ޔުއާން ބަލައިލުމާއިއެކު ދިމްރާ އަވަސް އަރުވާލާފައި މޫނު އަނބުރާލިތަން އޭނާއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނުނެވެ.އޭނާގެ ގާތަށް ހިނިއައީ އެހެންވެއެވެ.އެހެންކަމުން އޭނާ އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލަމުން ދުރު ބަލައިލަން އުޅެނިކޮން ކައިރީ އިން އަޔާޒު ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން އޭނާއަށް ފެނުނެވެ.

“އައި ގެސް ޝީ ގޮޓް ޖެލަސް” ޔުއާން ވަގުތުން އޭނާގެ ހިނިތުންވުން ފޮރުވާލީ ކައިރީ އިން އަޔާޒު ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ.

“ހޫ” ޔުއާން ހެދީ ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

“ހާހާ..ޑޯންޓް ބީ ކިޑިން މީ..އަހަރެން މިދައްކަނީ ކޮން ގާލްއެއްގެ ވާހަކަކަން ރަނގަޅަށް އެނގޭނެ”

“އައި ޑޯންޓް ކެއާރ ކޮންމެ މީހަކު ޖެލަސް ވިޔަސް” ޔުއާން މިހެންބުނެ އަތުގައި އިން ކޯކުތަށިން ކޯވަރެއް ބޯލިއެވެ.ޔުއާންއަށް އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ދިމްރާ އިން ދިމާލަށް އަވަސް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ.އެއާއެކު އޭނާގެ ބުމަ ގޮއްޖެހިގެން ދިޔައީ މުނާޒް ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން އިނދެ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަށް ދިމްރާ މާ ސަމާލުކަންދީގެން އިންތަން ފެނުނީމައެވެ.

“ކަމޯން މޭން..އިޓްސް ސޯ އޮބްވިއަސް..އެ މޭޒުގަ ތިބި ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގޭނެ ކަންނޭނގެ ޔުއާން އެދިމާލަށް ބަލާވަރު މިހާރު”

“ވަޓް؟” އަޔާޒުގެ ވާހަކައިން ޔުއާން މިފަހަރު ބުމަ ކައިރިކޮށްލާ އޭނާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލީ ސުވާލު އުފެދިފައި އިނދެއެވެ.

“އެ ގާލްއާ ދިމާލަށްށޭ މިތާ އިށީންނީއްސުރެ ޔުއާންގެ ނަޒަރު ތި ހުންނަނީ..މިހާރު ގިނަ މީހުންނަށްވެސް އެކަން ފާހަގަ ވާނެޔޭ”

“ސޯ..ވައި ޝުޑް އައި ކެއާރ ފޯރ ދެޓް” ޔުއާން މިފަހަރުވެސް އެހެންބުނެލީ އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ.

“ބައިދަވޭ ޝީ އިސް ކިއުޓް”

“ނޯ ޝީ އިސް ނޮޓް..އޭނާ ރީއްޗެއް ނޫން” ކޯކުތަށި ތުމުގައި ޖެހިހާއިރުން އަޔާޒު ބުނެލި ބަސްތަކުން އަނގަޔާއި ކޯކުތަށި ދުރުކޮށްލާފައި ޔުއާންއަށް ރައްދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުނު ގޮތްވެސް ނޭނގުނެވެ.ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ޔުއާން މިރޭ އެންމެ ބިރުގަތީވެސް އެކަމާއެވެ.ދިމްރާގެ ރީތިކަން އެހެން ފިރިހެނުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގެންފާނެތީއެވެ. އެހާ ރޫޑްކޮށް އޭނާއަށް އަޔާޒުއާއި ވާހަކަ ދެއްކުނީވެސް އެހެންވެއެވެ.

“އަހަރެން ނުބުނަމޭ ރީއްޗެކޭއެއް..އައި ޓޯލްޑް ކިއުޓް އޭ” މިފަހަރު ޔުއާންގެ ބަދަލުގައި ހިނިތުންވުމެއްވެރި ކޮށްލީ އަޔާޒުއެވެ.އަޔާޒުގެ އެ ބަސްތަށްވީ ޔުއާންގެ އަނގަ ބަންދުވީ ކަމަކަށެވެ. ހައްތަހާވެސް ދިމްރާގެ ކަންތަކެވެ.އަނެއްކޮޅުން އަލަށް މިރޭ ދިމާވި މީހަކު ދައްކަމުން މިދާ ވާހަކައިންވެސް ޔުއާން ބޯ ގޮވައިފިއެވެ.އެއްވެސް މީހަކު ދިމްރާގެ ވާހަކަ އޭނާގެ ގާތުގައި މިހާރު ދައްކަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

“ސޯ ކޮންއިރަކު އެގާލް ކައިރީ ބުނާނީ”

“ކާކު ކައިރީ ކޯއްޗެއް ބުނަންވީ” ޔުއާން ރުޅިގަދަވެފައި ހުރެވެސް އެކަން ނުދައްކަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ.ނަމަވެސް މިފަހަރު އެއަޑުގައި ރުންކުރުކަންވިއެވެ.

“ބްރޯ އިޓްސް ސޯ އޮބްވިއަސް..ޔޫ އާރ ބޭޑްލީ ފޯލެން ލަވް ވިތް ހާރ..އެނގޭތަ މިތާ އިނދެގެންވެސް ކިތައްފަހަރު އެ ގާލްއަށް ބަލައިފިންކަން..ދެން ނުބުނާތި އެކުއްޖާ ބަލާތީއޭ.. އެ ގާލް އެކަންޏެއް ނޫން މިރޭ ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް އެ ބަލަނީކީއެއް..މިހާރުވެސް މި ދިމާލަށް ހުއްޓިފައިވާ ލޯތަށް ގިނައީ” އަޔާޒު މިހެންބުނެ މަޑުމަޑުން ހޭންފެށިއިރު ޔުއާންއަށް އިނދެވުނީ އަޔާޒު އެބުނި ބަސްތަކާއިމެދު ވިސްނާށެވެ.ނަމަވެސް އެކަމުގާ މާ ގިނައިރު އިނދެވޭކަމަށް ނުވީ އާނާ އަނބުރާ އެމީހުން ކައިރިއަށް އައުމުންނެވެ.

“ޔުއާން..ސްވިޓްހާޓް..ހިނގާބަ ވޮޝް ރޫމް ދައްކަންދާން”

“ސޮރީ ބްރޯ ހަމަ ގައިމުވެސް އަހަރެންނަކަށް ވޮޝްރޫމްތަށް ހުރި ދިމާލެއް ނޭނގެ” ޔުއާން އަވަސްއަވަހަށް އުއްމީދުގައި އަޔާޒުއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމާއިއެކު ލިބުން ޖަވާބަކީ އެއީއެވެ.

ޔުއާންއަށް އެންމެފަހުން ހިތާ ދެކޮޅަށް ޖެހުނީ ތެދުވެގެން އާނާއަށް ވޮޝްރޫމް ދައްކައިދެން ދާށެވެ. އޭނާ ވަރުގަދަ މަޅިއަކަށް މެހިއްޖެޔޭ ހިތަށް އެރިއިރު އަމިއްލަ ނަފްސަށްވެސް ކުދިކިޔާ ލެވުނެވެ.އާނާގެ އަމަލުތަކުގައި ހުރި ގާތްގޯޅިކަމުން އޭނާ ހުރީ އެކަމާވެސް އުނދަގޫވެފައި ކަމަށްވީއިރު އޭނާ އާނާ ދުރަށް ފޮޅާލިތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ.ހައްތަހާވެސް ބައްޕައަށް ވިސްނާލާ ތަންކޮޅެވެ.

ޔުއާންއާއި އެ އަންހެންކުއްޖާ ދާ ދިމާލަށް ބަލަން އިން ދިމްރާއަށް ސިހުންލިބި ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ގަޔަށް ކުއްލިއަކަށް ވީ ފިންޏެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.ތެދުވެ ބަލައިލިއިރު ހެދުމުގެ ތަންކޮޅަކަށް ހުރީ ރީމް ގެންގުޅުން ކޯކުތަށިން ކޯކު ފޮދެއް އެޅިފައެވެ.

“އައެމް ސޮރީ..އައެމް ރިއަލީ ސޮރީ ދިމް..އަހަރެން ގަސްތުގައެއް ނޫން” ރީމް ހީވީ ބޮޑު ކުށެއް ކުރެވިގެން އުޅޭ މީހެއް ހެންނެވެ.

“ރިލޭކްސް ރީ..މީ އެވަރުކަމެއް ނޫނޭ..ހަމަޖެހިބަލަ” ރީމްއަށް ވީ ގޮތް ފެނި ދިމްރާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިވެގެން ދިޔައީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ.

“ވެއިޓް އެބަ އަންނަން ވޮޝްރޫމަށް ގޮސް ދޮވެލައިގެން” ދިމްރާ މިހެންބުނެ ވޮޝްރޫމަށް ދިއުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.އޭރުވެސް އޭނާގެ ތުންފަތުގައި ކުރިން ހުރި ހިނިތުންވުންވިއެވެ.

ނަމަވެސް ވޮޝްރޫމް ހޯލަށް ވަތްތަނުން ފެނުނު މަންޒަރުން ކުރިން ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުން ދިޔަތަނެއްވެސް ނޭނގުނެވެ.އޭގެ ބަދަލުގައި ފެނުނު މަންޒަރުން އޭނާގެ ބުމަ ގޮއްޖެހިގެން ދިޔައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންތާއެވެ.ފެނުނީ އޭނާއަށް ބަލަން ފަސޭހަވާނެ ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ.އާނާ ޔުއާން ގެންގޮސް ފާރުގައި ތަތްކޮށްލާ ޔުއާންއާއި ގާތްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ މަންޒަރެވެ.

އިތުރަށް އެންމެ މިނެޓަކުވެސް ބަލަން ނުހުރެ އެދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އާނާގެ އަތުގައި ހިފާ ޔުއާންއާއި ދުރަށް ދަމައިގަތެ އާނާގެ މޫނުމަތީ ބާރު އެތިފަހަރެއްޖެހި އިރު ދިމްރާގެ މޫނުގައިވީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.ދިމްރާ އެހާ ރުޅިއައިސްފައި ހުއްޓައި ޔުއާންއަށްވެސް ކުރިން ފެނިފަކައެއް ނުވެއެވެ.ރުޅިގަދަވެހުރެ މައިނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރު ހީވީ ދެންމެ ދެންމެ އަނެއްކާވެސް އާނާގެ މޫނުމަތީ ޖަހާފާނެ ހެންނެވެ.ނަމަވެސް ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ފެނުނީ މެއިން ހޯލަށް ނުކުތުމަށް އާނާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމަންފެށި ތަނެވެ.ކުއްލިއަކަށް ހީނުކޮށް ހުއްޓާ ފެނިގެން ދިޔަ މަންޒަރުން ޔުއާން ވާނުވާ ނޭނގިފައި ހުއްޓާ ހޭވެރިކަންވީވެސް ދިމްރާ އާނާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމަން ފެށުމުންނެވެ.އެއާއެކު ޔުއާންވެސް އަވަސްވެގަތީ އަވަހަށް އެދެމީހުންގެ ފަހަތުން ގޮސް ދިމްރާ ހުއްޓުވަންށެވެ.

ދިމްރާ އެދިޔަގޮތަށްގޮސް ފެނުނީ އާނާ ހޫރާލިތަނެވެ.ޔުއާންއަށް އަތު ނުވަނީހެން ދިމްރާ އާނާ ގޮވައިގެން މެއިން ހޯލަށް އައީތީ އާނާ ހޫރާލި މަންޒަރު ގިނަބައެއްގެ ސަމާލުކަމަށްއައެވެ. ހަޤީގަތުގައި އެވަގުތު ދިމްރާއަށްވެސް ދިމްރާއަށް ކުރެވޭ ނުކުރެވޭ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.ނަސީބަކުން ވާނުވާ ރަނގަޅަށް މީހުންނަށް ނޭނގެނީސް ދިޔާންމެން ނާސިރުމެން އެންމެން އެތަނަށް ޖަމާވެއްޖެއެވެ.

“ހައު ޑޭރ ޑު ޓަޗް ހިމް” ދިމްރާގެ އަޑުންވެސް އޭނާ ރުޅިގަދަވެފައި ހުރިވަރު މީހަކަށް ސިއްރެއް ނުވާނެއެވެ.އޭރުވެސް ދިޔާންމެން އެންމެންވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފައި ތިބި ބައެއްހެން މަންޒަރު ބަލަން ތިއްބެވެ.

“ދިމްރާ ސްޓޮޕިޓް..މިތާ ސީންއެއް ކުރިއޭޓް ކުރާނެ ކަމެއްނެތް” ޔުއާން ހާސްވީ އެތާ ނާސިރުމެން ތިބުމަށްވުރެވެސް މީޑިއާގެ މީހުންވެސް އެޕާޓީގައި ބައިވެރިވެފައިވާކަން ހަނދާންވެފައެވެ.

“އަހަރެން ސީންއެއް ކުރިއޭޓް ކުރާކަށް ނޫޅެމޭ. އެކަމު ޔުއާންއާ މީނަ ގާތްވާން އެފަދަ ނިޔަތެއްގައި ޖެހޭތަ..ނޯ ނުޖެހޭނެ”

“ދިމްރާ އައި ސޭޑް ސްޓޮޕިޓް”

“ވައި!އިޓް މީންސް ޔުއާންއަށްވެސް ކަމުދިޔައޭތަ”

“ދިމްރާއަށް އަޑެއް ނީވޭތަ” ޔުއާން ހައްތަހާ ބޯ ހާސްވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

“އިވޭ!އެކަމު މީނަ ނުޖެހޭނެ އެފަދަ އަމަލެއް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާކަށް” ދިމްރާ ރުޅާވެރިކަމާއިއެކު އާނާއަށް ދިމާލަށް ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.އެއަށްފަހުވެސް އިތުރަށް އެތައް އެއްޗެއް ބުނަން ދިމްރާ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ކާމިޔާބުނުވީ ޔުއާން ދިމްރާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމައިގަތުމުންނެވެ.

އޭރު ޔުއާންގެ މޫނުގައިވެސްވީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.ދިމްރާގެ ސަބަބުން އޭނާވެސް ބައްޕަމެންވެސް މިފަހަރު ލަދުގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ.އޭނާ ދެން ބައްޕައަށް ދައްކާނީވެސް ކޮން މޫނެެއް ހެއްޔެވެ؟އޭނާއަށް ދެން ބައްޕައާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަންވެސް ނުކެރޭނެކަން ގައިމެވެ.

ޔުއާން އެދިޔަ ގޮތަށްގޮސް ދިމްރާ ގޮވައިގެން ވަނީ އެ ޔޮޓުގެ ފަހަތު ކޮޅުގައި ބެލްކަންޏެއްހެން ސާފުވައި ވަންނަ ގޮތަށް އޮތް ހުސްތަންކޮޅަށެވެ.އެ މައިޒާނަކީ ބަލައިލަން ފުރިހަމަ އަދި އެހާމެ ހިތްފަސޭހަ ތަނެކެވެ.އެތަނަށް ނުކުމެވޭ ދޮރު އިންނަ ފަރާތް ނޫން ކުރިމައްޗަށް ވާގޮތަށް އިންނަ ފަރާތަކީ އެއްވެސް ތަނެއް ނުހަދާ މޫދާ އުޑު ފެންނަ ގޮތަށް އިންނަ ތަނެކެވެ.އެތަނަށް ނުކުމެއްޖެއްޔާ އެމީހަކަށް ހީވަނީ ގޭގެ ބެލްކަންޏަށްކަށް ނުކުމެވޭ ހެންނެވެ.ބެލްކަންޏެއް ގޮތަށް އެތަން ހުރިއިރު އިށީންނުމަށް ސޯފާ އެއްޗެހިވެސް ބަހައްޓާލާފައި ހުއްޓެވެ.ސާފުވަޔާއި ހިތްފަސޭހަ މޫދު އަދި އުޖާލާވި އުޑު ބަލައިލަން ކިތަންމެހާވެސް ހިތްގައިމު މަންޒިލަކަށް އެތަންވާނެއެވެ.

އެތަނަށް ވަތްގޮތަށް ޔުއާން ދިމްރާ ހޫރާލުމާއިއެކު އޭނާ ނުވެއްޓުނީވެސް ކިރިޔާއެވެ.އޭރު ކަންދިމާކުރިގޮތުން އިތުރު މީހެއްވެސް އެތާކު ނެތެވެ.ޔުއާން އޭނާ ހޫރާލިނަމަވެސް އެސްފިޔަ ޖަހާލާހައި ހިނދުކޮޅެއްތެރޭ ދިމްރާއަށް ފެނުނީ ޔުއާން އޭނާ ގެނެސް ދޮރުފަތުގައި ޖައްސާލިތަނެވެ. އެއަށްފަހު ޔުއާން ދިމްރާ ގައިދު ކޮށްލައިގެން ހުރީ ފަސޭހަލަށް ރެކިގެން ނުދެވޭނެ ގޮތަށެވެ.އޭރު ދިމްރާގެ ދެލޮލުގައި ރުޅި ވާ ފަދައިން ޔުއާންގެ ދެލޮލުގައިވެސް ވީ ރުޅިއެވެ.

“ހައް!އާރ ޔޫ މޭޑް..އަހަރެންގެ ލައިފްގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ދިމްރާއަށް ކާކު ހުއްދަ ދިނީ”

“ކީއްވެ އަހަރެންނަށް ނުބެހެންވީ..ޔުއާންވެސް އަހަރެންގެ ލައިފްގެ ކަންކަމާ ނުބެހެންތަ”

“ދިމްރާ!ފޮރ ޔުއަރ އިންފޮމެޝަން.ދިމްރާގެ ލައިފްގެ ކަންކަމާ އިރެއްގަ ބެހުނަސް މިހާރަކު އަހަރެން ނުބެހެން” ޔުއާންގެ އަޑުގައިވީ ރުންކުރުކަމެވެ.އެ ތޫނު ދެލޯ މިވަގުތު ފެންނަ މީހަކުވެސް ފަސް ޖެހޭނެއެވެ.ހަމައެހެންމެ ދިމްރާގެ ލޮލުގައިވެސް އެވަގުތު ވީ ހަމަ އެފަދަ އަސަރެކެވެ.

“އަހަރެންގެ ބައްޕަމެން އަގުވެއްޓޭވަރުކަމެއް ކުރުމުގެ ހައްޤެއް ދިމްރާއަކަށް ނޯންނާނެ..ސޯ ދިމްރާ ނުޖެހޭނެ އެތާ ސީންއެއް ކުރިއޭޓް ކުރާކަށް..އަދި އެވެސް އަހަރެންގެ ކަމެއްގަ..މީ އަހަރެންގެ ލައިފް”

“ހައް!ޔޫ ނޯ ވަޓް..އެކްޗުއަލީ..ޔެސް އައެމް މޭޑް.. ތީގެ މާނައަކީ ޔުއާންއަށް އޯކޭއޭ ދޯ އެ އަންހެނާ އެ އުޅުން ގޮތް..ޔުއާންވެސް ރުހެޔޭ ދޯ އޭނާގެ އެ އަމަލަށް” ޔުއާންއަށްވުރެ ދިމްރާ އައިސްފައި ހުރި ރުޅިގަދަހެން ހީވެއެވެ.ޔުއާން އެ އަންހެންކުއްޖާގެ އަމަލުތަށް އޭނާ ހުއްޓުވީތީ އެކަމާ ރުޅިއައިސްގެން އުޅޭތީ އޭނާގެ ހިތަށް ތަދުވަމުން ދިޔައެވެ.އޭނާ ހުރީ އެކަމާ ރަނގަޅަންވެސް ހަމައިން ނައްޓާގޮތް ވެފައެވެ.

“ވައި ޝުޑް ޔޫ ކެއާރ އެބައުޓް ދެޓް..އަހަރެން ލައިކް ވިޔަސް ނުވިޔަސް ދިމްރާއަށް ކޮންކަމެއް..ދިމްރާވެސް ތިއުޅެނީ ފިރިހެނެއް ގޮވައިގެންނޭނުން..ދެންވަކި އަހަރެންނަށް އަންހެނެއް ގާތުގަ ނުގެންގުޅެވެންވީ ކީއްވެ؟” ޔުއާން އެހެންބުނިހާއިރުން ފެނުނީ ދިމްރާ އޭނާގެ ދެއަތުން ޔުއާންގެ ގަމީހު ގިރުވާނުގައި ހިފިތަނެވެ.

“ޔޫ ކާންޓް ބީ ސީރިއަސް..ޔުއާން ބުނަން ތިއުޅެނީ ޔުއާންއަށް ކަމުދިޔައޭތަ އެ އަންހެނާ ޔުއާންގެ ގައިގަ ތަތްވެފަ އޮތީމަ” ދިމްރާގެ ލޮލުން ހީވީ ރަނގަޅަށްވެސް އަލިފާންކަނި ބުރަމުން ދިޔަ ހެންނެވެ.ޔުއާންވެސް ހުރީ ރުޅިގަދަވެފައި ނޫންނަމަ ދިމްރާއަށް ވެފައި ހުރިގޮތްފެނި ހިނި އައިސް ކަންނޭނގެއެވެ.އެކަމަކު އެވަގުތު އޭނާވެސް ހުރީ މަޖާކުރާ މޫޑެއްގައެއްނޫނެވެ.

“ކޮބާތަ ދިމްރާގެ މައްސަލައަކީ..އަހަރެން މީ ފިރިހެނަކަށްވާއިރު އަހަރެންވެސް އަންހެނެއް ހޯދައިގެން މެރީކުރާނޭނުން..އަހަރެންވެސް ދިރިއުޅުމެއް ހޯދަންޖެހޭވިއްޔަ..ދިމްރާއަށް އެކަނިތަ މީހަކާ ގުޅެވޭނީ.. މީހަކާ މެރީކުރަން ޖެހޭނީ..އެން ޔޫ ނޯ ވަޓް..އައި ގެސް އަހަރެންނަށްވެސް އޭނާދެކެ ލައިކް ވެވިއްޖެ ކަންނޭނގެ” ޔުއާންގެ އެވާހަކަތަކުން ހީވީ އަނދައަނދާހުރި އަލިފާންގަނޑަކަށް ތެޔޮ އެޅި ހެންނެވެ.ދިމްރާ މިއިން ދުވަހަކު އެހާ ރުޅިގަދަވި ކަމެއް ނޭނގެއެވެ.ދިމްރާ ހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ހަމައިން ނައްޓާފައިކަމަށްވާއިރު އޭނާ މިވަގުތު ހީވަނީ ރަނގަޅަށްވެސް މޮޔަވެފައި ހުރި މީހެއް ހެންނެވެ.

“ޔޫ ކާންޓް ބީ ސީރިއަސް ޔުއާން” ދިމްރާ އަދި ކުރިއަށްވުރެވެސް ބާރަށް ޔުއާންގެ ގަމީހު ގިރުވާނުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“އޮފްކޯސް..އައި އެމް ދިމްރާ އަހުމަދު” ޔުއާން އޭނާގެ ގަމީހުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާ ދިމްރާގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން ރުޅިވެރި ނަޒަރަކުން ބަލަހައްޓައިގެންހުރެ މަޑުމަޑުން ހަރުކަށިކަމާއިއެކު އިއްވާލި ބަސްތަކުން ޔުއާންވެސް ހުރީ އިންތިހާއަށް ރުޅިއައިސްފައިކަން ހާމަ ކޮށްދެއެވެ.ދިމްރާގެ އަމަލުތަށް ހުރިގޮތުން އޭނާވެސް ދިޔައީ ހަމައިން ނައްޓަމުންނެވެ.ދިމްރާ އޭނާ ލޯބިވާކަން ފާޅުކުރި ދުވަހުންސުރެ އެ ހަދަނީ އޭނާއަށް ބޭނުން ގޮތެކެވެ.އެކަމަކު އޭނާވެސްމީ އިހްސާސްތަށް ނުލައްވާ ބުދެއް ނޫނެވެ.ވީއިރު ދިމްރާ އޭނާދެކެ ލޯބިނުވާއިރު އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގަންނަންވީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟އޭނާދެކެ ލޯބިނުވާއިރު އޭނާ ތަޅުވަންވީ ކޮން ބޭނުމަކު ހެއްޔެވެ؟ހިތަށް އަރަމުން ދިޔަ ހިޔާލުތަކުންވެސް ޔުއާންގެ ރުޅިވީ ހައްތަހާ ގަދައެވެ.

“ކީއްވެތަ ދިމްރާ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ލައިފްގެ ކަމެއްގަ ގޮތް ނިންމަން ތިއައީ..ޓެލްމީ ދިމްރާ..ވައި ޔޫއާރ އެކްޓިން ލައިކް ދެޓް..ޓެލް މީ..ވައި؟” ދިމްރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން ޔުއާން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.ހިތަށް އަރަމުންދިޔަ އެެއްޗެހީނުން އިތުރަށް ރުޅިގަނޑު ކޮންޓްރޯލެއް ޔުއާންއަކަށް ނުކުރެވުނެވެ.

“ކޯޒް އައި ލަވްޔޫ ޑެމިޓް” ދިމްރާ ޔުއާންގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން އަދި ޔުއާންއަށްވުރެ ބާރަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.ދިމްރާއަށް ބުނެވުނު އެއްޗެއް ވިސްނާލެވުނީވެސު އެއަށްފަހުގައެވެ.ދުލުން އެ ބަސްތަށް ބޭރު ކުރެވުނު ފަހުންނެވެ.ސިހިފައި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްފައި އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ އެހެންވެއެވެ.އޭރު ޔުއާންވެސް ދިމްރާ ބުނެލި ބަސްތަކުން ސިހިފައި ފަހަތަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.ޔުއާންއަށް ވެފައި ހުރިގޮތުން އޭނާގެ ކަންފަތަށް އިވުނު ބަސްތަށް ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި ހުރިކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.އެއީ އޭނާގެ ކަންފަތަށް އަޑުއިވުން ގޮތް ބާއޭވެސް ޔުއާންގެ ހިތަށް ދިޔައީ އަރަމުންނެވެ.

މިނެޓަކަށްވުރެ ގިނައިރު އެގޮތުގައި ދެމީީހުން ތިބިތާ ގާވެފައި ތިބި ގޮތަށް ތިއްބެވެ.ޔުއާން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާލިތަން ފެނުނީ އެއަށްފަހުގައެވެ. އޭރުވެސް ދިމްރާ ހުރިގޮތަށް ހުރި ތާނގައި ހުއްޓެވެ.

“ތި ލަފްޒު” ޔުއާންގެ އަޑު ނުކުމެގެން ދިޔަ ގޮތުންވެސް އޭނާއަށް ހުރީ ވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫވެފައިކަން މީހަކަށް ސިއްރެއް ނުވާނެއެވެ. އެހިސާބަށް ބުނެ ޔުއާން ހިތްވެސް ދިރުވާލިތަން ފެނުނެވެ.އެއަށްފަހު ދިމްރާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފަން ޔުއާން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ ދެއަތް އުފުލާލިއެވެ.އޭރު އެދެއަތުގައި ތުރުތުރުލުމެއްވިއެވެ.ދިމްރާގެ ކޮނޑުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލިއިރުވެސް އެތުރުތުރުލުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.އޭރު ޔުއާންގެ ލޯ ވަނީ ފެންކަޅިވެފައި ކަމަށްވީއިރު އެ ދެލޮގައިވީ މީހުން ހިތްކަތިލާފަދަ އަސަރެކެވެ.

“ތި ލަފްޒު.ދިމްރާގެ ދުލުން އެދުވަހުވެސް އަހަރެން އަޑުއަހަން ބޭނުންވި ލަފްޒަކީ ތި..ދިމްރާގެ ދުލުން ބުނާ އަޑު ނިވިގެން އަހަރެން މިއަދާ ހަމައަށް މިހާލުގައި ތެޅިފޮޅެންޖެހުނު ލަފްޒުތަކަކީ ތީ..ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިރިހުރެ އެތައްހާސް މަރަކުން އަހަރެން މަރުވާން ޖެހޭ ސަބަބަކީ ތި ލަފްޒުތަށް..ތި ލަފްޒުތަށް ދިމްރާގެ ދުލުން ނުބުނީތީ” ދިމްރާއަށް އޭރުވެސް ހުރިތާނގައި ބަލަން ހުރެވުނީ ޔުއާންގެ އަސަރުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލަށެވެ.ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްގެންހުރެ ޔުއާން އަސަރާއިއެކު ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައިން ދިމްރާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ދިޔައީ ފިނިވަމުންނެވެ.އެހާވެސް އެ އަޑުގައިވާ އަސަރުގަދައެވެ.އެ ލޮލުގައިވެސްމެއެވެ.އެދެލޮލުން އެތޫނު ބެލުމުން ބަލަމުންދިޔައިރު ދިމްރާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ހިމަ ނާރަށްވެސް ދިޔައީ އަސަރު ކުރަމުންނެވެ.އެދެލޮލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ދިމްރާގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔަ ސުވާލަކީ އެދެލޯ ފެންކަޅިވެފައިވީ ކީއްވެ ބާއެވެ؟އެއީ އައިސްފައި ހުރި ރުޅިން ހެއްޔެވެ؟ނޫނީ ކޮށްފައިވާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ހެއްޔެވެ؟

“އެދުވަހުވެސް ދިމްރާއަށް އެނގޭތަ އަހަރެން އެތަނުން ދިޔައީ ކީއްވެކަން..އަހަރެން އެދުވަހު އެތަނުން ދިޔައީ އާމިލް ދެއްކި ވާހަކަތަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީއެއްނޫން..ބަޓް ދިމްރާ އަހަރެންގެ ހައްގަކަށް ވެފާ ނުވީތީ..އަހަރެންނަށް އެތާ ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތްކަން އެނގޭތީ އަހަރެން ދިޔައީ..އާމިލްއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަހަރެންނަށް ބަސް ބުނުމުގެ ހައްޤެއް ދިމްރާ ދީފަ ނުވީތީ ދިޔައީ..ދިމްރާ އަހަރެން ދޫކޮށްފަ މި މާލެއިންވެސް ދިޔައީ އަހަރެން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް އަހަރެން ހީކުރީ..އެހެންނޫންނަމަ ދިމްރާ ފަހުންވެސް އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރީސްތާއޭ އަހަރެން ހިތަށް އެރީ..އޭގެ މާނައަކީ ދިމްރާ އަހަރެން ދޫކޮށްފަ ވަގުތުން ދިޔައީ ދިމްރާގެ ހިތުގަ އަހަރެންނަށް ހަޤީގަތުގަވެސް ކުޑަވެސް ޖާގައެއް ނެތީމައޭ އަހަރެންނަށް އެދުވަހު ވިސްނުނީ..ވީއިރު ދިމްރާ އެދުވަހު ތި ލަފްޒުތަށް ބުނެދިންނަމަ..ކުޑަމިނުން އާމިލްއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ އަހަރެންނަށް ބަސްބުނެވޭނީވެސް ދިމްރާ އަހަރެންގެ ހައްޤަކަށްވެ ތި ލަފްޒުތަށް ކުރިން އަހަރެންނަށް ބުނެދިން ނަމަތާ..”

” ޔުއާންއަކަށް ނޭނގެތަ އަހަރެން ދިޔައީކީ ނޫންކަމެއް..އަހަރެންގެ ދޮންބެ އަހަރެން ފޮނުވާލީކަމެއް” ދިމްރާއަށް ދެލޯ ބޮޑުކޮށްފައި އެހެން އަހާލެވުންއިރު ޔުއާންއަށްވެސް ދިމްރާ ބުނި ބަސްތަށް އަޑުއިވި ފާޑަކަށް ދިޔައީ ސިހިގެންނެވެ.ޔުއާންގެ އެ އަމަލުންވެސް އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެކަން ނޭނގޭކަން ވިސްނުނެވެ.

“އަހަރެންނަށް އެނގޭ ދާނިޝްބެ ވަރަށް އެއްޗެހި ކީކަން..ގުޅުން ކަނޑާލި ކަންވެސް..އަހަރެން ހީކުރީ ދާނިޝްބެ މާފަށްވެސް އެންމެން ކައިރީ އެދުނީ އެހެންވެކަމަށް..ގުޅުން ކަނޑާލީތީ ދިޔާންމެން އެންމެންނަށްވެސް ދިމް ކައިރިއަށް ދާން ނުކެރިފަ ތިބީމަކަމަށް ވިސްނޭތީ ކަމަށް..އެކަމު ކުޑަކޮންވެސް ވިސްނިފައެއް ނެތް ދާނިޝްބެ ކަމެއް ދިމް ފޮނުވާލީއެއް..އެހެންނޫނަސް އެރެއަށްފަހު އަހަރެން ކައިރިއަކު އެއްވެސް މީހަކު ދިމްއާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ..ސޯ އަހަރެން ހީކުރީ ދިމް ކައިރިއަށް ނައިސް ތިބެވުނީމަ ކަމަށް އެންމެން އެދުވަހު އެހާވަރަށް މާފަށް އެ އެދުނީ” ޔުއާންގެ އެބަސްތަކުން ދިމްރާއަށް މިހާރު ޔުއާން އޭނާ ދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަ ސަބަބު ވިސްނިއްޖެއެވެ.ޔުއާން އެގޮތަށް އަމަލުތަށް ގެންގުޅުނީ ކީއްވެކަން އެނގިއްޖެއެވެ.

“ވެއިޓް..ޔުއާން ތިބުނީނުން އާމިލްއާ ދެކޮޅަށް ޔުއާންއަށް ތެދުވަން ހައްޤު ނުދިނީމައޭ..ތީގެ މާނައަކީ އާމިލްގެ އެ ވާހަކަތަކަށްފަހުވެސް އަހަރެން އެހެން ބުނިނަމަ ޔުއާން އަހަރެން ބަލައިގަންނާނަމޭތަ؟” ދިމްރާއަށް ކުއްލިއަކަށް އެހެން އަހާލެވުނީ ޔުއާން ބުނި އެބަސްތަށް ހަނދާންވެ އެ ބަސްތަށް އޭނާއަށް ގަބޫލު ކުރަންދަތިވި ވަރުންނެވެ.

“ދިމްރާއަށް ހީވީތަ އަހަރެން ބަލައިނުގަންނާނޭ..އިޓް މީންސް..އިޓް މީންސް..އެދުވަހުވެސް ދިމްރާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވެއޭތަ..ދެން ވައި..ވައި ދިމްރާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ނުބުނީ..ކީއްވެ އަހަރެންނަށް ޖަވާބެއް ނުދިނީ..ކީއްވެ…” ޔުއާންގެ މޫނުގައި މިހާރު ފެންނަން ހުރީ ދެނެގަންނަން ފަސޭހަ ޝުުޢޫރުތަކެއް ނޫނެވެ.އޭނާ ހުރީ ރަނގަޅަށްވެސް ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.

ދިމްރާ އޭނާދެކެ ލޯބިވަންޏާ ނުބުނެ ހުންނަންވީ ސަބަބެއް ޔުއާންއަކަށް ހަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނުނެވެ.އޭނަ މިއޮއްހާ ދުވަހު ހީކޮށްގެން އެ ހުންނަނީ ދިމްރާ އޭނާދެކެ ލޯބިވެފައި ނުވަނީ ކަމަށެވެ.އެކަމަކު ދިމްރާ ދެންމެ އެކުރި ސުވާލުން މިއަދު އޭނާގެ ހިތުގައި ޝައްކު ހިނގާލައިފިއެވެ.

“ޔެސް!!އެދުވަހުވެސް އަދި މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އަހަރެން މި ދުނިޔެމަތިން ލޯބިވީ ހަމައެކަނި އިންސާނަކީތީ..އެކަމަކު އެދުވަހު ވެވިފައިވާ ތެދުވެރި ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޤުރުބާންވާން މަޖުބޫރުވީވެސް..ޔުއާންއަކަށް ވިސްނާވެސް ނުލެވޭނެ ތި ލޯތްބަށްޓަކާ އަހަރެންވީ ކިހާ ސެކްރިފައިސްއެއްކަމެއް..ޔުއާންގެ ފެމެލީ ރޫޅުނަ ނުދޭންވެގެން އަހަރެން އެދުވަހު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުރީ..ހިތަށްއެރީ ލޯބިވަންޏާ ފުރަތަމަ ލޯބިވެރިޔާގެ އުފާތަކޭ މުހިއްމު ވާނީ..ވީއިރު ޔުއާންގެ އާއިލާ ރޫޅުނީމަ ޔުއާން އުފަލުގައެއް ނުހުންނާނޭ..އެދުވަހު އަހަރެން އެއްޗެކޭ ބުނިނަމަ ޔުއާންއާ އާމިލް މުޅިއުމުރަށް އެކަކު އަނެކަކާ ޖެހޭނެ..އޭރުން ޔުއާންގެ އާއިލާގެ އުފާވެރިކަން މުޅިން ގެއްލިދާނެ..އެހެންކަމަށް ވަންޏާ އަހަރެން ލޯބިވީ އިންސާނާ އުފަލުގަ ހުންނާނެތަ..އޭނާގެ ބޭބެއަކާ ދުރުވެގެން އެ އިންސާނާ އުފަލުގަ ހުންނާނެތަ”

“ހައް!ޑެމިޓް ދިމްރާ…އަހަރެންނާ އާމިލްއާ މީ އެއްއިރެއްގަވެސް އެކަކު އަނެކަކާ ގަޔާވާ ބައެއް ނޫނޭ..ތިބުނާ ބޭބެއެއް ފައިވިއްދާފަ އެ ހުންނަނީ އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަރުބާދުކޮށްލަންކަން ދިމްރާއަށް އެނގޭތަ..އެވަރު މީހަކާ އަހަރެން ދުރުވެދާނެތީ ދިމްރާ ބިރުން ތިއުޅުނީ..ޑެމިޓް ދިމްރާ..ޑެމިޓް..އެއްފަހަރުވެސް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެލިނަމަ” ޔުއާންގެ އަޑު ބާރެވެ.ރުޅިއަކުން ނޫނެވެ.ވާނުވާ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ފަހުމްވަމުން ދާތީ ކުރަމުންދިޔަ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

“ތީ ދޮގެއް ދޯ!ބުނޭ ތީ ދޮގެކޭ..ޔުއާން ތިބުނަނީ އަހަރެން މިވީ ސެކްރިފައިސްތަކަކީ އަގެއްނެތް ސެކްރިފައިސްތަކެކޭތަ..އަހަރެން ޔުއާން ދޫކޮށްލީ، އާއިލާ ދޫކޮށްލީ އެ ބިރުގަ ކަމަށްވީއިރު މިއަދު އެކަން މިވީ ބޭކާރު އަގެއްނެތް ކަމަކަށްތަ..އަދި އަހަރެން އެ އުފުލި ޕެއިންއޯ..އެވެސް އެއީ ބޭކާރު ގޮތުގަ އަހަރެން އުފުލި ޕެއިންތަކަކަށްތަ މިވީ..އެންމެ ދެރަވެގެން އެ ޤުރުބާނީގަ އަހަރެން ކިޔެވުމާ ހިތާ ފުރާނައިން އެދޭ އެންމެ ގާތް މީހުންވެސް ދޫކޮށްލީ..އެވެސް އަހަރެން ވީ އަގެއްނެތް ސެކްރިފައިސްތަކެއްތަ” ދިމްރާއަށް ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން ޔުއާންއާއި ދުރަށްޖެހި ދޮރުފަތުގައި ލެނގި ގަނެވުނުއިރު އޭނާގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތަށް ފައިބެގެން ދިޔައެވެ.މާތްކަލާކޯއެވެ.އެންމެ ފަހަރަކު ޔުއާންދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނެވިފައިވާނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންނޫންނަމަ ބޭކާރު ޤުރުބާނީތަކެއް އޭނާ ވާކަށް ނުޖެހުނީހެވެ.އޭނާ ހިތާމައިގައި ރުއިރުއިން، އުފުލި ވޭންތަށް އަގެއްނެތް އެއްޗަކަށް ނުވީސްއެވެ.ލޯބިވާ އެންމެންނާ ދުރުވި ދުރުވުން އަގެއްނެތް ކަމަކަށް ނުވީސްއެވެ.ކިޔެވި ކިޔެވުން ދޫކޮށްލުން އެއީ ބޭކާރު ކަމަކަށް ނުވީސްއެވެ.

“އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުން..ދިމްރާ އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާއިރު އެދުވަހު އާމިލް ކިޔާހާ އެއްޗެއް ކިޔަން ފުރުސަތުދީގެން ހުރީ ކީއްވެ..އާމިލްއާ ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ ކީއްވެ..ދިމްރާ ހީކުރީދޯ އާމިލް އެއީ އަހަރެންގެ ބޭބެއަކަށްވީތީ އަހަރެންނަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭނީ އޭނާގެ ބަހޭ..ނޯ..ނެވާރ!އައި ހޭޓް ހިމް.ދިމް..އައި ހޭޓް ހިމް..އަހަރެން މިދުނިޔޭން އެންމެ ނަފްރަތު ކުރާ މީހާގެ ބަސް ގަބޫލު ކުރާނެތަ..އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ މަރުވާން ޖެހުމުގެ އަސްލަކީ……” ދުލުން ބޭރުކުރެވުނީ ކޮންބަހެއްކަން ފަހުމްވެގެން ދިޔުމާއިއެކު ވަގުތުން ޔުއާންއަށް ހުއްޓުމެއް އަރައިގެން ދިޔައެވެ.އޭނާއަށް ދުލުން ބޭރުކުރެވުނީ ދުވަހަކުވެސް އޭނާ ދުލުން ބޭރުކުރަން ބޭނުންވި ބަސްތަކެއްނޫނެވެ.ވީއިރު ދެން މިއަދު އެބަސްތަށް ބޭރު އެކުރެވުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

އޭރު ރޯން ހުރި ދިމްރާވެސް ހުރީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ.ސިހިފައި ޔުއާންއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލިއިރު އޭނާ ރޮމުންދިޔަ ރުއިމަށްވެސް ހުއްޓުމެއް އައިސްފިއެވެ.ޔުއާން އެ ބުނެލި ބަސްތަކުން އޭނާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް އެއްލައިގެންނެވެ.އެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުކުރިޔަސް ޔުއާންއަށް ބުނެވެން އެއުޅެނީ ކީކޭކަން އޭނާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގިއްޖެއެވެ.އެހެންކަމަށްވީއިރު އޭގެ މާނައަކީ ޔުއާން ބަދަލުވުމަކީ އާމިލްއާއި ވެސް ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަމެވެ.

“ކީކޭ..ކީކޭ ބުނަން ތިއުޅުނީ”

“ނަ..ނަތިން” އޭނާއާއި ދިމާލަށް ދިމްރާ އަންނަތަންފެނި ޔުއާންއަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.އެންމެ ދެރަވެގެން ދިމްރާއާއި ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރަންވެސް އޭނާ އެވަގުތު ނުކުޅެދުނެވެ.އޭރު އޭނާގެ ލޮލުގައި ބިރުގެންފައިވާކަމުގެ އަސަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ދިމްރާއަށްވެސް ޔުއާންއާއި ގާތްވެވުމުން ދިޔައިރު އެ މޫނުގައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ފާހަގަ ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.އެދެލޮލުގައިވާ ބިރުވެސްމެއެވެ.

“ޔުއާން ޓެލްމީ..އާމިލް ޔާނީއަށް ކީއްކުރީ”

“ސްޓޮޕް!އަހަރެން ބުނެފީމޭނުން އަހަރެން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނަމޭ” ދިމްރާގެ ވާހަކަ ޔުއާން މެދުކަނޑާލި ގޮތުންވެސް އޭނާ އެވާހަކަ ދައްކަން ކުޑަކޮންވެސް ބޭނުން ނުވާކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

“ނޯ!އައި ވިލް ނޮޓް..ސޯ ޓެލްމީ”

“ސްޓޮޕިޓް ދިމްރާ” ޔުއާން ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން ދިމްރާ ރަނގަޅަށްވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު ދިމްރާ އިތުރަށް އެއްޗެކޭ ބުނަންވާއިރަށް ފެނުނީ ޔުއާން ގޮސް އެތަނުން ސޯފާއެއްގައި އިށީންދެ ދެއަތުން އޭނާގެ މޫނު ފޮރުވާލިތަނެވެ. ދިމްރާ އިތުރަށް ސުވާލުކުރަމުންދިޔަ ވަރަކަށް ޔުއާންގެ ލޮލުގައިވާ ބިރުވެސް ބޮޑުވަމުން ދިޔަކަން ދިމްރާއަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.ނަމަވެސް ދިމްރާ ދެންވެސް އެކަން ހުއްޓާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

“ބުނެބަލަ ޔުއާން” ދިމްރާ ޔުއާންގެ ކައިރީ އިށީންނަމުން ދެންވެސް ބުނެލީ އެހެންނެވެ.

“އައި ސޭޑް ސްޓޮޕިޓް ދިމްރާ..ޖަސްޓް ސްޓޮޕް..ހެޔޮނުވާނެ” ޔުއާންގެ އަޑު ކުރެހިފައިވީއިރު އެހެން ބުނެލީ ހާދަ އަސަރަކާއި އެކުއެވެ.ދިމްރާ އެ ސުވާލު ކުރާތީ އެކަމާ ދިޔައީ ރަނގަޅަށްވެސް އޭނާގެ ބޯ ހާސްވަމުންނެވެ.

“ތިހިތުގަ ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭރު ކުރީމައޭ ޔުއާންގެ ހިތަށްވެސް ލުއިވާނީ. ކީއްވެތަ ޔުއާން ތިހާ ސްޓަބަން އީ..ތިހާ ގޮތްދޫ ނުކުރަނީ ކީއްވެތަ..ޔުއާން ތިވާހަކަ ނުކިޔައިދީ ހުއްޓަސް ތިހިތަކަށް ކުޑަވެސް ލުޔެއް ނުލިބޭނެ..އަދި އެކަން ނުވާާކަމަކަށްވެސް ނުވާނެ..ޔުއާން ތިހިތުގަ މިއަދާ ހަމައަށް ތި ވާހަކަތަށް ރައްކާކޮށްގެން ހުރީމަ ޔުއާންއަށް ހީވަނީތަ އެކަން ނުވާކަމަކަށް ވާނެޔޭ.. އާމިލްއަކީ ފާޅުގާ ދޮގު ހަދަން ކެރޭ މީހެއްކަން އަހަރެންނަށް އެނގޭ..ވީއިރު ޔުއާން މިއަދު އާމިލްއޭ ކިޔައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ގަބޫލުކުރާނެ އެކަކުނެތަސް އަހަރެން ގަބޫލު ކުރާނަން..ތިބުނާ އާމިލްއަކީ މިއަދު އަހަރެން މިހިސާބަށް އައުމުގެ އަސްލު..އަހަރެންގެ ލޯބި ނުލިބުމުގެ ސަބަބު..ވީއިރު އާމިލްއޭ ކިޔައިގެން ދައްކާ ވާހަކައަކަށް ހުވާ ނުކުރިޔަސް އަހަރެންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭނެޔޭ” ދިމްރާ ޔުއާންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިގަންނަމުން އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުނެލިއެވެ.އެއާއެކު ވަގުތުން ފެނުނީ ޔުއާން ދިމްރާގެ ގައިގައި ބައްދައިގަތްތަނެވެ.

“ޔާނީ..ޔާނީ އެއީ..ޔާނީ އެއީ އަހަރެންގެ ޓްވިންސް ސިސް” ޔުއާންގެ އަޑު ކުރެހިގެން ދިޔައިރު އަޅައަޅައިގަންނަމުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުންވެސް އެއީ ޔުއާންއަށް ދައްކަން ފަސޭހަ ވާހަކައެއް ނޫންކަން ހާމަކޮށްދެއެވެ.

“އަހަރެންގެ..އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ޔާނީ މަރުވީ..ދިމް އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ ޔާނީ މަރުވީ..އަހަރެންގެ ފައި ކައިރިއަށް..ފައި ކައިރިއަށްށޭ ޔާނީ އައިސް ވެއްޓުނީ” ދިމްރާގެ ހެދުން ތެމެމުންދިޔައީ ޔުއާންގެ ކަރުނައިންނެވެ.ޔުއާން ރޯކަން އިހްސާސް ކޮށްދެމުން ދިޔައިރު ދިމްރާއަށް އެގޮތުގައި ކެތްވަނީ ކިރިޔާއެވެ.ހުއްޓާލާށޭ ބުނަން ބޭނުންވެ ހުރެވެސް ދިމްރާ ޔުއާންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލީ ހިތްވަރުދޭ ފަދަޔަކުންނެވެ.

“ޔުއާން ރީއްޗަށް ކިޔައިދީބަ..ތިގޮތަށް ކިޔައިދީގެން އަހަރެންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް އަންޑަސްޓޭންޑް ވާނީ ކިހިނެއް..ޓްރަސްޓް މީ..ޔުއާންގެ މާޒީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް އޮތަސް އަހަރެންނެއް ޔުއާން ދޫކޮށްލާފައެއް ނުދާނަން..މީ އަހަރެން ވާ ވައުދެއް..ސޯ ފަސްނުޖެހި ތިހިތުގަ ހުރި ހުރިހާ އުދާހެއް ބޭރުކޮށްލާ..ރަނގަޅަށް އެކަން ވީ ގޮތް ކިޔައިދީ..ޕްލީޒް ޔުއާން” ހުއްޓާށޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ދިމްރާ އެދުނީ ކުރިއަށް ގެން ދިއުމަށެވެ.ޔުއާންއަށް އެވާހަކަ ދައްކަން އުނދަގޫކަންވެސް ދިމްރާއަށް އެނގެއެވެ.ނަމަވެސް އެ އުނދަގުލާއިއެކުވެސް ޔުއާން އެކަމާ ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހެއެވެ.އެ މާޒީއިން ޔުއާންއަށް އަރައިގަނެވޭނީ އޭރުންނެވެ.އެވާހަކަ ދައްކަން މިވަގުތު ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިޔަސް ޔުއާންގެ ހިތަށް ލުޔެއްލިބި އެޤައިދުވެފައިވާ އަނދިރި ދުނިޔެއިން ޔުއާންއަށް ނުކުމެވޭނީ އޭރުންނެވެ.ވީއިރު ޔުއާން ޖެހޭނީ ހިތްވަރު ކުރާށެވެ.އަދިހަމަ އެހެންމެ، ގަދަކަމުންވެސް ޔުއާންގެ ފަރާތުން އެކަންތައް ހޯދަން ދިމްރާ ހިތުގައި އަޒުމް ކަނޑައެޅިގެން ދިޔައެވެ.

“އަހަރެމެން ދެމީހުން އުޅުނީ ވަރަށް އެއްކޮން..ކައި ހަދަނީވެސް ކުޅެން އުޅެނީވެސް އެއްކޮން..ސުކޫލަށް ގޮސް އައިސް ހަދަނީވެސް އެއްކޮން..ކުޑަމިނުން ގޭގަވެސް އުޅެނީ އެއްކޮން” ޔުއާން އެހިސާބަށް ބުނުމަށްފަހު ދިމްރާއާއި ދުރަށްޖެހިލައި ސޯފާގައި ރީއްޗަށް ހަމަ ޖެހާލިއެވެ.އެއާއެކު ދިމްރާ ޔުއާންގެ ގުޅުވާލެވިފައިވާ ދެއަތްމަތީ އޭނާގެ އަތްވެސް ބާއްވާލީ ބާރުކޮށްލީ ޔުއާންއަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށެވެ.

“ޔާނީ އަކީ ވަރަށް ލަދުރަކި ކުއްޖެއް..ހުންނާނީވެސް ވަރަށް މަޑުމަޑުން..އެކަމަކު އޭގެ ބަދަލުގަ އަހަރެން މީ ޔާނީއާ ދިމާ އިދިކޮޅު..ސަކަރާތް ޖެހުމާ މީހުންނަށް ލަނޑު ދިނުމުގަ އަހަރެން އޭރު އުޅެނީ..އެހާ ލާނެއްވާނެ އޭރު އަހަރެން..އަހަރެންވެސް ހިތަށް އަރާ އެހާ މިޒާޖު ތަފާތު އިރުވެސް ދެމީހުން އެކުއެކީ އަަބަދު އުޅެވެނީ ކީއްވެބާއޭވެސް..މޭބީ ޓްވިންސްއަށް ވީމަ ކަންނޭނގެ” އެހެންބުނެ ނިިމުންއިރު ފެނުނީ ޔުއާން އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެލިތަނެވެ.އެކަން ހަނދާންވުމުންވެސް ޔުއާންގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ގެނެސް ދީފިއެވެ.އެހާވެސް ޔާނީއާއި ޔުއާންގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކަން އެކަމުން ދިމްރާއަށް ބުނެދިނެވެ.

“އެނގޭތަ. އޭރު އަހަރެންނަށް އަސްލު ވާރެ އެހާ ކަމަކު ނުދޭ..ބަޓް ޔާނީ ވާރޭއާ ތެމެން ވަރަށް ފޯރި ހުންނާތީ ކުދި ކިޔަ ކިޔާފަވެސް އޭރު އަހަރެންވެސް ތެމެން..ޔާނީ އެކަނި ވާރެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަން ބޭނުން ނުވާތީ..އަދި ޔާނީ އެއީ ހާޓް ޕޭޝަންޓެއްކަން އެނގުނު ދުވަހުއްސުރެ އަމުދުން އަހަރެން ޔާނީ ބޭނުންވާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކޮށްދެވޭތޯ ބަލަން..ވާރެ ވެހޭ އިރަށް އަހަރެން އަމިއްލައަށްވެސް ފެނިގެން އޭގެފަހުން ޔާނީ ގޮވައިގެން ވާރެތެރެއަށް ނުކުންނަން..އެހާވެސް ޔާނީ އުފަލުގަ ހުންނަން އަހަރެން ބޭނުންވެ..ޔާނީއަށް އަހަރެން ރީތީ ޓީޝާޓު ލީމައޭ އަބަދުވެސް ކިޔާތީ ޔާނީގެ ބަލި އެނގުން ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން އެއްކޮން ޓީޝާޓްލުމަށް ޗޭންޖު ކޮށްލިން..އެކަން ކޮށްގެންވެސް އަހަރެން ބޭނުންވީ ޔާނީ އުފަލުގަ ބަހައްޓަން..އަހަރެންނާ ޔާނީއާ އުޅޭ ގޮތް އެނގުނީމަ ހީވެސް ނުވޭދޯ މިއީ ބޭބެއަކާ ކޮއްކޮއެއްހެންވެސް..ހީވަނީ ދެލޯބިވެރިންހެން ދޯ” ޔުއާން މިހެންބުނެ ދިމްރާއާއި ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން ދިމްރާ ބޯ ޖަހާލީ ހިނިތުންވެލަމުންނެވެ.އެވަގުތު ދެމީހުންގެ ލޯ ފެންކަޅިވެފައި ވީ ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ ތުންފަތުގައިވެސް ވީ  ހިނިތުންވުމެވެ.

“އޭރަކު ކުޑަކޮންވެސް އެނގިފައެެއް ނެތް އާމިލް އަހަރެމެން ދެމީހުން އެއްކޮން އުޅޭތީ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް..ފަހުން ފަހުން އައިސް ނުސީދާ ބަހުންވެސް އޭނާ އިންޒާރު ދީ އުޅުން ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ މާ ސީރިއަސްކޮން ބުނާ އެއްޗެއް ކަމަކަށް އަހަރެމެންނަކަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތް..އެކަން ސޯ ވިސްނުނީވެސް އެކަން އޭނާ އަމަލުން ދެއްކި ދުވަހު..އެދުވަހު އަހަރެމެން ދެމީހުން އެއްކޮން ތިއްބަ، އާމިލް ޔާނީ އިންކާރު ކުރީމަ ކޮށްލި ކަމަކީ އަހަރެންވެސް ހީނުކުރާވަރުގެ ކަމެއް..އަހަރެންނަށް ކުޑަކޮންވެސް ހީކުރެވިފައެއް ނެތް އާމިލް އަހަރެންދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަ ކަމަކަށް..އަދި އެއީ ކީއްވެކަމެއްވެސް ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއްވެސް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުން”މިފަހަރު ދައްކަމުން އެދިޔަ ވާހަކަތަކުން ޔުއާންގެ އެ ހިނިތުންވުންފިލައި ހިތާމައިގެ އަސަރު އެމޫނަށް ވެރިވެފައިވިއެވެ.ހިތާމައިގެ ސާލެއް އޮޅާލެވިފައި އިން މީހެއް ފަދައިންނެވެ.އެ ހިތާމަވެރި ތަސްވީރު ފެނި ދިމްރާގެ ތުންފަތުގައިވި ހިނިތުންވުންވެސް ގެއްލިގެން ދިޔައިރު އެހިތަށް ދިޔައީ ފުން ޒަހަމެއް ލިބެމުންނެވެ.ކިތަންމެ ވަރަކަށްވެސް ޔުއާންގެ ކައިރީ އެ ވާހަކަތަށް ހުއްޓާލަން ބުނުމަށް އޭނާ ބޭނުންވިއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ކެތްތެރިވާން އެބަ ޖެހެއެވެ.ޔުއާން އެދުނިޔެއިން ނެރެން އޭނާ އެއަށްވުރެ މާ ބޭނުމެވެ. އެހިތުގައި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ހުރިހާ ހިނދަކު ޔުއާންއަކަށް ހިނިތުންވާކަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެއެވެ. މުޅި އުމުރަށްވެސް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރެވޭ އެކުރެވުމުން ޔުއާންއަށް އަރައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.ވީއިރު އަލިކަމުގެ ދުނިޔެއަށް ޔުއާން އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިތުގައި ހުރިހާ ހިނދަކު ނުކުންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

“ދިމްއަށް އެނގޭތަ އޭނާ އެދުވަހު ކުރިކަމެއް..އެދުވަސް އެއީ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލި ދުވަސް..އެދުވަހު ގަތްބިރަކީ އޭރު އަހަރެން ދުވަހެއްގަވެސް އިހްސާސް ކޮށްފައިވާ ބިރެއްނޫން..އޭރު އަހަރެންނަކީ ރުޅި އަންނަން އަނެއްހެން އެނގޭވެސް މީހެއްނޫން..އެކަމަކު އެދުވަހު އަހަރެން އާއި ރުޅިއަކީ އޭރު ދުވަހަކުވެސް އަހަރެން އިސްކޮށްފައިވާ ރުޅިއެއްނޫން..އެހާވެސް އަހަރެންގެ ގާތަށް އެދުވަހު ހުރީ ރުޅިއައިސްފަ..

އެދުވަހު ޔާނީ އެއްބަސް ނުވީމަ އާމިލް ޔާނީ ވައްޓާލީ..އެއޮތް ބޮޑު ސިޑިންނޭ އާމިލް ޔާނީ އެދުވަހު ވައްޓާލީ..ވެއްޓުނު ގޮތަށް ޔާނީ ހޭ ނެތުނީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީ..ކިހިނެއް އަހަރެންނަށް ވާނީ.. ޔާނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން ހޭ އެރި ނަމަވެސް އަހަރެންނާ އެއަށްފަހު ދިމާވީ މުޅިން އެހެން ޔާނީއަކާ..ސީ ވޯސް ޗޭންޖްޑް..އެން ދިމްއަށް އެނގޭތަ..އެކަން އައީ ކާކު ބޮލަށްކަން..އެކަން އައީ އަހަރެންގެ ބޮލަށް..އާމިލް އެކަން އެޅުވީ އަހަރެންގެ ބޮލުގަ..އެންމެ ދެރަވީ ޑޭޑްމެން އެ އާމިލް ދެއްކި ވާހަކަތަށް ގަބޫލު ކުރީމަ..އެކަމު އެއީ ޑޭޑްގެ ފޯލްޓެއް ނޫން..ޑޭޑްއަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ގޮތަަށްވިއްޔާ އާމިލް އެވާހަކަ ދެއްކީ..އަނެއްކާ އަނެއްކޮޅުން ޔާނީއާއެކު ހަތަރުދަމު އުޅޭ މީހަކަށްވެސް ވާނީ އަހަރެން..ވީއިރު ގަބޫލުކުރަންވެސް ފަސޭހަ ވާނޭނުން..އެން ޔާނީވެސް އަހަރެންގެ ދިފާއުގަ އެވަގުތު އެންމެ ބަހެއްވެސް ބުނެނުލި..އެކަމުވެސް އަހަރެން ޓްރައި ކުރިން އާމިލްގެ ކަމެއްކަން ޑޭޑްމެނަށް ބުނެދޭން..ބަޓް ޑޭޑް މެނަށް ގަބޫލު ކުރާކަށް ފަސޭހަ ކަމަކަށްނުވި..އެން ފަހުވަގުތު ޔާނީ ބުނީ އަމިއްލައަށް ވެއްޓުނީ ކަމަށް” ޔުއާން ހިތް ދިރުވާލި ގޮތުންވެސް ޔުއާންއަށް އަދިވެސް އެވާހަކަ ދައްކަން އިންތިހާއަށް އުނދަގޫކަން ދިމްރާއަށް ހާމަ ކޮށްދިނެވެ.އޭރު ޔުއާންގެ ގައިގައި މަޑު ތުރުތުރެއް ވާކަންވެސް ދިމްރާއަށް ޔުއާންގެ އަތަށް ބަލައިލެވުމުން އެނގުނެވެ.އެކަމުވެސް ނެތް ހިތްވަރަށްވެސް ދިމްރާ ކެތްތެރިވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

“އެކަށްވުރެވެސް އަހަރެންނަށް އެންމެ ހާޓްވީ ޔާނީ ޗޭންޖު ވީމަ..ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔުމުން އަހަރެންގެ ހިތް ކުދިކުދިވެގެން ދިޔައީ ދެރަ އެއީ ކޯއްޗެއްކަން އަހަރެންނަށް ރަނގަޅަށް ނުވެސް އެނގޭއިރު..އެއީ އޭރު އަހަރެންނަކީ ހިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތި އުޅުން މީހެއްވީމަ..ދުވަހަކުވެސް ދެރަވާ ކަމެއް އަހަރެންނަށް ދިމާވެފަ ނެތީމަ..އެ ޕެއިން އަހަރެން އޭރު އިހްސާސް ކޮށްފައެއްނެތް..އަހަރެން ޔާނީ އޮތް ރޫމަށް ވަތްއިރު އާމިލްވެސް ހުރި..އެނގޭތަ ޔާނީ ކުރިކަމެއް..އަހަރެން ފެނުމާއެކު ޔާނީ މޫނު އަނބުރާލީ އަނެއްފަރާތަށް..އެދުވަހު ހީވީ އަހަރެންގެ އުފާވެރި ދުނިޔެވެސް ފުނޑުފުނޑުވިހެން” ޔުއާންގެ އަޑު ކެނޑިގެންދިޔައިރު އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ ދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލިތަނެވެ.އޭރު ދިމްރާގެ ދެލޯވެސް ހުރީ ފެންކަޅިވެ ރޮވޭ ވެރުވެފައެވެ.

އޭނާ އެންމެ ލޯބިވާ އިންސާނާއަށް ހަމަ އެ ހާލަތު ކުރިމަތި އެވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ޔުއާން މިހިސާބަށް އައިސްފައި އެވަނީ ހާދަބޮޑު ހިތާމައަކާއި ކުރިމަތިފާކަން އޭނާއަށް މިއަދު ވިސްނި އެނގިއްޖެއެވެ.އެހެންކަމަށް ވީތީ އޭނާގެ ހާދަ ތަދެއް ވެއްޖެއެވެ.އޭރު އަޅެ ފަހެ އޭނާ ޔުއާންގެ ގާތުގައި ވީނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟އެވަގުތުގައި ޔުއާންގެ ގާތުގައި ވާން އޭނާ އިިންތިހާއަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.ހިތަށް މިފަދަ އެތައް ބައިވަރު ހިޔާލުތަކެއް ވެރިވެގެން ދިޔައިރު ދިމްރާއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ޔުއާންގެ ގައިގައި ފަހަތުން ކުޑަކޮށް ބައްދާލާ ޔުއާންގެ ބުރަކަށީގައި މޫނު ފޮރުވާލުމެވެ.

“އެދުވަހަށްފަހު އަހަރެންގެ ޔާނީ މުޅިން އަހަރެންނަށް ގެއްލުނީ..ޔާނީ އަހަރެންނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވާހަކަ ނުދައްކާތާ އަހަރެންގެ ކުރި މައްޗަށްވެސް ނާރަން މަަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ..އަހަރެންނަށް ވާނީ ކިހިނެއް..އަހަރެންމީ އުފަންވީއްސުރެ ޔާނީއާއެކު އުޅެމުންއާއި މީހެއް..ވީއިރު އަހަރެން ކިހިނެއް ޔާނީއާ ނުލާ ޔާނީއާ ދުރުގަ އުޅޭނީ..އަހަރެންނަކަށް އެ ހާލަތަށް ހޭނޭނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނު..އޭރު މަމްވެސް ޑޭޑްވެސް އުޅެނީ ގިނަވަގުތު ބިޒްނަސް ތެރޭގަ..މަމް މެނަށް އެހެންވެ ކަންނޭނގެ އަހަރެންނާ ޔާނީއާ ދުރުވަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަނުވީ..އަހަރެންގެ އުޅުން ޗޭންޖުވަމުން ދިޔަކަން ނުވިސްނުނީ         އެކަމު އެހިސާބުން އަހަރެން މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ..އެހާލަތަށް ހޭނޭކަން އަހަރެންނަކަށް ނޭނގުނު..އެކަމާ އަހަރެންނަށް އިސްކުރެެމުން ދިޔައީ އަހަރެންނާ އޭރު އެންމެ ދުރުގާވި އެތި..ޔާ!އަހަރެންނަށް އިސްކުރެވެމުން ދިޔައީ ރުޅި..އަހަރެންނަށް އާމިލްދެކެ އާދެވިފައިވާ ރުޅި ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ބޮޑުވަމުން ދިޔައިރު އޭގެ ވަރުބޭލެން ފެށުނީ ގޭގަ ތިބޭ މީހުންނަށް..އަހަރެންނަށް ފަހުން ފަހުން އައީ ޔާނީ ދެކެވެސް ދިޔައީ ރުޅި އާދެވެމުން..ނުހައްޤު އަދަބެއް އަހަރެންނަށް ދެމުން ދިޔައީތީ..ކުށަކާ ނުލާ އަހަރެން ދުރުކޮށްލީތީ..ޔާނީއަށް ފެންނަ ގޮތެއް އަހަރެންނަށް ހަދަމުން ދިޔައީތީ..މަމްމެން ތިބޭ ތަންތާ ވާހަކަ ދައްކާފަ އެކަނި ވުމުން ވާހަކަ ނުދައްކާތީ..އޭރު އޭޖުގެ ގޮތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެ..އެކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތެއް އަހަރެންނަކަށް ނުވިސްނުން..އެކަމާހުރެ އަހަރެންގެ ލާނެއްކަމާ މަޖާކަން ގެއްލި މީހާ ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް މަޑުމައިތިރިވެ މީހާ ހިމޭންވަމުން ދިޔައީ އަހަރެންނަށްވެސް އެކަން ނަގައިނުގަނެވި ހުއްޓާ..އެހާ ބޮޑަށް މިޒާޖު ބަދަލުވަމުންދިޔައިރު އަހަރެންނަށް ރޭކާ ނުލާ” ޔުއާން އިތުރަށް ކިޔައި ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން އިރުކޮޅަކަށް ހަމަހިމޭންވެފައި އިނެވެ.ކުރިއަށް ކިޔައިދޭން އޮތް ވާހަކަތަށް ބޮޑު ކަމުން ކަންނޭނގެއެވެ.

” އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެކަމަކު ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ކުށަކީ ޔާނީދެކެ އާދެވުނު ރުޅީގައި އެއްހަފްތާއަށް ޔާންމެންގެއަށް ދިއުން.އެ ސްޓެޕް ނެގުނީތީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އަހަރެން އެކަން ރިގްރެޓްކުރަން..ބަޓް އަސްލު އަހަރެންގެ ރުޅީގެ ފަހަތުގައިވީ އަހަރެންނަށްވީ ހަޓް..ޔާނީ އަހަރެން އެގޮތަށް ކުށަކާނުލައި ދުރުކޮއްލުމުން އަހަރެން ދިޔައީ އެކަނިވެރިވެ އެކަމާ ހިތާމަކުރަމުން..އެހެންވެ އަހަރެން ޔާންކައިރިއަށް ދާން ބޭނުންވި.އެކަމަކު އެދުވަހު ގެއިން ނުނިކުމެވުނު ނަމައޭ އަހަރެން މިއަދު ހާދަ ހިތަށް އަރައޭ..އެހެން ނޫންނަމަ އަހަރެންގެ ޔާނީއެއް އަހަރެންނަކަށް ނުގެއްލޭނެޔޭ ހިތަށް އަރަނީ.. އިންސާނުންނަށް އެބާރު ލިބިގެންވާނަމަ އަހަރެން ކުރަން ބޭނުންވާކަމަކީ އެދުވަސް ބަދަލުކުރުން..އެކަމަކު އަހަރެމެން އިންސާނުން ބަލިކަށިކަންދޯ..އެއީ އަހަރެމެން އިންސާނުންނަށް ވާނެކަމެއް ނޫން..އިޓް ހާޓްސް އަލޮޓް. އެހެން ނޫންނަމަ އަހަރެންގެ ސިސް މިއަދު އަހަރެން ކައިރި ހުރީސް..”

” ޔާނީ ބީވެދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން ޓީޝާޓުލުންވެސް ދޫކޮއްލީ.އެ ޓީޝާޓުތަކުން އަހަރެންނަށް ޔާނީގެ ހަނދާންތައް އާކޮއްދެނީ ކެތްކުރަން ދަތިވާހާ ބޮޑަށް..އެޓީޝާޓުތައް ލުމުން އަހަރެން މުޅިން ދުރުވީ އެހެންވެ..ޔާނީގެ ހަނދާންތަކުން އަހަރެންނަށް އަނިޔާވާތީ..ހިތަށް އަރަނީ އޭގެފަހުން ޓީޝާޓްލާން އުޅުނަސް އަހަރެންނަށް ހަމަ ޔާނީގެ ހަނދާންތައް އާކޮއްދޭނެޔޭ..އެކަމަކު ދިމްގެ އެދުމަށް އަލަށް ޓީޝާޓް ލީ އެދުވަހު ހިތަށް އެރި ކުރިންވެސް ޓީޝާޓްލާން މަސައްކަތް ކުރެވުނު ނަމައޭ..ކުޑަކުޑަ ހިތްވަރެއްވެސް ކޮށްލެވުނު ނަމައޭ..އަހަރެންނަށް އެނގޭ އެންމެން އެދުވަހު ވަރަށް ސަޕްރައިޒްވާނެކަންވެސް ފާޅުގަ އެކަމާ ސުވާލުނުކޮށް ތިއްބަސް..އެއީ އެ އެންމެން އެއޮތްވަރަށް ޓްރައި ކުރިއިރުވެސް އަހަރެން ލައްވާ ކުރެވިފަ ނެތްކަމެއް ވީމަ..ޙުދު އެކަމާ އަހަރެންވެސް ސަޕްރައިޒްވި ހަޤީގަތުގަ..ދިމް ހަމަ ބުނެލިހާއިރުން އަހަރެންނަށް ނެތް ހިތްވަރެއް ނެރިގެންވެސް އެ ލާން މަސައްކަތް ކުރެވުނީމަ..އެދުވަހު އަހަރެންނަށް އެ ހިތްވަރު އެ ލިބުނީ ލޯބި މިކިޔާ ލަފްޒުގެ ސަބަބުންކަން އެކަމު މިއަދު އަހަރެންނަށް ވިސްނިއްޖެ ދިމް..ޔެސް!ދިމްދެކެ ލޯބިވެވިފާވީތީ އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެހެން މީހުން ކިޔާކިޔާވެސް ނުކުރެވުންކަމެއް ދިމްގެ އެންމެ ބުނުމަކަށް އެކުރެވުނީ..އެދުވަހު ޓީޝާޓްލީމަ ބިރުގެ ބަދަލުގަ އަހަރެންނަށް ލިބުނީ ބަޔާންވެސް ކުރަންދަތި ހިތްހަމަޖެހުމެއް..ހަމަތެދެއް މިބުނީ..ހާދަބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކޭ އެދުވަހު އަހަރެންނަށް ލިބުނީ                 ދިމް ދެކެވާ ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ވާރޭއާވެސް އެތެމެވުނީ ދިމް..ލޯތްބަކީ ފާޑެއްގެ އެެއްޗެކޭ މީހުން ބުނެއެއުޅެނީ އެހެންވެ..ދުވަހަކު ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމެއްވެސް އެލޯބީގެ ބާރުގަ ކުރުވަފާނެ..އެމީހަކު ބިރު ގަންނަ ކަމަކާވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރު އެ ލޯބީގެ ބާރުން ލިބިގެންދެޔޭ މީހުން ބުނެއުޅޭ އުޅުން އެއީ ތެދެއްކަން މިއަދު އަހަރެން ގަބޫލު ކުރަން..ކޯޒް ޔާނީ މަރުވެ ދިޔަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން އެވާރެއާ ތެމޭހިތް ނުވަނީއެއް ނޫން..އަހަރެން އެ ވާރެއާ ތެމެން ބިރުގަންނަނީ..އައި ވޯސް ސްކޭޑް.. ބޭރުފުށުން އަސަރެއް ދައްކާނުލާ ހުއްޓަސް އަހަރެން އެވާރޭދެކެ ބިރު ގަންނަ ބިރު އެފަރާތް ދެނެވޮޑިގެންވާނެ..އަހަރެންނަށް ހީވަނީ ވާރެ ވެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެވާރޭ ޔާނީގެ މަތިން އަހަރެންނަށް ހަނދާން ކޮށްދޭން އުޅޭހެން..ބަޓް ދިމްގެ ސަބަބުން އެކަންވިއަސް އެދުވަހު އަހަރެންގެ ސިކުނޑިއަށް ވީ ލުއި އަހަރެންނަކަށް ބަޔާނެއް ނުކޮށްދެވޭނެ..އެހާވެސް ލުއިވި..ތެންކްސް ދިމް..ކުރިން މިހެން ބުނަން ބޭނުންވިއަސް އެ މައުޟޫއަކީ އަހަރެންނަށް ވާހަކަ ދެއްކޭނެ މައުޟޫއެއް ނޫންވީމަ އެހެން ނުބުނީ..އެން އެނގޭތަ މަމް މެނަށްވެސް ވަރަށް އަސަރު ކުރި..ބިޒްނަސްގެ ދާއިރާ ދޫކޮށްލާފައި މަމް ގޭގަ މަޑުކުރީވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން..ޔާނީގެ މަރުގެ ހިތާމައިގަ މަމް ވަރަށް ބަލިވި..އެކަމާ ޔާނީގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޮރުވާ ރައްކާކުރީވެސް..ފައިނަލީ ވަރަށް ހާލުން ވިޔަސް ފެމެލީ އެންމެން އެހިތާމައިން އަރައިގެންފި..އެކަމަކު އަހަރެންގެ ސިސް އެވަކިވެ ދިޔުމުން މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އަހަރެންނަކަށް އަރައެއް ނުގަނެވުން..ހިތަށް އަރަނީ އެދުވަހު އަހަރެން ޔާނީގެ ކައިރީ ހުރިނަމަ ޔާނީ މިއަދު މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފަ ނުދާނެޔޭ”

“ޔުއާން!އައެމް ސޮރީ ޓު ހިއާރ ދެޓް..އައެމް ސޮރީ….” ޔުއާން އެހިސާބަށް ބުނިހާއިރުން ދިމްރާ ޔުއާންގެ ވާހަކަތަށް ހުއްޓުވަން އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެގެން ދިޔައެވެ.

ޔުއާންއާއި ދުރުވެލާ އެ މޫނުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓާލާ މައާފަށް އޭނާ އެދުނީ އެ އަޑު އިވުނު ވާހަކަތަކަށް ބުނާނެ ބަހެއްވެސް ނޭނގިފައި ހުރެއެވެ.ޔުއާންގެ ދެލޯ ކައިރީ ވާ ކަރުނަތަށް ބޮޑުވާ އިނގިލިން ފުހެލައި ދިންއިރު ދިމްރާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތަށް ފައިބެގެން ދިޔައެވެ.އެއާއެކު ޔުއާން ދިމްރާގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން އިއްވާލި ބަސްތަކުން ދިމްރާގެ ހިތް ރަނގަޅަށްވެސް ރޮއްވާލިއެވެ.

131

289 Comments

 1. shaDiman

  June 9, 2017 at 9:04 pm

  Yeyyy … Me first

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:13 am

   ????

 2. kiaa

  June 9, 2017 at 9:05 pm

  Me first dhw

  • Book lover

   June 9, 2017 at 9:09 pm

   Nope..u second…hehe??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:13 am

   ????

 3. Nanni

  June 9, 2017 at 9:05 pm

  Nooo.. ehr varun frst hwdhan ulhunima..??

  • Nanni

   June 9, 2017 at 9:37 pm

   3rd dw mi libuni.. dhn ok mi varu vxx..? finally dhim n uaan..???vrh rythi ingei.. maadhan dhn oiy part genesdhyba ithooo.. plxxxx.. cant wait.. hrt hama din din din din.. dhn vaani gothei dww.. vrh vrh vrh vrhhh rythi ingei.. plxxxx maadhan anh part genes dhehcheiii.. m begging u.. mi vaahaka kiyaa hithun moya vaa varu vey up nukuraa dhuvas dhuhu..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:27 am

   Thnxxx my dear..thanxx a lot..liyevijjehyaa up kohla dheynan..liye nunimihjehyaa nuvaanethaa dww dear..????

  • Zail

   June 10, 2017 at 12:38 am

   3rd vx okeyh eyh dho?hehe

  • Zail

   June 10, 2017 at 12:41 am

   Hey ithooo …so happy dat two lovers are gonna b together again?…yuaan haadha hithaamaehga ukhefiyey dho . .aslu vrh strong yuaan dho…n dhin munax r break up kurey avahah so that they can b together forever.. Waiting for next part?n story is nice

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:32 am

   Thanxx zail..thanxx so so much..dear????

  • Zail

   June 10, 2017 at 12:42 am

   Hey ithooo …so happy dat two lovers are gonna b together again?…yuaan haadha hithaamaehga ukhefiyey dho . .aslu vrh strong yuaan dho…n dhin munax r break up kurey avahah so that they can b together forever.. Waiting for next part?n story is nice..

  • Zail

   June 10, 2017 at 12:42 am

   Hey ithooo …so happy dat two lovers are gonna b together again?…yuaan haadha hithaamaehga ukhefiyey dho . ..aslu vrh strong yuaan dho…n dhin munax r break up kurey avahah so that they can b together forever.. Waiting for next part?n story is nice..

  • Zail

   June 10, 2017 at 12:47 am

   Sorry .. Alhe nufonivign emmeh fahun balaaa haadha varahkah fonuviafaey sorry ithoo n nanni

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:14 am

   hehehe??

  • Nanni

   June 10, 2017 at 5:05 am

   Hehe.. yah.. its ok zail.. ithooo plxx nimmaalevey thw try kurahcheii.. ehn nuny nues nidheyne kannei maadhan rey..?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:02 am

   Hehehehe??

 4. Sophie

  June 9, 2017 at 9:08 pm

  yaayyy avahah kiyaalanvy dho ?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:14 am

   Hehehe????thnx dear??

 5. Book lover

  June 9, 2017 at 9:08 pm

  5

  • Book Lover

   June 9, 2017 at 11:07 pm

   Hi Ithoo….how r u???? Ingeytha? Mi part reethi kamun hama bunaane echehves neygunu… Haadha salhi koshey dhim aai yuaan thi gulhuvy…e dhemeehun thi gulhuvy dhimra ge dhulun olhigen bunevunu sentence akun… haadha molhey ithoo….Maasha Allah!!! And ithoo… e ulhey Aamil gandu ge vaahaka rangalha falhaa aruvaalabala!! And ithoo….nuvisney thankolhe eba in….mi part ge kury kolhu yuaan bunyeynun yaany maruvy yuaan ge kurimatheega ey… ekam fahun yuaan buny yuaan, dhiyaan menge ah dhiya dhuvahu ey yaany ah evee gotheh evee…????????
   Dhen ehenviyya yuaan ah kihineh enguny yaany maraaly aamil kan?? Sidin vettunyma yaany mareh nuve ehnun so how did they surely know that it was Aamil who killed yaany??? (miee hama question eh ingeyy!!??)
   Btw ITHOOOOOOOOOO!!!!!!
   MI VAAHAKA REETHI KAMUN MIHAARU HITHAH ARAA DHEN ITHOO KAIRIN VAAHAKA LIYAN DHAS KURAN VEJJEYEYYY!!!!
   Ithoo ah kithah years tha?? hama ahaaly ingey..maa bodu kameh vegeneh noon..btw,hama kurinves bunihen ….mi vaahaka miee mi site ga ves in emme emme EMMME REETHI VAAHAKA eyy!!!!!!??
   Actually this your first time dho..vaahaka eh public koh share kohlan….well ithoo ah kithamme negative comment thakeh libunas , ithoo liyaa vaahaka aslu vvvvv reethi!! Mihaaru eh dhuvas ves madeh nukurevey vaahaka up nuvegen… nuvaa dhuvas dhuvahu foohi vegen ulhen jeheny.. thats why ithoo mi vaahaka up kuraa komme dhuvahakee ves vv special dhuvaheh..Ithoo…just telling you to keep up the good work ..do your best and you will succeed.. negative comment libumakee massala eh noon… no one is perfect… and behind every success full person there is always ten thousands eyes who look at you with jealousy…every one will learn from mistakes so try hard and go on with your wonderful work ithoo!!!??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:15 am

   Ebaai adhi ingeyne ingey dear..n thanxx my dear so so much..v ufaa vejje mi cmnt fenuneema..yaa adhi frst stry mi hama dear..so thanxx my dear for always supportin me..n ithoo maadhen hendhunu so up kohla dheynan ingey dear..once again thanx a lot????

  • Book Lover

   June 9, 2017 at 11:10 pm

   OMG!!!!!!!. Comment dhigukan fenifa kiriyaa marunuvee!!

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:18 am

   Hehehe..ehenve ey happy vany..hehe????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:15 am

   ????

 6. mnnm

  June 9, 2017 at 9:12 pm

  hehe.. me 6 th dhw .. ithooooo.. hws u dear.. mi story ah v inthixaar kurevey.. v nice.. loved it

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:16 am

   Gud bt kuda koh bali koh miulheny dear.. N hw abt u dear..thanx dear????

 7. Dhimra and Yuan shipper

  June 9, 2017 at 9:16 pm

  Me 7th mifaharu dhw

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:16 am

   ????

 8. nonns

  June 9, 2017 at 9:22 pm

  Yesss. Haadha inthizaareh koffeemey. Kiyaalaafa comment kollaanan ingey

  • nonns

   June 9, 2017 at 9:45 pm

   Me 7 dhw. Yipppee haadha inthizaareh koffeemey midhuvahakah. And atlast dhemeehunge feelings expose vee dhw. Anekka dhimge hiyy rovvaalee yuan keekey bunegen baa. Ithoo u are the best love u so so so much. Asluves varah happy vey mihaa reethi stry eh genesdheythyve. Gudnight

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:12 am

   Awwhh..thanxc my dear so so so so much..?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:16 am

   Thanxx dear???

 9. Aishath

  June 9, 2017 at 9:23 pm

  Me 2nd

  • Aishath

   June 9, 2017 at 10:46 pm

   Sorry..kureege comments nufeney…ANYWAY THIS PART IS GREAT ITHOO…THANKS A LOT

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:04 am

   Wc my dear..n thanx to u also dear????

  • Aishath

   June 9, 2017 at 10:55 pm

   Can’t wait for the next part…tomorrow night next part up kohladheythi ithoo..
   pls pls pls

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:06 am

   Alhe sry dear..ithoo miadhu aslu vx v bxy..ehen v ma eyge badhaluga maadhen hendhunu In sha Allah up kohla dheynan ingey????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:17 am

   ????

 10. black rose

  June 9, 2017 at 9:25 pm

  Wow v reethi Mashaa Allah.. Kon iraku next part up kurany…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:18 am

   Thanx dear..liyevijjehyaa maadhen rey up kohla dheynan..bt dheraee yageen kameh nethyma dear..eyrun eyge aneh dhuhu In sha Allah up kohla dheynan????

  • black rose

   June 10, 2017 at 4:16 am

   Thank you so much ithoo. And sorry mihaaru v Gina dhuvas veje dhw comment nukurevey thaa… Sorry

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:58 am

   Itx ok my dearr..wc my dear n thanxx to u also so so much..thanx a lot dearr????

 11. ?????

  June 9, 2017 at 9:25 pm

  Ithoo haadha ragalhey

  • ?????

   June 9, 2017 at 10:39 pm

   Mihaaru haadha inthizaar kurevihjje ey thi baithakah dhim aai yuaan gulheyne dhuvahakah hurihaa vaahaka eh kiyaidheyne dhuvahakah?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:59 am

   Hehehe…dww dear????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:18 am

   Thanxx dear????

 12. luhan

  June 9, 2017 at 9:26 pm

  Wow….V reethi..Adhi kiriyaa ehnu mi stry reethi v mi..V reethi ingey aslu vc..Nxt prt avas kohdhybala..Mirey kiyan v beynun..???

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:19 am

   Thanxx dear????..happy to know that??

 13. HhsSaA

  June 9, 2017 at 9:27 pm

  Wow ithoo.. wow wow.. just wow.. m speechless.. neyge hama bunaane ehcheh vx.. vrh heart touching.. ?? keep going lyk this my number one writer ithoo.. ?? may Allah bless u.. ❤? tvgc.. luv yew.. miss yew.. eagerly waiting for next part.. plx upload soon..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:20 am

   Awwh..thanx my dear..happy to know that dear?????ly n miss u too??

 14. iru

  June 9, 2017 at 9:28 pm

  Alhey first libeyne kamah nuves kiyaa mi balaa

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:20 am

   Awwh..???

 15. Misha

  June 9, 2017 at 9:30 pm

  Love it..???..thankew ithoo..haadha dhigu inthizaarehgge nimumekey mi aee..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:20 am

   Wc dear n thanx to u also????

 16. shafu

  June 9, 2017 at 9:30 pm

  eh aamil haadha nulafaa ey dhw…… story vvvv reethi………..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:21 am

   Hehe..thanxx dear????

 17. HhsSaA

  June 9, 2017 at 9:30 pm

  Finally aan nd dhim Lwbi vaa vaahaka bunevihe dhw.. aah.. m so happy.. dhemeehun gulhuvaa dhn.. Hama imagine dhim nd aan gulhihjaa ulheyne goi.. ?? m sure they will be best couple in this whole world.. ❤??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:22 am

   Hehe..thanxx dear????

 18. Song joong Ki.. KOREAN

  June 9, 2017 at 9:31 pm

  yeyyy thankolheh avahaa comnt kohlan furusathu libijje dhw, hehe kiyaalaafa comnt eh khlaanan,

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:22 am

   Hehehe????

 19. shabby

  June 9, 2017 at 9:32 pm

  wow..vvv reethi..hehe..n ithoo ur thi best..waiting 4 the next part…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:23 am

   Awwh..thanx my dear..thanx a lot????

 20. Addu manje

  June 9, 2017 at 9:33 pm

  Varah reethi mibaii.. finally the most awaited part is revealed.. Im soo happy.. Ithoo manzaru thah sifa kohdheefa hunna goii varah reethi… ehaa detail koh hureema manzaruthah sifa vaahen heevanee.. komme meehaku komme ehchekey kiyas dnt worry.. vaahakaiga beykaaru baithah genevifa hurikamakah nufeney.. I love the way you present the story.. keep it up Ithoo..
  🙂

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:23 am

   Awwh..aslu vx v v happy vejje dear..thanxx so so much..really thanx a lot????

 21. Aisha

  June 9, 2017 at 9:33 pm

  Ithoo haadha ragalhey.. E aamil ah ragalhu ladeh dhehchey.. Varah nice mi part vex ❤❤❤next part kiyan kehvanieekiee eh noon waiting desperately ?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:24 am

   Awwh..thanx my dear..thanx a lot????

 22. Thuthi

  June 9, 2017 at 9:35 pm

  Am I 7th?? ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:24 am

   ????

 23. Wishy

  June 9, 2017 at 9:35 pm

  Cant wait for the next part

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:24 am

   Thanx dear????

 24. Fathun

  June 9, 2017 at 9:36 pm

  Heyy..me second v v v nice dhen koniraku up kodheynee

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:26 am

   Thanx dear.. Liye nimijjehyaa maadhen rey up kohla dheynan..nunimihjehya dhn kuraane kameh noahnaanetha dww????

 25. Aakkyy

  June 9, 2017 at 9:38 pm

  Roe roe dhelo dhulhavrhjje. Kotarin beyrah nukutha mammaves ahaifi konkama roefa hehyyey. Ithoooo v nice storry. Vvvvv

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:27 am

   Alhe ehentha dear..sry ingey..thanx my dear..thanxx a lot????

 26. Someone

  June 9, 2017 at 9:39 pm

  Reethi varah salhi ?????❤❤❤❤❤❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:28 am

   Thanx my dear????

 27. Hello

  June 9, 2017 at 9:40 pm

  Oh ithoo
  Itd heart touching ❤❤❤
  Rovvaalaifi ????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:28 am

   Nurohchey ekamu dear..thanx dear..thanx a lot????

 28. Lll

  June 9, 2017 at 9:40 pm

  wow…. ?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:29 am

   Thanx dear????

 29. Amyy

  June 9, 2017 at 9:41 pm

  Vvvvvvv salhi.hamaragalhahves roveyjje. Haadha asarugadha part ekey.

  • ithoo

   June 10, 2017 at 3:29 am

   Nurohchey ekamu..thanx dear..thanx a lot????

 30. Sunflower

  June 9, 2017 at 9:41 pm

  Ithooo.. maadhan adhi eh part gens dhyba.. plxxx…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:11 am

   Sry dear..miadhu aslu v bxy…stry liyaakah ehaa time dheveyne hehnei hieh nuvey..hope u will understand..really sry..so eyge badhaluga maadhen reyganduge badhaluga hendhunu up kohla dheynan..??

 31. Maayaa

  June 9, 2017 at 9:42 pm

  V vv salhi

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:11 am

   Thanx dearr????

 32. Thuthi

  June 9, 2017 at 9:43 pm

  Fulun 7 … ???

  • Thuthi

   June 9, 2017 at 9:47 pm

   Ithoo.. Mi part haadha kurey.. Maa avahah kiya nimuny… Maadhan rey up kohdhyba.. Plx ithooooo…. Plx plx pleeeex.. ??
   Yuaan dad men adu ahaign kanneyge thiby emyhun dhehkihaa vaahaka thah… Dhw ithooo ????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:32 am

   Aslu..alhe vaagoih balamaa dw…sry dear ithoo miadhu v bxy dhuvaheh..ekamu maadhen reyge badhaluga maadhen hendhunu kohla dheynan.. In sha Allah?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:12 am

   Hehehe ??

 33. Yaani

  June 9, 2017 at 9:46 pm

  Inthizaaru kurany ithoo ge story up veytho… Ur great writer..keep it up…love u …. ???

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:14 am

   Awwh..thanx my dear so much????n ly too??

 34. Lyn

  June 9, 2017 at 9:51 pm

  Ithoo you’re the best ?
  Varah varah reethi mi part
  Waiting waiting for next part………..????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:34 am

   Awwh..thanx my dear????

 35. annoying reader

  June 9, 2017 at 9:52 pm

  i really wish yuan’s family is outside listening to their exchange so that finally everyone will knw the real face behind amil. cant wait for the next part love it. finally they are getting together. dear munaz please stand aside and let them rejoice :* <3

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:34 am

   Hehehe..dww..????

 36. shiru

  June 9, 2017 at 9:55 pm

  Varah nice mihaaru adhi vakin reethi dhen varah salhi vaane dhw

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:34 am

   Hehehe..thanx dear????

 37. sadh

  June 9, 2017 at 9:58 pm

  Rythi ruthi rythi. Alhe neiy tha surprise eh. Hehhe. Thanks Ithoo ❤️

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:37 am

   Maadhen mrnin ga up kohla dheynan.. In sha Allah..thanxx my dear????

 38. Yum

  June 9, 2017 at 9:58 pm

  Wow ithoo.. varah reethi mi bai ves ??. you are just too good?❤.. btw how many parts left?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:39 am

   Awwh..thanx my dearr..4 eh varu kamah mi balany????

 39. shabaa

  June 9, 2017 at 9:59 pm

  Wow salhi thanks ithoo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:40 am

   Wc dear n thanx to u also my dear????

 40. ???

  June 9, 2017 at 10:01 pm

  Adhi kiriyaa mi ufaa vaagitha geness deyn feshii ithoo vvvvv reethi mibaii_??????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:41 am

   Awwh..thanx my dear????

 41. naaanu

  June 9, 2017 at 10:02 pm

  Yaaaaaayyyyyy.FINALLY.OH MY GOD.FINALLY.??❤lakka wait kuruvaafa thi ehtthan kury e dhe lovebirds…ey kurinves aanaa genaa nama.dhim confess kurys kanneynge ?cant wait to see others reaction.mostly munaaz and that aamil ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:42 am

   Hehehehe..thanxx my dear????

 42. zee

  June 9, 2017 at 10:04 pm

  Mi part v reethi.. Maashaa Allah .. Waiting 4 next part,….

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:44 am

   Thanx my dear????

 43. Zaanaa

  June 9, 2017 at 10:05 pm

  V salhi

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:44 am

   Thanx my dearr????

 44. Navii

  June 9, 2017 at 10:05 pm

  Wow.. I love it.. Mihaaru vvvvv reethi vejje.. Dhen kon irakun vaahaka genes dheyny..? Waiting for the next part..
  Ithoo.. How many parts more?..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:45 am

   Thanx my dear..gaai gadakah hatharu varakah part.. In sha Allah maadhen hendhunu up kohla dheynan????

 45. Mary

  June 9, 2017 at 10:06 pm

  V reethi mi prt,, abadhu vx beleny stry up v thoa, v inthizaaru kurevihje

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:46 am

   Awwh..thanxx my dearr????

 46. princess

  June 9, 2017 at 10:06 pm

  alhe varah salhi 🙂 keep it up ithoo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:47 am

   Awwh..thanxx my dear????

 47. Afoo

  June 9, 2017 at 10:06 pm

  Alhey story haadha reehchey!!waiting 4 the next part!!

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:48 am

   Thanxx my dearr????

 48. Ulya

  June 9, 2017 at 10:07 pm

  Yeyyyyy atlast dhim & yuan came together ???im so in love with this ❤❤❤❤❤❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:48 am

   Thanxx my dearr????

 49. Saudhi Rasgefaanu

  June 9, 2017 at 10:10 pm

  Kudhinney finally emmen beynun vee kanthah evee…. mirey v special nighteh…. just wow….
  yayy.. mirey vaane comment section ga celebrate koh havaa aruvan… lets celebrate all..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:49 am

   Hehehe..dww..thanxx dearr????

 50. Saudhi Rasgefaanu

  June 9, 2017 at 10:13 pm

  Mee mi AANA ge molhu kamey.. miyoh hurihaa dhuvahu nuvee kanthah e manje ekuree… Some1 please give her a candy..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:49 am

   Hehehehe??

 51. shaa

  June 9, 2017 at 10:15 pm

  Varah varah reethi. ?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:50 am

   Thanxx dearr????

 52. cya

  June 9, 2017 at 10:16 pm

  Hama rangalhah ves rovijje mi part vvvvvvv reethi next part konirakun
  Ithoo u r no.1

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:50 am

   Awwh..happy to know that..thanxx my dearr????

 53. Sanaa

  June 9, 2017 at 10:17 pm

  Woww mi prt vrh loabi i am waiting dhen part kon dhuhukun up kurany ithoo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:51 am

   Thanxx my dear.. In sha Allah maadhen hendhunu up kohla dheynan ingey????

 54. Sboe

  June 9, 2017 at 10:18 pm

  Ithoo ehaa avahah nunihmahchey. Make them fight it together for their love against Amil to convince the family. Show us some romantic parts from yuan & dhim for like some gud enuf parts. Nt just 2-4 😉

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:52 am

   Awwh..ekamu dhn mifaharu liyefa oih varah nimmaalaanee dww dear..mihaaru vx stry v dhigu vejjeynun dww????

 55. Song joong Ki.. KOREAN

  June 9, 2017 at 10:23 pm

  ithoooo dhoonyaa! mihaaru vaahaka vvvvv furihama! hama vvvv salhi ingey! mihaaru vaahakaige salhi kan vv bodah eba feney, keep it up! waiting 4 the nxt part, alhey thankolheh avahaa up khla dheeba ithooo! ❤❤❤☺☺☺☺

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:53 am

   Awwhh..thanxx so so so much my dear.. So avas kohla dheefa maadhen hendhunu up kohla dheveytho balaanan ingey dear?????

 56. Zee

  June 9, 2017 at 10:25 pm

  Thanks ithoo v.reethi kiyaa nimunu iruves neygunu next partah v. Inthizaarkuran

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:53 am

   Awwh..thanxx my dearr????

 57. Firu

  June 9, 2017 at 10:27 pm

  omg wow. mi part v reethi. hama bunaane ehcheh ves neynge. pls avahah dhen oiy bai genes dheeba. cant wait so long. ❤❤❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:54 am

   Awwh..thanxx my dear so much????

 58. Psenhi

  June 9, 2017 at 10:28 pm

  Yes. Good luck dhim n yuaan

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:55 am

   ?????

 59. Zinxy

  June 9, 2017 at 10:31 pm

  Kudhinney adhi hama neynge dho edgemeehun gulheyne kameh…mireyge part varah reethi masha Allah… Migothah varah reethi koh mivaahaka ninmaalaane kamah heekuran…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:55 am

   Dww dear..thanx dear so much????

 60. Shahy

  June 9, 2017 at 10:35 pm

  Vvv reethi. Evvx beykaaru vaahaka thakeh neh.
  Avahah naaasir menah hurihaa vaahakaeh adu ivvaafa bust khlaa

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:56 am

   Awwh..thanx my dearr????

 61. iru

  June 9, 2017 at 10:37 pm

  Wow…ithooo haadha reechey…..mi part kiyaalumun egijje ithoo v ragalhah kuree part ge commmentu tah balaagen fi kan..thank u ithoo…mihaa interesting story eh genes dheythee…koba tha ithoo?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:57 am

   Aslu tbh hama book ga oih gothah migenaee dear..n thanx dear so so much?????n wc ingey dear????

 62. Kamana

  June 9, 2017 at 10:38 pm

  So vara reethi 47 ves ahvaha up kohla dheythi☺

  • ithoo

   June 10, 2017 at 9:57 am

   Thanxx my dearr????

 63. Reader

  June 9, 2017 at 10:41 pm

  Oh My God!!!!! ? Finally yeyyyy…. Alhe maadhan dhn in part genesdhyba.. Plssss .. Wot will hppnn… ?? Love this part ithoooo ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:00 am

   Awwh..thanxx my dear..miadhu ithoo v bxy dhuvaheh…so miadhu nuvedhaane dear..so maadhen reya nukoh hendhunu up kohla dheynan In sha Allah ingey dearr????

 64. Coco

  June 9, 2017 at 10:42 pm

  Aaah finally dhim n aan finally alhamdhulillah thanks ithoo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:01 am

   Wc dear..n thanx to u also my dear????

 65. Pumpkin

  June 9, 2017 at 10:43 pm

  Alhe haadha lwbiyey mi prt…finally yuaan nd dhim gulhunii….waiting 4 the nxt prt…alhe avahah up koh dhehchey…maadhann vxx beynun kiyaalann keii vanii eh nun mihaaru

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:02 am

   Awwhh..thanxx my dear..ithoo ah miadhu up kureveykah neih dear..so maadhen hendhunu up kohla dheynan..????

 66. kiaa

  June 9, 2017 at 10:44 pm

  Wow..stry vvv nice?
  Finally dhim &yuan came together dhw ithoo.
  Plx plx maadhan adhi one part gens dhyba dear..
  Waiting 4 next part…
  Keep it up ithooo…??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:03 am

   Thanxx my dear.. Miadhu ithoo aslu vx v bxy dear..so maadhen hendhunu up kohla dheynan In sha Allah????

 67. Khadheeja

  June 9, 2017 at 10:49 pm

  Oooh theanks ithooooo loveu dhekudhin gulhuveema Vvv salhi ekam maa avahah nimijje maakuru ithoo inthizaaru anebayyah ???????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:05 am

   Awwh..thanxx my dearr so much????

 68. Chum handi

  June 9, 2017 at 10:54 pm

  alheyyy.. hama rovijje… plus happy ves vejje ….. cuz yuan n dhim dhemyhun dhemyhun dheke loabi vaa vaahaka bunefa yuan yaany ge vaahaka thah dhim ah kiyaa dhinyma…. anyways… waiting for the next part so early ithoo….. gdnyt… ly… and mihaaru avahah cmnt nukureveny tharaaveehah dhaa thyve….

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:05 am

   Awwh..thanxx my dear.
   N ok vaane ingey..hama hama jehi levun irakun ingey stry kiyaalaanee..thanxx my dear so much..ly..????

 69. Samee

  June 9, 2017 at 10:57 pm

  Wow.. Haadha asaru gadhaey.. Roi roi dhelolun karuna huss vehje.. N i guess dhim aa yuaan aa dheki vaahaka thr adu ahan kanneyge dhn thibi meehun thr thibey nee… Waiting 4 nxt prt… Lysm ithoo…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:07 am

   Alhe nuroane ey dear..alhe vaa goih balamaa dww..ly too my dear..n thanxxx so so so much????

 70. Ummu Maleek

  June 9, 2017 at 10:58 pm

  Omg wow……. rohvvaalee ey thi…. hats of to you v nice v reethi ithoo ur the best….. bunaane ehcheh ves hithakah naadhey… v salhi….. mi story ah film eh kulhelanikoh v hingaalaane…. luv u so much…. nice ?????????????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:09 am

   Awwh..thanxx my dear so much..really v v happy vejje ingey..hingaabala alhe fimeh kulhen dww..hehe..thanx dear..thanx a lot..ly too?????

 71. Maly

  June 9, 2017 at 11:02 pm

  Wow.. finally dhw.. v v reethi.. thanks ithoo.. dhen heevey maa reethi vaane hen mi story.. ithoo dhen maadhama up kohladheynvynu.. mihaaru next part ves kiyaa hiy vehje maa bodah.. love u.. nd thanks again.. ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:10 am

   Thanxx my dear..sry aslu vx ithoo miadhu v bxy vaane..stry liyaane maa gina time eh nulibeyne..sry..so eyge badhaluga maadhen hendhunah avas kohlaanan ingey up kohla dhinun..thanx once again my dearr????

 72. Sunii

  June 9, 2017 at 11:04 pm

  Ithoo haadha kurey

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:11 am

   Aslu tha??

 73. sam♥

  June 9, 2017 at 11:04 pm

  alhey ithooo sam rove rove halaaku veh je .. hurt veh jey … wow story haaadhaey lovelyyy ♥♥♡… plx plx plx plx ithoo tmrw up kohdhyy next part … cant wait read next part …. ithoo love u so much♥♥♥ .. keep it up …huvaa ragalhah vess hikathilaahaaa asru kurii ….wow wow wow story hama perfect .. u r the best ..ithoo ♥♥♥♥♥…… waiting waiting next part ….. love u ithoo♥♥

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:12 am

   Alhe nurohcheyy ekamu..thanxx my dear so so so much…really happy to know that..thanx a lot..ly too????

 74. Naxy

  June 9, 2017 at 11:06 pm

  Keekey bunaanee dhw…… varah salhi

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:12 am

   Awwh..thanx my dearr????

 75. Adha?

  June 9, 2017 at 11:08 pm

  Varah loabi loabi cute cute nd sad sad part eh mi..?❤??
  Waiting for next part?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:15 am

   Awwh..y sad dear..n thanxx my dearr????

  • Adha?

   June 10, 2017 at 1:51 pm

   Sad vaanu ehaa ginain ronya alhugsndahves rovey kiyaa iru

 76. Shy

  June 9, 2017 at 11:09 pm

  Yey!!! Finally Dhim said I Love You to Yuan… V happy vefa mi inee… All thanks to Aanaa… She deserves an award 4 her act… Emme wait koggen huri kanthah mi v… Dhn mi Aamil eh emeehunna kairi viya nudhechey… N do something with Munaz as well… Vvvvvvvv inthizaaru kuran next part ah?❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:17 am

   Hehe..dww dear..thanxx my dear.. In sha Allah maadhen hendhunu up kohla dheynan ingey dear????

 77. yaakko

  June 9, 2017 at 11:09 pm

  lobekan dhw. v v v reeethi????????????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:17 am

   Awwh…thanxx my dearr????

 78. ReeXa

  June 9, 2017 at 11:17 pm

  Mi part varah Kamudhey. . Obinexxxxxx to the maxxxxx. . ReethiNess to the max. .. speechless. . Mashaa Allah. . Keep it up dear ithooooo..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:19 am

   Hehehe…thanxxx my dearr so so much..????really thanxx a lot???

 79. Sanu

  June 9, 2017 at 11:40 pm

  Wow! Finally dhim n aan gulhubee dhw????? c thooo luv varah loabi ingay mi stry. Meehama mihaathanah kee ehnme best stry. Thanx c thoo foor the lovely stry. Ulhebar maadhan up kohlan. ????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:20 am

   Woww..thanxx sanu..so so much..v v happy vejje..thanxx a lott..wc ingey hama..miadhu vaan nethyma maadhen hendhunu up kohla dheynan ingeyt????

  • Sanu

   June 10, 2017 at 1:33 pm

   K. Thanx luv. Aslu ingay v buxy kan. Sry ingay bunevunyma. Hama kiyaa hithunn bunevuny. Thanx thanx maadhan hendhunah inthizaaruga. Luv u big koh??????

 80. Rau

  June 9, 2017 at 11:51 pm

  ????????????????
  So heart touching upload next part soon it… V kiyaahiyyvejje next part… Dhen avahah Yuan aa Dhim aaa gulhuvaa
  Mi part v v v v v v v reethi
  Good luck
  Love you ithoo

  • ithoo

   June 11, 2017 at 3:45 am

   Thanxxxx my dearr so so so much..really thanxxx a lot my dearr..ly too dearr??????

 81. Roo

  June 9, 2017 at 11:57 pm

  Omygod yayyy!! Dhim and aan finally ?❤️❤️ Varah happy vejje ? Ithoo please maadhan aneh part up kohdheveyne tha.. Goodnight ithoo.. Ly. ???

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:21 am

   Thanxxx my dearr so so much..miadhu hama vaan nethy dear..so maandhen hendhunah avas kohlaafa up kohla dheynan ingey..thanxx my dearr..?????

 82. pumpskin

  June 9, 2017 at 11:58 pm

  how many parts left

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:22 am

   4 varakah part ingey??

 83. ma aal

  June 9, 2017 at 11:59 pm

  Nice

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:22 am

   Thanxxx my dearr????

 84. Yaz ge one&only❤

  June 10, 2017 at 12:00 am

  hi it’s me yax
  I guess MR OBVIOUSE was quote true!!
  my stomach hurts so much now!!
  cuz i’ve been laughing so hard?
  ithoo mi part hama obinovey!!!
  by the way i hope you like that song by ed sheeran!!
  ?❤?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:24 am

   Awwhh..thanxx my dear…n sry dear adhi bxy kamun hama balaa levey varu nuvey..bt i promise adhi balailaanan kan ingey dear..thanxx so so much thidhey supportah dearr?????

 85. Juu

  June 10, 2017 at 12:00 am

  hii ithoo hws u?? varah dhuvaskohlaafa comment eh mi kohly..story varah varah varah reethi…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:25 am

   Yaa dww..gud bt kudakoh balikoh miulheny..n hw abt u dear..thanxx dearr so so so much?????

 86. shiu

  June 10, 2017 at 12:03 am

  kon fast eh secondeh kiyakah vahaka kiyuneema evee den ithoo ge hi ufaa vaakahala komenteh kohllafa dw ithoo dhoonee v salhi hinhama jehey.varah dhigu ves dhigu thanks ithoo v reethi v salhi mee hama ithooge ammihla hiyalu tha?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:26 am

   Yaa..hama amilla hiyaalu dear..thanxx so so much dear..really thanxxx a lot?????

 87. Pinkish

  June 10, 2017 at 12:03 am

  Yesss… ????? reethi knn… alheyy… ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:26 am

   Awwh..thanxxx my dearrr?????

 88. ssss?

  June 10, 2017 at 12:11 am

  At last… Ekamu e aamil haadha goahey?? I just hate him ??… Ithoo plx dhen Dhim aa yuaan yaa dhuru nukuraathi ingey ?? just love this story

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:28 am

   Dwww..thanxx my dearr so so much..thanx a lot????

 89. Ashadam

  June 10, 2017 at 12:20 am

  Alhey varah reethi vaahaka. Thank yuh.luv ur stry v v v v v happy mi part kiyaafa

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:28 am

   Awwh..wc my dear..n thanxx to u also dear..????

 90. Amoo

  June 10, 2017 at 12:21 am

  Vvvvv salhi mi part. I really love it.

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:29 am

   Awwhh..thanxx my dearr????

 91. LoVe

  June 10, 2017 at 12:23 am

  Varah salhi…. Waiting 4 next part…..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:29 am

   Thanxx my dear????

 92. Hau

  June 10, 2017 at 12:24 am

  finally dhimm n aan gulhuney…wow mi part vara salhi…waiting 4 the Next part….thanks ithoo…gud nyt…

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:30 am

   Wc dear..n thanx to u also dear..thanx a lot..????

 93. Ainy

  June 10, 2017 at 12:32 am

  Alhey ithoo dhooyya haadha reechey.. miharu mi dhani rangalhan… dhen kohdhenvi kamaky mi vaahaka munaz ah adu ivvun eyrun munaz hithuga ves dhim eh ves kilabu kameh nuvaane… varah asaru koffi magey hithan ves ithooo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:31 am

   Awwh..ehentha dear..n thanxx so so much my dear..really thanx a lot Ainy dhoonyaa????

 94. Princessss

  June 10, 2017 at 12:40 am

  Vvvvv reethi.. mi mihaathanah kii enme nice storyy.. ماشا الله . WAITING 4 NEXT PART… ?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:32 am

   Woww..thanxx my dear so so so much..really thanx a lot dearr????

 95. Naash

  June 10, 2017 at 12:53 am

  Wow??????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:33 am

   Thanxxx dear????

 96. Xaara

  June 10, 2017 at 1:02 am

  Vvvvvvv varah reethi mi part . Varah ufaavehje kiyun theringe hiyaal balaingenfai vaathee. Aslu dhogu nuhadhaa bunan yaa mi esfiya site ga ves inn hama ennme reethi vaahaka. Varah inthizaaru kuran dhen part akah..

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:34 am

   Aslu hama liyef oih gothah mi ganee dear..n thanxx dear so so much..v happy vejje dear ah mi stry kamudhiyaeema..thanxx a lott?????

 97. Lovegirl

  June 10, 2017 at 1:08 am

  Wow. Thanks ithoo. Love this story SO much

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:35 am

   Wc my dear n thanx to u also my dear..so much????

 98. remoo

  June 10, 2017 at 1:21 am

  wow finally uan n dhim gulhunee tha… v reethi mi part :* :3

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:35 am

   Thanxx my dear..thanx a lot????

 99. Shif

  June 10, 2017 at 1:21 am

  Omg next part ga fennaane dhoa ekkala majaa dhim and aan

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:36 am

   Alhe vaa goih balamaa dww dearr????

 100. haw shia shaba shi r

  June 10, 2017 at 1:22 am

  Mashaa Allah v v loabi mi part ves,keep it up dear,next part soon plx,alhey ehme fahun dhemeehun gulhunee dw,aruves hithah eriyey abadhu dhuruga nuthibeveyne a,dw ithoo,hama habeys

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:37 am

   Hehehe..dww dear..thanxx my dearr so so so much..really thanxx a lot????

 101. Shif

  June 10, 2017 at 1:24 am

  Btwn edhekudhinnge life thankolhei rom kohllaafa vaahaka ninmahchey

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:38 am

   Hama liyefa oih hisaabah ingey dear genesdheveynee..hope u will undersrand my dearr????

 102. shaxu

  June 10, 2017 at 1:25 am

  woww v reethi

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:38 am

   Thanxxx my dearr????

 103. AKI

  June 10, 2017 at 1:28 am

  ithoo dhooni madhamaa next part up kohla dheebaa pls pls..?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:39 am

   Miadhu hama bxy kamun vaan nethy dear..so maadhen handhunah avas kohfa up kohla dheynan ingey In sha Allah..??????

 104. R

  June 10, 2017 at 1:32 am

  Ithooo mi hurihaa commenteh kiyeynetha

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:39 am

   Hehehehe..????

 105. Khajja

  June 10, 2017 at 1:34 am

  Wow masha allah v rythi v chaalu???thank u so much ithoo??❤❤ mi stry miee mihaaru misete ga in emme rythi stry v inthizaaru kurevey stry eh miee ithoo yuaan haadha hiydhathikonney dhw e ulhuny ??? mee aamilge kanthakey e aamilge kanthavves mi party thereyga bust kollaa bala eyna yuaan black mail kollan yuaan aa dhima ah maazyge vaahaka govaalaathan e party ga thibi emmenah engey kahala gothakah gendhevijje nama v rythivaane n dhim munaaz kairin maafan edhifa bune emme kurissureves loabivany yuaan dheke ey mis understanding egga ey mihurihaa dhuvahu ulhevuny n dhim v dhera ve boahaasvefa hutta ey munaaz preporse kury ehenveyey yes bunevuny dhim n yuaan mi party thereyn gulhun kan emmenan angaa yuaan prorosekobbala pls ithoo luv maadhamaa nxt prt up kolladhybala plx plx plx gud nyt luv u more ithoo????❤❤❤❤????

  • Khajja

   June 10, 2017 at 1:42 am

   Finally aanaage kanthah miee yuaan ge family myhunkulheli drama eh dhw dhim aa yuaan gulhuvan v hyvey ehen aee yuaan aa dhim ekaku anekakah maavarakah balaathy lobivaakan engi evaahaka aanaage brother dhekkyma hyvany hama anyvey stry hama obiness v v v chaalu ❤❤❤❤??????????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:45 am

   Hehehehe..thanxx once again my dearr..thanx a lot????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:42 am

   Woww..so so so happy to know that my dearr..thanxx my dearr so so much..ithoo hama miadhu bxy kamun vaan nethy..so avas kohla dheefa maadhen hendhunah up kohla dheynan ingey dear..thanxx so so so much..really thanxx a lott?????

 106. who am i?

  June 10, 2017 at 1:36 am

  WOW! ???❣❤ Ithoo emme inthizaaru kuri bai miee…
  hama Obinex to the Max!❣
  i think Amil Raped her ??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:43 am

   Awwhh..thanxxx my dearr so so so much..hehe?????

 107. ????❤

  June 10, 2017 at 1:41 am

  Yay!finally!aan n dhim gulhen ulheny dw.amil haadha gohey dw.dn family enmen kairy amil bust kohlan vy.
  Kyp up ur wrk ithoo.
  Ly❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:44 am

   Awwhh..thanxx my dear so much.
   Ly tooo?????

 108. lai

  June 10, 2017 at 1:57 am

  Hoe hoe…..??❤❤v v v v v v rythi mi part ves..vaahaka nimun goi ves neyngun…kiya hithun indha nimuny..ithoo loabi maadhama surprise eh dhehchey ingey??..finally ahrmn ge yuan n dhim anbura ahrmn ah libijje..insha allah..dhn enme dheken beynun vany e dhemyhun marry kura dhuvas..???thnxxxxx ithoooo…so so so so much……ur the best???

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:47 am

   Awwhh..thanxxx my dearr so so so much..really thanxx a lot my dearr..????..v happy vejje ingey dearr??????

 109. Xee

  June 10, 2017 at 2:58 am

  Mi part vx v Reethi… finally Aan and dhim dww ????…. when next part…. can’t wait

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:50 am

   Hehe..thanxx my dearr…?????

 110. RHAI

  June 10, 2017 at 3:05 am

  Varah salhi ingey. Thanks ithoooo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:50 am

   Wc my dear..n thanxx to u also my dearr so much????

 111. Azuna

  June 10, 2017 at 3:13 am

  ❤❤❤varah salhi. Pls nxt part 2mr upkohdhybala ithooooo

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:55 am

   Thanxx my dear.. In sha Allah maadhen hendhunu up kohla dheynan ingey..miadhu hama bxy kamun vaan nethy deare?????

 112. Sher

  June 10, 2017 at 3:23 am

  Woow ❤❤ varah varah varaah reeeethi.. waiting for the next part

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:56 am

   Awwh..thanx my dearr????

 113. Kitty

  June 10, 2017 at 4:19 am

  Yay..finally dhim n yuaan gulhuny yo..hehe.thanx ithoo for the lovely story. ..vvvvvvvvvv nice mi part vs..whn next part up kohdhey ny…cant wait for next part…love yuh..:-*

  • ithoo

   June 10, 2017 at 10:58 am

   Awwh..wc my dear..n thanx to u also..thanxxx a lot my dearr..ly tooo?????

 114. Greeny

  June 10, 2017 at 4:49 am

  Maasha allah.. V reethi.. V thafaathu storyyy ehh. Mihr ginain hunnanyy ekkahala gothakah vaa storyyy.. Bt mi story ge idea v salhi n unique..genesdhey goiy vex v reethi…ur great ithoooooooooo?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:00 am

   Woww..thanx my dear..happy to c this cmnt dear..really thanx a lot..aslu vx v v happy vejje..thnx dear so so so much???????

 115. Song Hye-Kyo..KOREAN

  June 10, 2017 at 4:51 am

  finally!!!
  i’ve never been this much happy and sad after reading a story??
  ithoo you’ve got good talent!!!
  if I was dhim I’ll hit her butt so badly that she cannot sit through the rest of the night??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:00 am

   Hehhe..thanxxx my dear..so glad to know that..really thanx a lot my dearr?????

 116. Ria

  June 10, 2017 at 5:09 am

  Love it . Mi story v v v v reethi igey ithoo.

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:02 am

   Awwh..thanxx my dearr?????

 117. Afy

  June 10, 2017 at 9:04 am

  Alhey haadhasalhiey mirey aneh bai up kolla dheebala heyonuvaane ithooo dhooonigadaaaa

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:04 am

   Awwhh..thanxx my dear.. Ithoo miadhu v bxy dear..hope u will understand..so maadhen hendhunu up kohla dheynan ingeyy?????

 118. Someone

  June 10, 2017 at 9:29 am

  Yay ? I am so so so happy today! Finally dhim ah bunevijje dhw! Haha! And this part is the best and the most touching part, over all koh balaanama! I love it ithoo ❤ N mihaaru maa excited vejje kiyan! Varah wait kohfin mikahala part eh annan dhen. Hama ufalun rovunu! Adhi engeytha ithoo ah? Mi part ge vaki hisaabakun hurihaa vaahaka eh falhaa araathan fenifa ufalun halhey ves levunu ? hehe.. I was so happy! And mi part ga dhim and yuan ge moments thah varah salhi koh sifa kohdheefa ebahuri ? N yuan yaany ge maru ge vaahaka dhim ah kiyaidhemun cry kuri thankolhu hama heevany fennahen ? Ehaa ves detail koh ithoo hurihaa baithakeh ves genesdheefa hury! Keep it up ithoo dear ? And e Aamil ah rangalhu landeh dhehchey! Dhim jealous v dhw aana yuan gaiga ailaathy! All thankx to aana! Aana ehen nuhedhi namaka dhim nuves kiyaidhi nees! Eyru dhim huri hamain nattaafa dhw ehenve hurihaa vaahaka eh falhaalevuny! And I love the way you present the story ? Desperately waiting for the next part! Love you a lot ithoo dear ❤❤ I am so excited to read the next part ??

  • Someone

   June 10, 2017 at 9:39 am

   Mihaaru 2 faharu ves kiyaifin, haadhaha reecheyy dhw! Ithoo wish you gud luk for your future! And thankx mihaa reethi story eh up kuraathyve! OMG first comment varah dhigu dhw! ? Love you a lot itgoo dear ❤❤

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:08 am

   Hehehe..ehentha..a ok vaane ey cmnt dhigu viyas..hehe..once again thanxx my dearr..ly too dearr??????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:07 am

   Woww..thanxxx my dearr so so much..v v happy vejje..aslu vx ingey..thanxx a lot my dearr.ly too..?????

 119. Khadu

  June 10, 2017 at 9:53 am

  Vara sali??????❤?

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:10 am

   Thanxxx my dearrr????

 120. Bookworm

  June 10, 2017 at 10:54 am

  Ithoooo?
  Varah reethi mi part ves??
  Kon irakun aneh part up kohla dheyni??

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:14 am

   Awwh..thanxxx my dearr.. In sha Allah maadhen ingeyy????

 121. Kuva

  June 10, 2017 at 11:36 am

  Ithoooo… Alhe haadha loabi vey…. N im so happy mihaaru… Dhim n aan gulhuneema…. Hama kiyaa hih vaneeeeee eyyy…. Alhe ithooo avas kohlahchey ingey… Thnks. V bodah… Adhi mihaa thanah kiunu enme loabi vaahaka meee… Thnk u so mch… Ithoooooo darlin kolhoooooooooo….

  • ithoo

   June 10, 2017 at 12:15 pm

   Woahh..thanxx my dear so so so much..really thnxxx a lot..v v v happy vejje..ingey..thanx dear??????

 122. Cherry

  June 10, 2017 at 12:38 pm

  Wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow wow hama
  Ithoo ah igeytha 3 4 times mi bai kiyaifin. Kurin dhuvahu e aayaa ulhunu gothun ehaa fuuuhi vefa hutta mirey mi hithah arany naseebekey hama ekujja ehen ulhunu kan. Faharegga vedhaane dhw Nasir menge plan eh kamah ves miiii. Dhim aa yuaan aa dhemyhunnah e dhemyhunge loabi realize kuruvan kuri kamakah ves. Hehehhe
  Komme gotheh viyas finally misunderstandings thah ves dhiyaee. Just praying miii hivafenakah nuveytho. Hehehhe

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:54 pm

   Woah..aslu..hehe..thanxxx dear so so so much..v v happy vejje..thanxx a lot dearr..?????

 123. Kennukbee

  June 10, 2017 at 2:39 pm

  Anniyoo ithooi….hehehe….wow…. varah salhi….nxt part kiyaahithun hureveny ehnun…. btw… comment nuves kurevedhw now…. lil busy…. ????? bt komeves gothakah stry kiyan… hehehe…. maadhan reytha nxt part??? Or mirey??? ?????

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:55 pm

   Hehehe..thanxx my dear so much…itx ok..i can understand dear..once again thanx my dear..thanx so much.. In sha Allah maadhen hendhunu ingeyy?????

 124. Faxoo

  June 10, 2017 at 7:51 pm

  Alheyyy ???? rovenii mi bai kiyaafa
  vrh asaru gadha vaahaka eh.. ithuu keep it up.. vrh furihama. ithuu mubaaraathah liyun vaahaka vx vrh reethi MaShaAllah ??❤❤
  desperately waiting for the next partt!!

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:56 pm

   Thanxxc my dear so so so much…v v happy vey ingey dear ah stry kamudhaathy..thanx a lot dear..?????

 125. Nelly

  June 10, 2017 at 9:33 pm

  Mi part varah rythi****

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:57 pm

   Thanxxx my dearr?????

 126. Shine.

  June 10, 2017 at 11:24 pm

  V reethi mihaaru vaahaka thankolheh avahah aneh part up kohla dhehchey please.

  • ithoo

   June 10, 2017 at 11:57 pm

   Thanxxx my dear.. In sha Allah maadhen hendhunu up kohla dheynan ingeyy?????

 127. Princessss

  June 11, 2017 at 12:42 am

  Mi aamil aa hedhi vaavareh noon dhw . Avahah aamil fonuvaala. I really love this storyy. Dhuvahaku ves neyge mihaa vaahaka kiyaa hiyy vegen ulhun kameh. Really nice ingey .ماشا لله? . Hama asluves rovijje . ??? Keep it up. ??

  • ithoo

   June 11, 2017 at 3:47 am

   Awwh..ehen tha dear.. V v happy vejje..hehe ..thanxxx my dear so so so much..really thanxxx a lot?????

 128. Aysha aysh

  June 11, 2017 at 4:44 am

  Maashaa Allah ithoo u r genius. mi part ves varah reethi. Waiting ingey…

  • ithoo

   June 11, 2017 at 12:01 pm

   Awwhh..thanx my dear..thanxx a lot????

Comments are closed.