ވަޢުދު (ފަހުބައި)

- by - 123- January 10, 2020

“އަޙުމަދު ފާއިޤް ސަލީމް!” ފިރިހެނަކު ގޮވާލި އަޑަށް ފާއިޤަށް އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެހިނދު ގޭޓު ކުރިމަތީގައި ކަޅުކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި ދެ ބޮޑީގާޑުންހެން ހީވާމީހުން  ތިބިއިރު އެމީހުންގެ ފަހަތަށް ވާ ގޮތަށް މަޑުކޮށްގެން އޮތީ ކަޅުކުލައިގެ އޮފުއަރާ ކާރެކެވެ. އޭނައަށް ގޮވި މީހާ ހަނާއަޅާލުމުން ފާއިޤް އެދިމާލަށް ދާން ފެށީ މޭ ނުބައި ކުރާ ގޮތްވެފައި ހުރެއެވެ. އޭނަ ގޮސް އެމީހާ ކުރިމަތީގައި މަޑުކޮށްލުމާއެކު އެމީހާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ރައީސް ސަލީމް އެދިލެއްވީ ފާއިޤްއާ ބައްދަލުކުރައްވަން. އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ތި ބޭފުޅާ ބަލާ…” އެމީހާ އަދަބުވެރިކަމާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު ފާއިޤްގެ ގޮށްމުއްކެވުނެވެ. އޭނަ ވަގުތުން ނޫނެކޭ ބުނަން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެނަސް ކުއްލިއަކަށް އޭނައަށް މިފަދަ އެންގުމެއް އަންނާނީ ކީއްވެތޯ ދެނެގަންނަން ވެސް ބޭނުންވުމުން އެމީހުން ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ފާއިޤް އެ ކާރަށް އެރިއެވެ. އަނުމްއަށް ސްކޫލްގެ ގޯތިތެރެއަށް ނިކުމެވުނު ވަގުތަކީ ފާއިޤް އެ އެރި ކާރު ނައްޓާލި ވަގުތެވެ. އަނުމްއަށް ޙައިރާންކަމެއްގައި އެ ކާރު ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ.

 

ފާއިޤް މުޅި ދަތުރުމަތީގައި ޚިޔާރު ކުރީ ހިމޭންކަމެވެ. އޭނަ އެތައް ސުވާލެއް ކުރަން ބޭނުންވިއެއްކަމަކު އޭނަ ސީދާ އެމީހަކާއި ސުވާލުކުރަން އަމިއްލަ ނަފްސު ކޮންޓްރޯލް ކުރިއެވެ. އޭނަގެ މަންޒިލާއި ހަމައަށް ދެވެންދެން ފާއިޤް ބޭރުތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލަން ހުރީ އެހެންވެއެވެ. އޭނަ ކުޑަދޮރުން ބޭރުބަލައިގެން ހުއްޓާ ކާރު ލަސްވާން ފެށިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ އޭނައަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ގޭޓެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމުން ވެސް ފާއިޤްގެ ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އޭނަ މި އައީ ކާކާއި ކުރިމަތިލާންކަން އެނގުންވުމުން އެތައް ހަނދާނެއް އެއްފަހަރާ އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވެގެން ދިޔަ ހިނދު މެއަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ.

 

ފާއިޤް އޭނަގެ ޚިޔާލުތަކުގެ އިންދާ އޭނަ އެތަނަށް ގޮވައިގެން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރީ ސީޓުގައި ހުރި މީހާ ކާރުން ފައިބައިގެން އައިސް އޭނައަށްޓަކައި ދޮރު ހުޅުވާލަދިނެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ޖެހިލުންވުމަށްފަހު ފާއިޤް ކާރުން ފޭބިއެވެ. އޭނަ ފޭބުމާއެކު އެ ބޮޑީގާޑު މީހާ ކާރުގެ ދޮރު ލައްޕާލަމުން އޭނައާއި ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި ހުރެ އަންނަން ފެށި ވަގުތު އެހެން  ބޮޑީގާޑެއް އެމީހާއާއި އެއްހަމައެއްގައި ހިނގަން ފެށިއެވެ. ފާއިޤް އޭނަގެ ކުރިމަތިން ހިނގަމުން ދިޔަ ދެމީހުންނަށާއި އޭނަގެ ވަށައިގެން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލަމުން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އެ އޮފީހުގެ ގޯތި ތެރެއިން ހިނގާފައި ގޮސް ޢިމާރާތުގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ވުމުން ވެސް ބޮޑީގާޑުން ދޮރު ހުޅުވާލަދިން ގޮތުން ފާއިޤްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އޭނަ މިއަދު މާ ޢިއްޒަތުގައި މި ގެނެވެނީ ކީއްވެތޯ ހިތަށްއެރިއެވެ. އަނގައިގައި ޓޭޕު އަޅައި އަތްފައި ބަނދެވި ކާރަކަށް ލައިގެން ނުގެނެވުނީ ކީއްވެތޯ ހިތަށްއެރިއެވެ. ފާއިޤް އަމިއްލަ ޚިޔާލުތަކުގައި ހުއްޓާ އެ ބޮޑީގާޑުން އޭނަ އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ޢިޝާރާތްކުރިއެވެ. އެއާއެކު ފާއިޤް އަނެއްކާވެސް އެދެމީހުންނާއެކީ އޮފީހުގެ ތެރެއަށްދާން ހިނގައިގަތެވެ. އޮފީހުގެ އެކިއެކި މާލަމްތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ވަދެވިގެން ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ތެރެއަށެވެ. މުޅި އެކޮޓަރީގައި އެއްކޮށްހެން ރަތް ދޫލައެއް އެޅިފައިވީއިރު ކުރިމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިބަތު ހުރި މޭޒުކޮޅާއި ގޮނޑިކޮޅު ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އަދި އެ މޭޒުގެ ދެފަރާތަށް ވާގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެ ދިދަ ޖެހިފައިވިއެވެ. ހުސްކޮށް ހުރި އެ މޭޒަށް ބަލަހައްޓައިގެން ފާއިޤް ހުއްޓާ ބޮޑީގާޑުން އެތަނުގެ ދޮރުން އެތެރެއަށް ވަދެ ދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެހިނދު ފާއިޤް ވަކި ވިސްނުމެއްނެތި ހިނގައިގަތީ އާދައިގެ މަތިން އެމީހުންގެ ފަހަތުން ދިޔުމަށެވެ. އެހެނަސް އެތާނގެ ތެރެއަށް ވަދެވުމާއެކު މާ ދުރަށް ނުދެވެނީސް ހުއްޓުން އެރީ އެތާހުރި ކުޑަ ދޮރުން ބޭރަށް ނަޒަރު ދީގެން ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި ހުރި މީހަކު ފެނުމުންނެވެ.

 

“މަނިކުފާނު….” ދެ ބޮޑީގާޑުން ކުރެ އެކަކު ގޮވާލުމުން އެ ހައިބަތުހުރި ޝަޚްޞިއްޔަތު ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އެހިނދު ފާއިޤް ފެނިގެން ދިޔުމާއެކު ހުއްޓުންއެރި ކަހަލަ އަސަރެއް އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވިއެވެ. އެ ލޮލާއި ލޯ ބައްދަލުވުމުން ފާއިޤްއަށް ވެސްވީ އެފަދަ ގޮތެކެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްފަހުން އެ ‘މަނިކުފާނު’ ވާހަކަ ދެއްކެވިއެވެ.

 

“ޝުކުރިއްޔާ….މި ކުއްޖާ ބަހައްޓާފަ ދިޔަޔަސް ހެޔޮ. މި ކުއްޖާއާ ވަކިން ވާހަކަ ދައްކާލަން ބޭނުން.” މަނިކުފާނު ދެންނެވިއެވެ. އެއާއެކު ބޮޑީގާޑުންގެ ދެމީހުން އެ ވާހަކައަށް ބޯލެނބުމުގެ ގޮތުން އެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ތެރެއިން ނިކުމެ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ. އެހިނދު އޭނަ އެތަނުގެ ތެރޭގައި ޖެހިފިތި ބާރުވާން އުޅުނުހެން ހީވި ފާއިޤްއަށް ގޮށްމުއްކަވާލެވުނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި އިންސާނާއަކީ އޭނައާއި އޭނަގެ ތުއްތަގެ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު ކުރި މީހާކަން އޭނަގެ ސިކުނޑި ހަނދާން ކޮށްދިންދިންހެން އޭނަގެ ހިތުތެރޭގައި ރުޅީގެ އަލިފާނެއް ރޯވިއެވެ. އޭނަ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު އޭނަގެ މުޅި ޙަޔާތް އެފުށްމިފުށަށް ޖަހާލި އޭނަގެ އެ ބައްޕަ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ޔުނިފޯމް ބަދަލުކުރާނެ ވަގުތެއްވެސް ނުލިބުނުދޯ؟ ބުނިން ސްކޫލުން ނިމުނީމައޭ ގޮވައިގެން އަންނާނީ. އެމީހުންނަށް ނުބައިކޮށް ނެގުނީ ކަންނޭނގެ…” ސަލީމް ފާއިޤްއަށް ފަސްދީގެން ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބަލަން ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އެ ހިނދު އައި ރުޅީގައި ކެތްނުކުރެވިގެން ފާއިޤަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކީއްވެ އަހަރެން މިތަނަށް ތިގެނައީ އެހާ ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގަ؟ އަނެއްކާ ވޯޓުދޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް އިވުނީތަ ރައީސް ސަލީމް އެ މަނިކުފާނުގެ އަލަތު ކައިވެނިން ލިބުނު ދަރިންނާއިމެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން؟ އަހަރެން މިތަނަށް ތި ގެނައީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރުވަންދޯ ހިތުން؟ އެކަމަކު އަހަރެން އެހެންވިޔައެއް ނުދޭނަން! މީހަކު އަހަންނާ ސުވާލުކުރިއްޔާ އަހަރެން އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ދޫނުކޮށް ސީދާސީދާ ކިޔައިދޭނަން އަހަންނަށާއި ތުއްތައަށް ކަލ…..ރައީސް ހެއްދެވި ގޮތް! ތުއްތަ ހާދަ ވޭނެއްގައޭ އުޅުނީ. ތުއްތަ ހާދަ ބޮޑު ހިތާމައެއްގަ އުޅެމުންނޭ އެ ނިމިދިޔައީ. އަހަރުމެން އެ ޙާލަށް ދޫކޮށްލާފަ އަހަރުމެން އެއްފަހަރުވެސް ބައްލަވަން ވަޑައިނުގަންނަވަމެއްނޫންތޯ؟ ކުޑަމިނުން އަހަރުމެންނާމެދު ވިސްނާލިންތޯ؟!” ފާއިޤް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް ތުއްތަގެ ވާހަކައާއި ހަމަވުމާއެކު އޭނަގެ އަޑު ތުރުތުރު އަޅައި ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. ފާއިޤް އެ ވާހަކަތައް ދައްކާ ނިމުމާއެކު މުޅި ތަނަށް ހިމޭންކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އެ ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން ސިކުންތުކޮޅެއް ވަންދެން ފާއިޤްގެ ސިކުނޑިއަށް ޙައިރާންކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނަގެ ޝަކުވާތަކަށް ރައްދެއް ނުލިބުނީތީވެއެވެ. އެހެނަސް އެ ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން އެ އިންސާނާ ރާވަމުން ދާނީ އޭނައަށް އިތުރު ވޭނެއް ލިބޭނެފަދަ ރޭވުމެއްހެން ހީވި ވަގުތު ދެންވެސް އައި ރުޅީގައި ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކޯޓު ފަޓުލޫނު ތުރުކުރައްވައިގެން މި އޮފީސް ތެރޭގަ ހުރީމަ ދެއްތޯ އަނގައިން ނުބުނެ ތިހިރީ؟ އެކަމަކު ތިއީ ކާކުކަން މަށަށް ދުވަހަކުވެސް ނޯޅޭނެ! ކެރެންޏާ އަހަންނަށް ދައްކަން އޮތްހާ ބިރެއް މިތާ ތެރޭގަ ދައްކާ!” ފާއިޤް ހަރުއަޑުން އެހެން ބުނެލި ވަގުތު އޭނަގެ ދެލޯވެސް ރަތްވިއެވެ. އޭނަ އެ ބައްޕައަށް ކިތަންމެ ނަފްރަތެއް ކުރިއެއްކަމަކު އެހެން ކުދިން ފަދައިން އޭނައަށް ލޯބިދީ އޯގާތެރިވާނެ ފަދަ ބައްޕައެއް ނުލިބުނުކަމުގެ ހިތާމަވެސް ހިތުތެރޭގައިވިއެވެ. އޭނައަށް ދެންވެސް ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އޭނައަށް ފަސްދީގެން ހުރި މީހާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އަނެއްކާވެސް އެދެމެދަށް ހިމޭންކަމެއް ވެރިވިއިރު ސަލީމް ފަސްއެނބުރި ބަލަން ވެސް ޚިޔާލެއް ނުކުރިއެވެ. ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅު ދިގު ދެމިގެންދާން ފެށުމުން އަނެއްކާވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭނެހެން ހީވުމުން ފާއިޤް އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު ސަލީމްގެ އަޑު އިވުނެވެ.

 

“ފާއިޤްގެ މަންމަ ނިޔާވިކަން ދެނަހުރިންތަ؟” ސަލީމް މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ކޮށްލި ސުވާލުން ފާއިޤްގެ މެއަށް ލޮޅުމެއްއައެވެ. އިސާހިތަކު ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔައީ އޭނަގެ މަންމަ އޭނައަށް އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ދުވަހެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ސިނގިރޭޓެއް ނޫނީ ގުޑުގުޑާއެއް ބޯން ހުންނައިރު އޭނައަށް ފެނުނު މަންމަ އެންމެ ފަހުން ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނައަށް 12 އަހަރުގައި ފުލުހުންގެ ޖިޕަކަށް އަރުވައިގެން ގެންދެވުނު މަންޒަރެވެ. އެއީ ފާއިޤްއާއި އޭނަގެ ތުއްތައަށް ނުހަނު އާދައިގެ ކަމަކަށްވުމުން ދެމީހުންވެސް އެ މަންޒަރު ބަލަން ތިބީ އެއްވެސް އަސަރެއްނެތް މޫނުތަކާއި އެކީގައެވެ. އެހިނދު އެދެމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ހިސާބެއްގެ ހަމަޖެހުމެއްވެސްވިއެވެ. ގޭގެ ތެރޭގެ ހިމޭންކަން ނަގާލާ އެމީހުންގެ މަންމަ އަނެއްކާވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން ނުހުންނާނެކަން ދަނެގެންނެވެ. ފާއިޤް އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް އޭނަގެ މަންމަ އެ އުޅޭ ވައްތަރުން މަންމަ ދެކެ ރުޅިއާދެއެވެ. އޭނަ އެންމެ ލޯބިވީ އޭނައަށް ކުޅޭ އެއްޗެހި ގަނެދޭ އޭނަގެ ބައްޕައާއި އޭނައަށް މީރު ކާއެއްޗެހި ކައްކައިދޭ ތުއްތަ ދެކެއެވެ. އެހެނަސް ތުއްތަ އަބަދުވެސް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މަންމައަކީ އަބަދު އެގޮތަށް އުޅުނު އަންހެނެއްނޫނެވެ. ފާއިޤް ދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ކުރިންނާއި ފާއިޤް މަންމައަކީ އެހެން މަންމަމެންހެން މަންމަގެ ކުދިން ވަރަށް ލޯބިން ގެންގުޅުނު މައެކެވެ. އަދި މަންމައަށް އެހެންވެފައިވަނީ ބައްޕަގެ ސަބަބުންނެވެ. ފާއިޤްއަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެހެނަސް މަންމަ މަސްތުވެފައި ހުންނައިރު ވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަ ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކައާއި ތުއްތައަށް ނިސްބަތްކޮށް ފަރުހާދެކެ ވެސް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނާ ގޮތުން ތުއްތަގެ ބަހުގައި ބުރަދަނެއްވާހެން ފާއިޤްއަށް ހީވާންފެށިއެވެ.

 

އެދުވަހު މަންމަ ގެންދެވުނު ވަގުތު މަންމައަށް ކަންތައްވީ ގޮތުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދަން ފާއިޤް ޢަޒުމް ކަނޑައެޅިއެވެ. އެހެނަސް އެ ޢަޒުމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އޭނައަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅެނީސް އޭނައާއި އޭނަގެ ތުއްތަ ބީރައްޓެހި ގެއަކަށް ގެންދެވި ބަންދުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ އޭނަގެ ބައްޕަ ކުރިކަމެއްކަން ޔަޤީންވުމާއެކު ބައްޕައަށްޓަކައި ނަފްރަތެއް އުފެދުނެވެ. އަދި ތުއްތަ ބުނިހެން މަންމައަށް އެހެންވެފައިވާނީ ބައްޕަގެ ސަބަބުންކަން ޤަބޫލުކުރެވެން ފެށިއެވެ. ފާއިޤް ނިންމައިގެން ހުރީ އޭނަ ހައްޔަރުކޮށްފައިވި މީހުންގެ އަތްދަށުން މިނިވަންވުމުން މަންމަ ހޯދަން ދިޔުމަށެވެ. ލަމްޔާ ކައިރީގައި އުޅެން ފެށިފަހުން ވެސް އޭނަ މަންމަ ފެނޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެނަސް މާލޭގެ އެއްވެސް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކުން އޭނައަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބުނެވެ. މާލެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް ލަމްޔާ އޭނައަށް ލާރި ނުދިނީތީ އޭނައަށް މާލެއިން ބޭރަށް ނުދެވުނީއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ކޮންމެވެސް އެއްދުވަހަކުން މަންމަ ޖަލުން ނެރެ މަންމަ ރަނގަޅުވުމަށް އެހީވުމެވެ.

 

މިއަދު ކުއްލިއަކަށް އެ މަންމަގެ މަރުގެ ޚަބަރު ލިބުމުން އޭނަގެ މޭގައި ރިހުމެއް އުފެދި ލޮލުން ކަރުނަ ނިރާލިއެވެ. އޭނައާއި ގާތް މީހަކު އަނެއްކާވެސް އޭނައާއި މުޅި ޢުމުރަށް ވަކިވެގެން ދިޔަ އިޙްސާސާއެކީ އޭނަގެ ލޯ އެ ކަރުނަތަކުން ފުސްވިއެވެ. އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކުޅެދިފައި އިރުކޮޅެއް ވަންދެން ހުރުމަށްފަހު ފާއިޤަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ކް…ކޮންއިރަކު؟ ކޮންތާކު؟” ފާއިޤްއަށް ރޮވިފައިވާ އަޑަކުން ސުވާލުކުރެވުނެވެ.

 

“މިއަދު ހެނދުނު…..ރާއްޖެތެރެ ރަށެއްގެ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއް ތެރޭގަ ހޭނެތިފަ އޮތްވާ ފެނުނީ. ޑޮކްޓަރުން ލަފާކުރި ގޮތުގަ ފަހަކަށް އައިސް ކިޑްނީގަ ވަރަށް ބޮޑަށް މައްސަލަ ޖެހިގެން ފުރާނަ އެ ދިޔައީ. މިއަދު ޢަޞްރު ނަމާދަށް ވަޅުލާ ގޮތަށް އޮތީ….” ސަލީމް ދެންވެސް ހުރިގޮތަށް ހުރެ ކިޔައިދިނެވެ. އެހިނދު ފާއިޤްގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބަން ފެށިއެވެ.

 

“ކަލޭދޯ މަންމަވެސް މަރާލީ؟ މަށަށް ތުއްތަ ކިޔައިދިނޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް. މަންމައަށް އެއެއްޗެހި ފުރަތަމަ ދިނީ ވެސް ކަލޭ…..މަންމައަށް އެހާ ނަފްރަތުކުރަންޏާ އަހަރުމެން ދޫކޮށްލިނަމަ ރަނގަޅުވީހެއްނު؟ އަހަރުމެން އަހަރުމެންގެ މަންމައާއި ވަކިކޮށް ތުއްތައާއި މަންމަ މަރާލުމަށްފަހު ކީއްކުރަންތަ ކަލޭ ތިއުޅެނީ؟! އެނ؟!” ފާއިޤް ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް އައި ރުޅީގައި ސަލީމްއާއި ދިމާލަށް ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފެށީ ވަރުގަދަ ޙަމަލާއެއް ދޭން ހިތުއަޅަމުންނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އޭނަގެ ކާކުކަން އެނގުންވުމުން ފައިން ވާގި ދޫވާން އުޅުނުހެން ހީވި ހީވުމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖައްސާލެވުނެވެ.

 

“ފާއިޤް ހީކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހީކުރަންވީ….ފާއިޤްގެ މަންމަ މަރާލީ އަހަ….ބައްޕައެއްނޫން….ފާއިޤްއާ އެކީގަ މަންމަގެ ޖަނާޒާއަށް ދާންވެގެން އަސްލު ފާއިޤް މިކޮޅަށް މި ގެނައީ.” ސަލީމް ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު ފަސްއެނބުރި ފާއިޤްއަށް ބަލާލިއެވެ. އެހިނދު އެމޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސްކަމެއް ވެރިވެފައިވީއިރު އެ ލޯ މަތިން ހިތާމައިގެ އަސަރެއް ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ. އެކަން ފާހަގަވުމުންނާއި ދެންމެ އިވުނު ބަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ފާއިޤްއަށް ގިސްލެވުނެވެ. ފާއިޤްއަށް ހުރިތާހުރެ ގަދައަށް ރޮވެން ފެށުމުން ވެސް ސަލީމް އެ ހުރިތާ ފާއިޤްއަށް ބަލަން ހުރީ ހިސާބެއްގެ ހިތާމަވެރި މޫނަކާއި އެކީގައެވެ.

 

ފާއިޤްއަށް އޭރު ރޮވުނެއްކަމަކު މަންމަގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑު ކަފުންކޮށްފައި އޮތް މަންޒަރު ފެނިފައި އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ހުއްޓުމެއްނެތް ކަރުނަތަކެއްގެ ސިލްސިލާއެއް ފެށިގެންދިޔައެވެ. ޢަޞްރު ނަމާދާއި ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަގުތު ސަލީމް ފާއިޤް ގޮވައިގެން އޭނަގެ މަންމަގެ ކަފުން ކުރެވެމުން ދިޔަ ގެއަށް ގެންދިޔައެވެ. މަންމަ ފެނުމާއެކު އޭނައަށް މަންމަގެ ހަށިގަނޑުގައި އޮޅުލައިގަންނަމުން މަންމާއޭ ކިޔައި ރޮވުނެވެ. މަންމަ އެހެން އޮތްގޮތް ފެނިފައި ތުއްތަ އޭނައާއި ވަކިވެ ދިޔަ ދުވަސްމަތިން ހަނދާންވެގެން ދިޔަދިޔަހެން އިހުނަށްވުރެ ގަދައަށް ރޮވުނެވެ. މަންމަގެ ގައިން ދޫކުރަން އޭނައަށް އިންކާރު ކުރެވުނީ ތުއްތަ ނިޔާވި ދުވަހު ތުއްތަގެ މޫނުވެސް އޭނައަށް ނުދެއްކޭކަން ހަނދާންކުރަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން އެ މަންމަ ވަޅުލުމަށްޓަކައި ގެންދަން ޖެހުނީ ވެސް ސަލީމް ފާއިޤްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ.

 

މެންދުރު ފަހުން އެދުވަހު ވެހެން ފެށި ވާރޭގެ ތެރެއިން ޤަބުރުސްތާނާއި ހަމައަށް ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން ދިޔައިރު ވެސް ސަލީމް ފާއިޤްގެ ކައިރީގައި ހުއްޓެވެ. ސަލީމްގެ ނަޒަރު އެހެން އެއްވެސް ދިމާލަކަށް ނުގޮސް އަމާޒުވެފައިވީ ފާއިޤްއަށެވެ. އޭނަގެ އަލަތު އަންހެނުން ސަމީރާ ވަޅުލެވެމުން ދިޔަ ވަގުތު އޭނަގެ އެ ހަގު ދަރިފުޅުގެ ރުއިން ދެގުނަވެ ކަކޫމައްޗަށް ތިރިވެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައި އެތައް ހަނދާނެއް އެއްފަހަރާ ސަލީމްގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވިއެވެ.

 

ސަލީމަކީ ވެސް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އައި މީހެކެވެ. އޭނަ ސަމީރާއާއި ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅުނީވެސް ލޯބިންނެވެ. ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު ދެމީހުން އުޅެމުން ދިޔައީވެސް ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ދެމީހުން އުޅެމުން ދިޔައީ ނުހަނު ސާދާ ދިރިއުޅުމެކެވެ. އެ ދިރިއުޅުމުގައި ކިރިޔާވެސް ޖެހެމުން ދިޔަ މައްސަލައަކީ ސަލީމްގެ ރުންކުރު ޒާތުގެ ސަބަބުން އޭނައަށް އެއްވަޒީފާއެއްގައި މާ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ނުއުޅެވުމެވެ. އަތްމަތި ތަނަވަސްވިއެއްކަމަކު ސަމީރާގެ ހުރި ރަނގަޅު އަޚްލާޤުގެ ސަބަބުން ސަމީރާ އެކަމާމެދު ޝަކުވާއެއް ނުކޮށް ގޭގެތެރޭގައި ހިމޭންކަން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެނަސް ކަންތައް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހެންފެށީ ސަލީމް އެންމެ ފަހުން ގުޅުނު އޮފީހުން އޭނައާއި ދިމާވާންފެށި ރައްޓެހިންގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ރައްޓެހިންގެ ވާހަކަ އިވުމުން ވެސް ސަމީރާ އެމީހުންނާއި ދުރުވުމަށް އެންގިއެވެ. އެހެނަސް ސަލީމް އެ ބަސްތައް އަޑުއެހުމެއްނެތި އެމީހުންނާއެކީ ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަން ފެށިއެވެ. މީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ ސަލީމަށް ސިނގިރޭޓިވެސް ބޮވެން ފެށިއެވެ. އަތްމަތި އެހާ ތަނަވަސް ނޫން ޙާލަތެއްގައި ސިނގިރޭޓިވެސް ގަންނަންވުމުން ލަސްލަހުން ސަލީމްއާއި ސަމީރާއާއި ދެމެދު ދެބަސްވުންތައް އުފެދެން ފެށިއެވެ. އެހާ ހިސާބުން ސަލީމް ގޭގައި ހޭދަކުރަން ފެށި ވަގުތުވެސް މަދުވާން ފެށިއެވެ. މަދުވެގެން ދިޔަދިޔަހެން އޭނަ އިތުރު ގޯސް މީހުންނާއި ދިމާވިއެވެ. އޭގެ މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ އޭނައަށް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ބައެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެވުނެވެ. ސަމީރާ މިކަމާމެދު ނުރުހުންވާނެކަން ދަނެގެން ސަލީމް ޤަޞްދުގައި އެ ވާހަކަ ސިއްރުކުރިއެވެ. އަދި އޭނަގެ އެ ވިޔަފާރިއާއިގެން ކުރިއަށް ދިޔައެވެ. އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އެކި ޒާތްޒާތުގެ މުޖުރިމުންނާއި އޭނަ އެއްވިއެވެ. ކަމެއް ސިއްރުން ކުރުމުގައި ސަލީމްގެ ހުންނަ ތޫނުފިލިކަމާއި ތަޅާލުމެއް ހިންގާލުމަށް އޭނަގެ ކިބައިގައި ހުންނަ ޤާބިލިއްޔަތުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި އޭނަ މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައެވެ. މިހެން އުޅެމުން ދަނިކޮށް ސިޔާސީ މީހުންނާއިވެސް އޭނަ ބައްދަލުވާން ފެށިއެވެ. ލަސްލަހުން އެމީހުންގެ އެދުންތަކާއި އެއްގޮތަށް ވެސް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައި މީހަކު މެރުމަށް އެކި ޒާތްޒާތުގެ ޙާދިސާތައް ހިންގައި އޭނަގެ އަތުގައި ފައިސާ ގިނަވާން ފެށިއެވެ. އެ ފައިސާގެ ބޭނުން ހިފައި އޭނަ އެކިއެކި ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންނަށް ކުދިކުދި އެހީތައް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށީ އޭނަ ދެކެފައި ހުރި ސިޔާސީ މީހުން ނަކަލު ކުރަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ވަންނަން އޭނަ ބޭނުންވީ އޭނަގެ އަތުގައި ހުރި ފައިސާއާއެކީ ހުރިހާ ބާރެއްގެ ދަހިވެތިކަން ވެސް އޭނަގެ ހިތުގައި ބޮޑުވެގެން ދިޔުމުންނެވެ. މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭނަ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދިއެވެ. އެ ޕާޓީގައި އޭނައާއެކީ އެކިއެކި ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަންތައް ކުރި މީހުންނާއެކީ އޭނަ އެހީވި ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނިގެން ދިޔައެވެ. ސަލީމްގެ މަޝްހޫރުކަން އިތުރުވާން ފެށީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ. އޭނައަށް ޙާޞިލުވަމުން ދިޔަ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ މަތިން އޭނަ ހަނދާން ނައްތާލާފައިވި ފަދައެވެ. އޭނަ ނުބައި ކަންތައް ކުރަން ފެށިކަން އެނގުނީއްސުރެ ސަމީރާ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ދެމެދުގައި ހޫނު ބަހުސްތައް ހިނގަން ފެށިއެވެ. ސަމީރާ ރޮއިރޮއި އާދޭސްކޮށް ލޯބިން ވެސް ސަލީމްއަށް ނަޞޭޙަތްތެރިވާން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެނަސް ސަލީމް އެހުރިހާ ނަޞޭޙަތަކަށް ދިނީ ބީރު ކަންފަތެކެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ތިބި ހުރިހާ ކެމެރާތަކުން ކަނޑަމުން ދިޔަ އަލިތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ލޯ ޙަޔާތުގެ ޙަޤީޤަތަށް އަނދިރިވެފައިވި ފަދައެވެ. ދީނާއިމެދު ހަނދާން ނައްތައި ދީނާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މީހުންގެ އަތުގައި ހިފަންފެށީ އެއީ އެންމެ ‘މޮޅު’ ގޮތްކަމަށް ބުނެ ޝައިޠާނާ އޭނަގެ ހިތުގައި އެ ޚިޔާލު ޒީނަތްތެރިކުރުމުންނެވެ. އަދި އެ ޚިޔާލުގެ ބޭނުން ހިފައި އޭނައަށް އިތުރު މަދަދުގާރުންނާއި ފައިސާވެސް ލިބޭނެތީވެއެވެ.

 

ސަމީރާ އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިނީ ސަލީމް މިފަދަ ގޮތަކަށް އުޅެމުން ދަނިކޮށެވެ. ސަމީރާގެ އެ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިނީއްސުރެ ދަރިފުޅު ވިހައި 8 އަހަރު ވަންދެން ވެސް ސަލީމް އެމީހުންނާމެދު މާ ބޮޑު އަޅައެއްނުލައެވެ. ސަލީމް އެމީހުންނަށް ފެންނަނީ ވެސް މަދު ފަހަރަކުއެވެ. ކައިބޮއި ހަދަން ލާރިއެއް ލިބެނީ ވެސް ސަމީރާ އެ ލާރިއަށްޓަކައި ސަލާން ޖެހުމުންނެވެ. ސަލީމް ގެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގޭގެ ތެރޭގައި އަޑުގަދަވެއެވެ. ސަލީމް އެމީހުން ފެންނައިރަށް ވެސް ރުޅި އަންނަ ފަދައެވެ. ސަމީރާގެ ގަޔަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހާލެވިގެން ދިޔައީ ސަލީމްގެ އެ ރުޅިވެރިކަން އިންތިހާއަށް ދިޔަ ދުވަހެއްގައެވެ. އެއީ ސަލީމް ސަމީރާއަށް ގޮންޖެހުމަށްޓަކައި ޤަޞްދުގައި އެގޭގެ ތެރެއަށް ބަނގުރާ ފުޅިތައް ހިފައިގެން އައި ރެއެވެ. އެރޭ ސަމީރާ އޭގެއިން ފުޅިއެއް ތަޅާލުމުން ސަލީމް އެކަންކުރީ ކުޑަކުޑަ ފަރުހާވެސް މަންޒަރު ބަލަން ހުއްޓައެވެ. އެރެއަށްފަހު ސަމީރާ އެކަމަށް ދެވިހިފަންދެން ސަލީމް އެކަން ގަދަކަމުން ވެސް ކުރުވީ މިއީ ދުރުވާން ކިހާ އުދަގޫކަމެއްކަން ސަމީރާއަށް ސާބިތުކޮށްދިނުމަށެވެ. ސަމީރާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަން އާދަވުމުން ސަލީމް ގިނަ ވަގުތު ސަމީރާއާއެކީ ހޭދަކުރަން ފެށިއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސަމީރާ އެމީހުންގެ ދެވަނަ ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އިނެވެ.

 

ދެވަނަ ދަރިފުޅަކަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބުމުން ސަލީމް ވަރަށް ވެސް އުފާވިއެވެ. އޭނަގެ ހުވަފެނަކަށް ވެފައިވީ އޭނަ ކަހަލަ ބާރުގަދަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އޭނައާއެކީ އުޅުމެވެ. ފާއިޤް އުފަންވުމުން އޭނަ ފާއިޤް ނުހަނު ލޯތްބާއެކީ ގެންގުޅުނީ އެހެންވެއެވެ. 13 އަހަރު ވަންދެން ވަކި މީހަކު ބުނުމެއްނެތި އޭނަ ގެއަށް ކާބޯތަކެތި ގެނެސްދީ އަންނައުނު ހޯދައިދިނީ ހަމައެކަނި ފާއިޤްއަށްޓަކައެވެ. ފަރުހާއަށްޓަކައި ކަންތައް ކޮށްދެމުން ދިޔައީ ފާއިޤް އޭނަގެ ތުއްތައަށް ދޭންވެސް އެއްޗެހި ގެނެސްދިނުމަށް އެދެމުން ދިޔައީތީވެއެވެ.

 

13 އަހަރު ވަންދެން ކަންތައް މިގޮތުގައި އޮތުމަށްފަހު މިކަންތައް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އެތައް އަހަރެއްގެ މަސައްކަތަށްފަހު ސަލީމް އެންމެފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް ހޮވުމުންނެވެ. އޭގެ މާ ގިނަ ދުވަހެއްނުވެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އޭނައާއި ދިމާވި އަންހެނަކު އޭނައާއި ކައިރިވާން ފެށިއެވެ. ސަލީމް ވެސް އެ އަންހެން މީހާއާއި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށީ އޭރު ސަމީރާގެ ރީތި ސޫރައާއި ރޫފަ ގެއްލިފައިވުމުން ‘ފޫހި ފިލުވަން’ ބޭނުންވުމުންނެވެ. ދުވަސްކޮޅަކުން އެ އަންހެން މީހާ އޭނައާއި އިންނަން އެދެން ފެށިއެވެ. އިނުމަށްފަހު އޭނަގެ ކުދިން ވެސް ދޫކޮށްލަން އެންގިއެވެ. ފާއިޤްދެކެ ވާ ލޯތްބެއްގެ ސަބަބުން ސަލީމް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އެހެނަސް އެ އަންހެން މީހާ އޭނައާއި އިނުމުން ވެސް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިދާނެނޫންތޯ ބުނެ ހަދަން ފެށުމުން ސަލީމް އޭނަގެ ބަހަށް ހެއްލުނެވެ. އަދި އެ އަންހެން މީހާ އެދުނު ފަދައިން އަންހެން މީހާދެކެ ލޯބިވާކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެ ދެކުދިންނަށް އޭނައަށް ނުވެސް ގުޅޭނެ ތަނަކަށް ފޮނުވުމަށް އެދުނެވެ. އެ އަންހެން މީހާ މިސާލެއްގެ ގޮތުން ބުނެލީ ސަލީމް އޭނަގެ އެ ގޭންގެއްގެ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް ހަދާ ގެއެކެވެ. ދެކުދިން އެގެއަށްލުމުން ވާނެ ގޮތް ސަލީމަށް މާ ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. ދެކުދިން އެގެއަށް ފޮނުވާލި ދުވަހު އެގޭގައި އުޅޭ ގޭންގުގެ ވެރިމީހާއަށް ގުޅައި ފާއިޤްގެ ގައިގައި އިނގިލި ކުރިވެސް ޖައްސައިފިނަމަ އެ އެންމެންގެ ދުވަސް ދިޔައީ ކަމަށް އެންގިއެވެ. ފަރުހާއަށް ކޮންމެ ކަމެއްވިޔަސް އޭނައަށް މައްސަލައަކަށް ނުވާތީވެއެވެ. އޭނައަށް މުހިއްމުވީ ފާއިޤް ކަމަށްވީތީވެއެވެ. ފަރުހާ ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔުމާއެކު ފާއިޤް ލަމްޔާމެންގެއަށް ބަދަލުކުރަން އޭނަ އެންގީވެސް އެހެންވެއެވެ. ލަމްޔާގެ ގޭގައި ފާއިޤްއަށް އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައިދިނުމަށެވެ. އަދި ފާއިޤް ބޭނުންވާހާ އެއްޗެއް ހޯދައިދިނުމަށް މީހަކު ލައްވާ ލަމްޔާ ކައިރި އެންގީވެސް އެހެންވެއެވެ.

 

މިއަދު އެތައް ދުވަހެއްފަހުން އަނެއްކާވެސް އޭނަ އެހާ ބޮޑަށް ލޯބިވީ ދަރިފުޅު ލޯކުރިމަތިން ފެނުމުން އޭނަގެ ހިތުގައި އުފާވެރިކަމެއްވިއެވެ. އެހެނަސް އެހާ ދުވަސްފަހުން ފާއިޤްއާއި ބައްދަލުކުރިއިރު ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ދޭންޖެހުމުން ވެސް އޭނަ ހުރީ ޖެހިލުންވެފައެވެ. އޭނައާއި އޭނަގެ ތިންވަނަ އަނބިމީހާ ވަރިވީ މީގެ މަސްތަކެއްކުރިންނެވެ. މިއާއި ގުޅިގެން އޭނައާއި ބެހޭގޮތުން އެތައް ވާހަކައެއް ދެކެވިގެން ދިޔައެއްކަމަކު އޭނަގެ ސަޕޯޓަރުން އެގޮތުގައި ތިއްބެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ އޭނަ ކުރި އެއްވެސް ކައިވެންޏަކުން ސަމީރާ އޭނައަށް ހޯދައިދިން ފަދަ އުފާވެރިކަމެއް އޭނައަށް ނުލިބޭކަމެވެ. އޭނަގެ ރުންކުރު މިޒާޖާއި އެކީވެސް ސަމީރާ އޭނައާއި ވާހަކަ ދައްކައި އުޅުނީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާއި އެކީގައެވެ. އޭނަ އިން އެހެން އެއްވެސް އަންހެނެއްގެ ފަރާތުން އެ ސިފައެއް އޭނައަށް ފެނިފައެއްނުވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އިން އަނބިމީހާއާއި ވަރިވި ފަހުން ސަމީރާމަތިން ހަނދާންވާން ފެށީ އެހެންވެއެވެ. އޭނަ ދޭތެރެދޭތެރެއިން ސަމީރާގެ ޚަބަރު ބަލައި ސަމީރާއަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ވެސް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެނަސް ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އޭނައަށް ސަމީރާއާއި އަނެއްކާ ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބުނެވެ. ފާއިޤް އޭނަ ކައިރިއަށް ގެންނަން ސަލީމް ބޭނުންވީ އޭގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ހިތަށް ލިބުނު މާޔޫސްކަމުންނެވެ. ފާއިޤްއަކީ ސަމީރާގެ ނިޝާނެއް ކަމަށްވާތީވެއެވެ. އަދި އޭނަގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވާނެ އޭނަގެ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށްވީތީވެއެވެ.

 

މަންމަ ވަޅުލައި ނިމުމުން ވެސް ފާއިޤްއަށް އެ މަހާނަ ކައިރީގައި ރޯން އިނދެވުނެވެ. އެދުވަހަކީ އޭނަ އެހެން ނޫނަސް ހުން އައިސްގެން އުޅުނު ދުވަހަކަށްވުމުން އެ ވާރޭ ތެރެއިން އޭނަގެ ހުންގަދަވަމުން ދިޔަކަމުގެ އިޙްސާސް އޭނައަށް ކުރެވުނެވެ. އޭނަ އެންމެ ފަހުން ވާނުވާ ނޭނގި މަހާނައިގެ މައްޗަށްވާ ގޮތަށް ހޭނެތިގެން ދިޔައީ ސަލީމް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓައެވެ. ސަލީމް ވަގުތުން ފާއިޤްގެ ނަމުން ގޮވައި ގުދުވެލަމުން ފާއިޤްގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.

 

ސަލީމް އޭނަގެ ބޮޑީގާޑުންގެ އެހީއާއެކީ ފާއިޤް ގެންދިޔައީ މުލީއާގެއަށެވެ. އަދި ފާއިޤްގެ ތެތް އެއްޗެހި ބަދަލުކުރުވައި އެގޭގެ ތަނަވަސް ކޮޓަރިއެއްގައި ބޭއްވުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރަކު ގެނެސް ފާއިޤް ބެލުވިއެވެ. ފާއިޤްގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި އެންމެން ދިޔުމުން ވެސް ސަލީމަށް އެ އެނދުގެ ކައިރީގައި ގޮނޑިއެއް ބަހައްޓައިގެން ފާއިޤްއަށް ބަލަން އިނދެވުނެވެ. ފާއިޤްއަށް ބަލަން އިނދެ އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ފާއިޤް ވައްތަރީ އޭނައާއިކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އޭނައަށް އެންމެ ފަހު ފާއިޤް ފެނިފައިވި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ހަށިގަނޑުން ވަރުގަދަ ކަމަށް ދައްކަމުން ދިޔަ ގޮތުން ވެސް އޭނަގެ ލޮލަށް ފިނިކަމެއް ލިބުނެވެ. އޭނަ ދެން ދުވަހަކުވެސް މި ދަރިފުޅާއި ވަކި ނުވާނެކަމަށް އަމިއްލަ ނަފްސުގާތު ބުނެލި ވަގުތަކީ ފާއިޤްގެ ދެލޯ ތަގުޅިވެގެން ދިޔަ ވަގުތެވެ. ސަލީމް ވަގުތު ސީދާވެލަމުން ފާއިޤްގެ ނަމުން ގޮވައި ފާއިޤްގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލިއެވެ. އެއާއެކު ފާއިޤް ރަނގަޅަށް ލޯ ހުޅުވާލުމުން ސަލީމް ފެނުމާއެކު އޭނައަށް ލުއްކެއްޖަހައި ތެދުވެވުނެވެ.

 

“ކޮންތާކު އަހަރެން މިއޮތީ؟” ފާއިޤްއަށް އަހާލެވުނެވެ.

 

“ތިއޮވެވުނީ މުލީއާގޭގެ ކޮޓަރިއެއްގަ. މިގެއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ އިނގޭ. މިއީ އަނެއްހެން ބުނަންޏާ މި ދައުރު ނިމެންދެން ފާއިޤްގެ ވެސް ގެ. ރީތިދޯ މިތަން؟” ސަލީމް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބުނެލިއެވެ. އެ ހިނދު ފާއިޤް އޭނައަށް ބަލާލީ ސީރިއަސް ނަޒަރަކާއި އެކީގައެވެ. ފާއިޤް ދެލޯ ހަނިކޮށްލި ގޮތުން އޭނަ ސަލީމްގެ ޙަޤީޤީ ނިޔަތް ދެނެގަންނަން އުޅުނު ފަދައެވެ.

 

“ކީއްކުރަންތަ އަހަރެން މިތަނަށް ތިގެނައީ؟” ފާއިޤް ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ހެހެ…..މިއީ ފާއިޤްގެ ވެސް ގެ ކަމަށްވީމަ. ފާއިޤް ހުންނަންވާނީ ފާއިޤްގެ ބައްޕަގެ ގޭގައެއްނުދޯ؟” ސަލީމް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ފާއިޤްއަށް ސަލީމާއި ދިމާލަށް ބަލަން އިނދެވުނީ ޤަބޫލުކުރަންވެސް ބޭނުންނުވާ ފަދައަކުންނެވެ. ސިކުންތުކޮޅެއްފަހުން އޭނައަށް އަސަރެއްނެތް ގޮތަކަށް ހީލެވުނެވެ.

 

“ބައްޕަ…..އެއީ އަހަންނަށް ވަރަށް ބީރައްޓެހި ނަމެއް. ޙަޔާތުގެ ކުރީކޮޅު އަހަރެން ހީކުރީ ބައްޕައެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް އަހަންނަށް އެންމެ ލޯބިލިބޭނީ. އެކަމަކު….” ފާއިޤް އެއްދިމާލަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިނދެ ހަމައެކަނި އެހާ ހިސާބަށް ބުނެލީ އޭނަ ބައްޕަދެކެ ލޯބިވީ ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އާވުމުން ހިތުގައި ރިހުމެއް އުފެދުމުންނެވެ. އެކަން އެނގުންވި ސަލީމްގެ ހިނިތުންވުން ވެސް ފިލައި މޫނުމައްޗަށް ހިތާމަވެރިކަން ވެރިވާން ފެށިއެވެ. އޭނަ އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު ފާއިޤް ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަހަރެންގެ ނުހުންނާނެ ބައްޕައެއްވެސް. އަހަރެންގެ ނުހުންނާނެ ގެއެއްވެސް. ކޮށްދެއްވި ކަންތައްތަކަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ދެން ދަނީ.” ފާއިޤް އެހެން ބުނެ އޭނަގެ ގައިމަތީގައި އެޅިފައި އޮތް ރަޖާ ދުރުކޮށްލަމުން އެނދުން ފައިބަން ފެށިއެވެ. އެއާއެކު ސަލީމްގެ ހިތް އަވަސްވިއެވެ.

 

“ފާއިޤް! ދަރިފުޅު ކޮންތަނަކަށް ދާނީވެސް މިގަޑީގަ؟ ވަރަށް ވިއްސާރައޭ އަދިވެސް. ބަލިވެ އުޅޭއިރު އަރާމުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނީ.” ފާއިޤް އެނދުން ތެދުވެގެން ދާން ފެށުމުން ސަލީމް ބުނެލިއެވެ.

 

“ހާސްނުވޭ….އަހަރެން އެ ލަމްޔާމެންނަކަށް ނުފިލާނަން. ބޭނުންވަނީ ކޮންމެވެސް އެއްކަމަކާހެދި އަހަރެން އެމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބަހައްޓަންދޯ؟ މައްސަލައެއްނެތް…..އެތާނގަވެސް އުޅެފާނަން. އެކަމަކު ކަލެއާއި އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުގަ ހުންނާކަށް ބޭނުމެއްނޫން!” އާދައިގެ މަތިން ފާއިޤްގެ ކުއްލިއަކަށް ގަދަވެގެން ދިޔަ ރުޅިއާއެކީ އޭނަގެ ބަސްތައް ހުތުރުވިއެވެ. އޭނައަށް އެގޮތަށް މުޚާތަބުކުރެވުނީ އޭނަގެ ބައްޕައާއި މެދުކަން އެނގުންވުމުން ހިތާމަވެސް ކުރެވުނެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އައިސްފައިވި ރުޅީގައި އޭނަ އެކަމަށް މަޢާފަށް އެދޭކަށްވެސް ނޫޅެ ދާން އުޅުނެވެ.

 

“ބައެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ބަހައްޓަން ބޭނުމިއްޔާ ކަޅު ކޮޓަރިއެއްގަ ބަނދެވިފަވެސް ބެހެއްޓިދާނެދޯ؟ ވިސްނާލިންތަ މި ހުރިހާ ދުވަހު ފާއިޤް އަމިއްލަ ކަންތަކަށް ހޭދަކުރަން ފައިސާ ލިބި ކާރުވެސް ދުއްވަން ފުރުޞަތުދީފަ ތިހިރީ ކީއްވެގެން ކަމާމެދު؟ އަޖާއިބެއް ނުވޭތަ ފާއިޤް ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން ފާއިޤް އެގޮތަށް ގެންގުޅުނީމަ؟” ސަލީމް ސުވާލުކުރިއެވެ. އެ ސުވާލުތަކާއެކީ ފާއިޤް ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ސަލީމް އެކޮށްލީ ލަމްޔާމެން ގޭގައި އުޅޭއިރު ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަގެ ހިތަށް ވެސް ވެރިވާ ސުވާލުތަކެވެ. އެއީ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ކީއްވެތޯ ފާއިޤްގެ ހިތް ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ފާއިޤްދެކެ ބައްޕަ ލޯބިވާތީ އެހެން އެވަނީ ދަރިފުޅު. އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ބައްޕަ ދަރިފުޅުދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ. ފާއިޤް ބޭނުންވާހާ އެއްޗެއް ފާއިޤް ކުޑައިރު ގަނެދިނީ ވަކި އެއްވެސް މީހަކަށް ދައްކާކަށް ނޫން. ފާއިޤް އެ ނުލަފާ މީހުން ތިބި ގެއަށް ގެންދިޔުމުން ވެސް ފާއިޤްގެ ތުއްތައަށް ލިބުނު ކަހަލަ އަނިޔާތައް ފާއިޤްއަށް ނުލިބި ހުރީ ހަމަ މި ބައްޕަގެ އެދުމުގެ މަތިންނޭ! ދަރިފުޅު ބައްޕައަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާނަންތަ؟” ސަލީމް ސުވާލުކުރިއެވެ. ސަލީމްގެ ދުލުން އިވުނު ވާހަކަތަކުން މިފަހަރު ފާއިޤް ވީ ނުރުހުމުގައި އޭނަގެ މޭވެސް ނުބައިކުރިއެވެ. އޭނައަށް ސަލީމާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ކުއްލި ގޮތަކަށެވެ.

 

“އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ވެސް ނުބައި ނުލަފާ މީހެއް ކަލޭ ތިއީ…..ތިއީ ތެދަކަށްވަންޏާ މާނައަކީ ތުއްތަ އެ ޙާލަށް ކަލޭ ދޫކޮށްލީ ހަމަ ޤަޞްދުގައޭދޯ؟ އަދި މަންމައަށްވެސް…….މަށަށް ނޭނގެ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް މިވަގުތު! ހިތަށް އެބައަރާ ތި މޫނަށް ނޫކުލަ އަރާވަރަށް އަތުންޖަހައި ތަޅާލާނަމޭ! އެމީހުން ތުއްތައަށް ހެދިގޮތަށް!” ފާއިޤް އިންތިހާއަށް ރުޅި އައިސްފައިހުރެ ދަތްކުނޑި ވިކަމުން ބުނެލިއެވެ. ފާއިޤްގެ އެ ބަސްތަކުން ވެސް ސަލީމަށް ފާއިޤްގެ ސޫރައިން ފެނިގެން ދިޔައީ އޭނައެވެ. ފާއިޤްގެ އެހެރީ ހަމަ އޭނަގެ ޝަޚްޞިއްޔަތެވެ. ފާއިޤް އޭނައަށް ބަލަން ހުރެހުރެފައި އަނެއްކާވެސް ދާން ދިމާކުރުމުން ސަލީމް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މާދަމާ ފާއިޤްގެ ބައްޕަ މަރުވި ޚަބަރު ލިބިއްޖެއްޔާ ފާއިޤް ދެރަނުވާނެތަ؟” ސަލީމް ފާއިޤްގެ އެ ޝަޚްޞިއްޔަތާއިމެދު ވިސްނަމުން އެ ސުވާލުކޮށްލީ އެއިން ފާއިޤްއަށް އަސަރު ނުކޮށް ނުދާނެކަން ޔަޤީންކުރަމުންނެވެ. އެކަން ކާމިޔާބުވެސްވިއެވެ. އެ ސުވާލު އިވިގެން ދިޔުމުން ވެސް ފާއިޤްގެ ހިތް ރޫރޫއެޅިއެވެ. މިވަގުތު އޭނަގެ ޢާއިލާއަކަށް ހުރި ހަމައެކަނި މީހަކީ އޭނަގެ ބައްޕައަށްވީތީވެއެވެ. އޭނަ އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކުޅެދިފައި ވަނިކޮށް ސަލީމް ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެނގޭތަ ފާއިޤް؟ އަތާއި ފައިގަ ބާރު ހުރެފަ މީހަކު ކަކޫމައްޗަށް ތިރިކުރަން އެނގެންޏާ ރުޅި އިސްކުރަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ. ރުޅި އިސްވެއްޖެއްޔާ އެހެން ހުރިހާ އިޙްސާސެއްގެ މަތިން ހަނދާންނެތޭނެ. ތިމާ ލޯބިވާ މީހުންނާއި ލޯބިނުވާ މީހުން ސާފުނުވާ ހިސާބަށްދާނެ. ބައްޕަ މިހިރީ އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްފަ. އެކަމަކު އެއީ އުޅެން އެހާ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ފާއިޤް. އެއީ ޙަޤީޤަތުގަ ލޯބިވަނީ ކާކުކަން އެނގުންވާނީ އެމީހަކު ތިމާއާއި ވަކިވީމަ. އެހެންވީމަ ލޯބިވާ މީހުން ތިމާއަށް އަލްވަދާޢު ކިޔުމުގެ ކުރިން އެމީހުންނަށް ލޯބިދޭން ޖެހެނީ…” ސަލީމް ބުނެލިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ހުރި ފާއިޤްއަށް ދެލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެހެނަސް އޭނަގެ ރުޅި ދެންވެސް ފިނި ނުވުމުން ފާއިޤްއަށް އޭނަގެ ބައްޕައަށް ބަލާލަމުން ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ތިހެން ތިބުނަނީ ހިތުން އަހަރެން އަނބުރާ އަންނާނެ ކަމަށްތަ؟ ތިހެން ހީވަންޏާ އެއީ ކުށްހީއެއް! ކަލް….ކުރި ހުރިހާ ކަންތަކަށްފަހު އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އަނބުރާ ނާންނާނަން. އަހަރެން ކައިރީގަ ބަހައްޓަން ޚިޔާލުވެސް ކުރުމުގެ ކުރިން ތިމާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަދަބުތައް ހޯދައި ތި ހުރި މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާކުރަން އުޅޭ! ޤައުމަށްވެފަ އޮތްގޮތް ނުފެންނަނީތަ؟ އެއްފަރާތުން ދީނާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކާ މީހުން ފެނުނިއްޔާ އަނެއްފަރާތުން ކޮންމެވެސް އެއްލަދުކުޑަ ކަމެއް ފަތުރާ މީހުން ފެންނަނީ. މި މީހުންނާމެދު ހަމަ ކަމެއް ނުކުރާނީތަ؟ މީގެ ސަބަބުން ވެސް ބައެއްކުދިންގެ ހަށި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާނެކަން ނޭނގެނީތަ؟” ފާއިޤް އެ ފަހު ސުވާލުކޮށްލީ އަނުމް މަތިން ވެސް ހަނދާންކުރަމުންނެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ އެ ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި އަނުމް އެ ދާން އުޅޭ ޙަފްލާ ކޮންމެހެން ވެސް މަޑުކުރުވާށެވެ. އޭނަ ބުނި ވާހަކަތަކަށްފަހު އޭނަގެ ބައްޕަ ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ގޮތުން އެކަން ވެދާނެހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. އޭނައަށް އިތުރަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ އެހެންވެއެވެ.

 

“ޤައުމުގަ ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަންތައް ރަނގަޅު ކުރަންވީ. މުޖުރިމުންނަށް ޙައްޤުވާ އަދަބުދޭންވީ. މިކަންތައް ވާތަން ފެނިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ފަހަރެއްގަ އައިސްދާނަން ކައިރިއަށް. އެކަމަކު ވަރަށް ހިއެއްނުވޭ އަމިއްލަ އަންހެން ދަރިފުޅު އެ ޙާލަށް ދޫކޮށްލި މީހެއްގެ ހިތުގަ ރަޙުމެއް ވާނެހެން. އަހަރެން ނަސީބުގަ ލެއްވީ މިކަހަލަ ޙަޔާތެއް ކަންނޭނގެދޯ؟ ލޯބިވާ މީހުން އަހަންނާ ވަކިވެ އަހަރެންދެކެ ލޯބިނުވާ މީހުން ލޯބިވާކަމަށް ހެދޭ ކަހަލަ ޙަޔާތެއް…..” ފާއިޤް އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޙަމްދަރުދީވަމުން ބުނެލިއެވެ.

 

“ފާއިޤް….ފާއިޤް އިތުބާރު ނުކުރާނީތަ ބައްޕައަށް؟” ސަލީމް ދެރަވެފައިހުރެ ސުވާލުކުރިއެވެ. ބައްޕަގެ ދެރަ މޫނު ފެނިފައި ފާއިޤްގެ ހިތަށް އަސަރުކުރަން ފެށިއެވެ. އެހެނަސް އޭނަގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވާން ފެށުމުން އޭނަ ވަގުތުން ސަލީމަށް ފަސްދެމުން ދިގު ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެ ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ސަލީމް ތަކުރާރުކޮށް ގޮވުމުން ފާއިޤްގެ މޭގައިވި ރިހުން ތޫނުވުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ. އެހެނަސް ހަމަ އެ ހިތުގައިވި ރުޅިވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނައަށް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ދެވުނެވެ. ވަކި ހިސާބަކުން ފާއިޤް މަޑު ނުކުރާނެކަން ޔަޤީންވުމުން ސަލީމް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި އޭނަގެ ބޮޑީގާޑުން ފާއިޤްގެ ފަހަތުން ދާން އުޅުމުން ވެސް މަޑުކުރުވިއެވެ.

 

ފާއިޤް ރޭގަނޑުގެ ވަގުތު ބޯ ވިއްސާރައިގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ދިޔައީ ހައިޖާނެއް އުފެދިފައިވި ހިތާއި ސިކުނޑިއަކާއި އެކީގައެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެއިން އޭނަގެ ބައްޕަ އޭނަގާތު ބުނެލި ބަސްތައް ގުގުމަމުން ދިޔައިރު އޭނަގެ މަންމައާއި ތުއްތަގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑުތައް ވެސް ލޮލަށް ސިފަވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ އޭނަގެ އެ ނުބައި ބައްޕަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުންޏަސް އެ ބައްޕަ ކައިރިއަށް ދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ އޭނަ އޭނަގެ މަންމައަށާއި ތުއްތައަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެނަސް އެ އިންސާފު ހޯދަން ވެސް އޭނަ ދެކޮޅުވާންޖެހެނީ އަމިއްލަ ލެއާއިކަން އެނގުންވުމުން ފާއިޤްގެ ލޯ ކަރުނުން ފުސްވާން ފެށިއެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގެ ބުރަދަން އޭނަގެ ބޯމައްޗަށް އައިހެން އޭނައަށް ހީވާން ފެށިއެވެ. ކިތަންމެ ރޯން ބޭނުމެއް ނުވިއެއްކަމަކު އޭނަގެ ލޯބިވާ މީހުން ނުހަނު ގާތްގާތުން އޭނައާއި ވަކިވެއްޖެކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔަ ސިކުނޑިއެއްގެ ސަބަބުން ހިނގާފައި ދަމުން ވެސް އޭނައަށް ރޮވެން ފެށިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ދުޅަވެފައިވި ދެލޮލަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަދުވެ ބޮލުގައިވެސް ރިހުމެއް އުފެދުނެވެ. އޭނަ މިފަދަ ގޮތަކަށް ހިނގަމުން ގޮސް ހިނގުން ލަސްވެގެން ދިޔަ ވަގުތު އޭނައަށް ނުހަނު އެނގޭ ސަރަޙައްދެއްގައި މަޑުކޮށްލެވުމުން އޭނައަށް މަގުގެ އަނެއްފަރާތުގައި ހުރި ޢިމާރާތަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއީ ‘ސަންސެޓް’ ގެ ޢިމާރާތް ނޫން ދެވަނަ ޢިމާރާތެއްނޫނެވެ. އެ ޢިމާރާތް ފެނިގެން ދިޔުމާއެކު ފާއިޤްގެ ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔަ ސޫރައަކާއެކީ އޭނަގެ ހިތަށް ކުޑަވަރެއްގެ ލުއެއް ލިބުނުހެން އޭނައަށް ހީވިއެވެ. ކީއްވެކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެވަގުތު އޭނަ ބޭނުންވީ އަނުމް ދެކިލައި އަނުމްއާއި ވާހަކަ ދައްކާށެވެ. އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައި އެ ފުޅާ ޢިމާރާތުގެ އެންމެ މަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ވަށައިޖެހޭ ބެލްކަނީއާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ އެހެންވެއެވެ. ފާއިޤް ބަލަބަލާ ހުއްޓާ ބެލްކަނީގެ އެ ފަރާތުން ފެންނަމުން ދިޔަ ދެ ދޮރުން ކުރެ ކަނާތް ފަރާތުގައި ހުރި ދޮރު ހުޅުވި އަންހެން ކުއްޖަކު ނިކުމެގެން އައިތަން ފެނުނެވެ. އާދައިގެ ބުރުގާއަކާއެކީ ކުރުތާއަކާއި ހަރުވާޅެއް ލައިގެން ހުރި އަނުމް ރެއިލިންގް ކައިރިއަށް އަންނަން ފެށި ވަގުތު ފާއިޤްގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. އޭރު ފުދޭވަރަކަށް ތުނިކޮށްފައި އޮތް ވާރޭގެ ތެރެއިން އަނުމް ހިނގާފައި އައިސް ރެއިލިންގްގައި އަތް އަޅުވާލި މަންޒަރު ބަލަން ފާއިޤްއަށް އެސްފިޔަ ޖަހާލުމެއްނެތި ހުރެވުނެވެ. އޭނަ އެހެން ހުއްޓާ އަނުމްއަށް އެއްލި ކަޅިއަކުން އޭނަ ފެނި އަނުމްގެ ސަމާލުކަން އޭނައަށް އަމާޒުވިކަން އެނގުންވިއެވެ. އަނުމްގެ މޫނުމައްޗަށް ޙައިރާންކަމެއް ވެރިވެފައިވި މަންޒަރު ފެނުމާއެކު ފާއިޤް ވަގުތުން ދުރަށް ބަލަމުން ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ހިނގަން ފެށިއެވެ. ބެލްކަނީގައި ހުރި އަނުމްއަށް ފާއިޤް އޭނަގެ ލޯމައްޗަށް ގެއްލެންދެން ފާއިޤްއާއި ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެވުނެވެ. އަނުމްގެ ހިތުގައި ކަންބޮޑުވުމެއް އުފެދުނީ ފާއިޤް އޭނައަށް ދީގެން ހުރި ނަޒަރުންނެވެ. އެމޫނުމަތިން އޭނަ އެހީއަކަށް އެދެމުން ދިޔަ ފަދަ އަސަރެއް އަނުމްއަށް ފެނުނެވެ. އަދި އެ ލޯމަތިން އޭނަ ހުރީ ރޮވިފައިހެން ހީވި ހީވުމުން އަނުމްގެ ހިތަށް ވަގުތުން ހާސްކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނައަށް ވަގުތުން ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޮސް އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އޭނަގެ ފޯނު ނެގުނެވެ. އެއަށްފަހު އިރުކޮޅެއްގެ ވިސްނުމަށްފަހު ލީޝާއަށް ގުޅާލީ ފާއިޤް އުޅޭ ގޭގެ ކައިރީގަ އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާގެ އެކުވެރިއަކު ލީޝާއަށް އެނގޭކަން ހަނދާންކުރަމުންނެވެ. ލީޝާއަށް ގުޅާލަމުން އޭނަ ލީޝާގެ އެ އެކުވެރިޔާއަށް ގުޅިއެވެ. އަދި އެ އެކުވެރިޔާގެ ފަރާތުން ފާއިޤްއާއި އަވަށްޓެރި ގެއެއްގައި އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖާގެ ނަންބަރު ހޯދިއެވެ. ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އަނުމް އެ ނަންބަރަށް ގުޅިއިރު އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ފޯނު އޮތީ ނިވާލާފައެވެ. ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ވަންދެން ވެސް އަނުމްއަށް ދޭތެރެދޭތެރެއިން އެ ނަންބަރަށް ގުޅެމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން އެކޮޅުން ފޯނު ރިންގުވާން ފެށުމުން އަނުމްގެ ހިތަށް ވެރިވި ޖޯޝާއެކީ އޭނައަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“ސަލާމް މަރީ….މިއީ އަނުމްއޭ…11 އީ ގަ އުޅޭ…މީ…ކޮންމެވެސް ޚަބަރެއް އިވިގެން މި ގުޅާލީ އަސްލު. މަރީމެން ގޭގެ ކައިރީގަ ހުންނަ ގެއެއްގަ ދޯ ފާއިޤް އުޅެނީ؟ މިއަދު އޭނަގެ ކާރު ސްކޫލްގަ ބާއްވާފަ އެހެން ކާރެއްގަ އޭނަ ގެއަށް ދިޔައީ. ދެން ދެންމެއަކު އަހަންނަށް މަގުމަތިން އޭނަ ފެނިފަ ވަރަށް ބޮޑުކަމެއް ދިމާވެގެން އުޅޭހެން ހީވީ….އޭނައަށް ވީ ގޮތް މަރީއަށް އެނގޭތަ؟” އަނުމް އޭނަގެ ހިތުގައި ފާއިޤްއަށްޓަކައިވި ކަންބޮޑުވުން ފޮރުވަން އުޅުނެއްކަމަކު އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ.

 

“އާނ އަނުމް. ފާއިޤްގެ ފްރެންޑަކަށްވީމަ ކަންނޭނގެދޯ ތި ސުވާލުކުރަނީ؟….އޭނަ ދާދި ދެންމެއަކު ގެއާއި ހަމައަށް ފޯރީ. އޭނަގެ މަންމަ މަރުވިއްޔޯ މިއަދު. އެހެން ކިޔާ އަޑު އަހަންނަށް އިވުނީ އެގޭގަ އުޅޭ އަންހެން މީހާ. އަދި ވަރަށް ޝޮކިންގް ކަމެއް އެނގޭތަ؟ ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަހަންނަށް ހީވި ފާއިޤް އައީ މުލީއާގެއިންހެން. އަހަންނަށް ހީވި ހީވުމެއްކަންނޭނގެ މިއީ އެކަމަކު އެ ލަމްޔާ އެކަހަލަ އެއްޗެއް ކިޔުނުހެން އަހަރެން ޔަޤީނާއި ގާތް. ފާއިޤް ބުނެފަ އޮތްތަ އޭނައާއި ރައީސްއާ ގުޅުމެއް އޮތް ވާހަކައެއް؟” މަރީ އެކޮޅުން ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ން…ނުބުނޭ.” އަނުމްއަށް ޖެހިލުންވުމަކާއެކީ ބުނެލެވުނެވެ. އޭނަގެ ހަނދާނަށް އައީ އެއްކަލަ ކަޅުކުލައިގެ ކާރުގެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ބޮޑީގާޑު ފާއިޤްގެ ނަން ކިޔާލި ގޮތެވެ. ނަމުގެ ފަހަތުގައި ‘ސަލީމް’ އޭ އޮތް ގޮތުންނާއި އެއީ ކޮން ކާރެއްކަން އަނުމްއަށް ޔަޤީނާއި ގާތްވި ގޮތުން އަނުމްގެ ގައިން ވެސް ހީބިހި ނެގިއެވެ. އޭނަ ހުރީ އެކަން ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ނޭނގިފައެވެ. އެހެނަސް މަރީ އެހެން ބުނުމުން އޭނައަށް އެކަން ޤަބޫލުކުރަން މަޖުބޫރު ވެއްޖެއެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ އަޅެ އަހާލައްޗޭ އޭނަ ކައިރިން. އައި ތިންކް ހީ އިޒް އަ ބިގް ޑީލް. އެކަމަކު ހަމަ ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުރީ މިއަދު ގެއަށް އައިއިރު. އޭނަ އުޅުނީ އޭނަގެ މަންމައާއި ވަކިންނޯ މުޅި ޢުމުރު ދުވަހު އަހަރެން އަޑުއެހީ. ކުއްލިއަކަށް މަންމަ މަރުވި ވާހަކަ އިވުނީމަ ވަރަށް ދެރަވާނެދޯ؟” މަރީ އެހެން ބުނެ ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެ ސުވާލު އިވުމުން ފާއިޤްގެ ދެރަ މޫނު ސިފަވެފައި އަނުމްގެ ހިތަށް އުދަގޫވިއެވެ. އޭނަ އަވަސްއަވަހަށް މަރީއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށް ފޯނު ކަނޑާލީ އޭނަގެ އެ އިޙްސާސްތަކަށް ކެތްނުކުރެވުމުންނެވެ. ފޯނު ކަނޑާލުމަށްފަހު އަނުމްއަށް އިނދެވުނީ ހިތާމަވެރި މޫނަކާއި އެކީގައެވެ. ފާއިޤް އޭނައާއި ކިތަންމެ ދުރުގައިވިޔަސް ފާއިޤްއަށް ކުރެވުނު އިޙްސާސެއް އޭނައަށް ކުރެވުނު ފަދައެވެ. އޭނަ ބޭނުންވީ އެހާރުން އެހާރަށް ވެސް ފާއިޤްގެ ގާތަށް ދާށެވެ. ފާއިޤްގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ލޯބިން ވާހަކަ ދައްކައި ހިތްވަރުދޭ މަންޒަރު ލޮލަށް ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އެވަގުތު އޭނައަށް އެހެން ހެދެން ނެތްކަން އެނގުންވުމުން އަނުމް އެވަގުތުން ވަގުތަށް ވެސް ފާއިޤްއަށްޓަކައި ދުޢާކުރިއެވެ. ފާއިޤްގެ ހުރިހާ ހިތާމަތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ފާއިޤްގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދެއްވުމަށް އެދިއެވެ. އޭނަ އެހާ ގިނައިން ދިމާވެފައިވެސް ނުވާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށްޓަކައި މިހާ ފުންކޮށް އިޙްސާސްތަކެއް އުފެދުމުން އަނުމްއަށް ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވިއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް ފާއިޤް ކަމުދާކަމާމެދު އިންކާރު ކުރަން އަނުމްގެ ހިތް އެވަގުތު އެއްބަހެއްނުވިއެވެ.

 

**

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ހަވީރު ވަގުތެވެ. އަޔާޒް ހުރީ މަލާކްގެ ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީ ހުރި ފާރާއި ކައިރި ވާގޮތަށް ހުއްޓިލައިގެންނެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ ކަހާ ދޮރުގެ ދޮރު ފޮތިތައް އެޅުވިފައި ހުރި ތަނުގެ ކައިރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ހުދުކުލައިގެ ކެމެރާއަށެވެ. ދެއަތް އުރައިގެން އޭނަ އެއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން ހުރީ ފުން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެތެރޭގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލަމުން މަލާކް އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީވެސް އަޔާޒް އެ ހުރިގޮތަށް ހުއްޓައެވެ. މަލާކް ޝޯލް އަޅައިގެން ކަޅުކުލައިގެ ދިގު ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރިގޮތުން ތަނަކަށް ދާންއުޅޭކަން އެނގެއެވެ. އަޔާޒް އެ ކެމެރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި މަންޒަރު ފެނިފައި މަލާކް ގޮނޑި ދުއްވަމުން ގޮސް އޭނައާއި ހަމަކުރިއެވެ.

 

“ކީއްކުރަން ތިއަށްދެން ބަލަހައްޓައިގެން ތި ހުންނަނީ؟ ތީތި ދެން ނަގާލަންވީއެއްނު؟” މަލާކް ބުނެލިއެވެ. އެ ކެމެރާއަކީ މައުވާއާއި ލަމްޔާ ދެމީހުން ގުޅިގެން ހަރުކުރި ކެމެރާއެއްކަން ބައްޕަގެ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. މައުވާމެންގެ އެހެނިހެން ރޭވުންތަކާއި އެކީގައިވެސްމެއެވެ.

 

“ނޫން މަލާކް….އަހަރެން އަސްލު ބޭނުން އެމީހުން މީތި ހަރުކުރި ޙަޤީޤީ ސަބަބު ދެނެގަންނަން. ވަކި މީގެއިން ފެނޭ މަންޒަރެއް ހޯދުމަށް ބަޔަކު އެކްސެސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އަހަންނަށް އެލާޓެއް ނާދޭ. ކޮންމެވެސް އެހެން ޝައްކެއް އުފަންކުރުވަން އެ މައުވާ މަލާކްގެ ކޮޓަރީގަ މީތި ހަރުކޮށްފަ އައިޕެޑް އެތެރޭގެ ކޮޓަރީގަ ބާއްވާނީ….” އަޔާޒް ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ.

 

“އެހެންވީއިރު މިއަދު މައުވާ ކައިރިއަށް ގޮއްސަ އަހާލީމަ އެނގޭނެއެއްނު؟” މަލާކް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒަށް މަލާކާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އެއަށްފަހު ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލަމުން ލަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް މަލާކްގެ ކުރިމަތީގައި ކުރުފައިމައްޗަށް ތިރިވިއެވެ.

 

“އަދިވެސް ޚިޔާލު ބަދަލު ނުކުރާނަންތަ؟” އަޔާޒް ގޮނޑީގެ އަތްގަނޑު މަތީގައި އޮތް މަލާކްގެ އަތްމަތީގައި އަތް އަޅާލަމުން ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“ނުކުރާނަން އިން ޝާ ﷲ! އަޔާޒް މާ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުނުވޭ. އަޔާޒް ތި އަންނަނީއެއްނު މަލާކްއާއެކީ؟” މަލާކް ބުނެލިއެވެ. މައުވާގެ އުޅުން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަލާކަށް ވިސްނުނު ޚިޔާލަކީ މައުވާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ. އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. އަޔާޒަށް އެ ޚިޔާލުވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ގޯސް ޚިޔާލަކަށެވެ. މައުވާ ކުރި ކަންތަކަށްފަހު މައުވާގެ ހިޔަނި އެޅޭ ހިސާބަށްވެސް އޭނަ މަލާކް ގެންދާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ. އެހެނަސް މައުވާއަކީ އޭނަގެ ދައްތަކަމަށް ބުނެ މައުވާއާއި ބައްދަލުކުރަން މަލާކް އެދެން ފެށުމުން އަޔާޒް މަލާކްގެ އުފަލަށްޓަކައި އެ ޚިޔާލާއި އެއްބަސްވީއެވެ. އެވަގުތުވެސް މަލާކް އެންމެ ފަހު ވާހަކަ ބުނުމުން އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެ އަޔާޒް މަލާކްގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާލަމުން ނިތަށް ބޮސްދިނެވެ.

 

އޭގެ މިނެޓްތަކެއްފަހުން އަޔާޒްގެ ކާރު ގޮސް މަޑުކޮށްލީ މަހީރާ ފާރޫޤު އަތުން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ހުންނަ ޢިމާރާތަށެވެ. ބައްޕަ ފަރާތުން އެނގުނު ގޮތުގައި ފާރޫޤު މަހީރާގެ މައްސަލައާއިގެން ނިޝާން ކައިރިއަށް ދިޔައީ ވެސް ނިޝާން ބެއްދުމަށެވެ. މަހީރާ އެ މައްސަލަވެސް ނިޝާންއަށް ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދޭނެތީވެއެވެ. ހުރިހާ ވެސް ނިޔަތަކީ ނިޝާން ލައްވާ އޭނަގެ ގެދޮރުގެ މައްސަލައާއިމެދު ނުވިސްނުވައި އެހެން ފައިދާއެއް ނެތް މައްސަލަތަކުގައި ވަގުތު ބޭކާރުކުރުމެވެ. އަދި އަމުދުން ފާރޫޤު ނިންމައިގެން ހުރީ މި ވަކީލު އޭނައަށް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުވާކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ނިޝާންގެ ޤާނޫނީ ވަޒީފާއަށް ނިމުމެއް ގެންނާށެވެ. އޭނަ ވަރަށް ނިޝާންއަށް އިތުބާރުކުރާ ކަމަށްބުނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުން ލަސްކުރުވާފައިވަނީ ވެސް އެހެންވެއެވެ.

 

މި ހުރިހާ ކަމެއް އަޔާޒްމެން ނިޝާނަށް އެންގުމުން ނިޝާން އެ ލިޔެ ކިޔުމުގެ ކަންތައް ފާރޫޤާއެކީ ހަމަޖައްސަން އުޅުނެވެ. އެ ވާހަކަ ދެކެވުމާއެކު ފާރޫޤު އޭނަގެ ފޯނު ކޯލުތައް ނެގުން ހުއްޓާލިއެވެ. ހަމަ އެއާއެކު އެ މުޅި މައްސަލައަށް ވެސް ނިމުމެއް އައިސް ނިޝާންގެ ބޮލަށް ފަސޭހަވިއެވެ. އެހެންޏާ ފާރޫޤު ހުންނާނީ އޭނަ އެހެން މައްސަލައަކާއިގެން އުޅޭ ވަގުތުވެސް ގުޅާލަ ގުޅާލައެވެ.

 

މަލާކްއާއި އަޔާޒް ކާރުން ފޭބީ އެ ވާހަކަތައް ދައްކަމުންނެވެ. ކާރުން ފޭބުމަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން ދެމީހުން އެކީގައި ގޮސް ޢިމާރާތަށް ވަނެވެ. މައުވާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ހުންނަ ފަންގިފިލާއަށް ދިޔުމަށް ލިފްޓުގައި ތިބިއިރު ވެސް މަލާކްގެ އަތް ފައި ފިނިވަމުން ދިޔައިރު އަޔާޒްގެ ހިތުގައި ވެސް ނުތަވަސްކަމެއްވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ނުތަނަވަސްކަމަށްވުރެ އޭނަގެ ހިތުގައި މައުވާއަށްޓަކައިވި ނުރުހުންތެރިކަން ބޮޑުވެފައިވިއެވެ. މަލާކާއި ދިމާލަށް ކިރިޔާވެސް އެއްޗެކޭ ބުނެފިނަމަ ދޭނެ ރައްދުތައް ސިކުނޑީގައި ތަކުރާރުކުރަމުން އޭނައަށް ގެންދެވުނެވެ. މަލާކް އެހެން ނަހަދަން އޭނައަށް އެދިފައިވި ނަމަވެސްއެވެ.

 

އެޕާޓްމެންޓުގެ ބެލް އަޅުވާލެވުނު އަޑު މައުވާއަށް އިވުނީ ސިޓިންގް ރޫމުގެ ދިގު ސޯފާގައި ނިދާފައި އޮއްވައެވެ. އެ އަޑު އިވިފައި މައުވާ ޙައިރާންކަމެއްގައި ހުރެ ލޯ އުނގުޅަމުން ސޯފާއިން ތެދުވެގެން ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެއާއެކު އެ ދޮރުމަތިން ފެނުނު ސޫރަތަކުން އޭނަގެ ނިދިފިލައި ދިޔައެވެ. އެއްފަހަރު އަޔާޒަށް އަނެއްފަހަރު މަލާކަށް ބަލާލި މައުވާގެ ބުމަގޮށްޖެހުނެވެ.

 

“ކީއްކުރަން މިގެއަށް ތިއައީ؟” މައުވާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ އެ ސުވާލުކޮށްލީ ހަމައެކަނި މަލާކާއި މުޚާތަބު ކުރަމުންނެވެ. އެކަމާހެދި އަޔާޒްގެ ގޮށްމުއްކެވުނެވެ.

 

“މައުވާއާއި ވާހަކަ ދައްކާލަން މިއައީ.” މަލާކް ބުނެލިއެވެ.

 

“މަ ބޭނުމެއްނޫން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާކަށް!” މައުވާ އެހެން ބުނެ ދޮރު ލައްޕާލަން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ކުރިން އަޔާޒް އެ ދޮރުގައި އެއްއަތް އެޅިއެވެ.

 

“ނޭނގެ ކާކުކަމެއް ތީނައާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުންވާނީ ވެސް. މަލާކްގެ ހިތްހެޔޮކަމުން ދެންވެސް ތީނައާ ގުޅުން ދަމަހައްޓަން މަސައްކަތް އެ ކުރަނީ!” އަޔާޒް ރުޅިވެރި ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“ޙަޤީޤަތުގަ މަލާކް މިއައީ މަލާކްގެ ދައްތަ ކައިރިން އަހަރުމެންގެ ބައްޕައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއްކޮށްލަން.” މަލާކް މަޑުމައިތިރި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. މައުވާ އިރުކޮޅެއް ވަންދެން މަލާކަށް ބަލަން ހުރެހުރެފައި އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ.

 

“އެހެންވީމަ އޭނަ ބުނީދޯ މިހާރު އެ ވާހަކަ ވެސް އޭނަގެ ކަނބުލޮ ކައިރި. މިގެއަށް އައިމަ ނުވެއްދިއްޔާ ކަނބުލޮ ގޮސް ޝަކުވާ ކުރީމަ ހުރިހާ ގޯހެއް އަހަރެން ވާނެތާ ދޯ؟” މައުވާ އެހެން ބުނެ ދެވަނަ ފަހަރަށް އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ހީލަމުން ދޮރު ދޫކޮށްލިއެވެ. އަޔާޒާއި މަލާކް މައުވާގެ ފަހަތުން އެ އެޕާޓްމެންޓަށްވަނެވެ. މައުވާ ގޮސް ސޯފާގައި އިށީނުމުން މަލާކް ގޮނޑި ދުއްވަމުން ގޮސް އެ ސޯފާގެ ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލީ ވަގުތު އަޔާޒް އެގޭގައި އިށީންނަން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެފައި ކޮޅަށް ހުއްޓިލިއެވެ.

 

“އަބަދުވެސް….އަބަދުވެސް އަހަރެންވިއްޔާ ކުށްވެރިވާނީ. އަހަރެން ޖެހޭނީ ކަނބުލޮއަށް ރަނގަޅަށް ހިތަންތާ…..” މައުވާ ރާގަކަށް އެހެން ބުނެލީ މަލާކަށް ބަލާލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ. މައުވާ ބުނި އެއްޗަކާއިމެދު  ވިސްނާލެވުނު މަލާކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ.

 

“އަސްލު…..އެނގޭ މައުވާވެސް ވަރަށް ދެރަވާނެކަން. ބައްޕަ މާ ބޮޑަށް އެހެން ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވަންޏާ ރުޅިވެސް އަންނާނެކަން. ދޭހަކުރެވޭ އަސްލު އެ ރުޅީގެ ސަބަބުންކަން އެދުވަހު މައުވާ މަލާކްގެ އޮފީހަށް އައިސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރީވެސް. އެހެންވީމަ އަސްލު މަލާކް މައުވާ ކައިރިއަށް މިއައީ ބުރަ ހިތަކާއި އެކީގައެއްނޫން. އޭގެ ބަދަލުގަ މަލާކްއާ މަލާކްގެ ދައްތަގެ ދެމެދުގަ އޮތް ގުޅުން ދެމެހެއްޓޭތޯ ބަލަން މަލާކް މިއައީ. މަލާކް އަބަދުވެސް ބޭނުންވި ދައްތައެއް. މިހާރު މަލާކްގެ ދައްތައެއް ހުރިކަން އެނގުނީމަ އުފާވ…” މަލާކްގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް މައުވާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މަށަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކަލޭގެ ދައްތައެއް ނޫން! ކަލޭ ތިއީ އެއްގޮތަކުން ވެސް މަށާ ތިމާގެ މީހެއްނޫން. ލެޓްސް ބީ ވެރީ ކްލިއާރ އެބައުޓް ދެޓް! ކަލެއަށް ކަލޭގެ މަންމަ ބަނޑުބޮޑުވީކަން އެނގުނު ދުވަހު މަގޭ މަންމަ ދެރަވީ ގޮތް އަދިވެސް ހަނދާން އެބަހުރި. މަންމަ ހެދީ ހަމަ ރަނގަޅަށް. ކަލޭގެ މަންމަ ރާއްޖެތެރޭގެ ކުޑަ ރަށަށް ފައްސާލީ ހަމަ ރަނގަޅަށް! އަހަރުމެން އުޅުނީ ނުލާހިކު އުފަލުގަ އޭގެ ފަހުން. މަންމައާއި ބައްޕައާ މައުވާއާ. އަނެއްކާވެސް ބައްޕަ ކަލޭ މަތިން ހަނދާންވާން ފެށީމަ ހުރިހާ ކަމެއް އެފުށްމިފުށަށް ޖެހެން ފެށީ. ބައްޕަ މަންމަ ވަރިކޮށް ދިޔައީ ވެސް އޭގެ ފަހުން. މަ ދުވަހަކުވެސް މަޢާފެއް ނުކުރާނަން ކަލެއަށާއި ކަލޭގެ މަންމައަށް!” މައުވާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ މަލާކާއި ދިމާލަށް ޝަހާދަތް އިނގިލި ދިއްކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު އަޔާޒް ވީ ނުރުހުމުގައި އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު މަލާކް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އެ ވީ ކަންތަކުގަ މަލާކްއަށް ކަމެއް ކުރެވެން އޮތް ނަމަ މަލާކް ކުރީސް. އެކަމަކު އޭރު އެ ޙާލަތްތައް ބަދަލުކުރަން މަލާކަށް ކުރެވެން އޮތް ކަމެއް ނެތް ކަންނޭނގެދޯ؟ އެހެންވިޔަސް މަލާކް މައުވާގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދެން…..އެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާފަ ދެމީހުން…” މަލާކް އެހާ ހިސާބަށް ބުނެލި ތަނާހެން ކޮޅަށް ތެދުވެލީ މައުވާގެ އަޑު ހަރުވިއެވެ.

 

“މަ ހަނދާން ނުނެތޭނެ! ހަނދާން ނުނައްތާނަން ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ވެސް. ކަލޭ ބަރުބާދުކޮށް މިދުނިޔެއިންވެސް ކަލޭގެ ނަން ފޮހެ ނުލެވެނީސް މަށަށް ހަމަ ނޭވައެއް ނުލިބޭނެ އަޑުއިވިއްޖެ؟!!” މައުވާ އެހެން ބުނެ ހަރުއަޑުން ނުބައި ބަހަކުން ގޮވާލަމުން މަލާކްގެ ގޮނޑީގައި ފައިން ޖަހައި ކޮއްޕާލިއެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ބޭނުންވި ގޮތަށް ނުވަނީސް އޭނަގެ ނަމުން ބާރަށް ގޮވާލަމުން އަޔާޒް މަލާކްގެ ގޮނޑީގެ ފަހަތުން އަތް އެޅިއެވެ. ދުވަހަކުވެސް އޭނައާއި ދިމާލަށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބު ކުރެވިފައި ނުވާ މަލާކަށް އެވަގުތު ހުރެވުނީ ގަބުވެފައެވެ. މައުވާ ހެދި ގޮތުންނާއި މަލާކަށް ވެފައި ހުރިގޮތުން އަޔާޒް ރުޅިވެރިކަމާއެކީ މައުވާއާއި ދިމާލަށް ބުނެލި ބަސްތައް ވެސް މަލާކަށް ދޭހަ ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ޢިމާރާތުން ނިކުންނަން ދެން ވެސް މަލާކަށް އެގޮތަށް އިނދެވުނެވެ. އޭނަގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް ފައިބައި ގިސްލެވެން ފެށީ އަޔާޒާއި އެކީ ކާރަށް އަރައި އެކަނިވުމުންނެވެ. ދުވަހެއްގެ ކޮޅުން ވެސް އޭނަ ގުޅުމެއް ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ރަނގަޅުނުވެ ހިނގައިދާނެކަމަށް އޭނަ ހިއެއްނުކުރެއެވެ. މީހަކު އެ ދަރަޖައަށް އޭނަދެކެ ނަފްރަތު ކޮށްފާނެކަމަށް އޭނަ ހިއެއްނުކުރެއެވެ. މައުވާ އޭނައާއިމެދު ހެދިގޮތާއިމެދު ވިސްނުމުން ރޮއިގަނެވުނީ އެހެންވެއެވެ. އަޔާޒް ކާރު ސްޓާޓް ކުރުމެއްވެސް ނެތި މަލާކް ކައިރިއަށް ގެނެސް ބައްދާލަމުން މަލާކްގެ ހިތްހަމަޖެއްސިއެވެ. ބައެއްމީހުންނަކީ ކައިރިއަށް ދިޔުމަށްވުރެ ދުރުމިނެއް ބެހެއްޓުން ރަނގަޅު ބައެއްކަމުގައި ވިސްނައިދިނެވެ. އަދި އެމީހުން އެ ނަފްރަތުކުރަނީ ވަކި ތިމާއަށް ކުރެވުނު ކުށަކުން ކަމަށް ނުވާނަމަ އެ ނަފްރަތަށްޓަކައި ހިތާމަކުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތެވެ. މަލާކްގެ ޒަމީރު އެ ބަސްތަކާއި އެއްބަސްވާން ދުވަސްކޮޅެއް ނެގިއެވެ. އެންމެ ފަހުން އަޔާޒްގެ ހިތްވަރުން މަލާކް މުޅިންހެން ހަމައަކަށް އެޅުނެވެ.

 

އޭގެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން އަޔާޒްމެންގެ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ބެލެން ފެށިއެވެ. އެ މައްސަލައަށްޓަކައި ޙަލީމްގެ ވަޞިއްޔަތުގެ ދެ ހެކިވެރިން ކަމަށްވާ މަޒީދާއި މަސްޢޫދު ވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރުވިއެވެ. މަސްޢޫދުވެސް މާލޭގައި ހުރިކަމާއި މަސްޢޫދު އައީ ކީއްކުރަންކަން މިހާރު މަލާކަށާއި އަޔާޒަށް ވެސް އެނގެއެވެ. މަލާކް މަޒީދު އޭނަގެ އަސްލު ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރިޔަސް އޭނަ ބަލައި ބޮޑުކުރި ބައްޕައާއިވެސް ބައްދަލުކުރަން ދޭތެރެދޭތެރެއިން ދެއެވެ. ކަންވެ ނިމިދިޔަ ގޮތް އެނގުމުން އެ ބައްޕައަށްޓަކައިވެސް ހިތުގައި ޤަދަރެއް ވީތީވެއެވެ.

 

އެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދިޔައީ އަޔާޒްގެ ޢާއިލާއާއި، އަޔާޒްގެ ދޮންމަންމަ ޢަޒީޒާގެ ޢާއިލާގެ އިތުރުން މައުވާއާއި މަހީރާގެ ވެސް ހާޒިރީގައެވެ. އެހާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު މަހީރާމެން މި މައްސަލައަށް ހާޒިރުވަނީ ކީއްވެކަން ވެސް އަޔާޒްމެންނަށް ސާފުވެފައިވިއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ނިޝާން އޭނައަށް ވީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ދައްކައި އެމީހުންގެ ކޮޅު ދިފާޢުކުރިއެވެ. މައްސަލަ އަޑުއަހާ މީހަކަށް ވެސް ދެ ވަކީލުންކުރެ ޙަޤީޤަތަށް ބުރަވަނީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. އެހެނަސް މަހީރާއާއި މައުވާ ނުހަނު ހަމަޖެހިގެން ތިބީ އެމީހުންގެ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އެމީހުންނަށް އާ ގާޒީއަކަށް ވިޔަސް އެ ގެދޮރު މިލްކުކުރަން ބޭނުންވާ ސަލީމް އެ ގާޒީއަށް ފައިސާ ދީފަ ހުންނާނެކަމަށް ހީކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް ގާޒީ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ޢަބްދުލްޙަލީމްގެ މުދާ އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމި ގޮތުން މަހީރާއާއި މައުވާގެ މޫނުމަތިން ވެސް ނުރުހުންތެރިކަން ފާޅުވީ އެއްވަރަކަށެވެ. އަޔާޒްމެން އުފާފާޅުކުރަން ފެށި ވަގުތު ޢަޒީޒާމެން މަހީރާގާތު ނުރުހުންތެރިކަމާއެކީ މިއީ ކިހިނެއްވީ ކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރަން ފެށިއެވެ. މަހީރާ އައިސްފައިވި ރުޅީގެ ތެރެއިން މަޒީދާއި އޭނަގެ ލޯ ބައްދަލުވުމުން ވީ ނުރުހުމާއެކީ އޭނަ އެތަނުން ތެދުވެގެން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. މައުވާއާއި ޢަޒީޒާމެންވެސް އޭނަގެ ފަސްފަހަތުން ދިޔައެއްކަމަކު މަހީރާ އެންމެ އަވަހަށް ގޮސް ކޯޓާއި ތަންކޮޅެއް ދުރު ހިސާބެއްގައި މަޑުކޮށްލަމުން އޭނަގެ ފޯނު ނެގިއެވެ. ފޯނު ނެގުމާއެކު އޭނަ ގުޅާލީ ސަލީމް ނޫން ދެވަނަ މީހަކަށް ނޫނެވެ.

 

“ސަލީމް! މިއީ ކިހިނެއްތަ މިއަދު ޙަލީމްގެ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ ކޯޓުގަ ނިމިގެން އެދިޔައީ؟ އަހަރެން އެ ގާޒީއާއި ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރީ ސަލީމް އަހަރެން ނުބުންޏަސް މި ވާހަކަތައް ހަނދާން ހުންނާތީ. މިއަދު މަޒީދުގެ އެ ފިހާރައިގެ ވެސް ވަކި ވަރެއް މައުވާއަށް ލިބޭގޮތަށް މިނިމުނީ! ކިހިނެއްވެގެންތަ ސަލީމް ތިއުޅެނީ؟!” މަހީރާ ސަލީމްއާއި ވާހަކަ ދެއްކީ އެއީ އޭނައަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްހެން ވެސް ހީނުވާ ފަދައަކުންނެވެ.

 

“އާނ…އަހަރެން ތިކަމާމެދު ހަނދާނެއްވެސް ނެތީ މިއަދު ޙަޤީޤަތުގަ. ކޮންމެވެސް ރަށެއްގެ ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވަން އައިސްފަ ހުރީމަ ހަނދާނުން ކައްސާލީ.” ސަލީމް ތެދުތެދަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“ބޭސް….ކީއްކުރާ ބޭސް ފިހާރައެއް ތި ހުޅުވަނީ؟ ތިހާވަރަށް ޕަބްލިސިޓީ ހޯދަން އަދި އިންތިޚާބެއް ކައިރިވެގެން އުޅެނީއެއްވެސް ނޫން. މަ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހިފަ މިހިރީ މިވަގުތު. ހަމަ މިހާރު މި މައްސަލަ އަލުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދީ ސަލީމް.” މަހީރާ ބުނެލިއެވެ.

 

“މުދާތައް އޭގެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތަށް ދިޔައިމަ އެ ވީ ގޯހެއް ނޫން ކަންނޭނގެދޯ؟ އަހަރެންގެ ޚިޔާލެއްނެތް ދެން ތި މައްސަލަ އަލުން ޖައްސާކަށް…..ދެން ބާއްވަނީ. ތަންކޮޅެއް ބިޒީކޮށް މިއުޅެނީ.” ސަލީމް އެހެން ބުނެ މަހީރާއަށް އެއްޗެކޭ ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއް ވެސް ނުދީ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އެއާއެކު މަހީރާ އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ ދަތްކުނޑި ވިކި މޫނުވެސް ރަތްވިއެވެ.

 

އެދުވަހު ކޯޓުން އަޔާޒްމެންނަށް ގެއަށް އާދެވުނު ވަގުތަކީ ޢަޒީޒާމެން އެމީހުންގެ އެއްޗެހި ހިފައިގެން އެގެއިން ނިކުންނަމުން ދިޔަ ވަގުތެވެ. އެމީހުން ރުޅި މޫނުތަކާއެކީ ނިކުމެގެން ދިޔައިރު އަޔާޒްމެން ގެއަށް ވަދެގެން ދިޔައީ އުފާވެރި މޫނުތަކާއި އެކީގައެވެ. ގެއަށް ވަނުމަށްފަހު ވެސް އުފާފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ގޭގައި ކުޑަކުޑަ ޕާޓީއެއް ބޭއްވިގެން ދިޔައެވެ. އެ އުފާތައް ފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން އަޔާޒަށް އޭނަގެ ކޮއްކޮއަށް ނަޒަރުތަކެއް ދެވެމުން ދިޔައެވެ. އަނުމްއަށް މާޒީގައި ދިމާވެފައި ހުރި ކަންތައް އެނގުނު ފަހުން މަލާކް ވަނީ އެ ވާހަކަތައް އަނުމްއާއި ވަކިން ދައްކާފައެވެ. މަލާކް ބުނި ގޮތުގައި އަނުމްވަނީ އޭނަގެ މާޒީ އޭނަގެ ތަޤްދީރުގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކޮށްފައެވެ. އެހެނަސް އަނުމް އެކަމާމެދު ދެރަވާ ވާހަކަ މަލާކް ބުންޏެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މުސްތަޤްބަލާއިމެދު ވިސްނުމުން އަނުމް ޖެހިލުންވާ ވާހަކަ މަލާކް ބުންޏެވެ. އެ ވާހަކައަކީ އަނުމްގެ ބޭބެއެއްގެ ގޮތުން އަނުމްއާއި ދައްކަން އެހާ ރަނގަޅު ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް އަޔާޒް އޭނަގެ ކޮއްކޮގެ ހިތްހަމަޖައްސައިދޭން ބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އެދުވަހު ހަވީރު އަނުމް އޭނަގެ ކޮޓަރީގެ ބެލްކަނީގައި ހުއްޓާ އަނުމްގެ ކައިރިއަށް ގޮސް ހުއްޓިލިއެވެ. އަދި ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުތޯ ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

 

“ދެން ވަރަށް ކޫލްދޯ އަނުމްވެސް ބައްޕަގެ ބައެއް އެޕާޓްމެންޓްގެ ތެރެއިން އެޕާޓްމެންޓްތައް އޮއުން ކުރަންޏާ؟ އަވަހަށް މެރީކޮށްގެން ފެމިލީއެއް ފަށަންވީއެއްނު؟” އަޔާޒް ސަމާސާ ރާގަކަށް ބުނެލި ވާހަކައިން އަނުމްއަށް ހީލެވުނެވެ.

 

“ހެހެ…..މެރީ…ދެން ކުރާނީދޯ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން؟ އެކަމަކު ހިއެއްނުވޭ އަނުމްއާއި މެރީކުރަން ބޭނުންވާނެ ކުއްޖަކު ހުންނާނެހެން…..” އަނުމް އެ ފުރަތަމަ ސުވާލުކޮށްލިއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނދާނަށް އައީ ފާއިޤްއެވެ. އެހެނަސް ފާއިޤްއަށް ވެސް އޭނަގެ މާޒީ އެނގުމުން އޭނައާއެކީ ޙަޔާތެއް ފަށަން ބޭނުން ނުވާނެކަން އެނގުންވުމުން އެ ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ ދެރަވެފައި ހުރެއެވެ. އަޔާޒްއަށް އެކަން މާ ރަނގަޅަށް ވެސް އެނގުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނަ އިތުރު ސުވާލެއް ނުކޮށް އަނުމް ހިތްހަމަޖައްސައިދެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

 

“އަނުމް…..ތިއްތި މި ބުނާ ވާހަކަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައްޗޭ. އަނުމްދެކެ ޙަޤީޤީ ލޯތްބެއްވާ ރަނގަޅު ފިރިހެން ކުއްޖެއްވިއްޔާ މާޒީގަ ކޮންމެ ކަމެއްވެފައިވިޔަސް އެ ކުއްޖަކު އަނުމްއަށް އިންކާރެއް ނުކުރާނެ. އިންކާރު ކުރާކަމަށްވަންޏާ އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކަށް އަނުމް ރަނގަޅަށް ނުބެލޭނެއޭ. އަނުމްއަށް ޙައްޤުވަނީ އަނުމްގެ ގޮތުގަ އަނުމް ބަލައިގަންނަ އަދި އަނުމްދެކެ ލޯބިވާ ކުއްޖަކު. އެކަހަލަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު ފެނުނިއްޔާ ތިއްތި ކައިރި ބުނައްޗޭ. ތިއްތި ސެޓްކޮށްދޭނަން!” އަޔާޒް އެ ފަހު ޖުމްލަ ބުނެލީ ބޮޑުވާ އިނގިލި ދައްކައި އެއްލޯ މަރާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އަނުމްއަށް ހީލެވުނީ ހިސާބަކަށް ލަދުވެސް ގަނެފައި ހުރެއެވެ. އޭނަ ތިއްތިގެ ވާހަކައަށް ބޯޖަހާލިއިރު މޫނު ރަތްވެގެން ދިޔައީ ވެސް ފާއިޤް މަތިން ހަނދާންވެގެން ދިޔުމުންނެވެ.

 

އޭގެފަހުން ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އަނުމް މުޅިންހެން މަޝްޣޫލުވެގެން ދިޔައީ ދެ ހަފްތާ ފަހުން މައުވާ އޭނައަށް ދަޢުވަތު އެރުވި ޙަފްލާއަށް ގޮސް ދައްކާނެ ވާހަކަ ތައްޔާރު ކުރުމުގައެވެ. އަނުމް ކުރީކޮޅު ނިންމައިގެން ހުރީ މުޅި ޢާއިލާއަށް ސިއްރުން އެ ރެއަކު އެ ޙަފްލާ ބާއްވަން ނިންމިފައި އޮތް ހޮޓެލަށް ދިޔުމަށެވެ. އޭނަގެ ތިއްތިއަށާއި މަލާކް ދައްތިއަށް މައުވާގެ ރޭވުން އެނގޭކަން އަނުމްއަށް އެނގިގެން ދިޔައީ އޭނަ އެކަމާމެދު ނުތަނަވަސްވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ތިއްތިމެން ވެސް އޭނަ ރާވައިގެން ހުރި ގޮތާއި އެއްބަސްވީ އޭނަގާތު ހާސްނުވުމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަނުމް އެތަނަށް ގޮސް މާ ގިނައިރެއްނުވަނީސް ތިއްތިމެންވެސް އެތަނަށް ދާނެ ވާހަކަ އިވުމުން އަނުމްގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އޭނަ ކުރަން އުޅުނު ހެޔޮ ކަމަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔުމުން އަނުމް އޭނަ ޙަފްލާގައި ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ތައްޔާރުކުރަން ފެށީ އިތުރު ޖޯޝަކާއި އެކީގައެވެ.

 

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެ ޙަފްލާ އޮންނަ ދުވަސް ޖެހުނެވެ. ކުރިން ވެސް ރޭވިފައި އޮތްހެން އަނުމް އެ ހޮޓެލަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ދަތުރުފެށީ ވެސް ތިއްތިމެން އޭނައަށް ހޯދައިދިން ކާރެއްގައެވެ. އަނުމްއަށް ހޮޓެލާއި ހަމައަށް ދެވުމާއެކު މައުވާގެ ފަރާތުން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް އޭނައަށް ލިބުނެވެ. އެ ބިޔަ ހޮޓެލްގެ އެންމެ ތިރީ ފަންގިފިލާ ފަރުމާ ކުރެވިފައިވީ އެފަދަ ޖަލްސާތައް ބޭއްވޭނެ ގޮތަށް ހެދިފައިވި އެކިއެކި މާލަމްތަކުންނެވެ. އަނުމް އެ ފަންގިފިލާއަށް ގެންގޮސް ޙަފްލާ ބާއްވަން ނިންމިފައި އޮތް މާލަމަށް ގެންދިޔައީ މައުވާއެވެ. އެ މާލަމުގައި ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް ތައްޔާރުކުރެވި މޭޒުތަކެއް ޖެހިފައިވީއިރު އެކި ޒާތްޒާތުގެ މީހުން އެތަނުން ފެންނަމުން ދިޔަ ގޮތުން އަނުމްގެ ލޮލަށް ވެސް އުދަގޫވާ ގޮތްވިއެވެ. މާލަމުގެ ތެރެއިން ހިނގާފައި ގޮސް މައުވާ އަނުމް ބޭންދީ އެތަނުން ފެންނަމުން ދިޔަ ސްޓޭޖާއި ކައިރީގައި ހުރި މޭޒެއްގައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ކުރީ މޭޒުތަކުން ގިނައިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ބޭރުގެ ދޮންމީހުންކަން ވެސް އޭނައަށް ފާހަގަވިއެވެ. އެ ދޮން މީހުންގެ ތެރެއިން މި ޒަމާނުގައި އެހާ ދީނާއި ދެކޮޅުކަމަށް މަޝްހޫރު މަހީރާވެސް ފެނުމުން އަނުމްގެ މެއަށްވެސް ގޮތެއްވިއެވެ. އަނުމް ބަލަބަލާ ހުއްޓާ މައުވާ ގޮސް މަހީރާއާއި އެހެން ބޭރު މީހަކު ހުރި މޭޒެއްގެ ދޮށުގައި އިށީނދެ އެ ބޭރު މީހާއަށް ވެސް އޭނަ ދައްކާލިއެވެ. އެ ބޭރު އަންހެން މީހާ އޭނައަށް ބަލައި ހިނިތުންވެލީ ގޮތުން މައުވާ އޭނައަށް ތަޢުރީފުކުރީކަން އަނުމްއަށް އެނގުންވިއެވެ. އެއާއެކު އޭނަ ކުރަން މިއުޅޭ ކަމުގެ ބޮޑުކަން އަނުމްއަށް އިޙްސާސް ކުރެވުނެވެ.

 

ކޮންމެއަކަސް އެ ޙަފްލާ ފެށި އެކި މީހުން ޕޯޑިއަމަށް އަރައި އެކިއެކި ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އަނުމް ޕޯޑިއަމަށް އަރަން ޖެހުނެވެ. އަނުމްއަކީ އެމީހުން ފަތުރަން އުޅޭ ޚިޔާލަށް ނުހަނު ތާޢީދުކުރާ އަންހެން ކުއްޖެއްކަމަށް ބުނެ މައުވާ ތަޢުރީފު ކުރުމުން އެންމެންގެ އަތްތިލަ ބަޑީގެ އަޑު އެތަނުގައި ގުގުމާލިއެވެ. އަނުމްގެ ނަން ކިޔައި ޕޯޑިއަމަށް އަންނަން އެންގުމުން ވެސް އެ އަތްތިލަ ބަޑީގެ އަޑުތައް ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.

 

އަނުމް ޕޯޑިއަމަށް އަރަން ދިޔައިރު ކާރު ތެރޭގައި ތިބި މަލާކްއާއި އަޔާޒް ފޯނުން އެ މަންޒަރު ބަލަމުން ދިޔައިރު ފާއިޤް ވެސް ލަމްޔާއާއެކީ އެގޭގެ ޓީވީއިން އެޅުވިފައިވި ފޭސްބުކް ލައިވް ވީޑިޔޯ ބަލަން އިނެވެ. އަނުމް އެތަނަށް އެރިޔަސް އަނުމް ގޯސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެކަން ފާއިޤްއަށް ޔަޤީންވިއެވެ. އޭނަ ކަންބޮޑުވީ އަނުމް ދައްކަފާނެ ވާހަކައިގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަނުމްއަށް ދިމާވެދާނެ ކަމަކާއި މެދުގައެވެ.

 

އޭނައާއިމެދު އަޅާލާ އެންމެން ހިސާބެއްގެ ނުތަނަވަސްކަމެއްގައި ވަނިކޮށް އަނުމް ޕޯޑިއަމަށް އަރައި ބިސްމީގެ ބަރަކާތުން އެ ވާހަކަ ފެށުމުން އެންމެން ހުއްޓުން އަރާ ގޮތްވިއެވެ. މައުވާއާއި މަހީރާގެ އިތުރުން އެތާތިބި އެހެނިހެން މީހުންގެ މޫނުތައް ވެސް މިލައިގެން ދިޔަދިޔަހެން އަނުމްއަށް އެމީހުންގެ މޫނުތަކަށް ވަކިވަކިން ބަލާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އޭނަގެ މެއަށް ވެސް ފިނިވިއެއްކަމަކު ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ސާބިތުކަމަށް އެދި އޭނަ އޭނަގެ ވާހަކަ އިނގިރޭސި ބަހުން ފެށިއެވެ.

 

“އަޅުގަނޑު މި ޙަފްލާއަށް ޙަޤީޤަތުގަ އައީ މިއީ މިނިވަން ޚިޔާލުތަކަށް ވަރަށް ތާޢީދުކުރާ ޙަފްލާއަކަށްވީމަ. މިފަދަ ޙަފްލާއެއްގަ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތް ހާމަކުރަން ފެށީމަ އަޅުގަނޑު ނުހުއްޓުވާނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދަކާއެކީ މިތަނަށް މިއައީ. ހުއްޓުވިއްޔާ ހަމަ ގައިމުވެސް އޭގެ މާނައަކީ މިތާ މި ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކަކީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ހުރި އެހާ ބުރަދަނެއް ނެތް ވާހަކަތަކަށްދޯ؟ މީގެ ނުބައި މާނައެއް ނުނެގުން އެދެން. އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ވާކަން އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރަން. އެކަމަކު އެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރިއްޔާތު ތިބޭފުޅުންނާ ކުޑަކޮށް ތަފާތު….” އަނުމް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މަހީރާއާއި މައުވާގެ އިތުރުން ގޭގައި ހުރި ލަމްޔާގެ މޫނުމަތިން ވެސް އެތައް ކުލަވަރެއް އެއްފަހަރާ ފާޅުވެގެންދިޔައެވެ. މަހީރާއި މައުވާގެ ދެމެދަށް ވާގޮތަށް ހުރި ޚާއްޞަ މެހުމާނުވެސް އަނުމް ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިގޮތުން ނުހަނު ގަޔާވެގެން އަޑުއަހަން އިންގޮތުން މަހީރާ މައުވާގާތު ޝަކުވާކުރަން ޖެހުނީ މެސެޖަކުންނެވެ. މައުވާއަށް ލިބުނު މެސެޖުގައި އޮތީ މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ. މައުވާވެސް ނޭނގޭ ކަމަށްބުނެ މެސެޖުކޮށްލީ ނުރުހުންވެ އިނދެއެވެ.

 

“އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން…..މިއީ އިއްޔެ ނޫނީ މިއަދު އުފެދެން ފެށި ޚިޔާލުތަކެއް ނޫން. މިއީ ލޫޠު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ޚިޔާލުތައް. ލޫޠު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ޒަމާނުގަ ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގަ ހިންގެމުން ދިޔަ ޢަމަލުތަކެއް އެއީ. އަހަރުމެންނަށް އެއީ މިނިވަންކަމުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު އެ ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް ބޮޑަށް މިޒަމާނުގެ ކަންނޭނގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަ ކުރެވޭނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފެންނަ ގޮތަށް ފާޙިޝް ޢަމަލުތައް ހުރީމަ މީހުންގެ ސިކުނޑިތަކަށް ކުރާ އަސަރު. މިޒަމާނުގަ ވޭތުވާ ކޮންމެ 5 މިނެޓެއްގެ ތެރޭގަ ކިތައް އަންހެނުންނަށާއި ކުޑަކުދިންނަށްތޯ ޖިންސީ ގޮތުން އަނިޔާ ދެވެނީ؟ އަންހެނުން މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދާއިރު ރައްކާތެރިކަމެއް އިޙްސާސް ނުކުރެވެނީ ކީއްވެތޯ؟ ކަންތައް މިހެންވާންވީ ކީއްވެތޯ؟ އެއީ އެފަދަ މަންޒަރުތަކުން ސިކުނޑި ތަޣައްޔަރުވެފަ ތިބި މީހުން ގިނަވީމަ. ލޫޠު ޢަލައިހިއްސަލާމް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި އެ ހިންގަމުން ދިޔަ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވަތު ދެއްވީ މި ސަބަބުތަކާހުރެ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެލާނަން. މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު ހަދަނީ ހަމައެކަނި ފާޅުގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަކަށް ނޫން. މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައި ﷲ އަންގަވާފައިވި ގޮތަށް އަޅުގަނޑު ލޯބިކުރަން. ފާޅުގައި ވެސް އަދި ސިއްރިއްޔާތުގައި ވެސް އެއްވެސް ގޮތަކުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި އަޅުގަނޑު ދެކޮޅު…..” އަނުމް އެހެން ބުނުމާއެކު އެ ހޯލުގައި ތިބި އެންމެންނަށް އެކުއެކީގައި ޝޮކެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. މަންޒަރު ބަލަން ތިބި އަޔާޒަށާއި މަލާކަށް ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލެވުނުއިރު ލަމްޔާގެ ސިޓިންގް ރޫމުގައި އިން ފާއިޤްގެ މެއަށް ވެސް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ރުޅިން ރަތްވެފައި ހުރި ލަމްޔާ މައުވާއަށް ގުޅާލަމުން ވާހަކަ ދެއްކި އަޑު އިވުނެވެ.

 

“މައުވާ! އެއީ ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތަ އެ އަންހެނާ އެ ދައްކަނީ؟ އޭނަ ހުއްޓުވާ ނިކަން އަވަހަށް. އެބައިނގެއެއްނު އަހަރުމެންނަށް ގެއްލުންވާނެ ވަރު މި އިވެންޓް ފޭލްވެއްޖެއްޔާ؟” ލަމްޔާ އެހެން ބުނެލި އަޑަށް ފާއިޤްއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

 

“މަށަކަށް ނޭނގޭ. މޭގަން ވެސް އެ އަންހެނާ އަހަރެން ގެނައީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އެބަ އުފައްދާ. އަހަރެން އުޅުނިން ޕޯޑިއަމަށް އަރައި އޭނަ ހުއްޓުވަން. އެކަމަކު މޭގަން އެހެން ހަދަން އިންކާރު ކުރީ އެ އަނުމްއަކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށި ގޮތުން. ހުއްޓުވައިފިއްޔާ ވެސް އަހަރުމެންގެ އަގު ވެއްޓޭނީ.” މައުވާ ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނަ އިން ގޮނޑިން ތެދުވެގެން ގޮސް ހޯލުގެ އެއްފަރާތެއްގައި މަޑުކޮށްލަމުން ނުރުހުންތެރި ވައި އަޑަކުންނެވެ.

 

“ދެން! ކޮންމެވެސް ގޮތަކަށް އޭނަ ހުއްޓުވަން އެބަޖެހޭދޯ؟ ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުކަނޑާލާ! ކަނޑާލާފަ ތިތާނގެ ކަރަންޓު ކަނޑާލާ. އެދުވަހު މަލާކަށް ހެދިގޮތަށް. ކަނޑާލާފަ ތީނަ ރަނގަޅު ތަނެއްގަ ބަންދުކޮށްފަ ބަހައްޓާފަ ފިލާވަޅެއް ނަގައިދީ! އަވަސް!” ލަމްޔާ އައި ރުޅީގައި އެ ހުރިހާ ވާހަކަތައް ދައްކާލީ އެތާ އެހެން މީހަކު ހުރިކަން ވެސް ހަނދާން ނައްތާލުމުންނެވެ. އޭނައަށް ރުޅިވެރި ނަޒަރެއް ދީގެން އިން ފާއިޤް ފެނުނީ ފޯނު ކަނޑާލި ފަހުންނެވެ. ފާއިޤް އިތުރު އެއްޗެކޭ ވެސް ބުނުމެއްނެތި ސޯފާއިން ތެދުވެ ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ސައިކަލުގެ ތަޅުދަނޑި ނަގަމުންނެވެ. ލަމްޔާ އޭނަގެ އާދައިގެ މަތިން އޭއިއޭ ކިޔައި ފާއިޤް ހުއްޓުވަން އުޅުނެއްކަމަކު ފާއިޤް މަޑެއްނުކުރިއެވެ. ބަދަލުގައި ލަމްޔާ ގޭންގުގެ ބަޔަކަށް ގުޅަން އުޅުނެއްކަމަކު ޖެހިލުންވީ ސަލީމް މަތިން ހަނދާންވުމުންނެވެ. ފާއިޤްއާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅައިފިނަމަ އޭނައަށް ލިބިފައި ހުރި ފައިސާއާއި ގެދޮރުވެސް ގެއްލުނީކަން ޔަޤީންވުމުން ލަމްޔާއަށް ވެސް ދަތްކުނޑި ވިކަވިކައި ހުރުން ނޫންކަމެއް ނުވިއެވެ.

 

**

 

“އެކަމަކު އަޅުގަނޑު ނުބުނަން އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ އެދުން ހުންނަ މީހުންނަށް މަލާމާތްކޮށް އަނިޔާ ކުރަންވާނެއޭ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަންނަވަނީ ހުރިހާ އެންމެންނާއި މެދު ވެސް އިޙްތިރާމާއި ޤަދަރާއެކީ ކަންތައް ކުރަން. އަޅުގަނޑުމެން ނަފްރަތު ކުރަނީ އެ ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ އެ އިޙްސާސްތައް ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީ ބޭނުންވާކަން. އެއީ އުފަންވާއިރު ހުންނަ އިޙްސާސްތަކަށް ވިޔަސް އަދި ޙަޔާތުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އުފެދުނު އިޙްސާސްތަކަށް ވިޔަސް އެ ޢަމަލުތަކުގައި އުޅުމަކީ އެމީހުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ކަންތައް. އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރަނީ އެ ގެއްލުންހުރި ފާޙިޝް ޢަމަލުތަކުން އެމީހުން ދުރުކޮށްދިނުމަށް. ޓްރާންސްޖެންޑާރގެ ސަބަބުން ހިތާމަކުރަނީ ކިތައް މީހުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ދިރާސާތަކުން އެނގޭނެ. އަނބުރާ އޭނަ ހުރި ގޮތަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންވަނީ ކިތައް މީހުންކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދަސްކޮށްދެއްވަނީ މި ކަހަލަ ޙާލަތްތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތް…..” އަނުމްއަށް އެހާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދެކެވުނުތަނާހެން ކުއްލިއަކަށް މުޅި ތަނަށް އަނދިރިކަމެއް ވެރިވެގެންދިޔައެވެ. ކަރަންޓު ދިޔައީކަން އެނގި ގިނަ ބަޔަކުން އެމީހުންގެ ފްލޭޝްލައިޓްތައް ޖައްސަން ފެށުމުން އަނުމްވެސް ޕޯޑިއަމްގެ މަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް އޭނަގެ ފޯނު ނަގަން އުޅުނެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ކުރިން ކޮންމެވެސް ފިރިހެނަކު ފަހަތުން އައިސް އޭނަގެ އަނގައިގައި އަތް އަޅައި އޭނައަށް ތަދުވާވަރަށް ގައިގައި ހިފަހައްޓާލަމުން އުފުއްލާލިއެވެ. އަދި އޭނަ އަޑު ލައްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އޭނަ ސްޓޭޖަށްވުރެ ތިރި ތަނަކަށް ގެންގޮސް އެތާނގެ ބިންމައްޗަށް އޭނަ ވައްޓާލިއެވެ. ވީތަދާއެކީ އަނުމްއަށް ރޮވެން ފެށި ވަގުތު އެމީހަކު ވައިރެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން އަނުމްގެ ދެއަތް ބަނދެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޮޅާލެވިފައިވި ފޮތިކޮޅެއް އަނުމްގެ އަނގައިގެ ތެރެއަށް ކޮއްޕައި ބޮލުގެ ފަހަތުން އެ ފޮތިކޮޅު އައްސާލިއެވެ. އެހާވަރުން ވެސް އަނުމްގެ ރުއިމުގެ އަޑު ނުހުއްޓުމުން ކޮންމެވެސް ސްޕްރޭއެއް ޖަހާލެވުނު އަޑާއެކީ ޕެޕާރ ސްޕްރޭގެ ވަސް އަނުމްގެ ނޭފަތުގައި ޖެހި އިސާހިތަކު ކެއްސަން ފެށިއެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވަނީސް އޭނަގެ ލޮލުންވެސް ދިލަ ނަގައި ނޭވާ ކުރުވާން ފެށި ވަގުތު އެމީހަކު އޭނަ އެ ލީ ތަނަކުން ނިކުމެ ދޮރު ލައްޕާލިކަން އަނުމްއަށް އެނގުނެވެ. އޭނަގެ ކުރިމަތިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މައުވާ ޕޯޑިއަމަށް އަރައި އެއްޗެކޭ ބުނަން ފެށި އަޑު އިވުނު ގޮތުން އޭނައަށް އޮވެވުނީ ބެކްސްޓޭޖުގައިކަން އަނުމްއަށް އެނގުންވިއެވެ.

 

ފާއިޤްއަށް ސައިކަލުގައި ހޮޓެލްއާއި ހަމައަށް ދެވުނީ އެ ވަގުތެވެ. ސައިކަލު ޕާކްކުރަން ވެސް ޚިޔާލުނުކޮށް އެތާ މެދުގައި އޭތި ބަހައްޓާފައި ފާއިޤް ސައިކަލުން ފޭބީ ހޮޓެލުން ނިކުންނަމުން ދިޔަ ބައެއް މީހުން ކަރަންޓު ދިޔައީ ކީއްވެތޯ އަހަމުން ދިޔަ ގޮތުންނެވެ. ފާއިޤް ކަންބޮޑުވެގެން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ ދިގު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ހޮޓެލަށް ވަންނަން ދިމާކުރި ވަގުތު މައުވާއާއި ދިމާވިއެވެ.

 

“އަނހަ އަނހަ! މިއޮތް އައީ ކޮންކުއްޖެއް؟ މިކުއްޖާ އަންނާނެ ޚަބަރު އަހަރުމެންނަށް ލިބިފައޭ އޮތީ…” މައުވާ ފާއިޤްގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި ދަމާލަމުން އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ބުނެލިއެވެ.

 

“މަ ނުއުޅެން ވާހަކަ ދައްކާ ހިތުންނެއް. އެނގޭ އަނުމްއަށް ކަމެއްކޮށްގެންކަން ކަލޭމެން ތިއުޅެނީ. އަނުމްއަށް ގޮތެއްވިޔައެއް ނުދޭނަން އަހަންނެއް!” ފާއިޤް ސާބިތުކަމާއެކީ އެހެން ބުނެ ދާން އުޅުމުން މައުވާ އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ ކޮނޑުގައި އަތް އަޅައި ދަމާލިއެވެ. އެއާއެކު ފާއިޤް އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ ކޮނޑުގައި އޮތް މައުވާގެ އަތް ނަގައި ބާރަށް ފޮޅުވާލަމުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ފާއިޤްގެ އެ ޙަރަކާތުން އަތަށްވި ތަދާއެކީ މައުވާގެ ރުޅިވެސް ހޫނުވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަ ފޯނު ނަގައި ފުލުހުންނަށް ގުޅާލީ ފުލުހުން ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އޭނައަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށް ހީކުރަމުންނެވެ. އެމީހުންނަށް މިހާތަނަށް އެހީވަމުން ދިޔަ މަތީ މަޤާމުގައި ހުރި ފަރާތް އެމީހުންނާއި ދުރުވީ ވާހަކައެއް އޭނަގެ މަންމަ އޭނައާއި ޙިއްސާ ކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ.

 

ހޮޓެލަށް ވަދެވުމާއެކު ފާއިޤް އަޑުގެ ކޮޅަށް އަނުމްގެ ނަމުން ގޮވަމުން ފްލޭޝްލައިޓްގެ އެހީގައި ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ފެންނަމުން ދިޔަހާ ދޮރެއްގައި ތަޅައި ހުޅުވޭ ދޮރުތައް ހުޅުވައި ބަލަމުން ދިޔައެވެ. އެ ހުރިހާ މާލަމްތަކުގެ ތެރެއިން މީހުން ތިބި މާލަމުގެ ތެރެއިން ވެސް އޭނަ އަނުމްގެ ނަމުން ބާރަށް ގޮވިއެވެ. އެހެނަސް އެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ތެރެއިން ވެސް އަނުމްގެ އަޑެއް ނުއިވުމުން އަނުމް ހުރީ އެތާނގައި ނޫންހެން ހީވި ފާއިޤް އެތަނުން ނިކުމެ އެހެން ތަންތަން ބަލަން ފެށިއެވެ.

 

އޭގެ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ހޮޓެލްގެ ކަރަންޓު އައި ވަގުތަކީ ފުލުހުންގެ ކާރުތަކުގެ އަޑުވެސް އެ ހިސާބުގައި ގުގުމާލި ވަގުތެވެ. އެ ކާރުތައް އަންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު މައުވާއަށް ފެނުނެއްކަމަކު އޭނަ ކިބުރުވެރިކަމާއެކީ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތީ އެތެރޭގައި ހުރި ފާއިޤް ފުލުހުންނަށް ދައްކައި އެންމެން ކުރިމަތީގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނުކަމަކީ ފުލުހުން އެ އައީ އޭނައަށްވުރެ ކުރިން އެތާ ތެރޭގައި ހިނގާކަމެއް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ބައެއް އެދުމަށްކަމެވެ.

 

މައުވާ އޭނަގެ ކިބުރުވެރި ޚިޔާލުތަކާއެކީ ގޮސް ހޯލަށްވަދެ އޭނަގެ މަންމައާއި މޭގަން ތިބި މޭޒުގެ ކައިރިއަށް މަޑުކޮށްލި ވަގުތަކީ ފުލުހުންގެ ބަޔަކު އެ މާލަމުގެ ދޮރުމައްޗަށް އެރި ވަގުތެވެ.

 

“އައިޝަތު މައުވާ މަޒީދު އަދި މަހީރާ އާދަމް. އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ތި ދެބޭކަނބަލުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ތި ދެބޭކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރަން.” ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސްކޮށް ހުރި މީހާ އަންގާލިއެވެ. އެއާއެކު މަހީރާއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެލެވުނެވެ.

 

“ކީކޭ؟! ކޮން ޙައްޤަކާ ލައިގެން އަހަރުމެން ހައްޔަރު ކުރަން ތިއުޅެނީ؟!” މަހީރާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ސުވާލުކުރިއެވެ.

 

“މިފަދަ ޖަލްސާތައް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ހިންގުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއް. އަދި މި ނޫނަސް މަހީރާ އާދަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެފެއާޒްގެ ތެރެއިން ހިންގާފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ. އައިޝަތު މައުވާ މަޒީދު މި ހައްޔަރު ކުރެވެނީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ޢަމަލުތައް ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށްޓަކައި. އަދި މަރިޔަމް މަލާކް ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން.” ފުލުސް މީހާ ތަފްޞީލުކޮށް ކިޔައިދިނެވެ. އެހިނދު މަހީރާއާއި މައުވާ ދެލޯ ބޮޑުވެ ކުރާނެ ކަމެއް ނޭނގި ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ތިއްބާ ފުލުހުންގެ ފަހަތުން އައި އަޔާޒްއާއި މަލާކްވެސް އެތަނުގެ ތެރެއަށް ވަނެވެ. ފުލުސް މީހާގެ ވާހަކަ ނިމުމާއެކުހެން އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“މަހީރާ އާދަމްގެ ކުށްތަކަކީ ހަމައެކަނި އެއެއްނޫން. މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަންހެނެއްގެ ބޮލުގަ ކައިވެނިން ބޭރުން ގުޅުމެއް ހިންގިކަމުގެ އިލްޒާމު އެޅުވުން ވެސް އެބައޮތް. ޢާއިލާއެއްގެ މަންމައަކަށް ބިރުދައްކައި އެ މަންމަ އެ ޢާއިލާއާއި ދުރުކުރުވި މައްސަލަވެސް އެބައޮތް. މީހަކު ލައްވާ މަރިޔަމް މަލާކްގެ އެމްއާރްއައި ރިޕޯޓް ބަދަލުކުރި މައްސަލަވެސް އެބައޮތް. އައިޝަތު މައުވާ މަޒީދު މީހަކު ލައްވާ އަހަންނަށް މަސްތުވާ އެއްޗެއް ދިން މައްސަލަވެސް އެބައޮތް. މި މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން.” އަޔާޒް މަހީރާމެންނަށް ބަލަން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެހިނދު މަހީރާއާއި މައުވާއަށް ވެސް ތިބެވުނީ ދަތްކުނޑި ވިކަވިކައެވެ.

 

އޭރުވެސް އަނުމްއަށް ގޮވަމުން ހޮޓެލްގެ ތެރެއިން ހިނގަމުން ދިޔަ ފާއިޤްއަށް އެންމެ ފަހު ހުޅުވާލެވުނު ދޮރާއެކީ އޭނައަށް ކުކުރުމެއްގެ އަޑުއިވުނެވެ. ތަނުގެ ގޮތުން އެއީ ކޮންމެވެސް މާލަމެއްގެ ބެކްސްޓޭޖްކަން އޭނައަށް އެނގުނެވެ. ކުކުރުމުގެ އަޑު އަހަމުން އަނުމްގެ ނަމުން ގޮވަމުން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް އެތާ ކަނަކަށް ކުރުގެޅިފައި އޮތް އަނުމް ފެނިފައި ފާއިޤްގެ ހިތަށް ތަދުވިއެވެ. އޭނަ އޭގެ ފަހުން އަނުމްގެ ނަމުން ގޮވާލި ވަގުތު ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވީ އޭނަގެ ހިތާއި ގާތް މީހަކު އަނެއްކާވެސް އޭނައާއި ވަކިވެދާނެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ހިތާމައާއި އެކިގައެވެ. ވީ ދެރައާއެކީ ފާއިޤް ވަގުތުން ގޮސް އަނުމްގެ އަތް މޮހެލަދީ އަނގައިގައި ބަނދެވިފައި ހުރި ފޮތިކޮޅު ނަގައި އަނުމްގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ހުރިހާ ގެއްލުމަކުން އަނުމް ފޮރުވަން ބޭނުންވި ފަދައަކުންނެވެ. އެވަގުތު އަނުމްއަށް ވެސް ކުރު ނޭވާތަކެއްލަމުން ފާއިޤްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ.

 

“ކަލެއަށް ކެރުނީ ކިހިނެއް ތިކަހަލަ ވާހަކައެއް ހިފައިގެން އަހަރުމެން ހައްޔަރުކުރަން އަންނަން؟ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ގުޅަންވީތަ؟!” މަހީރާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ އެހެން ބުނެލީ ޤަބޫލުކުރަން ވެސް ބޭނުމެއް ނުވެފައި އެމީހުންނަށް ބިރު ދައްކާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ބޭރުން އަންނަމުން ދިޔަ މީހަކު އެ މާލަމާއި ކައިރިވާން ފެށިފެށިހެން ފުލުހުންގެ ނަޒަރު އެ ދިމާލަށް އަމާޒުވެ އެމީހުން އެ އަންނަމުން ދިޔަ މީހަކާއި ކުރިމަތިލައި ކުރުނީސް ސަލާމްކުރިއެވެ. އެ ހިނދު އެންމެންނަށް އެކުއެކީގައި ބޭރަށް ބަލާލެވުނު ވަގުތު މާލަމަށް ވަދެގެން އައީ ބޮޑީގާޑުންނާއެކީ އައި ރައީސް ސަލީމް ނޫން ދެވަނަ މީހެއްނޫނެވެ. ސަލީމް ފެނުމާއެކު އެތާތިބި އެންމެން އެކުއެކީގައި ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ.

 

“މި ހޮޓެލްގަ މިފަދަ ކަމެއް ހިނގާކަން އެނގިގެން އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް މިތަނުގެ ޙާލަތު ދެނެގަންނަން ބޭނުންވީމަ މިއައީ…” ސަލީމް ބުނެލިއެވެ. އޭނަގެ އަޑު ބެކްސްޓޭޖުގައި ހުރި ފާއިޤްއަށް އިވުނު ވަގުތު އޭނަގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ބޭރުން އިވެމުން ދިޔަ އަޑުތަކަށް ދެވުނެވެ.

 

“ރައީސް ނިކަން ބައްލަވާ! އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިޔާލުތައް ފާޅުކުރަން ޙަފްލާއެއް ބޭއްވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ހައްޔަރުކުރެވެން މިއުޅެނީ. މިއީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މުޅިން ޚިލާފުކަމެއް ނޫންތޯ؟” މަހީރާ ދެރަވާކަމަށް ހެދެމުން ވާހަކަ ދެއްކީ ސަލީމް ފަހަކަށް އައިސް އޭނަގެ ކަންތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރިޔަސް އޭނައަށް މި ޙާލަތުގައި އެހީވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަމުންނެވެ. އެހެނަސް….

 

“ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ގުޅޭ ޤާނޫނު އޮންނާނީ ވަކި ހައްދުތަކާއި އެކީ. އިސްލާމް ދީނާއި ދެކޮޅުވާ ޚިޔާލުތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުކަމެއް.” ސަލީމް އަންގާލިއެވެ. އެ އަޑު ބެކްސްޓޭޖުގައި ހުރި ފާއިޤްއަށް އިވުނު ވަގުތު އޭނަގެ ދެބުމަ ކައިރިވީ ވިސްނުމެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލުމުންނެވެ. ހަމަ އެވަގުތު މައުވާ ‘އެކަމަކު’ އޭ ކިޔައި އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅުނު ތަނާހެން މަހީރާ ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ސަލީމާއި މުޚާތަބުކޮށް ކަލެއަށް ތިވެގެން އުޅެނީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ. މަހީރާ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވެސް އެކުރެވުނީ ކުށެއްކަން ސަލީމް ފާހަގަކޮށް އެމީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރުމަށް ސަލީމް ވެސް ފުލުހުންނަށް އެންގިއެވެ. ފުލުހުން އެމީހުން ގާތަށް އަންނަން ފެށުމުން ގޮތް ހުސްވި މައުވާ ރޮވިފައިހުރެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް މަލާކް ކައިރިއަށް ގޮސް މަލާކްގެ ކުރިމައްޗަށް ތިރިވިއެވެ.

 

“މަލާކް! މަލާކް ނިކަން ބަލާބަލަ މަލާކްގެ ދައްތައަށް މިދިމާވާ ގޮތް. މި ދައްތަގެ ދިފާޢުގަ އެއްޗެކޭ ނުބުނާނަންތަ؟ ބަލާބަލަ މި އަޔާޒް ދައްތައާ ދޭތެރޭ ހަދާގޮތް. އެނގޭތަ؟ މަލާކްގެ ކޮޓަރީގަ ހުއްޓެއްނު ކެމެރާއެއް؟ އޭގެ އެހީގަ އަޔާޒް އުޅުނީ މަލާކްގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދިރާސާއެއް ހަދަން. އެހެންވެއޭ އޭނަ މަލާކްއަށް ފަރުވާ ކުރަން ފެށީވެސް. އޭނަ މަލާކްއާ އިނީވެސް ހަމައެކަނި އެކަމަށްޓަކައި. މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު މީހެއްނޫން މަލާކް….ބަލާބަލަ ދައްތައަށް ވެސް މީނަ ހަދަން އުޅޭ ގޮތް…” މައުވާ އޭނަގެ ސިކުނޑި ސަކަރާތްވެގެން އުޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. މައުވާ ކެމެރާއާއި ގުޅިގެން ހަދާލި ވާހަކަ އިވިފައި މަލާކަށް އަސަރެއްނެތް ގޮތަކަށް ހީލެވުނެވެ.

 

“އޮހް! މަލާކްއާ މަލާކްގެ ފިރިމީހާއާއި ދެމެދު ތިކަހަލަ ޝައްކެއް އުފައްދަން ބެހެއްޓި ކެމެރާއެއްދޯ އެއީ؟ އެކަމަކު ވަރަށް ދެރަ. މަލާކް އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޔާޒްއަށް އިތުބާރުކުރަން. އަދި އަޔާޒް މިވަގުތު އެ އަޅާ ފިޔަވަޅަކީ ވެސް ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ދެކެން. އުއްމީދަކީ މަލާކްގެ ތި ދައްތައަށް އަދަބެއް ލިބިގެންވިޔަސް ހެޔޮ ވިސްނުން ލިބުން އިން ޝާ ﷲ!” މަލާކް ބުނެލިއެވެ. އޭނަ އެހެން ބުނިތާ މާ ގިނައިރެއްނުވެ ފުލުހުން އައިސް މައުވާވެސް ތެދުކުރުވައިގެން ގަދަކަމުން ގެންދަން ފެށިއެވެ. އެ ވެގެން ދިޔައީ މައުވާއާއި މަހީރާގެ ރޭވުންތަކުގެ ނިމުމަށެވެ.

 

**3 އަހަރު ފަސް**

 

ހަވީރު 4 ޖެހި ވަގުތު ފާއިޤް ނިކުމެގެން އައީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލެއްގެ ސްޓޭޝަނުންނެވެ. ސްޓޭޝަނުން ނިކުންނަމުން އޭނައަށް އެ ޢިމާރާތާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ ހިނިތުންވުމަކާއި އެކީގައެވެ. އެ ސްޓޭޝަންގައި އޭނަ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އެސިސްޓެންޓް އައިޓީ ޓެކްނީޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނައަށް އެ ވަޒީފާ ލިބުނީ ސްކޫލް ނިމުމުގެ ވެސް ކުރިން އޭނަ ވަޒީފާއެއް ނުލިބިގެން ޝަކުވާ ކުރުމުން އެ ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައްޕަގެ ރައްޓެއްސަކާއި ބައްޕަ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. ކޮންމެހެން ވެސް ފާއިޤް ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވީ އެރޭ އަނުމް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުމުން ވެސް އޭނަ އަނުމްގެ ޙާލު ބަލަން ދިޔުމުން، އަޔާޒް ސަމާސާއަކަށް އޭނަގާތު ތިއީ އަނުމްއާ އިންނަން ބޭނުންވާ ކުއްޖެއްތޯ އެހުމުންނެވެ. އަދި އެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން އަނުމްއާ އިންނަން ބޭނުންވާނަމަ ރަނގަޅު ވަޒީފާއެއްގަ ހުންނަންވާނެ ވާހަކަ ބުނުމުންނެވެ.

 

ބައްޕަގެ އެހީގައި ވަޒީފާ ލިބުނަސް އެ މަސައްކަތް ދަސްވަންދެން ފާއިޤް މުސާރަ ހޯދަން އިންކާރު ކުރިއެވެ. އެހެނަސް އައިޓީގެ މަސައްކަތް ދަސްކުރަން އޭނައަށް މާ ގިނަ މަސްތަކެއް ނުނެގިއެވެ. އައިޓީއަކީ އޭނަ ޝައުޤުވެރިވާ ފަދަ ދާއިރާއަކަށްވެފައި އެތަނުގެ އައިޓީ އެންމެ މަތީ މީހަކަށް ހުންނަ އައްޒާމަކީ އޭނައަށް ބޭބެއެއް ފަދަ މީހަކަށްވާތީވެއެވެ. އައްޒާމްގެ އެހީގައި ނުހަނު އަވަހަށް ފާއިޤް އެ ދާއިރާއިން ކުރި އަރައި އައްޒާމް ނުހުންނަ ވަގުތުތަކުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ވެސް އޭނައަށް ޙައްލުކުރެވެން ފެށިއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އޭނަ ސްކޫލް ނިމުމާއެކުހެން އެ ކުންފުނިން ވަޒީފާ ލިބުނެވެ. އެ ވަޒީފާގައި އޭނަ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަނީ އައްޒާމާއި އައްޒާމްގެ ޅިޔަނެއް ކަމަށްވާ އެ ޗެނަލްގެ ސީނިއާރ ޖާރނަލިސްޓް މިރްޒާންބެއާއި އެކީގައެވެ. އެދެމީހުންނާއެކީ އުޅުމުން ފާއިޤްގެ އުޅުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އައިކަން އޭނައަށް ފާހަގަވިއެވެ.

 

އެދުވަހުވެސް ފާއިޤް ނިކުމެގެން ގޮސް ކާރަށް އަރަން އުޅުނު ވަގުތު އައްޒާމް ސްޓޭޝަން ތެރެއިން ނިކުންނަމުން ‘އޭ ފާއިޤް’ އޭ ކިޔައި ގޮވާލިއެވެ. ފާއިޤް އޭނަގެ ކާރު ކައިރީގައި ހުރެ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ދިގު ޗުއްޓީއެއް ނަގައިގެން ގޮސް ހަނީމޫން ހަދަންދޯ ތިދަނީ؟ ހެޕީ ހޮލިޑޭސް!” އައްޒާމްވެސް އެދުވަހުގެ ޑިއުޓީ ނިންމުމަށްފަހު ނިކުންނަމުން ބުނެލިއެވެ. އައްޒާމް ބުނެލި ވާހަކައަށް ‘ތޭންކްސް’ އޭ ބުނެ ހީލަމުން ފާއިޤް ކާރަށް އެރިއެވެ.

 

އަނުމްއާއި އޭނަގެ ކައިވެނި ކުރެވިގެން ދިޔައީ މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިންނެވެ. ވަޒީފާ ލިބުމަށްފަހު ވެސް ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން އަނުމް ކައިރިން ކައިވެންޏަށް ނުއެދި ފާއިޤް ހުރެވުނީ ލަދުންނެވެ. އެހެނަސް އެންމެ ފަހުން އޭނަ ހިތްވަރުކުރަމުން އެއްދުވަހު އަނުމްގެ ތިއްތިއާއި ބައްދަލުކުރިއެވެ. އަދި ތިއްތިއާއި އެކީގައި އަނުމްއާއި ވެސް ބައްދަލުކުރިއެވެ. އަނުމް އެންމެ ފުރަތަމަ އާނއެކޭ ނުބުނެ އޭނަގެ މާޒީގައި ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޖެހިލުންވުމަކާއެކީ އިނެވެ. އަނުމް ބުނަން އުޅުނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ދަނެގެން ފާއިޤް ވަގުތުން ތިމަންނައަށް އެނގެއޭ ބުނެލިއެވެ. އަދި އެކަމަކީ އޭނަ އަނުމްއާއި ދުރުވާނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް ބުނެލިއެވެ. އެއީ އެ މާޒީއަކީ އަނުމްގެ ކުށެއްނޫންކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އޭނަގެ އެ ބަސްތަކާއެކީ އަނުމްއަށް ރޮވުނު ގޮތް އޭނަ އަދަށްދާންދެން ވެސް ހަނދާން އެބަ ހުއްޓެވެ. އެދުވަސްފަހުން އޭނަ އަނުމްއާއި ގުޅި އުޅެމުން ދަނީ އަނުމްއަށް މިލްކުކުރެވިފައިވި އެޕާޓްމެންޓެއްގައެވެ. އަނުމްވެސް އިތުރަށް ކިޔަވަން ފެށީ މާލެއިން ކަމަށްވުމުން ދެމީހުން އުޅެނީ އެކުއެކީގައެވެ. ފާއިޤްގެ ބައްޕަވެސް އޭނަގެ ކައިވެނީގެ ޚަބަރުވެފައި އުފާވިއެވެ. މަހީރާމެން ހައްޔަރު ކުރި ފަހުން ލަމްޔާގެ ކަންތައްވެސް ބަޔަކު ލައްވައި ފަޅާއެރުވީ ބައްޕައެވެ. އަދި އެ ބައްޕަވެސް ވަނީ ބައްޕަގެ ކުށްތަކަށް އިޢުތިރާފުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަޤާމުން ދުރުވެފައެވެ. ކުށްތަކަށް އިޢުތިރާފުވުމުގެ ސަބަބުން ބައްޕައަށް ލިބުނު ޙުކުމް ތަންކޮޅެއް ލުއިވިއެވެ. 6 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ބައްޕަ ޙުކުމް ކުރެވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ފާއިޤް އެ ބައްޕައާއި ބައްދަލުކުރަން ދެއެވެ. ބައްޕަ އިޞްލާޙުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން އެނގިގެންނެވެ. އަދި ބައްޕަ އިޞްލާޙުވާން ފިޔަވަޅެއް އެޅީ އޭނަގެ ލޯބި ލިބޭތޯކަން ދަނެގެންނެވެ. ފާއިޤް އޭނައަށް ވީ ވަރަކުން އޭނަ ބައްޕަދެކެ ލޯބިވާކަން އަންގައިދެވޭތޯ ބަލައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ބައްޕަގެ އުޅުމަށްވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އަންނަން ފެށިކަން އޭނައަށް ފާހަގަވިއެވެ. ބައްޕަ ނަމާދުކުރާ ގޮތުންނާއި ޤުރުއާން ކިޔަވާ ގޮތުން ކަނޑައެޅިފައި އޮތްވަރަށްވުރެ އަވަހަށް ބައްޕަ ޖަލުން ނެރެވިދާނެކަމަށް ވެސް ފުލުހުންގެ ބައެއް މީހުން ފަރާތުން އޭނައަށް އިވެމުން ދިޔައެވެ. އެކަމާމެދު ފާއިޤްގެ ހިތަށް އިތުރު އުފަލެއް ލިބުނެވެ.

 

ފާއިޤްގެ ކާރު ގޮސް އެމީހުން އުޅޭ ޢިމާރާތުގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލި ވަގުތު ދިގު ހެދުމަކާއި ޝޯލްއެއް އަޅައިގެން ހުރި އަނުމް އެންމެ މަތީގައި ހުރި ބެލްކަނިން ތިރި ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ފާއިޤް ކާރުގެ ކުޑަދޮރު ތިރިކޮށްލަމުން ބޯދިއްކޮށް މައްޗަށް ބަލައި ތިރިއަށް އައުމަށް ހަނާއަޅާލިއެވެ. އެއާއެކު އަނުމް އުޖާލާވި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބެލްކަނީއިން ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނުމް އެ ޢިމާރާތުން ނިކުމެގެން އައިސް ކާރަށް އަރައި ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ.

 

“ކީއްކުރަން ކޮންމެ ދުވަހަކު ބެލްކަނީގަ ހުންނަނީ އަހަރެން އަންނައިރު؟ ބުރުޖަހަންދާ ދުވަސްދުވަހު ތިރީގަ ހުންނަނަމަ އަވަސްވާނެއެއްނޫންތަ ޖޫލިއެޓް؟!” ފާއިޤް ޒާތެއްގެ ނަޒަރެއް ދެމުން ބުނެލިއެވެ.

 

“ހޫނ…..ކޮންމެހެން ޖޫލިއެޓް ކުޅޭކަށް ނޫނޭ އެހެން ހުންނަނީ. ބެލްކަނީގަ އެގޮތަށް ހުރީމަ ހަނދާނަށް އަންނަނީ އަހަންނަށް ވަރަށް ދެރަވެފަ ހުރި ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަގުމަތިން ފެނުނު ދުވަސް. އެދުވަހު އޭނައާމެދު ކަންބޮޑުވީ ވަރުން އެކި މީހުންނަށް ގުޅައިގެން އޭނަގެ ގެ ކައިރީގަ އުޅޭ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ގުޅީ އޭނަގެ ޙާލު ބަލާލަންވެގެން. ވަރަށް ދެރަވި އެދުވަހު އޭނަގެ ކައިރީގަ ނުހުރެވުނީތީ. އަދި ފަހުން ދުވަހަކު ހަމަ އެކުއްޖާ ގުޅާފަ އަހަންނަށް ކިޔައިދިނީ އެ ކުއްޖާ އަހަންނަށް ކިހާވަރަކަށް ބަލާކަން. އަހަންނާއިމެދު ނޭދެވޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކައި ފޮޓޯ ނަގަން އުޅޭ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެސް ތަޅާ ވައްޓާލާކަން. އެދުވަހު އަސްލު އެނގުނީ އަހަރެން އޭނަދެކެ ލޯބިވާކަން….” އަނުމް ކިޔައިދިނެވެ.

 

“އެހެންތަ؟ އެހެންވީމަ މިއިން އެނގެނީ އަނުމްއަށްޓަކައި މީހަކު ތަޅައި ވައްޓާލާ މީހެއްދެކެ އަނުމްއަށް ލޯބިވެވިދާނެއޭދޯ؟” ފާއިޤް އަނުމްއަށް ނަޒަރުތަކެއްދެމުން ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“ނޫނޭ….އަހަރެން މި ބުނާ ފިރިހެން ކުއްޖާއަކީ ވަރަށް ސްޕެޝަލް ކުއްޖެއް. އޭނަ އަހަރެން އަހަރެންގެ ގޮތުގަ ޤަބޫލުކުރި. އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އަހަރެން ޤަބޫލުނުކުރާނެ ފަދަ ޙާލަތެއްގަވެސް. އަދި އޭނަ ވަރަށް ރަނގަޅުވެސް ވާނެ. އަހަންނަށް ނަމާދުކުރަންށާއި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ހަނދާންކޮށްދޭނެ…….” އަނުމް އެހެން ބުނުމުން ފާއިޤް އެހެންހޭ ބުނުމުން އެ ދެމެދަށް ހިމޭންކަމެއް ވެރިވިއެވެ. އެ ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން އަނުމް ކުއްލި ގޮތަކަށް ‘އައި ލަވް ޔޫ’ އޭ ބުނެލުމުން ފާއިޤްއަށް އޮޅުމަކުން ބުރަކިވެސް ޖައްސާލެވުނެވެ. އެއާއެކު އަނުމްއަށް ހީލެވުނެއްކަމަކު ފާއިޤްގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ނުތަނަވަސްވެގެން އުޅޭ ފަދަ އަސަރެކެވެ. ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްގެން ދުވަސްކޮޅެއްވިޔަސް އެފަދަ ބަސްތަކެއް އަނުމް އެ ބުނެލީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. ހަމަ މިއާއެކު އޭނައަށް ވެސް އަނުމް ކަމުދާކަން އަނުމްއަށް އެނގުނެއްކަމަކު އޭނައަށް ވެސް އެ ބަސްތައް ބުނެވިފައި ނުވާކަން ފާއިޤްއަށް އެނގުންވިއެވެ. އަނުމް އެހެން ބުނުމުން އަނުމް އޭގެ ޖަވާބެއް ބޭނުންވާނެއޭ ހިތައި ފާއިޤް ވެސް ހިމޭނުން އިނދެފައި ކުއްލި ގޮތަކަށް ‘އައި ލަވް ޔޫ ޓޫ’ އޭ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އަވަސްއަވަހަށް އަނުމްގެ ކޯތާފަތަށް ބޮސްދިނެވެ. އެއާއެކު ދެމީހުން ހިނދުކޮޅެއް ވަންދެން ހުއްޓުން އަރާފައި ތިބެފައި ދެމީހުންނަށް އެކުއެކީގައި ހެވެން ފެށިއެވެ. އެވަގުތު އެމީހުން ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރު ސިނަމާލެ ބްރިޖަށް އަރައި ހުޅުމާލެއަށްދާން މިޞްރާބުޖެހީއެވެ.

 

**

 

ރަޝިޔާއަށް ބަހާރު މޫސުމުގެ ހަވީރެއްގައި ދެފަރާތުން މާ ގަސްތައް ފަޅާފައިވި މަގެއް ފުރިފައިވީ ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކާއެކީ އުދުހެމުން ދިޔަ ހުދާއި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މަލުގެ ފިޔަތަކުންނެވެ. އެ ހިތްގައިމު މާޙައުލުގެ އެކި ތަންތަނުން ލޯބިވެރިން ފެންނަމުން ދިޔައެވެ. އެ ލޯބިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ތަފާތު ގޮތަކަށް ފެންނަމުން ދިޔައީ ކަޅުކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖިންސެއް ލައިގެން ހުރި ފިރިހެނަކާއި އޭނައާއި އަތުގުޅުވައިގެން ކޮރުޖަހަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ބުރުގާ އަޅައި ދިގު ހެދުން ލައިގެން ހުރި އަންހެނެކެވެ. އެއީ އަޔާޒާއި މަލާކް ނޫން ދެވަނަ ބައެއްނޫނެވެ. ދެމީހުން އެކީގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ހިނގާފައި ދިޔައިރު ދެމީހުން މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ ހިނިތުންވުންތަކެވެ. މާޙައުލުގެ ރީތިކަމުން މަލާކްގެ ހިތް އުފާވެފައިވީއިރު އަޔާޒްގެ ހިތް އުފަލުން ފުރިފައިވީ އެންމެ ފަހުން މަލާކާއެކީ މި މަގުން ހިނގުމުގެ ހުވަފެން ފުރިހަމަވުމުންނެވެ. މި ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކަސްރަތުތަކާއެކީ މަލާކަށް އައި ކުރިއެރުމާއެކީ މަލާކަށް ކޮޅަށް ހުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަނީ ފައިގެ ކުޑަ ސާރޖަރީއެއްވެސް ހެދިފައެވެ. މަލާކަށް ކޮޅަށް ހުރެވެން ފެށީ އެ ސާރޖަރީއަށްފަހުވެސް މަސްތަކެއް ވަންދެން ކަސްރަތުތަކެއް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ކުރީކޮޅު އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވީ ފައިގައި ލެއްވޭ ދަގަނޑު ޕްލާސްޓަރެއްހެން ހުންނަ މޯބިލިޓީ ސަޕޯޓްގެ އެހީގައެވެ. އެ ސަޕޯޓްއާއި އެކީވެސް އަމިއްލައަށް ހިނގައިގަންނަން މަލާކަށް ދުވަސްކޮޅެއް ނެގިއެވެ. އެހެނަސް މިއަދު މަލާކަށް މުޅިންހެން ފަޔަށް އެ ސަޕޯޓް ލައްވައިގެން އަމިއްލައަށް ހިނގެއެވެ. ކުރީކޮޅު ރޭގަނޑު ވާއިރަށް އޭނަ ފައި ވަރުބަލި ވެގެން އިށީންނަން ޖެހުނެއްކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް އެހެންވެސް ނުވެއެވެ. އަޔާޒްގެ އުއްމީދަކީ މަލާކަށް އެ ސަޕޯޓާއި ނުލާވެސް ހިނގޭނެ ދުވަހެއް އައުމެވެ. އެހެނަސް މަލާކަށް މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް އައިސްފައިވި ކުރި އެރުމާމެދު އޭނަ ޙަމްދުކުރެއެވެ.

 

އަޔާޒް މަލާކާއެކީ ހިނގަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން އެތާނގައި ހުރި ވަކަރު ބެންޗެއްގައި މަލާކާއި އެކީ އިށީނެވެ. އިށީނުމަށްފަހު ވެސް އިރުކޮޅެއްވަންދެން ފެންނަމުން ދިޔަ ހިތްގައިމު މަންޒަރަށް ބަލަން އިނދެއިނދެފައި އަޔާޒް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ހާދަ ދުވަހެއް ގޮއްސިއޭދޯ އަހަރުމެންނަށް ނޭނގި ތިއްބާ. މިއީ އަހަރުމެންގެ މެރިއޭޖަށް 3 އަހަރު ފުރޭ އަހަރު.” އަޔާޒް ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

 

“އާނދޯ؟ މަލާކްވެސް ހަނދާން އެބަވޭ މަލާކް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޔާޒްއާ ބައްދަލުކުރަން އައި ދުވަސް. ތިމަންނަ މިއީ ޓޮޕް އެޗީވާރއެކޭ ކިޔާފަ ފޮނިވީ ގޮތް……” މަލާކް ހެވިފައިހުރެ އަޔާޒަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. މަލާކް އެހެން ބުނެލުމުން އަޔާޒްވެސް އެދުވަސް ހަނދާންކުރަމުން ހީލިއެވެ.

 

“ހެހެ…..ކީއްކުރަން ދެއްކި ފޮންޏެއް އެއީ؟ މިއަދު ތިއީ ވެސް ގްރެޖުއޭޓްވެގެން ހުރި ޓޮޕް އެޗީވާރއެއްނު؟ އަދި އަމުދުން އަހަރެން ބުނިހެން މާރކެޓިންގް މެނޭޖާރގެ އެވޯޑެއް ވެސް ލިބިފަ ތިހިރީ……އަދި ކީއްކުރަން؟ ދުވަސްކޮޅަކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ އިނާމުވެސް ލިބޭނެ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކުގެ ޙާލަތު އެކި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މާރކެޓިންގްގަ ތި ދައްކުވައިދޭގޮތުން. މަލާކް ތިއީ ހަމަ ގެއްލިފަ ހުރި ތަރިއެއް…..މަލާކް ކަމަކަށް ޢަޒުމް ކަނޑައަޅައިފިއްޔާ އެކަމެއް ކުރާނެ. ވަން ތިންގް އައި ލަވް އެބައުޓް ޔޫ.” އަޔާޒް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު މަލާކް ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލިއެވެ.

 

“ހުމް ދެން ތިހާވަރަށް ވައި ނުޖެހިޔަސް ހެޔޮ. ދެން އެހެންނޫނަސް އެހާ ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަން މަލާކް ޚިޔާލެއް ނުކުރަން. ކޮންމެވެސް އެހެންކަމެއްގެ އިންތިޒާރު ދެން އޮތީ.” މަލާކް އެހެން ބުނެލީ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އޭނަގެ ބަނޑުގައި އަތް އަޅާލަމުން އަޔާޒަށް ބަލާލަމުންނެވެ. އެއާއެކު އަޔާޒްގެ ހިނިތުންވުންވެސް ފުންވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އިރުކޮޅަކުން މަލާކް އޭނައާއި ނަޒަރު ވަކިކޮށްލަމުން އިސްޖަހާލިއެވެ.

 

“އަޔާޒް…..މަލާކް ބިރު އެބަގަނޭ ކުޑަކޮށް. ހިތަށްއަރަނީ މަލާކަށް މި ޙާލުގަ މިކަން ކުރެވޭނެބާއޭ….” މަލާކް އެއްދިމާލަށް ބަލަން އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

 

“ކުރެވޭނެ މަލާކް، އިން ޝާ ﷲ! މަލާކަށް ނުކުރެވޭނެހެން ހީވި ކިތައް ކަމެއް މަލާކް މިހާތަނަށް ޙާޞިލުކޮށްފިންތަ؟ އެހެންވީމަ ވާނެ އިން ޝާ ﷲ. އެހެންނޫނަސް އަހަރެން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިޔަސް އަބަދުވެސް ހުންނާނަން މަލާކްގެ ކައިރީގަ. މަލާކްއަށް އެހީވެ މަލާކްއަށް ލޯބިދޭން. މިއީ އަހަރެން މުޅި ޢުމުރު ދުވަހަށްޓަކައިވާ ވަޢުދެއް.” އަޔާޒް އެހެން ބުނެ ބެންޗުމަތީގައި ބޭއްވިފައި އޮތް މަލާކްގެ އަތްމަތީގައި އަތް ބާއްވައި މަލާކްގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް އިނގިލިތައް މަހާލިއެވެ. އެއާއެކު އަނެއްކާވެސް ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވެގެން ދިޔަ ވަގުތު ދެމީހުންނަށް ވެސް އެމީހުންގެ ދެމެދުގައިވި ލޯބި އިޙްސާސްކުރެވުނެވެ.

 

**ނިމުނީ**

123

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Alhamdhulillahi. Varah gina iru vehjje wait kuraatha. And here it is. I am so happy. Alhey vaahaka nimuny. Haadha reehchey. Will miss you Jana sis. Dhen kon dhuvahakun tha Jana sis ge aa vaahaka eh kiyaalan libeyny? Luv u 😁😁😁❤❤❤

 2. Ma Sha Allah! This story is very nice. I read all your stories sis! And they inspired me a lot! Alhamdhulillah! Im curiously waiting for another awesome story like this! Hope that day will come soon! Lysm…. miss you too!😊

 3. Omg best stry i have ever read in my whole life…. seriously Jana sis u r the best…and about the stry it’s fabulous… amazing…. entertaining….I don’t have other words to describe how I feel abt the stry… got good messages and learned new things abt islamdheen…and yes it’s my first comment.. couldn’t control myself after reading this part to write a comment…got good messages which I didn’t know before….thank you for bringing such a nice stry and encouraging people with u r talent…really sis u encouraged me…thank you….the way u brought the stry was mesmerising which was the best part of u and the stry was very interesting which made me to read this beautiful stry…infect I kind of like ayaaz now…and I want to be a girl like malaak….hehe…btw sad to know that it’s the last part… don’t want this stry to end… impatiently waiting for a stry from u…hope u will bring a new stry which will be more interesting and different from this one..really really appreciate ur hard work and really loved this stry…and I guess my comment is getting longer right??may you get all the happiness u deserve….gud luck for ur next stry…bye sis..

 4. Masha Allah varah reethi mi vaahaka hama thikura hihvarah saabas dhey haa vey aharenge dhuaa akee jana thikurahvaa masehkathaugaa barakeh levun. Iysm

 5. Soooooo beautiful. Jazakillah Khairan 😍❤️🌷.. Got inspired from good messages in the story. Like being calm and patient with irritating people. Thank you.

 6. Masha allah haadha reehchey mi vaahaka sis will miss u so so much 😢😢😢 i hope vrh avahah vaahaka eh liyan fashaane kamah ly❤❤

 7. Masha Allah mi vaahaka v reethi . V Gina iburaiy thakeh libigen gosfi❤️ Dhen Jana ehen vaahaka eh fennaanee kon irakun

 8. Hahah.. azzaam vs aeetha.. now he shud be a grndpa aslu..lol.
  Masha Allah.. u r so talented.. im speechless. Grt stories.. may Allah bless u in this wrld n reward u a home in jannah. U r doin a grt wrk that not all of us can do. U r really blessed. Jazakillah ♡
  i hav tried to become a frnd of u but i couldn’t.. but i still wish.. Insha Allah.

 9. Varah reethi vaahakaige nimun. Vrah gina, thafaathu message thah libunu vaahaka eh. Maybe this will be my new favourite story of yours..? (hijra is all time favourite hama)

  Azzam men mathin miss vegen ulhenikoh ebai thi genesdhunee ves. Hehe

  Jana ge ehen vaahaka egge inthizaaru mi feshunee anekka 😊

 10. Soooooo beautiful.. Jazakillah 😍❤️🌷 got inspired from Nice lessons like being calm and patient with irritating people

 11. Mashaa allah iburaethari reethi vaahakayae. Jana liyaage heyaalae ingeyy vaahaka ninmi iruga denthibi anmange vaahava aie iruga ayaaz ge dhonba ge 2 kudinnaa dhonbage anhanu ge vaahaka aiesa naiekan faahagavie den adie varae reethi vaane hen hevanee mauvaa islaahuvagen maafae malaak n bappa adie ayaaz kaieri adunu nama maa furihama vaanehen hevayy. Jana ge new vaahaka yae kiyaalan avas musthagu balae ga libayyne kamuge unmeedhuga 😀♥️❤️. Love u

 12. Wooooowwww… jana sis haadha molhey ma sha allah …
  kuryge parts vx kiyaalin ingey comment eh nukohliyas …
  Ma sha allah vrh rythi mi stry …
  Jana sis ge ehn stry akah inthixaar kuraanan ingey😍😊

 13. allah akbar.. ma sha Allah, vr vr vr reethi. allahumma baarik laki jana sis. one of the best stories ive ever read from your stories.. vr vr reethi. I cant even describe the words. vr furhama hurihaa gothakunvs. I was literally in tears nimunu iru.. ma sha Allah.. jazakillah khayran for this hard work. nd sorry jana sis update kuraa komme part akah commnt eh nukureveythyve ingey. but I always read your stories emme first vs hama update vaa irah.. abadhu hurevenee inthixaar ga update kureythw bala balaa,. finally this story has ended too.. hope adhi jana sis ge faraathun ithuru stories thakeh vs kiyaalan libeyne kamah in sha allah in the future. once more jazakillah khayran. fii amanillah

 14. nd vr ibraitheri nd diffrnt from other stories.. dheenee ilm nd many more. ive learnd things in deen and some ayahs of quran which I hvnt known much before subhanallah. alhamdhulilah. may allah reward you and bless you and in your work..
  the best story ever ma sha allah next to hijra, noor nd waudhu.. vr sad nimuneema ekm. hihi.

 15. I was also a reader from the start till the end of this story. It’s quite a beautiful story, masha Allah, but there are some parts which is left out so the readers don’t know what actually happened. It’s hard thing for anyone to write and complete a perfectly perfect story. It takes lots of time and energy too. But it’s worth when ppl appreciate and benefit what you do for them. I wonder if ppl really appreciate and benefit from that?!?! Most people are disgraceful and don’t know how to appreciate somethings they get for free for their pleasure. Thus is life. There are lots of real stories of the sahaabaas, the wives of prophet’s, which gives us good lessons. But there are very few dhivehi translations of the books. I really like to read stories of that kind in dhivehi. If you know anywhere I can read such stories pls do let me know via a reply to this comment. And it will be great if you could write a real story about the sahabas and their life lessons for readers like us to read.

 16. Vaahaka reethi.. ekamu mi vaahaka heevany dhivehi film boss balaafa badhalu kohgen liyefa in hen.. overall koh meega mi vany hama e film ga vaahen

 17. jana….kyhve tha anum ge maazee bai nugenesdhiny….komme faharaku ihnany maazee handhaan vma dheraver vhk….. e maazee eh nai nimun iru vx nai😩😩

 18. Assalaam’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. 😀 furathama kamakah varah bodah maafah edhen mi bai lasvi kamattakai. jana ah aammugothegga neyngeyne fahu bai liyeveyne mudhdhathu estimate kuran. fahubai aammukoh v dhigukoh genesdheythy. mihenvefa adhi varah bodah busy ves veema dhimaavi goiy ey. jana aa hedhi kiyuntheringe medhuga dhebasvunthah ufedhuneema dheraves vi. varah bodah maafah edhen ehen dhimaaveethy.

  Anywyas, anekkaaves thiya kiyuntherinnaa hama ah vaahaka eh foarukohdhy nimmumuge tawfeeq libunu kamattakai hamdhukuran. Alhamdhulillah! <3 mi vaahakain thiya kiyuntherinnah faidha eh kuriyya kury hama ekani Allah ge iraadhafulhun. ey jana kuraa kamakah vi nama vaahaka kiyaa hurihaa kiyuntherinnah evvarakah faidha kurees. ekamaku Allah ekalaange iraadha kuravva alhuthakunnah hidhaayaiy ithuru kohdhevva. adhi e hidhaayaiy ithuru kohdhevvany e hidhaayathattakai masakkaiy kuraa alhunnah. Maai Allah alhamen e alhunge thereygai lavvai alhamennah hidhaayaiy ithuru kohdhevvaashi. Ameen! <3

  jana kurin liyunu vaahaka nimmi iruves buneli vaahaka mi vaahaka nimmaairuves bunelan mi jeheny. hehe….ey vaahaka nimmaa iru jana baeh kanthah kiyuntherinnah dheyha kuran dhookuraa vaahaka. Jana vaahakaiga tafseel kohdheefa hunnaany vaahakaige lead ga thibey meehunge hayaaiy. dhen hunna role thakuga thibey characters thakuge life ehaa detail kurumahvure nukureema kanneynge vaahakaige fenvaruves rangalhu kamah dhakkaany. faharegga jana aa khiyaalu thafaathu vedhaane baeh kiyuntherin. ekamaku jana ge vaahaka thakuga jana aammukoh gengulheyny 2 noony 3 meehun lead ga. emeehunge hayaathaai gulhun huri kanthah tafseel kuran jana samaalukan dheny. Misaalakah mi vaahakaige lead ga mithiby Ayaaz aa Malaak. Faaiq aa Anum aky ves haqeeqathuga supporting role ga thibi baeh. Ayaaz ge dhonbe Nishaan ves. Anum ge hayaathuga Anum ah aniyaa libunu goiy vaki tafseel nukuriyas aniyaa libuny kihineh adhi kaakuge faraathunkan kiyuntherinnah dheyha kurevey varu vefa kanneynge hunnaany. Anum ge khiyaaluthakun eyna ge mamma ah gotheh hadhaafaane kamah bune biru dhakkaigen aniyaa libunu kanves dheyha kureveyne. adhi meege therein mamma ves ulhuny ekamuge hithaamaiga kan dheyha kureveyne. dhen Nishaan ge anhenun Lamya ge bai jana genesdheefa hunnaane. Lamya ves ulhuny Maheera aa eky mudhaluge dhahivethikamuga. Lamya ahves emme fahun eyna kuri kanthakuge adhabuves libuny. Nishaan ahves rangalheh noon kanneynge dho Lamya rangalhuvumuge niyatheh nethiyyaa ekahala anheneh eynage hayaathah anburaa aun? dhen Nishaan ves heyo haaluga dhuniyeyga huriyya innaane rangalhu meehakuves libidhaanethaa dho? 😀 ey supporting role veema vaki jana ithuru tafseel eh nudhiny. ^_^

  jana mi vaahaka liyuny evves film akah balaigeneh noon. mee jana ge baeh thajuriba thakashaai jana ge amilla khiyaaluthakah binaa koffa oiy vaahaka eh. jana ge mi vaahaka qabool kurumaai nukurun othy kiyuntheringe aiy matheega. haqeeqaiy emme molhah dhenevodigenvany maai Allah 🙂

  mi vaahaka nimmumuge tawfeeq libunu kamattakai hamdhukuran. Alhamdhulillah! bunelan othy dhen jana ge vaahaka eh avas mustaqbalegga fennaane vaahaka jana ah nubuneveyene ey. ey mi aharaky mi dhiya aharaai khilaafah anekkaaves jana varah bodah busy vegen dhaane ahareh. ekamakuves In Sha Allah balaanan mi aharuge ves fahu kolhaai hamain vaahaka eh genesdheveytho. mihaaruves dhen liyaane vaahaka egge idea eh othyma aa eky In Sha Allah 😀

  vaahaka eh nugenesdhinas In Sha Allah jana ge Arabi lessons thah blog ga aai adhi ehen gothakunves continue kuran nimmaigen jana mihiry. ehenveema hurihaa kiyuntherin jana ge blog aai blog aa gulhey fb page follow kurun varah bodah edhen In Sha Allah.

  https://guidancefromquran.blogspot.com/

  https://web.facebook.com/guidancefromquran/?modal=admin_todo_tour

  mihaaru jana blog ga ithuru koffa hunnaane 'readers' posts' ge label ves. mi label ge dhashun jana post kuraany thiya kiyuntheringe post thah. ehenveema thiya kiyuntherin dheeny evves liyumeh (vakin khaassakoh quran aa gulhey thajuriba eh noony liyumeh) english in viyas adhi dhivehin ves liyan shauquverikan huriyya e liyumeh liyefa jana a fonuvun edhen (mail id: [email protected]) In Sha Allah jana e liyumeh e kiyuntheriegge namuge post koffa gina kiyuntherinna hissaa kohdheynan In Sha Allah. ummeedhaky jana ge faraathun thiya kiyuntherinnah naseyhaiy libey fadhain thiya kiyuntheringe faraathun jana ah ves faidha eh kurun In Sha Allah. 🙂

  Maai Allah alhamen emmenge faafathah fussavai alhamennah hidhaayaiy ithuru kohdhevvaashi. Ameen!

  1. k jana….anga eh othiyyaa kohme kahala rahdheh vx dheveyne thaa dwww….ekm thi rude kan kanduvaafa javaabu dhinas vaane kahne….ehenoonas reader aku ehcheh olhunfiluvaalan ehiyas e massala eh noon dhwww😑😑😑

  2. adhi eh vhk…..mihaaru jana thibunydww liyumeh liyefa jana ge mail fonuvadhinyma post kohdheyne vhk….jana thihen bunyas misaalakah kiyuntheriaku ehen site akun nagaafa vx jana ah fonuvafaaneh…mihen fonuvyma jana eythi post kuryma ekureveny kyhtho?!…meehehge bura masahkaiy feyriganevuny dw e….gurl nubunan ehen hadhaifi ekey….ekam vx mikahala kanthakah visnaalaafa eythi kurun rangalhu kahneyge

  3. varah bodah maafah edhen gurl. gurl thi buni kanthah jana ge kibaiga hurikan jana qabool kuran. ekan rangalhu kurumah libunu handhaan kohdhinumegge gothuga mi comment balaigathin. gurl thi buni kanthakah beleytho jana masakkaiy kuraanan In Sha Allah. varah bodah maafah edhen 🙁

 19. Thihenviyyaa vaahakaige summary eh liyelaafa ves kiyuntherin dheyhakohleema nimunee. Hurihaa kameh akurun akurun dheyhakohnudhinas vaahaka liyaairu konmes varakah thafseel kohnudhee kurugalhuvaalhun rangalhenoon kanneyge. Dhen negative comment kuraa konme kiyuntheriyakee enemy eh noon nama hasadhaveriekey heenukurachey. Thivaahaka feshuneessure nimendhen Kee meehegge haisiyyathun bunelanothee ebahuttey rangalhu kollanjehey Gina kankan. Gabool nukurevey kankan ves vaahakaige hingaafa ebahuttey,misaalakah raajeyga hingaafavaa baeh haadhisaa thakuga,ithurah ekankan kudanamaves hulaasaaeh kollinamaves furihamavees. Dhen last part ga e hurihaa kankan varah kurukoh ithuru thafseel eh nethi genesdheefa hureema awkward varah bodah ves,kulhi boakibaa alhaairu maigandu alhanee handhoo adhi mahaa miruhaa lonaa, ekamaku lumboa, fiyaa ves baraabarah elheema meeruvaanee, eygen eche madhun elhiyas mulhi boakibaage raha rangalheh nuvaane dhetho. Bunan miulhenee vaahakaiga ulhey hero heroine ge role aa evvarah supporting characters ge role ves muhinmmey story perfect vaan. Adhi liyuntheriyaaves kiyuntherin point out kuraa kanthatha positive Koh negun ves varah muhinmu. Amilla ah amilla storyga evves error eh nethey kiyuntheringe visnumuge massalaekey ulhenee nuseedhaakoh heevey bunaahen. Aadhe, eki meehunge hiyaal ves thafaathuvedhaane, Hama egothah liyuntheringe liyuntheriyaaves thafaathuvedhaane, ekamaku huri kamehge vaahaka bunelumakee ves neh kameh noon dhetho. Hageegathuga hushaamadhu koffa hus thaureef Koh vai Jahan ulhumah vure kameh goas Koh nuvatha rangalhu kollanjehey kameh ohnama bunaanee emme heyo edhey meehun. Egothun mivaahakaves mi bunelee. Umeedhakee thi liyuntheriyaaves heyo gothuga vaguthuge beynun hifaanekamah. Adhi vaguthuge beynun heyogothuga hifumuge thawfeeq aharemen kiyuntherinnahves Allah dhevvun. Adhi kiyuntheriehge haisiyyathun ehen kiyuntherinnah ves bunelan othee vaahaka kiyan vaguthu hoadhaa gotha konme dhuvahakuves Quran ge thankolheh kiyavaa memorize kollan ves vaguthukolheh hoadhamaa hingaashey. Konme hafthaa aku nuvatha konme mahaku hathimeh kollan hingaashey, vaguthu ranah vureves agubodey, mi comment as medhu nuthanavas kameh vaanama maafukohdhechey, Allah is great. May Allah let us be among those who only follow Allah and Sunnah of prophet Muhammad SAW. Not fake sheikhs who show off.

  1. Ameen! thiya kiyuntheriyaa buni hurihaa vaahaka eh hithuge adin qabool koffin In Sha Allah. thiya dhevvi naseyhathattakai Jazaakallah Khairan!

  1. Anonymous jana hury reyga reply kuran. hutta hama handhaan nethuny. eyves e vaguthu jana ge hiy nubaivumun vee kameh kamah mihaaru jana ah feney 🙁 mulhi miadhuves handhaanvi Anonymous ge comment mathin. fahun reply kuran hutta mi comment aima varah dheravejje. varah bodah maafah edhen Anonymous

 20. alhugandu vaahaka site in kiyaalin vaahakaeh. E vaahakaige namakee “niumai” https://vaahaka.com/story/17610/
  E vaahakain lakka Gina iburai libunu. Kiyaalanves reethi. Bunan mi ulhenee bodu maasi gaa hiyaalee vaahakaeh nuliyunas Kuru vaahakayakun ves baivaru iburai libidhaaneyey. Janage vaahakaiga varah haasaru bodukamah faahangavey. Adhi Janage reply thah varah rude kanves faahanga kurevey. Adhi janaa ge vaahaka ah faadu kiyumakee janaa varah nuruhey adhi janaa ah gabool nukurevey kameh kan ves varah faahanga kurevey. Dheenee naseyhai libi dhinumattakkaa vaahaka liyaa iru vaahaka liyuntheriyaa ge gaigaves adhi kiyuntherin ge gaigaves hageegee dheenveri rangalhu goi ekaku anekkaa vaahaka dhekkumugaives hunnanjehey. Evves meehakee emme molhumeehaaeh noon. Thimaa ah thimaa fenumakee varah goas sifaeh.

  1. qabool kuran thi vaahaka thah ves Anonymous. jana vaahakaiga ithuru tafseel himanaigen genesdheny dheenah ehaa shauquverikan nuhunnah zuvaan kiyuntheringe samaalukan ves hoadhumuge niyathuga. ekamaku Anonymous thi bunihen jana vaki kiyuntherin bunaa komme vaahaka akah nuruhunve rude koh reply kuraakah nujehey. In Sha Allah ekan rangalhu kureveytho balaanan. handhuma kolla dhin kamattakai Jazaakallah Khairan!

 21. Subhaanallah…vvv dheravejje jana comment thah kiyaafa. 🙁 jana ah goas koh kanthah kurevijjekanves qabool kuran. ekanthah faahaga kolladhin kamattakai Jazaakumullah Khairan. mee anekkaaves hiy thiri kurumah jana ah libunu furusatheh kamuga dheken. varah bodah maafah edhen jana ge comment thah kiyaafa evves varakah neydhevey ihsaaseh kurevunu kiyuntherinnah 🙁

 22. Masha allah.. Hama vvv rythi vaahaka .. Mihaaru ves jana ge vaahaka ehge inthizaaruga mi vaahaka akyy alhugandah v kamudhiya vaahaka eh hama ehmme iburaih ves libunu vaahaka eh.. Dhn jana kairy bunelan othyy hama thi gothuga kuri ah dhaashey negative comments thah positive comments thakah balaign.. Alhugandakah jana vaahakain rude heneh noon..

 23. Can anyone tell where i can read jana’s english story…jana do u upload it only in fb😭😭if u do so plx upload it in somewhere else also..cox i am someone who doesnt use fb…

Leave a Reply

Your email address will not be published.