އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ

ޖެހުމުން ވަބާ މިޔަރު އެންގަޑަށް ދަހިވާހެން ދަހިކޮށްލަނީ

މެދުނުކެނޑި ހިޔަހާ ނަސޭޙަތް ދިނަސް ފުރަގަސްދީ ދުވެދަނީ

ޖެހުމުން ވަބާހިކި ކަށިގަޑަކަށް މީހާ ބަދަލުވެސް ކޮށްލަނީ

މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ކުރިޔަކަސް ދުވަހަކު ރާޙަތެއް ނުކުރަނީ

ޖެހުމުން ވަބާ ދަރިގެއްލިފައިވާ މަކުނެއް ގޮތަށް އުޅެވެނީ

މެދުނުކެނޑި ރޮމުން ގޮވާގޮވުންތަކަށް ބީރުކަންފަތް ދެވެނީ

ޖެހުމުން ވަބާ ހިކިހުއިގަޑެއް ފަދައިން ތިބާ އަނދާހުލިވަނީ

މެދުނުކެނޑި ކުރިހާ މަސައްކަތް ލަހެއް ފަހެއް ނެތި ބީވެދަނީ

ޖެހުމުން ވަބާ މާޔޫސްވެ އޮޔާދާ ބޮތްކެއް ފަދައިން ނެތިދަނީ

މެދުނުކެނޑި ކުރި އުއްމީދުތައް ބަރުބާދުވެ ގެއްލިގެން ދަނީ

ޖެހުމުން ވަބާ މާޔޫސްވެ ހިތްވަރާއި ޖޯޝް ގެއްލިދަނީ

މެދުނުކެނޑި ކައުންސިލިން ދިނަސް ނަފްސުގެ އަގު ނުވިސްނެނީ

ޖެހުމުން ވަބާ ތައުބާވުމުގެ ދުރުނެތްކަމަށް ނިންމާލަނީ

މެދުނުކެނޑި އަޅުކަމުގައި އުޅޭނަމަ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބިދެނީ

 

 

 

 

14

2 Comments

  1. Sidu

    February 26, 2019 at 11:07 pm

    Varah reethi.miyaa medu vissnaa ne nama dho huri haa mee hun vess

  2. Kitty

    February 26, 2019 at 11:18 pm

    Anehka vx isse ge ehen aa lhemeh.. Varah reethi ingey.. Masha allah… Hama sidu bunifadhain miyaa medhu hama aslugaves meehun visnaa nama…Anyways, varah reethi mi lhen vx.. Hope to see a new story of urs soon

Comments are closed.