Author: ShaYan YoOsuf

"ShaYan YoOsuf" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ May މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "ShaYan YoOsuf" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 6 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 175 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 1
ރޭންކް:
276 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
48

ބިކަޙާލު

            ގޮތްނޭނގޭ އިޙްސާސެއް ސަމާ ވަށައިގެން އެނބުރެމުން އެދަނީ ސަމާއަށް...

3

ޑްރާމާ ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ނެރުނު ނޯޓިސްއާ ބެހޭ

2018ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާންމަހާ ދިމާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް އުފެއްދުމަށް 5 ލިޔުންތެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ނޯޓިސްއަށް ލިޔުންތެރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް އިތުރު ޕޮއިންޓެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. ވާހަކަ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޓީމެއް ފައިނަލް ކުރާނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދައްކައި، ލިޔުންތެރިން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލައި ނިންމުމަށް ފަހުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ އިންޑިވިޖުއަލްކޮށް ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާނީ 10 ޑިސެންބަރު 2017ގެ ނިޔަލަށެވެ. ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެއްކުން ކުރިޔަށް ދާނީ 25...

1

ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް ތައްޔާރު ކުރުން !

2018ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 5 ލިޔުންތެރިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ. އިންޓްރެސްޓް ހުރި ކުދިން 9759749 އަށް ވައިބާރ ކޮއްލުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ !

17

ބިކަޙާލު

” އިންސާނެކެމީ ދުނިޔޭގާ ބިކަޙާލްގަ ޖެހިފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގާ ވޭނާކެކުޅުން އުފުލަން...

90

ފަޔާޒް

ކާލާ މަންނަ މޭޒު މަށްޗައް ވައްޓާލަމުން، ކޮބާ ތަރާވީހެއް ނެތްހޭ...