ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ހީވީ ބަޔަކަށް އީދެއް އައިސްގެން އުޅޭ ހެންނެވެ.އެހާވެސް އެ އާއިލާތަކުގެ ފޯރިގަދައެވެ.ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ އުފާވެރިކަމެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ. މިއަދަކީ އެތައް ބަޔަކު ކުރި ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ނިމުން އަންނަ ދުވަހެވެ.މުޅި ހުރިހާ އާއިލާތަކެއް އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައިރު އެ ހަކުދިންގެ އުފާވެރިކަން މާބޮޑެވެ.އާއެކެވެ.މިއަދު މިއީ އެތައް ދުވަހެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރަކަށްފަހު ޔުއާންމެންގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުން އާއި ދުވަހެވެ.މިއަދުގެ އެންމެ ހާއްސަ ތަންކޮޅަކީ ތިންބައި މީހުންގެ ކައިވެނި އެއްކޮން ކުރެވިގެން ދާތީއެވެ.އެއީ ޔުއާންއާއި ދިމްރާއާއި، ދިޔާންއާއި އުޝާ އަދި ޝާރިމްއާއި ރީމްގެ ކައިވެންޏެވެ.ވީއިރު ހުރިހާ އާއިލާތަކެއް އެއްތަންވެފައިވާއިރު ކިހާ ފޯރިގަދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

“އާރގްގް!އަހުމަދު ޔުއާން ނާސިރު..ތިހެން ބުނީތީވެސް އަހަރެން ދެން ނުވެސް ދާނަން.. ސޯ ދެން އަހަރެން ކުރިމަތީ ނެތި އަނބި ގަބޫލު ކޮށްފީމޭ ބުނޭ” ދިމްރާ އެހެންބުނެ އަޑުގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑަށް އެ ރޫމްގައި ތިބި އެންމެންގެ ލޯތަށް ދިމްރާއަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ.ހުރެވުނު ތަނާމެދު އޭނާއަށް ވިސްނާލެވުނީވެސް ދެނެވެ.ެއެއޮތް ހުރިހާ އެންމެންތެރޭ އެހާ ބާރަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ބުނެވުމުން ދިމްރާ ރަނގަޅަށްވެސް ރަކިވިއެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.

އެރޭ ކުރެވެން އޮތް ކައިވެންޏަށް ތިން އަންހެންކުދިން ތައްޔާރުކުރުވަމުން ދިޔައިރު، ރީތިކޮށްދެން އާއި މީހުންގެ އިތުރުން ހުރިހާ އާއިލާއެއްގެ އަންހެންވެރިންތަށްވެސް އެތަނުގައި އެރެއަށް ތައްޔާރުވުމަށް އުޅުނެވެ.

އެރެއަށް ލާން ޖެހޭ ވެޑިން ޑްރެސް ލައިގެން ނުކުތް ހާއިރުން ޔުއާންގެ ކޯލެއް އައުމުން އެކޯލަށް ޖަވާބުދިންހާއިރުން ޔުއާން ބުނެލި އެއްޗަކަށް ރައްދުގައި ދިމްރާއަށް އެހެން ބުނެލެވުންއިރު ހުރެވުނީ ކޮންތާކުކަން އޭނާއަށް ކުޑަކޮންވެސް ވިސްނާލެވިފައެއްނެތެވެ.ވީއިރު އޭނާ ކިހާ ލަދެއް ގަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ރަކިވިވަރުން އަވަސްއަރުވާލާފައި ފޯނު ކަނޑާލަން އުޅެނިކޮން އަދި ވީ މާދެރަ ގޮތެކެވެ.ފޯނު ކަނޑާލާ ފިތަށް އޮބާލަން އުޅެނިކޮން ފޯނު އަތުން ދޫވިއިރު އޭނާއަށް ޓަޗް ކޮށްލެވުނީ ލައުޑްސްޕީކަރަށެވެ.

“އަހަރެންނަށް މިރޭ ކައިވެނި ކުރެވެން މިއުޅެނީ އަދިވެސް ބޮޑު ނުވާ ބޭބީއަކާ ދޯ..ސޯ ކުއްޖެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އަހަރެންނަށް ޖެހޭނެ ދޯ ދެ ބޭބީ ބަލަން..އެކަމުވެސް ލަވް ޔޫ ބޭބް” ޔުއާން ބުނެލި ވާހަކަ އެތާ އަޑުއަހަންތިބި އެންމެންނަށް އެންމެ ރީއްޗަށްވެސް އަޑުއިވިގެންދިޔައެވެ.އެއާއެކު ހުރިހާ އެންމެން އެއްފަހަރާ ހޭންފެށި އަޑާއި ދިމްރާ ފޯނު ކަނޑާލާށޭ ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައިގަތްއަޑު ދިޔައީ އެކުއެކީގައެވެ. އެއާއެކު ވަގުތުން ޔުއާން ފޯނު ކަނޑާލިލެން އަވަސްކަމުން އޭނާއަށްވެސް ވާނުވާ އެނގިއްޖެކަން ދިމްރާއަށް ވިސްނުނެވެ.އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް އެ އެންމެން ކުރިމަތިންދުވެ ފިލަން ބޭނުންވެފައެވެ.އެ އެންމެން ކުރިމަތީ އޭނާ އެހާ ލަދުގަންނަންޖެހުނު ދުވަހެއް އާއި ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

“މިވަރުގެ ދެމީހުންނެއް ނުފެންނާނެ..ކައިވެނި ކުރެވޭ އިރުވެސް މިހުރީ އުޅެގޮތް..ޓޮމް އެން ޖެރީ ކާޓޫން ހުއްޓާލީމަ އެބާއި ފުރިހަމަކުރަން އުޅޭ ދެމީހުން މީ..ޤައިމު މިތިބި ދެކުދިންވެސް އެއުޅެނީ ހަމަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން..އެކަމު އެކުދިންނެއް ޤައިމު ތިހެން ނުއެއް ކޯޅެ..ކޮންކަމަކާއޯ އާންއަށް ދިމްނެތި އަނބިޤަބޫލު ކޮށްފީމޭ ބުނަން މިޖެހެނީ” ޔުޝްރާ މަޖާވެފައިހުރެ ވާހަކަ ދެއްކީ އަނގަޔަށް އަތްލައިގެން ހުރި ދިމްރާ ގެނެސް ޑްރެސިންޓޭބަލް ކުރިމަތީ ހުރި ގޮނޑީގައި ގެނެސް ބައިންދުވަމުންނެވެ.އޭރުވެސް ދެންތިބި އެހެންމީހުން ތިބީ ހީލަހީލައެވެ.

“އަހަރެން ބޮލުގަ ކުލަ ޖައްސާފަ ހުރިކަން އެނގިގެން ޔުއާން ބުނީ ނުވާނެއޯ ރީއްޗެއް..އެހެންވެ..ހަޑިއްޔާ އަހަރެންވާނީ ޔުއާންއަށް ނުފެނިތާ ދޯ ހުންނަން..ސޯ މަންމަމެން ކޮންމެހެން ހަދާފަވެސް ޔުއާންއަށް އަހަރެން ނުފެންނާނެހެން ފޮތިގަނޑެއް ދަމާތި..” ދިމްރާ ތުން ދަމާލާފައި އެހެން ބުނެލިއިރު ހީވީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ކުޑަކުއްޖެއް ހެންނެވެ.

“ޑޯންޓްވޮރީ ދިމް..އެނގޭތަ އެވީ ގޮތެއް..އެއީ އާލިކްބޭބެމެން އާން ކައިރީ ކީ ދިމް މިހާރު އަދި މާ މާ ރީއްޗޭ..މިފަހަރު ގެއްލޭނެއޭ..ބުނީމަ އާންއަށް ހަޖަމް ނުވެގެން އެއުޅެނީ” ދިމްރާ، ޔުޝްރާ ބުނެލި އެއްޗަކަށް އަނގަ ހަދާލިއިރު އަނެއްކާވެސް އިވިގެން ދިޔައީ އެންމެންގެ ހުނުމުގެ އަޑެވެ.އުޝާއާއި ރީމްވެސް ތިބީ ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން މަޖާވެފައެވެ.

ޕާޓީއަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ހޯލްގައި ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާލަކުންެސް ފެންނަނީ ޕްލަމް ޕާޕަލް ކުލައާއި ގްރޭ ކުލައެވެ.ތަނުގެ ފުރިހަމަކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށްވާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.އެހާވެސް މުޅިތަން ޒީނަތްތެރި ކޮށްލާފައިވާލެން ފުރިހަމައެވެ.ގިނަ އަދަދަކަށް އެދެކުލައިގެ ތުނި ފޮއްޗާއި މާ ބޭނުންކޮށްފައި ހުރިއިރު ހީވަނީ މާ ބަގީޗާއަކަށް ވަދެވޭ ހެންނެވެ.އެހާވެސް މުޅި މާޙައުލުގައި ހުވަފެނީ ގޮތެއް ހުއްޓެވެ.

އެ ހޯލްގައި މިރޭގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެގެން އައިސްފައި ތިބި ތިންކުދިން ބޭރުފުށުން އެކަން ނުދައްކާ ތިއްބަސް އެމީހުން ތިބީ ހަޔާތުގެ ބައިވެރިން އަންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.ވަގުތުވެސް ހިނގާލެން ލަސްހެން ހީވަމުން ދިޔައިރު ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ފިރިހެނުންނަށްވެ ތިބެވެސް އެމީހުންގެ ހިތްވެސް ދިޔައީ ހިނދެއް ހިނދަކަށް އަވަސްވަމުންނެވެ.

އަންހެންކުދިންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ތިންމީހުންވެސް މިރޭ ފުރިހަމަކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްދޭކަށް މީހަކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވ.ެތިން މީހުންވެސް ހުދުކުލައިގެ ގަމީހާއި ކަޅު ކުލައިގެ ސޫޓްގައި ތިބިއިރު ފިރިހެންވަންތަކަމުގެ އިންތިހާއެވެ.ބަލާ މީހެއްގެ ހިތަށް ގޮތްނުވެ ދާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.ގުދުރަތުން ލިބިފައިވާ ރީތިކަމުގެ އިތުރުން އެފަދަ ގޮތަކަށް ތައްޔާރުވެލައިގެން ތިބިއިރު ކިހާ ރީތިވާނެ ހެއްޔެވެ؟ތިންމީހުންގެ އިސްތަށިގަނޑުވެސް ވަނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް ރީތި ކޮށްލެވިފައިކަމަށްވީއިރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ކަރުގައިވެސް ޓައިއެއް އަޅާލާފައިވެއެވެ.ދިޔާންއާއި ޝާރިމްއާއި އެއްވައްތަރު ޑިޒައިނެއްގެ ޓައިއެއް އަޅާލާފައިވާއިރު ޔުއާންހުރީ ހިމަ ދިގު ކަޅުކުލައިގެ ޓައިއެއް އަޅާފައެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކޯޓު ޖީބުގައިވެސް ޕާޓީގެ ތިމްއާއި އެއްކުލައިގެ މާކޮޅެއް ހަރުކޮށްލާފައި ހުއްޓެވެ.

އެ ދިގު އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެސްދެމުން އަންހެންވެރިން އައިސް ހޯލަށް ވަނުމުން ޔުއާންމެން ތިންމީހުންގެ ނޭވާވެސް ހީވީ ކަރުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ހެންނެވެ.ނަޒަރު އެދިމާލަށް ހުއްޓާލިގޮތަށް ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަން ހަނދާން ނުވިއިރު އިތުރު ބަޔަކު އެތާ ތިބިކަންވެސް އެތިން މީހުންނަށް ނޭނގޭ ފަދައެވެ.ވާނީވެސް އެފަދަ ގޮތެއްތާއެވެ.

އެހާވެސް މިރޭ އެތިން އަންހެންކުދިން ފުރިހަމައެވެ.ހުދުކުލައިގެ ވެޑިން ޑްރެސްގައި ތިބިއިރު ތިންކުދިންނާވެސް ގުޅޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ޑިޒައިން ބޭނުން ކޮށްފައި ހުއްޓެވެ. ދިމްރާ ފުއްޕާލާފައި ހުންނަކަހަލަ ބޮޑު ބޮޑު ހެދުމެއް ލާފައި ހުރިއިރު ރީމް ހުރީ ފަހަތަށް  ކުޑަކޮށް ފުއްޕާލާފައި ހުރިކަހަލަ ހެދުމެއް ލާފައެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ އުޝާ ހުރީ އާދައިގެ ވަރަކަށް ފުއްޕާލާފައި ހުރި ހެދުމެއް ލާފައެވެ.ވީއިރު އެކުދިންގެ ރީތިކަން ސިފަކޮށްދޭނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އެ ފަރި ހިނގުމުގައި ކުރިއަށް އައިއިރު އުޝާއާއި ރީމް ހުރީ އެދެމީހުންގެ ލޯބިވެރިން ބަލާވަރުން ލަދުން ގޮސް ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި ދިމްރާ ފެނުނީ ޔުއާންއާއި ނަޒަރު ދިމާވުމާއިއެކު އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގޭނެހެން ތުން އަނބުރާލިތަނެވެ.ދިމްރާގެ އެ އަމަލުން ޔުއާންގެ ގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ. ހަޤީގަތުގައި ޔުއާންގެ އެންމެ ރީތި ހިނިތުންވުމުގައި ހިނިތުންވެލުމުން ދިމްރާގެ ހިތަށްވެސް އެނގުން ވެލައިގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް ދެންވެސް ދިމްރާ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“އަނބި ގަބޫލު ކޮށްފިން” ކަމަށް ތިން ފިރިހެންކުދިންގެ ދުލުން ބުނެލި ވަގުތަކީ އެތިން އަންހެންކުދިންނަށް ބަޔާން ކުރަންދަތި އަސަރެއް ކުރުވި ވަގުތެއްކަން ގައިމެވެ.ފެންކަޅިވެފައިވާ ހާލު ކައިރީ އިން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާއަށް އެމީހުންނަށް ބަލައިލެވުނީ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުންނެވެ.މުޅި އުމުރަށް އެންމެ ލޯބިވާ އިންސާނާގެ ހަޔާތަށް ދެވުމުން އުފާ ނުވާނީ ކަޮން އިންސާނެއް ހެއްޔެވެ؟

ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށްފަހު ދެން ފެށިގެން ދިޔައީ އެރެއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާޓީގެ ރަސްމިއްޔާތެވެ.އެތައް ބައިވަރު މީހުންނެއް އަންނަމުން ދިޔައިރު ތަނުގެ ފުރިހަމަކަންފެނި  އެތެރެއަށް ވަތް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އާޝޯހު ކުރުވި ކަމަކަށްވިއެވެ.ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ތިބި ހަކުދިންގެ ރީތިކަން ފެނިވެސް ހިތާހިތުން އެމީހުންގެ ހިތުން ތައުރީފު ކުރެވެމުން ދިޔައިރު ހުރިހާ އާއިލާ މީހުން ޕާޓީގެ ތީމް ކުލައިން ހެދުން އަޅާފައި ހުރުމުން އެކަންވެސް ޕާޓީއަށް އާއި މީހުންގެ އިތުރުން މީޑިއާގެ މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އައެވެ.ހުރިހާ އަންހެންވެރިން ޕްލަމް ދަނބުކުލައިގެ ހެދުމެއް ލާފައި ތިބިއިރު އަޅިފުސް ކުލައިގެ ޝޯލް އަޅާފައި ހުރިއިރު ފިރިހެންވެރިން ތިބީ އަޅިފުސްކުލައިގެ ސޫޓްލާއި ޕްލަމް ދަނބުކުލައިގެ ޓައި އަޅާފައެވެ.ވީއިރު ބަލައިލަން ކިހާ ރީތި ވާނެތާއެވެ.އަނެއްކާ އަނެއްކޮޅުން “އެޑް ޝިރެން” ގެ “ތިންކިންގ އައުޓް ލައުޑް” ގެ ލަވައިން މާޙައުލު އިތުރަށް ހިތްގައިމުވެފައި ފުރިހަމަކަމަށް ދައްކައެވެ.ގިނަ މީހުން އުޅޭގޮތުންވެސް ހީވަނީ ހުވަފެނީ މަންޒިލެއްގައި އުޅޭ ހެންނެވެ.

ޕާޓީ ނިމުންއިރު އެންމެން ތިބީ ރަނގަޅަށްވެސް ވަރުބަލިފެވައެވެ.ނަމަވެސް މެހެމާނުންތަށް ގޮސް ހުސްވުމުން ތަނުގައި ހުރިހާ ހާއްސަ އަދި އާއިލާ މީހުންތަށް ތިބިއިރު އެންމެން އެވަރުބަލި ކަންމަތީވެސް އަވަސްވެގަތީ ދުވަހުގެ ހަނދާނެއްގެ ގޮތުން ފޮޓޯ ނަގާށެވެ.އެމަޖަލާ ސަކަރާތުގައި ތިބެފައި އެންމެން އެތާ ހުރި މޭޒުތަކާއި ގޮނޑި ތަކުގައި އައްސާފައި ހުރިކަހަލަ ތީމް ކުލައިގެ ފޮތި އައްސާފައި ހުރި ސޯފާތަކުގައި އިށީންދެލީ ކުޑަކޮށް ވަރުބަލި ފިލުވާލުމަށެވެ. އެ އަލަށް ގުޅުނު ތިން ކަޕްލްވެސްމެއެވެ.

އެއާއެކު ފުރަތަމަވެސް ކަމަކަށް އޮތީ މިރޭ ވީ ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ޔުއާންއާއި ދިމާކުރުމެވެ.މިކަމާ ޔުއާން ފަދައިން ދިމްރާވެސް އިނީ ރަކިވެފައެވެ.

“ދަރިފުޅުމެން ދެން ގެއަށް ދާންވީނުން..މިހާރު ތިބޭނީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެސް ވެފައެއްނު” ނާސިރުމެންގެ ވާހަކައިވި އިތުރަށް އެތާ ތިބެން ނުހަދާ އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި ދިޔާންއާއި ޝާރިމް އުޝާއާއި ރީމް ގޮވައިގެން އެ ހޯލުން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތްއިރު ޔުއާން އަދި ތެދުވަން ހިޔާލު ކޮށްލިހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ޔުއާން ފެނުނީ ކައިރީ ތިބި އާލިކްއާއި މުނާޒް އަދި ޔުމާންއާއި އޮލަ ވާހަކައެއް ދައްކަން އިންތަނެވެ.މިކަމާ ރަކިވީ ދިމްރާއެވެ.

އޭނާ އަދި އެންމެ ރަކިވީ އޭނާ ބަލައިލާތޯ އިނދެ އިނދެވެސް ޔުއާން ބަލައިވެސް ނުލީތީއެވެ.އެންމެފަހުން ދިމްރާ ތަދުވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް އަރައިގެން އިން އުސް ފައިވާނުން ޔުއާންގެ ފައިގައި ޖަހާލިއެވެ.ދިމްރާ ޖަހާލުމުއް ހަޤީގަތުގައިވެސް ޔުއާންއަށް ތަދުވިއެވެ.އެއާއެކު ފެނުނީވެސް ޔުއާން ވަގުތުން ދެލޯ ހަނިކޮށްލާފައި ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިތަނެވެ.

“އޯކޭ އަހަރެން ދެންދަނީ ނިދަން..ސޯ ދިމް ނިދިއައީމަ މޯމްމެނާއެކު އާދޭ އެނގޭ..އަހަރެން މިދަނީ ގެއަށް” ޔުއާން މިހެންބުނެ އާފުރިލަމުން ގެއިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތްއިރު ދިމްރާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް އަނގަ ހުޅުވި ބަސް ހުއްޓިފައެވެ.ޔުއާން ބުނެލި ވާހަކަތަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި އިންކަންވެސް އެކުއްޖާ އިން ގަޮތުން ހާމަކޮށްދެއެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ޔުއާން އެކިޔަނީ ޔުއާން އެކަނި ދާ ވާހަކަ ވިއްޔާއެވެ.އޭނާއަށް ޔުއާން ކުޑަވެސް ސަމާލުކަމެއްވެސް ދިނީއެއް ނޫން ވިއްޔާއެވެ.

“ސޯ ދިމް ނިންޖެއް ނާދެ ދޯ އަދި” މުނާޒްގެ ކައިރީ މަލަކާއާއި ޔުމާންގެ ދަރި އުރާލައިގެން އިން އަރްޖޫ އެހެންބުނެލީ ޔުއާން ނުކުންނަން ދާން  ހިނގައިގަތްއިރުވެސް ދިމްރާ އިންތާ ދެލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެން އިށީންދެ އިނީމައެވެ.އޭރު ހަޤީގަތުގައި އެހެންމީހުން ތިބީ އަޑިއަށް ހީހީ ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.

“ޔާ މިރޭވެސް ނުނިދާނަން. މާދެންވެސް ނުނިދާނަން” ދިމްރާ ދަތްކުނޑި ވިކާލާފައި އެހެންބުނެލިއިރު ނަޒަރު ހުރީ ފުރަގަސްދީފައި ނުކުންނަން ދިޔަ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށެވެ.ދިމްރާ އެރުޅީގައި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދެލޯ އަޅައިގެން އިންދާ ފެނުނީ ކުއްލިއަކަށް ޔުއާން އެނބުރި ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމަށްފަހު ބޮޑު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިތަނެވެ.

“ހާހާ..ދިމް ލުކްއެޓް ޔުއަރ ފޭސް..ހާހާ” ޔުއާން އެހެންބުނެ ހޭންފެށުމުން އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް ފެނުނީ އެއާއެކު ހޭންފެށިތަނެވެ.

“ހީހީ..ބޭބީ ގާލް..ހީވޭތަ ބަހައްޓާފަ ދާނެހެން..ކަމޯން ލެޓްސް ގޯ” ޔުއާން އަތް ދިއްކޮށްލައިގެންހުރެ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް އަންނަމުން އެހެންބުނެލީ ހިނިގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

“ނޫނޭ..ޔުއާން އެހާ ބުރަ އުފުލާނެ ކަމެއްނެތޭ..އަހަރެން ނިދާނީ މި ހޮޓެލްގެ ކޮޓަރިއެއްގައޭ..ސޯ ޔުއާން ދޭ..ގުޑް ނައިޓް” ދިމްރާ ހުރިހާ ދަތްތަކެއް ދައްކާލަމުން އެހެންބުނެލީ ޔުއާންގެ އަތުގައި ނުޖެހި ފަހަތަށް ޖެހިލަމުންނެވެ.އޭރުވެސް ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާ ހުރީ ދެލޯ އަޅާލައިގެންނެވެ.މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރުން ހީވަނީ ކުރީގެ ދިމްރާއާއި ކުރީގެ ޔުއާންއާއި އޮޅިފައި ތިބި ހެންނެވެ.

އެންމެފަހުން ޔުއާން ދެން އުޅެން ޖެހުނީ ދިމްރާ އަތުނުވެގެންނެވެ.އެކަމާ މިފަހަރު ޔުއާން ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ރަކިވެފައެވެ.އޭރު މަންޒަރު ބަލަންތިބި އެންމެން ހީހީ ހަލާކުވާއިރު ތުންދަމައިގެން ހުރި މީހަކީ ދިމްރާ އެކަންޏެވެ.އެހާލުގައި އުޅި ޔުއާންއަށް ދިމްރާ އަތުވީވެސް އަރްޖޫއާއި ޔުޝްރާވެގެން ދިމްރާ ހިފެހެއްޓީމައެވެ.އެއާއެކު ވަގުތުން ދިމްރާ ނަގާ ކޮނޑު މައްޗަށް ލައިގެން ޔުއާން ނުކުންނަން ހިނގައިގަތީ އިތުރަށް ބަހެއްވެސް ބުނުމެއްނެތިއެވެ.އޭރުވެސް އެހެނަސް ދިމްރާ ދިޔައީ ގަދަ ހަދަމުންނެވެ.މިކަމާ އެތާ ތިބި މީހުން ތިބީ ހީހީ ވަރުބަލިފެވައެވެ.

ޔުއާންއަށް ދިމްރާ ކާރަށް އެރުވުނީވެސް ވަރަށް ހާލުންނެވެ.އެވަރުވީވެސް ދިމްރާ ކުޑަވީމަ ޔުއާންއަށް ތަންކޮޅެއް ގެންގުޅެން ފަސޭހަވީތީއެވެ.

ދިމްރާ އެންމެ ހައިރާންވީ ގޭ ހުރަސް ކޮށްދިޔައިރުވެސް ޔުއާން ކާރު ނުހުއްޓީމައެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި ޔުއާން އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް ކާރު މަޑުކޮށްލީ ޖެޓީ ކައިރިއަށެވެ.އޭރު ދިމްރާ އިނީ ރަނގަޅަށްވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.ޔުއާން އޭނާ ކާރުން ފޭބުވި އިރުވެސް ދިމްރާ ހުރީ ސުވާލުމާކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

“ޔުއާން ކޮންތާކަށް ދާން ތިއުޅެނީ”

“ދިމް ޓްރަސްޓް މީ..އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ..ދިމް ޔޮޓުގަ އެ ހިނގި ހާދިސާއަށްފަހު މިހުރިހާ ދުވަސް ވީ އިރުވެސް ތިއުޅެނީ ކަނޑުމައްޗަށް ނާރައޭނުން..ސޯ މިރޭ އަނެއްކާވެސް އަލަށް ދިމް ތި ބިރު ކަނޑުވާލާފަ ކަނޑުމައްޗަށް އަރާނީ..ޕްލީޒް ފޯރ މީ” ޔުއާންގެ ފަހު ޖުމުލައިން ދިމްރާ ބިރުން ތުރުތުރު އަޅާ ހާލު އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލިއެވެ.އެހެނަސް އޭރުވެސް ކަންބޮޑުވެފައިވީ ދެލޯ ހުރީ ފުރަން ތައްޔާރުގައި އޮތް ލާންޗާ ދިމާލަށެވެ.މިކަން އެނގިހުރެވެސް ޔުއާން އެ މަންޒަރު ފެނުން ކަމަކަށް ނުހަދައެވެ.ދިމްރާ އެބިރުން މިންޖުކޮށްދެން އޭނާ ބޭނުންވެއެވެ.

ލާންޗަށް އެރިގޮތަށް ދިމްރާ އޮތީ ޔުއާންގެ މޭގައި މޫނު ފޮރުވާލައިގެންނެވެ.ޔުއާން އެގަޑީ ދިމްރާ އެކަމުން ހަނދާން ނައްތުވާލުމުގެ ގޮތުން ދަނީ ސަފާރީއެއްގައި ދިމްމެންގެ ރަށަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ.އެ ތިން ފިރިހެންކުދިންވެސް އެމީހުން ގޮވައިގެން ދާން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކީ އެއީ ކަމަށް ބުންޏެވެ.ނަސީބަކުން ވީވެސް ޔުއާން ބޭނުންވި ގޮތަށެވެ.ޔުއާން އެވާހަކަ ބުނެލުމުން ދިމްރާ ޝައުގުވެރިވެ އުފާވި ވަރުން ބިރުމަތިންވެސް އެކުއްޖާ ހަނދާން ނެތިގެން ދިޔައެވެ.އިރުކޮޅެއްވީއިރު ނަސީބަކުން ދިމްރާ ބިރު ކެނޑި ހަމައަކަށް އެޅުނީ ޔުއާންވެސް ހީނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ.

ސަފާރީއާއި ލާންޗު ކައިރި ކުރިއިރު ދިޔާންމެން ހަތަރުމީހުން ތިބީ އެދެމީހުންގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.ކައިވެނީގެ ހެދުމުގައި ތިބެ އެމީހުން ސާފު ވައި ޖެހެމުންދިޔަ ބެލްކަނީގައި ތިބިއިރު ބަލައިލަން ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ.ކައިވެންޏަށްލީ ހެދުންތަކުގައި ތިބި ހަމީހުން އެއްލައިނަކަށް ތިބިއިރު ފޮޓޮއެއް ނަގާލަން ކިތަންމެހާވެސް ފުރިހަމަ މަންޒަރަކެވެ.އިރުކޮޅަކު އެގޮތުގައި އުފާ ފާޅުކޮށްލަން ތިބެފައި އެކަކު އަނެކަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްފަހު އެބައެއްގެ ހާއްސަ ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތީ ގުރޫޕު ވަކިވެ ނުދިޔުމަށް ވައުދު ކުރަމުންނެވެ.

ކޮޓަރީގެ ރީތިކަން ފެނި ދިމްރާގެ ދެލޯ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ބޮޑުވެގެންނެވެ.އެހެނަސް އިރުކޮޅަކު އެހެން ހުރެފައި ފެނުނީ ކުއްލިއަކަށް ދުއްވައިގަތްތަނެވެ.ދޮރު ދާރާގައި ލެނގިލައިގެން މަންޒަރު ބަލަންހުރި ޔުއާންމަތިންވެސް އެކުއްޖާ ހަނދާންހުރި ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.މުޅި ކަޮޓަރީގައި އެބޮޑު ހެދުމާއިއެކު ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ދުވަމުން ދިޔައިރު ދިޔައީ ރީތިކޮށް ހުރި މާތަށްވެސް އަތަށް ނަގަމުންނެވެ.އެ ފޯރީގައި ހުރި ކުއްޖާއަށް ޔުއާން ފެނި ވަގުތުން ހުއްޓެވުނީ ޑްރެސިންޓޭބަލްމަތީ ހުރި ފިޔަތަށް އުކާލަން ކައިރިވި ވަގުތު ލޯގަނޑުން ޔުއާންގެ ސޫރަ ފެެނުމުންނެވެ.

 

ދިމްރާ ވަގުތުން ހުއްޓުން އެރިތަންފެނި ޔުއާން ދޮރު ޖަހާ ތަންޑު އެޅުވުމަށްފަހު ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް އަންނަތަން ފެނުމުން ދިމްރާއަށް ސިހުންލިބިފައި ހުރެ ޖެހެވެމުން ދިޔައީ ފަހަތަށެވެ.އެބޮޑު ހެދުމުގައި ދެކޮޅުން ހިފަހައްޓާލައިގެން ހުރިއިރުވެސް ދިމްރާ ހެދުމަށްއެރި ނުވެއްޓެނީވެސް ކިރިޔާއެވެ.އެގޮތަށް ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މަތަވުމުން ސިހުންލިބިފައި ބަލައިލުމުން ލޯ ސީދާވީ ކޮޓަރީގައި ހުރި އަލަމާރިއަށެވެ.ދެން އެއަށްފަހު އެނބުރި ބަލައިލަންވާއިރަށް ޔުއާން ހުރީ އައިސް ކައިރީ ޖައްސާފައެވެ. އަދި އެވެސް އެހާ އަވަހަށް ދެކޮޅުން އަތް ވިއްދާލަމުން އޭނާ ޔުއާންގެ ދެއަތުގެ ތެރޭގައި ގައިދުކޮށްލަމުންނެވެ.

ޔުއާން އޭނާގެ ލޮލަށް ބަލަން ހުރުމުން ދިމްރާއަށްވެސް ސިހުން ލިބިފައި ހުރި ނަމަވެސް ނަޒަރު ވަކިކޮށްލެވުނު ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.އޭރު ޔުއާންގެ ލޮލުން ފެންނަމުންދިޔަ މަސްތީކަމުންވެސް ދިމްރާގެ ހިއްސުތަކަށްވެސް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“މާޝާﷲ..ދިމް މިރޭ ހާދަ ލޯތްބޭ..އެސްފިނައިން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށްއެދި ދުއާ ކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް

ނޭނގެ..ދުރުގަވެސް އެވަގުތު ކެތްކުރީ ހާދަ ވަރަކުންނޭ..ވީއިރު މިގަޑީ ދިމް މިގަޑީ ދުރަށް ދަންޏާ އަހަރެން މޮޔަވެސް ވެދާނޭނުން” ޔުއާންގެ އެމަސްތީ އަޑުން އިއްވާލި ބަސްތަކުން ދިމްރާގެ މުޅި ގައިގެ ލޯލިތަށް ކޮޅަށް ޖެހިގެން ދިޔަކަމާއިމެދު އޭނާއަކަށް ޝައްކެއްނެތެވެ.ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް ޔުއާންގެ އެ އިޝްގީ އަޑުން އަސަރު ކުރިއެވެ.

އެގޮތުގައިހުރެ ދިމްރާ ދެލޯ މަރާލުމުން އެ މަސްތީީ ކަމުގައިހުރެ ޔުއާންވެސްް ލޯ މަރާލަމުން ދިމްރާގެ މޫނާ އޭނާގެ މޫނު ގާތްކޮށްލުމުން ދިމްރާ ކޮށްލީ އޭނާ ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ކަމެކެވެ.ނަތީޖާއަކަށްވީ ޔުއާންގެ މޫނު ވަރަށް ބާރަށް އަލަމާރިގައި ޖެހުމެވެ.ތަދުވެސް ވާނެކަން ގައިމެވެ.ދިމްރާ ޔުއާން ނުވިސްނާ ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް ތިރިވުމުން ޔުއާންގެ މޫނު އަލަމާރީގައި ޖެހުނީއެވެ.އޭރު ދިމްރާ އަލަމާރި ކައިރީ އިށީންދެގެން އިނީ ހީހީ ހަލާކުވާ ވަރުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ ޔުއާން ކުއްލިއަކަށް އޭނާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ނެގި ގޮތަށް އަލަމާރީގައި ޖައްސާލުމުން ދިމްރާގެ ހުނުންވެސް ހީވީ ކަރުގައި ތާށިވެގެން ދިޔަ ހެންނެވެ.ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ޔުއާންގެ މޫނަށް ބަލައިހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ދިމްރާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އެއާއެކު އިތުރަށް އެންމެ މިނެޓެއްވެސް މަޑުކުރުމެއްނެތި ޔުއާން ފެނުނީ އަވަސް ހަރަކާތަކާއިއެކު ދިމްރާގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިންތަނެވެ.ހީނުކުރި ނަމަވެސް ދިމްރާވެސް ޔުއާންގެ އެއަމަލުގައި ވަގުތުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުގައި ތިބެ ޔުއާން ދުރަށްވެސް ޖެހިލީ ނޭވާ ކޮޅަށް ދާހާ ވުމުންނެވެ.އޭރު ދިމްރާވެސް ފުންނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރު ދިމްރާވެސް ދިޔައީ ޔުއާންއެކޭ އެއްފަދައިން ޖަޒުބާތުގެ އޮއެވަރުގައި ޖެހެމުންނެވެ.

އެހުރިގޮތަށް ހުއްޓާ ޔުއާން މަޑުމަޑުން އިޝްކީ ކަމާއިއެކު އޭނާގެ މޫނުގައި އިނގިލިން ފިރުމާލުމުން ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ލަދުގަތެވެ.އެއާއެކު ވަގުތުން އޭނާ ޔުއާންގެ މޭގައި އަތްއަޅާ ކޮށްޕާލުމަށްފަހު ދުރަށް ދިއުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ.ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވީ ޔުއާން ހުޝިޔާރު ކަމާއިއެކު އެއަށްވުރެ ކުރިން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލުމުންނެވެ.ނަމަވެސް ޔުއާން އަތުގައި ހިފުމުންވެސް ދިމްރާ މިފަހަރު ބަލައެއް ނުލައެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާން ކުއްލިއެއްހާ ޖަހާ އޭނާ ދަމާގައިގަތުމުން ނުވިސްނާ ހުރި ދިމްރާ އައިސް ތަތްވީ ޔުއާންގެ ގައިގައެވެ.ޔުއާންގެ މޭގައި އޭނާގެ ބުރަކަށި ޖެހިގެން ދިޔައިރު ދިމްރާއަށް ދެލޯވެސް މަރާލެވުނެވެ.އެހެނަސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާއަށް ދެލޯ ހުޅުވާލެވުނީ ޔުއާން އޭނާގެ ބަނޑުގައި ދެއަތް ވަށާލާ އޭނާ އުފުއްލައިލަމުން އެނބުރިގަތުމުންނެވެ.

ދެފަހަރަކު އެގޮތަށް ދިމްރާ ގޮވައިގެން އެނބުރި ލުމަށްފަހު ޔުއާން ހުއްޓިލީ ކޮޓަރީގައި ހުރި ލޯގަނޑު ކުރިމައްޗަށްށެވެ.އެހެންކަމުން ފުރަގަހުގައި ހުރި ޔުއާންގެ މޫނު ދިމްރާއަށްވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.ޔުއާންއަށްވެސް ދިމްރާގެ މޫނު އެންމެ ރީއްޗަށް ލޯގަނޑުން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

“ލަވްޔޫ ބޭބީ ގާލް..ތީ މިދުނިޔެ މަތިން އަހަރެންނަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ނަސީބު..ދުވަހަކުވެސް ވަކިވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން..މުސްކުޅިވެ ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގުނަސް އަހަރެން ދިމް ފާހަގަ ކުރާނަން..އެދުވަހުން އަހަރެން ގައިގަ މިހާ ބާރުނެތަސް، ވާހަކަ ދެއްކޭވަރުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް ނެތަސް އަހަރެންނަށް ޔަޤީން ދިމްދެކެ މިވާ ލޯބި ބަދަލެއް ނުވާނެކަން..ދިމް އެދުވަހުންވެސް އަހަރެންދެކެ ފޫހި ނުވައްޗޭ”

ޔުއާންގެ ހަރަކާތްތަކަށް ލޯގަނޑުން ބަލަންހުރި ނަމަވެސް ޔުއާން ދިމްރާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި މަސްތީ ރާގެއްގައި ވައި އަޑުން އެބަސްތަށް އިއްވާލުމަށްފަހު އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑު އެއްފަރާތް ކޮށްލުމަށްފަހު ކަނދުރާގައި ބޮސްދިނުމުން ދިމްރާއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނުއިރު ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުމެވެ.

“އަހަރެންގެ ސިފަ ގެއްލުނަސް ދިރުން ނެތް މަސްގަނޑެއްހެން އުޅެންޖެހޭ ދުވަހެއް އަޔަސް ޔުއާންވެސް އަހަރެންދެކެ ތިވާ ލޯބި ބަދަލުނުވެ ވައްޗޭ..އަހަރެންވެސް ހާދަ ހާދަ ލޯތްބެއްވެޔޭ ޔުއާންދެކެ..ކޮންފަދަ ޖާދުލެއްތަ ޔުއާން އަހަރެންނަށް ތިޖެއްސީ” ދިމްރާއަށް އެހިސާބަށް ބުނެވުނުހާއިރުން ފެނުނީ ޔުއާން ކުއްލިއަކަށް އޭނާއާއި ވީ ދިމާލަށް ދިމްރާ އަނބުރާލުމަށްފަހު ދިމްރާގެ ތުންފަތުގައި އަނެއްކާވެސް ބޮސްދިންތަނެވެ.

ޔުއާން އެގޮތުގައިހުރެ ކަރުގައި އޮތް ޓައި ނައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ނަތީޖާއަކަށްވީ ޓައި ދޫކޮށްލެވުމުގެ ބަދަލުގައި ނޭނގުމެއްތެރޭ ޓައި ބާރުކޮށްލެވުމެވެ.އެއާއެކު އޭނާއަށް ދިމްރާއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުނުއިރު އޭނާ ކޮށިވެސް އެރިއެވެ.ވަގުތުން ޓައި ދޫކޮށްލިއިރު އޭނާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ދެލޯ ބޮޑުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ވާނުވާ ނޭނގިފައި ހުރެފައި ދިމްރާގެ ގާތަށް ހިނިއައީ ދެނެވެ.އެ ހޭންފެށި ގޮތަށް އޭނާއަށް ހެއުން ހުއްޓޭ ކަމަކަށްވެސް ނުވިއެވެ.ޔުއާންއަށް ވީގޮތްފެނި ކޮންމެ މީހެއްގެ ގާތަށްވެސް ހިނިއަންނާނެކަން ގައިމެވެ.ނަތީޖާއަކަށްވީ ޔުއާން ނުހޭން ހުރި ނަމަވެސް އޭނާއަށްވެސް ހެވުމެވ.ެ

“މަލާމަތް ކުރީމަ ދެންވާގޮތް ބަލަމާ ދޯ” އެހެންބުނެ ވަގުތުން ޔުއާން ދިމްރާ ހޭން ހުއްޓާ ފެނުނީ ދިމްރާ އޭނާގެ އަތްދަނޑި މައްޗަށް ނެގިތަނެވެ.އެއާއެކު ދިމްރާގެ ހުނުން ވަގުތުން ހުއްޓިގެން ދިޔައިރު ޔުއާން ދިމްރާގެ ދެލޮލާ ނަޒަރު ސީދާ ކޮށްލައިގެންހުރެ އެނދާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވ.ެއެވަގުތު ދެމީހުންވެސް ލޮލުން ދިޔައީ އެތައް ވާހަކައެއް ދައްކަމުންނެވެ.އެތައް އަހުދަކާއި ވައުދެއްވެސް ވަމުންނެވެ.

އެރޭގެ ފޮނި މީރުކަން ލިބިގަތުމަށް ދެކުދިން ހުވަފެނީ މަންޒިލަކަށް ދަތުރު ކުރިއިރު އެދެކުދިންގެ ހިތުގައި ލޯބި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ދުރުގައި އުޅެން ޖެހުނު ދުވަހު ނުދެއްކުނު އަދި ނުދެވުނު ލޯބިވެސް ލޯބިވެރިޔާއަށް ދެކުދިންވެސް ދިޔައީ އުމުރަށް ދިނުމަށް ހިތުގައި ވަރުގަދަ އަޒުމްތަކެއް ކަނޑައަޅަމުންނެވެ.އެވެސް އެކަލާނގެއަށް ހަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރާ ހާލުގައެވެ.

އެހެނަސް އެދެމެދުގައި ނޭނގިފައިވާ ސިއްރަކީ ދުރުގައި އުޅުންއިރުވެސް ލޯމަރާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ލޯބިވެރިޔާ ކައިރީގައި ވާކަން އިހްސާސް ދެހިތްވެސް ކުރަމުންދިޔަކަމެވެ.އާއެކެވެ.ލޯ މެރޭ ކޮންމެ ެހިނދަކު ގާތުގައިވީ ކަލާއެވެ ބުނެލަން ދެމީހުންވެސް ތިބީ ހާދަ ބޭނުންވެފައެވެ.

(ނިމުނީ)

90

247 Comments

 1. annoying reader

  June 16, 2017 at 9:28 pm

  yeay i am first will read now. been waiting all this time

  • ithoo

   June 22, 2017 at 3:52 pm

   Hehe..thanxxx my dearr????

 2. Book Lover

  June 16, 2017 at 9:29 pm

  2

  • Lulu

   June 17, 2017 at 2:24 am

   Ithoo kohthaak dhani…

  • ithoo

   June 22, 2017 at 3:53 pm

   Keekey thibuny dear??

 3. Amaan

  June 16, 2017 at 9:30 pm

  Story nimmai nulaa. Or season 2 genes dheythi. Aamil return!

  • Ryyko

   June 16, 2017 at 9:45 pm

   I think datx a good idea ithoo.. Even I dnt wnt to end this story…

  • ReeXa

   June 16, 2017 at 10:59 pm

   That’s a great idea. .

  • nonns

   June 16, 2017 at 11:55 pm

   Ya dhw

  • nonns

   June 17, 2017 at 12:04 am

   Oh my god. This is the best story I have ever read in my whole life. Last part veema kiyan ves beynumeh nuvi. Alhe mi story ge season two eh genes dheynveenu. Haadha dhera eh viyey story nimuneema. Emme inthizaaru kurevey and kiyaa hithun kiyaalevey story eh kan faahaga kollan. And I’m gonna miss u so so so much ithoo darling. Ly so so so much. Nonns ge last word akee loabi loabi reethi story akaa ekko anekkaa ithoo aa meet vaane kamah. Hoping it to be loamerey hindhu heevey gaathugaa vaahen season 2 ;D. Luv yuh gud night

  • lovegirl

   June 17, 2017 at 11:27 pm

   That’s a good idea.

  • ithoo

   June 22, 2017 at 3:56 pm

   Oopxx..haadha baivaru kudhinekey season 2 beynun vaa..so ithoo thikamaa visnan fashaifin ingey all??..n thanxx all so so so much..thi dhin supportah.. In sha Allah ithoo dhuvahaku vx handhaaneh nunetheyne..thanx all????????

 4. Song joong Ki.. KOREAN

  June 16, 2017 at 9:31 pm

  yeyyyy, hahah ??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 3:57 pm

   Hehehe..thanx dear????

 5. adhu

  June 16, 2017 at 9:32 pm

  Wow.nice

  • ithoo

   June 22, 2017 at 3:59 pm

   Thanxx dear????

 6. m

  June 16, 2017 at 9:33 pm

  yayyyy….

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:00 pm

   Hehehe????

 7. Siyaa

  June 16, 2017 at 9:35 pm

  Thnx kiyaafa koment kohlaana

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:01 pm

   Wc dear..n thanxx to u also so much my dearr????

 8. ???

  June 16, 2017 at 9:36 pm

  Salhi photo????

  • ???

   June 16, 2017 at 10:34 pm

   Hehe hykury nubaii hisaabakunn fashaafa iniikamah furathama kiyunii fahubaii??

  • song joong ki..KOREAN

   June 18, 2017 at 4:42 am

   same as with me. even i was reading the last part at first and again checked than noticed it!! 😀 lol

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:03 pm

   Hehhe..ehentha..sry for that..ingey..n thanxx my dear so so so much..really thanx a lot both of u??????

 9. aish

  June 16, 2017 at 9:36 pm

  Thedheh ithoo mi stry nimunyma vrh dheravey . . . Season 2 genesdheynveenu amaan buni gothah 🙂

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:05 pm

   Awwh..ithoo ah vx mihaaru v falhu stry nimuneema..hehe..thikamaa eba vissnan ingey dear????

 10. sem

  June 16, 2017 at 9:37 pm

  Haadha avaha mi nimuni.. Anyways mi mihaathanah ki emme reethi story

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:07 pm

   Woww..really..so happy to know that my dear..thanxx a lott..dear..??????

 11. No idea

  June 16, 2017 at 9:45 pm

  Alhey mivaahaka ves nimunee eyh dhw mi. Seydu?. Ekamu ves hama varah salhi??. I want someone like yuaan??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:08 pm

   Awwhh..thanxx my dear.. In sha Allah libeyne..once again thanx my dear?????

 12. shanma

  June 16, 2017 at 9:46 pm

  Vara reethi eigey bunelan othiy vaahaka liyun hutaaanulachey kuriya dhaaashey vaahakaliyumuge hunaru eibahurieaaa eahen maaa kuriya outhaaaga varagina vaahakathake fen naane kama hiykuraaan lovey by tc gd

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:10 pm

   In sha Allah kuriah dhaan masaihkaih kuraanan ingey dear..thanx for the advice my dear..thanxx alott..ly too dear n tc??????

 13. layyiy

  June 16, 2017 at 9:47 pm

  Ooohh!! I love this story a lot this is first time I am commenting for a story… I am proud of ur work ithoo.. ur great story writer masha Allah.. don’t end the story… plxxx I want to continue this story… and I want be ur friend can I be ithoo?? Hope u will answer me.. waiting for ur answer. ..

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:12 pm

   Woww..really..so so happy to meet u my dear..thanxx a lot..really glat to know that my dear..thanx a lot..ofcourse u can my dear..dear fb use kurantha…ithoo vz beynun frnd vaan..????????

 14. xoe

  June 16, 2017 at 9:48 pm

  varah reethi story eh season two eh genesdheyn veenu varah reethi

  • Aishath

   June 16, 2017 at 10:11 pm

   Ey thedheh..season 2 genes dheyn v nu..

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:14 pm

   Thikamaa visnan eba ingey..thanx both of u..really thanx a lot??????

 15. Maureen

  June 16, 2017 at 9:49 pm

  Tanks ithoo

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:17 pm

   Wc my dear..n thanx to u also dear??????

 16. Mizky

  June 16, 2017 at 9:50 pm

  Wooow

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:18 pm

   Awwhh..thanxx my dear??????

 17. ithoo

  June 16, 2017 at 9:52 pm

  Hey all…50 kiyaafa fahubaai kiyahcheyy..maa dhigu v ma eh bayakah up nuvee..alhe ithoo v v miss vaane hurihaa kudhin mathin ingey…n thanxx all thi dhin suppoartah.really thanxx all so so so so much..n dhera vey hurihaa kudhinnaa dhn dhimaa nuvaanethy..hope kuran bt ithoo mathin abadhu vx hurihaa kudhin handhaan bahahtaane kamah..once again thanxx all..ly???

  • AKI

   June 16, 2017 at 10:31 pm

   vvv miss vaane ithoo mathin …???

  • black rose

   June 16, 2017 at 10:47 pm

   Wow ithoo mi part v v reethi Mashaa Allah…. Thank you so much.. Nd luv you. V v miss vaane ithoo mathin.. V v dheravey story nimunyma.. Dhn ithoo aa dhimaa nuvaaney hitha araafa. Hama roveny. Luv you bodukoh…

  • Maabe

   June 17, 2017 at 1:34 am

   Ithooge shifakurumuge sababun mi hithuga jazubaathu uthuri araigen gos vaahaka kiaa gadyga rovey.hithah araa ithoo ge mi vaahaka filmehge shifaga nikunaanamaey.loamerey hindu ithoo ar bahdhal vaahen heeveye.thank ithoooo

  • Faxoo

   June 18, 2017 at 1:41 pm

   Ithuu mi reethi vaahaka vx mi nimunii dhw
   Yuan and Dhim ah ufaaveri life eh libuniithii varah happy vehje 😀
   ithuu dhn ehen vaahaka eh nuliyan tha’
   waiting for a new story of yuhrs 😉

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:21 pm

   Alhe ithoo vx haadha miss ve ey hurihaa kudhin mathin..n v v sad n v falhu mihaaru dhimaa nuvaathy..really miss u alott all..abadhu vz ithoo ah thigothah support libeyne kamah ummeedhu kuran..thanxxx all..thanxxx so so so much??????????

 18. Siyaa

  June 16, 2017 at 9:53 pm

  Alhey so sad nimuneema anehkaa fashama next part adhives v beynun mi vaahaka kiyan suprise ehge gothuga fashamaa

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:27 pm

   Hehe..fashan v dww..thanx my dear thihaa interest aa eku stry kiyaaleema..thanx a lot?????

 19. Tara

  June 16, 2017 at 9:53 pm

  Aw the fairy tale feels. Hands down one of the best stories I’ve ever read. Thanks, ithoo, for sharing this with us. I’m sure you have a busy life, but still you update on time and give us long chapters. That’s hard work and determination right there. So thanks again. Keep going forward and I hope to see more of your work soon. Much love. ?

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:32 pm

   Awwh..wc my dear..n thanxx to u also so so so much my dearr..yaa aslu vx v bxy koh ulhuny..hehe..thanx my dear for appreciatin my work…aslu vx v happy vejje..thanx my dear..?????

 20. Zail

  June 16, 2017 at 9:55 pm

  Hehe story nimuny dho salhi

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:33 pm

   Yaa dear..thanxx my dear..thanx a lot????

 21. Song joong Ki.. KOREAN

  June 16, 2017 at 9:56 pm

  alheyyyyyy ithoooooo!! vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reeethi!, alhey bunaane ehcheh vx neih! speechless speechless hama! woww woww! ibaaraaiyy vvv reethi! sifakurun vx ehaaaa reethi, hama habeys! ninmun dhn keekey bunaanyvx, hama obi noavey! this is the most beautiful story i’ve ever read in my whole life time until now!! masha allah vaahaka vv rythi! “most beatiful story” award vx haggukan yegeen! u’re best ithoo! vv happy vejje mi vaahaka ah happy ending eh genedhinyma! really thanks a lot, insha allah u’ll be quite good in writing stories in future! i’ll pray for u! plx adhivx mikahala story eh liyahchey! i’ll miss so so so much dear ithooo!! ❤❤❤❤????????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 16, 2017 at 10:47 pm

   Sorry song joong ki!!!
   I was so busy this two days??

  • song joong ki..KOREAN

   June 16, 2017 at 11:04 pm

   its ok yey! 🙂 kobaa kiyaalaifintha vaahaka?? vv reethi.. ekamu v dheravey nimunyma. dhn ithoo liyanveenu mi vaahakaige season 2. eyrun adhi vv salhi vaane. hehe. ithoo adhi ehn vaahaka eh liyahchey ehn noony ithoo mathin vvv miss vaane. ehn story eh kiyaa hithehvx nuvaane. i’ll miss u so much song hye kyo. n all the readers.

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 17, 2017 at 4:29 am

   I’ll miss you too guys especially ithoo!!!
   I hope we would meet someday!!!
   I’ll never forget this story!!!
   I feel sad to leave this creavtive imagination!!!
   ?????????

  • Yaz ge one&only❤

   June 17, 2017 at 4:36 am

   Ithoo alhe noon !!!
   “Please dont go ” by Joel Adams
   Plz watch it!!!
   And i never thought you’ed include thinking out loud!!!!
   Thankyou thankyou thankyou ithooo!!!!
   E lava hamabest dhw wedding akah!!!
   Missing you badly ithooo??

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 4:38 am

   ofcourse i too hope the same. 🙂 🙂 we could never forget this story

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:38 pm

   In sha Allah adhi dhimaa vaane ingey thin kudhihnaa..thanxx all so so much..aslu vx thi dhin support dhuvahaku vx handhaaneh nunetheyne..thanxx a lot..v v misa vaane ithoo vx..aslu vx v happy v ingey thifadha readers kolhakaa dhimaa v ma..once again thanx a lot all..miss u more..n a song balailaanan ingey dearr??????

 22. sadh

  June 16, 2017 at 10:03 pm

  Alhey. Varah rythi. Mi vahaka fashaigen dhen kiyaalaanee eky ekahchakah. Thanks ithoo. Thikahala friendly writer aka adhi kiriya mi dhimaa v. Thank you so much for this beautiful story. Miss vaanevarah. ❤️❤️

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:41 pm

   Awwh..thanxx sadh..thanxx a lot..really so glad to know that my dear..thanx so much..n wc ingey hama..miss vaane ithoo adhi maa bodah?????

 23. Saddd

  June 16, 2017 at 10:06 pm

  Ithoo adhi liyaanan dhw meege ehn story eh ☹️??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:42 pm

   In sha Allah adhi dhimaavaane ingey dearr????

 24. Aishath

  June 16, 2017 at 10:09 pm

  Alhe nimuneetha..so sad..but ithoo you will always be my favourite writer..this is the best story i have ever read..i hope ithooge ehen story eh varah avahah kiyaalan libeyne kamah …LOVE YOU A LOT ITHOO♡♥♡♥

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:46 pm

   Awwhh..really so so so so happy to know that my dear..aslu vx haadha happy vejje ey..hehehe.. In sha Allah adhi stry eh genes dheynan ingey dear..ly tooo my dear?????

 25. Shy

  June 16, 2017 at 10:09 pm

  Emme furathamaves title kiyaafa NOOOO ey bunevuny… Alhey mi story nimunee… My favouriye story is finished☹… I will miss this story… N u too ithoo… I will miss u a lot 2☹… Mi part vvvvvv kiyaa hithun kiyee… Mihaathanah kee emme interesting n emme reethi story akee mi??… Love u ❤n miss u sooooo much ithoo☹…

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:49 pm

   Alhe..ehen tha dear..ithoo vx v sad vi hurihaa kudhinnaa vakivaan jeheythee..ekamu dear ge fav.stry ah v ma happy vx vejje ingey..thanxx my dear..thanx a lot..misa u too n ly too dear..???????

 26. annoying reader

  June 16, 2017 at 10:10 pm

  Finally finished reading both parts. speechless nothing to say at all. i am going to miss this story. just love it, so much happiness and laughter in this part,which forgets all the pain they went through. oh my god ur the best. wishing u more success in the future, wanting to see more of ur stories too. all the best in this path. i just love the story such a cute romantic lovestory. yeay i feel like i am living in their world too. best of luck ithoo <3 much love

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:55 pm

   Awwh..thanx my dear..thanx a lot..n ithoo vx v v v miss vaane dear mathin..thanx my dear for always supportin me..n v happy vey ingey dear ah mi stry kamudhiyaeema..thanx a lot n ly too??????

 27. Addu manje

  June 16, 2017 at 10:12 pm

  ???????
  Varah reethi.. Maasha Allah Ithoo u are an amazing writer.. loved this story sooo much.. mi site ga mihaathanah genesdhin story thakuge therein emme reethi vaahaka mee.. Inshaa Allah u can go ahead in writing.. wishing u all the best.. I will miss you a lot.. Hope u will start another story soon.. I will keep waiting for ur nxt story.. Good luck.. 🙂

  • ithoo

   June 22, 2017 at 4:57 pm

   Awwhh..really so so so glad to know that my dear..asly vx v v v happy vejje ingey..thanx alot for always supportin me dear.. In sha Allah adhi dhimaavaane..once again thanx a lot my dearr???????

 28. shafu

  June 16, 2017 at 10:12 pm

  ithooooooo u are my best writer………… this is the best story i ever read….. ithoooo ge ahen vaahaka eh genesdhechey….plx….. N ithooo mathin handhaaneh nunehtheyne……….ly :*

  • ithoo

   June 22, 2017 at 5:00 pm

   Awwhh..aslu..so glat n happy to know that my dear.. In sha Allah adhi dhimaavaane dww dear..ithoo vx v miss ve..ly too?????

 29. yaanaa

  June 16, 2017 at 10:19 pm

  Nooo ithoo assu mi story varah reethi …..ithoo mee yaanaa keep enme reethi story yaanaa he life ga I love it a lot ….. please mikahala stories genesdheeba yaanaa luv u ithoo ???
  Roven ves rovey mi story nimuneema…haadha reechee

  • ithoo

   June 22, 2017 at 5:02 pm

   Woww..aslu..happy to know that my dear..in sha Allah adhi dhimaavaane ingey dear..ly too..thanx a lot my dearr????

 30. who am i?

  June 16, 2017 at 10:20 pm

  mi vaahaka hama SUPRB ????❣❣❣❣❣?
  Alhe ithoo adhi vaahaka eh liyan vy nun mi site ah… plx plx
  ithoo ge storys adhi fennaane kamah ummeedhu kuran ❣❣❣?? vv miss vaaane ithoo mathin

  • who am i?

   June 16, 2017 at 10:23 pm

   mi story miee my favourite stwry.. n adhi ithoo ge mikahala story akah vvv inthizaaru kurevey.. ly ❣??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 8:53 pm

   Adhi vaahaka eh liyaanan ingey dear In sha Allah..ithoo vx v v miss vaane ingey dear..ly..v v happy vejje dear ge best stryah mi stry v ma?????

 31. Maayaa

  June 16, 2017 at 10:22 pm

  IVv salhi mi story adhi mihaa reethi vaahaka eh nukiyan dear vvv salhi dhen season 2 genesdheynveenun dear dhw eyrah v salhi vaane

  • ithoo

   June 22, 2017 at 8:54 pm

   Awwhh..really..so so happy to know that my dear..thanx dear..thanx a lot..n ekamah eba visnan ingey????

 32. Afy

  June 16, 2017 at 10:23 pm

  V v v v furihama

  • ithoo

   June 22, 2017 at 8:55 pm

   Thanx my dear so so much?????

 33. Khadu

  June 16, 2017 at 10:25 pm

  Varavvvvsali???❤??????❤❤??????????

  • ithoo

   June 22, 2017 at 8:56 pm

   Thanx my dear..thanx a lot????

 34. Shaai

  June 16, 2017 at 10:27 pm

  Wow nice story

  • ithoo

   June 22, 2017 at 8:57 pm

   Awwhh..thanxxx my dearr????

 35. dhimaan

  June 16, 2017 at 10:27 pm

  Alhey ithoo thank u so much . Love u

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:01 pm

   Awwh..wc my dear n thanx to u also so much..ly too?????

 36. Axu

  June 16, 2017 at 10:33 pm

  Alheyyyy Ithoo v v v v v v salhi wow wow ❤❤❤

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:18 pm

   Awwhh..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 37. Kat

  June 16, 2017 at 10:34 pm

  Ithoo i will miss u a lot plx write another story! U r my fav writer n this is the best story i ever read

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:23 pm

   Alhe ithoo vx v v miss ve ingey dear.. In sha Allah adhi ithoo ge ithuru stry eh kiyaalan gensdheynan..happy to know that dear..really aslu vx v v happy vejje dear ge fav.writer n best stry ge sharafu libuneema..hehe..thanx my dear..thanxx a lot????

 38. Muslima

  June 16, 2017 at 10:36 pm

  Don’t end this.. v kiyaa hithun kiyan feshiii… season 2 neren vynun… really love this story.. mihaathanah kiyunu story thakuge thereinn v faahaga kohlevey story eh mi ee…

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:38 pm

   Awwh..glad to know that my dear..v v happy vejje ingey dear ah stry kamudhiyaeema..thanx my dear..thanx a lot????

 39. cya

  June 16, 2017 at 10:40 pm

  Miee mihaathanah kiyunu enme reeth I vaahaka u r best ithoo
  I’m gonna miss u ur story
  ithuru story eh vv avaha kiyaalan libeyne Kamah unmeedhu kuran

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:32 pm

   Awwhh..glad to know that my dear… V v happy vejje..hehe..thanxx my dear..thanxx a lot..ithoo vx v v miss vaane..aslu vx..In sha Allah libeyne ingey..?????

 40. ???

  June 16, 2017 at 10:41 pm

  Hehe furathama kiunii fahubaii vvvv rythi ninmunn ithoo alhe vv miss vaane

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:47 pm

   Hehe..ehentha..thanx dearr..ithoo vx v v miss ve dear?????

 41. hajja

  June 16, 2017 at 10:42 pm

  Wow v v nice seriously mi vaahaka ni mun ves v furihama good luck ithoo

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:50 pm

   Awwh..happy to know that..thanxxx my dear..thanxxx a lott??????

 42. Kuva

  June 16, 2017 at 10:43 pm

  Alhe ithooo… V v v v salhi nimunves… Dhn ves mikahala loabi vaahaka eh genes dhehchey ingey… N ithoo ah v v v bodah thnks

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:53 pm

   In sha Allah genes dheynan ingey..wc my dearr..n thanxx to u also so much?????

 43. Song Hye-Kyo..KOREAN

  June 16, 2017 at 10:45 pm

  I had an earthquack one hour ago!!!
  Now i’m having a tsunami!!!
  ???????????
  Ithoo i’m gonna miss you so much!!?
  Alhe adhi one more story liyebala!!!
  I promise i’ll read this story daily!!?
  Love you ithoo!!! Bodu bodu koh????

  • song joong ki..KOREAN

   June 16, 2017 at 11:17 pm

   yeah dhw!! aslu adhi liyebala one story. will miss u so much

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:56 pm

   Alhe ithoo vx haadha miss ve ey dear..aslu vx..In sha Allah adhi liyaanan ingey..happy to know that my dear..ly too..my dear..miss u more???????

 44. Xxxx

  June 16, 2017 at 10:45 pm

  As a writer u have done a great job.. Appreciate ur hardwork..story iz v.nice..will miss u… Waiting 4 a new story…adhi story ehaa dhigu koh n time ah genesdheythee v.ufaa vey…keep it up..?????????

  • ithoo

   June 22, 2017 at 9:59 pm

   Awwhh..really so so so glad to know that my dear..thanxx my dearr.. In sha Allah adhi dhimaavaane dear..thanxx my dear..thanxxx a lott??????

 45. Navii

  June 16, 2017 at 10:46 pm

  Ithoo.. You are the best writer.. This story is the best story I have ever read.. Ithoo ge story aka wait kuraanan .. And Ithoo mathin handhaaneh nunetheyne ingey!… Vvvvvvvv nice story..

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:23 pm

   Awwhh..really happy to know that my dear..thanxx so so so much..ithoo vx v v handhaan vaane ingey..thanx my dear once again..thanx a lot?????

 46. Chum handi

  June 16, 2017 at 10:46 pm

  alheyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy………. ithooooooooooooooooo…….. bunaane ehcheh neii….. mivaruge loabi story eh hayaathuga ves nukiyannn….. hithah araa yuan kahala kujjeh life ah annaane nama eyyy….. story keeiru faadakah j ves vi dhim ah yuan libunyma…. hehehe…..ekam ithooo dhiyaee ma esfiya faadakah vaivaane ingeyy… avahah annacheyyy….. nothing to sayy…. gdnyt… lysm….

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:26 pm

   Wowww..adhi libeyne dww In sha Allah my dear..hehehe..ehentha..thanxx my dearr..thanxxx a lott..ithoo mihaaru vx v v miss ve hurihaa kudhin mathin vx..thanxx a lot once again my dear..ly too n miss u tooo??????

 47. Ssss?

  June 16, 2017 at 10:54 pm

  Mii alhugandu miihaaathanah kii emme rythi story???…. You are my favorite writer?… Ithoo ge vaahaka eh kurimagugaa fennaane kamah varah ummeedhu kuran…???… love u

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:29 pm

   Wowww..aslu..really so so so glad to know that…v happy vejje ingey thi sharafu libuneema.. In sha Allah adhi fennaane kamah mi balany..hehe..ly n thanx once again my dearr???????

 48. Sinaa

  June 16, 2017 at 10:59 pm

  Ithoo wow wow wow haadha reethi vaahaka ekey wow i love it keep it up

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:31 pm

   Awwh..thanxxx my dearr..thanxxx a lott…??????

 49. Thunko?

  June 16, 2017 at 11:01 pm

  Masha Allah! Alhey ninmaalee dho thi ithoo. ? Varah varah reethi vaahaka eh mee. I got goosebumps. Ehaa ves sifakurun thah furihama. Dhn alhe varah miss vaane ithoo mathin. Adhi mikahala ehn loabi vaahaka eh kiyaalan libeyne kamah unmeedhu kuran ithoo ge. You’re the best writer ithoo. Love you soo much. Wish you always success and happiness in your life ??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:34 pm

   Hehe..mifaharu dhn mi nimunee dww dear..awwh..aslu..ithoo vx v v miss vaane dear..btw so happy to know that my dear..thanxxx a lott..ly too..???????

 50. ReeXa

  June 16, 2017 at 11:02 pm

  Ithoo this story is just fabulous. . Awesome.. n I am just speechless. .. I will miss u ithoo… hope ithoo ge new story eh varah avahah genesdheyne kamah…

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:36 pm

   Awwhh..thanxx my dearr…so glad to know that dear..i will miss u too… In sha Allah adhi dhimaavaane?????

 51. Adha?

  June 16, 2017 at 11:09 pm

  Ithoo alhe story nimuny dw mee..? mihaa reethi story eh nukiyan adhi.. ❣alhugandahves feney mi story ah film eh hadhan.. film eh hadhaifiyaa 5000/- ah ticket vihkiyass hama yageenunves alhugandu dhaanan..? ehaaves furihama mi story… alhuganduves hithah araa aan kahala partner eh alhugandahves libey namaey..?? hehehe..varah miss vaane ithoo mathin.. ?mikahala loabi loabi cute cute story adhives liyahchey ingey.. ❤overall koh buneveynee story varah salhi, reethi, habeys, superb, beautiful, awesome, phenomenal, great, brilliant, first-rate, flowless, iconic, mihen kiyaane kameh neh migothah beynunkurevey hurihaa bassthakehves mi story ah hama haggu…?? thi kuri hiyvarah hama saabahey buneveynee.. ?mihaa dhigukoh reethikn story genesdhineethee alhuganduge hithuge enme adin shukuru adhaakuran.. ?will miss u ithoo…ly.. bye?????

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:39 pm

   Awwh..aslu tha dear..wowww..really..iithoo vx v beynun filmehge sifaiga balailan..ithoo vz v v v v miss vaane dear mathin..aslu vx..n thihaa thaureefu kureema ithoo vx speechless vejje ingey..hehe..thanxx my dearr..thanxx a lott..n wc ingey hama..thanx my dear once again??????

 52. maroon

  June 16, 2017 at 11:13 pm

  No words can describe the beauty of this story… ???❤❤❤???????
  Every episode is speechless… loves dear. Plz make us happy by writing another beautiful story… ? you r the perfect example for every other writer… will missssss u ithoooooo ?

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:42 pm

   Awwhh…thanxxx my dearr..thanx a lot..really so so so glad to know that.. In sha Allah adhi dhimaavaane ingey..v happy vejje thi sharafu libuneema..hehe..thanx a lott..will misa u toooooo??????

 53. Nikko

  June 16, 2017 at 11:14 pm

  Speechless ithoo nikko bunaaneh ehcheh vx neh. Mihaathanah ky enmeh reethi ehvaahaka.. vana eh dhenyya hama 1 dheyvaru vey.. really.. ithoo gavaidhun konmrh dhuhukuvx up kohdhinythi .. varah ufaa v . Interest vx v .. thy liyun therin naky.. saabas hama saabas..

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:46 pm

   Woww..aslu…really so happy to know that…aslu vx v happy vejje dear ah stry reethi v ma..thanx a lott…?????

 54. Cym

  June 16, 2017 at 11:15 pm

  V salhi mi story. Thanks alot ithoo. Season 2 liyan v fenay ??

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:47 pm

   Awwhh..thanxxx my dear..thanx a lot..n eba visnan ingey thikamaa..hehe..once again thanx my dear?????

 55. nooooooo

  June 16, 2017 at 11:29 pm

  Ehaaaa avahakah nooonnnn…….. Ithooo I cried story ge last part fenuneema.. ?because story nimeythee.. hithah eri nuves kiyaanamey … but still kiyaifin and vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi hama infinity ….. Your my favourite writer Ly ☺️❤️❤️☺️

  • ithoo

   June 22, 2017 at 11:50 pm

   Hehe…alhe ekamu nurohchey ingey..thanxxx my dearr..thanxx a lott…n happy to know that my dear…thanx dear?????

 56. Khajja

  June 16, 2017 at 11:29 pm

  Wow wow wow masha allah v v v v v rythi thanks ithooo v v v miss vaane ithoo mathin ?? stry ves nimuny viyya dhw ekam adhives mi stry kiyaa hiyyvany ehaame majaa hurihaakamevves ehaa touching mi stry ga ❤❤❤❤ kon irakun ithoo ge new stry eh kiyaalan libeyny v inthizaaru kuran ithooge stry akah realy v miss vaane u r the best writter thy khajja ge favourite writer mi site ga ly ithoo miss u a lot n gud nyt ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤????????????????????????????????????

 57. Ummu Maleek

  June 16, 2017 at 11:36 pm

  Speach less wow vvvvvvvvvv reeeeeeeeethieeeeeeeyyyyuu…. ithooo ekam vvvvvvvvv misss waane ithooo mathin….. alhe ithoooooo then ehen vaahaka eh nugenna gothahhtha plx ehen nahadhah cheyyy,… adhives mi kahala hiy gaimu reeethi vaahaka thakeh mi sitah up kuraane kamah ummeedhu kuran adhi ekamah rauge hiyvaaraa ehbaarulun ithoo ah dheynan vvvvvvvvv reethi masha allah….. hama obiness to the maxinesssss hahahahhah v majaa v reethi…… ithoo luv you take care n be healthy… always……???????????????????????????????????????????

 58. Roo

  June 16, 2017 at 11:40 pm

  Alheyyy ??? I swear mee hama mihaathanah kiyunu emmmmme reethi story!! Ithoo mathin varah miss vaane.. And varah dhera vey story nimunyma but story eh vyma nimeyne thaa dhw ?? varah varah varah hope kuran ithoo ge ehen story thah kuri ah oithaaga kiyaalan libeyne kameh.. you re such a talented writer masha allah ??? please ehen story eh adhi kiyaalan dhehchey.. Mee hama perfect story eh.. over and over mi story kiyaa kiyaa foohi nuvaane.. All the best in your life ithoo.. god bless you.. ithoo thy varah friendly kujjeh.. ☺️ Love you dear ??? Bye ❤️❤️

 59. aiyoo

  June 16, 2017 at 11:44 pm

  Obiness to the max ? AA vaahaka akah inthixaaru kuran ingey

 60. Khadheeja

  June 16, 2017 at 11:56 pm

  Thanks ithoooooo missu adhi story eh genesdhee puleeeez????

 61. haifa

  June 17, 2017 at 12:06 am

  VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV REETHI adi lobi stry e…..
  SUBBERB ITHOOOO
  WONDAFUL STRY WHICH I have readead

 62. sam♥

  June 17, 2017 at 12:14 am

  maashaa allah ..
  sifakurumugaa thivareh neh … ibaareh kurumugaa thivareh neh …. ithoo haaadha haaa molhey …hama bunaanee eh chehe neyge ithoo SAM speechless kohlaafii hama . wow wow … thy sam ge best writer … u is my best writer in esfiyaa… LOMEREY HIDHU HYVEY GAATHUGAA VAAHEN … THIS IS MY FAVORIT STRY …IN ESFIYA … ithoo furatham stry ah mihaaa kurierun libifa vaairuu dhen stry eh miah vuren vess furihama vaane kamah sam hope kiran . caux u can do it ithoo …. sam nukiyan mihaa reethi stry eh dhuvahakuvess… mihaaa reeethi sifakurunthakeh .. ehaame reethikon ibaareh koh liyeefaa vaaa stryy eh sam adhii mikyyy … ithoo ge first stry… dhim n aaan haadha cute ey dhwww … really aan n dhim v lovely♥ …. alhey aan haadha lovely ey♥ … aan kahala boy akah inthixaar heeheh… feshun vess ehaame cute n lovely ♥..
  nimi vess ehaame cute n lovelyy♥♥ … alhey ithooo haadha molhey maasha allah … ithooge thi viss nun abadhume abadhah lahvaashey aamen … thigothugaaa kuriyah dhaashe … … lovely♥♥♥ cover … stry aaa v gulhey … i love it ♥♥….♥LOVE U SO MUCH ITHOO … N MISS U A LOT …. AGAIN SAY U R MY BEST WRITER . THIS STRY IS MY FAVORIT STRY… loveu loveu loveu♥♥♥
  so much ithoo thiaa frndly writer eh libunumaa …. thankx v bodukon ithoo mihaa lovely♥ stry eh genes dhinymaa
  miss u guys .♥THIS IS A REALLY.LOVELY STRY♥
  ♥♥♥LOMERY HIDHU HUVEY GAATHUGAA VAAHEN♥♥ ….. JUST WOW … BEAUTIFUL .. PERFECT .AOWSOME …. ETC ……
  LOVE LOVE LOVE♥
  LOVE IS SO SWT♥♥♥
  ……………………………….
  MISS U ITHOO ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 63. nabee

  June 17, 2017 at 12:16 am

  Omg. Story nimunee dhw. Alheyyyy. Miee emme kiyaahuthun foohikameh nethi kiyaa story. Never in my life have kiyanings mihaa reethi loabi loabi story eh. Alhey ithoo darling Im gonna miss u so much. adhi first time ah mi story ah comment kollee. Mi story reethi kamu. Nuhurevigen. Dear thikurihiyy varah hama assaribahun saabas dhen. Gud night. Luv u. Im gonna miss yuh so so much. I just hope that u wilk return with another beautiful loabi cute stry akaa ekkoh. I’ll always remember u

 64. missy

  June 17, 2017 at 12:23 am

  V nice story denkonirakun ithoo new storyeh liyaani

 65. Rana

  June 17, 2017 at 12:23 am

  Omg omg. Ithoo. This is my one n only comment 4 this story but i read every part. Haaadhahaaaey reehchee. Speechless. V thafaathu ehen vaahaka thakaa twists vx suspense vx. N of all i ve read enme bunefe onna gadiah regular koh eves ahaa dhigukoh up kuranee mi story. I just luuuvved it. N u know the best part i knew this was gonna be a typical one which is why enmen negetive koh comment kuri iruvx i knew ithoo will just bring out what we want even if its through a miracle. But at times v. hithah vx thadhuvi. This is my all time favrite man. N waiting 4 a next stry of yours. Ly ithoo

 66. Rana

  June 17, 2017 at 12:26 am

  N im gonna miss u so much ithoo. All da missed emojis for all parts here
  ☺???????????????

 67. Reader

  June 17, 2017 at 12:27 am

  Varah varah nice.i love this story .100vaharu kiyas foohi vaane kameh neyge..oooooh haafha asaru gadhayry .plx mikahala ahan vaahakaeh varah avaha up kolladhechey ..plx.plx.plx.plx.plx and plx
  Love you

 68. Rai

  June 17, 2017 at 12:44 am

  Hurihaa story eh ehgothakah nimmaathy v foohi…but story nice ❤❤❤❤n ithuge hihvarah saabas dhen..???

 69. xeeeeeee

  June 17, 2017 at 12:47 am

  wow ithooooooooooooo dhoooony dhuvas kolhaku comments nukoh huhtas gavaidhun vaahaka keeen v v v v v reethi mi vaahaka varah reethi luv you ithooooooooooooo dhoooooooony gonna misss this story n u badly ithooooooooooooo please adhi mihaa reethi vaahakaey liyahchey please don’t please don’t please

 70. Sidhu

  June 17, 2017 at 12:48 am

  Alhey nimuny dhw…vvvvvvvvvvv salhi. ..ithoo ge story eh dhn sidhu menna hama ah annani konirakun….v avahah mikahala reethi story eh genesdheyne kamuge ummeedhuga vakivelan. …ok ithoo bye

 71. laii

  June 17, 2017 at 12:48 am

  Maasha allah.. the best story ever♡♡.. ehn season eh genesdheyne kamah ummeedh kuran..

 72. xeeeeeee

  June 17, 2017 at 12:50 am

  wow ithooooooooooooo dhoooony dhuvas kolhaku comments nukoh huhtas gavaidhun vaahaka keeen v v v v v reethi mi vaahaka varah reethi luv you ithooooooooooooo dhoooooooony gonna misss this story n u badly ithooooooooooooo please adhi mihaa reethi vaahakaey liyahchey please please please

 73. @l

  June 17, 2017 at 12:51 am

  Alheeey…….wow this is my favorite stry ❤️…….aww….miss you badly??……come back with a new stry☺️☺️ ……waiting????

 74. Pink fairy

  June 17, 2017 at 12:57 am

  Alhey story nimuny dhw haadha salhi ey ithoo mivaaka mihaa salhi vaahaka eh adhi nukiyan ♥♥♥♥♥
  Adhi mikahala salhi vaahaka eh liyachey thee hama best

 75. haw shia shaba shi r

  June 17, 2017 at 1:27 am

  Mashaa Allah v reethi mi part ves,keep it up dear,haw ves v v miss vaane ithoo mathinves,BT thi ninmaa leethaa dw,haw ves bey nun season 2 ,V reethi vaahaka up kohdheyne kamah uhmeedhukuran.

 76. Riffu

  June 17, 2017 at 1:36 am

  Thank you thank you thank you ithoo darling.. V v v v v v v v v v reethi nimunves. Best writer. Will miss you a lot.. 2 vana season liyan tha?

 77. Shif

  June 17, 2017 at 1:37 am

  Ithoo Varah Varah miss vaane Ithoo mathinn, plx plx Varah avahah new story akaa eh konn annahchey, story ah bunelann othyy once more ey, adhives eh faharu feshigenn nimenndhenn kiyaalann beynumey ly Ithoo, gudnyt

 78. Psenhi

  June 17, 2017 at 1:37 am

  Superb. Ithooge ehen vahakaeh avas musthagbalehgai fennane kamah unmeedh kuran

 79. Dhimra and Yuan shipper

  June 17, 2017 at 1:39 am

  Nooo…Stry nimunytha??Alheyy v v miss vaane mi stry mathin..plx season 2 genes dhybw…

 80. Story ❤️

  June 17, 2017 at 2:40 am

  Varah reethi yuan kahala boy eh libeynenama i like him❤️?N mivaruge vaahaka eh adhi nukiyan ithoo please miige season 2 ves Aamil ais badhal hifan ulheythan ?Please please season two ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 81. Aegi gom ?

  June 17, 2017 at 3:35 am

  Ithoo epilogue eh namaves genesdheebala please..mivaahaka ninmaa nulaaba..varah miss vaane dhn ithoo mathin..mihaathanah life ga ves kiyunu enme reethi vaahaka mi..heevany hama dhim menge life therey ulheveyhen..ehaaves asaru gadha mivaahaka ?

 82. Meesh

  June 17, 2017 at 3:51 am

  Ithoo.. Alhe hama ninmaalytha? Its sooo sad..? You r my most favourite writer thereying ekaku..?Hama ehen kudhin ves bunaahen hingaabala adhi mi story ge 2 vana season eh gennann.. Btw u r the loveliest writer.. Andd i love this story.. ????

 83. Azuna

  June 17, 2017 at 4:26 am

  Masha Allah v molhu ithoo n varah miss vaane??❤❤?

 84. Sajoo

  June 17, 2017 at 5:31 am

  This is the best story ever I read

 85. Shahittey

  June 17, 2017 at 5:41 am

  Masha allah v v v reethi mi story. Ithoo alhe hingaa bala mi story ge 2 vana season eh gennan. Varah asaru gadha story eh.

 86. Z,M

  June 17, 2017 at 6:18 am

  Masha Allah v v v furiham.mi varuge reethi vaahaka eh adhi nukiyaa
  Ithoo haadha molhey

 87. Sophie

  June 17, 2017 at 8:17 am

  loabi loabi story eh kiya mi nimmaalevuny. Ithoo we will miss you so much. hoping to meeet you in season 2 or from some other beautiful story. Thank you Ithoo ????

 88. TCgirl

  June 17, 2017 at 9:15 am

  The beauty of this story is endless?
  I loved it so much… one of the BEST ones that I have read so far.
  Will miss u sooooooooooooo much ithoo! ????????

 89. Hiiiiii

  June 17, 2017 at 10:03 am

  Alheyyy nimuneetha…such a grt story..great work keep it up?..

 90. Sent

  June 17, 2017 at 10:46 am

  Vaahaka feshuni sure fashaigen vx kiyamun midhani ekam adhi comment eh kurevey varu mi v. ? bunelan beynun vanii esfiyaiga huri vaahaka thakuge thereyga mi hama no 1 … Nd mivaruge story eh readers r hamayah genesdhin thive writer ah vrh vrh .. Thanks .. Nd hope adhivx ithoo ge amazing story thakeh kiyan libeyni kamah vx .. ??

 91. magey hiyaalu

  June 17, 2017 at 11:05 am

  mee hama ehaa reethi story ehbaa??? shinege dheewaanaa aa gaaiyves nukurey…sifakurunves conceptves…mimeehun nah faadehge moya dhimra eh ulhegen miha reethivegen miulheny…ehves thaakun thaaku jehey haadhisaa ehves neiy…dheewaanaa hama enme reethi…ekamaku vaahaka akee koachehkan engey bayakah reethi huthuru kiyan engeynee…mivaahaka reethi…ekamaku enme reethee miey bunaavareh noon…miah vure maareethi stories esfiyagaves ebahuri…dont take it personal..its just my opinion

  • Anonymous

   June 17, 2017 at 1:24 pm

   Konmehen shine liyaa gotha konme miyhaku liyan jehey tha???
   Nubunaanan shine molheh nuney!!!
   Ekam konmemiy hakiy vaki hiyaa luthakeh genguley vaki fenvara kah liye veyne baeh dhw!!!
   Dhen hama kiyaa miyhunge therey ga ves thibeyne dhw thafaa thu hiyaa luge miyhun!!!
   Ehen viy ma thiy heneh nubuneveyne!!!

  • magey hiyaalu

   June 17, 2017 at 2:02 pm

   kurinves buni fadhain miee magey opinion. and its the truth.u can read both and compare u can see the quality of dheewana.BTW saying this is the best story is really not fair for other writers who are better than ithoo. thats y i just said it. enme vaahaka eh kiyaafa kihineh ninmaanee miee kan best writer. lets see in the future. BEST OF LUCK ITHOO.

  • Is it?

   June 17, 2017 at 4:39 pm

   as1uves hithah araa mee hama ehaaves reethi st0ry eh baaey! dhimra ge character evves reehcheh n00n! evves kaha1a budhi hama jehey kaha1a haadhisa eh ves neh genesdheefa eh! kuda kudhin ves gab001 nukuraane mi vaahaka genesdheefa huri haadhisaathah! dhen meehaku negative c0mment eh k0hiyas hajam eh nuvaane! ith00 ah miah vureh maa reethik0h stry 1iyeveneyne!

  • Is it?

   June 17, 2017 at 4:43 pm

   Dhimra men ge wedding ah dhimra ge mamma eh naadheytha? mamma k0baa? mamma eh hutta zeenat yusra men dheke maa haassa vefa 10abivey dh0!

  • Mee

   June 17, 2017 at 5:58 pm

   Aslu mi story reethivarah vure bodah kiyaameehun ginavegen miulheny mi site best authors mi dhuvaskolhu vaahakaeh up nukuraathee. Ehen noon nama mihaa salhivegen moyavaa varu vaahakeh noon meekee.kanuni story ves miyahvure hamajehey. V unrealistic vaahakaeh mee.bayaku moyavedhaane mikiyaafa. Scoga kiyavamun anna buhdhi hamanujey kudhin nah mikahala moya vaahaka reethivaane.ee aslu vaa gothakee. Miste ge enme best story a buneema vanee bodu joke akah.muthaa, shine, layaa menge story thah kiyaalabala. Gaimu engeyne sifakurumakee adhi hushahalhaidhinumakeee ves kobaikan. Haadhisaathah genesfa hunnaaneeves buhdhi gaboolu kurevey gothah.

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 6:15 pm

   compare kurieh kamaku hama LOAMEREY HINDHU HEEVEY GAATHUGAA VAAHEN reethii. dheevaanaa aa balaafa mi story maaa reethi. dhn ekimyhunge hiyaalu thafaathu vaane. ekan ingey but ithoo’s stories are the best. for me!!!

  • Anonymous

   June 17, 2017 at 7:16 pm

   Is it ah maareethi koh liye venyaa dhen liyagaa!!!
   Bunan rangalhu vaahaka eh, miy ithoo misitega up kuri furathama story adhi eves kurin liyefa oiy storyeh!!! Shine ves furathama liunu vaahaka maareethi nuvedhaane eh nu!!!
   Shine mihaaru more then2 story mi site ga up kohfi!!!
   Ehen viyma shine haa enmen molhunuvedhaane!!!
   Ekam aslu hageegathu gaa masha maareethi LOA MEREY HINDHU HEEVEY GAATHUGAI VAAHEN!!!
   dhen buney compare kuraa shey!!!
   Kiyeh kuran kuraa eh chehtha ey. Huh????

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 7:35 pm

   dhw aslahvx. mi vaahaka ithoo ge first story aa balaafa hama faahaaga khlevey. there’s no doubt about it. so dhn visna. future ga insha allah ithoo adhi miahvure perfect kh vaahaka liyaane. just wait n watch!!!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 17, 2017 at 9:24 pm

   Oh my god!!
   Mikon kamehtha!!!
   Konme miyhakeeves thafaathu miyheh, so thafaatu hiyaalaa eku dhw vaahaka liyaaniy ,some people with imagination, some with reality!!!
   Anonymous bunyas ebuniy thedhuvaahakaeh!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 10:26 pm

   ehenney mikiyanee song hye kyo!! eki meehunge hiyaalu thafaathu vaan nuuntha?? dhn keehkuran tha compare kurany?? dhn negetive kh visnaa myhunvx ulheyne. but our view is that, this story is just best!! am i right song hye kyo??

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 10:27 pm

   ehenney mikiyanee song hye kyo!! eki meehunge hiyaalu thafaathu vaan nuuntha?? dhn keehkuran tha compare kurany?? dhn negetive kh visnaa myhunvx ulheyne. but our view is that, this story is just best!! am i right song hye kyo??????

  • Its me

   June 17, 2017 at 11:19 pm

   Ohhh please.. meehaku compare kuraa varuge story eh noon mi.. first story ah ves kommes varehge vaahakaige ottareh hunnan jeheyne.. mi vaahaka kiyaalias engey thaakun thaakun nujehey kan.. ehcheh liyunas nuvaane vaahaka akah.. concept ves v foohi.. emme fahu part thakuga plan thah kiyaidhinee.. so evves suspense eh neh dho.. like ya dhen miveni kamekey eveni kamekey vaany hithah aruvaa neyva hifahattailaigen innan jehey kahala evves suspense eh neh.. baeh readers buna v rovijjey.. v emotional ey.. ehaa emotional vaa varakah sifa kurun genesdheefa eh neh.. abadhu ves ekujjaa hiyy falhaigen gosfi ey, e kujja sihi sihi ey.. Please digest the truth that this story doesn’t make any sense.. oh my god that dhimra is so boring. Eyna gaiga like vaa evves kahala sifa eh neh.. hifi nuhurevey.. bodu varu ekam ei.. eyna kurimathy yuan ge mamma eh bappa eh noavey.. dhulah ai komme ehcheh bunelaa.. seriously this made story very boring.. i know emmen ge hiyaalu thafaathu vaanekan.. thafaathu viyas vaahaka eh viyya kommes kahala ottaraka gabool kurevey kahala kameh hunnan jeheyne mi bunany.. I’m very sure that film eh noony drama eh ga dhen maa bodah drama vegen kanthah over vanya evves meehaku balaa hitheh nuvaane.. balaa hiyy vaanee eyga ves kommes kahala hama jehey kameh hingaa nama…

  • song joong ki..KOREAN

   June 17, 2017 at 11:47 pm

   oh my god. thihaa varu vaakah nuvaane ekamu. dhn story hadiyya nukiya. dhn ehchekey bunaakah nethin.

  • Adha?

   June 17, 2017 at 11:58 pm

   Pis pis mioh kameh..?

  • song joong ki..KOREAN

   June 18, 2017 at 12:06 am

   hehe alhugandu chuppu kiyaifin….

  • Its me

   June 18, 2017 at 12:35 am

   Ithoo aa jassalaigen buni ehcheh noon eii.. vaahaka aa dheythere dhekey goiy.. ithoo ah bunelan othy thy v trust kurevey writer ekey.. buna dhuvahah story genesdhineema.. adhi readers aa ves v friendly writer eh ithoo aky.. ithoo aa dheythere evves gothakah jassaalaigen noolhen.. kuri comment story aa dheythere dhekey goiy bunelee..

  • Anonymous

   June 18, 2017 at 6:49 am

   its me thi haamakuree hama hageegaiy….miee ehves ottareh huri vaahakehves noon…dhen shine aa alhaakiyan balaairu..shinege ehves vaahaka akaa mivaahaka gaaiyves nukurey….dheevaanaa ah vure reechey bunaameehaka heyoh viyyaa dheevaanaa nuves kiyaane….shine ge 2 stories o misite ga inee…ragalhah balaabala kithah story tho inee. nuves engi comment kuranee…mimeehunge moyakamaahure hama hairaanvey.

  • moyameehaa

   June 18, 2017 at 6:53 am

   anonymous ah shine ge furatham story neygenya bunedheefaanan…moyahiymagey kiyaa story eh ee….kiyaalabala…dhen bunebala koachehga tho asaruhuree..

  • L

   June 18, 2017 at 12:43 pm

   moyahiy magey eh nun!!!
   thiothiy ingifa!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 18, 2017 at 12:51 pm

   pis pis mioh kameh!!!
   miyhaku ajaibeh nuvaane tha!!!
   mithaa miulhey kithah miyhunge kithath hiyaalu hunaane!!!
   grow up guys!!!
   enme fahu baheh ge gothun bunaaniy kon me auother eh ves liyaaniy thafaa thu hiyaa lakaa ekuey so ekamah enmen ves res0ect kuran vaaney!!
   song joong ki bunaahen alhugandu ves chuppu kiyaifin!!!

  • joker

   June 18, 2017 at 12:59 pm

   lol?
   mimyhunah ehcheh engunas fukeh bodu varu!!
   shine ebain misite ah 6 story up kohfa!!!
   dhen buney furathama up kuriy moyahiy mageyye!!!
   engivadaiganavaatho??? shine furatham up kuriy diyvaanaa!!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 18, 2017 at 1:28 pm

   hehe dhn mivarah kan kan dhanyaa jeheynee chuppu kiyanthaadhw song hye kyo?

  • Shareeathuge ninmun ninmaa meehaa...

   June 18, 2017 at 4:50 pm

   Hahahahaaaaaaaaaaaa……..LOL!!! Miothy vaa kameh laiganefa… Ehnvma shareeathuge emme fahu ninmun mi ninmany!!! Aduahaa!!!!Knme meehakavvex onnaane emyhegge hiyaalu faalhukuruvn cmmntx thakuga…. Negetive comment eh viyas, positive comment eh viyas, comment kureveyne.. Ekamu negative comment kuraairu, thankolheh bodah visnaaladhevvun edhen… Alhugandah faahaga kurevey gothuga, some commenters hury VARAH rude kn comment kffa… Mikamuge sababun writer and kuriah nikunnan beynunvefa huri writers ge hivvari eleyne… Ehnkamun, hurihaa commenters vx comment kuraairu, mikamaa visnaaladhevvun edhen… And, knme meehaku knme echeh kiyas mi story hama HABEYS!!! Dhn thi meehun thi bunany basthah fashuvi kurun kada vaahaka… So mikamah bunelan othy, th meehun thikiyaa WRITERs ge stry thakuga basthah fashuvi kurany over vaa varah… Misaalakah, anhen kujjeh sifa kuranhaa hunaany eynage loluge kalhiravayaa, esfiyathakaa, dhn mihen gos kiyaane kameh neiyy… Ehen v ma bunelan beynunvany, ey guys ey!!dhe writersge dheythere jassan noolheyshey… Varah bodah shukuriyaa…..

  • ShineShineShineShine......!!!!!

   June 18, 2017 at 4:55 pm

   Midhn kihaa dherakameh dhw… Abadhu faadehge shine ehge vaahaka dhekkeythw balaany…. Ma mihaaru shine ge vaahaka kiyanvx foohivejje SHINE GE FANS AA HEDHI!!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 18, 2017 at 7:29 pm

   ahsalaam alaikum! alhuganduge ehvx shakuvaa eh neih! shareeaiyy ninmi faraaiyy vidhaalhuvy rangalhah kamehvx neynge! meege maana aky, huriha enmen liyaa vaahakavx v reehchey! dhn ithurah nutholheyshey! fanun nah bunelan othy fankaa akah nuvahchey knmx! hehe

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 18, 2017 at 7:36 pm

   no one in this world is pure’ n perfect . if u avoid people for their mistakes, you’ll always be alone in this world. So JUDGE LESS N LOVE MORE!!! No one is perfect….that’s why pencil also have erasers!!

  • Adha?

   June 18, 2017 at 8:30 pm

   Very true… ?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 18, 2017 at 11:47 pm

   So true song joong ki !!
   So true!!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 19, 2017 at 12:16 am

   hehe ??

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 19, 2017 at 12:18 am

   song hye kyo ?!!! enme fahun hama chuppu kiyaigen dhemyhunnahvx nyndhevunu dhw ?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 19, 2017 at 1:10 pm

   Kiy kuraaniy! ??
   Hama anga gadhaiyey dhw song joong ki!!??

  • song joong ki..KOREAN

   June 19, 2017 at 3:43 pm

   🙁 aslu ehaa anga gadhaeh nuvaane. but dhn foohi v ma hama ehchekey bunelaa hiyy v 😀 🙂 😀

  • song joong ki..KOREAN

   June 19, 2017 at 3:46 pm

   Enmen ehaa anga gadha kuraa iru jeheynu knmx vaahakaeh bunelan dhw

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 19, 2017 at 4:42 pm

   Yeah aslu ehenyaa angagadha vaavarah vure anga madu?
   Aslu ehen chupu kiyaigen niyndhveniy hama foohi vaathiy!!!
   Missing you so badly ithoo???

  • song joong ki..KOREAN

   June 19, 2017 at 6:11 pm

   yeah thibuny rangalhah. mihaaru ithoo ge ehn story akah hama mi wait kurany. miss u ithoo!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 22, 2017 at 3:48 pm

   Midhuvas kolhu haadha vaey dhw!!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 22, 2017 at 7:46 pm

   asluvx haadhah vaeyyy! dhn othee eid ehnu! EID MUBAARAK everybody! ithoo miss u much! vv miss vey enmen mathinvx! song hye kyo!! v miss vey ingey! hehe

  • song joong ki..KOREAN

   June 22, 2017 at 9:15 pm

   asluvx haadha vaeyyy. but eid annanynu. EID MUBAARAK everybody. ithoo miss u so much. v miss vey enmen mathinvx. Song hye kyo!! miss u so much ngey! hehe

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 26, 2017 at 2:38 pm

   EID MUBARAK!!!
   Hama haadha miss veyey ithoo as song joong ki aaa?

  • song joong ki..KOREAN

   June 26, 2017 at 10:46 pm

   miss u too 🙁 mihaaru mi site in vaahaka kiyaa hiyy vx nuvey ithoo ge vaahakaeh nethyma.

 92. ????❤

  June 17, 2017 at 1:30 pm

  ???????
  I luv this.wl miss this cute story.thanq ithoo..❤

 93. yaakko

  June 17, 2017 at 1:31 pm

  ithooo mathin v v v v hadaan vaane love. mie storyy feshunee sure keyyin niemenden.v v reethi ☺??????????❤????

 94. shabby

  June 17, 2017 at 3:24 pm

  Masha Allah…ithoo i will really really miss u…n mi story mathin dhuvahakuves hadhaanneh nunetheyne…ur just amazing..before also baivaru vaahaka kiyaifin..but this story will be my favourite story ever..hehe..
  n waiting 4 ur new story..hope vvv avahah kiyan libeynekamah…n keep it up dear..luv ya

 95. Hawwa Abdul Moiz Noor

  June 17, 2017 at 5:54 pm

  Alheyyyyyyyyy vvvvvvv salhi. Ma sha Allah miha reethi vahaka eh hama asluves adhi nukiye. Hyeh nuve kiyene hene ves. Mi alhugandu ge favourite ithoo. ??? adhi eh vahaka liyebala ithoo plzzzzz v dera vey nimunima mivahaka ??dn ithoo aa dima eh ves nuvane dw ?

  • Anonymous

   July 16, 2017 at 2:01 pm

   Ebunaahen

 96. Dhimra

  June 17, 2017 at 6:03 pm

  Meega ulhey dhimra sifavanee ehves adhabe sadhabeh neiy moya maje eh gothah.ekamves ee viyya main charachter. Dhen v foohi asluves.kaiveni kurevunu dhuvahuves ulhun vaththaru.mivaahaka my favorite ah nuvi sababakee ee.dhirma sifakohhuri foohikamun. Other than that story is ok

 97. Afu

  June 17, 2017 at 6:09 pm

  Ithoo ge story eh dhn kiyan libeynee kn irakun?? ?

 98. hassan

  June 17, 2017 at 7:55 pm

  munaz men marry kuri kama vas naga…adi aamil ge irl fried avi gtha vas nagaa

 99. luhan

  June 17, 2017 at 9:34 pm

  Stry v reethi..Ekm v dhera vey stry nimunyma…Dhn kn irakn ithoo ge stry eh kiyaalan libeyny??

 100. Misha

  June 17, 2017 at 9:36 pm

  Wowww !!!!Ithoo….alhe haadha rychey mi part..vaahaka nimuny dhw dhn mi…ekm vc vrh miss vaane mi vaahaka mathin..yageen adhivc vaahaka up vejje thw beleyne kan…anyways,i love this..???????

 101. Afoo

  June 18, 2017 at 12:06 am

  Ooh I love this story..plx adhi story eh liyahchey ithoo!!??

 102. iru

  June 18, 2017 at 12:50 pm

  Wow v v v nice adhi ves umeedhu kuran mikahalage story kiyaalan libeyne kamah v v miss very ithoo

 103. Aishath

  June 18, 2017 at 3:12 pm

  Alhey ithoo… i will miss you a lot dhoonigandaa …alhe pls second season genesdheynveenu..

 104. annoying reader

  June 18, 2017 at 7:23 pm

  guys grow up, mi ramlhaan mahey, thihen ekakau anekakah rulhi aisgen bas bahun jahaa thalhaa folhumah vure ekathi gandakah vya maa reethi vaane. stop comparing new writers with the other writers. everyone has their own personality and their own creativity,as a reader we shud respect each and every writer. And those who are mocking the writer shud write their own story and publish so that we can read urs too 🙂 dnt kill their hopes, they need support to go forward, no one is perfect in the beggining,but once they start writing it will get better. i am someone who read almost all the stories in this site. yeah it includes shines,reens,muthas,layaas and allmost all the authors. each and every story is difrent. so plz dnt make a big issue here. ithoo is new and we all should support her so that she can do better in future,u can state negative comments nicely too but some of these comments are plain rude. i guess somepeople just hate other authors bcz other writers might do better than their favourite writers. This place is for people who want to move forward in writing, and us readers comes here to read. we shud be thankful and accept their diffrencess too. i am telling this as a daily reader in esfiya,and i read tons of english novels too,there some book so similar with those authors,but there fans never write plain rude stuff to other authors. But here almost everyone is judging and comparing being rude to some authors and favouring others which just kill the others hope and dreams in becoming a author. No one is born perfect!
  Thankyou and grow up guys

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 18, 2017 at 7:37 pm

   exactly right!!!!

  • Adha?

   June 18, 2017 at 8:32 pm

   Thedhu vaahakaeh!!!

 105. Saadha Abdhulatheef

  June 18, 2017 at 8:42 pm

  varh furihama mivaahaka

 106. Pink

  June 19, 2017 at 12:36 am

  My v first comment.
  Jux Wow.
  No words.
  MI story aky pink ga real lyf.
  Bt 6 myhunge grup ga 2 myhakah kurevunu enme kushakun. Nw v r enemies?????

 107. Pink

  June 19, 2017 at 12:37 am

  In’sha allah one day again v will be together☺☺☺

 108. Vaahaka kiyaa kuhjjaa

  June 19, 2017 at 3:36 am

  Visnun varah bodah mature kuran eba jehey .. vaahakaiga genesdheefa mihuree teenage girl ehgge visnun ..like 14,15 year kuhjjehgge .. marriage akaa hamayah kuhjjaa anna iru es heevanee kuda kudhinge kaiveneege vaahaka eh hen .. plot reethi ekam mature kameh nethyyma ehaa vaaha vahtthareh nujahaa.. heevanee liyaa meehaa beynun vegen ulhey life hen ? Enmmenge samaalukan athulaa . Kinbisseh elhiyas avatterinnah dhan dhen heeeheee halaaaku vaavaru vefa .. balaalaa gothakun vs heehee halaaku . Dhen kalhi alhaa vaahaka. Mivaahaka gandu kiyunu moya heeveyy.

 109. Someone

  June 19, 2017 at 10:35 am

  Alhey! I just love this part! So much happiness and so much laughter which forgets all the pain that they went through! I was crying with happiness! Hama asluves, ibaaraai kurunves ehaa furihama, sifakurun ehaa salhi, and ninmumah bunaane ehcheh ves neynge! Hama obiness to the max ? Haadha cute ey Aan and Dhim ulhey goi dhw ithoo dear ?? May the 3 couples live happily ? Hehe! And background ge photo varah salhi ? Ithoo haadha molhey story liyan! Seriously, I won’t lie, this is the best romantic love story that I have ever read in my life time ? Ehenveema story nimuny ehnu dhw ? I will miss you a lot ithoo dear ? And story nimunas I will read this story fashaigen foohi vaa gadyga! Mi story in libunu moral abadhuves handhaan bahattaanan! Yah, miadhu engijje loaibaky varah varugadha ehchehkan! True love is really strong! Dhen me ah engeyne me ah ves true love vevunyma! Hehe ? Anyways ithoo, you are the best writer that I have ever met! Ehaa dhigukoh story ge parts thah genesdheny ves! Story feshun iruves engey varah reethi vaane kan! Ehenve ehaa interest aa eku kiyeny! Story ge first parts thakah comment nukurevunyma bunelan beynun vany e parts thah ves hama ehaame reechey and varah majaa! Hehe. So ithoo aa vakivaan jeheythy varah dheravey! I am crying kuda koh. And hama bunelaany vaahaka liyun huttaa nulaashey! Insha Allah you got the telent to write stories! And me ge heyo dua ithoo aa eku abadhuves vaane! So abadhuves thigothugaa kuriah dhaashey bunaany! Yuan kahala boy eh varah beynun cute kamun! Hehe ? Anyways thankx for being so sweet for all the readers and thankx for uploading such a beautiful love story! Love you ❤ N Miss you more ? Wish you a very bright future! ????????????????❤❤?????????

 110. Saudhi Rasgefaanu

  June 20, 2017 at 3:47 pm

  Aharemen story kiyany eh writer aneh writer compare kuraakah nun…. mee mubaaraatheh nun… eki meehunnah kamu dhaany eki writers liyefa hunna eki vaahaka… this story is best ever for some readers… thats not a problem.. hama ehen story eh miyah vure kamudhaa readers ves thibedhaane… eyge maana aky thimaa ah emme kamudhaa story ehen meehakah kamu nudhanya emeehaka dhimaa ah hehdhevi nuhehdhevi ah gowaasheke nun… mihen mi buny comment koffa huri bayeh meehun mi story mee best story ey bunaa readers aky judge kuran neygey thaneh dhoreh nudhanna bayeh kamah bunefa hureema… they may be better than you.. dont judge.. respect all the readers… bayeh readers ah story eh eyii mi site ga emme best kamah bunumaky eyi emeehun own perspective.. emeehunge amilla view and judgment… eyiki bodu fandiyaarunge penal akun mi story akee best story kamah nimmanyky nun… ehenvym mee best story ey reader amu bunumaky ehgothakah ves ehen writers ah dhevey dhera baheh nun…e writers ge ves fanunnah e writers liyaa story emmme best vaany… ehenvymaa meeky tholhe araarunvaanvee kameh nun… peace.

 111. Aisha

  June 20, 2017 at 4:03 pm

  Varah reethi love this story so much❤❤❤.. Ithoo adhi mikahala reethi story eh genesdhehchehy.. Will miss u dear ?

 112. Haxna

  June 21, 2017 at 11:52 pm

  Wow vaahaka varah awesome…
  Varah shuguverikan genuvaii dhin story eh
  Alhugadahvs fennanii story ge 2vanna part neren….
  Ithoo I can proudly say ur a grt writer….

 113. Yuan's❤

  June 22, 2017 at 1:09 pm

  OMG. Haadhahaaaaaa Reeeecheyyyyy. It’s one in a million.
  Damn. ????. Ithoo You’re Greaaat. ❤❤. Hama huvaa kohffa mibunee mihaa reethi vahaka eh magey umuru dhuvahu nukiyan. Imagine ves kurevunu vrh gina scenes. It’s like a dream. A beautiful dream. And I could imagine Yuan.?? Alheyyyy I hope I was dhim.✋? Hehehe Story wassss Amazing. ? Ithoo please loabi gandaa meege season 2 neredheeba. Please please please. ?? I beggggg Youh.❤ Assu mi vahaka yaa ehaa bodah attach mi vee Yuan ge rulhi gandaa hedhi. Yuan ge anger was the main reason me to get interested in this story. Idk. Hehe I am a moya. Yuan ehaa angry veema maa loabi. Rulhi ayas fahun aissa dheravegen ulheygoiy loabee. Yuan Rulhi gadha meehakah vegen ulheyiru Ethere ehaa naazuku veema loabee. Yuaaaaaan love youhhhh my young hottz business man.??? Hey ithoo Aamil return adhi gennacheyy. Season 2?????????? please ITHOO?

 114. Ssss?

  June 25, 2017 at 12:53 am

  Ithoo mathin varah handhaan vey…. Eid Mubarik

 115. Xahsha

  August 14, 2017 at 12:33 pm

  V salhi vaahaka eh,best story ever ?

 116. Mai

  August 19, 2017 at 12:10 am

  Alhey… ma hama moya vjje mi kiyaafa…. vrh vrh salhi…

 117. އަޙްމަދު ފަޔާޟް

  October 22, 2017 at 3:29 pm

  އަޅުގަނޑަށް އަދިކިރިޔާ މި ވާހަކަ މި ކިޔާލެވުނީ…. ވަރަށް ރީތި އިނގޭ

 118. Xaaan

  February 5, 2018 at 12:57 pm

  އިތޫ ނެއްތަ ދެން ވާހަކަ އެއްވެސް

 119. Ish

  May 22, 2018 at 2:00 am

  Ithooo.. Adhi vaahaka eh liyebaa.. Mihaaru three faharu mi story kiyijje reethi kamun ??
  Vrh avahah ithooo ge story eh fennaane kamah umeedhu kuran

 120. kitty

  August 3, 2018 at 12:57 pm

  ithooooooooooooooo.. adhi ehn story eh liyebala.. pl plx pxl plx plx..

  • Anonymous

   October 26, 2018 at 12:31 am

   yea plx v unmeedhu kurehvey ithooge story ahkah

 121. Natha

  February 19, 2019 at 4:16 pm

  Ithoo miss you dear???? Enme miss vany you’re kindness?❤
  This is the best story I ever have read in my life ?? Ithoo ge ehen story eh up vaane kamah unmeedhu kureveythy hama check kureveny ??
  Come back soon??❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 122. ???

  June 17, 2019 at 10:56 pm

  އިތޫ ނެއްތަ އާ ވާހަކައެއް

 123. School girl?

  September 12, 2019 at 7:58 am

  Oh!? My!? God! ?This is the best story I have ever red. ??? ithoo you are awesome. ???
  Hope to see another story by you. ????????
  Hey! Yuan’s ❤️ bunihen I also like to see season 2.
  Ithoo! ? you are the best author ever. ?????

  • Yaany

   October 19, 2019 at 10:03 pm

   Bala edhariyyah vaahaka eh liyan kereynetha evaru kohlyma…… Dhimraa ah vure mithaa ulhey myhun immature kanne…… Bala eki myhunge mizaaju thafaathu vaane eh nu….. Evaru nuvisneytha….. gaimuves furathama story ah balaafa vrh vrh furihama….. Mi mivaahaka mi kiy 3 vana faharah ekm comments mikiyaalevuniy adhi kiriyaa…… Myga ulhey aamil yuaan aa jahsaalafa huri vrh vure bodah baeh myhun ebahuri ithoo aaa jahsaalaafa….hithah araa koacheh hodhan baaey…..gaimuves aamil yuaan athun hodhan ulhuni property kan ingey….. Wht u guys want…..

 124. xeeee

  February 6, 2020 at 9:00 pm

  ithoo meege full story libeyne gotheh noannaanetha? plssss

 125. Shy-Rosa

  June 3, 2020 at 6:59 pm

  I love this story. Asuluves varah reethi n varah furihama. There were times shai ah rovunu. This definitely is one of my best story.

 126. Nonni

  October 22, 2020 at 1:38 am

  3 years later i just read the whole story again!! Its too beautiful 🥺

 127. Nonni

  October 22, 2020 at 1:40 am

  I mean 4* 😅

Comments are closed.