އިސްމާޢީލް އަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަހަރެން ފެރީއަށްއެރީމެވެ. އިށީންނަން ޖެހުނީ އަންހެނަކާއި ޖެހިގެންނެވެ. ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެންހުރެ އެތަނުގައި އިށީނީމެވެ. އަހަރެންނާއި، އަންހެމީހާއާއި ދޭތެރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބާއްވާފައެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަހަންނާއިޖެހިގެން އެހެންމީހަކު އިށީންނަން ޖެހޭތީ ތަންކޮޅެއް ޖެހިލަންޖެހިއްޖެއެވެ.

އަހަރެންގާތުގައި އިން އަންހެންމީހާގެ ގައިން ވަސްގަދަ ސެންޓެއްގެ ވަސްދުވައެވެ. އެމީރުވަހުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ތާޒާކަން ގެނެސްދެއެވެ. އަހަރެންހިތަށް އެރިއެވެ.އަންހެނުން ބޭރުތެރެއަށް ނުކުންނައިރު  އެހާމީރުވަސް ދުވާ ސެންޓު ބޭނުންކުރުން ރަގަޅު ނުވާ އެއްސަބަބަކީ މިއީތާއެވެ. އެމީރުވަސް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ ހިތް އެދެންފެށުމުން އަދިވެސް ތަންކޮޅެއް ކައިރިއަށް ޖެހިލީމެވެ. މިހާރު އެކަކުގެ ހޫނު އަނެކަކަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. އޭނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަޑުން ބައެއް ވައިރޯޅިއާއިއެކު އަހަރެންގެ މޫނުގައި ބީހެމުން ދެއެވެ. އެވަގުތު އަހަރެންނަށް މަސްތީ ޢާލަމަށް ދެވެން  ފެށިއްޖެއެވެ.

އަހަރެމެން ދެމީހުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ އެއްފެރީއެއްގައި ކަމުގައިވިޔަސް އަހަރެމެންގެ މަންޒިލް ތަފާތުވާނެއެވެ. އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އަތްބާއްވާލެވިއްޖެއެވެ.އެވަގުތު އޭނާ އަހަރެންގެ އަތުގައި ބޯއަޅާލިއެވެ. އަންމީހާގެ ނަޒަރު ފޯނަށް ހުއްޓާލައިގެން އިންކަމުގައި ވިޔަސް އަހަރެންގެ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޖާބަދެމުންދެއެވެ. އަހަރެން އޭނާގެ މޫނަށް ބަލާލިއިރު އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހެރެމުންދެއެވެ. ދެމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އަނގަޔަކުން ނުބުނެއެވެ. އަހަރެންގެ ފޯނުރިންގުވަމުންދާއިރުވެސް އަހަރެންގެ އަތްހިއްލަލާކަށް ނުކެރުނެވެ.

ފެރީ ޖެޓީއަށް ކައިރިކުރުމުން އޭނާބޯހިތްލާލާފައި އަހަރެންނާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަދި ވަރަށް ރީތިކޮށް ސޮރީއޭ ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެ ދާންފެށުމުން މަޑުކޮށްލަދޭން އެދުނެވެ. އަހެރެން މީޓިންއަކަށް ދާންހަމަޖެހިފައިވާތީ މިވަގުތު މަޑުކުރެވެންނެތްވާހަކަ ބުނުމުން އޭނާ ވަރަށް ދެރަވެލާފައި އެންމެ ރަގަޅު ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެއަންހެންމީހާ އަމިއްލައަށް ތަޢާރަފްވިއެވެ. އަހަރެންގެ ނަމަކީ ނާސިރާ ތިޔަބޭފުޅާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުމެވެ. އަޅުގަޑަށް ވަގުތުކޮޅެއް ލިބިދާނެތޯއެވެ. އެނާ ވާހަކަދެއްކީ ވަރަށް ރީތިކޮށެވެ. އަހަރެންބުނީމެވެ. އަހަރެންގެ ނަމަކީ ޢަލީއެވެ. ވަގުތެއް ހަމޖައްސަމާ ހިގާށެވެ.

އަހަރެމެން ބައްދަލުކުރީ ޖެހިގެންއައިރޭ ގައި ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. އެދެމެދުގައި ހޭދަވީ ވަގުތުތަކުގައި ފޯނުން ވާހަކަދައްކާ ހެދީމެވެ.އަހަރެންނަށް އާދެވުނީ އަހަރެމެން ހަމަޖެއްސި ގަޑިއަސްވުރެ ބައިގަޑިއެއްހައިރު ލަހުންނެވެ. އޭނައިނީ އިންތިޒާރުގެ ވަގުތުތައް ގުނާލަގުނާލައެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން ހިނިތން ވެލިއެވެ. ވަރަށް ރީތިވެލައިގެން އިންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަތްދިގު ޓީޝާޓަކާއި ކަޅު ޖީންސެއް ލައިގެން އިންއިރު ވަރަށް ޒުވާން ކަމަށް ދައްކައެވެ. އިސްތަށިގަޑުވަނީ ވަޔާކުޅެލަން ދޫކޮސްލާފައެވެ.އަހަރެންނަށް އޭނާ އިށިދެލައިގެން އިން ހިސާބަށް ނުދެވެނީސް އެއްކަލަ ސެންޓުގެ މީރުވަސް އަހަރެންގެ ނޭފަތުގައި ވައިރޯޅިއާއިއެކު އައިސް ޖެހެންފަށައިފިއެވެ.

އާދައިގެ ވާހަކައަށްފަހު އަހަރެންބުނީމެވެ. އެހާފަސޭހައިން ރޮވުނީކީއްވެތޯއެވެ. ނާސިރާ ކިޔާދިން ގޮތުގައި އޭނައަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާކޮށްފައިވާއެކިއެކި އަނިޔާތައް ވަކިވަކިން ކިޔައިދިނެވެ. އަހަރެން ބުނީމެވެ. ކޮންމެ މީހެއްގެ ޙަޔާތަކީވެސް އެހާ ފޮނި ޙަޔާތެއްނޫނެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ތަޙައްމަލް ކޮށްގެން އުޅެން ދަސްކުރަންވާނެއެވެ. އަހަރެންވެސް މިހޭދަކުރަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެއް ކަމުގައި އަހަރެންބުނުމުން އަހަރެންގެ ފަތިފުށް އޭނައަޑު އަހާލަން ބޭނުންވުމުން އަހަރެންގެ ވާހަކަފެށީމެވެ.

އަހަރެން ކިޔެވުން ނިންމާލުމަށްފަހު އޮފީހަކަށް ވަނީމެވެ. އަހަރީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަހަރެން ދިޔައީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށެވެ. އެއީ މަންމަގެ ވަރަށްގާތް ރައްޓެއްސަކު އާދޭސްކުރާތީއާއިވެސް އެކުގައެވެ. މަންމަ ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު ރަށްފުށުގެ ކުއްޖަކުހެދުމަށެވެ. މަންމަދެކޭގޮތުގައި ރަށްފުށުގެ ކުދިން ވަރަށް ގެވެހިވާނެއެވެ. ފިރިންނަށް ވަރަށް އޯގާތެރިވާނެއެވެ. ދަރިންނަށް އަޅާލާނެއެވެ.ލޯބިދޭނެއެވެ.

އަހަރެންނަކީ އެކަނިވެރިކަމަށް ލޯބިކުރާމީހެކެވެ. މިރަށުގައިވެސް އަބަދުހެން އުޅެނީ އެކަނިންނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ އެރަށުގެ އަތިރިމަތީގައެވެ. ފޮޓޯނެގުމަކީ އަހަރެންގެހޮބީއެވެ. ޤުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތައް އަހަރެންގެ ކެމަރާގައި ރައްކާ ކުރަމެވެ.

އެއްދުވަހެއްގެ ހަވީރު އަތިރިމަތީގައި ފޮޓޯނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ދެއަންހެންކުދިން އެތަނަށްއައިސް ފޮޓޯނަގައިދިނުމަށް އެދެފިއެވެ.  ( ނުނިމޭ )

35

12 Comments

 1. Kitty

  February 12, 2019 at 5:09 am

  Masha allah vvvvv varah ves reethi.. Dhn next part Koniraku isse… Will be waiting ingey ❤️❤️❤️

 2. Kitty

  February 12, 2019 at 5:11 am

  Masha allah vvvvv varah ves reethi.. Dhn Koniraku next part isse.. Will be waiting ingey.. Gud luck.. ❤️❤️

  • Kitty

   February 12, 2019 at 5:12 am

   Oops repeat vefa dhw.. Sorry comment fennan nethyma anehkaaves fonuvy

  • ismail ali kaleyfaanu

   February 12, 2019 at 6:03 am

   kitty thanks.aslu miee kitty bunegen liyunu vaahakeh. mirey upload kureveytho balanan.

  • jiji

   February 12, 2019 at 6:37 am

   Magey lwbi kitty sis ganduu???????????❤❤??.. haadha avahakah heylaigen?..ma vx scwl ah dhaan thayyaaru vegen ais
   Online veli iru kitty ge msg eh fenunyma reply kohlaa hiyy vy?????????????????..lwbi lwbi kitty????????nd thanks isse for bringing a beautiful stry lyk this..????

  • Kitty

   February 16, 2019 at 2:26 pm

   Awwn thank u loabi loabi jiji baby gandu… ??❤️❤️???.. Kitty dhn vaahakeh up vefa hurithoa balaalan vgn on v ??

 3. ކަލާ123

  February 12, 2019 at 11:03 am

  އިސްމާޢީލްގެ އިބާރާތްކުރުން ފަށުއި.އެންމެ ހިތް ހަމަ ޖެހޭ އެއްކަމަކީ ސާދާ ދިވެހިބަސްބަސް ބޭނުންކޮށްގެން ބުނަން ބޭނުން އެއްޗެއް ބުނެލާފައި ހުނަްނަލެއް ރީތިކަން.ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުންނާއި ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން އިސްމާޢީލަށް ގިނަގުނަ ކާމިޔާބިތައް އެދެން

  • ismail ali kaleyfaanu

   February 12, 2019 at 11:21 am

   shukran. kalaa123 aky abadhuves alhugadah heyoedhey faraatheh.

 4. Kitty

  February 12, 2019 at 12:24 pm

  Awwnnnn thank u isse.. May allah grant u with a bright future.. Aameen

 5. lallu

  February 12, 2019 at 4:45 pm

  v reethi……..

  • ismail ali kaleyfaanu

   February 12, 2019 at 7:06 pm

   thank u .

 6. aalaa

  March 13, 2019 at 7:12 pm

  wow

Comments are closed.