• Author: Shiya

    "Shiya" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ December މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Shiya" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 16 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 157 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.