• Author: layaal

  "layaal" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ June މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "layaal" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 63 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 2696 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
  44

  ވަންހަނާ (23)

  “ބައްޕަ އެހެން އެހެދީ ކީއްވެގެންކަން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް އިނގޭ.....

  33

  ވަންހަނާ (22)

  ބޯ އެސްފިޔަތަށް ދުރުކޮށްލުމަށްފަހު ލޯ ހުޅުވާލަމުން ވަށައިގެންވީ މާހައުލަށް ރިއުމާން...