Author: Shaz

14

ސޮރީ…

(ފަހުބައި) “ކައިލް ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން ކައިލްއާ އިންނަން ތައްޔާރު” އިސްދަށަށް ޖަހާލައިގެން އިނދެ އަހަރެން ބުނީމެވެ. “ބަލް. އަހަރެން ބަލްއާ އިންނަން ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫން ބަލްއާ ބޭބީއަށް މިހުރިހާކަމެއް މިކޮށްދެނީ. އާން އަހަރެން...

7

ސޮރީ…

(އަށް ވަނަ ބައި) ވިއްސައިގެގޮސް ދުރުގައި ހުރި ގާ ފުންޏެއްގެ މައްޗައް އަހަރެން ވެއްޓުނު ކަން އެނގެއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ހޭއެރި އިރު އަހަރެން އޮތީ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. ކައިރީގައި ކައިލްއާއި ކައިލްގެ...

17

ސޮރީ.

(ހަތްވަނަބައި) “ހެޔޮނުވާނެ. އުލްވާން ދޫކޮށްލަދީބަލަ. އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުން އުޅުނަދީބަލަ. ކަލޭގެ ދިރިއުޅުމުގައި އުޅެބަލަ. މީގެ ފަހުން އުލްވާންއަށް ނުގުޅާތި” ޝައްފަ ފޯނުކަނޑާލިއެވެ. އަހަންނަށް ހެދުނީ ގޯހެކެވެ. ކުރިންވެސް ޝައްފައާ އުލްވާން އަހަންނާ ހެދި...

13

ސޮރީ

(ހަވަނަބައި) “ކައިލް.. އަހަރެން ބަނޑުބޮޑު..” އަހަންނަށް ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ. މަޑު ޖެހެވުނީ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި ހުރި ކައިލްގެ މަންމަ ފެނުމުންނެވެ. “ބަލް… ” ކައިލްގެ މަންމަ ހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު އަހަރެން...

24

ސޮރީ

(ފަސް ވަނަބައި) “ކާކުގެ ދަރިއެއް؟” މަންމަގެ ސުވާލާއެކު އަހަރެންނަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. “މަ މިއަހަނީ ބަލްގީޝްގެ ބަނޑުގައި ތިއޮތީ ކާކުގެ ދަރިއެއްހޭ؟” އަހަރެން އެއްޗެއް ނުބުނުމުން މަންމަ ބާރަށް ބުންޏެވެ. އެއްޗެކޭ...

6

ސޮރީ.

(ހަތަރުވަނަ ބައި) “ބައްޕީ” ކުޑަކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްއައިސް މިފްޒާލްގެ ދެފައިގައި ބައްދައިގަނެފައި މިފްޒާލްއަށް ގޮވާލިއެވެ. އެއާއެކު ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު މިފްޒާލް އެކުއްޖާ އުރާލިއެވެ. “ބައްޕި ދެލޯ.. ކޮބާ މަންމީ” އެކުއްޖާގެ ކޮލުން ދޮނެއް...

7

ސޮރީ.

(ތިންވަނަ ބައި) ހިނދެއްހިނދަކަށް ކައިރިވަމުން ދެޖިސްމު އެކައްޗަކަށްވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ދުރަށް ޖެހެން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަން ކުރާނެ ވަރެއް ނެތެވެ. އެއަށްވުރެ މިފްޒާލް މާ ހުށިޔާރެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ހުޅުވާފައިވާ ކުޑަދޮރުން މޫނު...

3

ސޮރީ.

(ދެވަނަބައި) އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކިއެވެ.ފުރުން އޮތީ ދެދުވަސްފަހުންނެވެ. އަހަރެން ހުރީ ލަސްވެފައެވެ. އުލްވާންއާއި ޝައްފަވެސް މަރުހަބާކިޔެވެ. އެދެމީހުން އެކީ ފެނުމުން އަހަރެންގެ ހިތައް އުނދަގޫވިނަމަވެސް އެކަން މާބޮޑު ކަމަކަށް...

10

ސޮރީ.

(ފުރަތަމަބައި) އިރު އޮއްސޭމަންޒަރު ބެލުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެކެވެ. އިރުއަރާ މަންޒަރުވެސް ބަލަން ދާހިތް ނުވަނީއެއްނޫނެވެ. ހިސާބަށްވުރެ ހަމަ ކަންނެތީއެވެ. ދުރުދުރަށްފެތުރިފައިވާ މާ ކަނޑުގެ މައްޗައް އޮއްސޭ އިރުގެދޯދި ތައް އެޅިފައި ހުންނައިރު ހާދަ...

13

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (ފަހުބައި)

އިރުކޮޅަކު ވާހަކަ ދައްކަން އިދެފައި އަހަރެން އޮށޯތީ ނިދާލެވޭތޯއެވެ. މާގިނަ އިރުތަކެއްނުވެ އަހަންނަށް ނިދިއްޖެއެވެ. ހަމަ ނިދި ޖެހިލުމާ އެކު އީޝާ އަހަރެންގެ ކަންފަތް ބުޑުގައި ރޮވެލިހެން އަހަންނަށް ހީވިއެވެ. އެއާއެކު އަހަރެންނަށް...

6

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (9 ވަނަ ބައި)

އާނއެކެވެ. ކޮޓަރި ފަންކާގައި ދަންޖެހިފައި އެހުރީ އިމްޝާއެވެ. އިމްޝާ ހުރީ މަރުވެފައެވެ. “ޝާއިން” އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ. “އިމްޝާ ތިރިކުރޭ..” އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ. ޝާއިން ގޮސް އިމްޝާގެ ކަރުގައި އައްސައިފައި ހުރި ބެޑްޝީޓް މޮހަންފެށިއެވެ....

10

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (8 ވަނަ ބައި)

“ނަޝާ ދެން ނުރޮއޭ… އަހަރެން މިއައީ ނަޝާ ބަލާ..” އީތަން އަހަރެންގެ މޫނަށް ބޮސްދެމުން ބުންޏެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް އަހަންނަށް ހޭލެވުނެވެ. ފެނުނީ ހުވަފެނެއްކަން އެގުމުން އަނެއްކާވެސް އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ. “އީތަން ކީއްވެތަ.....

10

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (7ވަނަ ބައި)

ވާނުވާ އެނގުނު އިރު އަހަރެން އޮތީ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. ކައިރީގައި އިނީ ޝާއިން އާއި އަހަރެންގެ ދޮންބެއެވެ. “ދޮންބޭ… އަހަރެން ގެންދޭ…” އަހަންނަށް ރޮވުނެވެ. “ކިހިނެތްވީ..؟” ދޮންބެ އައިސް އަހަރެންގެ ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ. އަހަންނަށް...

22

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (6ވަނަ ބައި)

އަހަރެންނަށް ބޯ ހޫރާ ލެވުނީ އެވެ. ހިނިވެސް އައެވެ. ޝާއިން އާއި އިންނާށޭ ކިޔައިފަ އުޅުނު އިރު ހީވަނީ އަހަރެން ވަރެއް ނެތިގެން އެހެން ފަދަ ކަމެއް ހެންނެވެ. މިހާރު އަހަރެންހާ ގޯސް...

15

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (5 ވަނަ ބައި)

އިމްޝާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަހަރެންނަށް ރޮވުނީއެވެ. ކައިވެނީގެ ފުރުތަމަ ރޭ ވެސް ފިރިމީހާ ދޮށީއަނބި ހިތްހަމަޖައްސަނީއެވެ. އަހަރެން މި ޖެހުނީ ރޮވެ ރޮވެ އޮންނާށެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އަހަރެންގެ މޫނުމަތީގައި ފިރުމާލުމުންނެވެ....

6

އަހަރެންގެ ހައްގެކެވެ. (4 ވަނަ ބައި)

އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ޝާއިން ހިނގައި ގަތީ އޭނާގެ ކެބިން އަށެވެ. އެއްމެން ކަހަލަގޮތަކަށް ކަޅިޖަހާނުލާ އެމަންޒަރު ބަލަން ތިއްބެވެ. “ނަޝާ.. އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން ނަޝާއަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން އިންނާކަށް..”ޝާއިންގެ ކެބިން ތެރެއަށް އަށް...