Author: Shiya

"Shiya" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ December މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Shiya" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 23 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 206 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
739 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
by: shiya 5

ނަމަވެސް – (8)

” މިރޭ އަދި އެހާ ފަސޭހައިން ނިދޭނެއޭ ހީނުކުރައްޗޭ!… އަހަރެން މިރޭ ނަޖޫ ނިދިޔަކަ ނުދޭނަން.. ” ޝިޔާޒް އެހެން ބުނަމުން ނަޖުވާ ގައިގަ ބާރަށް  ބައްދައިލިއެވެ. ”މިއުފާވެރި ރޭ އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ އާއި އެކީ ހޭދަކުރަން.. ” މިރޭ ހާދަ ލޮތްބެއް ތިވަނީ..! ”  ނަޖުވާ އެހެން ބުނަމުން ހިނިތުން ވެލިއެވެ. ”އަހަރެން މިރޭ ބޭނުންވަނީ ނަޖޫ ހިތް ފުރެންދެން ލޯބި ދޭން… ނަޖޫ ހިތްހަމަ ޖެހޭވަރަށް ، ނަޖޫ ބޭނުންވާ ވަރަށް، ” ޝިޔާޒް ބުންޏެވެ....

by: shiya 9

ނަމަވެސް-7

”އެއީ ކޮން ރަށެއްގެ ކުއްޖެއް ކަމެއް ނޭނގޭ. ކިހިނެއްވީތަ؟ ޖުމާގެ ވާހަކަ ތިއެހީ؟” ނަޖުވާގެ ހިތް އަވަސްވާ ގޮތްވިއެވެ. ”ޖުމާ ކިޔާ އަހަރެންގެ ރަޓެއްސެއް މިރަށުގައި އުޅޭ. އަހަރެން މިބުނާނާ ޖުމާ އުޅެނީ މީހަކާވެސް އިނދެގެން އޭނަ ކުރިން އުޅުނީ މާލޭގައި. މީހަކާ އިނދެގެން އޭނަ ރަށަށް ބަދަލުވީ. ޖުމާގެ މާޒީގެ ވާހަކަތަކެއް އަހަންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދޭ… އަހައްނަށް އެނގެނީ ޖުމާ ކައިވެނި ކުރިފަހުން އޭނަގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތައް….” ޝާނާ ކިޔައިދިނެވެ. ނަޖުވާ ފުންނޭވާއެއްލިއެވެ. ”ވެދާނެ އެއީ ޝިޔާޒް ކުރިން ރައްޓެހިވި ޖުމާ ކަމައްވެސް…. ޝާނާ! ޖުމާގެ މާޒީއާ ބެހޭގޮތުން ޖުމާއާ ސުވާލު ކޮއްލަބަލަ!” ނަޖުވާ ބުންޏެވެެ....

10

ވެނީ ކަރުނަ 6

ރާޔާ ނިޔާމްއާ ދިމާއަށް ފުން ނަޒަރަކުން ބަލައިލިއެވެ. ފައިތިލައިން ފެށިގެން ބޮލާއި...

5

ވޭނީ ކަރުނަ -5

ނިޔާމް އަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭގިފައެވެ. ނިޔާމް އޭނާގެ ދެ އަތުން ރާޔާގެ ބޮލުގައި ނިކަން ލޯބިން ފިރުމާލިއެވެ. ނިޔާމްގެ މޭގައި ރާޔާ ބޯއަޅާލައިގެން ރޮނީއެވެ....

5

ވޭނީ ކަރުނަ -4

ހައިރާން ވެފައި އެތަށް އިރެއް ވަންދެން ރާޔާ ހުއްޓެއެވެ. ”...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ … 7

އެވަގުތު އިމާއަށް ދެލޯމަރައިލެވުނެވެ. ލޯ މަރައިލުމާއި އެކު ކުރިމަތިން ޒޭން ...

4

ނަމަވެސް… 5 ވަނަބައި

އެއީ ޖުމާނާގެ އުފަންދުވަހެއްގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ނަނގާފައިވާ...