Author: Aisha

"Aisha" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ April މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Aisha" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 23 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 955 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 2
ރޭންކް:
1,488 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories