Author: Shiya

"Shiya" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ December މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Shiya" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 17 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 169 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
396 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
15

ވަފާތެރި މަވީމޭ … 7

އެވަގުތު އިމާއަށް ދެލޯމަރައިލެވުނެވެ. ލޯ މަރައިލުމާއި އެކު ކުރިމަތިން ޒޭން ...

4

ނަމަވެސް… 5 ވަނަބައި

އެއީ ޖުމާނާގެ އުފަންދުވަހެއްގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ނަނގާފައިވާ...

2

ނަމަވެސް.. 4

  ނަޖުވާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ޝިޔާޒް އަށް ވެގެން...

3

ވޭނީ ކަރުނަ..3

“މަށަށް ޖެއްސުމެއް ކޮށްފަދޯ މީ. ކުޅިކަމުން އަނގައަށްލާން ނުކެރޭމި. ރަހައަކުން...