oiy gothashey upload mi kuranee…. at the beginning story was really nice.. ekam fahun hama nujehey kanthah gina kan faahaga vey… vaahaka akah viyas vaahaka eh gothugai balaigannaany ottaru ves huregen… mihen buneema dhen bunan vy ehnu amilla ah vaahaka eh liyaashey…

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:42 am

   Thanxxx dearr for appreciating my work.. N dear ah ehme reethi stry ah v thee happy vejje..thanxx a lot lia..ly tooo

   N zumee ithoo readers rangalhu nukurany konbaeh kameh nuvisnun..eh scene thakeh nuvatha feelingx thah maa bodah genesfa hunnathythaa..tbh feelingx baithah genaumuga repeat sentence madhu kuran v try kuran..bt ekamah improve fenna kamah faahaga nukurevenyaa v bodah sry..bt mihaaru mibunaa vaahaka aky ithoo ah fenna gothuga mi stry ga liyaa konme thankolheh muhihmey….so hope u will understand that dear

 69. Khadheeja

  June 4, 2017 at 7:41 pm

  V foohi dhimraage majubooree haalathu falhaanaraathee dhelobiverin nah hamajehumeh neh dhuvahakuves

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:44 am

   Adhi time kolheh dhee dear..

 70. anonymous

  June 4, 2017 at 7:43 pm

  ithoo mihaaar maaa vaahakaiga beykaar bai bodu.
  dhen avahah ninmaalan ulhey vaahaka beykaaru haasaru nudhamaa

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:47 am

   Stry nimen kairi vejje dearr

 71. lym

  June 4, 2017 at 10:19 pm

  ???

 72. lym

  June 4, 2017 at 10:21 pm

  Vran reethi❤❤❤❤

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:49 am

   Awwhh..thanxxx my dearr lym ????

 73. Flower

  June 4, 2017 at 10:31 pm

  speechless hama…bunaane ehvx ehcheh neynge vaahaka reethi kamun…ithoo beykaaru bai ehvx varakah gina eh nun ingey….rangalhyvx beykaaru bai gina kohgen viyas vaahak nuninmanyaa…ekm dhn dhim n yuan gulhuvaalaafa e dhe myhunge romantic scenes thakah mihaaru mi wait kureveny….ithooo plxxxx maa avas aruvaalaafa nuninmahchey eyrun flower varah dhera vaane….e thin couples ge future ge vx varah bodu bai genesdhehcheyy plzzzz…..dhn mi vaahaka nimeykah beynumeh nun…mi story ga 100 parts genesdheyn v ehnu….ithoo mi comment kiyahcheyy ngeyy…adhi enme happy vany surprise dheythyve…mirey vx hykury surprise eh libeyne kamah…hehe dhn maadhama ah wait kohlaanyyy…thy hama enme best writer mihaa thanah…negative comments libunas ithoo alhaanulahcheyy…love u soooooo much ???????❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • Anonymous

   June 5, 2017 at 5:23 pm

   Ithooo. … mirey tha next part??????

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:54 am

   Ithoo cmnt kiyaifin dear..bt mi stry liyefa in hamaa ah thaa dww ithoo ah geneveynee..konme vaahaka eh vx nimeynethaa dww dear..so hope u will understand it my dearr…aslu a dhe kudhin gulhey hisaabun dww stry ge nimumakah vaanee..so plx dhera nuvahchey..n nimun balaai gahnahcheyy..n thanxx thidhey supportah dear..aslu vx v v happy ve ingey..really thanx a lott my dearr..ly tooo..so beynun vaa nimun nais dhaane kamah understand vahchey dear..eyrun ithoo v happy vaane???????

 74. haw shia shaba shi r

  June 4, 2017 at 10:42 pm

  Busy kamun comments thahves kiyaanulevigen miulhenee,haw first ga kuri comment nuves neh,Fen naakah,BT ehen ehche bunelan beynun vaathee mi comment milohlanee,haw in naane request kohfa surprise episode eh up kohdhen dw,dhen keeve baa baeh kiyUn therin negative koh visnee,keevebaa hithah neyree request eh libifa ineema surprise eh dheyn vegen ey up kuree,mi oh fadha thahuzeebee xamaanehga,v naathahuzeebee visnumeh gen gulhuneema v dheravejje,n as a friend ithoo ves request eh dw kuree dheenee vaahaka kiraalaafa reethee a like eh dheefa share eh kohlan,haw ah heevanee as a friend evaruge kameh kohdheinemakee mahsalaeh nooheh,n ithoo ah bunelan othee v dherave a haw akee Facebook beynun nukuraa kujje v ma, ehen noonama thaa like eh dheefa share eh kohlaanee,BT story hama habeys n mivaruge reethi vaahaka eh mi site ga ves heeyeh nuvey up vi heneh,so keep it up dear,god bless you.as a friend I love you,I really mean it,

  • ithoo

   June 6, 2017 at 4:57 am

   Awwhh..thanxxx my dearr so so so much..really thanx a lot for appreciatin my work n for understandin me my dearr…n ithoo ah stry kiyaaleethee vx fudhihje dear..thamxx so so much..n ly tooo my dear..aslu vx thidhey support ithoo handhaan nahthaeh nulaanan..really thanxx a lot?????????

 75. Hawwa Abdul Moiz Noor

  June 4, 2017 at 11:00 pm

  Kyvetha negative ko visnani? Alhe ithoo benunvi nama hama e kuru vahaka ekani ves upload kolevene dw. 2 vahaka efahara liyan vima hama gaimu v vaguthu ves dhaane. Eha bura ves vaane. Ehenvima ithoo ah thanku dw bunan jeheni. Aharumen 4,5 min in vahaka eh kiyas, aslu vahaka liyan haadha vaguthe dhaane ye.enmen hih hama jehe gotha vahaka liyan sha,shauguveriva gotha sha, kiya hivva gotha vahak eh genes deiru ekama hedhava vagutha bura masaikathu ge agu vazan nukurevenya vahaka nukiyuvva eves beyfulhaku.
  Ithoo kiha rangalhu thi gotha vahaka dekkima ves kiha rangalha reecha ebune dini vi goih.
  Ithoo. V salhi inge. Ekam v boa haas vejje hama rangalha ves?. Dn vaane gothaka medhu hiyaalu koliyas dhooni enbureni bolu vashaigen. Hehe ? ekam alhugandu ge hih bunani, v avaha dhimra aa yuan aa gulhene ye. ? keep up the good work.
  and sorry inge ithu kuru vahaka kiyaalanan in sha Allah. ☺Ekam fb benume nukuran. ehnvima like & share nukurevidhane. ?

  • ithoo

   June 6, 2017 at 5:01 am

   Awwhh..thanxx dear so so much..really thanxx..v happy vejje ithoo ge work apprecite kuraathy..n ithoo ge haalathu vx understand vaathy…itx k kuru vaahaka kiyaaleema happy vejje dear..n cmntakun viyas stry ah view bunela dhineethee happy vejje..really thanx a lot dear…thanxxx so so so much???????

 76. Hun

  June 5, 2017 at 12:18 am

  Sorry to say this ekamu mivahakadheke foohivejje mihaaru abadhu ekahcheh. Ekahcheh kiyaala kiyaala. Hih kiyaifiya hithuge vahaka ekigothah loa kiyaifiya eves ekigothah. Alhe minoon gothakah mi badhalukollaba mehun kiyaahihvaane kahala gothakah manjey.

  • anonymous

   June 5, 2017 at 1:18 am

   dho. maa beykaaru haasaru bodiii! kurin v kiaa hithun kii namavx mihaar fooohi kianvx

  • ithoo

   June 6, 2017 at 12:57 pm

   Sry dear dissapoint kohlevuneema..

 77. looka

  June 5, 2017 at 12:53 pm

  haw shia shaba comment kuryma ihu avahah e nan copy kohlaafa e gothah ehn nameh hadhaigen comment kohly dhw.. Hawwa abdhul moiz noor eko.. pix pix comment gina kuraahithun ulhey manje eh thi nuuni nudheken

  • Beyney

   June 5, 2017 at 7:53 pm

   aey thi othiy engifa!!
   Nubehey kanakamaa nubeheyshey manma eh nubuneytha!!!
   Kon kameh

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:01 pm

   Alhe kyhvetha abadhu thihen thi heekurany…alsu vx aee ithoo eh noon..n plus kuryge part thakuga vx a dhe kudhin hama same numuga cmnt kuraane..gaboolu nukurevenyaa balaaba..alakah noon a name ga cmnt libifa a inykyeh dearr

  • Hawwa Abdul Moiz Noor

   June 8, 2017 at 2:33 am

   Alhugandu mi ithoo enun.alhugandu ge namu ga comment koffa hus hunnani alhugandu.furathama comment ga ves bunefa innane alashe vahaka aka comment mikurani.adi alashe vahaka eh online ko mi ki ves.ehen myhun koffa in comment eh copy kofa liyefaka neennane. alhugandu amila hiyaalu falhu kurani.adi mithana ai myhun kura comment copy kofa ehen myhaka vegen nuni nan badhalu kogen liyakashe nun.Myhaku nukura kame emyhege boluga elhuvu maki gos kame.hama egotha kan kamuge hageegai nubala amilaya visney gotha echehi bunumaki ves gos kame.
   Dn bunevidane adi kiriya kyvehe reply tikuri?miharu 3 duvas vejjeye.
   Ehenvejjeya bunan othi alhugandu ge comment ah ithoo koffa in reply balaali thanun fenunima ey mi reply kuri.

 78. dhiaan❤️?

  June 5, 2017 at 3:24 pm

  Alheh ithoo when next part this story is awesome???❤️

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:05 pm

   Thanxx my dear???

 79. laii

  June 5, 2017 at 7:56 pm

  Varah reethi.. keep it up

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:06 pm

   Thanxx my dear????

 80. Jinn

  June 5, 2017 at 9:00 pm

  Hi ithoo! Rangalhu kollanjehey baeh kankan huttas vaahaka hama varah furihama. Ithooge ideas varah salhi. Vaahaka kiyaameehegge haisiyyathun kiyuntherinnah bunelan othy, emmen beynunvaagothakah evves kameh nukureveyneyey. Anekkolhun aharemen vaahaka mi kiyaalanyves amilla dhiriulhuma, amilla hiyaaluthaka visnuma effaraaiy kollaafa ehen meehegge nuvatha baegge dhiriulhuma visnuma hiyaaluthakun sikundiah thaaza kameh genes mauloomaathu mussandhi kolla mind divert kollumuge beynumuga. Aharemen beynunvaagothah vaahaka enburemundhaanama dhen ithurah evaahakaeh kiyumuge beynumeh oiykamakah nufeney. Namaves kommemeehakuves emeehegge hiyaala shuooru hissaakollumaky massalaeh kamakah nudheken. Ekamaku liyuntheriyaaves maayoosnuve kankan rangalhukurevey binaakuranivi hiyaaluthaka shuooruthah faalhukurumun dhefaraathahves faidhaakuraanekamah feney.
  *Ithoo liyefaiva Dheeneevaahaka varah reethi adhi varah asarugalha. Eemantherikan balivefaivanikoh evaahaka kiyaalumun aa dhirumeh libunufadha. Allah dhibaa ah heyo jaza minvarukuravaashi! Aameen..

  • ithoo

   June 6, 2017 at 1:11 pm

   Hello dear..thanxx so so so much for understandin me..n thanxx for appreciatin my work dear..ithoo vc bunedheyn miulhey vaahaka aky aee aslu..thanxx my dearr so so so much..reallly thanxx a lot..
   N dheenee stry kamudhiyaeethee vx v v happy vejje..bt ingeytha hithah eri alhe kuruvaahaka in cmnt kuruvaahaka cmnt bain fenun nama eyy.thanx my dear once again…n mi stry in iburaih libuneethee vx ufaa kuran ingey dear?????

Comments are closed.