Author: Awa

60

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ފަހުބައި)

އައިޝާ ގެޔަށް ވަދެގެން އައިއިރުގައި ދޮރުމަތީގައި ފައިވާންތައް ހުރުމުން ޒާމިންމެން އެތެރޭގައި އުޅޭކަން އެނގުނެވެ. ސިޓިންރޫމްގައި ޒާމިންގެ އާއިލާގެ އިތުރުން ރެހާންގެ އާއިލާވެސް ތިބުމުން މިއެންމެން ދައްކަން އެއުޅެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އައިޝާއަށް...

61

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ފަންސަވިސްވަނަބައި)

“އާސިމާ ހެޔޮ ނުވާނެ ތިހާ ނުބައިވާން. ކޮން އިރަކުތަ ތިހާ ހިތްހަރު މީހަކަށްވި. އަހަރެންނާ އިމްރާން ދަންނަ އާސިމާއެއް ނޫންތީ. އަހަރެންނާ އިމްރާންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮއްލުމުން އެކަމާ މާފް ކުރެވިދާނެ. އެކަމަކު...

64

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ސައުވިސްވަނަބައި)

“އޭޝް ކީއްވެ ތިހެން ތި އުޅެނީ. ރުޅިއަންނަ ކަމު ހެދުނަސް އަހަރެންނަށް އިނގޭ އަދިވެސް ލޯބިވާކަން. އެހެންނޫންނަމަ ތިވަރަކަށް އޭޝްގެ ކުޑަކުޑަ ހިތެއް ބީޓްއެއް ނުކުރާނެ. އޭޝްގެ މާފު ހޯދަން އަހަރެން ކިހިނެއްތަ...

66

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ތޭވިސްވަނަބައި)

“ނޫން އޭޝް ތިހެން ނުބުނޭ. ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވާނީ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އޭޝްއަށްޓަކާ ވީ ތެދުވެރި ލޯބި. ބައެއްގެ މަކަކުވެރި ރޭވުމެއްގެ ދަލުގައިޖެހި އޭޝްއާމެދު އެގޮތަށް ކަންތަށް ކުރެވުނީމަ މިއަދު އަހަރެން އިންތިހާއަށް ލަދުގަނޭ....

76

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ބާވިސްވަނަބައި)

“މަންމިގެ ހޫޑީ. މަންމި ބަލިވީމަވެސް އަބަދު މަންމި އެކަނި ކޮއްލާފަ ދަނީދޯ” ހޫދުގައިގައި ބައްދާލަމުން އައިޝާ އެހެން ބުނެލީ ދެރަވެފައިވާކަހަލަ އަޑަަކުންނެވެ. އަދި ނަސްރީނާމެންނަށް އެތެރަށް ވަނުމަށް ދައުވަތު ދިނެވެ. ” ރެހާންމެން...

58

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (އެކާވިސްވަނަބައި)

“ސާބަހޭ ދޮންބެތީ އެކްސްރޭ މެޝިންއެއްތަ. އެވަރަށް ބެލީމަ އަހަރެން ހީކުރީ ސްކޭންއެއް ހައްދާލަނީކަމަށް” ކެންޓީން ދޮރުމަތީގައި ކުޅިބަލަން ހުރި ރާއިން ރެހާންއާ ދިމާއަށް ބުނެލިއެވެ. އެހާ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުމުންވެސް ރެހާން އެއައީ...

48

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ވިހިވަނަބައި)

އައިޝާއަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ރޫމަށް ވަދެވުމާއެކުހެން ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވަޔެއް ދޫކޮއްލިއެވެ. މިއަދު ރެހާންއަށް ނުބައި ޒާތެއްގެ އެއްޗެއް ކެވިގެން އުޅެނީ ބާއޭ އައިޝާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެއީ އެހެންނޫންނަމަ ހިތުން ރުހުމުން އައިޝާއާ ވާހަކަ...

69

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ނަވާރަވަނަބައި)

އޮފީސްގަޑި ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއިން އައިޝާ ގާތަށް ދިޔައީ މިއަދު ހަވީރު އޭނަޔާއެކުގަ ހޫދު ފޮނުވުމަށް އެދުމަށެވެ. ރާއިންގެ މަންމަގެ އެދުމެއްކަމަށް ބުނުމުން އައިޝާ ނިކަންފަސޭހައިން އެއްބަސްވެސް ވިއެވެ. “ކޮބާ ހިނގާ ގެޔަސްދާން....

78

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (އަށާރަވަނަބައި)

ރޭވުމާ އެއްގޮތަށް ޒަމްރާ މަންހާމެން ގޮވައިގެން އައިޝާމެން ގެޔަށް އައީ ބަރާބަރު 8 ޖެހީރުގައެވެ. މިއަދު ހަތަރުދަމު އައިޝާ ކޮބާހޭ އެހުމުން ޒަމްރާ ދެއްކި ބަހާއަކީ އޭނާ ކުޑަކޮށް ބަލިވެ އުޅޭކަމެވެ. އެހެންވެ...

54

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ސޯޅަވަނަބައި)

ވަރަށް ފޯރިޔާއެކު ހަފްލާ ފެށިގެން ދިޔައެވެ. އައިޝާއާ ދާނިޝްގެ ހުށައަޅާދިނުމުގެ ހުނަރު ކިތަންމެހާވެސް ފުރިހަމައެވެ. ބެލުންތެރިން އިތުރަށް ޝައުގުވެރިވާނެ ފަދައިން އެކި ވާހަކަތަށް ދައްކައެވެ. ކޮންމެ އައިޓަމެއްވެސް ކިޔާދެނީ ފުރިހަމަކަމާއެކުގައެވެ. އެކިކަހަލަ ތަމްސީލުތަކާ...

57

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ފަނަރަވަނަބައި)

“ހަލޯ ސަންޝައިން. ކީކޭ؟ ” ލެޕްޓޮޕްގެ ސްކްރީންއަށް ގެއްލިފައިއިނދެ ރެހާން ފޯން ނަގާ ކަންފަތުގަ ޖަހާލީ ސަނާޝް ގުޅިކަމަށް ހީކޮށެވެ. މާބޮޑަށް ހަނދާންވީކަމަށް ވެދާނެއެވެ. “ރެއިން. ވަރަށް އަވަހަށް ގެޔަށް އާދެވިދާނެތަ.” އަނެއްކޮޅުން...

46

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ސާދަވަނަބައި)

“ބައްޕަ ބަލަ ރެހާންް. އެފޮތް ނުދިނީ” ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އަންނަ އިމްރާންފެނުމުން ސަނާާޝް ކުޑަކުއްޖެއްހެން ބޮޑާހާކާލިއެވެ. ސަނާޝްއަށްއެހެން ބުނެވުނުތަނާހެން ރެހާންގޮސް ކޮޓަރިޔަށް ވަދެއްޖެއެވެ. އެތަންފެނި ސަނާޝްވެސް ރެހާންގެ ފަހަތުންދިޔަތަން ބަލަންހުރި އިމްރާންއަށް އެކުދިން...

37

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ތޭރަވަނަބައި)

“އަހަރެން ބުނިންދޯ ހެކިހިފައިގެންނޫނީ ރެއިން ކުރިމައްޗަށް ނާރާނަމޭ. މިއައި ހެކި ހިފައިގެން. ރެއިން ޖެހޭނެ އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކަކައެއް ދައްކާނިމެންދެން އަޑުއަހަން” ޖަނާންގެ ބަހާ އެއްބަސްވުމުން ރެހާން ބޯޖަހާލިއެވެ. ” ޝޮކެއްވެސް ލިބިދާނެ...

43

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (ބާރަވަނަބައި)

“އެދެމީހުންނާ އެކުގަ ފިހާރަޔަށް ދިޔައީ ގޭގަ ބެނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ނެތީތަ؟ އަހަރެން ހެދުނު އެހީމަވެސް ބުނި ދެން ފިހާރަޔަށްދާނީ ފުރަން ވީމަޔޭ” ސަނާޝްގެ މޮޔަކަމުން ރެހާންއަށް އާދެވުނި ރުޅިއެވެ. މިކުއްޖާއަށް ކަމެއްކުރަން...

53

އެހެނަސް ހަމަ ލޯތްބޭ ވެވެނީ (އެގާރަވަނަބައި)

ކޮޓަރިޔަށް ވަދެ އެދުމަތީގައި އޮށޯންނަމުން ސަނާޝްއަށް ރެއިންއާމެދު ވިސްނާލެވުނެވެ. އެހާރީތި ފުރިހަމަ ޒުވާނެއް އޭނަޔެއް ނުދެކެއެވެ. ބޯ އެސްފިޔަތަކާއި ވިދުންގަދަ ލޮލެކެވެ. މޫނުމަތީގައިވާ ސީރިޔަސްކަމުން ސަނާޝްއަށް ފުރަތަމަ ނަޒަރުންވެސް ކަމުގޮސްފިއެވެ. އެހިނިތުންވުމަށް ފިދާވާނަމެވެސް...