ރާޔާ  ދިއުމާއި އެކު ނިޔާމްވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ނިދާލުމަށް އޮށޯތެވެ. ނިދިއައިސްފައި ހުރިވަރުން އޮށޯތުމާއިއެކުހެން ނިދިއްޖެއެވެ.

”ރީތި އަންހެން ކުދިން އަހަރެން ދުށީމެވެ. ނަމަވެސް ރާޔާ ފަދަ ކުއްޖެއް އަދި އަހަރެން ނުވެސް ދެކެމެވެ. އެއީ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ ރީއްޗެކެެވެ. މުޅި ދުވަހު  ވިސްނެނީ އޭނާގެ މަތިންނެވެ. ނަމަވެސް ހަމައެކަނި އިނގުނީ އޭނާގެ ނަމެވެ. އަހަރެންގެ މުޅި ސިކުނޑި ބަޑި ގޮވަނީ ކަންނޭނގެއެވެ. މުޅި ސިކުނޑިވެސް ކުރަނީ އެންމެ ކަމެއް ކަހަލައެވެ. އިތުރަށް އެ ދެލޮލަށް ބަލަން ވެއްޖެޔާ އަހަރެންގެ ނިމުން އަންނާނެއެވެ. އަހަރެން ނޫނަސް ފިރިހެނެއްވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނަމަ ހަމަގައިމުވެސް އެމީހެއްގެ ނިމުން އަންނާނެއެވެ. އެހެރި ލަދުވެތި ބޮޑު ދެލޮލެވެ. އާހް. އަދި ރީތިވާ ކަމަކީ އެއީއެވެ. އޭނާއަށް އޭނާގެ ރީތިކަން ނޭނގޭތީއެވެ. އެކަމާ ބޮޑާ ނުވާ ކަމެވެ. އެއިސް ޖަހާލާ ގޮތެވެ.”

ޝާފީ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން ނިކުމެވުނީ ނިޔާމް އޮފީހުގެ ދޮރު ލެއްޕި އަޑަށެވެ. ”ފޯކަސް މޭން…. ކާކުގެ ޙިޔާލުގައި މުޅިދުވަސް ތި ހޭދަކުރަނީ…..؟؛”

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙިޔާލެއްގައެއްނޫން!…. ކޮބާ މިއަދު ކޮންކަމެއް އޮތީ؟….” ޝާފީ ވާހަކަ އޮޅުވާލިއެވެ.  އިށީނދެ އިނދެގެން އިން ގޮޑިން ތެދުވިއެވެ. އަދި ނިޔާމް ކޮނޑުގައި އަތް އަޅާލަމުން ބުންޏެވެ. ” ހީވަނީ ވަރަށް އަވަހަށް އަހަންނަށް  ވެސް ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެހެން….”

” އަސްލުވެސް  އެ ނިކަމެތި ކުއްޖަކީ ކާކުބާ؟”  ނިޔާމް ޝާފީއަށް ރައްދުގައި އެހެން ބުނެލިއެވެ.. ނަމަވެސް ޝާފީ ކުޑަކޮށް ހިންހަމަ ނުޖެހިފައި ނިޔާމަށް ބަލާލިއެވެ. ” ބުރޯ ޖަސްޓް ޗިލް މޭން…. އެއީ އެހެން ބުނި އެއްޗެއް ނޫން…” މިހެން ބުނެފައި ޝާފީގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅައި ހެމުން ދެމީހުން އޮފީހުން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

ނިޔާމްގެ ގޭގެ ދޮރުގައި މީހަކު ބެލް ޖަހާލިއަޑަށް ދޮރު ހުޅުވާފައި ކާކުތޯ ބެލުމަށް ނިޔާމްގެ މަންމަ ރާޔާ ގާތު ބުނެލުމުން ރާޔާ މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވައިލިއިރު ކަމަކު ދާކަށްނެތެވެ. ރާޔާ ދޮރުހުޅުވައިލުމާއި އެކުހެން ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެގެން އައީ އިސްމާއިލު އެވެ.

އަހަ.. އިސްމާއިލް ކޮންވަޑާމެއް؟… ހާދަ ޒަމާނެއް ކޮށްލާފައި ތިއައީ….

41

5 Comments

 1. Mai

  March 3, 2018 at 6:06 am

  Yey me first love it and love you??

 2. Beauty ?

  March 3, 2018 at 8:46 am

  Haadha dhuvaheh kohfa shiya ☺

 3. Reader

  March 3, 2018 at 10:11 pm

  V v v nice waiting waiting

 4. Sharoo

  March 6, 2018 at 6:34 pm

  After long time shiya. Firstly even hi and haadha kure އެހާ gina dhuvaskofaves

 5. Sharoo

  March 8, 2018 at 5:34 pm

  Koba next part shiya darlin???g

Comments are closed.