Author: Aisha

3

އުފާވެރި ހަޔާތަށް އެޅުނު ހިޔަނި (4 ވަނަ ބައި)

ޔޫނާ އެނަންބަރަށް ގުޅުމުން ބުނީ ފޯން ވަނީ ނިއްވާލާފައިކަމަށެވެ. “ލީން ކާކު ގުޅީ ދެންމެ؟” ޔޫނާގެ އަޑު އިވުމާއިއެކު ބިރެއް ފެނުނުހެން ލީން ފޯނާއާއި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. މިތަން ފެނުމުން ޒިދާން ލީން...

8

އުފާވެރި ހަޔާތަށް އެޅުނު ހިޔަނި (3 ވަނަ ބައި)

ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަސްކަމުން 9 ޖެހިއިރުވެސް ޒިދާން އޮތީ ގަދަނިދީގައެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޒަހުލާ ކޮޓަރިއަށް ވަތް އިރުވެސް އޭނާ އޮތީ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ޒަހުލާ ލޯތްބައިއެކު އެނދުގެ މަގަތުގައި އިށީނދެފައި...

ުއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި
6

ުއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން މިދާ ވާހަކަ އަޕުލޯޑް ނުވެ ގިނަދުވަސް ވި ކަމަށްޓަކާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ލިޔަނީ ފޯނުން ކަމަށް ވާތީ އަޅުގަނޑުގެ ފޯނު ހަލާކުވުމެގެ...

15

އުފާވެރި ހަޔާތަށް އެޅުނު ހިޔަނި (2)

“އަހަރެންނަށް އެދުވަހު ކަންތައްކުރެވުނީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން.. އަހަރެންނަށް އެދުވަހު ލީންއަށް ހެދުނުގޮތުން އެކަމާ އަހަރެން ދެރަވެ ހިތާމަކުރަން.. އެކަމަކު ކުށްވެރިއަކީ އަހަރެން އެކަންޏެއް ނޫން.. ލީން އަހަރެންގެ އިހްސާސްތަކަށް ބެލުމެއްނެތި އެދުވަހު...

22

ޯއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި ( 1 )

ކޮންމެ މީހަކަވީސް ދިރިއުޅުމުގައި އަޑިގުޑުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާނެ މީހެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އާދަކާދައިގެ މަތިން އުފަލެއް ލިބިއްޖިއްޔާ ހިތާމައެއްވެސް ލިބޭނެއެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައިވެސް ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި އެކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައި ނެތަސް އަބަދުމެ...

17

ޯއުފާވެރި ހަޔާތައް އެޅުނު ހިޔަނި

ލޯބިވެސްވީމޭ އިތުބާރުވެސް ކުރީމެވެ. ބުނި ކޮންމެ އެއްޗެއް ދެވަނަ ބަހަކަށް ނުގޮސް ޤަބޫލްކުރީ ލޯބިވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ. ބޭވަފާތެރިއެއްނުވަމެވެ. އޮޅުވައެއްވެސް ނުލަމެވެ. ތަޤުދީރުގެ ކުޅިގަނޑުގައި ޖެހި ދިރިއުޅުމުގެ މިސްރާބު ގެއްލުނީއެވެ. އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް...

84

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (ފަހު ބައި)

އަމާން އެތަނުން ނިކުމެގެން ދިޔަ ގޮތައް ގޮސް ކާރަށް އަރާ އިށީނދެ ހަމަޖެހިލިއެވެ. އޭނާއަށް ހީވީ ބޮލުން ބޮޑު ބުރައެއް އުފުލުނު ހެންނެވެ. ވަގުތުން ފޯނު ނަގާ އަފްރީންގެ ނަންބަރަށް ޑައިލްކޮށްލުމަށްފަހު ކަންފަތުގައި...

96

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (16)

އެހެން އެތައް އިރަކު އަފްރީން އޭނާގެ ދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. އަދި އިންތަނުން ތެދުވެ ޑުރެސިންޓޭބަލް ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ގޮސް އަމިއްލަ ސޫރައަށް ބަލާލިއެވެ. މިހާރު ވާވަރު ވެއްޖޭ ހަޔާގެ...

75

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (15)

ދުވަސްތައް ހަލުވިކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ގޮސް އެއްމަސް ވެގެން ދިޔަ ގޮތެއްވެސް އަފްރީންއަށް ނޭނގުނެވެ. ހިތާމައިގެ ކަނޑަކަށް މީހާ އަރަގުވެފައިވާއިރު ދުނިޔޭގެ ލޯމައްޗަށް އޭނާ ދައްކަމުން ދިޔައީ އެހެން މަންޒަރަކެވެ. ނަމަވެސް އެކަނިވާ ވަގުތުތަކުގައި...

65

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (14)

ގޮނޑީގައި އިން އަމާން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ އަފްރީން މަންމާއޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވާގަތުމުންނެވެ. އެމޭނުމަތީގައިވާ ބިރުވެރިކަމުން އަމާން އަފްރީންއަށް ގޮވާ ހޭލެއްވިއެވެ. އަފްރީން ދެލޯ ހުޅުވާލާފައި ވަށައިގެން ހޯދާލިއިރު އޭނާއަށް އަދިވެސް މިއޮވެވުނީ ހޮސްޕިޓަލްގައިކަން...

51

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (13)

ބޯކޮށްވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ ތެރޭ ރޯންއިން އަފްރީންގެ ދެލޯވެސް ވަނީ ރަތްވެ ދުޅަވެފައެވެ. ރޮއެގެން އެދޮލުން ކަރުނަ ހުސްވާނެނަމަ މިހާރު އަފްރީންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ހުސްވީހެވެ. އެހެން އިނދެފައި އަފްރީން ގެއަށް ދާން...

77

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (12)

ލެޕްޓޮޕުން މަސައްކަތެއް ކުރަން އިން އަފްރީން އިރު އިރު ކޮޅާ ފޯނަށް ބަލަމުން ދިޔައީ އަމާންގެ ހަބަރެއް ނުވުމުނެވެ. އޭނާގެ ހިތް ނޭނގޭ ބާރުމިނެއް ތެޅެމުން ދިޔައިރު ހިތްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުގެންފައެވެ....

55

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (11)

ދުވެފައި ގޮސް ލަޔާން ހަޔާގެ ކައިރީގައި ކުޑަ ކަކޫ ޖަހާލަމުން ބިންމަތީގައި އިށީނނެވެ. އަދި ލެއިން ތަތްތެޅިފައި އޮތް ހަޔާ އަތްދަނޑި މައްޗައް ނަގާ އޭނާގެ ކާރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެއްވެތިބި...

35

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (10)

އަމާންގެ އެ ގާތްކަމުން އަފްރީންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ދިޔައީ ހިނދެއް ހިނދެކަށް ބާރުވަމުންނެވެ. އަމާން ހުރީ އަފްރީންއަށް ވަމުން ދިޔަ ގޮތުން އެތެރެއިން ހީލަ ހީލައެވެ. އަފްރީން ސައިކަލުގެ ކުރީގައި އިނުމުން އަމާންއަށް...

25

ލޯބި އަހަރެން ވަނަމޭ (9)

ކަމަކު ނުދޭތަ؟؟ އަފްރީން އައިސް ކައިރީގައި ހުއްޓިލަމުން ބުންޏެވެ. “މާ ބޮޑަށްވެސް ކަމުދޭ އަވަހަށް އާދެ ސައިބޯން” އަފްހަމް އަފްރީންގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމާލަމުން ބުންޏެވެ. ސައިބޮއި ނިމުމުން އަފްރާހް އަފްރީން ގޮވައިގެން...

44

ލޯބި އަހަރެން ވާނަމޭ (8)

މާޒީގެ ހަނދާންތަށް އާވުމުން އެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އަދި ކިހާ ދުވަހަކު މިހެން އެކަހެރިވެ އިނދެ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟؟ އަމާންގެ ހިތައްއެރިއެވެ. ހިތް ޝަކުވާއިން ފުރެމުން ދިޔައިރުވެސް އެންމެ ލަފްޒެއްވެސް...