Author: Shiya

5

ވޭނީ ކަރުނަ-7

ރާޔާ  ދިއުމާއި އެކު ނިޔާމްވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިދާލުމަށް އޮށޯތެވެ. ނިދިއައިސްފައި ހުރިވަރުން އޮށޯތުމާއިއެކުހެން ނިދިއްޖެއެވެ. ”ރީތި އަންހެން ކުދިން އަހަރެން ދުށީމެވެ. ނަމަވެސް ރާޔާ ފަދަ ކުއްޖެއް އަދި އަހަރެން ނުވެސް ދެކެމެވެ. އެއީ މުޅިން އެހެން...

by: shiya
5

ނަމަވެސް – (8)

” މިރޭ އަދި އެހާ ފަސޭހައިން ނިދޭނެއޭ ހީނުކުރައްޗޭ!… އަހަރެން މިރޭ ނަޖޫ ނިދިޔަކަ ނުދޭނަން.. ” ޝިޔާޒް އެހެން ބުނަމުން ނަޖުވާ ގައިގަ ބާރަށް  ބައްދައިލިއެވެ. ”މިއުފާވެރި ރޭ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ އާއި އެކީ ހޭދަކުރަން.. ” މިރޭ ހާދަ ލޮތްބެއް ތިވަނީ..! ”  ނަޖުވާ އެހެން ބުނަމުން ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ”އަހަރެން މިރޭ ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ ހިތް ފުރެންދެން ލޯބި ދޭން… ނަޖޫ ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރަށް ، ނަޖޫ ބޭނުންވާ ވަރަށް، ” ޝިޔާޒް ބުންޏެވެ. ”މިރޭގެ ހަނދާންތައް އަހަރެންގެ ހިތުގައި  އަބަދައްވެސް ފޮރުވާނަން.. ޝިޔާޒް ދުވަހަކުވެސް އަހަންނަށް ތި ދޭ ލޯބި ހަނދާން ނައްތާ ނުލާތި އިނގޭ! އަހަރެން އަބަދުވެސް ޝިޔާޒް އާއި އެންމެ ގާތުގައި ވާނަން،” ނަޖުވާ ޝިޔާޒްގެ މޭމަތީގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ. އަދި ޝިޔާޒްގެ ކަނދުރާގައި ފިރުމަން ފެށިއެވެ. ޝިޔާޒް އަށް ކުރެވެމުންދިޔަ މަސްތީ އިހްސާސްތަކުން ދެލޯ މަރައިލިއެވެ. ހިޔާލުތަކުން ނަޖުވާ އަށް ދުރުވެވުނެވެ. އަދި ފޮޓޯ އަލްބަމް ނަގާފައި ޝިޔާޒްގެ ފޮޓޯ އަކަށް ބަލަންފެށިއެވެ. ނަޖުވާގެ ހިތައް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ” އެރޭ ހާދަ ލޯބިން…… ޝިޔާޒް އަހަންނަށް ލޯބިދިނެވެ. އެރޭ ޝިޔާޒް ހާދަ ލޯބިން އަހަރެންގެ ގައިގައި ފިރުމައިދިނެވެ. ޝިޔާޒްގެ ލޯބިން އެރޭ އަހަރެންގެ ހިތް ފުރުނެވެ. އެރޭގެ އެތަކެއް ހަނދާންތަކެއް އަހަރެންގެ ހިތުގައި ފޮރުވިފައި ވެއެވެ. އެރޭގެ މަތިން ޝިޔާޒް ފަހަރެއްގައި ހަނދަން ނެތުނަސް އަހަރެން ހަނދާން ނުނެތޭނެވެ.” ނަޖުވާ އަލްބަމް ލައްޕައިލިއެވެ. އަދި އަލްބަމް ހިފައިގެން ނަޖުވާ ހިނގައިގަތީ އަލަމާރިއާ ދިމާއަށެވެ. އަލްބަމް އޮންނަތަނުގައި އެ ބޭއްވުމަށްފަހު ، ނަޖުވާ އަލަމާރީގެ މަތީ ވަތްގަނޑު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެއީ މީގެ ކުރިން ނަޖުވާ ހުޅުވައި އުޅުނު ވަތްގަނޑެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް ޝިޔާޒް ބަހައްޓަނީ އެ ވަތްގަނޑު ތަޅުލައިފައެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ހުރީ ވަތްގަނޑު ތަޅު ނުލައިކަމުން ތަޅުގައި ހިފާލިއިރަށް ވަތްގަނޑު ފަސޭހައިން ހުޅުވިއްޖެވެ. ވަތްގަނޑު ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން އަލްބަމަކާއި އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑެއް ވެސް އޮތެވެ. ނަޖުވާ އެއަލްބަމާއި އެ އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑް ނެގިއެވެ. އެވަގުތު ނަޖުވާގެ ހިތައް އެރީ އެއްދުވަހަކު ޝިޔާޒް ބުނެފައިވާ ޖުމްކައެކެވެ. ”މިވަތްގަނޑުގައި ހުންނަނީ އަހަރެންގެ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެހިތަކެއް ނަޖޫ  މީގައި ހުންނަ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބަލާތި….” ނަޖުވާ އަލްބަމް އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑް ވަތްގަނޑަށް ލިއެވެ. ދެން ނަޖުވަާ އިޅުކޮޅެއް ވަންދެން ވިސްނަން ހުއްޓެވެ. ނަޖުވާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ޝިޔާޒް އެހެން ބުނި ސަބަބަކާ ދޭތެރޭގައެވެ. ނަޖުވާ ގަޑިއަށް ބަލައިލިއެވެ. ޝިޔާޒް އޮފީހުން އަންނަވެސް ގަޑި ޖެހެނީއެވެ. ނަޖުވާ އަނެއްކާވެސް އެ ވަތްގަނޑު ތެރެއިން އަލްބަމް އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން ޕޭޑް ނެގިއެވެ. އެވަގުތު ޕޭޑް ތެރެއިން ސިޓީ އުރައެއް ވެއްޓުނެވެ. ނަޖުވާ ކުޑަކޮށް  ގުދުވެލާފައި ތަޅުންގަނޑު މަށްޗައް ވެއްޓިފައިވާ  ސިޓީއުރަ ނެގިއެވެ. އަދި ތެދުވަމުން  ސިޓީ އުރައަށް ބަލާލި އިރު އެ  ސިޓީ އުރަ އޮތީ ކަނޑާފައެވެ.  ނަޖުވާ އަވަހަށް ސިޓީއުރަ ހުޅުވައި ބަލާލިއެވެ.   އޭގެ  ތެރޭގައި  އޮތީ  ހިކިފައި  އޮތް  ފިނިފެންމަލަކާއި ...

by: shiya
9

ނަމަވެސް-7

”އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. ކިހިނެއްވީތަ؟ ޖުމާގެ ވާހަކަ ތިއެހީ؟” ނަޖުވާގެ ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވިއެވެ. ”ޖުމާ ކިޔާ އަހަރެންގެ ރަޓެއްސެއް މިރަށުގައި އުޅޭ. އަހަރެން މިބުނާނާ ޖުމާ އުޅެނީ މީހަކާވެސް އިނދެގެން އޭނަ ކުރިން އުޅުނީ މާލޭގައި. މީހަކާ އިނދެގެން އޭނަ ރަށަށް ބަދަލުވީ. ޖުމާގެ މާޒީގެ ވާހަކަތަކެއް އަހަންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދޭ… އަހައްނަށް އެނގެނީ ޖުމާ ކައިވެނި ކުރިފަހުން އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް….” ޝާނާ ކިޔައިދިނެވެ. ނަޖުވާ ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ. ”ވެދާނެ އެއީ ޝިޔާޒް ކުރިން ރައްޓެހިވި ޖުމާ ކަމައްވެސް…. ޝާނާ! ޖުމާގެ މާޒީއާ ބެހޭގޮތުން ޖުމާއާ ސުވާލު ކޮއްލަބަލަ!” ނަޖުވާ ބުންޏެވެެ. އާނ! އަހަރެން ޖުމާއާ ވާހަކަށް ދައްކައިގެން އޭނަގެ މާޒީގެ ކަންތައްތައް ހޯދޭތޯ މަސައްކައި ކުރާނަން. ނަޖޫ! ދެން އަހަރެން މިވަގުތު ފޯނު ބާއްވަނީ. އެހެން ދުވަހަކުން އަދި ގުޅާނަން” ”ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ޝާނާ ގުޅީމަ..މަންމައަށް ވަރަށް ގިނައިން ސަލާން ބުނޭދޭތި!’ ‘ ނަޖުވާ އެހެން ބުނެފައި ފޯނު ކަނޑައިލިއެވެ. ފޯނު ބާއްވާފައި ޝާނާ ދެއްކި ވާހަކަތަކާއި ދޭތެރޭ ވިސްނަން ނަޖުވާ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ހުއްޓެވެ. ހަވީރުގެވަގުތެވެ. ލިމްޔާއާއެކު ޖުމާނާ އިނީ އަތިރިމަތީގައި އިށީނދެގެންނެވެ. ޖުމާނާ، ލިމްޔާއަށް ކިޔައިދެމުން ދިޔައީ ޝާނާ އެކު ލަމްހާގެ ގެއަށް ދިޔަ ދުވަހުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ޖުމާނާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދެމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ލިމްޔާގެ މޫނަށް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ހައިރާންކަމެވެ.” ލަމްހާ ހާދަ ގޯހޭދޯ!… އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން ލަމްހާއަކީ އެކަހަލަ ކުއްޖެއް ކަމަކަށް.. ޖުމާގެ ފިރިމީހާ ނޫން އެހެން މީހެއް ލަމްހާއަށް ނުފެނުނީތަ؟ އެފާޑަށް އުޅޭ އަންހެނުން ދެކެ އަހަރެން ވަރަށް ފޫހިވޭ ” ލިމްޔާ އިނީ ލަމްހާ ދެކެ ވަރަށް ރުޅި އައިސްފައިއެވެ.. ޖުމާނާއަށް ރޮވެންފެށި އެވެ. ޖުމާނާ ރޯތަން ބަލަން އިންނަން ލިމްޔާއަށް ވަރަށް އުނދަގޫވިއެވެ. ލިމްޔާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އަދި ޖުމާނާގެ އަތުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ނެގިއެވެ. ” ނުރޮއި ހުއްޓާލާ! އަހަރެން  ވަރަށް ދެރަވޭ ޖުމާ ރޯތީ….. އިރާދު ކުރެއްވިއްޔާ ޖުމާއަށް ދެރަގޮތެއް ނުވާނެ…” ލިމްޔާ ބުނެލިއެވެ. ޖުމާނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ފޮހެލުމަށްފަހު، ލިމްޔާ އާއި އެކު ހިނގައިގަތެވެ. ޝިޔާޒް އޮފީހުން އައިއިރު ނަޖުވާ އުޅެނީ ރޯދަ ވިއްލަން ކާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކުރާށެވެ. ރޯދަވިއްލައިގެން ކާން ޝިޔާޒް އެންމެ ރަނގަޅީ ފެންފޮޅިއާއި އަލުވި ރިހައެވެ. ޝިޔާޒް އައީ ފިހެން ވެގެން މަހެއްވެސް ގަނެގެންނެވެ. ޝިޔާޒް ފެނުމުން މަލްޝާ ދުވެފައި ގޮސް ޝިޔާޒްގެ ގައިގައި ބައްދާއިގަތެވެ. ” ދަރިފުޅު އިހަށް ދުރުގައިހުރޭ! ބައްޕަ އަތުގައި މިހުރީ މަސް… ދަރިފުޅުގެ ހެދުން ހަޑިވެދާނެ…...

10

ވެނީ ކަރުނަ 6

ރާޔާ ނިޔާމްއާ ދިމާއަށް ފުން ނަޒަރަކުން ބަލައިލިއެވެ. ފައިތިލައިން ފެށިގެން ބޮލާއި ހަމައަށެވެ. ރާޔާގެ ދެ ލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. އެޔާއެކު ނިޔާމް އަށް  ހިންދިރުވައިލެވުނެވެ. ހިކެމުން ދިޔަ ތުންފަތް ދުލުން ތެންމައިލެވުނެވެ. ގަދަކަމުންނެވެ. އެޔާއެކު ދެފަރާތަށް ބޯ ހޫރުވައިލައި ގޮނޑިއާ...

by: shiya
2

ނަމަވެސް.. 6 ވަނަބައި

  ” އަހަރެން ޖުމާނާ އަށް އަނިޔާ މިކުރީ ކީއްވެކަން މި ބުނަނީ…. އަހަރެންގެ ފޯނުން އަހަންނަށް ސިއްރުން ޝިޔާޒް ކިޔާ މީހަކަށް ޖުމާނާ ގުޅީމެއްނު….ޖުމާނާ ހީކުރީ އަހަންނަށް ވަގަށް ފޯނު ހިފައިގެން...

5

ވޭނީ ކަރުނަ -5

ނިޔާމް އަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގިފައެވެ. ނިޔާމް އޭނާގެ ދެ އަތުން ރާޔާގެ ބޮލުގައި ނިކަން ލޯބިން ފިރުމާލިއެވެ. ނިޔާމްގެ މޭގައި ރާޔާ ބޯއަޅާލައިގެން ރޮނީއެވެ. ނިޔާމް ރާޔާއާ ވާހަކަ ދައްކަން އުޅެއުޅެވެސް  އެކަމެއް ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. ނިޔާމް ރާޔާގެ ދެލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފުހެލިއެވެ. ނިޔާމް ގައިގައި ރާޔާ ބައްދައިގެން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ނިޔާމް ވެސް ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ތެމިފައެވެ. ނިޔާމް ރާޔާ އާއި ކުޑަކޮށް ދުރުވެލިއެވެ… އޭރުވެސް ވެހެމުންދިޔަ ވާރެއަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ނިޔާމް ބަލަން ނުހުރެ ރާޔާ އެތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ… އަދި އަލަމާރިން ތުވާއްޔަކާއި ހުދު ކުރުތާއެއް...

5

ވޭނީ ކަރުނަ -4

ހައިރާން ވެފައި އެތަށް އިރެއް ވަންދެން ރާޔާ ހުއްޓެއެވެ. ” ކަލޭ ކޮންތަނެއްތަ ތިބަލަނީ؟..” ޒުބޭދާ ރުޅިއައިސްފައިވާ ރާގަކަށް ރާޔާއާ ދިމާއަށް ބުނުމުން ރާޔާ ދުވެފައިގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ…. މީހަކާއި އިނދެގެންހުރެ އަހަންނަާ...

5

ވަފާތެރިމަވިމޭ ( ފަހުބައި)

ޒޭން ބޭސްކޮތަޅު ހަވާލު ކުރުމަށް ގާޑް ފަރާތުން ހުއްދަ އަށް އެދުނެވެ. ބޭސް ކޮތަޅު ދިނުމަށްފަހު ނިކުތުމަށް ގާޑް ބުނުމުން ލޫކަސް ބޭސް ހިފައިގެން އެތެރެއަށް ވަންއިރު ޒޭން އިނީ ލަޔާލީ އަތުގައި...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ … 7

އެވަގުތު އިމާއަށް ދެލޯމަރައިލެވުނެވެ. ލޯ މަރައިލުމާއި އެކު ކުރިމަތިން ޒޭން  ސިފަވިއެވެ. ވަގުތުން އީމާ ނާހިލް އާ ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ކުޑަވަގުތު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް  ޒޭން އަށް ބޭވަފާތެރި ވެވުނީހެން އީމާ އަށް...

4

ނަމަވެސް… 5 ވަނަބައި

އެއީ ޖުމާނާގެ އުފަންދުވަހެއްގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯ ތަކުގެ ތެރެއިން ދެމީހުން އެކުގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯ އެކެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކޮޕީއެއް ޖުމާނާ އޭރު ޝިޔާޒަށްވެސް ދިނެވެ. އަހަރެން...

7

ވަފާތެރި މަވީމޭ…6

  ”ހޫމް… ނާހިލް މީ…. އީމް ކީއްވެ ނަމްބަރ ޗޭންޖް ކުރީ.. ރުޅިއައިސްގެންތަ؟ ނާހިލް އެހެން އަހާލުމުން އީމާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ނާހިލް އަކީ ޒޭންގެ ކުރިން އީމާ ރައްޓެހިވެގެން...

2

ނަމަވެސް.. 4

  ނަޖުވާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ޝިޔާޒް އަށް ވެގެން އެއުޅެނީ ކީތް ބާއްވައެވެ؟ އޭނާ އަހަންނާދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެއުޅެނީ ކޮންކަމަކާ ބާވައެވެ؟ އަހަންނަށް ކީއްކުރެވުނީ ބާވައެވެ.؟ ޝިޔާޒް މިހާރު އަހަންނާއެކު...

3

ވޭނީ ކަރުނަ..3

“މަށަށް ޖެއްސުމެއް ކޮށްފަދޯ މީ. ކުޅިކަމުން އަނގައަށްލާން ނުކެރޭމި. ރަހައަކުން ރަހައެއް ނުލާ” ޒުބޭދާ ބާރަށް ބުނެލިއެވެ. ރާޔާގެ މޫނުން ދިލަނަގަންފެށިއެވެ. ރާޔާ ބޭނުންވީ އަވަހަށް މޫނު ސާފުކޮށްލަން ދާށެވެ. ރާޔާ ލޮލުން...

12

ވަފާތެރި މަވީމޭ…. 5 ވަނަބައި

  ލަޔާލީ ހަށަމްބަނދެގެން ހުރެ ލޫކަސް އަށް ވިސްނުވައި ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ލަޔާލީ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ވަނީ ޒޭންގެ ނަމެވެ. ނަމަވެސް ލަޔާލީ ޒޭން މަތިން ހަނދާންކުރާކަށް މިހާރަކު ބޭނުމެއްނޫނެވެ....

7

ނަމަވެސް… 3 ވަނަބައި

  ޝިއާޒް ހުރީ ފާހަނާގައި ފެންވަރާށެވެ. މާގަނޑުން ފެންތައް ޝިޔާޒްގެ މޫނަށް އޮހެމުން ދިޔައިރުވެސް ޝިޔާޒްގެ ލޯ ކުރިމަތިން ސިފަވަމުން ދިޔައީ ޖުމާނާގެ  ރީތި ތަސްވީރެވެ. ހަނދާކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް ޝިޔާޒް ހިތުގެ...