Author: Aami

16

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 24

ރާދިންގެ ސިކުނޑީގައި ” އެހެން ނޫނީ ކޮންމެވެސް އެހެން ކުއްޖެއް އަހަރެން އަތުން ރާދް އަތުލަފާނެއެއްނު” މި ޖުމްލަ ހަރުލިއެވެ. ކިތެއްމެ ހަނދާންކުރަން ބޭނުން ނުވިޔަސް އެޖުމްލަ އަޑުއިވުމުން ރާދިން އަށް އަންޖަލް...

6

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 23

އަވްލީން ކައިރީގައި އިން ރާދިންގެ މޫނަށް ބަލައިލިއިރު ރާދިން އިނީ ރީތި ހިނިތުންވުމެއް މޫނު މައްޗަށް ވެރިކޮށްގެންނެވެ. އަވްލީން މަޑުމަޑުން އޭނާގެ އަތް ރާދިން ދިއްކޮށްގެން އިން އަތުގެ ތެރެއަށް ލިއެވެ. އަދި...

10

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 22

އާންމުކޮށް ބޭރަށް ދާއިރު މާވަރަކަށް ރީތި ނުވި ނަމަވެސް މިއަދަކީ އަވްލީންގެ އުފަންދުވަސް ކަމުން ބޭރަށް ދާން ތައްޔާރުވެލީ އެހެން ފަހަރު ފަހަރާ ހިލާފަށެވެ. ލައިގެން ހުރި ގަދަ ރަތް ކުލައިގެ މެކްސީ...

17

ވާލޯބި އެނގޭނަމަ 21

“ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ކެއްތެރިކަމެއްވެސް ހުންނަން އެބަޖެހޭދޯ. ބަޔެއް ކުދިންގެ ނުހުރޭ އެއްވެސް ވަރަކަށް ކެތްތެރިކަމެއް… ޕޭޝަންސް މައި ލަވް ޕޭޝަންސް. ހުރިހާ އެއްޗެސް ކިޔާދޭންށޭ މިއުޅެނީ…” މައިރާގެ ރާގު ހުރިގޮތުން މާހިލް ގާތަށް...

28

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 20

“ހަލޯ މައި…… ކިހިނެތްވީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިއިންނަނީ؟ އަނެއްކާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ އަހަރެންނަށް މިބުނެވުނީ؟ އެހެން ނޫނީ އެކްސައިޓްމަންޓްގަ ޝޮކެއްޖެހުނީތަ؟” މައިރާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން އަވްލީން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ލީން ޔަގީންތަ ހަމަ...

18

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 19

“ގަބޫލުކުރޭ ޒިން. އަހަރެންނަށް އެގޮތަށް ކަންތައްކުރަން މަޖުބޫރުވީ. އެހެން ނޫން ނަމަ ދުވަހަކުވެސް ހުވަފެނެއްގަ ނަމަވެސް ލީން އަށް ދެރައެއްދޭން އަހަރެން ހިތަށްވެސް ނާރުވާނަން. އެކަމް އަހަރެންނަށް އެދުވަހު އެހެން ކަންތައްކުރަން މަޖުބޫރުވީ...

12

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 18

މުޅި މަގުމަތީގައި އިސާހިތަކު ލޭގެ ކޯރެއް އުފެދިގެންދިޔައެެވެ. ރާދިން ގޮސް އަވްލީން ނެގިއިރު އަވްލީންގެ ހެޔެއްނެތެވެ. އަވްލީން އޮތް ހާލުފެނުމުން ރާދިންގެ ހިތް ކުދި ކުދި ވިކަހަލަ އިހުސާސެއްކުރެވިގެންދިޔައެވެ. މާހިލްއަށްވެސްވީ ރާދިންއަށް ވީވަރެވެ....

16

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 17

“ތޭންކްސް މައި. އެކަމް ކިހިނެއް އަހަރެމެން މިކަންތައް ކުރާނީވެސް. ދެން ނެތެއްނު އޭރުން މާ ގިނަ ދުވަހެއްވެސް. މިހާ މަދު ދުވަސްކޮޅަކުން އެހާ ބާރުގަދަ ގޭންގެއް އަހަރެމެންނަށް ބަލިކުރެވޭނެތަ؟ އެމީހުން ބައްދާލަންވެސް އެމީހުންނާއި...

10

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ

ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެގެން ދިޔަ ކަމަށްޓަކައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށްއެދެން. އަޅުގަނޑު އޮފީހުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށްއުޅެންޖެހުނު ދުވަސްކޮޅަކަށްވީމަ ވާހަކަ ގެނެސްނުދެވި ލަސްވީ. އެކަމަކު ވާހަކައިގެ އާއެޕިސޯޑެއް ވަރަށް އަވަހަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދޭނަން.

18

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 16

“ވާހަކައިގެ ގޮތުން ދެން އެހެން އަހާލީހަމަ. އެނީވޭސް… މި އަނެއް… މިސާލަކަށް ލީން އަށް އެނގުނީއޯ ރާދް ކުރިން އެގޮތަށް ކަންތައްކުރީ ސަޕޯސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މަޖުބޫރީކަމެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް. އެންޑް ފަހުން...

8

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 15

“މިބުނީ އެއްނު އަހަރެންނާއި އަވްލީން އަށް އެކުގައި އުޅެވޭކަށް ނެތޭ. މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް އަންޖަލް އަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޭނާ ލީންއަށް ކޮންމެ ފަދަ ގޮތެއް ހަދާކަށްވެސް ފަހެއްނުޖެހޭނެ. ކީއްވެގެންތަ ގަބޫލުނުކޮށްގެން ތިއުޅެނީ....

10

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 14

“ދަރިފުޅާ ދޮން މަންމަގެ ވާހަކަތަކާއި މާބޮޑަށް އަޅާލާނެކަމެއް ނެތް. ބައްޕަ އައީ ދަރިފުޅު މެލޭޝިޔާއަށް ދާން ހަމަޖެހިފައި އޮތީމަ އެ ވާހަކަ ބުނެލަން. އަންނަ ހަފްތާ ހޮނިހިރުގައި ފުރުން އިނީ. ދަރިފުޅު ތައްޔާރުވެގެން...

13

ވާ ލޯބި އިނގޭ ނަމަ 13

މިހުރިހާ އިރު ކެބިންގެ ބޭރުގައި އަންޖަލް އާއި ރާދިންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ތިބި މާހިލް އާއި ރާހިލް ތިބީ ހައިރާންވެފައެވެ. ކަންތައް މިފަދަ ގޮތަކަށް ހިނގާފާނެކަމަކަށް އެމީހުން ހިޔެއްނުކުރެއެވެ. “ކޮބާ ރާހިލް އަހަރެން...

12

ވާ ލޯބި އިނގޭނަމަ ❤

މި އަންނަ ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުގެެ ޓެސްޓްތައް އޮންނާތީ އެ ހަފްތާގައި ވާހަކަގެެ އާ އެޕިސޯޑްއެއް ގެނެސްދެވެން ނެތް ވާހަކަ ހިތާމަ އާއި އެކު ދަންނަވަމެވެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އަންޑަސްޓޭންޑް ވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. ޓެސްޓްތައް...

15

ވާ ލޯބި އިނގޭ ނަމަ 12

ރިޔާދުގެ ފަހަތުން ދެން ތިބި މީހުންވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަން އިރު އަވްލީންއަށް ބޭރުގައި ހުރެވުނީއެވެ. އަވްލީން އެތެރެއަށް ވަންނަން އުޅުމުން ރައުދާ އައިސް އަވްލީން ކޮޓަރިއަށް ވަނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓީ ފެންނަ މަންޒަރަކުން...

13

ވާ ލޯބި އިނގޭ ނަމަ 11

އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެފައި ވެއްޓެން ދިޔަ އަވްލީންގެ ހަޅޭކުގެ އަޑަށް ދޯނީގައި ތިބި އެންމެން އެދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ. އަވްލީންގެ އަތުގައި ހިފޭތޯ ދުއްވައިގަން ރާދިން އަށް އަވްލީން އާއި ހިސާބަށް ދެވުމުކުރިން ދޯނިން ބޭރަށް...