Author: Rozy

8

ކާމިޔާބުވި ކުލަ ހުވަފެން

ކާމިޔާބުވި ކުލަ ހުވަފެން މުސައްނިފާ ރޯޒީ 24 މާރޗް 2019 24 އުފާވެރި ހަޔާތެއްގެ ބިންގާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޅަނީ ތަފާތު ކުލަކުލައިގެ ހުވަފެންތަށް ދެކެމުން އޭގެ ތަޢުބީރުތަށް ހޯދަމުން ދުރާލާ ކާމިޔާބުގެ...

8

ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ 3

3 ވަނަ ބައި “ ހުނ.ފިރިހެނުންނެއްނު؟ ތިހެންތިބޭ އަންހެންކުދިން ހައްލަން މަސައްކަތް ކުރާނެ. ލޯބީގެ ލަވަތަށް ކިޔާދިނުމާއި ފަރިހި ކިޔާދިނުން މިއީ ޒަމާންވީ ދިވެހިންގެ އާދައެއް. ތިޔަ ޝައިނާއަށް ދިމާވީވެސެް އެކަހަލަ މީހެއްތާ.. ނަސީބެއްނު  އެކަކު...

9

ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ 1

ބޭވަފާތެރި އެކުވެރިޔާ ފޭސް ބުކް ހެނދުނު ހުޅުވާލުމާ އެކު ކޮންމެވެސް މީހަކު އެޑް ކޮށްފަ އިންތަން ފެނިގެން ޝައިނާ ވިސްނާލިއެވެ. ނުދަންނަނަމެކެވެ. އެހެންވެ އެ އެޑް ބުލޮކް ކުރުމުގެ ކުރިން އަނެއްފަހަރު ޝައިނާ...

13

ވޭނީ އުދާސް

ވޭނީ އުދާސް މުސައްނިފާ ރޯޒް 1 އޮކްޓޯބަރ 2018 އެއީ މާޒީގެ ސޮފްހާތަކޭ ކިޔާފަ ވަފާ އަށް އޭނާގެ ޑައިރީގެ ގަނޑުތަށް އުކައެއްނުލެވޭނެއެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ލިޔަމުންދާ ސޮޕްޙާތަށް އޭނާގެ ކަރުނައިން ފޭދެމުން...

3

ހަޔާތުގެެ ފަސާނާ

ޙަޔާތުގެ ފަސާނާ މުސައްނިފާ ރޯޒީ ރަމްލާ އޭނާގެ ގަލަމުގެ ދޯރި ނައްޓާލާފައި ފޮތުގައި އިނގިލި ޖައްސާލީ ވަކި ޙިޔާލެއް ނޫނީ މަގުސަދެއް އޮވެގެނެއް ނޫން ކަހަލައެވެ. މިކަން ދޭހަވަނީ ތިން ހަތަރު ފޮޅުވަތް...

21

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000

ފަހަރު ތަޢުބާ ވެވުނު ޖިހާދު1000 މުސައްނިފާ ރޯޒީ ކޮންމެ އަންހެއްކުއްޖެއްގެ ހަޔާތަކީ ފަލްސަފާއެކެވެ. އޮޅުން ބޮޅުން ގިނަ ހާދިސާ ތަކެކެވެ. ރައިހާނާގެ ހަޔާތުގެ ހާދިސާތަކަކީވެސް ހަމަ މިކަހަލަ ހާދިސާ ތަކުން ފުރިފައިވާ ހަޔާތުގެ...

7

އެއީ ކީއްވެ؟ ހުރިހާ ބައިތަކެއްގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް

ގިނަ ކިޔުންތެރިންގެ އެދިލެއްވުމަކަށް މިވާހަކަ ކުރުގޮތަކަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ ބައިތަކަށް އަލިއަޅުވާލުމެއް؛ މަޝްހޫރު އާށާ އޭނާގެ ހައިބަތުގައި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރަމުން މުބާރަކްބާދް ހޯދަމުން އެހާމެ ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާ ހޯލަކަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ....

10

އެއީ ކީއްވެ..؟ 12 ވަނަ ބައި

ނިޝާ ފަރީދާ ދައްތަގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅައިގެން ރޮމުން ގެންދިޔައެވެ. ހަޔާތުގެ މިހަލަބޮލިކަމާއި ކުރިމަތި އޭނާ ލާނީ ކިހިނެތްބާއޭ އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔައެވެ ޝާހިދުގެ އޮފީސް މީހުން އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންްވީ...

11

އެއީ ކީއްވެ..؟ 11 ވަނަ ބައި

ނިޝާ ފޮޓޯތަކާއި އުކާލި އެއްޗިހި ޖެހުނީ ކޮޓަރިއަށް ވަން ދުންޔާގެ ފައިގައެވެ. ޝާހިދު އާއި ދުންޔާ އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލިއެވެ. ކަންތައް ގޯހުން ގޯސްވެއްޖެ ކަން އެމީހުންނަށް އެނގުނެވެ. ޝާހިދު އަވަސް އަވަހަށް...

6

އެއީ ކީއްވެ….؟ 10 ވަނަ ބައި

“ދަރިފުޅާ ތިޔަ ހިމޭންކަމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟ ހިތުގައި ގިލަންވެރިކަމެއް ވާނަމަ މިދައްތަޔާ ވާހަކަ ދައްކާލާ މާބޮޑު ކަމެއް ނުކޮށްދެވުނަސް ޔަގީނުންވެސް ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދޭނަން. މި ކޮނޑު ހުންނާނީ ދަރިފުޅުގެ ހައްގުގާ. މީގައި ބޯ...

6

އެއީ ކީއްވެ؟ 9 ވަނަ ބައި

ވާހަކަ: އެއީ ކީއްވެ..؟ 9 ވަނަ ބައި “ފަރީދާ ދައްތަވީ ރަށަށްގޮސްފަ ދުންޔާ އެކަނި އެގޭގައި ބިރު ގަންނާނެތަ؟” ޝާހިދު ކާރުގައި ދަމުން ދުންޏާއާއި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ޅިޔަންބެ ހުންނާނަމެއްނު ވީއިރު ކޮންބިރެއް”...

11

އެއީ ކީއްވެ 8

“އައްދެ އަނބިމީހާ ނުކުރާ އަމުރު މިކުޑަ ފަހަރި މިއޮއްކުރަނީ” ޝާހިދު ނިޝާއަށް ބަލާލާފަ ހީލަމުން މިހެން ބުނެފަ ބޯޖަހާލާފަ ދިޔައީއެވެ. ރޭގަނޑު އެތަށް ދަމެއްވިއިރުވެސް ޝާހިދު ގެޔަށް ނާދެއެވެ. ނިޝާއާއި ދުންޔާ އޮށޯވެލައިގެންތިބީ...

3

އެއީ ކީއްވެ..؟ 7

“ބޮޑުދައިތާ ދުންޔާއަށް އެންމެ ރީތި ބޮޑު ކޮޓަރި މިހާރު ތައްޔާރު ކޮއްލާ އެކޮޓަރި އެހުންނަނީ ނިޝާއާއި އަޅުގަނޑުގެ ކޮޓަރި އެންމެ ކާރީގަ އެހެންނޫނަސް ވިހެއީމާ ކުދިން ރޯއަޑު އިވޭނެ އަހަރެން ނިދާނީ އޮފީސް...

2

އެއީ ކީއްވެ..؟ 6 ވަނަ ބައި

އެއީ ކީއްވެ..؟ 6 ވަނަ ބައި އެކަމަކު ދެންމެ އޭނާ ކާރީ ބުނީމެއްނު ޢީދަށް މާލެ ދާވާހަކަ ހުރިހާ މުނާސަބަތެއް އޭނާ ކާރީ މަށައް އޮތީ ކޯޗެއް؟ ކަލޭގެ ހަޔާތުގައި އަހަރެންނަކީ ކިރުތައްޓަށް...

4

އެއީ ކީއްވެ 5 ވަނަ ބައި

އެއީ ކީއްވެ..؟ ނިޝާއަށް ސޮސައިޓީގެ އެންމެ އިސްކޮށް އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާ މަރުހަބާ ކިޔަމުން އޮފީސް ނިޝާއަށް ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ރަަސްމީކޮށް އޮފިސް ހުޅުވުމުގެ ވަގުތު ނުޖެހޭތީ އެދެމީހުން ތަފާތު ވާހަކަ ދައްކަން...

5

އެއީ ކީއްވެ؟ 4

ހަތަރުވަނަ ބައި “އަސްތާ ތިޔައީ ދިގު ވާހަކައެއް ދަރިފުޅާ.. އަހަރެން މިގެޔައް އައީ ޝާހިދުގެ ޢުމުރުން 3 އަހަރު.. އެކްސިޑެއްޓުގައި އޭނާގެ މައިންބަފައިން ނިޔާވީމަ ވެސް އޭނާ ދޫކޮށްފަ ދައްތަޔަށް ނުދެވުނު” “ދެން...