އާޅެން

ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުމީ ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ކުރިއަށް ދިއުމުގެ މަގުގައި ސިއްކަޖެހުނީއެވެ.

ބޭކާރުވެ ބޭޒާރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވީއެވެ.

މަގުއޮޅުމާއި،މަގުގެއްލުން ކައިރިވީއެވެ.

ރީތިނަމަށް ހިރަފުސްބުރަން ރުހެވުނީއެވެ.

މީހުންގެ ޚިޔާލު އޮޔާދާ ކާއްޓަކަށްވުރެ ދެރައެވެ.

މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެ ފަރާތެއް ނެތްފަދައެވެ.

ފާޑުވިދާޅުވުމަކީ އާދަފުޅެކެވެ.

އެކިމީހުންނަށް ލިބޭނީ އެކިހުނަރެވެ.

ފަސްމީރުކުރި ރުކެއް ހުރެދާނެއެވެ.

ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުގެއަތް އުފުލާލާށެވެ.

ޢިލްމަކީ ހުސްނުވާ ބޮޑު ޚަޒާނާއެކެވެ.

ގުނިގުނިހެން ތަރިގިނަވާހެން ޢިލްމު ހޯދިވަރަކަށް އިތުރުވާނެއެވެ.

އެންމެ ސުންޕާ ބައްޔަކީ ޖާހިލުކަމެވެ.

ތިމާގެ މޮޅުކަން ތިމާއަށް ފެނުން މިއަށްވުރެ ނުރައްކަލެވެ.

 

17

3 Comments

 1. Kitty

  February 14, 2019 at 10:40 pm

  Varah reethi mi lhen.. Masha allah… Isse dhuvahun dhuvahah kuriaramun ebadhey Alhamdhulillah.. Sorry ingey for not motivating u that much on the last story u wrote, i was very busy in those days so most of all thats the reason.. Adhives ehfaharu sorry ingey.. Maai allah isse liyuntheri kamuge rongun ithurah kuri aruvaashi, adhi isse ge massahkathugai barakaai lavvaashi Aameen

  • ismail ali kaleyfaanu

   February 15, 2019 at 6:19 am

   shukran.

 2. Kitty

  February 15, 2019 at 12:10 pm

  Welcome

Comments are closed.