Author: aminath shiyaa

18

އިންތިހާ -13

  “ޝާ މިރިންގް އަބަދުވެސް ޝާގެ އަތުގައި ބައިންދައްޗޭ… ވަރަށް އަވަހަށް އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ޝާ ކައިރިއަށް ދާނަން .. ވަރަށް ލޯބިވޭ” އެންމެ ފަހުގެ ވަދާއީ ސަލާމް ކޮށްލަމުން ޔާންބުނެލިއެވެ. ރިންގްގައި...

22

އިންތިހާ – 12

“އައިކް ވެސް މިގަޑިގަ މާގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން ނުހަދަބަލަ… ވަންޔާވެސް ނުވަންޔާވެސް ބުނެބަލަ” ނިޝާގެ އަޑުގައި ތުރު ތުރު އެޅުމެއް ހުއްޓެވެ. އެ ހިތައް ކޮށްފައިވާ އަސަރެއްގެ ބޮޑުކަމުން ލޮލުން ފައިބަމުންދާ ކަރުމަތައް...

33

އިންތިހާ – 11

“އިލްވީ އަށް ތި ނޭގެނީ މަގޭ ގޮތް .. މަ ހިތުލީ ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ އެކަމެއް ހާސިލް ނުވަނީސް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން..ބަލައްޗޭ..  މިރަށައް ދެދުވަހައް އައި މީހަކަށް މަށައްވުރެ ގަދައެއް ނުވެވޭނެ.. ހުރެބަލަ މަމީ...

16

އިންތިހާ – 10

“ހައެ” ޔާންގެ އަޑު އައި ދިމާލައް ޝާޔާ ބަލައިލި އިރު ދާދި ކައިރީގަ ޔާން ހުއްޓެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ އަތްދިގު ގަމީހަކާ ސްކައި ބުލޫ ޖިންސެއްގައި ޔާން ފެންނަނީ ވަރަށް ހިތްގައިމު ކޮށެވެ....

13

އިންތިހާ – 9

ލިއު އެތަނައް އައުމުން ޔާންއަށް އެތާ އިތުރަށް މަޑުކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ކަމެއްޖެހިއްޖެ ކަމައްބުނެ ވަރަށް ސިއްރުސިއްރުން ޓިޝޫއެއް ނެގުމައްފަހު ގަލަމުން އެއްޗެއް ލިޔެލުމައްފަހު ޝާޔާ ކައިރީގައި ބާވާލިއެވެ. “އޭ ޝާޔާ އެއީ ކޮން...

17

އިންތިހާ – 8

  ފައިލް ތަކެއް ހިފައިގެން ނުކުއިން ޔާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނީ އަރީފްމެންނާއެކު މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޝާޔާއަށެވެ. “އެއާޕޯޓް ގާލް” ޔާންގެ އަގައިން މަޑުމަޑުން ބުނެލެވުނެވެ. ފައިލްތައް ހިފައިގެން ފަޔައް ލެވުނުހާ ބާރެއްލުމައްފަހު އަރީފްމެންގެ...

11

އިންތިހާ-7

“އޯކޭ ޓެންކިޔޫ” މިހެން ބުނުމައްފަހު ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތައިގެން ޔާން މަސްއޫލުވިއެވެ. އިތުރު ވާހަކައެއް ޔާން ނުދެއްކުމުން ނިޝާއައް އިތުރަށް މަޑު ކުރާކަށް ނުކެރުނެވެ. ޑިޕާޓްމެންޓް ހެޑް މުޙައްމަދު އަރީފް ހުރިހާ ޑޮކްޓަރުންގެ...

6

އިންތިހާ-6

“މަރުޙަބާ” ނިޝާ ޔާން ދިމާލައް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ނިޝާއަށް ޝުކުރުއަދާ ކުރުމައްފަހު ދެ އެކުވެރިން ހޮސްޕިޓަލް އިން ނުކުމެ ގެއާ ވީދިމާލައް މިސްރާބް ޖެހިއެވެ. “ކޮބާ ޔާން ކޮން ހިޔާލެއްގަތަ އަބަދު ތިއިންނަނީ؟...

10

ކަތިފިޔަވަޅު

ކޮންމެ އަހަރެއްގަ ބޮޑުޗުއްޓީ ވެގެންދަނީ  އަހަރެންނައް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ދުވަސްތަކަކަށެވެ. ކިޔެވުމުން ބުރޭކްއެއްނަގާ މިހާ ހަމަޖެހެލުމައް ލިބޭދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއަކު މަންމަގެ އެއްބަޑު އެއްބަފާ ދައްތައެއް ކަމަށްވާ...

4

އިންތިހާ ފަސްވަނަ ބައި

“މަންމާ ދެރަނުވޭ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ބައްޕަ އަދި ރަންގަޅުވާނެ، ބައްޕައަށް އަވަސް ސިފާއެއް ދެއްވުން އެދި ﷲ ގެ އަޟްރަތުގަ ދުޢާދަންނަވަންވީ، އަޅުގަނޑު ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ބައްޕަ ބޭރައް ގެންގޮސް ފަރުވާ...

8

އިންތިހާ ހަތަރު ވަނަ ބައި

ހުސްނާއަށް ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވުމައްފަހު ލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންދިޔައެވެ. އެހިތައް ކެއްކުރަން އުދަގޫވީއެވެ. މަންމަގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަޑު ފޯނުން އިވުމުން ޔާން އިތުރަށް ހާސްވިއެވެ. “މަންމާ އެއްފަހަރުވެސް ބުނެބަ ވެގެން...

6

އިންތިހާ ތިންވަނަ ބައި

“އަޅުގަނޑަކަށް ނޭގޭ ކުރިން މިގޭގައި އުޅުނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް. މިހާރު އަޅުގަނޑާ އަޅުގަނޑުގެ ދެދަރިންނާ މިގޭގައި އުޅޭތާވެސް މިވަނީ އަހަރެއް.” އަންހެންމީހާގެ ވާހަކަތައް އަޑުއިވުމަށްފަހު އިތުރަށް އޮޅުންފިލުވާނެ ވާހަކަ އެއް ނެތުމުން ޝުކުރު...

24

ފުރާވަރު

ކެރި ކަނޑާނުލައި އިރާކޮޅު ވެހުނު ވާރޭގަނޑުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ ފިނިބޮޑުވެގެންނެވެ. އޭރު އަހަރެންނާ ޖެހިގެން ހުރި އެދުގައި ބައްޕައާއި މަންމަ ނިދާފައި އޮތެވެ. އަހަރެންގެ ގެ އަކީ އެހާ ބޮޑުގެއަކަށް ނުވާތީ...

7

އިންތިހާ ދެވަނަ ބައި

މާގިނަ އިރު ތަކެއް ނުވެ ފެރީ އައިސް މާލޭ ތޮށިގަނޑާ ގުޅިފައިވާ ފާލަމަށް ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ދެ މީހަކު ފޭބުމާއެކު ޝާޔާ އަދި ތިޔާވެސް އެ ޒުވާނާ ފަހަތުން ހިނގައިގަތީ ބެކްޕެކް އަދި ފޮށިތައް...

16

އިންތިހާ

މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ލޯބީގެވާހަކައެކެވެ. މި ވާހަކައިގައި ހިމަނާފައިވާ ނަންތަކަކީ އަސްލު ނަންތަކެއް ނޫނެވެ އެއާ ޕޯޓްއަށް ވަދެނިކުމެގެންދާ އެންމެންގެ ސަމަލުކަމަށް ހުއްޓެނީ ރަތްކުލައިގެ ފޮއްޓެއް ހިފައިގެން މަޑުކޮށްލައިގެން...