Author: 🌸Hya

21

ޒެރާޝް 5

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތުގައި ފުން ނިންޖަށް މީހުން ގެނބެމުން ދިޔައިރު ޒައިންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. އީނާލްއާ މެދު ކަންބޮޑުވެފައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހިނގާލާ...

21

ޒެރާޝް 4

ގަޑިތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ޕީއީ ގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ.އެންމެން އެއްބަސްވީ ފައިގަތަޅާ ކުޅުމަށެވެ. ކުލާހުގެ ލީޑަރާއި އެސިސްޓެންޓް ލީޑަރު އިސްވެ ހުރެ ދެ ޓީމު ނެގިއެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އީނާލްއާއި ޝާހިން ޖެހުނީ އެއް ޓީމަކަށެވެ....

ޒެރާޝް 3
24

ޒެރާޝް 3

ބޯޑުގައި ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން އައިސް ފުށީގެ ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީއްސާލުމާއެކު އޭނާ ގޮނޑުދޮށަށް ފުންމާލިއެވެ. ބޯޑު އަތަށް ނަގަމުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ފިތަކަށް ފިއްތާލިއެވެ. އެއާކު އިހުހުރި ގޮތަށް ހަތިޔާރަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ފުންނޭވާ...

ޒެރާޝް 2
13

ޒެރާޝް 2

އޭރު އިނާލްގެ މޫނުމަތިން ފެނިލީ ނުރައްކާތެރި ކުލަވަރެކެވެ. އީނާލް ހިތްހަމަޖެހޭވަރުވުމުން ދުނިދަނޑި ތިރި ކޮށްލިއެވެ. ޝާހިން އަށް އޭނާ އެއްމިޔަކަނިން ހީލީ ލާނެތް ފާޑާކަށެވެ. އީނާލްގެ ދިގު ފަންއިސްތަށިގަނޑު ލުއި ހުޅިއެއް ޖަހާފައި...

ޒެރާޝް 1
16

ޒެރާޝް 1

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ މާހައުލަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. އެއާރޕޯޓު ތެރޭ ހަރާކާތްތެރިވާތަން ބަލަން 13 އަހަރުގެ ޒައިން ހުއްޓެވެ. އެކިކޮޅުކޮޅަށް މީހުން ދާތަން ބަލަން ހުރެވުނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީގައެވެ. ޒައިން އަށް ހޭވެރިކަން ވީ...