Category: ހިތާމަ

42

ހިތުގެ ގޮވުން 1

*މަންމައޭތީ ލޯބިވާ މަންމާތީ، **ހިތް ރޮނީއޭ މަންމަ ފެނިލާށެ،**މަންމަ ކުޑަކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށް, **މި ހިތް ވަނީ ބޭގަރާރުވެފައެވެ،**މަންމަ ގާތުގައި ނެތުމުން ހިތް ކުދިކުދިވޭ،**މަންމަ ކާރީގައި ވުމަށް ހިތް އާދޭސްކުރެ،* ގިޓާއިން ރީތި...

22

ވާނަން އުމުރަށް – 22 –

ނޯޓް:ސޮރީ……މި ޕާރޓް ވަރަށް ކުރުވާނެ………..އެކަމު 23 ވަނަ ބައި ދިގު ކޮއްލާނަން….. ************************** “ވަޓް….ބެން……އެނގެއެއްނުން އަހަރެން ގާރލްސްދެކެ އެހާ ލައިކް ނުވާކަން….ރީތި ފިރިހެނަކު ފެނެއްޖެއްޔާ ހުންނާނީ ކާލަން ތައްޔާރަށް….” އަނގައަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން...

8

އައިނާ 2 (ދެވަނަބައި)

އަދި އެއީ އައިނާ އުއްމީދު ވެސް ކުރާ ގޮތެވެ. ނަމަވެސް، އެތަން އެބަ ފެނޭ ހެއްޔެވެ؟ އެދުވަސް އަތުވެދާނެ ހެއްޔެވެ؟ *************** އައިނާ އަކީ އެހާ ތަނަވަސް ޢާއިލާ އެއްގެ ވެރިއެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް، ދިރިއުޅެމުންދަނީ އުފާވެރިކޮށެވެ. ބައްޕައެއްގެ ލޯތްބާއި ނުލައި ހަމައެކަނި މަންމައެއްގެ ލޯބި ލިބިގެންނެވެ. ކުޑައިރު ބައްޕަގެ ވާހަކަ އަހާއިރަށް،...

2

އައިނާ 1 (އެއްވަނަބައި)

އުމުރުގެ ހުރިހާ ކުދިންގެ މަލާމާތްތައް ރައްދު ވަނީ އައިނާ އަށެވެ. މަލާމާތް ނުކުރާ ކަމެށް ނެތެވެ. ބުޅި އިސްތަށިގަނޑާއި އެވެ. އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުންނެވެ. މިހެންގޮސް ލިސްޓު ކިޔާ ނުނުމޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، އައިނާ ރައްދު...

15

ރަސްމީ ގަޑި – 2

ސުލްތާން ބޯ ގޮވާނީ ދެން މިވަރަކަށެވެ. ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް އައިސް ޖެހޭނީ އަހަރެންގެ ބޮލަށެވެ. ވާނީވެސް ދެން އެހެނެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ މިއޮފީހުގައި އެއްޗެއް އިނގޭ މީހަކަށް ހުންނާނީ އަހަރެން އެކަންޏެވެ....

78

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 73

މަޔާންގެ ވާހަކައިގެ މެދުތެރެއިން މާލަމުގެ ދޮރުހުޅުވިގެންދިޔުމާއިއެކު ކަނުލާ އަޑުއަހަން ތިބި އެންމެންގެ ނަޒަރު އެދިމާލަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ޖެހިލުންވެ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުއަޅަމުން އައި އަންހެންކުއްޖާގެ މޫނު އެންމެންގެ ނަޒަރުގެ އަމާޒު ފަތްގަނޑަކަށްވިއެވެ. ހައިޒަލްއަށްވެސް ފަސްއެނބުރިބަލާލެވުނުއިރު...

18

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 11

މިގަޑީގައި އައީ ކާކުބާވައޭ، އަހަރެންގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ގޭގެ ހުރިހާ ފިރިހެންވެރިންވީ އޮފީހުގައެވެ. ދޮންބެދައްތަވީ ރީމާ ގޮވައިގެން، އެމީހުންގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ގެއަށް ގޮހެވެ. މަންމަ ބަލިވެ އުޅޭތީ މިއަދަކު، މަންމައެއް މިބަޔަކަށް...

21

ރަސްމީ ގަޑި (ފެށުން)

ރަހްމާ ނުވަ ބުރިއަށް ނަގާފައި ހުރި އިމާރާތުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ލިފްޓު ހުއްޓުމާއިއެކީ އަހަރެން ފޭބީމެވެ. އަޅާފައި އޮތް ބުރުގާ ލޯގަނޑުން ރީތި ކޮށްލަމުން “ގެލެކްސީ ފުޑް ސަޕްލައިސް” ޖަހާފައި އިން ދަނބު...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5
11

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 5

ބައްޕަ އެހެން ބުނެލުމާއި އެކީ ޖައިލާގެ މޫނު އުޖާލާވެގެން ދިޔައެވެ. ވިލްދާން ބޯ ހޫރަމުން މިސްރާބުޖެހީ އަނބުރާ އައި ކޮޅަށެވެ. ކުރާނެ ކަންތައް މަދުވެގެނެއް އޭނާ ނޫޅެއެވެ. ނިންމަން އޮތް ކިލާސް މަސައްކަތާއި...

51

ޝަކުވާ ހިތަށް ކުރެވޭ ރޮމުން… 7

ރައުލް ގޮސް ހުއްޓިލީ ކުޅިއެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ. ވަށައިގެންވީ ފެހިކުލައިގެ ގަސްތަކުން މުޅި ހިސާބު ހިޔާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މާހައުލުގައި ހިފާފައިވީ ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ ފަދަ ފިނިކަމެކެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިތަކުން ގައިން ހީބިހި ހިލުވާލާ ފަދައެވެ. ފިނިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތް ހުރަސްކޮށްލަމުން މަލްޝާ އައިސް ހުއްޓިލީ ރައުލްގެ ފުރަގަހުގައެވެ. ހަތަރު ފޫޓު ދުރުގައެވެ. ރައުލް ފަސް އެނބުރި ބަލާލުމަށްފަހު އަތުގެ އިޝާރާތުް މަލްޝާއަށް އައުމަށް އެންގިއެވެ. މަލްޝާގެ ހިތަ ނުތަނަވަސްވެފައި ވީ ނަމަވެސް މަލްޝާ ބެލީ އެކަން ނުދައްކާ ވޭތޯއެވެ. އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ލުއި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ގޮސް ހުއްޓިލީ ރައުލްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ރައުލް އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ފެންފުޅި މަލްޝާއަށް ދިއްކޮށްލުމުން މަލްޝާ އެ ފުޅި ކަނޑާލުމަށްފަހު އަތަށް ފެންފޮދެއް އަޅާލިއެވެ. އަދި ރައުލް ލައިގެން ހުރި ހުދު ސްވިމިންސޫޓްގެ މޭމަތީގައި ހުރި ކޯކުގެ އަސަރު ފިލުވާލުމަށް މަލްޝާ އެތަނުގައި ފެންފޮދެއް ހާކާލިއެވެ. މަލްޝާ ބެލީ ވީހާވެސް ދުރުގައި ހުރެގެން އެކަން ކުރެވޭތޯއެވެ. ކިރިޔާ އަތް ދަމާލައިގެން ހުރެ ހާކާލެވޭ ހިސާބުގައި މަލްޝާ ހުރުމުން ރައުލްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ވެރިވީ ލާނެތް ހިނިތުންވުމެކެވެ. ފުރަގަހުން މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލުމަށްފަހު ގާތަށް ދަމާލިއެވެ. މަލްޝާ އައިސް ޖެހުނީ ރައުލްގެ މޭމަތީގައެވެ. މަލްޝާއަށް ވާނުވާ ރޭކާލީ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ. ތެޅިގަތީ ރައުލްއާ ދުރަށް ދާށެވެ. ހިތް ތެޅެމުން ދިޔަ ބާރު މިނުން ދެންމެ ދެންމެ ބޭރަށް ފުންމާލަފާނެ ހެން ހީވާ ފަހަރު މަދެއް ނޫނެވެ. ރައުލް ގަދަ ހެދުމަކާ ނުލާ މަލްޝާގެ ގައިން ދޫކޮށްލިއެވެ. ” އަޅެ އެހެންޏަ… ގޮސް އެހެރަ ގަސް ކައިރީ ހުރެގެން މި ތަނުގައި ފެން ހާކަ ދޭންވީނު… ހާސް ނުވޭ… އަހަރެން ނޫޅެމޭ މަލްޝާ ކާލާކަށް… ” ރައުލްއާ ދިމާލަށް ކަޅި އަޅާލަމުން މަލްޝާ ހިތް ހަމައަކަށް އަޅުވާލިއެވެ. އަދި ތަންކޮޅެއް ކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ކުރިން ކުރަން ހުރި ކަންތަކުގައި މަޝްއޫލުވިއެވެ. ރައުލް ހުރީ މަލްޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަންހެންކުއްޖަކު އެހާ ގާތުގައި ހުރުމުން ރައުލް އަށް އޭނަގެ އިހްސާސްތައް ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ. ބަސްނާހާ ހިތުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވަމުން އޭނާގެ އަތް ހަރަކާތް ކުރީ މަލްޝާގެ ނިޔަނެތި ހަށިގަނޑާ ދިމާލަށެވެ. މަލްޝާގެ ހަށިގަނޑަށް ރައުލްގެ ދަހިވެތި ނަޒަރުތައް އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ. މަލްޝާ ރައުލްގެ ސްވިމިން ސޫޓް ކޯކުގެ ވަސްވެސް ނުދުވާނެ ވަރަށް ސާފުކޮށްލިއެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހިފައި ހުރެ ހިނިތުންވެލަމުން އިސްއުފުލާ ރައުލްއާ ދިމާލަށް ބަލާލި ވަގުތު އެ ލޮލުގައިވީ މަސްތީ އަސަރަކުން ހުރިހާ ހޯލިތައް ކޮޅަށް ޖެހުނު ފަދަ އިހްސާސެއް މަލްޝާއަށް ކުރެވުނެވެ. ފުން ކަނޑެއް ފަދަ އެ ލޮލުގެ ތެރެއަށް މަލްޝާ ޣަރަގުވެގެން ދާކަށް މާ ގިނަ އިރެއް ނުނެގިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ކައިރިކޮށްލުމަށްފަހު ޝަހާދަތް އިނގިލި މަލްޝާގެ ނިތްކުރިން ތިރިއަށް ހިނގާލިއެވެ. މަލްޝާއަށް ދެ ލޯ މަރާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ރައުލްއަށް އޭގެން މާނަ ނެގުނީ އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އެއް އަތުން މަލްޝާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އަނެއް އަަތުން މަލްޝާގެ މޫނުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އޭނަގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވީ މަލްޝާގެ ތުންފަތަށެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ މޫނާއިި އޭނާގެ މޫނު ގާތްކޮށްލިއެވެ. އަދި އެ ރީތި ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. މަލްޝާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ހީލިކެރުވިގެން ދިޔައިރު މަލްޝާގެ އެއް އަތުން ރައުލްގެ ފަށްބޯ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ބާޜުކޮށްލިއެވެ. ހަގީގީ ދުނިޔެއަށް ލޯ މަރާލަމުން ކުރިމަތިން ހަނާ އަޅަމުން ދިޔަ ޚިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ތެެރެއަށް މަލްޝާ ގެނބިގެން ދިޔައީ ފަހުން ވެދާނެ ގޮތަކާމެދު ވިސްނާލުމެއް ނެތިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާއާ ދުރަށް ޖެހިލީ ނޭވާ ކޮޅަށް ދިއުމުންނެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ އެއް އަތް މަލްޝާގެ ހިމަ އުނަގަނޑުގައި ވަށާލެވިފައި ވެއެވެ. ދެމީހުންގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވުމާއެކު އެކަކު އަނެކަކަށް މާނަ ފުން ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކޮށްލިއެވެ. ރައުލް މަލްޝާގެ މޫނުގައި ބޮސްދިނެވެ. މަލްޝާއަށް އެ ބީހުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް މަރުހަބާ ކިޔުނީ ކިތަންމެ ބީރައްޓެހި ނަމަވެސް އެ ފިރުމުންތަކުން ލިބުނު އަރާމަކުންނެވެ. ހިތް...

71

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 11

ދުވަމުން ދުވަމުން ގޮސް ޒާޔާ ހައްވާއާއި ފަވާޒްގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ނަސީބަކުން އެދެމީހުން އަދިވެސް އުޅުނީ ބަދިގޭގައެވެ. ފުރުސަތު ގެ ބޭނުންހިފައި ޒާޔާ އެ ކޮޓަރީގެ އަލަމާރި ހާވަންފެށިއެވެ. ހާވަމުން ހާވަމުން ގޮސް...

66

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 72

  “ބްލޫސް ކޮމްޕެނީގެެ ޗެއަރމަން އަލްހާން ސުލްތާން…. 1998 ވަނަ އަހަރު އޭ.އެޗް.އިންޑަސްޓްރީޒްގައި ހިނގާދިޔަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ނިޔާވި ކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން އަޒްހާން ސުލްތާންއާއި އަންހެނުން މަރިޔަމް ހައިލާގެ މަރު ފަހަތުގައި ތިބޭފުޅާގެ...

41

ކަފުން ވެވިފާ…05

“އަހަންނަށް މަޢާފުކުރޭ… އަހަންނަށް މަޢާފުކުރޭ…” ރޮމުންދިޔަ ނާބިހްގެ ޖުމްލަތަކުން މުޅި ތަނުގައި ހީވީ ބޮމެއް ގޮއްވާލި ހެންނެވެ. ******** ލިބުނު ކުއްލި ޝޮކްގައި އެންމެންވެސް ތިބީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. ދޫތަކުގައި ތަޅެއް ލެވުނު...

32

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 13

ކައިޒީން ދިޔުމުން ޒިރާން އަނެއްކާވެސް ގޮސް އިށީންދެލީ ހަމަ ސޯފާގައިއެވެ. ކައިޒީން އެބުނީ ތެދެއް ނޫން ކަމުގައި ޒިރާންގެ ހިތް ބުނަނީއެވެ. އަދި ކައިޒީންއަށް ކަމެއް ވެއްޖެކަމަށްވެސް ޒިރާންގެ ހިތް ދިޔައީ ހުއްޓާ...