Category: ހިތާމަ

17

ޝައިން ( ޕާޓް-10 )

“ޝައިން.. ޝައިން… ލޯހުޅުވާލަބަލަ.. ޕްލީޒް..” ގާތުގައި ހުރި މީހާ ޝައިންގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ޝާއިންއަށް ގޮވަމުން ގެންދިޔައެވެ..ފުން ނިދީގައި އޮތް ޝައިން އަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެ އިށިންދެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު...

24

ފަނާ 20

ލޮލުން ހޯސްލާފައި ފައިބަމުން ދިއަކަރުނަތަކާއި އެކު އަހަރެންނަށް ބައްފަގެ ގައިގާ ލައްވެ ގަނެވުނީ، ތަގްދީރު އަހަންނަށް ދައްކަމުން މިދާ ދަޅަތަކުން ދެން އިތުރަށް ކެތްނުވެ މަރުވަންް ވީއޭ ހިތަށް އަރަންފެށުމުންނެވެ. “ތީވެސް އަހަރެންގެ...

13

ފަނާ 19

އަވަސް ކޮށްލައިގެން ރީތިވެލައިގެން ކޮޓަރިން ނުކުމިތަނާ ފިޔަވަޅުތައް ގަނޑުވީ ކައިރިން އިވުނު ފިރިހެނެއްގެ އަޑުންނެވެ. ކުރިމަތީ ހުރި މީހާ ފެނި ވާންވީ އުފާކަމެއް ކުރަންވީ ނަފްރަތު ކަމެއް ނޭގި ގަނޑުވެ ހުރީ ނޭވާވެސް...

44

ެެެލޫނާ (1)

ލޫނާ އިނީ ބެލްކަނީގައި ހުރި ގޮޑިއެއްގައި އިށީދެލައިގެންނެވެ.    އޭނާ އިނީ ފުން ހިޔާލަކައް ގެއްލިފައެވެ.   ލޮލައް ކަރުނަތަކެއް ޖަމާވަމުން ގޮސް އެ ދޮން ކޯތާފަތް މައްޗައް އެޅެމުން ދެއެވެ . ...

12

ފަނާ 17

  ެ،” މާހީ ދެން ކެތެއްނުވާނެ އަހަންނަކަށް، އައި، ލަވް ޔޫ… އަަހަރެން މާހީދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ…” ތުރުުތުރު އަޅަމުން ދިއަ އަޑު އިވި ޒައިދުގެ މޫނަށް ބަލަލިއިރު އެދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިއަ...

28

ފަނާ 16

އެތާތިބި އެންމެންގެ ލޯތަށް އަމާޒުވިތަން ފުނުމުން އެކަމަށް ރެކެމުން ޒައިދާއި ދިމާއަށް ބަލާލެވުމާއި އެކު ގިސްލެވެން ފެށުނީ ޒައިދުގެ މުއްކަވާލެވިފައިވީ އަތާއި މަންމަ އަށް ބަލާލި ރުޅިވެރި ބަލާލުން ފެނިއެވެ،” އޯ ވާއު...

13

ޝައިން ( ޕާޓް-9 )

ބައިގަނޑި އިރު އިންތަނުން ހިރިލަންވެސް ނޭނގިފައި އިން ޝައިން ކުކުރި ކުކުރިފައިވެސް ތެދުވީ އިތުރައް އެހީވާނެ މީޙަކު ނާންނާނެކަން ޔަގީންވާތީއެވެ.. އަތުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ލެއިން މުޅި ބަދިގޭގެ ކަން ފެވިފައިވާއިރު ހުނު...

24

ފަނާ 15

ލޯފުހެލަމުން އެ ގަނޑުތައް އަހަރެން އޮތް އެނދުގެ ގޮދަޑި ދަށަށް ކޮއްޕާލެވުމާއި އެކު ހިތް ދެމިލި ތަނާ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިއަތަން ފެނި، ބަލާލިއިރު،އަޒާލްބެގެ ރަތްވެފަވާ ދެލޮލާއި، ހާވާލެވިފައިވާ ބޯފެނި ބިރުން ހިތްތެޅިގަތެވެ،...

16

ޝައިން ( ޕާޓް-8 )

އެމީހަކު ދެެކެ ހަޔާތުގައިވެސް  ލޯބިވެވުނު މީހާ އަމިއްލައައް އައިސް ލޯތްބަށް އާދޭސް  ކުރުމުން އެއަށް ފުރަގަސް ދެވުނީީތީ އަމިއްލަ ހިތާ ޝަކުވާ ކުރަމުން ޝައިން ކުރިއައް ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ދިޔައެވެ.. ” ޝައިން ތި...

31

ފަނާ 13

ޒައިދުގެ ފޮނި ބަސްތަކުން ބޭއިހްތިޔާރުގަ އަހަންނަށް އެކޮޓަރި އެތެރެއަށް ވަދެވުނުއިރު،އަހަރެންފެނި ސިހިފައި ޒައިދުގެ އަތުގައި އޮތް ގިޓާދޫވެ ބިންމަތީ ޖެހުނެވެ.”މާހީ މިތާނގަ ކިހިނެއް” ޒައިދުގެ ސުވާލުން އަހަރެންނަށް ހަމަހޭކަންވެރިވިއިރު، ކުރެވެމުން މިދާ ކަންތައް...

11

ޝައިން (ޕާޓް-7)

 މީހުންގެ ތޫނު ނަޒަރު ޝައިން އަށް ހުއްޓިފައި ވާކަން ހުދު ޝައިން އައްވެސް އިހްސާސް ވިއެވެ. އެންމެންގެ ލޯތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން އުދަނގޫ ވެގެން ޝައިން ދާން  .އެނބުރިލި ވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން...

21

ފަނާ 12

” ޒައިދަކަށްވެސް އަހަރެންސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ،” އެހެންބުނެ އަހަރެން ކޮޓަރިއާއި ދީމައަށް އަށް ދުއްވައިގެންއިރު ހުއްޓެވުނީ ޒައިދު ދެންބުނެލި ޖުމްލައިގެ ބާރުންނެވެ. “އައި ޕްރޮމިސް، އަހަރެން މާހީ ސަލާމަތް ކުރާނަށް ވައުދުވަން މާހީ އަހަރެންކައިރީ...

15

ޝައިން (ޕާޓް-6)

ޝިބާން  ފުން ވިސްނުމެއްގައި އޮއްވައި އިޝާ ނަމާދު ބަންގި ގޮވުމުން ތެދުވެގެންގޮސް  ނަމާދުކުރުމައްފަހު ކައިގެން އެނދަށްއެރީ  ޝައިންގެ ފޮތް އަތަށް ނަގައިގެންނެވެ.  ޝައިން އަތަށް އެ ފޮތް ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން  އޭގައި ދެން...

46

ޝައިން (ޕާޓް-5)

ރަތް ބޮކީގެ ފަނޑު އަލިކަމުގެތެރޭގައި  ފެންނަމުންދިޔައީ ޝައިންގެ ހިތައްވެސް ނުގެނެވޭފަދަ  އަޖައިބުކުރުވަނިވި މަންޒަރެކެވެ. ކޮޓަރީގެ އެކި ހިސާބުގައި އުއްބައްތި ޖަހާ ދިއްލާލައިފައިވާއިރު ކޮޓަރީގައިވާ އެއްޗެހީގެ ހިޔަނިތައް ނަށަމުން ދެއެވެ. އޭރު މޭޒު ދޮށުގައި...

22

ޝައިން (ޕާރޓް-4)

ގޮށްއަޅުވާ ވާއްތަރުގެ ކުރު ގަމީސް ޓޮޕަކާ ކުރު ސްކާޓެއްލައިގެން އެހުރީ މީގެ މަހެއްހާ  ދުވަސް ކުރިން ޝިބާން އަށްސުނާމީ ބިނާއިން ފެނުނު ކުއްޖާއެވެ. އެރެއަށްވުރެ މިރޭ އެކުއްޖާ ފެންނަލޭ މާ ރީތިވެފައި ފުރިހަމައެވެ....

11

ޝައިން (ޕާރޓް-3)

އަހަރެންގެ ހަޔާތެކޭ ކަޅުކަން ވެރިވެފައިވާ ކޮޓަރިއެކޭ އެއްފަދައެވެ. ހަޔާތުގައި ހާސިލް ކުރަން ބޭނުން ކިތަންމެ ކަމެށް ހިތުގައި ރާވަމުން މި ދަނީ އެކަން ފުރިހަމަ ވާނޭ ކަމުގެ އުންމީދެށް އޮވެގެންނެއްް ނޫނެވެ. ހަދާން...