Author: Awa

"Awa" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ November މަހުގެ 08 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Awa" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 27 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1333 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 2
ރޭންކް:
1,380 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories