• Author: layaal

  "layaal" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ June މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "layaal" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 53 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 2206 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
  15

  ވަންހަނާ (17)

  އެނދުމަތީގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ފޮއްޓަށް ރިއުމާން ހެދުންތައް އަޅަމުން ދިޔައިރު...

  22

  ވަންހަނާ (13)

  އިރުއިރުކޮޅަކާއި ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން ބެލްކަނިން ނިކުމެ...