Author: Kooji

27

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(6) ފަހުބައި

އައިނީ މަޑު ހިގުމެއްގައި ގޮސް ޖެހިގެންއޮތް މަގަށް އަޅާލިއެވެ. އޭރު އެމަގުގެ އަނެއްކޮޅުން ބާރު ސްޕީޑްގައި އަންނަމުންދިޔަ ސައިކަލުގެ މިސްރާބުހުރީ ސީދާ އައިނީއާއި ދިމާއަށެވެ.. އައިނީއަށް އެކަން ރޭކާލިއިރު ސައިކަލުއައިސް އައިނީއާއި އަރާހަމަވަނީއެވެ....

28

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(5)

ދޮރުމައްޗަށް ހުއްޓިފައި އައިނީ ބަލައިލީ އަމާލްގެ މޫނަށެވެ. ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަންނަމުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރުހިންގާލިއެވެ. އެއާއިއެކު ކުރިއަށް އަޅައަޅައި ހުރި ފިޔަފަޅުވެސް މަޑުޖައްސައިލަން މަޖުބޫރުވިއެވެ… ކޮޓަރީގެ މެދެއްހައި ހިސާބުގައި ހުރި އެދުގައި އެއޮތީ...

25

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(4)

ފަތިސް ނަމާދުކޮށް ނިމިގެން ތެދުވިތަނާހެން އައިނީ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ބައްޕަގެ ޑައިރީއެވެ. ޑައިރީ އޮތީ ރޭގައި އެއްލާލިގޮތަށް ކޮޓަރީގެ ކަނަކަށް ވާގޮތަށް ހުޅުވިފައެވެ. އައިނީ މުސައްލަ އޮޅާލުމަށްފަހު ގޮސް ޑައިރީ ނަގަން ގުދުވެލިތަނާހެން...

17

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(3)

މުޅި ދުވަސް މަޖަލުގައި ހޭދަކުރުމަށްފަހު އައްޗޫ އާއިއެކު އަހަރެން ގެއަށް ދާން ނިކުތީ އެކެއްވެސް ޖެހިފަހުންނެވެ.. ……. އަހަރެން ގެއަށްލާފައި އައްޗޫ ދިޔައީއެވެ. އަހަރެން ގެއަށް ވައިން އިރު މީހާ ހުރީ މުޅިއަކުން...

34

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(2)

އަދި ފަހުން އަންނާނެ ކަމަށްބުނެ ބޮޑުދައިތަ ނުކުމެގެން ދިއުމުން އައިނީ އަވަސް އަވަހަށް އެ ކޮތަޅު މޮހާލިއެވެ. އެއީ ޑައިރީއެއް ކަން އިނގުމުން އައިނީ ކުރިއަށްވުރެވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އެފޮތް ހުޅުވާލިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް އޮތީ...

35

ނޭނގުމެއްގެތެރޭގައި..(01)

އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ގަޑި އެލާރމްވި އަޑަށެވެ. އޭރު ގަޑިން އަށެއް ޖެހީއެވެ. ހޭލާފައި ފުރަތަމަވެސް އަހަންނަށް ބަލައިލެވުނީ އަމާނީ ކޮބައިތޯއެވެ. އޭރު އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ވަރަށް ގަދައަށް ރިއްސައެވެ. އަމާނީ ގެ ޚަބަރެއް...

27

ބޮއްސުންލި ޙަޔާތް

އަހަރެން އޮތީ އެނބުރެމުންދިޔަ ފަންކާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. ކައިރީގައި ހުރި އެނދުގައި އޮތް ހަތް އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް އިރުއިރުކޮޅާ ބަލާލެވެއެވެ. އެނދުގެ އެއްކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި ހަފްސާ އިނެވެ. ސާރާގެ ބޮލުގައި އިރުއިރުކޮޅާ...

16

ސިހުން

  އަހަރެން އިނީ ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހުރި ސޯފާގައި ލެޕޮޓޮޕުން ފިލްމެއް ބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ސިހިފައި އަހަރެންގެ އަތުންދޫވެ ލެޕްޓޮޕް ތަޅުން މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވީ ފިލްމުތެރެއިން މީހަކު ސީދާ އަހަންނަށް...

15

ސިހުން

އަހަރެން އިނީ ސިޓިންގ ރޫމުގައި ހުރި ސޯފާގައި ލެޕޮޓޮޕުން ފިލްމެއް ބަލާށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ސިހިފައި އަހަރެންގެ އަތުންދޫވެ ލެޕްޓޮޕް ތަޅުން މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ. އަހަރެންނަށް ހީވީ ފިލްމުތެރެއިން މީހަކު ސީދާ އަހަންނަށް ބަލާލިހެންނެވެ....

17

ކުޑަ ކުއްޖާ..

ކުޑަ ކުއްޖާ   މި ވާހަކައަކީ ހަގީގީ ޚާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ ޚިޔާލީ ވަހަކައެކެވެ. އެހެންކަމުން ވާހަކައިގައި ބޭނުންކުރެވިފައި ވާނީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ. ______________________________________________________________________________   އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ރަށަށް...

21

ސަމާލުވޭ!

ހޮޅުއަށްޓާ މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި އިށީންދެގެން އިންއިރު، އަހަރެންއިނީ ދެފިކުރެއްގައެވެ. އޭރު ދަތުރުގެ ބައިވެރިން ދޯނި ދޮށުގައި ހީސަމާސާ ކުރަމުން ދެއެވެ. ދަތުރު ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކައިރީގައި އޮތް ފަޅުރަށަކަށެވެ. އެއީ ރަށާ މާދުރުނޫން...

13

ވަހުތާން

 މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކައެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަމެވެ. އަދި ބިނާކުރަނިވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް މަރުޚަބާ ކިޔަމެވެ.   ފަތިހުގެ ހަމަހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން ކޮވެއްޔާއި ސޫފިސޫފީގެ އަޑުފިޔަވާ އިތުރު އަޑެއް...