Author: layaal

49

ރޯޒްވެލް 02

ސިއްސައިގެން ގޮސް ހޭލެވުނު އާހިލް އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލި އިރު މައިނޭވާ ލެވެމުން ދިޔައެވެ. ނިއްކުރި މަތިން ދާތިކިތަށް ފާޅުވާން ހުއްޓެވެ. ބޮލުގައި މީހަކު ތަޅާހެން ހީވާކަހަލަ ރިހުމެއް އުފެދިފައިވީ އިރު ދެއަތުން ބޮލުގައި...

46

ރޯޒްވެލް 01

ވިދާލި ގަދަ ވިދުވަރާއިއެކު އުޑުމަތި އެކީ އެކައްޗަކަށް އަލިވެގެން ދިޔަ ވަގުތު ބޯވިލާތަކުގެ ނިވަލުން ކެރިގަނޑު އޮއްސާލީ އެއްފަހަރާއެވެ. ގަސްތަކުގެ ފަތްތަށް ގަދަވަޔާއި އެކު ވިއްސިގެން ދާއިރު ގުގުރީގެ ބާރު އަޑުފަށްގަނޑުން މުޅި...

30

ވަންހަނާ (ފަހުބައި)

ދެއަތް ދެއަތާއި މޮޑެމުން ދިޔައިރު އިސްޖެހިފައި އިން ރިއުމާންގެ ހިތް އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އަތުގައި އަޅާފައި އޮތް ރަން ކެވެލިފަށަށް އިރުއިރު ކޮޅުން ދަމާލާއިރު އެ އިނގިލިތަކުގައި މަޑު...

59

ވަންހަނާ (32)

“ނިކުމޭ! ހަމަ މިހާރު މިގެއިން ނިކުމޭ.” އާޒިމް ހަރުކަށި ކަމާއިއެކު މިހެން ބުނިއިރު އައްޔާދްގެ ފަހަތުގައި ހުރި ރިއުމާން ގުޑި ވެސް ނުލާ ހުރި ތަނުގައި ހުއްޓެވެ. އޭރު އަނާ ވެސް ކޮޓަރިން...

58

ވަންހަނާ (31)

“އައްޔާދް.. އައްޔާދް.” އޭނާގެ ނަން ގޮވާލި އަޑު އިވެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މެރިފައިވީ ދެލޯ ހުޅުވާލާނެހައި ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. ފުން ނިދިން ހޭލަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ހީވަނީ އިތުރަށް ނިދީގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެން...

109

ވަންހަނާ (30)

އިރު ފެނުން ތޮޅެލިއިރު މުޅި ޖައްވު އާދުވަހަކަށް މަރުޚަބާ ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. ކޮވެލީގެ ހިތްގައިމު ރާގު އެކި ކޮޅުކޮޅުން އިވެމުން ދިޔައިރު ހެނދުނުގެ އަރާމު އަވި މަގުތަކަށް އެޅިފައިވިއެވެ. ގޭދޮރުމަތީ ކުނިކަހަން އޮތް...

36

ވަންހަނާ (29)

“ބައްޕަ ކިޔާ އެއްޗަކާއި ދޭތެރޭ ނުވިސްނަބަލަ.. އަހަރެން ދޯ މިއުޅެނީ ރިއުއާއި އިންނަން. ބައްޕައެއް ނޫން ކަންނޭގެ. ބައްޕަ ނުޤަބޫލުގައި ވެސް އެކަން ކުރެވޭނެ..” ރިއުމާންގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ހުރެ އައްޔާދް ވާހަކަ...

49

ވަންހަނާ (28)

އާޒިމްގެ ލޮލުން އިންތިހާ ނަފްރަތު ފާޅުވާން ހުރިއިރު އޭނާ ބަލަން ނުހުރެ ހަރު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ރިއުމާންއާއި ދިމާއަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހިނުލައި ރިއުމާން ހުރީ އޭނާގެ ގޮތުގައި...

58

ވަންހަނާ (27)

ކާރުން ފޭބި ލައިބާ ކުރިމަތީގައި ހުރި އިމާރާތަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް ލަމުން އޭނާ އަތުގައި އޮތް ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވާލުމަށްފަހު އެއިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ވަދެ ލިފްޓަށް ބަޓަނަށް ފިއްތާލިއެވެ. އައްޔާދް...

32

ވަންހަނާ (26)

“ރިއުމާން.. ބުނޭ އެއީ ދޮގެކޭ. ޕްލީޒް ސޭ އިޓް..” ލިބުނު ސިހުމުން ރިއުމާންއަށް ޖަވާބެއް ދޭން ވެސް އުނދަގޫ ވިއެވެ. އައްޔާދް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ރަނގަޅަށް އަޑު ވެސް ނީވޭއިރު އޭނާ...

52

ވަންހަނާ (25)

“އާޒިމް!” މާރިއާގެ އަޑު އިވުނު ކަމަށް ވެސް ހަދާ ނުލާ އާޒިމް ނިދަން އޮށޯތެވެ. ޖަހައިފައި ހުރި ފަންކާގެ އަޑު އިވެމުން ދިޔައިރު މާރިއާ ހުރީ އެނދުގެ ބޯލާ ކޮޅުގައި އާޒިމް ފަރާތުން...

60

ވަންހަނާ (24)

“އަހަރެން މި ދަނީ އެތެރެއަށް.. ލައިބާ އައިސް ވަކި ގޮތެއް ނިންމާ. އައި އެމް ސޮރީ އަގައިން. އެކަމު މިހިތުން ލައިބާއަށް ޖާގައެއް ނުދެވުމަކީ އަހަރެންގެ ކުށެއް ނޫން. ގަދަކަމަކުން ލޯތްބެއް ނުވެވޭނެ.”...

44

ވަންހަނާ (23)

“ބައްޕަ އެހެން އެހެދީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އިނގޭ.. އެއީ ރިއުމާންއާއި އަޅުގަނޑު ގުޅިދާނެތީ..” އައްޔާދްއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެނަން ހާމަ ކުރެވުމުން ދޫ ބަންދުވިއެވެ. އޭނާ އަދި ރިއުމާންގެ ވާހަކަ މަންމެން...

33

ވަންހަނާ (22)

ބޯ އެސްފިޔަތަށް ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު ލޯ ހުޅުވާލަމުން ވަށައިގެންވީ މާހައުލަށް ރިއުމާން ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލިކަން ވެރިވެފައިވާއިރު މުޅި ކޮޓަރީގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ދިޔައީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވެ...

39

ވަންހަނާ (21)

“ހާއި އައްޔާދް.. ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ އަގައިން.” ރިއުމާން ހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮށްލަމުން އެލޮލުގައިވީ ކަރުނަތައް ހިންދާލިއެވެ. ހިތާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާކަމަށް ހަދައި ލައިބާ ކުރިމަތީގައި އެހިތުގެ އުދާސްތައް ފޮރުވިއެވެ....