Author: ShaYan YoOsuf

2

އައިހަމް – ފައިނަލް ޓްރެއިލަރ

‏         ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ކައިވެންޏެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިނަސީބު ލިބުނެއްކަމަކު މިނަސީބުން މަޙުރޫމްވި ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިފަހަރު ލިޔެލާނަމެވެ. ޝީނާ އަކީ އައިހަމްގެ...

14

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނިޔެ އާރާސްތުވުގައި ޤުދުރަތީ މުސީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަށް އައުންއެއީ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާން ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރުގަދަ ނިޒާމެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ތޫފާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެމުން އަންނައިރު އިންސާނީ...

16

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

54

ބިކަޙާލު

            ގޮތްނޭނގޭ އިޙްސާސެއް ސަމާ ވަށައިގެން އެނބުރެމުން އެދަނީ ސަމާއަށް ކޮންއެއްޗެއް ސާބިތުކޮއްދޭން ބާވައެވެ؟ ސަމާގެ އުފާވެރި މަލަމަތި ކިލަނބު ކޮއްލުމަށް، ނޭނގުމަކުންވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދިން...

90

ފަޔާޒް

ކާލާ މަންނަ މޭޒު މަށްޗައް ވައްޓާލަމުން، ކޮބާ ތަރާވީހެއް ނެތްހޭ ކިޔައި، އަހަރެން ސަމާސާ ރާގަކަށް އެކުވެރިންނަށް ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. ތާސްކުޅުމުގެ ގަދަ ފޯރީގައި އަހަންނާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރި އަމްޖަދު، ދާނިޝް އަދި ޒާޖިލް...