Category: ހިތާމަ

11

ކުށްވެރި ނަފުސު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ލުއިފަސޭހަ ކަމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އަރާމުކުރެވުމެވެ. ހިތް އެދޭ ވަގުތަކަށެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުގައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމެވެ. ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހު އަަައު ދުވަހަކަަށް އިރުއެރުމެވެ. ދިރިއުޅުން ނުކުޅަދާނަވެފައެވެ. ކަންނެތްކަން އޭގެ އިންތިހާގަ އެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު… 13

12 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލް ކޮލެޖަށް އައިރު ދޮރުމަތީގައި ފައިޒަން އަދި ޔަޒްދާން ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް ފެނުމުން ޔަޒްދާން އަވަހަށް އެހެން ކަމަކާއި މަޝްޢޫލުވިއެވެ. ފައިޒަންއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނުމަށްފަހު ޔަނާލް އެތެރެއަށް...

23

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ………………….! (9 ވަނަ ބައި)

****9 ގަޑިއިރު ފަސް**** ސިއްސައިގެންގޮސް އައިހަމްއަށް ހޭލެވުނީ ސައިޑްޓޭބަލް މަތީގައި ހުރި ގަޑި ސޯނާވާން ފެށި އަޑަށެވެ. ގަޑިން 07:30 ވެފައި ހުރުމުން އިތުރަށް ނިދަން ނުހަދާ އެލާމް ނިއްވާލުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން ފާޚާނާއަށްވަދެ ރީތިވެލައިގެން ސިޓިންރޫމަށް ނުކުތެވެ. އޭރު  އިޝްރާވެސް އުޅެނީ ސިޓިންރޫމުގައި އިލްފް ގޮވައިގެން ސަކަރާތް ޖަހާށެވެ. އައިހަމް ފެނުމުން އިޝްރާ އައިހަމަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. “މިއުޅެނީ އައީ އަށް ގޮވަން ދާށޭ ދޯ އިލްކޮ! މިގޭގައި އެއްވެސް މީހަކަށް 7:30 ވުމަށްފަހު ނުނިދޭނެކަން އައީއަށްވެސް އެނގެއެއްނު ދޯ! އެކަމަކު ނިކުތްއިރު އެއޮށް 8 ޖަހަނީ އެހެންވެގެން ގޮވަން ދާން އުޅެނިކޮށް ވިއްޔާ ތި އައީ!” އިޝްރާ ބުނެލިއެވެ. އެއަށްފަހު އިލްފް އުރާލައިގެން އައިހަމްއާއިއެކު ކާގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެއްސެވެ. ގޮނޑިއެއް ދަަމާލަމުން އިޝްރާ މޭޒުކައިރީ އިށީނދެ ހަމަޖެހިލީ އަވަހަށް ސައިބޮއެލައިގެން ލުބްނާމެން އަންނަންވާއިރަށް ތަން ތައްޔާރުކޮށްލާ ހަމަޖެހިލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ގަޑިން 8 ޖަހާފައިވުމުން އަވަސް ކޮށްލައި ސައިބޮއެ ނިންމައި ތަށިދޮވެލައިގެން ދަމުން އިޝްރާ އައިހަމް ކުރެން އެދުނީ ސައިބޮއެލައިގެން ތަން ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް މައްޗަށް އައިސްދިނުމަށެވެ. އެއަށްފަހު ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެނަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔަކޮށްލުމަށްފަހު ދުވެލާފައި ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ. އެތަން ބަލަން ކާމޭޒު ކައިރީގައި ތިބި އެންމެން ހިނިތުންވެލައިގެން ިބީ އިޝްރާ އެ ކުރަމުންދާ ހިތްވަރަށް ހިތާހިތުން ފަޚުރުވެރިވާ ޙާލުގައެވެ. ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިހަމްވެސް ސައިބޮއެ ނިންމާލައިގެން މައްޗަށް އެރީ އަިޝްރާ އޭނަގެ ކިބައިން އެހީއަށް އެދިފައިވާތީއެވެ. އަދި އެހެންމީހުން ކުރެންވެސް މި ޕްރެކްޓިސްތައް ނިމުމުގެ ކުރިން މައްޗަށް ނޭރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އައިހަމްވެސް އެދުނީ މިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ޚުދު އޭނަވެސް ބޭނުންވިލެއް ބޮޑުކަމުނެވެ. މައްޗަށް އެރިއިރު އެތަނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު ފެނި އައިހަމްވެސް ހައިރާންވިއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޗުއްޓީއަށް މީގެ 2 އަހަރުކުރިން އައި އިރުވެސް މިތަން ހުރީ މި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ކަހާލެވޭ ގޮތަށް ބޮޑު ބިއްލޫރި ދޮރެއް ލާފައި ހުރި އެ ބޮޑު ސިޓިންރޫމް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމެވެ. މުޅި ސިޓުންރޫމް އޭސީކޮށްލާފައި ވާއިރު އެތަނުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބަހައްޓައިލެވިފައިވާ މިއުޒިކު ކުޅޭ އާލާތްތަކާއި ބޮޑެތި ސްޕީކަރތައް ވެގެންދިޔައީ އައިހަމް އެތަނާއި އެންމެ ގަޔާވި ސަބަބު ކަމަށެވެ. އިޝްރާއެކޭ އެއްފަދައިން އޭނާއަކީވެސް މިއުޒިކާއި ލަވައަށް ނުހަނު ލޯބިކުރާ ކުއްޖަކަށްވުމުން ފެނިގެންދިޔަ މާޙައުލަށް ވަގުތުން ހިތްޖެހުނީއެވެ. މިހާ ފުރިހަމަގޮތަކަށް މި ޕްރެކްޓިސް ތެރޭގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްވެފައި ވެދާނެކަމަށް ފަހަރުގައިވެސް އޭނާއަށް ހީކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. “އައީ! އައިސްވެސް މިތާ ޖެހި ބުދެއްހެންނު ތި ހުންނަނީ! މިހާރު އެއޮއްގެން 9 ޖަހަން 10 ކަށް ވީ! އަޅެ ދޭބަލަ ލުބޫމެން އައިމައި އެމީހުން ގޮވައިގެން އަންނަން. އިޝް މިދަނީ ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑިތައް ބަލާ އިނގޭ!” އަތްމަތި އަވަސްކޮށްލާ ތަން ހަމައަކަށް އަޅުވައިލަމުން އިޝްރާ ބުނެލި ވާހަކައިން އައިހަމް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. “ލުބޫމެނަށް ހުރި ކޮޓަރިއޭ! ވަޓް ޔޫ މީން؟” ހައިރާންކަމާއެކު އައިހަމްއަށް އަހައިލެވުނު ހަމައެކަނި ސުވާލަކީ އެއީއެވެ.އެވަގުތު ހިނިތުންވެލަމުން އިޝްރާ، އައިހަމްއަށް ކަންތައްތައް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. “ބައެއް ފަހަރު މި މާސްޓަރ މައިންޑް އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭދޯ! ލުބޫމެނަށް ފަސޭހަވާނެތަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ގެއަށް ގޮސް އައިސް ހަދަން؟ އެހެންވެގެން މިއަދު ލުބޫއާއި ބާން މިގޭގައި ހުންނަގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ!ތިރީގައި ހުންނާނެއެއްނު އަދި ދެ ހުސްކޮޓަރި؟ އެ ދެ ކޮޓަރި އެއީ ލުބޫމެނަށް މިއަދު އިނގޭ!” އައިހަމް ގޮވައިގެން ސިޑިން ތިރިއަށް ފައިބަމުން އިޝްރާ ކިޔައިދިނެވެ. އެއަށްފަހު އެގޭ ހުރިހާ ކޮޓަރިއެއްގެ ޑަބަލް ތަޅުދަނޑި އޮންނަ ތަނުން ތަޅުދަނޑިފަތި ނަގައިގެން އައިސް އެ ދެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ، އެއަށްފަހު ގޮސް އެ ގޭގެ ބޮޑު ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެލީ ލުބްނާމެން އާދޭތޯ ބަލައިލަން ބޭރަށް ނުކުމެލާނީއޭ ހިތައެވެ. ގޭގެ މައިދޮރޯށި ހުޅުވާލި ވަގުތު ކުރިމަތީގައި ތިބި ލުބްނާއާއި ލިބާން ފެނިފައި އިޝްރާއަށް ލިބުނު ކުއްލި ސިހުމަކުން ތޫލި އަޑަކުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެއަޑަށް ސޯފާގައި އިށީނދެލައިގެން އިން އައިހަމްއަށާއި ތަށިތައް ދޮވެލަން ހުރި އިޝްޔާއަށް ބޭރަށް ދުއްވައިގަނެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ. ގޭ ދޮރުމައްޗަށް އެރުނުތަނާ ކަންފަތުގައި ދެއަތް އަޅާ ދެލޯ މަރައި ތަގުޅިކޮށްގެން އިޝްރާ ހުރިގޮތުން އެދެމީހުން އަވަހަށް އިޝްރާގެ ގާތަށް ދިޔައެވެ. އޭރުވެސް ލިބާންއައި ލުބްނާ ވީގޮތް އޮޅުންފިލުވޭތޯ އިޝްރާ ކުރެން ތަފާތު ސުވާލުތައް ކުރަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާގެ ލަފާގެ މަތިން އައިހަމްއާއި ލިބާން އިޝްރާ ގެނެސް ސޯފާގައި ބައިންދާލިއެވެ. އެވަގުތު އިޝްޔާ ނުހަނު ލޯބިން އިޝްރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލުމަށްފަހު ވީގޮތް ކިޔައިދިނުމަށް އެދުނެވެ. ދޮންތަގެ ލޯބި އިހުސާސްވެ އިޝްރާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމުން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ލުބްނާއާއި ލިބާންއާއި ދިމާލަށް ކުދިކިޔާލިއެވެ....

7

ދިނީ ޒަހަރު… 12

“އޮފްކޯޒް އެވެސް ދަރިން. އެކުދިންނަކީ ފިރިހެން ދަރިން. އެމީހުންނަށް އަހަރެމެންގެ ދެމީހުން ނެތް ދުނިޔެއެއްގަ އެކުދިންނަށް ޖެހޭނީ ކޮންހާލެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ވިސްނުންތޫނު ކުދިބައެއް” ހާރޫން ބުނެލިއެވެ. މާއިރާ ހީލިއެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު….11

  10 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ދެން… ދިގުކޮށް ހުންނަ ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ އިންޑިޔާ މީހެއް. ކުރު ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ ޔޫރަޕް މީހެއް. ބުރުގާ އަޅައިފިއްޔާ ބުނާނެ ފަލަސްތީނު މީހެކޭ. މި ފައި...

20

ކުށްވެރިއެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

ކޮޓަރީގެ އަނދިރިކަމަށް އިތުރު އަލިކަމެއް ގެންނަން އަހަރެން ބޭނުންނުވީ ދެން ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންގެ ހަޔާތުން މިއަނދިރިކަން ފިލައިގެން ނުދާނެތީއެވެ. އެހެންގޮތަކަށް ބުނާނަމަ އަހަރެންގެ މިއަނދިރި ހަޔާތަށް އަލިކަމެއް ގެންނަން ބޭނުންނުވެސް ވަނީއެވެ. މިގޮތުގަ...

42

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 24

އިވުނު ވާހަކަތަކެއްގެ ސަބަބުން މިންހާގެ ސިކުނޑި އެވަގުތައް މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓާލާފައިވި ފަދައެވެ. ބޮޑުވެފައިވި ދެލޮލުން އިއާންއަށް ބަލަހައްޓާއިގެން ހުރި ފިޔަވަޅު މަތީގައި މިންހާއަށް ހުރެވުނެވެ. އަދިވެސް ހީވަނީ އިއާންގެ ދުލުން ބުނެލި ޖުމްލަތައް...

5

ދިނީ ޒަހަރު… 10

09 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ދެންހެޔޮ ދިމާނުކުރިޔަސް. އެހެންވާނީ ދުވަހަކުވެސް މީހަކުދެކެ ލޯބިވާން ނޭނގޭ މީހަކު ތިކަހަލަ ވާހަކައެއް ދެއްކީމަ” ޔަނާލް ޝީޓުގައި ހަމަޖެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ނަނާއަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ އަހަރެން މިކުރީ...

3

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްގެ ކެތްތެރިކަން

އައްޔޫބު ޢަލައިހިއްސަލާމްއަކީ، ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމުގެފާނުގެ ނަސަބުފުޅުން ވަޑައިގެންނެވި ނަބީބޭކަލެކެވެ. މާތް الله سبحانه وتعالى، أيّوب عليه السّلام އަށް ވަނީ މިބިންމަތީގެ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއްދެއްވާފައެވެ. މުދަލާއި ދަރީންދެއްވާފައެވެ. ޝާމްކަރައިގެ އުސްވާދީތަކާއި، ބާދިޔާތަކާއި...

36

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 23

ނާއިލްގެ ފޯނު ކޯލު ނިންމާލުމަށްފަހު އިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ވަންދެން ފޮތް ކިޔަން އިނުމަށްފަހު ބަންގި ގޮވުމުން މިންހާ ނަމާދުކޮށްގެން ސުކޫލަށް ދާން ތައްޔާރުވިއެވެ. ތައްޔާރުވެގެން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު މަންމައާއެކު ގަޑި ޖެހެންވާއިރަށް...

20

މައުސޫމު ލޯބި

މީހުން ބުނާތީ އަޑު އަހަމެވެ. ލޯތްބަކީ ފޮނި އިޙްސާސެކެވެ. އާނއެކެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު އެކަން ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. ލޯތްބަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް ފޮނި އިޙުސާސެކެވެ. އެ ފޮނިކަން އަހަންނަށް އިޙްސާސްކުރަން ލިބުނުނަމަވެސް އެލޯބި އޭނައާއި...

15

ފާތިކް

އެއަރޕޯޓުން ނިކުތްގޮތަށް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ހަޔާ ހޯދާލީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ފާތިކްއެވެ. އެއްއަތުން ފޮށީގައި ހިފައިގެން ހުރެ އަނެއްއަތުން ލޮލުގައިވާ އަވިއައިނު ރީތިކޮށްލިއެވެ. ދެކޮޅު ހޯދާ ބަލަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ފާތިކް...

20

އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.

އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އަހަރެން އިންތިހާއަށް އޭނާދެކެ ލޯބިވިކަމެއް އޭނާއަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. މެންދަމުގެ އެހިތްޤައިމު ވަގުތު މޫދުގައި ނަގާ ކުދި ކުދި ރާޅުތަކަށް ބަލަންއިންއިރު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އެނބުރެމުން ދިޔައީ އެބަސްތަކެވެ. އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ....

3

ކުރު ވާހަަކަ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން.. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އާނިކާ… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ އަކީ… އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރުވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ އިންޝާﷲ.. ލޯތްބާއި ހިތާމަ އާއި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރުންފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް ކިޔާލަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލައްވާ.. އިންޝާﷲ ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިން ލޯބި ކުރާނެ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ރީތި ވާހަަކަ ތަކެެއް ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން.. ވީމާ ތިއެންމެހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ބުނެލަ ދެއްވުން އެދެން..   ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ” އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.” އިންޝާﷲ އަޕްލޯޑްކޮށްލާނަމެވެ.

11

ދިނީ ޒަހަރު… 09

08 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން……. ބެލްކަނީގައި ކޮފީ މަގެއް ހިފައިގެން ހުރި ޔަޒްދާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަތިމައްޗަށް ހިއްލާލާފައި ހުރި މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅި އެހެންދިމާލަކަށް ހަރަކާތްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....

2

ފިކުރީ ޢަައިބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކަޅުފޮއި ރެއެކެވެ. އާންމުކޮންހެން އިޝާގެ ފަހުން އެ ދެ ކުދިން އޮތީ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރާ އޮށޮއިވެލައިގެންނެވެ. ހިޝާންގެ އަހަރުން ބާރަ އަހަރެވެ. އަދި ޔާސްމީންގެ އަހަރުން ނުވައެކެވެ. އުޑުގެ ވިދުވަރަށް ކަޅިގެއްލިފަ...