Author: ismail ali kaleyfaanu

5

މުދައްރިސުންނަކީ މުހިއްމުބައެކެވެ .

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޤައުމު އުޖާލާވެ ކުރިއަރައިގެންދާނީ އެޤައުމެއްގައި ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން އުފެދިގެންނެވެ. ހަރުދަނާ އީމާނަކާއި ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއް އުފެދިފައިވާ ޒުވާނުން އެޤައުމެއްގައި އުފެދިގެންނެވެ. މުދައްރިސުންނަކީ ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މޭސްތިރިންނެވެ. ޤައުމަށްބޭނުންވާ ޒުވާނުން ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެންމެ...

2

ޖެހުމުން ވަބާ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޖެހުމުން ވަބާ މިޔަރު އެންގަޑަށް ދަހިވާހެން ދަހިކޮށްލަނީ މެދުނުކެނޑި ހިޔަހާ ނަސޭޙަތް ދިނަސް ފުރަގަސްދީ ދުވެދަނީ ޖެހުމުން ވަބާހިކި ކަށިގަޑަކަށް މީހާ ބަދަލުވެސް ކޮށްލަނީ މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ކުރިޔަކަސް...

3

މިހާރު ހޭލެވިއްޖެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެން ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި އުފަން ރަށް ދޫކޮށްލީ ހަމައެކަނި ފިރިމީހާއަށްޓަކައެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ކިހާ އިންސާފެއްނެތް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ގެނެސް އޭނާގެ ރަށަށް ލުމަށްފަހު އޭނާއުޅެނީ މާދުރު ރަށްރަށުގައެވެ....

3

ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.

އާޅެން ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުގައި ސިއްކަޖެހުނީއެވެ. ބޭކާރުވެ ބޭޒާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވީއެވެ. މަގުއޮޅުމާއި،މަގުގެއްލުން ކައިރިވީއެވެ. ރީތިނަމަށް ހިރަފުސްބުރަން ރުހެވުނީއެވެ. މީހުންގެ...

8

ހިތި ހަނދާން ( ފަހުބަޔާއި އެކު )

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

12

ހިތި ހަނދާން

އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު...

40

ކުޑަކުދިންނަކީ މަޢުސޫމު ބަޔެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކުޑަދަރިފުޅަށް އަޅައިލުމާއި ލޯބި ދިނުމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިއްމާއަކާއި ވާޖިބެކެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރި ނުވުމަކީ ބޮޑު ފާފައެކެވެ. އެ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް...

9

މަސްތުވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ވެސް ލިބެނީ ގެއްލުމެވެ.

އިސްމާޢީލް އަލީ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ އިންސާނާގެ އެންމެ އަގުމާތް ޖައުހަރު ކަމުގައިވާ ބުއްދި ނެތިކޮށް، އެކަހެރިކޮށް ގަނަތަޅުވަމުންގެންދާ ޢަދާވާތްތެރިޔަކީ، މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމާމެދު ދެބަސްވާނެ ހަމަ އެކަކުވެސް ނުހުންނާނެކަން ޔަޤީނެވެ. މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ، އެ...

6

ތިޔައީ ބައްޕަގެ ރަން ދޫންޏެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ދަރިފުޅު ދެކެ ބައްޕަ ވަރަށް ލޯބި ވެއެވެ. ތިޔައީ ބައްޕަގެ ހިތްހަމަ ޖެހުމުގެ ސިއްރެވެ. ދަރިފުޅު ފެނުމުން ހިތް އުޖާލާ ވެއެވެ. ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޤުރްބާން ވުމުގެ ވިންދު ހިތުގައި...

11

މަންމަގެ ހަނދާން

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މަގޭ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ!ތިޔައީ ނަމޫނާ މިސާލެކެވެ.މައެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި،ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާ ޒިންމާދާރު މައެކެވެ.ދަރިންނަށްޓަކައި މަތިވެރި ޤުރުބާންތަކެއް ވެފައިވާ މައެކެވެ. މަންމަގެ އޯގާތެރި ފިރުމުންތަކުގެ އަސަރު މިހިތުން ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެންނުދާނެއެވެ.މަންމަގެ މީރުވަސް މިހިތުން...

5

ސަލާމަތުގެ އައްސޭރި ލިބިގަންނާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަމެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ ރިވެތި ނަމޫނައެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނުން އަހަރެމެންފަދަ ނިކަމެތި އެއްޗެއް ބަލައިގަތީމައެވެ. ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އަހަރެމެންނަކީ ވަރަށް އެކުވެރި ބަޔަކީމުއެވެ. އަހަރެމެންގެ ނިސްބަތުން ބޮޑެތި...

9

ބާޒާރުކޮތަޅެއްގެ ދުލުން

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުސްކުޅިޔާ އޭނާގެ ޢުމުރު ދިގުކަމާއިމެދު ހިތާމަކޮށް ރޮނީއެވެ. އަހަރެންވެސް އަހަރެންގެ ޢުމުރު ދިގުކަމުގެ މައްޗަށް ދެރަވެ ކަރުނަ އަޅަނީއެވެ. މުސްކުޅިޔާ ދެރަވަނީ އޭނާގެ ކުދިން އޭނާ ބެލުން ބުރައަކަށް...

6

ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ.(ވާހަކައާއިއެކު)

އާޅެން ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޢަދަދު ނުވާހާ ގިނަނިއުމަތް ލިބުނުމެއެވެ. ބުނަން ދަތި އިޙްސާސްތައް ކުރެވުނު މެއެވެ. ދުރަށް ވިސްނުނުކަން ހާދަ ރަގަޅެވެ. ﷲ އީ އެންމެންގެ...

3

ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ.

އާޅެން ލޯތްބަކަށް ނިމުމެއްނެތެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހިޔަންޏަށް މުޑިނެގީ ކީއްވެބާވައެވެ. ޢުމުރަށް އުޅުމަށް އެއްބަސްވެފައި ވެއެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަދާޢީ ދަލާމް ކޮށްފިއެވެ. އެންމެބޮޑު އެކުވެރިޔާ ފުރާންފަދަ ޔާރާއަށް ސިންގާއެއްގެ މަޤާމުދިނީ...

3

ރަނގަޅުގޮތް ބުނެދިން ނަމަ ކިހާރަގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަލިވިލިއްޖެއެވެ. ރީތިދުވަހަކަށެވެ. ދުވަސްކޮޅަކުން ކޮޅިގަޑުގެ އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެންނާނެއެވެ.ގެތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރާނެއެވެ. ނެތިގެންދިޔަ ގަސްގަހާގެހީގެ ބަދަލުގައި އާކުރިތައް ފަޅާނެއެވެ. މުޅިތަނަށް ފެތުރުނު ފަތްތަކާއި ކުނިތައް ނަގައި...

1

ފުސްމާޒީ

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މިއަދަކީ ފުސްނަކަތުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހެވެ. ކުޑަކޮށް ފުސްވިލާ ބުރާލިކަމުގައި ވިޔަސް މޫސުން ރީތިވާން އުޅޭހެން ހީވެއެވެ. ފާތުން އޮތީ ގޯތިތެރޭގައި ހުރި ފަތްޖެހި އެނދެއްގައެވެ.އަތުގައި ކަރުދާސްގަޑެއް އޮތެވެ. އެއީފާތުންގެ...