• Author: Shiya

  "Shiya" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ December މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Shiya" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 16 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 160 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
  Level 1
  ރޭންކް:
  270 ޕޮއިންޓް:
  ބެޖްތައް
  1K Visits
  3K Visits
  100 Login
  500 Login
  100 Comments
  500 Comments
  1K Comments
  10 Stories
  100 Stories
  500 Stories
  14

  ވަފާތެރި މަވީމޭ … 7

  އެވަގުތު އިމާއަށް ދެލޯމަރައިލެވުނެވެ. ލޯ މަރައިލުމާއި އެކު ކުރިމަތިން ޒޭން ...

  3

  ނަމަވެސް… 5 ވަނަބައި

  އެއީ ޖުމާނާގެ އުފަންދުވަހެއްގައި ނަނގާފައިވާ ފޮޓޯއެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ނަނގާފައިވާ...

  2

  ނަމަވެސް.. 4

    ނަޖުވާގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ. ޝިޔާޒް އަށް ވެގެން...

 • 3

  ވޭނީ ކަރުނަ..3

  “މަށަށް ޖެއްސުމެއް ކޮށްފަދޯ މީ. ކުޅިކަމުން އަނގައަށްލާން ނުކެރޭމި. ރަހައަކުން...