Author: Shaz

"Shaz" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ February މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Shaz" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 21 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 233 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
391 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
13

ސޮރީ…

(ފަހުބައި) “ކައިލް ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން ކައިލްއާ އިންނަން ތައްޔާރު” އިސްދަށަށް...

7

ސޮރީ…

(އަށް ވަނަ ބައި) ވިއްސައިގެގޮސް ދުރުގައި ހުރި ގާ ފުންޏެއްގެ...

17

ސޮރީ.

(ހަތްވަނަބައި) “ހެޔޮނުވާނެ. އުލްވާން ދޫކޮށްލަދީބަލަ. އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުން އުޅުނަދީބަލަ. ކަލޭގެ...

13

ސޮރީ

(ހަވަނަބައި) “ކައިލް.. އަހަރެން ބަނޑުބޮޑު..” އަހަންނަށް ބުނެވުނީ އެހެންނެވެ. މަޑު...

24

ސޮރީ

(ފަސް ވަނަބައި) “ކާކުގެ ދަރިއެއް؟” މަންމަގެ ސުވާލާއެކު އަހަރެންނަށް ބުނާނެ...

6

ސޮރީ.

(ހަތަރުވަނަ ބައި) “ބައްޕީ” ކުޑަކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްއައިސް މިފްޒާލްގެ ދެފައިގައި...

7

ސޮރީ.

(ތިންވަނަ ބައި) ހިނދެއްހިނދަކަށް ކައިރިވަމުން ދެޖިސްމު އެކައްޗަކަށްވެއްޖެއެވެ. އަހަރެން ދުރަށް...

3

ސޮރީ.

(ދެވަނަބައި) އޮފީހުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އަހަންނަށް މަރުހަބާކިއެވެ.ފުރުން އޮތީ...

10

ސޮރީ.

(ފުރަތަމަބައި) އިރު އޮއްސޭމަންޒަރު ބެލުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެކެވެ. އިރުއަރާ މަންޒަރުވެސް...