Author: 🌸Hya

26

ޒެރާޝް 7

މިޒްރާން އީނާލް އަތްދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލިއެވެ.އަދި ކައިރީގައި ހުރި މީހާއާ ދިމާލަށް ދެލޯ އަޅާލިއެވެ.”ކަލެއަށް މި ވަރު ކަމެއް ނުވިތަ؟؟ ކަލޭމެން ހުރެގެން މަށަށް ކޮން ފައިދާއެއް ވަނީ؟؟؟މަށަށް ހުރިހާ ކަމެއް….މަ ނެތިއްޔާ...

18

ޒެރާޝް 6

ކޮނޑުގައި އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ދަބަސް ޒައިން އީނާލް ކައިރީގައި ބައިންދަމުން މަގާ ދިމާލަށް ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ. އޭރު މާސްކު އެޅި މީހަކު އީނާލް ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. އީނާލްވެސް ޒައިންގެ ފުރަގަހުން ބޯ ދިއްކޮށްލިއެވެ....

22

ޒެރާޝް 5

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތުގައި ފުން ނިންޖަށް މީހުން ގެނބެމުން ދިޔައިރު ޒައިންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާ ނުލައެވެ. އީނާލްއާ މެދު ކަންބޮޑުވެފައި ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލަ ހިނގާލާ...

21

ޒެރާޝް 4

ގަޑިތައް ފާއިތުވަމުން ގޮސް ޕީއީ ގަޑި ޖެހިއްޖެއެވެ.އެންމެން އެއްބަސްވީ ފައިގަތަޅާ ކުޅުމަށެވެ. ކުލާހުގެ ލީޑަރާއި އެސިސްޓެންޓް ލީޑަރު އިސްވެ ހުރެ ދެ ޓީމު ނެގިއެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އީނާލްއާއި ޝާހިން ޖެހުނީ އެއް ޓީމަކަށެވެ....

ޒެރާޝް 3
24

ޒެރާޝް 3

ބޯޑުގައި ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން އައިސް ފުށީގެ ހުދު ދޮންވެލިގަނޑުގައި ބީއްސާލުމާއެކު އޭނާ ގޮނޑުދޮށަށް ފުންމާލިއެވެ. ބޯޑު އަތަށް ނަގަމުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ފިތަކަށް ފިއްތާލިއެވެ. އެއާކު އިހުހުރި ގޮތަށް ހަތިޔާރަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ފުންނޭވާ...

ޒެރާޝް 2
13

ޒެރާޝް 2

އޭރު އިނާލްގެ މޫނުމަތިން ފެނިލީ ނުރައްކާތެރި ކުލަވަރެކެވެ. އީނާލް ހިތްހަމަޖެހޭވަރުވުމުން ދުނިދަނޑި ތިރި ކޮށްލިއެވެ. ޝާހިން އަށް އޭނާ އެއްމިޔަކަނިން ހީލީ ލާނެތް ފާޑާކަށެވެ. އީނާލްގެ ދިގު ފަންއިސްތަށިގަނޑު ލުއި ހުޅިއެއް ޖަހާފައި...

ޒެރާޝް 1
16

ޒެރާޝް 1

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓުގެ މާހައުލަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަލަބޮލިކަމެވެ. އެއާރޕޯޓު ތެރޭ ހަރާކާތްތެރިވާތަން ބަލަން 13 އަހަރުގެ ޒައިން ހުއްޓެވެ. އެކިކޮޅުކޮޅަށް މީހުން ދާތަން ބަލަން ހުރެވުނީ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކީގައެވެ. ޒައިން އަށް ހޭވެރިކަން ވީ...