Author: ShaYan YoOsuf

3

އައިހަމް – ޓްރެއިލަރ

ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ދިގު އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ ކައިވެންޏެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިނަސީބު ލިބުނެއްކަމަކު މިނަސީބުން މަޙުރޫމްވި ދެލޯބިވެރިއެއްގެ ވާހަކަ މިފަހަރު ލިޔެލާނަމެވެ. ޝީނާ އަކީ އައިހަމްގެ ލޯބީގެ ދަރުބާރުގައި 4އަހަރު ރަނިކަންކުރަމުން އަންނަ...

14

އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަންނާނެ ހެއްޔެވެ؟

ނިޔެ އާރާސްތުވުގައި ޤުދުރަތީ މުސީބާތްތަކާ ކުރިމަތިލައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަށް އައުންއެއީ ދުނިޔެ ތަޖުރިބާން ކުރަންޖެހިފައިވާ ވަރުގަދަ ނިޒާމެކެވެ. ތަފާތު އެކިއެކި ތޫފާންތަކެއް ދުނިޔެ ދެކެމުން އަންނައިރު އިންސާނީ...

16

ޙަޔާތުގެ ސޮފުޙާ

އަޑިގަނޑަކަށްފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެކަން މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ގަބޫލޫކުރާ ހަޤީގަތެކެވެ. ޙަޔާތް ބަރުދާސްކުރުމަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ އިމްތިޙާންތަކާ ހަނގުރާމަކޮށް މުސްތަޤުބަލު އުޖާލާކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް މިއަންނަނީ ކާމިޔާބީއަށް އެދެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ޙާލަތު ނިޔާކުރާ...

54

ބިކަޙާލު

            ގޮތްނޭނގޭ އިޙްސާސެއް ސަމާ ވަށައިގެން އެނބުރެމުން އެދަނީ ސަމާއަށް ކޮންއެއްޗެއް ސާބިތުކޮއްދޭން ބާވައެވެ؟ ސަމާގެ އުފާވެރި މަލަމަތި ކިލަނބު ކޮއްލުމަށް، ނޭނގުމަކުންވިޔަސް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެދަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ އަރާމު ނިދިން...

3

ޑްރާމާ ތައްޔާރު ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން މިއަދު ނެރުނު ނޯޓިސްއާ ބެހޭ

2018ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާންމަހާ ދިމާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް އުފެއްދުމަށް 5 ލިޔުންތެރިއެއްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެ ނެރުނު ނޯޓިސްއަށް ލިޔުންތެރިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އެކަން ފާހަގަކޮށް އިތުރު ޕޮއިންޓެއް ހިމަނާލާނަމެވެ. ވާހަކަ ތައްޔާރު ކުރުމަށް ޓީމެއް ފައިނަލް ކުރާނީ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރި ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދައްކައި، ލިޔުންތެރިން ލިޔެފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލައި ނިންމުމަށް ފަހުގައެވެ. މިކަން ކުރާނީ އިންޑިވިޖުއަލްކޮށް ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން ގެންދާނީ 10 ޑިސެންބަރު 2017ގެ ނިޔަލަށެވެ. ލިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި ވާހަކަދެއްކުން ކުރިޔަށް ދާނީ 25 ޑިސެންބަރު 2017 ގައެވެ. ކާމިޔާބު ފައިނަލް ޓީމަކާއެކު ވާހަކަ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ 10 ޖަނަވަރީ 2018 އިން ފެށިގެންނެވެ. މިކަން ކުރިއަށް ދާނީ ފައިނަލް ޓީމްގެ ލިޔުންތެރިން ހިމެނޭ ވައިބާރ ގުރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި މެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޓީމް ވޯރކެއްގެ ދަށުން ކާމިޔާބު މަސައްކަތެއް ކުރާށެވެ. އުއްމީދު ކުރަނީ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިކަމަށް ލިޔުންތެރިން ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ޑްރާމާގެ ވާހަކަ އަންނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހު އެޕިސޯޑް ވައިސްކޮށް އެސްފިޔަަ...

1

ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް ތައްޔާރު ކުރުން !

2018ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާއަކަށް ވާހަކައެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް 5 ލިޔުންތެރިންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެއްޖެ. އިންޓްރެސްޓް ހުރި ކުދިން 9759749 އަށް ވައިބާރ ކޮއްލުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ !

17

ބިކަޙާލު

” އިންސާނެކެމީ ދުނިޔޭގާ ބިކަޙާލްގަ ޖެހިފައިވާ ހިތްދަތިކަމުގާ ވޭނާކެކުޅުން އުފުލަން ޖެހިފާވާ އިންސާނެކެމީ ދުނިޔޭގާ ބިކަޙާލްގަ ޖެހިފާވާ …… ……. ………. …… ….. …… …… …… ފެނިފާ އެދުވަހު ހީވިޔެތީ...

90

ފަޔާޒް

ކާލާ މަންނަ މޭޒު މަށްޗައް ވައްޓާލަމުން، ކޮބާ ތަރާވީހެއް ނެތްހޭ ކިޔައި، އަހަރެން ސަމާސާ ރާގަކަށް އެކުވެރިންނަށް ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. ތާސްކުޅުމުގެ ގަދަ ފޯރީގައި އަހަންނާއި އަހަރެންގެ އެކުވެރި އަމްޖަދު، ދާނިޝް އަދި ޒާޖިލް...