“އަ..އައި މީން” އާމިލް ދިފާއުގައި އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކައެއް ހަދާލަން އަވަސްވެގަތް ނަމަވެސް އިތުރަށް ބަހެއް ނުބުނެވުނީ މޫނު މައްޗަށް އަރައިގެންދިޔަ ނާސިރުގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމާލައިގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ކަލޭތަ އަހަރެން ދަރިފުޅު މަރާލީ” ނާސިރުވެސް ހަޅޭއްލަވައިގަތީ އެހެން ކިޔާފައެވެ.

“މާ ބާރަށް ހަޅޭއްނުލަވާ..އަހަރެން ހިފެހެއްޓީމަ އަމިއްލައަށް ގަދަހަދާފަ އޭނާ ވެއްޓުނީ..ދެން އެވަގުތު ކުޑަދޮރު ކައިރީ ހުރުން އެއީ އަހަރެންގެ މައްސަލައެއްނޫން..ޔުއާންގެ ކައިރިއަށް ދާން ގަދަނުހެދިނަމަ މަރެއްނުވީހެއްނު..އެވަރުންވެސްވެއްޖެ ވިއްޔަ ޔުއާންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެންށޭ ކިޔާފަ ޔުއާންގެ ކައިރިއަށް ދާން މަސައްކަތް ކުރަން” އާމިލް ހީވީ ހަމައިން ނެއްޓިގެންދިޔަ ހެންނެވެ.މީހާ ބޭޒާރުވެގެން ދިޔައީ އަމިއްލަ ވާހަކަ ތަކުންނެވެ.

“ކީއްވެ؟” ޔުޝްރާއަށް އަހާލެވުނީ ހަމައެކަނި އެހެންނެވެ.އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަތަށް އެއާއެކު ފައިބައިގެންފިއެވެ.

“ކީއްވެހޭ؟ ނޭނގޭތަ ކީއްވެކަމެއް..މިހުރިހާ މުދަލަކާ ފައިސާއެއް ލިބެނީ ޔުއާންއަށް..ވީއިރު އަހަރެމެންނަށް އޮތީ ކޯއްޗެއް..އެކަމު އަހަރެން ރެޔާ ދުވާލު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެކަން އެނގުން ދުވަހުއްސުރެ ނާސިރުބެގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެގެން އަހަރެންގެ ނަން މައްޗަށް %50 ވިޔަސް ބަދަލުކުރޭތޯ..ރެޔާ ދުވާލު އަހަރެން އެހާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރީ މި ފައިސާތަށް އަމިއްލަ ކުރެވޭތޯ..އެކަމެއްނުވި..ވީއިރު އަހަރެންނަށް ޔޮޓު އަޑިއަށް ދުއްވާލައިގެންވެސް ޔުއާން މަރާލުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް އެބައޮތްތަ” އެއާއެކު އާމިލްގެ މޫނު މައްޗަށް އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް އަރައިގެން ދިޔައީ އޭނާ ގައިގައި ޖަހާފާނެ ކަމަށް އެންމެ އުއްމީދު ނުކުރާ މީހާގެ އަތުންނެވެ.އާލިކްގެ އަތުންނެވެ.

“ދޮންބޭ” އާލިކް ޖަހާލިތަނުގައި އަތްއަޅައިގެން ހުރެ އާމިލްއަށް އެހެން ބުނެވުނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައި ހުރި މީހެއް ފަދައިންނެވެ.އެންމެން އޭނާދެކެ ރުޅިއަޔަސް އާލިކް ރުޅިއައިސްދާނެކަމަށް އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައެއްނެތެވެ.

“ހަބަރުދާރު!ތި ހަޑިމުޑުދާރު ދުލުން އަހަރެންނަށް ނުގޮވާތި..މިއަދަށްފަހު ކަލޭގެ ނުހުންނާނެ ދޮންބެއެއް..އަދި އަހަރެންގެ ނުހުންނާނެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއެއްވެސް..މިއަދަށްފަހު އަހަރެންގެ ހުންނާނީ ޔުއާން ކިޔާ ކޮއްކޮއެއް އެކަނި..އާމިލް ކިޔާ ކޮއްކޮއެއް އަހަރެންގެ ނުހުންނާނެ..އެހެރީ ކަލޭ މިއަދު ދާންވީ މީހުން..އިތުރަށް އަނިޔާއެއް ނުވަނީސް އެމީހުންނާއެކު ދެވޭތޯ ބަލާ” އާލިކްގެ ރުޅިއަކީ މީގެކުރިން އެއްވެސް މީހަކަށް ފެނިފައިވާ އެއްޗެއްނޫނެވެ.އަބަދު ހިތްހެޔޮ ހިނިތުންވުމަކައިގެން ބައްދަލްކުރާ އާލިކް އައިސްފައިވަނީ މީހަކަށް ބަޔާން ކޮށްދޭން ފަސޭހަވާނެފަދަ ރުޅިއެއްނޫނެވެ.

ރުޅިއައިސްގެން އެހެންބުނެފައި އާލިކް، އާމިލް އަތުގައި ހިފާ ހުރާލީ އެތެރެއަށް ވަދެގެން އާއި ފުލުހުންތަކާއި ދިމާލަށެވެ.އެމީހުން ވަގުތުން އާމިލްގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓިއިރު އާމިލް އެމީހުންގެ އަތްދަށުން ރެކެން ގަދަހަދަންފެށިއެވެ.

“ދޫކުރޭ އަހަރެން އަތުން..އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން ޖަލަށް ދާކަށް..އަހަރެން އެހުރިހާ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފަ ފަހުވަގުތު ދާންވީ ޖަލަށްތަ..ނޯ އަހަރެން ނުދާނަން..ދޮންބެ ވަކި ބޭނުމެއްނުވޭތަ މި ތަނަވަސްކަމުން ބައެއް..އަހަރެމެންވެސް މިގޭގަ އުޅޭއިރު އޭގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭތަ..ދޮންބެގެ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ ދޮންބެ އަމިއްލަ އަތުންތަ ޖަލަށް ފޮނުވާލަން ތިއުޅެނީ”

“އަހަރެން ބުނެފީމޭނުން އަހަރެންގެ އާމިލްކިޔާ ކޮއްކޮއެއް ނުހުންނާނެޔޭ..އަދި ބުނަން ދިމްއަށް އެދުވަހު އަހަރެން ޔުޝްއާ ވަކި ކުރުވާނެކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކި ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން ލޯބިވީ ކޮއްކޮ އަހަރެންނަށް މަރުވެއްޖެ..އަހަރެންގެ މިއާއިލާ ދޫކޮށްލާފައިދާވަރު ކޮއްކޮއެއް ނޫން އަހަރެންނަށް ލިބިފަ ހުރީކީއެއް..ތި ހިއްސާދާރަކަށް ނުވެވިގެން އުޅޭއިރު ކަލެއަށް މިގެއިން މަދުވީ ކޯއްޗެއް..ނާސިރުބެއާ ޒީނައްތަ ކަލެއަށް ނުދެނީ ކޯއްޗެއް..ކަލޭ މަގުމަތީ ސަލާންޖަހަން ނުޖެހި ފެންވަރުގަ އުޅެވެން ލިބުންކަމަށްޓަކާވެސް ޝުކުރުކޮށްބަލަ..ޗީ..ތިވަރު އިންސާނަކަށް އާމިލް ވެދާނެކަމުގަ އަހަރެން ހުވަފެނެއްގަވެސް ހިޔެއްނުކުރަން..އަދި ބުނަން..އަހަރެންނަށް މި ލިބިފައިވާވަރު ފުދޭ..ފުދި އިތުރުވެސްވެ..އިތުރަށް ހިއްސާދާރަކަށް ވެވެން އޮތަސްވެސް މި މުދާތަކުގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން..އެޓްލީސްޓް ޒީނައްތަ އަހަރެމެން ބިކަވިޔަ ނުދީ ބަލައިދިނީތީވެސް އަހަރެން އުމުރު ދުވަހަށް ޝުކުރުވެރިވަން….މީނަ ގެންދޭ މިތަނުން” އާލިކް ހަރުކަށިކަމާއިއެކު އިއްވާލި ބަސްތަކުގައި ރިހުމެއްވިއެވެ.އެދެލޯ ފެންކަޅިވެ ކަރުނަ ހިލިފައިވީ އެ ރިހުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.ނަމަވެސް އޭނާ ދިޔައީ އާމިލްގެ ކުރިމަތީ ނުރޯން ކުރެވެން އޮތްހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންނެވެ.

“ދިމްރާ!އަހަރެން ކަލޭ ދުލެއް ނުކުރާނަން..އަހަރެން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް ފެނަށް ދުއްވާލީތީ އެކަމުގެ ބަދަލު އަހަރެން ހިފާނަން..އަހަރެން ސަލާމަތްވާ ދުވަހަކުން ދިމްރާ އަހަރެންގެ އަތުން މަރުވާނެ” އާމިލް އަޑުގެ ކޮޅަށް އެހެންބުނެ ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން އެތާތިބި އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ރުޅި ވެރި ނަޒަރު ފެނިގެންދިޔައިރު ދިޔާންއާއި ޝާރިމްގެ ރުޅި އަދި އެމީހުންނަށްވުރެ ގަދަހެން ހީވިއެވެ.ދިމްރާގެ ދެފަރާތުގައި ދިމްރާގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން ތިބި ރީމްއާއި އުޝާގެ ހާލަކީވެސް އެއީއެވެ.

ދިޔާންއާއި ޝާރިމް ރުޅިގަދަވެފައި އާމިލްއާއި ދިމާލަށް ދާން އުޅުމާއިއެކު ދާނިޝްއާއި ނާސިރުވެގެން އެދެމީހުން ހިފެހެއްޓިކަން އެއީ އާމިލްގެ ނަސީބެވެ.އެހެންނޫންނަމަ އެދެމީހުން އެ އައިސްފައިވާ ރުޅީގައި އާމިލްއަށް ހަދާލާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.

“އަދިވެސް އާމިލްތަ ތި އިންޒާރުދެނީ..މިއަދު އެކަމު އަހަރެމެންނޭނުން ޖެހޭނީ އާމިލްއަށް އިންޒާރުދޭން” ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ޒީނަތު އެހެންބުނެލީ އާމިލްއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތްނަމުންނެވެ.އޭރުވެސް އެދެލޮލުގައި ވީ ތާޒާ ކަރުނައެވެ.

“އާމިލް މި އާއިލާއަށް ތިހެން ތިހެދީ ކީއްވެ..އަހަރެންގެ ދަރިންތަކުގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުތިކޮށްލީ ކީއްވެ..އާމިލްއަށް އަހަރެމެން ނުދެނީ ކޯއްޗެއް..ލޯބި،އިއްޒަތް،ޤަދަރު..އެވަރު ނުވެގެން އަހަރެމެން އާމިލްއަށް ކުރި އިތުބާރޯ..އެ އިތުބާރަކީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ޔުއާންގެ ބަސްވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވުނު އިތުބާރެއް..އެހާވަރަށް ދެލޯ މަރައިގެންތިބެ އަހަރެމެން އާމިލްއަށް އިތުބާރުކުރިން..އާމިލްމެން ބިކަވާން ނޭދޭތީ އަހަރެެމެން ތިދެކުދިން ބެލީ..އަހަރެންގެ ފިރިމީހާވެސް ތިދެކުދިން ބަލައިގަތީ އަމިއްލަ ދަރިން ފަދައިން..އެވަރުގެ ބައްޕައަކަށް އާމިލްއަށް ދޭން އެނގުނު ހަދިޔާއަކީ ތީތަ..އިއްޒަތާ ފެންވަރުގަ ބަލާބޮޑުކުރީމަ ފޭރިގަންނަން އެނގުނީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އުފަންދަރިންގެ އުފާތަށްތަ..އެދަރިންގެ ދިރިއުޅުންތަ..ޗީ ޗީ..މި ގޮތްކުޑަ ފިިރިހެނާ ހަމަ މިހާރު މިގެއިން ނެރޭ” ރޮއެރޮއެފައި ޒީނަތު އެހެންބުނެ އައިސްތިބި ފުލުހުންނަށް އެންގީ އާމިލް އެގެއިން ނެރުމަށެވެ.ހުރި ދިމާލަށް ޒީނަތު އެއަށްފަހު އަސަރާއިއެކު ތިރިވީ އާމިލް ދަމާފައި އެގެއިން ނެރެން ދޮރާ ހިސާބަށް ގެންދިޔުމުންނެވެ.

“ސްޓޮޕް”ދޮރުން ނުކުންނަން ފިޔަވަޅު އަޅާލާފައިވެސް ފުލުހުން އާމިލް ގޮވައިގެން ހުއްޓުނީ އެދިމާލަށް ދަމުން ދާނިޝް ގޮވާލިއަޑަށެވެ. ދާނިޝް އެއާއިގޮތަށް އައިސް ހުއްޓުނީ އާމިލްގެ ކުރިމަތީކަމަށްވީއިރު ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ އެހެންމީހުންފަދައިން ދާނިޝްވެސް އާމިލްގެ މޫނުމަތީ ޖެހިތަނެވެ.ފުލުހުންނަށްވެސް އާމިލް އެކަމުން މިންޖުކުރާނެ ވަގުތެއްވެސް ނުލިބުނެވެ.

“އަހަރެން ކަލޭގެ ގައިގަ މިޖެހީ ކަލޭގެ މޫނުމަތީ ޖަހަން ބޭނުންވެވެސް އަތް އިސްކުރަން ފުރުސަތު ނުލިބުނު އެންމެންނާ ވާމަތިން..އަހަރެން ކަލޭގެ މޫނުމަތީ މިޖެހީ އެދުވަހު އަލަށް ހަމަ މިގޮތަށް އަހަރެންގެ ކޮއްކޮގެ މޫނުމަތީ ކަލޭގެ ދޮގުގެ ސަބަބުން ޖަހަން ޖެހުނީތީ..ދެން ތިބި އެހެންމީހުން ކަލޭގެ މޫނުމަތީ އެޖެހީ އެމީހުންގެ ހަޔާތުގަ އެއްވަރަކަށް މުހިއްމު ދެކުދިންގެ ދިރިއުޅުމާ ކުޅުނީމަ އަދި އަހަރެމެންގެ ޔާނީގެ ދިރިއުޅުމާވެސް..މިހާރު ކަލެއަށް ވިސްނޭނެ ކަލޭ ހީކުރާހާ ވަރަށްވުރެ ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެއްކަން ދިމްރާއަކީ..ނައު ގެޓްއައުޓް”

“އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު..އަހަރެންގެ ޔުއާން” ޒީނަތުއަށް އަހާލެވުނީ އެހިސާބަށެވެ.އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް ޒީނަތުއަށް ރޮވިއްޖެއެވެ.

“ދައްތާ އާން ހޮސްޕިޓަލަށްލާފަ މިއައީ..ދެން ނުރޮއެ” މާބްލްސަތަށްމަތީ ދެކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެއިން ޒީނަތުގެ ކައިރިއަށް ކުޑަކޮށް ތިރިވެލައި ޒީނަތުގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިމްރާ ބުނެލިއެވެ.

“އެދަރި އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ހާދަ ހާލެއްގަ އުޅެފިޔޭ..އެކަމު އަހަރެމެންނަށް އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުންކަމެއް ރޭކާވެސް ނުލާ..މަންމައަކަށްވެ ހުރެވެސް ދަރިއެއްގެ ހަޔާތް ދެނެގަތުމުން އަހަރެން ފެއިލްވެއްޖެ..އަހަރެންނަށް އެނގުންހާވެސް އެއްޗަކީ އެދަރި ބަދަލުވީ ޔާނީ މަރުވުމުގެ ކުރިންކަން..ޔާނީ މަރުވުމުގެ ކުރިން އާން ބަދަލުވީތީ އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުން ޔާނީގެ މައްސަލައެއްގަ ކަމެއް އާން ބަދަލުވީކީ..މިއޮއްހާދުވަހު އަހަރެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދިޔައީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ބަދަލުވީ ސަބަބެއް ހޯދުމުގަ..އެޓްލީސްޓް ކިހިނެއް ހީކުރާނީވެސް އަހަރެންގެ ދެދަރިންގެ ދުރުވުމުގެ އަސްލަކީ އާމިލްއަށް ވެދާނެކަމަށް..އަހަރެމެން ހާދަ ލޯބިންނޭ އާމިލް ބެލީ” ޒީނަތުގެ އަޑު ކުރެހިގެން ދިޔައިރު ދެން ފެނުނީ ގިސްލާފައި ރޯންފެށިތަނެވެ.

“ދައްތާ!މީ ހިތްވަރުކުރަންވީ ވަގުތު..އާންއަށް މިވަގުތު ދައްތަ ވަރަށް ބޭނުންވާނެ..ވީކަމެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފައިދާއެއްނެތް..އެކަމަކު އެކަމުން އިބްރަތް ހާސިލް ކޮށްގެން ކުރިއަށް އޮތްތާ ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރީމަ ރަނގަޅުވާނެ..މިހާރު އާންއަށް ބޭނުންވަނީ އެކަމުން އަރައިގަންނަން އަހަރެމެން އެންމެންގެ ސަޕޯޓާ ހިތްވަރު..އޭރުން އާންއަށް ވިސްނޭނެ ކޮންމެ ހާލެއްގަ އާންވިޔަސް އާންގެ ގާތުގަ އަބަދުވެސް ބަޔަކު ތިބޭނެކަން” ހިތާމައިން ހަލާކުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އަދިވެސް މަސައްކަތް އެކުރަނީ އެހެން މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައެވެ.އުޑަފައިން ޒީނަތުގެ ކުރިމަތީ އިށީންދެލަމުން ދިމްރާ ދެއްކި ވާހަކައިން އެތާ ތިބި އެންމެންގެވެސް ހިތްތަކަށް އެނގުންވެލައިގެން ދިޔަކަން ގައިމެވެ.

“ތެންކިޔޫ ދަރިފުޅާ..ތެންކިޔު” ޒީނަތު އެހެންބުނެލީ ކުރިމަތީ އިން ދިމްރާގެ ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ބައްދައިގަތުމަށްފަހުގައެވެ.

“ކަމޯން ލެޓްސް ގޯ..ދެން އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ އާން ކައިރީ ވާނަން..އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު ދެން އެ ޕެއިންގަ އެކަނި އުޅުނަކަ ނުދޭނަން” ޒީނަތު އެހެންބުނެލީ ކޮޅަށްތެދުވެ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުންނެވެ.ދިމްރާވެސް ކަރުނަތަށް ފުހެލަމުން ޒީނަތު ދިއްކޮށްލީ އަތުގައި ހިފާއި ކޮޅަށްތެދުވިއެވެ. އެއާއެކު އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް އަވަސްވެގަތީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމާއިއެކު އެ އެންމެންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އެތަށް ބައިވަރު މީޑިއާގެ މީހުންތަކަކާއެވެ.ހާއްސަކޮށް އެ އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ދިމްރާއާއި ނާސިރުގެ ބަހެއް ހޯދާށެވެ.ދިމްރާ ހުރީ ކައިރީ ވަމުންދާ ގޮތުންނާއި މީހުން ގިނަކަމުން ޕެނިކް އެޓޭކެއް ޖެހިފައިވާ ކުއްޖެއް ހެންނެވެ.އެންމެން އޭނާގެ ބަހެއް ހޯދަން އުޅެމުން ދިޔަގޮތުން ދިމްރާ ދިޔައީ ބިރުގަނެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ހާސްވަމުންނެވެ.

“ޕްލީޒް!މިގަޑީ ދިމްރާ އެއްވެސް ބަހެއް ބުނާކަށް ތައްޔާރެއް ނޫން..ވީ އާރ ސޮރީ” ދިމްރާގެ ދިފާއުގައި އެ އެންމެންނާ ކުރިމަތިލަމުން ދިޔާން އިއްވާލިއެވެ.އަދި ދިމްރާގެ ކޮނޑުގައި ހިފަހައްޓާލައި ގައިގައި ޖައްސައިގެންހުރެ ދިޔާން ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޕްރައިވެޓް ސަރަހައްދަށްވަނެވެ.

އެ އެންމެންނަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްވެސް ލެވުނީ އައި.ސީ.ޔޫގެ ދޮރު މައްޗަށް އާދެވުމުންނެވެ.އެވަގުތު ކުރިން ވާހަކަ ދެއްކި ޑަކްޓަރު ނަރުހަކާއިއެކު އެ ރޫމްއިން ނުކުންނަތަން ދިމްރާއަށް ފެނުނެވެ.އެއާއެކު އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ހިނގާލާފައި ގޮސް އެދެމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ.

“ޔު..ޔުއާން ކޮބާ..އޮޕަރޭޝަން ކުރީތަ..ހޭ އަރައިފިތަ” ދިމްރާ ސުވާލުތަށް މަތިމައްޗަށް އަމުނާލިއެވެ.އޭރުވެސް އެ މޫނުގައިވާ ހާސްކަމާއި ކަންބޮޑުވުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ދިމްރާގެ އެ ސުވާލުތަކުން ޑަކްޓަރު، ކައިރީ ހުރި ނަރުހަށް ބަލައިލާފައި ދިމްރާގެ ކޮނޑުގައި އަތް ބާއްވާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީ އޭނާ ހުރީ ތާކަށް ދާން އަވަސް އަރުވާލާފައި ކަަމަށް ވީތީއެވެ.

“އަދި އޮޕަރޭޝަނެއް ނުކުރަން..މި ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރު ވަނީ މިއަދު ހަމަ ކުއްލި ގޮތަކަށް އިމަޖެންސީ ޗުއްޓީއެއް ނަގާފަ..އެހެންވެ މިކޮޅަށް ގެންނަން ހަމަޖެހުނު ޑަކްޓަރު އެއާރޓެކްސީގަ ބަލާ ދިޔަ ގަޑީ ޕޭޝަންޓް މިކޮޅަށް ގެނެވުނީ..މިހާރު އެއާރޓެކްސީ އައިސްފި..މިތަނަށް އެ ޑޮކްޓަރު އައީމަ މިތާ ހުރި ޑޮކްޓަރު އެދިޔައީ އެ ޑޮކްޓަރު ކައިރިއަށް..އިންޝާﷲ  ދެން ވަރަށް އަވަހަށް އޮޕަރޭޝަން ކުރެވިގެން ދާނެ..ޑޯންޓް ވޮރީ”

“ޑޯންޓް ވޮރީއޭ..ކިހިނެއްތަ ވޮރީ ނުވެ ހުންނާނީ..އައިނ! ބުނެބަލަ..ހިނގާ ކޮންމެ ސިކުންތަކީވެސް އެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާނެ ވަގުތެއްކަން އެނގި ކިހިނެއްތަ ވޮރީ ނުވެ ހުންނާނީ..ކީއްވެ ކުރިން އަހަރެން ކައިރީ ނުބުނީ” ދިމްރާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް އެންމެންވެސް ދެރަވެ އިސްޖަހާލިއިރު ދިމްރާ ބުނެލި ބަސްތަކުން އަންހެންވެރިންގެ ރުއިން އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ. ދިމްރާއަށް ވަމުންދާގޮތް ފެނިވެސް އެ އެންމެންގެ ހިތަށް ކުރަމުންދިޔަ އަސަރު ކުޑައެއް ނޫނެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ޔުއާންއާއި ދިމްރާދެކެ ލޯބިނުވާ އިންސާނެއް އެތާކު ނެތެވެ.އެތާ ތިބީ ހިތާ ފުރާނައިން އެދެކުދިންދެކެ ލޯބިވާ މީހުންނެވެ.އެއްބަޔަކަށް އެދެކުދިންނަކީ ދަރިންފަދަ ކުދިންތަކެކެވެ.އަނެއްބަޔަކަށް ކޮއްކޮމެންތަކަކާއި އެންމެ ގާތް މިތުރުންތަކެކެވެ.

“ސޮރީ!ބޮލުގަ ބޭސްއަޅާށާ އެކީ އެވާހަކަ ބުނަން ނުކުތްއިރު މިތާ ނެތީމަ ނުބުނެވުނީ” ދިމްރާ ރުޅިގަދަވެފައި ހުރިތަންފެނި ނަރުސްކުއްޖާ މިފަހަރު ޖަވާބުދިނީ އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން ހުރެއެވެ. ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާއަށްވެސް ހަޅޭއްލެވުނީ ގަސްތުގައެއް ނޫނެވެ.ކޮށްފައިވާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން އެކުއްޖާއަށްވަނީ ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއްވެސް، ކިޔޭ ނުކިޔޭއެއްޗެއްވެސް ނޭނގޭވަރު ވެފައެވެ.

“ސޮރީ ނާރސް..ގަސްތުގައެއް ނޫން..އައެމް ރިއަލީ ސޮރީ”

“އިޓްސް އޯކޭ ޑިއާރ..އެހެންވެސް ވާނެ” ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ނަރުސްކުއްޖާ ދިމްރާގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ހިނގައިގަތުމުން ދިމްރާއަށް ކުރެވުންހާވެސް ކަމަކީ ލޯ މަރާލާ އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް އަތް މަހާލުމަށްފަހު ކައިރީ ހުރި ގޮނޑިބަރިން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނުމެވެ.އެގޮތުގައި އިނދެ އެންމެން ތިބި ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން އަނެއްކާވެސް އެދެލޮލުން ފެނުނީ ދެލޯ ފުރާ ކަރުނަ އާއިތަނެވެ.

ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާ އުފާވެސްވިއެވެ.އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެކަމުން އެހިތަށް ފުން އަސަރެއްވެސް ވެސް ކުރިއެވެ.ފެނުނީ ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެމީހެއްގެ ބައިވެރިޔާގެ ގާތުގައި ތިބި މަންޒަރެވެ.ރޮމުންދިޔަ އަންހެންވެރިންތަށް މޭގާ ޖައްސާލައިގެން ތިބެ ހިތްވަރުދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މަންޒަރެވެ. ނާސިރުއާއި ޒީނަތުއެވެ.ދާނިޝްއާއި ސިނާއެވެ.އާލިކްއާއި ޔުޝްރާއެވެ.ޝާރިމްއާއި ރީމްއެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ ދިޔާންއާއި އުޝާއެވެ. އެ އެންމެންގެ އެލޯބި އަދާތަށްފެނި އެހިިތުގައި ހިނގާލީ ހަސަދައިގެ އޮއެވަރެއް ނޫނެވެ.އެހިތުގައި ހިނގާލީ އެހެން ޝުއޫރުތަކެކެވެ.

އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟އެމީހުންގެ ބައިވެރިން މޭގާ ޖައްސާލައިގެން ތިބެ ހިތްވަރުދެމުން ދިޔަހެން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އޭނާގެ ގާތުގައި ނެތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އެ މޭގައި ޖައްސާލައިގެން ހިތްވަރުދޭން އެ ބައިވެރިޔާ ނެތީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟އޭނާވެސް އެފަދަ ގާތްކަމަކާއި ހިތްވަރެއް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ކިބައިން މިވަގުތު ބޭނުމެވެ.ނަމަވެސް އެ އެންމެން އެމީހެއްގެ ބައިވެރިއެއް ގޮވައިގެން ތިބިއިރު އޭނާގެ ގާތުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިއެއްނެތެވެ.އެތާ އެކަނިވެފައި އެއިނީ އޭނާ އެކަންޏެވެ.ހައިރާންވާންޖެހޭ ތަންކޮޅަކީ އެވަގުތު އެ ހިތުގައި ހިނގަމުން ދިޔައީ މުނާޒްގެ ހިޔާލު ނޫންވީމައެވެ.މުނާޒްގެ މަތިން އޭނާ ކުޑަކޮންވެސް އެވަގުތަކު ހަނދާނެއްނެތެވެ.

“ޔުމާން” އެ ހިޔާލުތަކުގައި ހުއްޓުން އަރާފައި އިން ކުއްޖާޔަށް ސިހުމެއްލިބުނީ ދިޔާން ޔުމާންގެ ނަމުން މުޙާތަބު ކުރިއަޑު އިވިފައެވެ.އެހެންކަމަށްވީތީ އޭނާއަށް ފުރަތަމަ ބަލައިލެވުނީވެސް ޝޮކެއް ލިބިފައި ހުރި ދިޔާންއާއި ދިމާލަށެވެ.ދިޔާން ބަލަންހުރި ދިމާލަށް އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ އެއަށްފަހުގައެވެ.އެއާއެކު ކުރިމަތީ ޝޮކެއްލިބި ހުއްޓުން އަރާފައި ހުރި ޔުމާން ދިމްރާގެ ލޮލުގައިވެސް އަޅައިގަތެވެ.އާއެކެވެ.ހަމަ ޔުމާންއެވެ.އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ބޭބެ ޑަކްޓަރު ޔުމާންއެވެ.ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާއަށްވެސް ސިހުން ލިބުން ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ފެނުނީ އެންމެ ސިކުންތަކަށްވެސް މަޑުކުރުމެއްނެތި ދިމްރާ ދުވެފައިގޮސް ޔުމާންގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓުނުތަނެވެ.

“ދިމް..މި ކޮންކަމެއް..ދިމްގެ ޔުއާންތަ” ޔުމާން އެއްފަހަރާ ދެސުވާލުކޮށްލީ ދިމްރާގެ ލެއިން ފޯވެ ތަތްތެޅިފައިވާ ހެދުމަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުންނެވެ. ޔުމާންވެސް ހުރިގޮތުން ހުރީ ފެންނަ މަންޒަރު ގަބޫލު ނުކުރެވިފައިކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.އެވަރު ބޮޑު އިއްތިފާޤެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރަންވެސް އޭނާ ހުރީ ހަޤީގަތުގައި ދަތިވެފައެވެ.

“ބުނީމޭނުން ތީ އަހަރެންގެ ބޭބެއޭ..އަހަރެން މީ ތިބޭބެގެ ކޮއްކޮއޭ” ދިމްރާގެ ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތަކަށް އޭރުވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.ދިމްރާ އަސަރާއިއެކު އެހެން ބުނެލި ގޮތުން ޔުމާންއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އެކަމާ އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުމެވެ.

“ބުނީމޭނުން ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެ ހާލެއްގަ ތި ބޭބެ ދިމްގެ ހުރިކަން ހަނދާން ކުރައްޗޭ..ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖެއްޔާ ތިބޭބެ ކައިރީ ބުނައްޗޭ..މިއަދު މި ކޮއްކޮ މިއައީ ބޭބެ ކައިރީ ކަމަކު ކިޔަން..ހެޔޮނުވާނެ..ހެޔޮނުވާނެ ކޮށްދީ..ހެޔޮނުވާނެ ބޭބޭ އާން ސަލާމަތް ކޮށްދީ..އާންއަށް ދިރިއުޅުމުގަ އަދި އެއްފުރުސަތު ހޯދައިދީ..އާދޭސްކޮށްފަ ބުނަން” އެހެންބުނެ ފެނުނީ ދިމްރާ ދެއަތް ޖޯޑުކޮށްލަމުން ޔުމާންގެ ފައި ކައިރިއަށް ތިރިވި ތަނެވެ.ނަމަވެސް ރަނގަޅަށް ދިމްރާއަށް އިށީންދެނުލެވެނީހެން ފެނުނީ ޔުމާން ދިމްރާ ކޮޅަށް ނަގައި ދިމްރާގެ ގައިގައި ބައްދާލިތަނެވެ.އަދި އިރުކޮޅެއްވެސްނުވެ ޔުމާން ދިމްރާ ދުރުކޮށްލައި ދިމްރާގެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލައި އެދެލޯ ކައިރީވާ ކަރުނަތަށް ފުހެލައިދެމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“އައި ޕްރޮމިސް މި ބޭބެގެ ހުރިހާ ހިތްވަރެއް މިއަދުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ދޭނަން..އެޓްލީސްޓް އަހަރެންގެ ކޮއްކޮއަށްޓަކާވެސް ކުރެވެން އޮތްހާ ކަމެއް މިބޭބެ ކުރާނަން..އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޔުއާންއެއް ކޮއްކޮ ދޫކޮށްފައެއް މިބޭބެ ހުއްޓަކަ ނުދާނެ..އައި ގެސް އެހެންވެ ކަންނޭނގެ ޔުއާންގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން މިބޭބެއަށް ފުރަސަތު މި ލިބުނީވެސް..ކޮއްކޮ، ބޭބެގެ އާއިލާއަށް ކޮށްދިން ކަންތަކުގެ ބަދަލުގަ ކުޑަމިންވަރެއްވެސް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވެގެން..ބަޓް ޑޮކްޓަރުންނަށް ކުރެވޭނީ މަސައްކަތް..ޝިފާ ދެއްވާނީ އެފަރާތް..ސޯ ބީ ފެއިތް އިން ﷲ ..އޯކޭ” ޔުމާން މިހެންބުނެ ދިމްރާގެ ކޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ޔުއާން އޮތް ރޫމަށް ވަނެވެ.ޔުމާންގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކުން މިއަދު ދިމްރާއަށް ރަނގަޅަށްވެސް ބޭބެއެއްގެ އިހްސާސް ކޮށްދިންއިރު އެހިތަށް ޔުމާންގެ ބަސްތަކުން ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ފިނިކަމެއްވެސް ލިބިގެން ދިޔައެވެ.

“މީ ވަރަށް އަވަހަށް +A ލޭ ބޭނުންވެ”

“އަހަރެން ދޭނަން..އަހަރެން ގައިގަ ހުންނަނީ +A ލޭ” އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓިލަމުން ނަރުހަކު އެހެން ބުނުމުން ވަގުތުން އާލިކް އެކަމަށް އެއްބަސްވަމުން ބުނެލިއެވެ.އަދި އަވަސް އަވަހަށް އެ ނަރުހާއިއެކު ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

އާލިކް ލޭ ދިނުމަށްފަހު އެނބުރި އައިއިރު ޔުއާންގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން އުޅެނީ ފަށައިގެންނެވެ.އެހެންކަމުން އޭރުވެސް އެ އޮޕަރޭޝަން ނިމޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެ އެންމެން ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން އެއްބަޔަކު ގޮނޑީގައި ތިއްބެވެ.އަނެއްބަޔަކު ކޮޅަށް ފާރުގައާއި ތަންތާގައި ލައްވެގެން ތިއްބެވެ.އެއާއެކު އޭނާ މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި ގޮސް ތިރިވީ ގާތްގާތުގައި އިން ދެ ގޮނޑީގައި އިށީންދެގެން ތިބި ޒީނަތުއާއި ނާސިރުގެ ފައި ކައިރިއަށެވެ.

“ދައްތާ!ބޭބޭ!އަހަރެންނަށް މާފު ކުރޭ..އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ މިއަދު ދައްތަމެން ކައިރިން މާފަށް އެދޭނެ ގޮތެއްވެސް އާމިލް އެކުރި ހުރިހާ ކަމަކަށް….”

“އާލިކް ކީކޭ ތިކިޔަނީ..މިއަދު ކުއްލިއަކަށް ދައްތައާ ބޭބެ ތިކީ ކީއްވެ..ތީ ހަމަ އަހަރެމެންގެ ދަރިފުޅޭ.. އަދި ދަރިފުޅު ނުޖެހޭނެ މާފަށް އެދޭކަށް..އެއީ މަންމަމެނަށް އެނގޭ މަންމަމެނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭހެން އާލިކް ދަރިފުޅަށްވެސް އެއްވެސް ކަމެއް ނޭނގޭކަން..އަދި މިރޭ އާމިލްއާ ދިމާލަށް އެކީ އެއްޗިއްސަކީ ދަރިފުޅަށް ކިޔަން ފަސޭހަވާނެ ބަސްތަކެއް ނޫންކަންވެސް މަންމައަށް އެނގޭ ދަރިފުޅާ..ވީއިރު އެވަރު ފުދޭ ދަރިފުޅާ..އެވަރު ފުދޭ..ތީހަމަ މަންމަމެންގެ ދަރިއެއް..އާމިލް ކުރި ކުށަކުން ދަރިފުޅަށް އޭގެ އަދަބެއް ހައްޤެއް ނުވާނެ..އެން ދިމް ބުނިހެން ދެން އެވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފައިދާއެއްވެސް ނެތް ދަރިފުޅާ..ދެންވެސް ޔުއާންގެ ހަޔާތް އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް ހަދައިދޭން އަހަރެމެން އެންމެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ދަރިފުޅާ”

“ދަރިފުޅު ދެން މީގެ ފަހުން ދުވަހަކުންވެސް މިއަދު ތި މުޙާތަބު ކުރި ނަމުން ބައްޕަމެނަށް މުޙާތަބު ކޮށްގެން ނުވާނެ..މަންމައާ ބައްޕަ ދަރިފުޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ދެކުނީ ދަރިއެއްގެ ގޮތުގަ، ލޭގެ ގުޅުމެއް ނެތްކަމުގަވިއަސް..އަދި ބައްޕަމެންގެ ޔުޝްއާ ދަރިފުޅު ކައިވެނި ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅު ތީ ބައްޕަމެންގެ ހަޤީގީ ދަރިއަކަށްވެއްޖެ..ދަރިފުޅު ވާނީ އަބަދުވެސް ބައްޕަމެންގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިފުޅަށް” ޒީނަތުގެ ވާހަކައާއި ގުޅުވާފައި ނާސިރުވެސް އާލިކްގެ ބޮލުގައި ލޯތްބާއިއެކު ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ.އެއާއެކު ޒީނަތުވެސް ލޯތްބާއިއެކު އާލިކްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ނާސިރުގެ އެ ވާހަކަތަކާއި އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލިއިރު ޒީނަތުގެ ދެލޯ ހުރީ  ރަނގަޅަށްވެސް ފެންކަޅިވެފައެވެ.ހަމަ އެވަގުތު އެހެން އެންމެންހެން އެ މަންޒަރު ބަލަންހުރި ޔުޝްރާވެސް ޒީނަތުގެ ކައިރީ އިން ގޮނޑީގައި އިށީންދެ ޒީނަތުގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅާލައިފިއެވެ.ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ފުރިހަމަ މަންޒަރެކެވެ.

އެގޮތުގައި އިރުކޮޅަކު އިނދުމަށްފަހު އާލިކް ތެދުވެގެން އައީ ޝާރިމް އާއި ރީމް އަދި އުޝާގެ ކައިރީ ކޮޅަށް ހުރި ދިމްރާގެ ކައިރިއަށެވެ.އޭރު އެލޮލުން ކަރުނަ ނަޔަސް ދިމްރާ ހުރީ މުޅިން ހިމޭންވެފައެވެ.ދޮރު ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެން ހުރިގޮތުންވެސް އެކުއްޖާ އެހުންނަނީ ޔުމާން ނުކުންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައިކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

“ދިމް އަހަރެންނަކަށް ނޭނގެ ދިމްގެ ކިބައިން ފުރަތަމަ މާފަށް އެދެންވީ ކަމެއް..ނޫނީ ފުރަތަމަ އަދާކުރަންވީ ޝުކުރުކަމެއް” އާލިކް ދިމްރާގެ އަތް އެދެއަތުގެ ތެރެއަށްލާއި ހިފަހައްޓާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

“ސޮރީ ބުނާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ..އެން ތެންކްސް ބުނާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެ” ދިމްރާގެ ޖަވާބު ލިބުންގޮތުން އާލިކްއަށް ދިމްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.އޭރު ދެންތިބި އެންމެންވެސް ދިމްރާ ދިން ޖަވާބު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި ތިބި ހާލު ދިމްރާއަށް ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބެވެ.

“ކަމޯން!ޔޫ އާރ މައި ޑޭޑް..ޑޯޓާގެ ކައިރިން ޑޭޑްއަކަށް ޖެހޭނެތަ ސޮރީ ބުނަން. ތެންކްސް ބުނަން..ނޯ ނުޖެހޭނެ..ސޯ ޑޭޑްއަކަށް ނުޖެހޭނެ ސޮރީ އެން ތެންކްސް ބުނާކަށްވެސް” ދިމްރާގެ ޖަވާބު އަޑުއިވުމާއިއެކު އާލިކްއަށް ދިމްރާގެ ގައިގައި ބައްދާލެވުނުއިރު އެ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދިން ކަމަކަށް އެ ޖަވާބުވިއެވެ.ހިތްދަތިވެފައި ތިބި ނަމަވެސް އެ އެންމެންގެ ތުންފަތްމައްޗަށްވެސް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސްދިން ކަމަކަށް އެކަންވިއެވެ.

އައި.ސީ.ޔޫ ރޫމުގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށް ދިމްރާއަށް އާލިކްއާއި ދުރަށްޖެހި އެދިމާލަށް ބަލައިލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.އޭރު ޔުމާން އެ ރޫމްއިން ނުކުންނަނީއެވެ.އެއާއެކު ފެނުނީ ދިމްރާ ގޮސް ޔުމާންގެ ކައިރީ ހުއްޓިލިތަނެވެ.އަދި ޔުމާންއާއި ދިމާލަށް އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ބެލުމަކުން ބަލަމުންދިޔަތަނެވެ.

“އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު..ދެން އޮތީ ހޭ އަރާތޯ ދުއާކުރުން..އިންޝާ ﷲ މިހާރު އަހަރެންނަށް ވަރަށް ހީވެ ޔުއާން ސަލާމަތްވާނެޔޭ.އޭރު އުއްމީދު ނުދެވުނަސް ދިމްއަށްޓަކައި ކުޑަ އުއްމީދެއް މިހާރު ދެވިދާނެ” ޔުމާން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންހުރެ ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއިއެކު ބުނެލިއެވެ.ޔުމާންގެ އެ ބަސްތަކުން އެތާ ތިބި އެންމެންގެ ހިތަށްވެސް ލުއިވެ ފިނިކަން ގެނެސްދިންކަން ޔަޤީނެވެ.

“ތެންކްސް ޔުމާން..އައި މީން ބޭބޭ..ތެންކްސް އަލޮޓް”

“ކަމޯން!ތެންކްސް އެއް ނުބުނާނެ..ބޭބެއެއްނު ތިކިޔަނީ ދޯ..އެން ބީ ސްޓްރޯންގް އެނގޭ..އެން ހުރިހާ އެންމެންވެސް ހިތްވަރުކުރޭ..ޔުއާން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް ހޭ އަރާނެ” ޔުމާން މިހެންބުނެ ދިމްރާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމަށްފަހު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ދިމް އާދެބަ މިތާ އިށީންނަން..އެން ހުރިހާ ކުދިންވެސް އާދޭ އިށީންދެލަން” ޔުޝްރާ ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ގޮނޑިތަކާއި ދިމާލަށް އިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.އަދި ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ގެނެސް އެތަނުން ގޮނޑިއެއްގައި ދިމްރާ ބޭންދިއެވެ.

ޔުއާން ހޭ އަރާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބިއިރު އެކަކުވެސް އެތަނުންދާ ހިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ.އޭރު ޔުއާން ޕްރައިވެޓް ރޫމަށްވެސް ބަދަލުކުރެވިފައިވާއިރު އައި.ސީ.ޔޫ އިން ނެރުން އިރުވެސް ދެކިލުމުގެ ނަސީބު ނުލިބުނީތީ އެކަމާވެސް އެމީހުން ތިބީ އިތުރަށް އިންތިޒާރު ކުރަން އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައެވެ.

“ދިމް!ކުރިން ދިމް ތީ ހަމައެކަނި އަހަރެމެން މި އެންމެންގެ ހީރޮއިންއެއް..އެކަމު މިއަދު ރާއްޖޭގެ އެތައްބައެއްގެ ނަޒަރުގަ ދިމް ހަޤީގީ ހީރޮއިންއަކަށްވެއްޖެ” ޝާރިމް ކުއްލިއަކަށް އިނދެފައި އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން ބުނެލި ވާހަކައިން ދިމްރާ އިސް އުފުލާލައި ޝާރިމްއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ.

“ތިބުނީ”

“ރެން އެބުނީ އެވާހަކަ” ޔުޝްރާ ދިމްރާގެ ދަތްދޮޅީ ހިފާ ކުރިމަތީ ހުރި ޓީވީއަށް ދިމްރާގެ ނަޒަރު ސީދާ ވާނެހެން ކުޑަކޮށް ހިއްލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.

އޭރު ޓީވީ ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުރީ ދިމްރާ އަދި ޔުއާންގެ ފޮޓޮއެކެވެ.ޕާޓީތެރޭ ނަގާފައި ހުރި ފޮޓޮއެކެވެ.ސުރުހީއަކަށް އިނީ ޔަންގް ބިޒްނަސްމޭން ސަލާމަތް ކޮށްދިން ބަތަލާއަކީ ޔުއާންގެ ޕާސަނަލް ސެކެއްޓްރީ ދިމްރާ އަހުމަދު ކަމަށެވެ.އަޑު އެއްކޮން ކަނޑާލާފައި ހުރީތީ ކިޔާ އެއްޗެއް ނޭނގުނަސް ތިރިއަށް އަރުވާފައި އިން ސުރުހީއިން ވާހަކަ ދެކެވެމުންދަނީ ކޮން މައުޟޫއަކަށްކަން މީހަކު ބުނެދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ދިމްރާއަށް ޝާރިމްގެ ވާހަކައަށް ރައްދުގައި އެއްޗެއް ނުބުނެވިގެން އުޅެނިކޮން އެތަނަށް ނަރުސް ކުއްޖެއް އައިސް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެކަމަށް ދިމްރާއަށް ސަމާލުކަން ހުއްޓާލެވުނެވެ.

“ނައު އޯކޭ..ބަޓް އަދިވެސް ހެއެއް ނާރަ..ދެން އެކަމު އޯކޭ އެތެރެއަށް ވަނަސް..އެކަމު ފަހަރަކު ބޭފުޅަކު ވަންނަން ހަނދާންކޮށްލަ ދެން” ނަރުސްކުއްޖާ ބުނެލި ވާހަކައިން އެންމެން ފުންމައިގެން އަރާ ތެދުވި ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ. އެކަމަކު ވަދެވޭނީ ފަހަރަކު މީހަކަށްކަން ހަނދާންވުމާއިއެކު އެންމެން ހުރިތަނަށް ހުއްޓުންއެރިއެވެ.

“ޒީނައްތަ ފުރަތަމަ ވަދޭ” ދިމްރާ އެނބުރި ގޮނޑީގައި އިށީންނަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ނޫނޭ އެތަނަށް ފުރަތަމަ ވަންނަން ވާނީ ދިމް..މިހާރު ފުދޭވަރަކަށް އިރުވެސް ވެއްޖޭނުން..ނޭނގެ އާން މިހާރު ހޭ ނާރާ ކަމެއްވެސް..ސޯ ދައްތައަށް އެނގޭ އާން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބޭނުންވާނީ ދިމް ހެޔޮ ހާލުގަ ހުރިތޯ އެނގެންކަން” ޒީނަތު ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ނަގަމުން ބުނެލިއެވެ.އަމިއްލަ ދަރިފުޅުގެ މޫނު އިންތިހާއަށް ދެކެން ބޭނުންވެ ހުރެވެސް ޒީނަތު އެގޮތަށް ނިންމީ އެއީ އެންމެ ރަނގަޅުވާނެ ގޮތްކަމަށް ވިސްނާފައެވެ.ޒީނަތުގެ ވާހަކައަށް އެތާ ތިބި އެންމެންވެސް ދިމްރާ ބަލައިލުމާއިއެކު އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުމުން ދިމްރާ ދާން ނުދާން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހުރެފައި މަޑުމަޑުން ތެދުވެ އެދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ.

ދޮރު ހުޅުވާލާފައި މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށް ވަނުމާއިއެކު ދިމްރާގެ ލޮލުގައި ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ ލޯ މެރިފައި އޮތް ޔުއާންއެވެ.ހީވަނީ ނިދާލާފައި އޮތް ހެންނެވެ.ނަމަވެސް އެމޫނުންވެސް ދިމްރާއަށް ސިފަވީ ވޭނަކަށް ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާފަދަ އަސަރުތަކެކެވެ.އެމޫނު ފެނުމުންވެސް ދިމްރާއަށް ހީވީ ދިރުން ނެތިފައިވާ މީހެއް ފެނުނު ހެންނެވެ.ހަމައެހެންމެ އެމޫނު ފެނުމުން ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެލައިގެން ދިޔައިރު އެ ދިރުމެއްނެތް ތަސްވީރުފެނި އެހިތަށް ދިލަ ތަދެއްވެސް އަރައިގެން ދިޔައެވެ.ކުރިއަށް ފިޔަވަޅު އަޅާލަންވެސް އެކަމާހުރެ އޭނާއަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.އެ ފިޔަވަޅުތަށް ކުރިއަށް އަޅަން ޖެހުނީވެސް ވަރަށް ހިތްވަރު ކުރަމުން ކަމަށްވާއިރު އޭނާއަށް ހީވީ ދެންމެ ދެންމެވެސް ފައިން ވާގި ދޫވެގެން އޭނާ ވެއްޓިދާނެ ހެންނެވެ.އޭރު އެ ދެލޮލުން ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ކަރުނަ ފޭދެމުންނެވެ.ތުރުތުރުއަޅައަޅާ ހުރި ހާލު މަޑުމަޑުން އައިސް ޔުއާން އޮތް އެނދުގެ ކައިރީ ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީންއިރު އެހިތް ދިޔައީ އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ތެޅި ފޮޅެމުންނެވެ.

“އާން!!މިހާރު މާ ގިނައިރުވެއްޖެ..ދެން ތެދުވަން އުޅޭ..ތި ސަމާސާ އެއްގޮތަކަށްވެސް އަހަރެންނަކަށް ކަމަކު ނުދޭ..އަހަރެމެން ދެމީހުން އެކުގާ ނިންމަން ޖެހޭ ބައިވަރު ކަންތައް އެބަ ހުއްޓޭނުން..އެކަންތައް ނުނިންމާ ދަނީތަ..އެ ކަންތައް ހައްލުނުކޮށް ގިވްއަޕް ކޮށްލަނީތަ ތި އެހާ އަވަހަށް..އާން!ޔޫ ނޯ ވަޓް..މިހާރު އާންއާއެކު އަހަރެން އެކަންޏެއްނޫން ހުރީ..ބައިވަރު މީހުން އެބަތިބި..ސޯ ޕްލީޒް އާން clique neste link..ދާން ހިޔާލު ނުކޮށް ދެން ތެދުވޭ..އެން އަހަރެން ބުނީމޭނުން އާން ދަންޏާ އަހަރެން ގޮވައިގެން ދައްޗޭ..ބަޓް އާން ތިއުޅެނީ އަހަރެންނުލާ ދާންވެގެން..އިޓްސް ނޮޓް ފެއާރ..އިޓްސް ނޮޓް ފެއާރ އާން” ދިމްރާ ވާހަކަ ދެއްކީ ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔަ ދެއަތުން ޔުއާންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެން އިނދެއެވެ.އެވެސް އަސަރާއިއެކު އެމޫނަށް ބަލހައްޓައިގެން އިނދެއެވެ.

“ޑެމިޓް އާން..އަހަރެން ބުނެފީމޭނުން މަޖަލެއް ނޫނޭ..ތެދުވޭ..އަޑެއް ނީވޭތަ..ތެދުވާށޭ..ލާހިކެއް ނޫން ދާކަށް..އަހަރެންގެ ލޯބީގަ ހުރި ބާރެއްވެސް އެނގިދާނެތާ..ހަމަ ތެދެއް މިބުނީ ލާހިކެއް ނޫން އަމުދުން އަހަރެން ނުލާ ދާކަށް..ޑެމިޓް..އައި ލަވްޔޫ އިޑިއަޓް ފޮރ ގޯޑް ސޭކް” ޔުއާންގެ އަތު މުލައްދަނޑީގައި ހިފާ ތަޅުވަމުންދިޔަ ދިމްރާގެ އަޑުގައި ހަރުކަށިކަންވީއިރު އެއަޑު މިފަހަރު ފުދޭ ވަރަކަށް ބާރެވެ.ޔުއާންގެ އަތުގައި ހިފާ ތަޅުވަމުން ދިޔައިރު ހީވީ ނިދާފައި އޮތް މީހަކު ނިދިން ހޭލައްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ހެންނެވެ.ބިރާއި ޖަޒުބާތުގައި އެކުއްޖާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް ފޯ ވަމުންނެވެ.ހަޅޭއްލަވައިގެންވެސް އޭނާގެ ބަސްތަށް ޔުއާންއަށް އަޑު އިއްވަން އޭނާ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވިއެވެ.

އޭނާއަށް ހީކުރެވުނީ އެގޮތަށެވެ.ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިފިއްޔާ އޭނާގެ ހިތުގެ އަޑު އިވޭނެ ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް އެކަމުންވެސް ކުރި ފައިދާއެއް ނެތެވެ.އޭނާގެ ޔުއާންއެއް ލޮލެއް އެވަރުންވެސް ނުހުޅުވިއެވެ.އެއާއެކު މާޔޫސްކަމާއި ނާއުއްމީދުގައި ދިމްރާއަށް ގިސްލެވި ރޮވިއްޖެއެވެ.ޔުއާން އޮތް އެނދުގައި އޭނާ މޫނު ފޮރުވާލީ އެރުއިމުގެ އަޑު އެއްވެސް މީހަކަށް އިވިދާނެކަމަށްޓަކައިވެސް ބިރުންނެވެ.ގިސްލާފައި ރޮމުންދިޔައިރު ދިމްރާއަށް ހީވީ އޭނާގެ ހިތްވެސް ހުއްޓިދާނެ ހެންނެވެ.އެހިތަށް ވަމުން ދިޔައީ އެހާވެސް ތޫނު ތަދެކެވެ.ހިތް ޒަހަމްވަމުން ދިޔައިރު އެހިތްވެސް ދިޔައީ ކަރުނަ އަޅާ ރޮމުންނެވެ.

“މޭބީ ކިސްއެއް ދީފިއްޔާ ލޯ ހުޅުވާލަފާނެ” އެ އަޑު އިވުމާއިއެކު ގޮނޑިން ތެދުވެ ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ މޫނާ މޫނު ގާތްކޮށްލެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.ނަމަވެސް އެހިސާބަށް ގޮސް ދިމްރާ ހުއްޓުން އެރީ ޝޮކެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެއް ހެންނެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.އޭނާގެ ކަންފަތަށް އެ އިވުނު ޖުމްލަތަކާމެދު ސިކުނޑި ވިސްނުން ހިންގާލީ އެވަގުތު ވިއްޔާއެވެ.ނަމަވެސް އެއަޑު، އެ ޖުމުލަތަށް އިވެން ޖެހުނުގޮތެއް ދިމްރާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ.ޝޮކެއް ލިިބި މީހާއަށް ހުއްޓުމެއް އައީ އެހެންވެއެވެ.ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއްނުވެ ފެނުނީ އެ އޮތްގޮތަށް އޮވެ ދިމްރާ އޭނާގެ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލިތަނެވެ.އޭރު ދިމްރާގެ މޫނު ވަނީ ކަންދިމާކުރިގޮތުން ޔުއާންގެ މޫނާ އެއް އިންޗި ދެ އިންޗިހާ ކައިރީގައެވެ.

އެއާއެކު ދިމްރާ ހުއްޓުން އެރީ ކީއްވެގެންކަން އިހްސާސްވުމާއިއެކު ޔުއާންއަށް ގައިގައި އަޅަމުންދިޔަ ވޭނާ ހެދި ހިނިތުންވާން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް އެރިހުމާއި ވޭނާ އެކުވެސް ޔުއާންގެ އަނގައިން ލުއި ހިނިތުންވުމެއްގެ އަޑު އިވިގެންދިޔައެވެ.

“ޔު..ޔުއާން..ޔޫ އާރ އަލައިވް..މަރެއް ނުވޭދޯ” ދިމްރާއަށް އެވަގުތު ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކޮށްލެވުންއިރު ބުނެވުނު އެއްޗެއްވެސް އޭނާއަކަށް ރަނގަޅަކަށް ނަޭނގެއެވެ.އެހާވެސް އެކުއްޖާއަށް އިންތިހާއަށް އުފާވެރިކަމެއް ލިބިފައިވީއިރު އޭނާ ހުރީ ޝޮކެއްގައިވެސްމެއެވެ. ހަޤީގަތުގައި އޭނާ ހުރީ ގަބޫލުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ.

“މަރުވާން އުޅުނަސް މަރުވެވޭނެތަ..އެވަރަކަށް ނޫންވިއްޔަ އަހަރެން ގައިގަ ހިފާ ތިތެޅުވީ” ރިހުން އެކުލެވިފައިވީ އަޑަކުން ޔުއާން މަޑުމަޑުން އެހެން ބުނެލިކަމުގައިވިޔަސް އެ މޫނުގައި ވަނީ މަޖާވެފައިހުރިކަމުގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ.ހަޤީގަތުގައި ދިމްރާގެ އަމަލުތަށް ހުރިގޮތުން އޭނާއަށް މަޖާވިއިރު އެހިތަށް ބަޔާންކުރަންދަތި އުފާވެރިކަމެއްވެސް ދިމްރާގެ އެ އަދާތަކުން ލިބިގެންދިޔައެވެ.

“ދެން އާން” ދިމްރާ މޫނުކުނިކޮށްލައިގެން ހުރެފެނުނީ ޔުއާންގެ މެއާ ދިމާލުގައި މުއްކަރުވާފައި އަތުން ކުޑަކޮށް ޖަހާލިތަނެވެ.

“އައުޗް…ދިމް އެހާ ސޭފެއް ނޫން އެނގޭ ބަލިމީހުން ކައިރިއަށް ގެންނާކަށް..ގޮވާލަން އާއި މީހަ ބަލި އެނދުގައި އޮތް މީހާ ގައިގަވިއްޔަ ތި ތަޅަނީ”

“އާރގްގް!!އައި ހޭޓް ޔޫ ފޮނި އަހުމަދު ޔުއާން ގަނޑާ”

“ޔެސް!އައި ނޯ ޔޫ ލަވްމީ” ދިމްރާގެ އަނގައިގަ އެއްބައި އޮތްވާ ޔުއާން ބުނެލިއެވެ.ދިމްރާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލާ އެތާ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ސްވިޗަށް އޮބާލީ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލަންހުރެ އަވަސް އަވަހަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލަމުންނެވެ.ސްވިޗަށް އޮބާލިތާ މާގިނަ އިރެއްނުވެ އެ ރޫމް ދޮރު ހުޅުވާފައި ޔުމާން އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

“ޔުމާން” ހައިރާންވެފައި ޔުއާންއަށްވެސް ފުރަތަމަ ދިޔާން ފަދައިން ބުނެލެވުނީ އެނަމެވެ.

“އޯވ!ހަނދާން އެބަހުރި ދޯ…ބައިދަވޭ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ މާ އަވަހަށް ތި ހޭ އެރީ..އައި ގެސް ދިމްގެ ސީކްރެޓް އުކުޅެއް ދޯ..ހީހީ..ކުޑަކޮށް ޗެކަޕެއް ހަދާލަން މިއައީ” ޔުމާން މިހެންބުނެ އޭނާގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޔުއާން އެއްޗެއް ބުނޭތޯ މަޑުކުރުމެއް ނެތިއެވެ.އެހެންކަމުން ޔުއާންވެސް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި އުނދަގުލާއިއެކުވެސް ވެރިކޮށްލި ހިނިތުންވުމެކެވެ.

“ބްރޯ ޓޭކް ގުޑް ކެއާރ އޮފް ޔުއަރ ސެލްފް..އެނގޭ..އިިންޝާ ﷲ މޭ ބީ ވީކްއެއް ވުމުގެ މާ ކުރިން ގެއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ވަރު ވާނެ..އެން ދިމް ތިބޮލުގަ ބޭސްއަޅާފަ ހުރިތާ އަދިވާނެ ފެންވަރައިގެން އަލުން ބޭސް އަޅާލަން..އެން މަލަކާއާ ޔޫނާ ތިބީ ދިމްއާ ވަރަށް ބައްދަލްކޮށްލާހިތުން..ސޯ ދިމްރާ އެމީހުންނާ ބައްދަލްވާނެ ގޮތެއް ހަދާނަން އެނގޭ” ޔުމާން ވާހަކަދެއްކީ ރޫމްއިން ނުކުންނަން ދަމުންނެވެ.ހީވީ ތާކަށް ދާން ލަސްވެފައި ހުރި ހެންނެވެ.ޔުމާން ނުކުތްހެން ހީނުވެ ބޭރުގައި އެވަގުތު ތިބިއްޔާ ތިބި އެންމެން އެ ރޫމަށް އައިސްވަނުމުން ޔުމާން އަވަސްއަރުވާލާފައި ނުކުތް ސަބަބު       އެދެމީހުންނަށް ވިސްނުނެވެ.

އެންމެންވެސް ޔުއާން ފެނިގެން އެވަގުތު ވީ އުފާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނުމަތިންވެސް ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.ފަހަރަކު މީހަކު ޔުއާންގެ މަގަތަށް އައިސް ވާހަކަދައްކާ މަޖާކުރަމުންދިޔަ ގޮތުން އެ އެންމެން ޔުއާން ދެކެވާ ލޯތްބާއި އެވަގުތު އެމީހުން ވެފައިތިބި އުފާ މީހަކަށް ސިއްރެއް ނުވާނެއެވެ.

އެ އުފަލުގައި އެންމެން އުފާވެ ތިބެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބާ ޑިމީ ހޭލައިގެން ޔުޝްރާއާއި އާލިކްއާއި ގެއަށް ދާން ޖެހުމުން ދެން އެތާ ކުރެވެން ފެށި ޔުއާން ކައިރީ މަޑުކުރާނީ ކާކުތޯއާއި ބެހޭގޮތުން ހޫނުގަދަ ބަހުސްއެކެވެ.އެންމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ޔުއާން ކައިރީ މަޑުކުރާށެވެ.އެ އެންމެންގެ އެ ހޫނު ބަހުސް ނިމެން ނޫޅުމުން އެންމެފަހުން ގޮތް ނިންމީ ޔުއާންއެވެ.

“އަހަރެން ކައިރީ މަޑުކުރާނީ ޔާންއާ ރެން..ސޯ ދެންތިބި އެންމެން މިވަގުތު ދާނީ ގެއަށް..ޕްލަސް މޯމް ކޮންމެހެންވެސް ދިމް ނިންދަވަން ހަނދާންކުރާތި..އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސް ބޭސް އަޅާފަވެސް އެހުރީ ނިދިޖެހިގެން ވެއްޓުނު ގަނޑިއެއްގަ ބޯ ޖެހިގެންހެން” ޔުއާންގެ އެ ސަމާސާއިން އެތާ ތިބި އެންމެން ވަގުތުން ހޭންފެށިއިރު ދިމްރާ ފެނުނީ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދެލޯ އަޅާލާއި މޫނު ހަދާލިތަނެވެ.

“އާން ކޮންމެހެން އަހަރެންނަށް ހަޖޫ ޖަހާނެ ކަމެއް ނޫން އެނގޭ”

“އޯކޭ އޯކޭ!އެކަމު އަދި އެއްވާހަކަ..ދިމް ބަލިމީހުންނަށް ގޮވާލަން ގެންދާކަށް އެއީ އެހާ ސޭފްކަމެއް ނޫން އެނގޭ..ބަލިމީހާގެ ބަލި ބޮޑުވާނެ އެހެންނޫނިއްޔާ..ދެންމެވެސް ކިރިޔާ އަހަރެންގެ މޭ ކަށިގަނޑު މުގުރާ ނުލީ..އެކަމު ބަލިމީހާއަށް ގޮވާލަން އާއި ކުއްޖަ އެއީ..ބަލި އެނދުގަ އޮތް މީހާގެ ގައިގަ މިޖަހަނީ” ޔުއާން މިފަހަރު ބުނެލި ވާހަކައިންވެސް އެންމެން އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ޕަކަޕަކަލާފައި ހޭންފެށިތަނެވެ.އޭރު ދިމްރާ ހުރީ ރުޅިއައިސްގެން ފުފިފައެވެ.

“އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ޔުއާންގެ ބަނޑަށް އެކަންޏެއް ނޫންހެން ތި ބިއްލޫރިގަނޑެއް ތިހެރުނީ…ބޮލަށްވެސް ހެރިފަ ކަންނޭނގެ ތިހުރީ..އެހެންވެ ކުޑަކުދިން ކިޔާ ކަހަލަ ޖޯކު އެކިޔަނީ” ދިމްރާ ރުޅިގަދަވެފައި އެހެންބުނެ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތުމުން އެހެން މީހުންގެ ހުނުމުގައި މިފަހަރު ޔުއާންވެސް ބައިވެރިވެ ހޭން ފަށައިފިއެވެ.

އެ ރުޅީގައި ނުކުންނަން ދިޔަ ކުއްޖާ ނަމަވެސް ދޮރާ ހިސާބަށް އަރާފައި އެނބުރި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ އަސަރުން ފުރިގެންވާ ބެލުމަކުންނެވެ.އޭރު ޔުއާންވެސް އޮތީ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.ދިމްރާގެ އަދާތަށް ހުރިގޮތުން އެކުއްޖާ ހުރީ ކުޑަކޮންވެސް ދާން ބޭނުންނުވެފައިކަން ހާމަ ކޮށްދޭއިރު މަޖުބޫރުވެގެންދާ މީހެއް ފަދައިން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތް މަންޒަރު އެންމެންގެ ލޮލުގައިވެސް އަޅައިގަތެވެ.ނަމަވެސް އެންމެންވެސް ތިބީ ދެނެހުރިކަމަށް ހަދާނުލައެވެ.

“އަހަރެން ތިދެމީހުން މަޑުމިކުރުވީ ކަމަކު..މިތަނަށްވަދެ އެންމެން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަގޮތުން އަހަރެންނަށް އެނގިއްޖެ އަހަރެންނަށް ނޭނގި ނަމަވެސް ކޮންމެސް ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިކަން..އަދި އަމުދުން އަހަރެންގެ މަންމަގެ ލޮލުގައިވާ ވިދުވަރުން އަހަރެންނަށް ޔަޤީންވެއްޖެ..ސޯ ޓެލް މީ ދަ ޓްރްތް..ކިހިނެއްވީ؟” ޔުއާން ކައިރީ ތިބިި ދިޔާންއާއި ޝާރިމްއާއި ވާހަކަ ދެއްކީ އެ އެންމެން އެ ރޫމްއިން ނުކުމެގެން ދިޔުމުންނެވެ.

ޔުއާންގެ ސުވާލުން އެދެމީހުންގެ ހިނިތުންވުން ފިލާ ދިޔައިރު އެވާހަކަ ބުނަން އެދެމީހުން ފަސްޖެހިގެން ދިޔައެވެ.ނަމަވެސް ދެން ނުކިޔައިދީ ވާނެ އިތުރު އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެކްންވެސް އެދެމީހުންނަށް އެނގެއެވެ.ޔުއާންއަކީ އަބަދުވެސް ގޮތުގައި ހުންނަ މީހެކެވެ.އޭނާ ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޯދާފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއް ނުލާނެއެވެ.އެހެންކަމުން ދިޔާން އެގޭތެރޭ ވީ ކަންތައް އަކުރުން އަކުރަށް ޔުއާންއަށް ކިޔައި ދިނެވެ.އެ ވާހަކަތަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައިރު ޔުއާންގެ މޫނަށް ދިޔައީ އެކި ފަހަރު އެކި ކުލަވަރު ވެރިވަމުންނެވެ.

“އިޓް މީންސް ޔާނީ އަހަރެންނާ ހެދި އަމިއްލައަށް މަރެއް ނުވެޔޭ ދޯ..ޔާނީގެ ޤަތިލަކީ އަހަރެންނެއް ނޫނޭ ދޯ..ދިމް!ދިމްތަ އެހުރިހާ އެއްޗެއް ކީ” ޔުއާން އިނީ ދިޔާން ކިޔައިދިން ވާހަކަތަކުން ވާންވީ އުފާކަމެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއްވެސް ނުވިސްނިފައެވެ.އެ މޫނުމަތިން ފާޅުކުރަންވީ ކޮން ޝުއޫރެއް ކަމެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ.ދިމްރާއަށް އެހިތުގައި ދެވިފައިވާ މަޤާމު މާތްވެ އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމަކަށް އޭނާ ކުރި ސުވާލަށް ދިޔާންއާއި ޝާރިމް އެއްބަސްވެ ބޯ ޖަހާލުންވިއެވެ.

އެކުއްޖާ ގެނެސް އެދެއަތުގެ ތެރޭގައި ޤައިދު ކޮށްލަން އެވަގުތު އޭނާ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެގެން ދިޔައެވެ.ދިމްރާއަށް ނޭނގުނަސް ދިމްރާއަށް މިއަދު އޭނާއަށް އެ ދައްކައިދެވުނީ އާ ދުނިޔެއެކެވެ.ކުއްވެރިއެއް ނޫންކަން އޭނާއަށް ޔަޤީންވެގެން ދިޔައީ ހަމަ ދިމްރާގެ ހިތްވަރުންނެވެ.އެ ބިރާ އެ އެކަނިވެރި ކަމުން ދިމްރާއަށް ނޭނގިވިޔަސް އޭނާ ނެރެދީފިއެވެ.އޭނާ އުޅެމުންދިޔަ އަނދިރި ދުނިޔެއިން އަލިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިމްރާ މިއަދު ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާ ނެރެދީފިއެވެ.ވީއިރު އެހިތުގައި އެކުއްޖާއަށް ދެވިފައިވާ މަޤާމު މަތިނުވެ ދާނެ ހެއްޔެވެ؟

ދިޔާންގެ ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަތަކުންވެސް އޭނާގެ ހިތަށް މުޅިން ލުއިވެއްޖެއެވެ.ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަތަކުންވެސް ކުއްވެރިއަކީ އޭނާ ނޫންކަން، އާމިލްކަން އެނގި އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވުން އޭނާއަށް މުޅިން ހުއްޓާލެވިއްޖެއެވެ.ވީއިރު އޭނާއަށް އަލިކަމުގެ ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވާ ނުލެވި ދާނެ ހެއްޔެވެ؟ވީއިރު ހަޤީޤީ އުފާވެރިކަމުން އޭނާއަށް ދެން ހިނިތުންނުވެވި ހުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ހައްތަހާވެސް އޭނާގެ ދިމްރާ އޭނާއަށް ކޮށްދިންހާ ކަންތައްތަކެވެ.އެ ފުރާނައަށް އޭނާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރިޔަސް އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭވަރު ވާނެ ހެންނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.އޭނާގެ އަނދިރި ދުނިޔެއިން ނުކުންނަން ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅުނީވެސް ހަމަ އެކުއްޖާ އޭނާގެ ހަޔާތަށް އައުމުންނެވެ.އެ ހަޔާތަށް ދިމްރާ އާއި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.އެކުއްޖާ އޭނާގެ ހަޔާތަށް އެއައީ އޭނާ އެދުނިޔެއިިން ނެރެދޭން ހެންވެސް މިހާރު އޭނާއަށް ހީވެއްޖެއެވެ.ނޫނީ އެ ފަރާތުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ދިމްރާ އެ ގެނެސްދިނީ އޭނާ އެއީ ކުއްވެރިއެއް ނޫންކަން ބުނެދިނުމަށާއި، އޭނާ އުފާވެރި ދުނިޔެއަކަށް ގެންގޮސްދޭން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ.

129

350 Comments

 1. Maly

  June 12, 2017 at 9:02 pm

  Yey.. finally up vehje.. adhi kiyaa nulan.. kiyaalaafa comment kohlaanan..

  • Maly

   June 12, 2017 at 9:45 pm

   Yey.. finally me first dhw.. v v reethi mi part ves

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:17 am

   Thanxx my dear..thanxx a lot????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:03 am

   ?????

 2. AKI

  June 12, 2017 at 9:04 pm

  ithoo dhooni haadha rangalhey

 3. Ithu

  June 12, 2017 at 9:07 pm

  Waitin fr this part… ❤❤ thnkx a lot ithoo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:15 am

   Wc dear..n thanx to u also my dear????

 4. nonns

  June 12, 2017 at 9:09 pm

  Yaay. Balahattaigen indha up vee e stry kiyaalafa comment kollaanan ingey

  • nonns

   June 12, 2017 at 9:37 pm

   Woww. Alhey. I cannot express how happg I am. Omg!omg!omg!!! I love u ithoo so so so so so so much cox yuan and dhim gulhuvaidhineethy. And aamil ah ves adhabudhineethy. Serves him right. Alheyyy. I wish I was even there. Eyrun emmenah vureh kurin aamil ge moonumathy bondi eh alhaalaany nonns. Mi part varah varah reetgi. And there have been a big twist dhw mi faharu konirakun next part upkolladheyny. Vvvvarah inthizaru kurevey eba

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:51 am

   Hehehe…thanxxx my dear so so so much..ithoo vx v v happy vejje ingey..really thanxx a lot..n ly too my dearr????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:16 am

   Hehehehe????

 5. Shifa

  June 12, 2017 at 9:10 pm

  Hama balan huhta e up v.. thank you so much 🙂

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:17 am

   Awwhh..wc my dearr???

 6. ???

  June 12, 2017 at 9:11 pm

  Ithoo haadha ragalhey

  • ???

   June 12, 2017 at 9:40 pm

   Vvv rythi mibaivess dhenn avahah nerey anehbaii ithoo haadha ragalhey

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:59 am

   Hehehe..thanxxx my dearr.. In sha Allah wed ga ingeyyy?????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:18 am

   Awwh..thanxx my dear????

 7. ?????

  June 12, 2017 at 9:12 pm

  Ithoo hama 1 vana vaniii vaahaka fenuniii

  • ?????

   June 12, 2017 at 9:44 pm

   Reehchey mibaivess aneh bayah inthizaaru kurann

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:02 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..thanxxx a lot?????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:18 am

   Hehehe..????

 8. Song joong Ki.. KOREAN

  June 12, 2017 at 9:13 pm

  ithoo vvvv rangalhu ingeyy, ur best! ??? we can believe ur words, kiyaalaafa cmnt khlaanan ingey,

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:19 am

   Awwh..thanx my dearr..?????

 9. Xxxx

  June 12, 2017 at 9:22 pm

  I just don’t know what to say about this writer…such a wonderful writer.. Abadhuves gennan bunaa time ga genesdheefa onnaanee , adhi eves ehaa dhigukoh…n story iz just amazing as usual…?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:20 am

   Awwhh..ithoo vx speechless vejje dear ehen v ma..hehe..thanxx my dearr so so muchh?????

  • asoo

   June 13, 2017 at 7:40 pm

   Asluves ithoo akee bunaa gadiyah vaahaka genesdhey faraathea. Ehenveema varah loabi vey. Adhi vaahakayah inthxaaruves kurevey. I love you ithoo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:02 pm

   Awwhh..thanxx my dear..ly too????

 10. yaania

  June 12, 2017 at 9:23 pm

  Masha allah varah reethi. Thanks ithoo.. love you. Keep it up..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:23 am

   Awwh..wc my dear..n thanx to u also my dearr..ly too????

 11. Cym

  June 12, 2017 at 9:25 pm

  V salhi. Adhi nunimeydhw ???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:36 am

   Yaa..adhi nunime ingey..thanx my dearr?????

 12. Miny

  June 12, 2017 at 9:25 pm

  Last episode tha???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 12:04 pm

   Nooney dear???

 13. shaxu

  June 12, 2017 at 9:27 pm

  wow

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:36 am

   Thanxxx dearr????

 14. Layaa

  June 12, 2017 at 9:28 pm

  Ninuneetha ?

  • Layaa

   June 12, 2017 at 10:48 pm

   Asslu adhinunimeynedhw.. ithoo .. munaxahvess veegoi engigen thalamus nimeynee .. layaa heekuree hama nimunee kamah.. maafahun mivissnunee.. adhumunaxvess hunnanekan

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:28 am

   Hehe..yaa munaax part adhi onnaane ingey dearr????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:36 am

   Nooney adhi nunime ???

 15. Amoo

  June 12, 2017 at 9:29 pm

  Vvvvv nice. I love this part

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:37 am

   Awwh..thanxx my dearr????

 16. Xaee

  June 12, 2017 at 9:29 pm

  Yayyy varah salhi

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:37 am

   Thanxx my dear????

 17. swyt

  June 12, 2017 at 9:29 pm

  story haadha reechey
  kon iraku next part

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:38 am

   Thanxx dear.. In sha Allah wednesday night 9 ga ingey????

 18. ReeXa

  June 12, 2017 at 9:32 pm

  Mi part vx varah varah reethi reethi. ..maashaa allah.. bunaane ehcheh neii.. just speechless. .. keep it up ithoo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:38 am

   Awwhh..alhe thanxx my dear so so much..thanxxx a lott?????

 19. Princessss

  June 12, 2017 at 9:35 pm

  Ithoo speechless… Asluves mibai vvvvvvvv reethi keekey dhen bunaani vvvv ufaa vejje ?????? I’m so so so so happy . thankyou mikahala vaahaka adhives genes dheythi ingeyy . ماشا الله Miaa reethi vaahaka rh adi nuves kiyan. Thankyou so much. ?????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:48 am

   Awwh..glad to know that my dear..wc dear n thnxx to u also so much..??????

 20. Ilut

  June 12, 2017 at 9:36 pm

  Oh my god its so amazing..i dont comment but mi story ah dhefaharu comment kohfin varah reethi stort..best story..❤ and i hope mi story ah fahu ves mikahala reethi story eh kiyaalan libeyne kamah

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:49 am

   Awwhh..ehentha..happy to meet u my dearr..n thanxx so so muchhhh??????

 21. annoying reader

  June 12, 2017 at 9:36 pm

  oh my god so heart touching <3 i just love it.. yeay thanks alot cant wait for the next part. poor amil libunu landu ves dhera eh nooney dhw 😀 Next part ga arjoo ge bai ves genes dhechey eyrun story complete vaani ves. wow ur the best this story is the only story i look forward to read now. thanks for updating.. Much love

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:50 am

   Hehehe..dwww…n thanxxx my dearr so so much..v v happy vey ingey..really thnx a lot my dear?????

 22. Princessss

  June 12, 2017 at 9:38 pm

  Ithoo speechless… Asluves mibai vvvvvvvv reethi keekey dhen bunaani vvvv ufaa vejje ?????? I’m so so so so happy . thankyou mikahala vaahaka adhives genes dheythi ingeyy . ماشا الله Miaa reethi vaahaka rh adi nuves kiyan. Thankyou so much. ????? …

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:56 am

   Thanxxx my dearrr..thanxxx a lot?????

 23. ????

  June 12, 2017 at 9:38 pm

  Vvvv rythi ithoo dhenn vaahaka ga nunimi inn thannkolhu ehkoh nereba plx

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:57 am

   Hehe..eyrun ithoo ah nu vx liyeveyne..thanxx my dear..dhn 2 parts innaanee dear..so wait kohlaanee dww kudakon?????

 24. Afy

  June 12, 2017 at 9:39 pm

  Non irakun anneh part heyonuvaane ithooo dhoonee avahah up kolladhee???????✌??????????????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:58 am

   Hehe.. In sha Allah wed ga ingeyy..thanxxx my dearr so so much..really thanxx a lot?????

 25. Maly

  June 12, 2017 at 9:41 pm

  Wow.. v v reethi mi part ves.. thanks ithoo.. enme fahu part tha dhen othy..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 1:59 am

   Noony adhi two partx ingey..thanxxx my dearr so so so muchhh??????

 26. Shy

  June 12, 2017 at 9:41 pm

  Vvvvvvvvvv nice ingey story… N may Aamil get the worst punishment… Also may Dhim n Aan b together happily ever after… Speaking of Dhim, dhn Munaz ah kihineh vaany? Looking forward for next part… This part was hilarious… ❤ Love U ithoo❤ U r the best writer in Esfiya… I have become ur fan nw?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:01 am

   Munaax ah vaa goih vx balamaa dww dear..hehe..thanxx my dear..so so so much..ly too..n v v happy vejje ingey thi sharafu libuneema..n v v happy vejje fan eh libuneema vx..thanx a lot my dearr??????

 27. Khadu

  June 12, 2017 at 9:43 pm

  Vara vara sali vara lobi vaahaka?❤???????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:01 am

   Awwh..thanxxx my dearr?????

 28. Misha

  June 12, 2017 at 9:46 pm

  Vvvvvv salhi mi part …hama rangalhah vc rovijje..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:03 am

   Awwhh..nurohchey akamu ingey..thanxx my dear..thanxxx a lott?????

 29. Maureen

  June 12, 2017 at 9:47 pm

  V reethimi partves next part koniraku Wednesdayga

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:03 am

   Yaa..wed ga ingey..thanxxx my dear..so so much????

 30. aish

  June 12, 2017 at 9:48 pm

  Vvv salhi..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:04 am

   Awwhh..thanxx my dearr????

 31. Navii

  June 12, 2017 at 9:48 pm

  Wow… Vvvvvvvv nice mi part ves.. Yuan is alive dhw.. Dhim haadha gadhaey dhw Hehe.. I’m waiting for the next part …. This story is amazing …

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:04 am

   Hehe dww dear..thanxx my dear so so muchhh?????

 32. Amin

  June 12, 2017 at 9:49 pm

  Nimuneetha

  • Amin

   June 12, 2017 at 9:50 pm

   Anyways story v reethi.. Keep up the good work

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:06 am

   Thanx my dear..thanx a lot???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:06 am

   Nooney adhi nunime ingey.???

 33. cya

  June 12, 2017 at 9:51 pm

  Wow varah furihama dhen annaanee dhim n aan ge romantic moments dho
  n next part koniraku

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:07 am

   Hehehe..thanxx my dear so so much.. In sha Allah wed ga ingeyy??????

 34. Rish

  June 12, 2017 at 9:53 pm

  This part ves vara reethi.

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:07 am

   Awwh..thanxx my dearr?????

 35. shelly

  June 12, 2017 at 9:54 pm

  kobaa munaaaz? vrh reethi ingey …

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:08 am

   Ebaulhey..thanxx my dearr?????

 36. Shifa

  June 12, 2017 at 9:56 pm

  Wow❤❤❤ .. varah nice… Can’t wait for the next part…

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:08 am

   Awwhhh..thanxxx my dearr?????

 37. Nikko

  June 12, 2017 at 9:56 pm

  Vaahaka up vey thw miadhu ehkoh mi ihnany ithoo thankx finaly yuaan ah yuaan ge lobi oh my god .. so interest anehbayah waiting please .. avahah up kohdhy

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:09 am

   Hehehe..wc my dear..n thanxxx to u also so much my dearrr??????

 38. Love

  June 12, 2017 at 9:57 pm

  Varah salhi stry…

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:10 am

   Thanxxx my dearrr?????

 39. Maabe

  June 12, 2017 at 9:58 pm

  V asarugadha vahakeh meee thank u ithoooo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:10 am

   Awwhh..wc dear..n thanxx to u aslo..really glad to know that..ingey???

 40. Shif

  June 12, 2017 at 9:58 pm

  Nice masha Allah, waiting for the next part dear

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:11 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..thanx a lot?????

 41. Ashadam

  June 12, 2017 at 10:00 pm

  Wow v reethi. Thanku so much. Luv ur stry

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:12 am

   Thanxxxx my dear..thanxx a lot..n wc ingey dearr?????

 42. Aisha

  June 12, 2017 at 10:08 pm

  Alhe ithoo haadha molhey varah reethi mi part vex..❤❤❤ Vahuthu gunan feshiee igey mi?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:13 am

   Awwwh..thanxxx my dearr..thanxx a lot..?????

 43. Princess

  June 12, 2017 at 10:09 pm

  Oh ithoo hama perfect ingey heheh yuaan and dhim he married life vess kudhakoh genesdhehchey ithoo ingey waiting for the next part

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:14 am

   Hehe..stry mifaharu dhn nimen in hisaabah nihmaalaanee dww..noonee stry dhigu kamah feel vaa kudhihnah hahthahaa stry dhigu kamah feel vaanee?????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 4:43 am

   In this moment who are telling this story is getting too long!!!?
   Tell you what??
   If you guys say that again i’ll give you a good slap so that you never forgets!!!?
   Amd by the way to those readers : vaahakaige dhigu minaai kurumin kanda alhaaniy liyuntheriyaaeve. Kiyun therein neh nuneve. Viymaa mikan kamah samaalu kan dheh vaasheve.
   Shukuriyaaa?

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 1:28 pm

   yeah u’re correct song hye kyo dear!! 🙂

 44. mine

  June 12, 2017 at 10:12 pm

  Oh!! Vvvv reethi ??

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:14 am

   Awwh thanxxx my dearr?????

 45. shaa

  June 12, 2017 at 10:13 pm

  Finaalllly. reethi vaahaka. Awww ?????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:15 am

   Awwh..thanxxx my dear..thanx a lot?????

 46. Chum handi

  June 12, 2017 at 10:14 pm

  oh my goodness…. mi part kiyaafa ufalun rovijje…. adhi ehaa avahah nunin machey… yuan menn marry kohfa babyz libunyma ninman vaanee…. anyways story nimunyma ithoo mathin vrh miss vaane ingey… las nukoh aaa vaahaka eh liyefa up kuracheyyy…. waiting for the next part so eagerly…..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:17 am

   Awwh..ehentha hehe..ekamu ebaithah liyanyaa hahthahaa dhigu vaanee dww..hehe..thanxxx my dearr so so so muchh..ithoo vx v v miss vaane..mihaaru vx hurihaa kudhihnaa vaki vaaney hithah araafa v dhera veyy..?????

 47. Khadheeja

  June 12, 2017 at 10:21 pm

  Ithooo story nimuneetha haadha reechy ithooo thanks???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:18 am

   Adhi ebaulhey two partx..thnx my dear..thanx a lot??????

 48. tara

  June 12, 2017 at 10:22 pm

  It’s 4 am here but I didn’t want to sleep without reading this part so was waiting. Thanks for updating. Can’t wait for the next part. Amazing work as always.

  • ithoo

   June 13, 2017 at 2:21 am

   Awwhh..anehka kon country aku dear thihuree..thanx my dear so much..thanxx a lot??????

 49. Song joong Ki.. KOREAN

  June 12, 2017 at 10:26 pm

  vvvvvvvvvvvvvbbvv reeetHi! hama obiness! ibaaraaiyy kurunthah habeys hama! mi part ah keehkuran, mulhimi vaahakayahvx award haggu ingey aslu! ☺ ithoo masha allah vvvv molhu writer eh thee! abadhuvx ithoo ah support kuraanan! ? just u’ve to keep the good works! keeep it up! one&only best writer thee hama! whn is the nxt part dear?????????❤❤❤❤

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:20 am

   Hehe..kon award eh hahgee dear..thanxxx my dear so much..thikahala fans dww writers beynun vaanee vx..abadhuvx support kuraa fans eh..thanxx a lot my dear…aslu vx v v v happy vejje ingeyy??????

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 1:10 pm

   BEST STORY WRITER award ehnu dear 🙂 seriouskh ithoo hama ehaa molhey story liyan masha Callahan

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 1:11 pm

   *masha allah . it was a typing mistake. auto change eh

 50. Ssss?

  June 12, 2017 at 10:27 pm

  Varah varah rythi mi part…. Waiting for next part ❤❤❤❤❤???????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:21 am

   Awwhh..thanxxx my dearrr..thanxxx a lott????

 51. Siyaa

  June 12, 2017 at 10:31 pm

  Great thanx ithooo n v deravey mistory nimeythee n ummmedu kuran ithooge mifenvaruge new story eh v avahah kiyaalan libeyne kamah

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:22 am

   Dww dear..ithoo vx v sad vey ekamaa eba..thanxx my dearr..thqnxx a lot?????

 52. Eiffel

  June 12, 2017 at 10:33 pm

  Hey story nimunee tha

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:23 am

   Nooney..adhi two parts eba ulheyy???

 53. sadh

  June 12, 2017 at 10:36 pm

  Alhey. Ufalun rovijje hama. Maakana kalo gothah roe roefa heveny. Thank you Ithoo. This story is definetely one of the best story i got to read so far. Love you so much for that. Hugs ❤️❤️

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:24 am

   Hehehe..ehentha..wc dear..n thanxxx so so so much..sadh ah best stry akah mi stry hovuneethee haadha haadha ufaleh vejje ey..hehe..thanxx my dear..thanxxx a lott..n ly too..hugs??????

 54. shafu

  June 12, 2017 at 10:39 pm

  masha allah vvv reeethi………….. keep it up ithoooo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:25 am

   Awwhh..thanx my dear..thanx a lot?????

 55. Yaz ge one&only❤

  June 12, 2017 at 10:43 pm

  “A whole new world
  A new fantastic point of view”
  That part of lyrics aan will say when he heard about amils evil plans!!
  Ah, ithoo i never get bored when i read your storys!!
  Your just so amazing?
  I feel wordless!!!
  And i’m pretty sure i’m gonna miss you alot?
  You’ll always be my favorite writer?

  • TCgirl

   June 13, 2017 at 12:15 am

   And story is superrrr as usual
   Love it!!
   Even though I don’t comment I regularly read all parts,. Love dhim and yuan. Best couple???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:17 am

   Awwhh..thanxxx my dearr..n thanxxx a lot..v happy vejje ingey TCgirl????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:27 am

   Awwh..ithoo eyy adhi miss vany..mihaaru vx dhera vefa mihunanee..aslu vx..thanxxx my dearr so so so much..thi dhin best writer ge lagabu hifehteytho ithoo try kuraaanan ingey..thanx my dear..thanxx a lott??????

  • song joong ki..KOREAN

   June 14, 2017 at 12:44 pm

   haa alif, haa dhaalu.
   , shaviyani, noonu, raa, baa , lhaviyani, kaafu, alif alif, alif dhaalu, vaavu, meemu, faafu, dhaalu, thaa, laamu, gaafu alifu, gaafu dhaalu, yanivani, seenu!!!! meegen knmx ekahcheh hama gamuvx. hahaha. 😉 :)- :)-

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 1:27 pm

   how about you!!!

 56. Song Hye-Kyo..KOREAN

  June 12, 2017 at 10:50 pm

  Could someone fetch an icepack for aamil!!
  Oops I forgot!!
  You dont deserve any thing you big dirty minded freak?
  Ithoo you just hit write into my heart!!!
  Those describings were out of this world!!!
  I gerenty that i’m gonna get an earthquack when you finish this story!!!
  I’m gonna miss you that much?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 12, 2017 at 11:03 pm

   Hey where on earth is munaaz??
   Well!! Where ever he is beware its his turn to leave dhims life!!!

   To dear munaaz:
   Im not mad with you but if you refuse to let dhim go I’ll give you penicillin and snatch dhim from you!!
   So beware?
   (Ps: that penicillin will help you heal your broken heart?)

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:34 am

   Hehehehe?????

  • TCgirl

   June 13, 2017 at 12:11 am

   He he???????????????????????????????????????? your comment is awesomely good! Made me laugh without stopping. By the way I wish munaax will leave dhim and will soon move on. He is a good guy . I never want 2 c him suffer for long. And what aamil need is a good slap. Enough to make him cry aloud! Such a rogue man he is

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:16 am

   Hehehehe..???

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 13, 2017 at 12:36 am

   wohoho! gadha! ??? u just made me to laugh just like a mad person ?song hye kyo vareh neih cmnt kuran dhw❤

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:29 am

   Awwh..thanxx my dearr..adhi ithoo maa miss vaane hurihaa kudhin mathin vx..mihaaru abadhu dhimaave dhimaave ulhefa kulliakah hurihaa kudhin gehligen dhaanee..so kihaa faalhu vaane dww..thanxxx my dearr..thanxx a lot..???????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 4:36 am

   I love you ithoo?
   Bodu bodu koh?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:44 am

   Hehehe..ly tooo dearrr ????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 5:00 am

   TCgirl if munaaz thihaa nice nuvehjehyaa i’ll slap him so hard that google also can’t find him!!!

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:46 am

   Hehehehe??

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 1:14 pm

   hahaha. ithoo love you more n more!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 3:42 pm

   Hey song joong ki!!!
   Do you know aamil ge dialog eh;LOA MERY HINDHU HIYVEY MUDHAA GANDHU GAATHU GAA VAAHEN???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 3:52 pm

   Ithoo loves us all?
   And i love you all!!
   Ekam ithoo dheke vaavarakah noon?

  • Anonymous

   June 13, 2017 at 6:38 pm

   hehehe you’re correct song hye kyo 😉 🙂 song hye kyo haadha boabodey dhww. gud gud. ithoo i love u the most and love u all. 🙂 🙂 😀

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 6:42 pm

   yessss song hye kyo!!!! thibunee hama rangalha. mihaaru jaluga indhegen rangalhah mudhaa fenifa hunnaany dho!! 😀 😀 😉 love u all but love u ithoo most!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 7:09 pm

   Anonymous do you know me????
   I mean like everyone around me tells me that i’m very “boabodu” every time a test is taken!!!
   But i still dont know the reason why???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 7:12 pm

   Hey did you guys know the reason why you didnt see me and other two people in the hospital when blood was needed for aan!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 8:05 pm

   hey song hye kyo. it was me. not anonymous. the name automatically changed. i don’t knw y!! yes ofcourse u’re very intelligent. 🙂 but ithoo double ingeyy

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 8:08 pm

   hehe kihineh song hye kyo eh engeny mee song hye kyo kaary ulhey kuhjeh nuun kamehvx. u dn’t knw dho.

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 8:10 pm

   hehe song hye kyo thee kaakukan ingey bunefiyyaa yo?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 9:47 pm

   Alhe molhiyaa bune bala!!?
   I’ll give you anything you want if you tell correctly?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 13, 2017 at 10:26 pm

   hehe! dhn thihaa bodah bunaa ehcheh balan beynun vefa hurymavx nubunaanamo… ?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 13, 2017 at 10:29 pm

   misaalakah thee kaakukan dhimaakohgen rangalhuvejjiyaa dheno?? hehe ?☺

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 4:31 am

   Okey ye guess kuriyas!!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 4:57 am

   I’ll give you one clue; i’m living on one edge of the maldives!!!
   Not the most edge but maybe second atoll?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 5:00 am

   Ithoo avahah up nukuraa thi!!!
   Cuz avahah up kohfiyaa story nimeyniy dhen i’ll be getting an earthquack and i’m expecting a tsunami with that earthquack!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 14, 2017 at 12:33 pm

   dhn guess kuran nujassa atoll bunebala. hehe so i’ll tell mine too!! 😀 😀

  • song joong ki..KOREAN

   June 14, 2017 at 12:39 pm

   haa dhaalu or gaafu dhaalu tha??????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 1:21 pm

   mee haadhaal atoll ah ufan anhen kuhjeh?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 1:24 pm

   my real name just miss one letter from haadhaal?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 2:54 pm

   ohh! correct dho ehnviyya! one letter tha miss vany??? laaa kihineh dhimaakuraanyvx!!

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 2:57 pm

   so sad its too far away from my atoll!! ? hehe kobaa ithoo avahah up khlahcheyy! v kiyaa hiyy vey eba,

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 3:04 pm

   hehe! can u tell what the first letter is?

  • song joong ki..KOREAN

   June 14, 2017 at 6:48 pm

   hehe dhn real name bunela dhinyya rangalhu..

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 7:05 pm

   Your cheating?
   You have to tell which atoll your from, you said so!!!
   And i’ve given enough details ?
   Rest you have to find!!!
   But i know you wont give even a single clue about your name?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 8:39 pm

   hehe i’m from ‘tha’ atoll.. and i’m the biggest fan of ithoo from thaa atoll.. my name is starting from ‘S’ n last letter is ‘A’.. and i have 6 letters in english but 3 letters in dhivehi.. in dhivehi, name nimeynee Noonun! and the gender is same as u! enough clue dho song hye kyo!! now its ur turn to tell!!!! ☺

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 10:22 pm

   Hehe!! Okey I’m the biggest fan of ithoo in haadhaal!!!my name has totaly 6 letters in english[same as you:)]!!!
   But starts with an H and ends with an A!!
   In dhivehi 3 letters [again same 🙂 ]!!
   As I’ve told you before my dhivehi name misses one letter from haadhaal, ends with a dhaal starts with haa!!
   So freinds and big fans of ithoo forever?????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 14, 2017 at 10:58 pm

   Sorry ingey eyru cheating ey bune vuniy ma??
   I think i can guess your name!!!?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 14, 2017 at 11:37 pm

   ok FRIENDS N BIGGEST FAN OF ITHOO 4 EVER! its ok! u don’t have to say sorry! bcx no sorry n thanks between friendship 🙂 🙂 so guess and tell the name! your name is very confusing! dhn bunela dhybala! ??

  • song joong ki..KOREAN

   June 14, 2017 at 11:55 pm

   i can give u another clue also. my name has a letter F in middle.

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:40 am

   Ok my name is hamdha?
   What you mis was once my favorite letter M

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:45 am

   And your name could go like :shifna? that was one name i guessed!!!?

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:46 am

   ohh. nice name. whats ur age??

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:46 am

   Also lets just talk in this 48th part for a while!!!
   K??

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:48 am

   woww. how can u guess my name so easily??? do u know me??? i’m really surprises that ur correct

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:50 am

   woww. how can u guess my name so easily??? do u know me??? i’m really surprises that ur correct 🙂 🙂 🙂

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:53 am

   14?
   Just little below 15?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:56 am

   Ofcourse not!!!
   It was just a little guess?
   I actually love to investigate and to do guessing stuffs?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:59 am

   Um shifoo (ok tha e name kiyas? but only on this part!!! )
   There is something you should know pretty badly!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:59 am

   ok. we can talk. by the way i’m 16. gr:10.

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:02 am

   if u don’t mind can u call me $? okay tell? whats the matter??

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:05 am

   When second semister starts i may not be able to talk like this!!!
   Cuz i have lots of responsibility at school and lots of people expect a good score!!
   But i’ll try to be intouch cuz now i have the houoner to be a friend with one of the biggest fan of my favorite writer!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:10 am

   Ok $ !!!
   I’m ok with that name ?
   I guess your also gonna be very busy this year like me !!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:12 am

   i’m also really thinking about that. i too have the biggest responsibilities n our betch is the most great batch in the scl n they expect much from us this year as this is the last year. so i aslo may not bee in touch. so?

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:15 am

   i’m also pretty grateful to be a friend of my fav writer.

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:17 am

   i mean to be a friend with one of the best n biggest fa of ithooo!!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:36 am

   *biggest fan

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:42 am

   Totaly understand!!!
   Been the scl vice also is really hard and i have a really competitive partner!!!?
   So i think there is a way!!!
   Lets just comment every time we visit this site!!!
   We may not be online in the same time but we could still talk with each other?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:49 am

   I’ve never talk to one of the biggest fan of my favorite auother!!
   I feel grate full☺
   Also we can talk and get to know each other when i make my own fb id!!!
   Unfortunately i’ll be able to do that on next year!!!
   Dad wont let me have a phone until i finish my school!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:51 am

   hey i was the vice last year n now i’m the student association president. n same as u i too have 2 more competitors… yeah thats also a way to be in touch.

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:52 am

   So what stream you study??
   I’m doing mixed stream!!! (Its quite hard?)

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:54 am

   I’m 6 mark below my fellow boy v.captain!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:56 am

   *in this semister!!(oops i forgot about that part?)

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 5:59 am

   i have a phn but if u don’t have can’t talk. so nothing to do about it. i’m 3 marks below than scl captain. its business stream. and it’s quite easy!! 🙂

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:02 am

   $!!! Your dollar symbol reminds me of my fellow boy vice captain!!!
   He also uses it as a short name and he call that himself his logo?

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:06 am

   haha really! what an co incident!! actually, my class mates call me the name that u called me after guessing my real name

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:08 am

   Look now also we are talking!!!
   Dont worry i’ll try to find you when i make my own id?
   Tell you what??? If i make an id i wont use my nick name i’ll just write HAMDHA ALI!!!
   so that you wont find difficulty in finding me!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:10 am

   Its a really nice symbol!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:13 am

   thats really a good news! we can even talk through viber! n its more easy. well, its great to meet a friend just like u!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:16 am

   🙂 😀

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:17 am

   Lets not worry about talking each other!!!
   We could do that after sometime!!!
   I’m pretty sure we wont get enough time in our small worlds which is full of many kinds of activities!!!

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:19 am

   But I promise I’ll talk to you and be you friend and ithoos biggest fan?

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:21 am

   ofcourse u’re right. from now on, no worries….

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:23 am

   i too have the same promise.. 🙂 🙂

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 11:57 am

   hey song hye kyo. r u living in Male’ or in ur island???

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 1:25 pm

   I live in my island!!!
   but i can live there if i get a position in world top ten!!!?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 15, 2017 at 1:41 pm

   oh really! thats good, i’ll pray for u to achieve ur dream! ?

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 15, 2017 at 1:48 pm

   oh really! i’ll pray for you to achieve ur dream! ?☺

  • Song Hye-Kyo.. KOREAN

   June 15, 2017 at 3:47 pm

   What’s your biggest dreams!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 4:01 pm

   one of my biggest dream is to get first on top ten and to be an ACCOUNTANT!

  • Song Hye-Kyo.. KOREAN

   June 15, 2017 at 5:28 pm

   Feels so great to have a friend like you??

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:05 pm

   i pray for your dream to come true!!!

  • song joong ki..KOREAN

   June 15, 2017 at 6:53 pm

   thanks a lot dear!! 🙂 🙂 🙂 🙂

 57. Juu

  June 12, 2017 at 10:50 pm

  ithoo story varah nice as usual…ithoo u are great writer… story reethi kamn bunaane ehcheh vx neyge …esfiya in adhi nukiyan mihaa reethi vaahakaeh…u are one of my favorite writer in esfiya…ithoo alhey vaahaka nihmaa nulaaba plx plx…whn next part???maadhan up kohdheyn vynu nxt part if u can…mee juu ge request eh ingey..ithoo varah molhu ma shaa allah..may god bless u n ur work

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:32 am

   Aslu?..awwh..thanxxx my dear so so so much…really thanx for appreciating my work dear..n juu ah mi stry ehme kmaudhaa stry ah ve best writer ge sharafu libuneema v v v happy vejje..thanxxx a lott my dearr..dhn kudakoh wait kohlaanee dww juu..ithoo adhi liyaakah vx nufashan..ehenve ingey dear..once again thanx a lot dearr??????

 58. Reader

  June 12, 2017 at 10:54 pm

  Oh my god.. Ithooo its just WOW… ?? Waiting for the next part…

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:33 am

   Awwhh..thanx dear so so much?????

 59. Psenhi

  June 12, 2017 at 10:54 pm

  Waiting waiting. Dhen aslvs mi story nimenytha? V reethi story eh mee

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:33 am

   Yaa dear..nimenee ingey..thanxx my dear..thanxx a lott?????

 60. laii

  June 12, 2017 at 10:55 pm

  Just love u ithooo.. thank you soo much.. kn irakun next part

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:34 am

   Wc dear n thanxxx to u also so much my dearr..ly yooo..In sha Allah wed ga ingeyy??????

 61. dhimaan

  June 12, 2017 at 10:56 pm

  End of the story? . Nooooooo. Alhey plx dim n aan marry kuruvaafa rom gothakah nimma dheeba plxxx dear

  • ithoo

   June 13, 2017 at 4:35 am

   Adhi eba ulhey two parts dearr???

 62. Saudhi Rasgefaanu

  June 12, 2017 at 10:58 pm

  Ma sha allah… speachless ithooo… the way every phrase you brought up touches the deepest of our heart… jst woww woooow…. ithoo ur the best writer in esfiya right now….. adhi mihaathanah nei story akun hithuge emme fun minaa kulhelaafa eh… ithoo alhugandu kairi buny mi story aslu vujoodhah ayi hama hoby ehge gothun ithoo liyeli story eh gothashe… ekam heevany v dhuru visney visnun thoonu shaairehge galamun reyvuntheri kama eku amunaalaafa huri basthakeh hen.. ma sha allah… mi story nimunas sithu ge thi galan dhookoh nulaathi… mee ithoo ge fanunge hithuge aadheys.
  u do wonders with ur pen… u hv reached every heart… In sha allah ithooo rejjeyga thibi professional vaahaka liyuntherinnaa fai hama kuraane… we all loves u ithooo… ithooo ah best writer ge magaamu hagguva sababuthah baivaru…. mi storyge furihama kamuge ithurun ithoo ge fans ah ithoo kuraa respect… emeehun ge ihusaasthakah ithu kuraa gadharu… ithoo ge fans disappoint kollan ithoo beynun nuvaa kan… ekan dheyha koh dheny mi bzy ramadan mahuga ves e fanun ge hinithun vumahtaa ithoo ge agu huri vaguthu thah quruban kon ithoo bunaa gadiyay fanunnah mi story kiyaalan libeykan…. u keep ur words… ur never break ur promises….. go girl… galamun ihusaas thakaa kulhelan ingeny ithoo ehen meehunge ihusaas thah dhaannaathee… once again.. we all loves u ithooo…

  If any1 else want to add anything u can reply or just comments..

  = On behalf of all fans=

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 12, 2017 at 11:09 pm

   So true!!!
   I know that some are there who read this story but dont comment…but i know you have reached to the bottem of there heart…i can tell that with my eyes closed?
   Saudi rasgefaanu bunihen dont let your pen down!!
   You’ve build the most awsome world of imagination in this story!!!
   Keep building more?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:45 am

   Awwwhhh…thanxxx my dearr song Hye-kyo..KOREAN ..thanxx a lott?????

  • Song joong Ki.. KOREAN

   June 13, 2017 at 12:48 am

   saudhi rasgefaanu buni hurihaa vahaka akee hus thedhu! shakku kuraane jaagaehvx dhn neennaane! aee ithoo kahala amazing, best, fabulous,astounding, flabbergasting etc etc…writer eh adhi mi site in nudheken hama gaimuvx. keekey bunany ehn readers? what about ur view “Song hye kyo” ☺? ithoo ah feelvx nukureveyne ithooge vaahakayah wait kurevey vareh ❤.. like everybody said, ithoo, u always kept ur words. the result is that, everyone loves u deep in heart ??! so don’t give up n go further n keep up the good works as usual! we all love u more n more! ??? ???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:25 am

   Woww…thanxxx my dear.. Song joong ki..KOREAN ..thanxx a lot..v v happy vejje ithoo ge work appreciate kuraathy dearr?????

  • Yaz ge one&only❤

   June 13, 2017 at 4:31 am

   Ithoo we love you?
   And that love will get deeper if you write another story?
   I’m really gonna miss you?
   I guess next part is the last part?
   may allah give you all the happiness in the world!!!

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:43 am

   Awwhh..ly too my dear..aslu vx ehmen dhey support fenifa ithoo mihury rangalhah vx bas huhtifa dear..thanxx a lot n so so so muchh?????

  • Addu manje

   June 13, 2017 at 8:37 am

   Well said Saudhi Rasgefaanu. ?
   Ithoo u are really capapable to do this.. I really appreciate ur hard work.. Till now i have read so many stories frm different sites.. But no one can compete with u.. the best thing abt u is keeping up ur word.. Frm what I have seen, You are the first writer who is so punctual when it comes to uploading the story..Thats what i love the most abt u.. Keep it up.. 🙂

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:51 am

   Wowww..happy to know that my dear..aslu vx thanxxx so so so much..v v v happy vejje..thanxxxx Addu manje..thanxx a lottt?????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:30 am

   Subuhnallah.. Hama rangalhah vx speechless vejje..thanxx so so so so much… In sha Allah mi gothuga kuriah dhiumah v v mmasaihkaih kuraaanan..really thanxx a lot..????????

  • Shau

   June 13, 2017 at 6:51 pm

   Shau vx saudhi rasgefaanu ebuni vaahaka ah thaaeedhu kuran.. plus bunaa gadiyah vaahaka up kuramun hurihaa kudhin ge comment thakah reply dhemun sithu thidhany.. ilysm sithu.. keep up the gud work… sithu ge hurihaa fans mi story nimeythy dheravaa fadhain shau vx v dhera vey story nimen ulheythy.. bt Aan n dhim adhi mi story ga ulhey hurihaa characters vx shau ge life akun nugehleyne insha Allah.. luv u sithu… n gud luck for the nxt story.. lysssssssssm…???

 63. dhim

  June 12, 2017 at 11:01 pm

  Yuan i love u

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:31 am

   Hehehe?????

 64. shabby

  June 12, 2017 at 11:01 pm

  yey..yey..e aamil gandah hadhan jeheyny ehn..hehe n dhim ur my favourite girl…BTW ithoo mi partves vvv shalhi..waiting 4 the next part…luv ya..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:31 am

   Hehehe…thanx my dear..thanx a lot..ly too?????

 65. Azu

  June 12, 2017 at 11:02 pm

  Yuman kairee dhim vaahaka dhekki thankolhuga hama rovunu….vvvv reethi….ekam nimen dho miulhenee dhen…..miss vaane ithoo….??

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:33 am

   Yaa dear..nimen miulheny dhn..ithoo vx v miss vaane..thanx dear so so much?????

 66. Hello

  June 12, 2017 at 11:05 pm

  Yayyy
  Ithooo this story is just ?????????
  ? its so beautiful it makes you wanna cry?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:37 am

   Awwhh..thanxxx my dearr so so muchh??????

 67. sam♥

  June 12, 2017 at 11:06 pm

  wow .. dhim n aan so cute n lovely ♥♥♥.m finally dhim n aan gulhunyy dhwww … iam so happy heheheh . ithoo thankoo mihaa reethii .stry eh geness dheythyy igey …. love u so much ithoo♥♥…. story hama v furihamaa … ithoo vareh neh hama … love u so much aan . hahaha♥♥♥ . konirakun next part … waiting .waiting waiting .. next part …. keep it up ithoo … lovely end eh genes dheyne kamah sam uhmeedhu kuran ithoo …. ♥♥♥thankxx a lot ….

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:38 am

   Hehehehe..wc my dear n thanxxx to u also so so much..ly too?????

 68. Fathun

  June 12, 2017 at 11:07 pm

  Ithoo haadha ragalhey dhen konirak up kohdheynee?v v v nice mipart ves keep going ithoo..????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:41 am

   In sha Allah maadhen rey ingey..thanxxx my dear.thanx a lot????

 69. Sinaa

  June 12, 2017 at 11:16 pm

  Finally yuaan rangalhu vehjje yessss…. and now vrh reethi vaahaka …. dhen kondhuhukun aneh bai up kuraany … cant wait… i love you ithoo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:50 am

   Hehehe…thanxxx dear… In sha Allah maadhen rey ingey dear… Thanxx once again..ly tooo..?????

 70. Addu manje

  June 12, 2017 at 11:17 pm

  Varah reethi mibaives.. story nimenee dhw..??
  Mi story nimmafa varah avahah new story eh genesdheyne kamah ummedhu kuran.. Mashaa Allah u are really talented.. mi story mee Ithooge first story eh hen hee ves nuvey.. everything seems to b sooo perfect.. kon iraku nxt part?? Avahah dhen oii bai ves genesdhechey… waiting for that.. 🙂

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:59 am

   Awwh..thanxxx my dear..so so much..really thanxx for appreciating my work dear..thanx a lot????

 71. Nelly

  June 12, 2017 at 11:19 pm

  Wow… Ithoo haadha molhey Masha Allah… Vvv rythi mi part.. Waiting for the next part ****”:

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:00 am

   Awwh..thanxx my dear..thanxx so so much?????

 72. ????❤

  June 12, 2017 at 11:23 pm

  Wow.beautiful..kury prt ah commnt kohnulevey.bt ebaivx v nyc hama.❤

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:02 am

   Awwh..ok..thanxxx my dear..thanx so much?????

 73. Amm

  June 12, 2017 at 11:32 pm

  Wow ???
  V reethi❤️❤️❤️

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:03 am

   Awwwh..thanxx my dearr?????

 74. Ainy

  June 12, 2017 at 11:38 pm

  Hey ithoo varah reethi ingey adhi ehaame asaru gadha… nooney ithoo thy molhu liyun therieh.. insha allah ithoo ah bajjaveri ufaa veri dhuvas thakakah edhen..adhi ves mi fadha reethi vaahaka than kiyan liabeyne kamah ummeedhu kurah

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:05 am

   Awwwh..happy to know that my dear..thanxx a lott my dearr????

 75. Huxam

  June 12, 2017 at 11:41 pm

  Wowww.varah varah reethi mi part … Ur the best writer I have ever met ..thanx ithoooo for this lovely story .???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:06 am

   Awwh..seriously..glad to know that my dear..thanxx so so so much my dear..really thanxx a lott?????

 76. Rai

  June 12, 2017 at 11:55 pm

  Storey v habbu but hope ehn vaahaka thah gothah dhim aa yuan marry kuraa hisaabun…noony marry kohgen first night aa hisaabun story nimmaa nulaane kamah

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:10 am

   Alhe dear stry nihmaafa in hamaalah ingey liyaany..ithoo liyefa in hamaalah thaa dww liyeveny..hope u will understand..thanxxx my dearrr??????

 77. Khajja

  June 13, 2017 at 12:01 am

  Alhamdhulillahi yuaan salaamaiyvejje dhw☺☺ aamil ah adhabves libumuge magu fahivejje yuaan n dhim gulhuny dhw yeyeyyy??? ithooge mi stry varen hamameiy v rythi v furihama thank u 4 luvly stry ithoo????❤❤❤ dhen iny kithah prt tha??? plx bunebala masha allah mi stry v furihama obiness to the max n speachless???? ithoo ly more allah thibaage masakkathugaa barakaaiy lavvaashi aameen waitin nxt prt n gud nyt ly????❤❤❤??????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:12 am

   Awwwh..glad to know that my dear…thanxxx so so so much..really thanxxx a lot my dearr?????

 78. Adha?

  June 13, 2017 at 12:01 am

  Yay! Yippee!? ithoo haadha rangalhey dw.. aan ah dheragotheh nehedheethy thankyou? dhera goiy kihineh vaanyves dw dhim kahala loabi loabi fighter eh aan ah libunyma? varah reethi mi part ves..
  Waiting for next part..
  Nd pls ehaa avahah mi story nuninmachey??

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:13 am

   Hehehe..dwww…alhe v sad dear..stry nimeny dhn a..n thanxxx dearr..thanxx a lot?????

 79. Kitty

  June 13, 2017 at 12:02 am

  Alhey hama aslah vs rovihje..v asarugadha..stry hama vvvvvvv nice..obiness to the max..♥♥♥ithoo I cant wait for the next part..avahah up kohdheh chey…u r fantastic..♡♡♡.. aslah vs vvvvv salhi mi stry ingey..ily..thanx you for the lovely stry…masha allah. .keep it up..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:14 am

   Awwh..wc my dear..n thanxxx to u also so much my dear..v v happy vejje ingey..thanx a lot dearr?????

 80. Jinn

  June 13, 2017 at 12:06 am

  Wow… Amazing…. Varah reethi… Ithoo alhe biruveri vaahakaeh liyevidhaanetha… It’s a request… Cause i love jinn and jinn stories… Mivaahaka ves varah reethi… Ekam dhen mi mimeny dho? 2 more parts dhen onnaanee dhow?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:15 am

   Hehe..thikamaa visnan v dww dearr..yaa nimeny dhn..thanxxx my dear..thanxx a lot?????

 81. Hau

  June 13, 2017 at 12:26 am

  so touching…mi part ves vara reythi…waiting 4 the Next part…

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:18 am

   Awwh..thanxx my dear..thanxx a lot????

 82. Me

  June 13, 2017 at 12:26 am

  Varah varah varah happy Koh ninmaalahche.. varah cute moments kiyaadheeefa

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:18 am

   Hehehe..balaanan ingey dear????

 83. meee

  June 13, 2017 at 12:29 am

  one of the best story。。 alhe adhi nuninmahchey stry, konme stry eh lovers gulhey irah stry nimeny, lovers gulhigen shen fashaa dhiriulhun vx genesdhehchy ithoo plxxx, waiting

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:20 am

   Mi stry aky akamu dhe kujjakah nugulhigen ulhen jehey haalu dww..so gulhun thaa mi stry ge main point akee..so a hisaabah gaai gadakah nimen innaanee dearr????

 84. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥

  June 13, 2017 at 12:42 am

  Alhe haadha salhi ey mi part ves. Waiting for next part

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:20 am

   Awwh..thanxx my dear so so much?????

 85. Maayaa

  June 13, 2017 at 12:44 am

  Vvv salhi mi part ves ithoo kobaatha arujoo dhim aa bahdhalu kuruvabala eyrun arjoo ah ves yuaan fennane ennun dho. Thank you for the lovely story dear . Keep it up .waiting for the next part . lvu ithoo laobee

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:22 am

   Adhi arjoo vx annaane ingey dear..thanxx my dearr…thanxxx a lot..ly tooo?????

 86. Thunko?

  June 13, 2017 at 12:54 am

  Masha Allah! Varah reethi mi vaahaka. Feshunysureh kiyan. Ekam adhi alah mi comment kohlee hama comment nukohlaa dhoonukurevigen. Ehaa ves furihama vaahaka eh. And btw hayaathuga ves alah ingey mikahala ehchakah mi comment kohlee. You’re just amazing ithoo love. Keep up the good work. May Allah bless you love ?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:27 am

   Awwhh..alhe happy to meet u my dearr..n ithoo ah dww dear ge frst cmnt ge sharafu mi libunee..v v ufaa vejje dear…thanxxx so so much..really thanxxx a lot my dearr?????

 87. Hawwa Abdul Moiz Noor

  June 13, 2017 at 1:22 am

  Ma sha Allah. Mi part reethi kamun gos moya nuvi kiriya ithoo. ???Alhamdhuli’Allahi yuan fakeeru dhiri huri thi. ?Hehe btw ithoo.now want some romantic scenes of dhimra n Yuan. Koba tha munaz?? Ena anekka yotaa eko adiya dhiyaee tha? ?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:28 am

   Hehe..anehkaa moya nuvahchey ekamu..hehe..eyna ah v goih balamaa dww dear..hehe..thanx a lot dear..?????

 88. Riffu

  June 13, 2017 at 1:43 am

  Mi vaahaka kiyaafa baeh faharah rovigen huttaalan ves jehe. And sometimes hee hee halaak haha.. Ithoo is the best. Keep it up.. Mi story ge s02 liyahcheyy.. V v v v v ummeedhu kureve

  • ithoo

   June 13, 2017 at 12:14 pm

   Thikamaa visnan v dww dear..hehe..thanxx my dearr so so much..akamu nurohcheyy ingey..akamu hevenyaa ok ingey dear..thanxxx so much dearr????

 89. haw shia shaba shi r

  June 13, 2017 at 2:14 am

  Mashaa Allah v loabi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,ithoo mi part ves kiyaa hithun indhaa mi nimunee,hama habeys,adhi kithah part ibaintha,,?plx avahah nuninmaa thi ,beynun vanee dhim n yuaan loabin ulhey thah balaalan dhuvas kolhakun,

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:30 am

   Hehehe..ok a dhe kudhinge moment thah kohmes varakah laafa nimaanee..ok..hehe..thanxxx dearr..thanx so muchh?????

 90. Aisha

  June 13, 2017 at 2:56 am

  ithooo dollss… mirey hama rovihje…. ufalunaa dhera vegnaaaa hiyhama jehign… adhi maadhamaa 1 part plzzzzzzzz…

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:31 am

   Awwwh..ehentha dear..alhe maadhen reah wait kohlaanee dww dear..thanxx a lot my dear..thanxx so so much????

 91. Sophie

  June 13, 2017 at 3:07 am

  alhey mi part kiys nimun iru roe roe halaaku vehje. hurihs ihusas eh ehthanvyhen hyvi. ithoo you should start writing another fab story like this. Cuz we don’t want you to leave after this story. We love you n wanna see your stories here.. you can be a great writer in future. and you still are. thank you a lot ????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:33 am

   Awwh..ithoo vx hama ehen hithah araafa dhera vany..hurihaa kudhihnaa dhurah dhaan jeheyney hithah araafa..thanxx my dear so so much..really thanx a lot abadhu vx thi dhin supportah dearr?????

 92. xee thu

  June 13, 2017 at 3:21 am

  wow haadha reechey mi baives.. btw yuman mi v dhiyan nd yuan ge friendakah kanneyge dhw…. yuan nd dhim am very happy for u both… den avahah munax ge chapter end kohllaa…. eagerly waiting for next part.

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:34 am

   Hehehe..ok..thanxxxx my dearr..thanxxx a lott..?????

 93. RHAI

  June 13, 2017 at 3:44 am

  Ithoooo thanks. Varah reethi ingey. Varah asarugadha hama. Hageegee story eh tha? Ithoo ge kameh dhw.

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:35 am

   Hehehe..nooney..just hama ithoo ge hiyaalah liyeli vaahaka eh miee..thanxx my dear..thanxx a lot?????

 94. ?????

  June 13, 2017 at 4:37 am

  Ithoo mivaaha ninmaafa ehenn vaahaka eh nerenn fashahchey v hadhaan vane ithoo mathinnn vaahaka rythi kamunn vess ????????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:44 am

   Awwhh..ithoo vx v v handhaan vaane..abadhu vx handhaan kuraane kamah heekuran ingey..thanxx my dear so much..really thanxx a lott?????

 95. who am i?

  June 13, 2017 at 4:37 am

  Wow! Suprb mi part vess ❣❣❣❣
  keep it up dear❣❣❣❣??
  btw mi stwry nimeny dhw ??
  i hope ithooge story eh adhi kiyaalan libeyne kamah❣

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:45 am

   Awwh..yaa nimenee dear..thanxxx my dear so so much..really thanx a lot my dearr?????

 96. Faxoo

  June 13, 2017 at 5:07 am

  woww… yuh’re amazing ithuu 😀
  roi roi halaaku vjje :'(
  dhn oi part vrh avahah up koddhecchey ingey 😀

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:46 am

   Alhe nurohchey akamu..thanxx my dear so so so much..really thanxx a lot my dearr?????

 97. iru

  June 13, 2017 at 5:39 am

  Wow humm. Mi kaari Kuda koh high hamajehijje ingey..ithoo…..aan and dhim aa gadhave salaamathun dhevana faharah dhimaa veethee..
  ..adhi kithah part EBA oi story ga

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:47 am

   Hehehe..thanxxx dearr..thanx a lot dhn othy 2 partxx ?????

 98. lai

  June 13, 2017 at 5:45 am

  Ithoooo…???this part was so nice…hama speechless..i will give u a big big thaaliya????…hama fisaari kanbaleh thy ingey..maasha allah v creative mind eh inna kuhjeh thy ingey?????..ma beynunvi gothah hama e aamil ah e vy…oops….poor aamil..?waiting for the next part..??..mi story nimunas ithoo nugehlehchey ingey…dis story was my favourite ..miadha hama ah kiyunu enme enme rythi story mee..lakka story ki ijje..ekm mi varuge kameh nudheken..hehe..cant wait to read ur next story…??

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:49 am

   Hehehe..thanxx my dear..really so so so glad n so so so happy to know that my dearrr..v v happy vejje aslu vx..dear ehme reethi stry akah mi stry v ma..thanxx a my dear..thanxx a lot..??????

 99. Fathun

  June 13, 2017 at 9:26 am

  ??? varah reethi ithoo ur the best..

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:52 am

   Awwwh..thanxxx my dearr..thanxx a lott?????

 100. Musly Idrees

  June 13, 2017 at 9:53 am

  Waiting for the next part ???

 101. Ummu Maleek

  June 13, 2017 at 10:25 am

  Salhi ey salhi ey…… v hih gaimu mi part v salhi ehpart aa aneh part gulhuvaalan….. yumaan mathin handhaan nethifa huuhttaa yumaan thi dhahkkaalee…. v salhi… hama habeyssss….. miee v rangalhu furusatheh thi gothuga kuriah dhaane kamah ummeedh kuran.. waiting for another part and another best story like this… luv u so much….. n gud luck for ur effort…….????????????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:54 am

   Awwwhh..thanxxx my dearr..thanxx so so much..yumaan mathin vx handhaan kohlan vaanethaa dww dear..hehe..once again thanxxx a lott?????

 102. Someone

  June 13, 2017 at 11:06 am

  Alhey! Emme fahun dhw mi comment ves kurevuny! Ekam kiyaifin reyga tharaavyhun ais! Ekam vagutheh nei kiyaa nimun iraku! Because ehthankolhu ves ehaa gina faharu kiyey! And for this part, I am speechless ? Neynge bunaane ehcheh ves. Ehaa heart touching part eh mi part mee! You know what! Mi part read kuri gadeega hama ufalun rovunu. N ehbai thanthankolhu kiyaafa heveny ? Poor aamil ah rangalhu landeh elibuny dhw ithoo dear! Aan ves haadhaha samaasaa kureyey dhw hehe! Edhemeehun ge e moment kolhu varah loabi! Specially dhim, ‘I hate you foni ahmed yuan gandaa’ buni thankolhu varah loabi amd cute ? Thid part is obiness to the max! And yuan dhen varah laanei vaane dhw ? And one more thing! Varah miss vaane ithoo mathin story nimunyma ? After this story ends, there is no need to check this site everyday! Ithoo thee hama best writer of me! You have telent to write stories ? Don’t stop writing ingey ? And remember ithoo ge readers will always be with you! You will be in our heart always and forever ? I appreciate your work and love you from the bottom of my heart ❤❤?? I will remember you always and forever insha allah ? Ithoo thi kuraa masakkathuga Allah barakaai lavvaashi. Aameen. This story is and will be always my favourite and best story! Waiting for the next part curiously! Love you bodu bodu koh ithoo dear ❤❤❤❤

 103. lily-ann

  June 13, 2017 at 11:22 am

  ?We keep this love in a photograph
  We made these memories for ourselves
  Where our eyes are never closing
  Hearts are never broken
  And time’s forever frozen still

  So you can keep me
  Inside the pocket of your ripped jeans
  Holding me closer ’til our eyes meet
  You won’t ever be alone, wait for me to come home ?
  a song by ed sheeran?
  to my lovely ithoo ❤❤❤?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:56 am

   Wowwwww…???..thanxx my dear..ithoo ufaa kohlan kudhin kudhin hama molhy eyy dww..hehe..thanxx my dear..thanx a lot????

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 7:25 pm

   OMG???
   Lily-ann that song is my favorite?
   PHOTOGRAPH by ed sheeran?

 104. G

  June 13, 2017 at 11:25 am

  thigothah konme dhuvahaku genesdheeba vvv salhi……. miadhuves aapaateh genesdheynvaane

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:58 am

   Awwwh..alhe sry dear..ithoo ah up kureveynee dhe dhuhun eh dhuhu ingey..plus v dhigu koh thaa dww gennanee vx..thanxx my dear..thanx a lot?????

 105. Xabaa

  June 13, 2017 at 12:42 pm

  Ithoo dhathaa is the best writer in this world..mashaa allah…I love u ithoo dhathaa

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:51 pm

   Hehehe…thanxxx my dearr..ly too??????

 106. Book Lover

  June 13, 2017 at 2:34 pm

  Ithoo…. ingeytha mihaaru ehaa time eh nuvey mi vaahaka thah kiyaakah…but mi story mioh nimeny dho…haadha reechey mi part ves… ithoo adhi liyaalantha ehen vaahaka evves….mi vaahaka nimeythee dheravanee….eyrun ithoo mathin vvvvvv miss vaane…ithoo adhi liyachey ehen vaahaka evves mi vaahaka gothah… ithoo ge vaahaka thah interesting kamunnaai interesting kamun hama emme vaguthu kolhakavves ketheh nukurevey….and mi aamil ge molhu reyvun fani vee dhoo….hehe!! Aamil akee bodu moya eh!! Hurihaa kameh falhaa eree maves dhogu hadhanee dhoo!! Pis pis pis!!

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:53 pm

   Alhe v bxy dww dear..so thanxx ingeyy thihaa bxy koh ulhemun vx stry kiyaalythy..thanxx a lot..ithoo vx aslu vx v v v miss vaane..tc dear??????

 107. Someone

  June 13, 2017 at 2:48 pm

  Alhey ? Emme fahun dhw mi comment kohlevuny! Ekam 11:15 ga innaane comment kohfa. Ekam e comment visible eh noon! For this part I am speechless. Ehgothakah ves hiyeh nukuran mihen vaane kamakah. Poor aamil dhw! Landeh libijje ehnu! And you know what? I didn’t even imagine that yuman will come! And I have a question ithoo dear! How did dhiyan and yuan get to know about yuman? Neyngey thy ahaaly ? This part is really heart touching. Ufalun rovunu hama. Dhen ehbai thanthan kolhun heveny ? Yuan haadha laanei vejje ey dhw ithoo! I thought dhim ehaa varah goveema ves nuthedhu veema maru veekamah. And ‘maybe kiss eh dheefiyya loa hulhuvaala faane’ ethankolhu buny dhiyan kamah heekury ? And dhim ‘I hate you foni ahmed yuan gandaa’ buni thankolhu varah cute. Hama heevy kuda kujjeh bunelihen! I want to tell you something ithoo dear! Varah miss vaane ithoo mathin mi story nimunyma ?? After this story ends then there will be no reason to check this site everyday! Varah varah bodah handhaan vaane ithoo mathin! And bunelan beynun vany that you have got the telent in writing stories. Dhuvahaku ves hiyyvaru eluvaa nulaathi! You can do this! And i will never forget you and will always be with you in your heart. And u will always be in my heart! N dhen othyves only 2 parts dhw ? But anyways waiting for the next part as usual ? Love you bodu bodu koh ❤❤

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 3:49 pm

   Love you should read 30th part!!
   It’ll answer your question?

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 6:46 pm

   SONG HYE KYO will help u guys about these matters dhw?!! 🙂 😉 😀

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 7:16 pm

   Yageeneh nu!!!?

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 8:16 pm

   yeah yageen vaathy mi bunyvx

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 9:49 pm

   ????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:58 pm

   Hehhe dww aslu vx v laaneh vejje..hehe..thanxxx my dearr so so so so much..thanx a lot..ithoo alhe haadha miss vaane eyy..thanx once again my dear..thigothuga abadhu vx vahchey..ly toooooo??????

 108. Kat

  June 13, 2017 at 3:57 pm

  This is really the best story ever n u r the best writer! Whats ur age ithoo?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:58 pm

   Wowww..thanxxx my dearr..thanxxxx a lot..21 ingeyy ??????

 109. ???

  June 13, 2017 at 4:16 pm

  Ithooo mirey nerebala aneh baiiii plxplxplx

  • ???

   June 13, 2017 at 10:33 pm

   Ithooooo ithoooo avasss avassss ??????

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:01 pm

   Dear maadhen rey ingey In sha Allah??

  • ithoo

   June 13, 2017 at 10:59 pm

   Alhe dear adhi ehkoh liye vx nunime..????

 110. link

  June 13, 2017 at 5:01 pm

  Mi story dhevana faharah kiyaalumuge chance eh neiytha plx…..

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 7:23 pm

   Of course you can read this story again and again!!!
   Just go to ithoos name under the name of the story!!!
   There you will find the whole story!!!
   ?

  • song joong ki..KOREAN

   June 13, 2017 at 8:15 pm

   well link, its better to read the stry more n more bcx by reading ithoo’s story no body will get bored, either me. how about u song hye kyo?

  • Song Hye-Kyo..KOREAN

   June 13, 2017 at 9:51 pm

   So true song joong ki!!!
   So true!!!!!!
   Mihaaru ves ithoo mathin misvey eba?

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:02 pm

   Hehehe..???

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:00 pm

   Stry ga innaane..ithoo nan dear..name ah click kuryma vadheveyne hurihaa episode eh huri bayah?????

 111. lovelyy gurl

  June 13, 2017 at 10:12 pm

  sorry ithoo varah duvas vejje comment ea nukoh levay thaa.. mi duvas kolhu bxy kamun.. ekam bunelan baynun vany ithoo ge story varah salhi ey.. waitimg for next part.. ly ithoo.. thankx a lot for such a wonderful story

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:04 pm

   Yaa dww dearr..thanxx ingeyy thihaa bxy koh ulhemun vx kiyaaleethee..thanxxx my dearr..thanxx a lott??????

 112. Sidhu

  June 13, 2017 at 10:28 pm

  Ithoo kihinentha. ? Story ah comment eh nukurevunas konme part ehvex kiyan…..story akaa dhurakah nudhan. …story v salhi hope kurihaa salhi…miakee sidhu ge favourite story…ithoo ah egeytha mihaa buxy koh ulhemunvex timeh libeythanun story kiyan….vvvvvvvvvvv salhi…mi story migothah reethikoh nimendhenvex gendhaane kamah hope kuran bye ithoo

  • ithoo

   June 13, 2017 at 11:06 pm

   In sha Allah gud dear..n u my dear..thanxxx ingeyy my dearr..really so so so happy to know that my dearr..thanxxx a lot..tc???????

 113. Roo

  June 13, 2017 at 11:28 pm

  Awww varah reethi ❤️❤️ Story nimeythee varh dhera vey ?? but ithoo vareh neh ingey.. this is such a beautiful story ?? Ly.

 114. Thinking out loud

  June 14, 2017 at 3:46 pm

  Ithoo mireyy story up kohdheynan dhw?

 115. Sal111111

  June 14, 2017 at 6:06 pm

  Oh my god. Comments gina kamun mi balaaly. Kurin mi vaahaka eh nukiyan. Comments gina veema reethi vaane kamah balaafa kiyaali mi. And mi vaahaka varah thaakun thaakun nujehey. Ibaaraaiy kuruma sifa kurun okayy. Ekam evves kahala ottareh neh. Dhimra hiley firihenaka ehkoh ulhen eyna ge beybe okay. Amil ah eha faseyhain yatch adiah dhuvvaevunu. Mamma eh hutta beerattehi rashakah gos hiley baeh ge gaathu ethah dhuvaheh vaandhen. So this doesn’t make any sense. No brother wants his sister to stay away from him. Adhi hageegaiy nubala firihen kujjeh buni bunumakah dhimra rashah fonuvaalaa kiyevun huttumakah ais. This is so unbelievable. So sorry for saying this. You are talented and can do much better than this.

  • Book Lover

   June 15, 2017 at 1:12 pm

   Almost emmenge ves bf or gf hurey…eves hiley ehnun! But mi zamaanuga mom noonas dad menavves okay e kujja aai ehkoh saikal dhuvvan dhiya yas…and dhimra hury dhimra ge mom ge friend eh ge geyga ey….and evves beybe eh beynun vaane tha e beybe ge kokko hithaamain furifaa hutta fennan?? Dhimra hunnany abadhu hen dhera vefa ehnun yuaan kurin ulhey gothah ulheythee?? Soo????
   And “hageegaiy nubala firihen kujje buni bunumakah dhimra rashah fonuvaalaa kiyevun huttumakah ais” That part you should have understood…because emmenge kuri matheega Aamil ehaa hithaamain furifaivaa haalugaa ehen buny thee kaaku gabool nukuraany?? Ehen noonas dhimra ves e part buni faalhuga yuaan ah sorry ey…aslu dhimra ehen apologise kury yuaan dhera kohleveythee..ehgothakahves eiee thedu vaahaka akah vegen eh noon but e gothah e vaguthu dhimra apologise kurythee emmen nagaany ehen maana ehnun!!
   Mi part ekani keema adhi mi vaahakaige real idea get eh nuvaane..so fashaigen kiyaabala!! Eyrun u will get it… Hope u wont feel anything bad about me…just hama bunely aslu..??

Comments are closed.